Tłumaczenia na język polski:

  • wykwalifikowana opieka pielęgniarska   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

skilled nurse
wykwalifikowana pielęgniarka
skilled nursing facility
zaplecze dla wykwalifikowanych pielęgniarek

Przykładowe zdania z "skilled nursing", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Clinical training is that part of nurse training in which trainee nurses learn, as part of a team and in direct contact with a healthy or sick individual and/or community, to organise, dispense and evaluate the required comprehensive nursing care, on the basis of the knowledge and skills which they have acquired
pl Kształcenie kliniczne stanowi tą część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której kandydatka uczy się, jako członek zespołu i w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi lub chorymi i/lub z określoną społecznością, jak w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności organizować, udzielać i dokonywać oceny wymaganej, kompleksowej opieki pielęgniarskiej
en Nursing profession- knowledge and skills in organising and managing polish foreign experience
pl Zawód pielęgniarki - wiedza i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania doświadczenie zagraniczne i polskie.
en Theoretical training is that part of nurse training from which trainee nurses acquire the professional knowledge, insights and skills necessary for organising, dispensing and evaluating overall health care
pl Kształcenie teoretyczne stanowi tą część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której zdobywają one wiedzę zawodową, doświadczenie i umiejętności niezbędne do organizowania, udzielania i oceny sprawowanej opieki zdrowotnej
en that part of nursing training whereby student nurses acquire the knowledge, understanding and professional skills needed to plan, provide and assess total nursing care
pl ta część kształcenia, dzięki której osoby kształcące się w zakresie pielęgniarstwa zdobywają wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe wymagane, by zaplanować, zapewnić i ocenić pełną opiekę pielęgniarską
en Improving professional skills of nurses in selected health care units
pl Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w wybranych jednostkach opieki zdrowotnej
en This appropriation is intended to fund initiatives which help deal with the new employment situation in the health sector, particularly in relation to professional qualifications and duties carried out by healthcare workers, healthcare assistants and lower-skilled nurses and which help examine the effects of cross-border mobility both in the host country and the country of origin
pl Środki te przeznaczone są na finansowanie inicjatyw, które pomogłyby w uporaniu się z nową sytuacją w służbie zdrowia, w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych oraz obowiązków pełnionych przez pracowników służby zdrowia, personel pomocniczy i niżej wykwalifikowane pielęgniarki, i które umożliwiłyby dokonanie oceny oddziaływania mobilności transgranicznej na usługi służby zdrowia tak w kraju przyjmującym pracownika, jak w kraju pochodzenia
en Many developing countries face a shortage of e.g. nurses, as they move to developed countries where there are shortages of skilled personnel
pl Panuje tam np. brak pielęgniarek, które emigrują do krajów rozwiniętych, gdzie brakuje wykwalifikowanego personelu
en that part of nursing training whereby student nurses as part of a team and indirect contact with a healthy or sick individual and/or a community learn to plan, provide and assess the required total nursing care on the basis of their acquired knowledge and skills
pl ta część kształcenia, dzięki której osoby kształcące się w zakresie pielęgniarstwa uczą się jako część zespołu i poprzez pośredni kontakt ze zdrową lub chorą osobą i/lub grupą, jak planować, zapewnić i oceniać wymaganą pełną opiekę pielęgniarską na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności
en The level of knowledge and skills amongst nurses in the aspect of preventing hospital-acquired infections
pl Poziom wiedzy i umiejętności pielęgniarek w aspekcie profilaktyki zakażeń szpitalnych
en EU projects have already proved successful by addressing post-natal depression in mothers, improving parenting skills, organising home visits by nurses to assist future and new parents and providing resources for schools.
pl Projekty UE już okazały się być sukcesem w zakresie depresji poporodowej u matek, poprawy umiejętności rodzicielskich, organizowania wizyt domowych pielęgniarek w celu pomocy przyszłym i nowym rodzicom oraz zapewniania środków dla szkół.
en The Budget Authority asks the Commission in its appropriation to fund initiatives which help dealing with the new employment situation in the health sector particularly in relation to professional qualifications and duties carried out by healthcare workers, healthcare-assistants and lower skilled nurses
pl Władza budżetowa zwraca się do Komisji o wykorzystanie środków dostępnych w ramach wyżej wymienionej pozycji budżetowej na finansowanie inicjatyw, które pomogłyby w uporaniu się z nową sytuacją w zakresie zatrudnienia w służbie zdrowia, w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych oraz obowiązków pełnionych przez pracowników służby zdrowia, personel pomocniczy i niżej wykwalifikowane pielęgniarki
en Training for nurses responsible for general care shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
pl Odbycie przez daną osobę kształcenia na pielęgniarkę odpowiedzialną za opiekę ogólną gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności
en In the foreseeable future, there could be even more serious shortages of workers than today - ICT practitioners, doctors, nurses, researchers, as well as people with the green skills to help us move towards a greener economy.
pl W niedalekiej przyszłości niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników może być jeszcze większy niż dziś - praktyków w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, lekarzy, pielęgniarek, badaczy, a także osób wykształconych w dziedzinie ekologii, którzy pomogą nam w przejściu na gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska.
en Interpersonal skills of nursing students.
pl Umiejętności interpersonalne studentów pielęgniarstwa.
en Physicians' knowledge about nurses' skills and analyses health control among physicians form The Multidimensional Health Locus of Control Scale -MHLC: Cross Sectional Study
pl Wiedza lekarzy na temat kompetencji zawodowych pielęgniarek oraz umiejscowienie kontroli zdrowia wśród lekarzy według skali MHLC.
en Clinical training is that part of nurse training in which trainee nurses learn, as part of a team and in direct contact with a healthy or sick individual and/or community, to organise, dispense and evaluate the required comprehensive nursing care, on the basis of the knowledge and skills which they have acquired
pl Kształcenie kliniczne stanowi tą część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której kandydatka uczy się, jako członek zespołu i w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi lub chorymi lub z określoną społecznością, jak w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności organizować, udzielać i dokonywać oceny wymaganej, kompleksowej opieki pielęgniarskiej
en declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directive
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
en Nurse at the Salpétrière
pl Pielęgniarka w Salpetriere
en If you notice your skin pitting or thickening at the injection site, tell your doctor or diabetes nurse because these reactions can become more severe, or they may change the absorption of your insulin if you inject in such a site
pl W przypadku zauważenia zapadania się skóry lub zgrubienia w miejscu wstrzyknięcia, należy powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę diabetologiczną, ponieważ reakcja ta może nasilić się lub prowadzić do zmiany wchłaniania insuliny z tego miejsca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10562 zdań frazy skilled nursing.Znalezione w 6,071 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.