Tłumaczenia na język polski:

  • analiza kwalifikacji, które trzeba zdobyć   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Przykładowe zdania z "skill gap analysis", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gaps
pl wdrażanie środków mających na celu dostosowywanie się do rozpoznanego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę i uzupełnianie potencjalnych niedoborów
en Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economy
pl Aby polityka w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadała potrzebom pojedynczych osób, społeczeństwa i gospodarki, należy prognozować przyszłe zapotrzebowanie na wykwalifikowana kadrę oraz braki i niedobory w tym zakresie, a ponadto rozpoznawać- na szczeblu europejskim i krajowym- nowe i przyszłe wymogi zawodowe
en estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if available
pl szacunek dodatkowej wielkości luki kapitałowej wynikającej z peryferyjnego położenia oraz innych specyficznych cech regionu, zwłaszcza pod względem łącznej kwoty zainwestowanego kapitału podwyższonego ryzyka, liczby funduszy lub narzędzi inwestycyjnych działających na danym terenie lub w bliskim sąsiedztwie, dostępności wykwalifikowanej kadry zarządczej, liczby transakcji oraz średniej i minimalnej wartość transakcji, jeżeli takie dane są dostępne
en recognises that there is still a significant digital competency gap, affecting, in particular, the elderly, economically inactive, less educated people and those who have not acquired the digital knowledge necessary for developing their digital skills in the workplace
pl Dostrzega, że istnieją nadal istotne różnice w zakresie umiejętności posługiwania się technologią cyfrową, działające zwłaszcza na niekorzyść osób starszych, osób nieaktywnych gospodarczo, osób gorzej wykształconych oraz tych, które nie zdobyły wiedzy niezbędnej do rozwinięcia przedmiotowych umiejętności w miejscu pracy
en In view of the gaps already to be seen in the labour market owing to demographic trends and of the impending need for skilled staff of all kinds, including staff for the public service of the Federal German and Land governments, is it reasonable and necessary to force civil servants able and willing to continue working to retire from the civil service at a time when there will soon be a major demand for personnel which the labour market will hardly be able to meet?
pl Czy w obliczu już obecnie przewidywalnej luki demograficznej na rynku pracy i mającego wkrótce miejsce zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju wykwalifikowanych pracowników, tzn. również w ramach federalnej, jak i krajowej służby cywilnej, właściwe i konieczne jest zmuszanie zdolnych do służby urzędników obojga płci, chcących w dalszym ciągu ją wykonywać, do zakończenia służby pomimo tego, że wkrótce powstanie znaczne zapotrzebowanie na personel, którego nie będzie w stanie pokryć rynek pracy?
en Draws particular attention to possible dangers in the communication gap between individuals with different cultural backgrounds and the social divide between multilingual and monolingual people; draws attention to the fact that the lack of language skills continues to be a serious obstacle to the social and labour market integration of non-national workers in many Member States; urges the Commission and the Member States, therefore, to take measures to narrow the gap between multilingual people, who have more opportunities in the European Union and monolingual people who are excluded from many opportunities
pl zwraca szczególną uwagę na możliwe zagrożenia związane z przepaścią komunikacyjną między osobami o różnym pochodzeniu kulturowym oraz dystansem między osobami wielojęzycznymi i jednojęzycznymi; wraca uwagę na fakt, że brak umiejętności językowych nadal stanowi w wielu państwach członkowskich przeszkodę na drodze do integracji społecznej oraz integracji na rynku pracy pracowników pochodzących z innych państw; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków na rzecz zmniejszenia przepaści między osobami wielojęzycznymi, które mają więcej możliwości w Unii Europejskiej, a osobami jednojęzycznymi pozbawionymi wielu możliwości
en Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labour
pl Delokalizacja zakładów pracy i przenoszenie się siły roboczej do miast oraz niedostateczna infrastruktura (transportowa) nadal obciążają strukturę rynku pracy, podobnie jak wyraźna przepaść między płacami w Austrii i nowych państwach członkowskich oraz prognozowany niedobór wykwalifikowanego personelu
en Concerns remain around the integration of migrant workers across the member states who are filling major skills gaps in the job market
pl W dalszym ciągu występują obawy związane z integracją w państwach członkowskich imigrantów zarobkowych, na których umiejętności istnieje na rynku pracy spore zapotrzebowanie
en Emphasises the need for Member States to reinvigorate knowledge, research and innovation; considers that research is a vital prerequisite for successful innovation and economic growth; believes that it is important to create a European knowledge-based society, using lifelong learning, language training and Information and Communication Technologies (ICT) in order to reduce skills gaps and unemployment, thus improving workers' mobility within the EU
pl podkreśla potrzebę wzmocnienia przez państwa członkowskie wiedzy, badań naukowych i innowacji; uważa, że badania stanowią podstawowy warunek sukcesu innowacji i wzrostu gospodarczego; wierzy, że istotne jest stworzenie europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy przy wykorzystaniu kształcenia ustawicznego oraz technologii teleinformatycznych (ICT) w celu wyrównania poziomu nabytych umiejętności i zmniejszenia bezrobocia zwiększając tym samym mobilność pracowników wewnątrz UE
en Research will in particular focus on filling capability gaps by developing technologies and skills required by the specific mission area and identified by a top-down approach guided by a dialogue with end-users, in conformity with objectives and priorities
pl Badania skoncentrują się w szczególności na dostarczeniu brakujących zdolności przez rozwój technologii i umiejętności wymaganych w konkretnych obszarach misji i zidentyfikowanych w ramach podejścia zarządzanego odgórnie, wyznaczanego przez dialog z użytkownikami końcowymi, zgodnie z celami i zasadami
en Stresses the need to improve the training of women in new technologies and increase their participation in research and technology programmes which will enable them to become more competitive on the labour market and will reduce the current gender gap in technological and scientific skills
pl podkreśla konieczność wzmocnienia kształcenia zawodowego kobiet w dziedzinach związanych z nowymi technologiami oraz zwiększenia ich udziału w programach badawczych i technologicznych, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność kobiet na rynku pracy i częściowo zniwelować istniejące obecnie różnice między płciami pod względem kwalifikacji w dziedzinie technologii i nauk ścisłych
en A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skills
pl Konkretny cel zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach powinien zostać w trybie pilnym wprowadzony do wytycznych w sprawie zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie dostępu do szkolenia zawodowego oraz uznania kwalifikacji i umiejętności kobiet
en Commissioner Frattini's proposals address one half of this problem, building on Ms Hennis-Plasschaert's ideas for a European Green Card to fill the skills gaps.
pl Propozycje komisarza Frattiniego, nawiązujące do pomysłu pani Hennis-Plasschaert w sprawie uzupełniania braków wykwalifikowanej siły roboczej poprzez wprowadzenie europejskiej "zielonej karty”, odnoszą się tylko do części tego problemu.
en whereas one-size solutions do not fit all; whereas better research into ACP national labour markets will therefore be necessary in order to bridge the information gap and to address the shortcomings of skilled labour migration more adequately
pl mając na uwadze, że ujednolicone rozwiązania nie są dla wszystkich odpowiednie; mając na uwadze, że w związku z tym konieczne będzie bardziej dogłębne zbadane krajowych rynków pracy w państwach AKP w celu zapełnienia luki informacyjnej oraz znalezienia odpowiedniejszego rozwiązania problemów wynikających z migracji wykwalifikowanych pracowników
en In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditions
pl Ubóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, różnicami w zarobkach mężczyzn i kobiet, niskimi kwalifikacjami, ograniczonymi możliwościami szkolenia zawodowego oraz łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i niestabilnym zatrudnieniem oraz warunkami pracy, lecz również z trudną sytuacją gospodarstwa domowego
en Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutions
pl Jednocześnie EKES uważa, że stworzenie warunków do uzupełniania podstawowych umiejętności osób w wieku ‧+, dotyczących nowych technik i technologii, powinno stanowić obowiązek państw członkowskich, oznaczający czynne zaangażowanie władz krajowych i lokalnych, partnerów społecznych oraz instytucji oświaty
en Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological society
pl uważa uczenie się przez całe życie za konieczność; uważa również, że w celu zapewnienia konkurencyjności unijnego przemysłu należy podnieść jakość systemów edukacji i szkoleń na różnych etapach życia oraz ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego; wyraża opinię, że systemy edukacji i szkoleń należy nakierować na te obszary, w których w UE brakuje wykwalifikowanych pracowników, a także iż konieczne jest reagowanie na wymagania i luki w gwałtownie zmieniającym się rynku pracy oraz w społeczeństwie technologicznym
en Stresses that, although the proportion of Roma young people in secondary and higher education has increased in certain Member States, their level of qualifications still remains far below the EU average; points to the gap between labour shortages on the one hand and a high unemployment rate linked with low skill levels among Roma on the other; demands, therefore, that the Member States and the EU support the Roma to increase their qualifications as a priority; draws attention to the fact that, in the absence of formal qualifications, the position of Roma on the labour market can also be improved by devising a system for acknowledging practical skills
pl podkreśla, że chociaż wzrósł procentowy udział młodych Romów w kształceniu na poziomie średnim i wyższym w niektórych państwach członkowskich, poziom ich wykształcenia nadal znacznie odbiega od średniej UE; zwraca uwagę na rozdźwięk między brakiem siły roboczej z jednej strony a wysokim wskaźnikiem bezrobocia połączonym z niskim poziomem kwalifikacji Romów z drugiej strony; domaga się zatem, aby państwa członkowskie i UE w sposób priorytetowy wspierały Romów w podnoszeniu swoich kwalifikacji; zwraca uwagę na fakt, że wobec braku formalnych kwalifikacji pozycję Romów na rynku pracy można również poprawić, opracowując system uznawania umiejętności praktycznych
en The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlights the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential gaps
pl W rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy zwrócono uwagę, że pilnie potrzeba prognoz co do tego, jakie umiejętności będą w przyszłości niezbędne w nowych miejscach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, ponieważ pozwoli to wyjść naprzeciw tym potrzebom za pomocą działań, które dostosują wiedzę, umiejętności i kompetencje do potrzeb gospodarki i zapobiegną potencjalnym niedoborom
en It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gaps
pl Zakrawa to na ironię, że nalegając na rozwój badań naukowych, unika się zalecenia zastosowania jakichkolwiek instrumentów badawczych w celu dokładnego zlokalizowania niedoborów kwalifikacji i zaplanowania systemu kształcenia i szkolenia, który pozwoliłby zniwelować te niedobory
en In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.
pl Jestem przekonany, że aby umożliwić przyszłym pokoleniom pokonanie istniejącej luki między nabywanymi umiejętnościami a potrzebami rynku należy koniecznie zapewnić wysoką jakość nauczania na etapie przedszkolnym, traktując je jako instrument do celów wczesnego nabywania zasadniczych umiejętności.
en To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band services
pl W celu zniwelowania tych różnic należy podjąć na szczeblu lokalnym i na wyższym szczeblu działania, dzięki którym zlikwidowane zostaną przeszkody na drodze do korzystania z łączy szerokopasmowych, np. pokazy korzystania z internetu, tworzenie publicznych miejsc dostępu finansowanie projektów szkoleniowych dla stowarzyszeń mieszkańców oraz innych niepaństwowych organizacji na temat kompetencji w zakresie technologii cyfrowej, jak również wspieranie konkurencji między podmiotami oferującymi usługi szerokopasmowe
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps, the FPs will return to the beneficiary countries to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
pl Aby skonsolidować nabyte umiejętności lub zlikwidować pozostające niedociągnięcia, eksperci będący punktami kontaktowymi powrócą do krajów beneficjentów, by ocenić, w jaki sposób uczestnicy wykorzystują wiedzę uzyskaną podczas szkoleń w etapie
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
pl kontynuować prace nad przyszłościowymi mechanizmami, które posłużą zwiększaniu zatrudnienia i umiejętności zarówno na szczeblu krajowym, jak i w całej Europie, wskażą potencjalne braki i niedobory wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedzą na przyszłe zapotrzebowanie gospodarki i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, na umiejętności i kompetencje (w sensie ilościowym i jakościowym)- zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z ‧–‧ marca ‧ r. oraz z rezolucją Rady z ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy
en It is important to give young people who do not have adequate basic training the opportunity to catch up on their knowledge and close skill gaps (second chance
pl Dla młodych ludzi, którzy nie mają wystarczającego wykształcenia podstawowego, ważne jest, aby brakującą wiedzę i umiejętności można było nadrobić (druga szansa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34571 zdań frazy skill gap analysis.Znalezione w 8,419 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.