Tłumaczenia na język polski:

  • analiza kwalifikacji, które trzeba zdobyć   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Przykładowe zdania z "skill gap analysis", pamięć tłumaczeniowa

add example
en These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competences
pl Procedury te powinny umożliwić stworzenie systemu regularnego prognozowania średnioterminowego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę oraz rozpoznawania krótkoterminowych niedoborów wykwalifikowanej kadry ujętych w kategoriach funkcji zawodowych, poziomów odniesienia (EQF) oraz kluczowych kompetencji
en Often the skill gaps are not in areas where skills are measurable
pl Niedostatek umiejętności często nie występuje tam, gdzie umiejętności można zmierzyć
en In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in Phase
pl Aby utrwalić nabyte umiejętności lub zlikwidować niedociągnięcia pozostałe po etapie I, przeprowadzona zostanie ponowna wizytacja w krajach beneficjentach, by ocenić, w jaki sposób uczestnicy wykorzystują wiedzę uzyskaną podczas sesji szkoleniowych w etapie I
en In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditions
pl Ubóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, różnicami w zarobkach mężczyzn i kobiet, niskimi kwalifikacjami, ograniczonymi możliwościami szkolenia zawodowego oraz łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i niestabilnym zatrudnieniem oraz warunkami pracy, lecz również z trudną sytuacją gospodarstwa domowego
en The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gap
pl Monitorowanie będzie wymagać częstszych i bardziej kompletnych badań statystycznych dla mierzenia luki na odcinku płci (w szczególności luki płacowej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej) oraz luki kwalifikacyjnej
en The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gap
pl Komisja zaproponuje przyjęcie do połowy ‧ r. nowej agendy społecznej i pomoże w wypełnieniu luk w zakresie umiejętności
en the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs invites the Member States and the Commission to equip people for new jobs within the knowledge society by providing them with vocational guidance, which should enable jobseekers to identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gaps
pl W rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy wezwano państwa członkowskie i Komisję do przygotowania pracowników do podejmowania zatrudnienia w nowych miejscach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, dzięki usługom poradnictwa zawodowego pozwalającym osobom poszukującym pracy określić zestawy kompetencji, jakie są konieczne do podjęcia zatrudnienia w nowych miejscach pracy w sektorach, w których istnieje niedobór kwalifikacji
en A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skills
pl Konkretny cel zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach powinien zostać w trybie pilnym wprowadzony do wytycznych w sprawie zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie dostępu do szkolenia zawodowego oraz uznania kwalifikacji i umiejętności kobiet
en Concerns remain around the integration of migrant workers across the member states who are filling major skills gaps in the job market
pl W dalszym ciągu występują obawy związane z integracją w państwach członkowskich imigrantów zarobkowych, na których umiejętności istnieje na rynku pracy spore zapotrzebowanie
en Agrees with the European Commission that the large numbers of foreigners living in cities present opportunities and that to be competitive, cities need to attract and support people with a wide variety of skills and migrants often fill useful gaps; endorses therefore the recommendation presented by the European Commission in its recent Report on the Functioning of the transitional arrangements on freedom of movement for persons, i.e. recommends that the Member States carefully consider whether the continuation of these restrictions is needed, in the light of the situation of their labour market and of the evidence of this report
pl zgadza się z Komisją Europejską, że istnienie znacznej liczby obcokrajowców w miastach stwarza nowe możliwości oraz że w celu zwiększania swojej konkurencyjności miasta muszą przyciągać i wspierać ludzi dysponujących szerokim wachlarzem umiejętności, imigranci z kolei często zapełniają istotne luki na rynku pracy; popiera zatem zalecenie przedstawione przez Komisję Europejską w jej niedawnym raporcie na temat funkcjonowania postanowień przejściowych w zakresie swobody przepływu osób, tj. zaleca, by państwa członkowskie dokładnie rozważyły, czy ograniczenia te nadal są potrzebne, w świetle sytuacji na swoich rynkach pracy i wyników niniejszego raportu
en Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labour
pl Delokalizacja zakładów pracy i przenoszenie się siły roboczej do miast oraz niedostateczna infrastruktura (transportowa) nadal obciążają strukturę rynku pracy, podobnie jak wyraźna przepaść między płacami w Austrii i nowych państwach członkowskich oraz prognozowany niedobór wykwalifikowanego personelu
en Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological society
pl uważa uczenie się przez całe życie za konieczność; uważa również, że w celu zapewnienia konkurencyjności unijnego przemysłu należy podnieść jakość systemów edukacji i szkoleń na różnych etapach życia oraz ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego; wyraża opinię, że systemy edukacji i szkoleń należy nakierować na te obszary, w których w UE brakuje wykwalifikowanych pracowników, a także iż konieczne jest reagowanie na wymagania i luki w gwałtownie zmieniającym się rynku pracy oraz w społeczeństwie technologicznym
en We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.
pl Będziemy promowali i wspierali lepszą współpracę między przedsiębiorstwami a uczelniami poprzez tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy, które zaowocują tworzeniem nowych programów nauczania pozwalających zaradzić różnicom pod względem zdolności innowacyjnych.
en supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gaps
pl pomoc osobom poszukującym pracy poprzez zapewnianie im poradnictwa zawodowego oraz osobistego planu szkolenia, w którym, w przypadku niedoboru wykwalifikowanej kadry, należy określić zespoły kompetencji, jakie są konieczne w celu podjęcia zatrudnienia w nowych miejscach pracy
en To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band services
pl W celu zniwelowania tych różnic należy podjąć na szczeblu lokalnym i na wyższym szczeblu działania, dzięki którym zlikwidowane zostaną przeszkody na drodze do korzystania z łączy szerokopasmowych, np. pokazy korzystania z internetu, tworzenie publicznych miejsc dostępu finansowanie projektów szkoleniowych dla stowarzyszeń mieszkańców oraz innych niepaństwowych organizacji na temat kompetencji w zakresie technologii cyfrowej, jak również wspieranie konkurencji między podmiotami oferującymi usługi szerokopasmowe
en Draws particular attention to possible dangers in the communication gap between individuals with different cultural backgrounds and the social divide between multilingual and monolingual people; draws attention to the fact that the lack of language skills continues to be a serious obstacle to the social and labour market integration of non-national workers in many Member States; urges the Commission and the Member States, therefore, to take measures to narrow the gap between multilingual people, who have more opportunities in the European Union and monolingual people who are excluded from many opportunities
pl zwraca szczególną uwagę na możliwe zagrożenia związane z przepaścią komunikacyjną między osobami o różnym pochodzeniu kulturowym oraz dystansem między osobami wielojęzycznymi i jednojęzycznymi; wraca uwagę na fakt, że brak umiejętności językowych nadal stanowi w wielu państwach członkowskich przeszkodę na drodze do integracji społecznej oraz integracji na rynku pracy pracowników pochodzących z innych państw; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków na rzecz zmniejszenia przepaści między osobami wielojęzycznymi, które mają więcej możliwości w Unii Europejskiej, a osobami jednojęzycznymi pozbawionymi wielu możliwości
en Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutions
pl Jednocześnie EKES uważa, że stworzenie warunków do uzupełniania podstawowych umiejętności osób w wieku ‧+, dotyczących nowych technik i technologii, powinno stanowić obowiązek państw członkowskich, oznaczający czynne zaangażowanie władz krajowych i lokalnych, partnerów społecznych oraz instytucji oświaty
en estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if available
pl szacunek dodatkowej wielkości luki kapitałowej wynikającej z peryferyjnego położenia oraz innych specyficznych cech regionu, zwłaszcza pod względem łącznej kwoty zainwestowanego kapitału podwyższonego ryzyka, liczby funduszy lub narzędzi inwestycyjnych działających na danym terenie lub w bliskim sąsiedztwie, dostępności wykwalifikowanej kadry zarządczej, liczby transakcji oraz średniej i minimalnej wartość transakcji, jeżeli takie dane są dostępne
en whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patents
pl mając na uwadze, że różnice w innowacyjności między UE a jej światowymi konkurentami wynikają z takich czynników, jak niskie nakłady ze środków publicznych i prywatnych na badania i rozwój, niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników oraz zniechęcające przepisy patentowe w UE
en To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour markets
pl Przewidywania zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę- jak również niedoborów wykwalifikowanej kadry- pojawiających się na europejskich rynkach pracy
en continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs
pl kontynuować prace nad przyszłościowymi mechanizmami, które posłużą zwiększaniu zatrudnienia i umiejętności zarówno na szczeblu krajowym, jak i w całej Europie, wskażą potencjalne braki i niedobory wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedzą na przyszłe zapotrzebowanie gospodarki i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, na umiejętności i kompetencje (w sensie ilościowym i jakościowym)- zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z ‧–‧ marca ‧ r. oraz z rezolucją Rady z ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy
en also considers that common fast-track procedures could be adopted by agreement between a number of Member States where there are skills gaps; any Member State carrying out such procedures should have the obligation to inform, and coordinate them in advance with, the remaining EU Member States
pl sądzi również, że w wypadku niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej określonego typu przyjąć można w ramach porozumienia między większą liczbą państw wspólne procedury przyśpieszone; Państwo Członkowskie, które odwoła się do takiej procedury, winno być zobowiązane do poinformowania pozostałych Państw Członkowskich i uprzedniego koordynowania z nimi jej wdrażania
en It is important to give young people who do not have adequate basic training the opportunity to catch up on their knowledge and close skill gaps (second chance
pl Dla młodych ludzi, którzy nie mają wystarczającego wykształcenia podstawowego, ważne jest, aby brakującą wiedzę i umiejętności można było nadrobić (druga szansa
en the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gaps
pl wdrażanie środków mających na celu dostosowywanie się do rozpoznanego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę i uzupełnianie potencjalnych niedoborów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34571 zdań frazy skill gap analysis.Znalezione w 23,055 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.