wymowa: IPA: skel?tn skel?tns      

Tłumaczenia na język polski:

 • szkielet   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  frame that provides support to a building
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie
   
  The structure that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie;
   
  system that provides support to an organism
   
  frame that provides support to a building
   
  system that provides support to an organism
 • kościec   
  (Noun  m)
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia mocna kostna i częściowo chrzęstna konstrukcja anatomiczna stanowiąca podporę dla ciała organizmu i nadająca jemu kształt
   
  system that provides support to an organism
   
  system that provides support to an organism
 • skeleton   
  (Noun  )
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
 • kości   
 • kościec (szkielet)   
 • kościotrup   
 • rama   
 • układ kostny   
  (Noun  )
 • zarys   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy skeleton
 
kościotrup
 
chudzielec
 
szkielet (struktura, konstrukcja)
 
anat. anatomia szkielet
 
A frame that provides support to a building or other construction.
 
(figuratively) A very thin person.
 
A frame that provides support to a building or other structure.
 
very thin person
 
to reduce to a skeleton; to skin
 
(anatomy) The system that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 
(geometry) The vertices and edges of a polyhedron, taken collectively.
 
(From the sled used, which originally was a bare frame, like a skeleton.) A type of tobogganing in which competitors lie face down, and descend head first (compare luge).
 
to minimize
 
white (bleached) bone

Picture dictionary

skeleton
skeleton
szkielet
szkielet
szkielet
szkielet

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (6)

a skeleton in the cupboard
niewygodna tajemnica rodzinna
axial skeleton
szkielet osiowy
calcification (skeleton)
wapnienie szkieletu
facial skeleton
twarzoczaszka
glycerophosphate skeleton
szkielet glicerofosforanowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skeleton", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Preotact is contraindicated in patients with hypersensitivity to parathyroid hormone or to any of the excipients (see section ‧) who have previously received radiation therapy to the skeleton with pre-existing hypercalcemia and other disturbances in the phosphocalcic metabolism with metabolic bone diseases other than primary osteoporosis (including hyperparathyroidism and Paget s disease of the bone) with unexplained elevations of bone-specific alkaline phosphatase with severe renal impairment with severe hepatic impairment
pl Produkt Preotact jest przeciwskazany u pacjentów • ze znaną nadwrażliwością na parathormon lub jakikolwiek składnik produktu • którzy wcześniej byli poddani radioterapii układu kostnego • z wcześniej wykrytą hiperkalcemią i innymi zaburzeniami gospodarki fosforanowo-wapniowej • z chorobą metaboliczną kości inną niż pierwotna osteoporoza (włączając nadczynność przytarczyc i chorobę Pageta) • z niewyjaśnionym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej specyficznej dla kości • z ciężką niewydolnością nerek • z ciężką niewydolnościa wątroby
en Skeleton and it characteristic as a source of information enabling the personal identification in forensic anthropology.
pl Szkielet i jego cechy jako źródło informacji pozwalającej na identyfikację osobniczą człowieka w świetle antropologii medyczno-sądowej.
en Case, skeleton
pl Kosz z uchwytem, ze sztucznego tworzywa
en The arms have a plastic skeleton covered by a polyurethane (PU) flesh representation with a polyvinylchloride (PVC) skin
pl Ramiona posiadają szkielet z tworzywa sztucznego pokryty poliuretanowym (PU) sztucznym ciałem i skórą z polichlorku winylu (PVC
en It must not be used in patients who have other bone diseases such as Paget s disease, bone cancer or bone metastases (cancer that has spread to the bone), patients who have had radiation therapy of the skeleton, or patients who have hypercalcaemia (high blood calcium levels), unexplained high levels of alkaline phosphatase (an enzyme) or severe kidney disease
pl Preparatu nie należy stosować u pacjentów, którzy cierpią na inne choroby kości, takie jak choroba Pageta, rak kości lub przerzuty do kości (rak rozprzestrzeniający się w kościach), u pacjentów, których poddawano radioterapii układu kostnego, ani u pacjentów z hiperkalcemią (wysokie stężenie wapnia we krwi), z niewyjaśnionym wysokim stężeniem fosfatazy alkalicznej (enzym) czy z poważną niewydolnością nerek
en The skeleton is coated with polyurethane
pl Szkielet pokryty jest warstwą poliuretanu
en Daily oral treatment with ibandronic acid ‧ mg tablets resulted in progressive increases in BMD at vertebral and nonvertebral sites of the skeleton
pl Stosowanie doustnej dawki ‧, ‧ mg na dobę kwasu ibandronowego w tabletkach spowodowało stopniowe zwiększanie się BMD w kręgach i innych częściach układu kostnego
en If a working day as referred to in the preceding paragraph is a holiday for the officials and servants of the institution, arrangements shall be made for a skeleton staff to be on duty at the Registry during the hours in which it is normally open to the public
pl Jeżeli dzień roboczy w rozumieniu poprzedniego ustępu jest dla urzędników i innych pracowników instytucji dniem wolnym od pracy, możliwość skontaktowania się z sekretariatem w godzinach otwarcia zapewnia personel pełniący dyżur
en Will you be a skeleton when you die?
pl Będziesz szkieletem, kiedy umrzesz?
en Why is there only half a skeleton?Because the spine has been severed
pl Właśnie to powiedziałem
en Paclitaxel blocks the ability of cancer cells to break down their internal skeleton that allows them to divide and multiply
pl Paklitaksel blokuje zdolność komórek nowotworowych do rozkładania ich wewnętrznego „ szkieletu ”, który umożliwia komórkom dzielenie się i namnażanie
en Instead you are still showing us a skeleton
pl Zamiast tego nadal pokazuje nam szkielet
en Skeletons, organs, everything
pl Szkielet, organy, wszystko
en At the menopause, the ovaries stop producing the female hormone, oestrogen, which helps to keep a woman s skeleton healthy
pl W trakcie menopauzy jajniki wstrzymują wytwarzanie hormonu żeńskiego-estrogenu, którego działanie polega na zachowaniu sprawności układu kostnego
en At Snake and Skeleton Society.Their mascot, a python
pl Pyton stowarzyszenia Snake and Skeleton
en It' s a fancy way of figuring out how long ago the body that belonged to that skeleton died
pl Jest to szybka droga zbadania jak dawno temu ciało należało do tego szkieletu
en Henry walks around like a zombie and draws skeletons
pl Henry chodzi jak zombie i ciągle rysuje szkieletory
en Comparison the state of development for chosen facial skeleton increases of youth from Żywiec.
pl Porównanie tempa przyrostu wybranych wymiarów twarzy u młodzieży z Żywca.
en Somebody sneaks in the camp and they see Mr. Skeleton here and they they get a bit of a fright
pl Ktoś zakrada się do obozu i dostrzega Pana Szkieleta.To ich przerazi
en Sometimes I touch my very own skeleton
pl Czasem czuję własny szkieIet
en Have you got the skeleton key?
pl Masz wytrych?
en The composition and causes for the appearance of skeletons during the Cambrian radiation
pl Skład i przyczyny pojawiania się szkieletów w czasie kambryjskiej eksplozji ewolucyjnej
en Similarly, the location of the minutia for a bifurcation shall be the point of forking of the medial skeleton of the ridge
pl Podobnie lokalizacją minucji rozwidlenia jest punkt rozwidlania grzbietu linii papilarnej
en I have this bone replica skeleton, keep it the house and I use it to figure stuff out
pl Trzymam kościec w domu, żeby praktykować
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 192 zdań frazy skeleton.Znalezione w 0,577 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.