Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carpTołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Silver carp, Hypophthalmichthys molitrixTołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix, Silver carpHypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
Třeboňský kapr is classified under the species common carpTřeboňský kapr (karp trzeboński) jest sklasyfikowany w ramach gatunku karp pospolity
Work methods in non-professional movement (based on ?Carpe Diem? amateur music band of Lubien, Poland).Metody pracy w ruchu amatorskim (Zespół muzyczny Carpe Diem ? Lubień)
viral haemorrhagic septicaemia (VHS)) (and) (infectious haematopoietic necrosis (IHN)) (and) (spring viraemia of carp (SVC)) (and) (Gyrodactylus salariswirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) [‧] (oraz) [‧]
You don' t have to snack on carp any moreNie musisz wciąż się żywić flądrami
The impact of lipopolisacharide (LPS) and zymosan on activity of carp (Cyprinus carpio) leukocytes.Wpływ lipopolisacharydu (LPS) i zymosanu na aktywność in vitro leukocytów karpia (Cyprinus carpio).
Member States shall notify the Commission annually before ‧ June of the average monthly production prices recorded in the representative production zones and of the quantities of carp marketedPaństwa Członkowskie, co roku przed dniem ‧ czerwca, informują Komisję o średnich miesięcznych cenach produkcyjnych zanotowanych w reprezentatywnych strefach Wspólnoty oraz o ilościach sprzedawanego karpia
The school counselor told me I need to look forward, embrace living, carpe diemPsycholog powiedziała mi, że muszę spojrzeć w przyszłość, wybrać życie, żyć chwilą
Applicant: Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e ArredamentiStona skarżąca: Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti
Tourist attractiveness of Carp ValleyAtrakcyjność turystyczna Doliny Karpia
Whereas Article ‧a of Regulation (EEC) No ‧ provides that reference prices for carp may be fixed before the beginning of each marketing yearartykuł ‧a ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ zapewnia, że ceny referencyjne na karpia mogą zostać ustalone przed rozpoczęciem każdego roku gospodarczego
As all the other tropical ornamental fish imported from Malaysia are not susceptible to the epizootic haematopoietic necrosis, infectious salmon anaemia, viral haemorrhagic septicaemia, infectious haematopoietic necrosis, spring viraemia of carp, bacterial kidney disease, infectious pancreatic necrosis, Koi herpes virus and infection with Gyrodactylus salaris there is no need to suspend imports of tropical ornamental fishJako że wszystkie pozostałe tropikalne ryby ozdobne przywożone z Malezji nie są podatne na epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego, zakaźną anemię łososi, wirusową posocznicę krwotoczną, zakaźną martwicę układu krwiotwórczego, wiosenną wiremię karpi, bakteryjną chorobę nerek, zakaźną martwicę trzustki, zakażenie herpeswirusem koi i zakażenie wywoływane przez Gyrodactylus salaris, nie ma potrzeby zawieszenia przywozu tropikalnych ryb ozdobnych
If there is a need to transfer the larvae, they should not be exposed to the air and nets should not be used to release fish from egg containers (such a caution may not be necessary for some less fragile species, e.g. the carpJeśli zachodzi konieczność przeniesienia larw, nie można ich wystawiać na powietrze i nie wolno używać sieci do wypuszczania ryb z pojemników jaj (taka ostrożność nie jest konieczna dla trochę mniej delikatnych gatunków, np. karpia
Commission Decision ‧/‧/EU approving national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC allows certain Member States to impose requirements on the introduction into their territories or parts thereof of consignments of certain aquaculture animals in order to prevent the introduction of or to control spring viraemia of carp (SVC), bacterial kidney disease (BKD), infectious pancreatic necrosis virus (IPN) and infection with Gyrodactylus salaris (GSDecyzja Komisji ‧/‧/UE zatwierdzająca krajowe środki ograniczające oddziaływanie niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE zezwala niektórym państwom członkowskim na nakładanie wymogów dotyczących wprowadzania na ich terytoria lub ich części przesyłek niektórych zwierząt akwakultury w celu zapobiegania wprowadzeniu lub zwalczania wiosennej wiremii karpi (SVC), bakteryjnej choroby nerek (BKD), zakaźnej martwicy trzustki (IPN) oraz gyrodaktylozy (Gyrodactylus salaris) (GS
Emile Carp (La Maison Protestante) (+ ‧ signatures) (NoEmile Carp (La Maison Protestante) (+ ‧ podpisów) (nr
Třeboňský kapr is placed on the market either live or processed, i.e. frozen, chilled (fresh), smoked or marinaded in the following forms: whole gutted carp, carp divided into halves or portions, fillets and carp offalKarp trzeboński jest wprowadzany na rynek jako ryba żywa lub przetworzona, tj. w postaci mięsa mrożonego, chłodzonego (świeżego), wędzonego lub marynowanego w następujących formach: karp wypatroszony w całości, karp podzielony na połowy lub porcje, filety lub podroby z karpia
The taste is distinctive and typical as a result of the high-quality, clean water in which the fish are reared in the defined area, the impact of natural and geographical conditions on the rearing of the carp, the influence of the specific subsoil of the Třeboň basin and, above all, the predominantly natural planktonic nutrients in the water in the specified area, combined with supplementary feedWyróżniający i charakterystyczny smak wynika z wysokiej jakości czystej wody, w której hodowane są ryby na określonym obszarze, z oddziaływania warunków przyrodniczych i geograficznych na wychów karpia, z wpływu specyficznego podłoża w Kotlinie Trzebońskiej (Třeboň basin) oraz, przede wszystkim, z dominujących naturalnych planktonicznych składników pokarmowych w wodzie na opisanym obszarze, które uzupełniane są paszą
Effects of CXC chemokines and interferon gamma on activity of carp granulocytes.Badania wpływu chemokin CXC i interferonu gamma na aktywność granulocytów karpia.
Let us stop carping about the 2.5% of public spending with which we are supposed to maintain the whole apparatus required to implement the 2020 strategy and to fulfil all the responsibilities accorded to us under the Treaty of Lisbon.Przestańmy czepiać się tych 2,5% wydatków publicznych, które mają nam wystarczyć na podtrzymanie całej machiny niezbędnej do realizacji strategii Europa 2020 oraz na wypełnienie obowiązków nałożonych na nas na mocy Traktatu z Lizbony.
viral haemorrhagic septicaemia (VHS)) (and) (infectious haematopoietic necrosis (IHN)) (and) (spring viraemia of carp (SVC)) (and) (Gyrodactylus salariswirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)) [‧] (oraz) [‧]
Reference for a preliminary ruling from the Tribunale Ordinario di Novara lodged on ‧ January ‧- CARP SNC, Di Moleri Luigi and Corsi Valter v ECORAD SRLWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunale ordinario di Novara z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti przeciwko Ecorad Srl
The inclusion of the comment carps only in the table in Annex I to Decision ‧/‧/EC has led to different interpretations concerning the application of the DecisionUwaga o treści tylko karp zamieszczona w tabeli w załączniku I do decyzji ‧/‧/WE spowodowała różnice interpretacyjne dotyczące stosowania decyzji
carp neutrophil activity researchBadania aktywności neutrofili karpia.
Role of metalloproteinase 9 (MMP-9) in immune response in carp (Cyprinus carpio L.).Rola metaloproteinazy 9 (MMP-9) w odporności karpia (Cyprinus carpio L.).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226 zdań frazy silver carp.Znalezione w 2,198 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.