Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term
  • Hypophthalmichthys molitrix   

Did you mean: Silver carp

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carp
Tołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Hypophthalmichthys molitrix, Silver carp
pl Hypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
en Silver carp, Hypophthalmichthys molitrix
pl Tołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
en As a result of their observations, research and experience, local breeders and scientists selected the carp best adapted to the conditions prevailing in the area
pl Lokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu wyselekcjonowali karpie najlepiej przystosowane do warunków panujących na tym obszarze
en amending Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC as regards Spring viraemia of carp (SVC
pl zmieniająca załącznik ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi
en Atlas kaprů chovaných v ČR (Atlas of carp bred in the CR) by J. Pokorný or Pět století rybničního hospodářství v Třeboni (Five centuries of fish farming in Třebon) by J. Šusta
pl Odniesienia do hodowli karpia trzebońskiego pojawiają się w wielu publikacjach, na przykład w Atlasie odmian karpia hodowanych w Republice Czeskiej (Atlas kaprů chovaných v ČR) autorstwa J. Pokornýego lub w publikacji Pięć wieków hodowli ryb w Třebon (Pět století rybničního hospodářství v Třebon) autorstwa J. Šusta
en Spring viraemia of carp (SVC
pl Wiosenna wiremia karpi (SVC
en Whereas only live carp weighing not less than ‧ grammes are of commercial significance
pl żywe karpie, które ważą nie mniej niż ‧ gram, mają znaczenie handlowe
en Combined with the rich natural food supply from the region's waters, this method has made it possible to shorten the carp-farming cycle to two years
pl Metoda ta w oparciu o bogatą naturalną bazę pokarmową wód tego regionu pozwala skrócić cykl hodowlany karpia do dwóch lat
en Reference for a preliminary ruling from the Tribunale Ordinario di Novara lodged on ‧ January ‧- CARP SNC, Di Moleri Luigi and Corsi Valter v ECORAD SRL
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunale ordinario di Novara z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti przeciwko Ecorad Srl
en Whereas Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ provides that reference prices for carp may be fixed before the beginning of each marketing year
pl artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ przewiduje, że ceny referencyjne karpia mogą zostać ustalone przed rozpoczęciem każdego roku gospodarczego
en Gold fish is a type of carp
pl Złota rybka to radzaj karpia
en By shortening the breeding period to two years it has been possible to produce young carp with an excellent taste, organoleptic properties and meat with a lower fat content than found in older marketable fish obtained as a result of the longer production cycle that is generally used
pl Skrócenie okresu chowu do dwóch lat, pozwala na wyprodukowanie karpia młodego, o wysokich walorach smakowych, właściwościach organoleptycznych oraz mięsa o mniejszej zawartości tłuszczu, niż u starszych ryb handlowych, uzyskiwanych w powszechnie stosowanym dłuższym cyklu produkcyjnym
en Of course the carp' s still alive
pl Pewnie, że żyje
en Aristichthys nobilis, Big head carp
pl Aristichthys nobilis, tołpyga pstra
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale Ordinario di Novara lodged on ‧ January ‧- CARP SNC, Di Moleri Luigi and Corsi Valter v ECORAD SRL
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunale ordinario di Novara z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti przeciwko Ecorad Srl
en Data ‧: Number/year of carp
pl Dane ‧: Ilość/rok karpia
en Carpe diem, my friend
pl Carpe diem, kolego
en And the carp from Paul Cyden' s freezer had high levels of estrogen plus other prescription drugs
pl Ale woda przeszła każdy test jakości
en Commission Decision ‧/EEC of ‧ December ‧ approving the programmes concerning spring viremia of carp submitted by the United Kingdom, and defining the additional guarantees for certain fish species for consignment to Great Britain, Northern Ireland, the Isle of Man and Guernsey (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
pl decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. zatwierdzająca programy dotyczące wiosennej wiremii u karpi przedłożone przez Zjednoczone Królestwo, i określająca dodatkowe gwarancje dla niektórych gatunków ryb wysyłanych do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, na Wyspę Man oraz Guernsey (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmieniona
en ex‧- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine: Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) (CN ‧); Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster); Carp (ex CN
pl ex‧ – Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone, i ryby w solance: łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) (CN ‧); pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster); karp (ex CN
en It is a common aquarium fish of the carp family, and information about procedures for its care and culture can be found in standard reference books on tropical fish
pl Jest to zwykła akwaryjna ryba z rodziny karpiowatych, a informacje na temat procedur opieki nad nią i hodowania można znaleźć w publikacjach informacyjnych o tropikalnych rybach
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ laying down detailed rules of application for the fixing of reference prices and free-at-frontier prices for carp
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do ustalania cen referencyjnych i cen produktów franco granica na karpia
en carp neutrophil activity research
pl Badania aktywności neutrofili karpia.
en Common carp, Cyprinus carpio
pl Karp, Cyprinus carpio
en Directive ‧/‧/EC, as amended by Commission Directive ‧/‧/EC, no longer lists Spring viraemia of carp (SVC) in Part ‧ of Annex ‧ thereto, since the costs related to the measures to eradicate that disease would be disproportionate to the economic losses caused by it
pl Dyrektywa ‧/‧/WE zmieniona dyrektywą Komisji ‧/‧/WE nie wymienia już wiosennej wiremii karpi (SVC) w części ‧ załącznika IV, gdyż koszty związane ze środkami zwalczania tej choroby byłyby nieproporcjonalne do spowodowanych przez nią strat gospodarczych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226 zdań frazy silver carp.Znalezione w 1,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.