Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term

Did you mean: Silver carp

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carp
Tołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Silver carp, Hypophthalmichthys molitrix
pl Tołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
en Hypophthalmichthys molitrix, Silver carp
pl Hypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
en Only the combination of the above-mentioned factors makes it possible to obtain carp with the specific features described in
pl Tylko wspólne oddziaływanie wymienionych czynników pozwala uzyskać karpie odznaczające się specyficznymi cechami określonymi w pkt
en tonnes/year of carp
pl tony/rok karpia
en All these carping questions are the expression of your jealousy
pl Wszystkie te uszczypliwe pytania są wyrazem twojej zazdrości
en Spring viraemia of carp (SVC
pl Wiosenna wiremia karpi (SVC
en What if the carp dies?
pl AjeśIi karp zdechnie?
en Separate carp rearing according to age and the first foundations of the selection of brood carp were mentioned by Dubravius in the ‧th century, when fishpond management was more advanced in Třeboňsko than anywhere else
pl O hodowaniu karpia z podziałem na wiek ryb oraz o pierwszych jednostkach selekcji wylęgu karpia wspomina Dubravius w ‧ wieku, kiedy to gospodarka stawami rybnymi w Třeboňsko była bardziej zaawansowana niż gdziekolwiek indziej
en for fish the type and quantity of feed and in the case of carp and related species a documentary record of the use additional feed
pl w odniesieniu do ryb rodzaj i ilość paszy a w przypadku karpia i gatunków pokrewnych dokumentację potwierdzającą stosowanie dodatkowej paszy
en On the maximisation profit of a carp culture
pl O maksymalizacji zysków z hodowli Karpia Polskiego
en Cyprinus carpio, Common carp
pl Cyprinus carpio, karp
en Based on their observations, research and experience, local fish-farmers and scientists bred a cross between the pure karp zatorski line and other lines of carp that was best adapted to the conditions prevailing in the area
pl Lokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu opracowali krzyżówkę czystej linii karpia zatorskiego z innymi liniami karpi najlepiej przystosowaną do panujących na tym obszarze warunków
en The carp ponds in this area provide an abundant supply of natural food for the fish: zooplankton, phytoplankton and benthos
pl Stawy karpiowe na przedmiotowym obszarze stanowią obfitą bazę pokarmu naturalnego ryb: zooplanktonu, fitoplanktonu oraz bentosu
en As a result of their observations, research and experience, local breeders and scientists selected the carp best adapted to the conditions prevailing in the area
pl Lokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu wyselekcjonowali karpie najlepiej przystosowane do warunków panujących na tym obszarze
en The olfactory organ development in carp, Cyprinus carpio Linnaeus 1758.
pl Narządy węchu w rozwoju karpia Cyprinus carpio Linnaeus 1758.
en Whereas Article ‧a of Regulation (EEC) No ‧ provides that reference prices for carp may be fixed before the beginning of each marketing year
pl artykuł ‧a ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ zapewnia, że ceny referencyjne na karpia mogą zostać ustalone przed rozpoczęciem każdego roku gospodarczego
en You mean you can kill the carp?
pl Myślisz, że mógłbyś zabić karpia?
en Decision ‧/‧/EEC, as amended by Council Decision ‧/‧/EC, includes Spring viraemia of carp (SVC) on the list of animal disease for which Member States may be eligible for financial contribution from the Community for national eradication programmes
pl W decyzji ‧/‧/EWG zmienionej decyzją Rady ‧/‧/WE włącza się wiosenną wiremię karpi (SVC) do wykazu chorób zwierzęcych, w których przypadku państwa członkowskie mogą się kwalifikować do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na krajowe programy zwalczania
en Other live fish: Carp
pl – Pozostałe ryby żywe: karp
en Directive ‧/‧/EC, as amended by Commission Directive ‧/‧/EC, no longer lists Spring viraemia of carp (SVC) in Part ‧ of Annex ‧ thereto, since the costs related to the measures to eradicate that disease would be disproportionate to the economic losses caused by it
pl Dyrektywa ‧/‧/WE zmieniona dyrektywą Komisji ‧/‧/WE nie wymienia już wiosennej wiremii karpi (SVC) w części ‧ załącznika IV, gdyż koszty związane ze środkami zwalczania tej choroby byłyby nieproporcjonalne do spowodowanych przez nią strat gospodarczych
en Combined with the rich natural food supply from the region's waters, this method has made it possible to shorten the carp-farming cycle to two years
pl Metoda ta w oparciu o bogatą naturalną bazę pokarmową wód tego regionu pozwala skrócić cykl hodowlany karpia do dwóch lat
en carp neutrophil activity research
pl Badania aktywności neutrofili karpia.
en On account of the above-mentioned natural parameters, the conditions in the area defined are particularly suited to the generation of natural carp food
pl Z uwagi na powyższe parametry przyrodnicze, warunki panujące na wyznaczonym obszarze są szczególnie odpowiednie do produkcji naturalnej żywności z karpia
en The properties of karp zatorski are recognised by consumers, as borne out by the fact that it commands prices ‧-‧ % higher than the price of carp from other geographical areas
pl Właściwości karpia zatorskiego znajdują uznanie wśród konsumentów, co potwierdzają ceny tego produktu przewyższające o ‧–‧ % ceny karpi pochodzących z innego obszaru geograficznego
en whereas a quantity of at least ‧ kg of carp may be considered a normal commercial quantity
pl ilość wynosząca co najmniej ‧ kilogramów karpia może być uznana za normalną ilość handlową
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226 zdań frazy silver carp.Znalezione w 2,537 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.