Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carpTołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Silver carp, Hypophthalmichthys molitrixTołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix, Silver carpHypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
Only the combination of the above-mentioned factors makes it possible to obtain carp with the specific features described inTylko wspólne oddziaływanie wymienionych czynników pozwala uzyskać karpie odznaczające się specyficznymi cechami określonymi w pkt
tonnes/year of carptony/rok karpia
All these carping questions are the expression of your jealousyWszystkie te uszczypliwe pytania są wyrazem twojej zazdrości
Spring viraemia of carp (SVCWiosenna wiremia karpi (SVC
What if the carp dies?AjeśIi karp zdechnie?
Separate carp rearing according to age and the first foundations of the selection of brood carp were mentioned by Dubravius in the ‧th century, when fishpond management was more advanced in Třeboňsko than anywhere elseO hodowaniu karpia z podziałem na wiek ryb oraz o pierwszych jednostkach selekcji wylęgu karpia wspomina Dubravius w ‧ wieku, kiedy to gospodarka stawami rybnymi w Třeboňsko była bardziej zaawansowana niż gdziekolwiek indziej
for fish the type and quantity of feed and in the case of carp and related species a documentary record of the use additional feedw odniesieniu do ryb rodzaj i ilość paszy a w przypadku karpia i gatunków pokrewnych dokumentację potwierdzającą stosowanie dodatkowej paszy
On the maximisation profit of a carp cultureO maksymalizacji zysków z hodowli Karpia Polskiego
Cyprinus carpio, Common carpCyprinus carpio, karp
Based on their observations, research and experience, local fish-farmers and scientists bred a cross between the pure karp zatorski line and other lines of carp that was best adapted to the conditions prevailing in the areaLokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu opracowali krzyżówkę czystej linii karpia zatorskiego z innymi liniami karpi najlepiej przystosowaną do panujących na tym obszarze warunków
The carp ponds in this area provide an abundant supply of natural food for the fish: zooplankton, phytoplankton and benthosStawy karpiowe na przedmiotowym obszarze stanowią obfitą bazę pokarmu naturalnego ryb: zooplanktonu, fitoplanktonu oraz bentosu
As a result of their observations, research and experience, local breeders and scientists selected the carp best adapted to the conditions prevailing in the areaLokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu wyselekcjonowali karpie najlepiej przystosowane do warunków panujących na tym obszarze
The olfactory organ development in carp, Cyprinus carpio Linnaeus 1758.Narządy węchu w rozwoju karpia Cyprinus carpio Linnaeus 1758.
Whereas Article ‧a of Regulation (EEC) No ‧ provides that reference prices for carp may be fixed before the beginning of each marketing yearartykuł ‧a ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ zapewnia, że ceny referencyjne na karpia mogą zostać ustalone przed rozpoczęciem każdego roku gospodarczego
You mean you can kill the carp?Myślisz, że mógłbyś zabić karpia?
Decision ‧/‧/EEC, as amended by Council Decision ‧/‧/EC, includes Spring viraemia of carp (SVC) on the list of animal disease for which Member States may be eligible for financial contribution from the Community for national eradication programmesW decyzji ‧/‧/EWG zmienionej decyzją Rady ‧/‧/WE włącza się wiosenną wiremię karpi (SVC) do wykazu chorób zwierzęcych, w których przypadku państwa członkowskie mogą się kwalifikować do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na krajowe programy zwalczania
Other live fish: Carp– Pozostałe ryby żywe: karp
Directive ‧/‧/EC, as amended by Commission Directive ‧/‧/EC, no longer lists Spring viraemia of carp (SVC) in Part ‧ of Annex ‧ thereto, since the costs related to the measures to eradicate that disease would be disproportionate to the economic losses caused by itDyrektywa ‧/‧/WE zmieniona dyrektywą Komisji ‧/‧/WE nie wymienia już wiosennej wiremii karpi (SVC) w części ‧ załącznika IV, gdyż koszty związane ze środkami zwalczania tej choroby byłyby nieproporcjonalne do spowodowanych przez nią strat gospodarczych
Combined with the rich natural food supply from the region's waters, this method has made it possible to shorten the carp-farming cycle to two yearsMetoda ta w oparciu o bogatą naturalną bazę pokarmową wód tego regionu pozwala skrócić cykl hodowlany karpia do dwóch lat
carp neutrophil activity researchBadania aktywności neutrofili karpia.
On account of the above-mentioned natural parameters, the conditions in the area defined are particularly suited to the generation of natural carp foodZ uwagi na powyższe parametry przyrodnicze, warunki panujące na wyznaczonym obszarze są szczególnie odpowiednie do produkcji naturalnej żywności z karpia
The properties of karp zatorski are recognised by consumers, as borne out by the fact that it commands prices ‧-‧ % higher than the price of carp from other geographical areasWłaściwości karpia zatorskiego znajdują uznanie wśród konsumentów, co potwierdzają ceny tego produktu przewyższające o ‧–‧ % ceny karpi pochodzących z innego obszaru geograficznego
whereas a quantity of at least ‧ kg of carp may be considered a normal commercial quantityilość wynosząca co najmniej ‧ kilogramów karpia może być uznana za normalną ilość handlową
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226 zdań frazy silver carp.Znalezione w 2,592 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.