Tłumaczenia na język polski:

 • tarcza   
  (Noun  )
   
  tektura lub tablica z narysowanymi koncentrycznymi okręgami przeznaczona do zawieszenia na strzelnicy (sportowej/wojskowej/policyjnej) jako cel do ostrzelania
   
  tektura lub tablica z narysowanymi koncentrycznymi okręgami przeznaczona do zawieszenia na strzelnicy (sportowej/wojskowej / policyjnej) jako cel do ostrzelania

Picture dictionary

tarcza
tarcza

Przykładowe zdania z "shooting target", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You know, shoot at targets, stuff like that
pl Strzelanie do celu, takie tam
en So, if he was shooting at a moving target, where was it moving to?
pl Więc, skoro strzelał do ruchomego celu, to gdzie on zmierzał?
en No way he' s shooting a moving target from a nine- story building
pl Nie ma szans, że strzelał do poruszającego się celu z dziewiątego piętra budynku
en We believe the chief investigator of the Dove Commission was not the only target in the shooting
pl Wierzymy, że główny oficer śledczy Najwyższej Komisji, nie był jedynym celem strzelaniny
en It seems that we will practice target shooting guys!
pl Wygląda na to że mamy tu strzelnicę!
en are ‧ years old or more, except for hunting or target shooting
pl ukończyły ‧ rok życia, z wyjątkiem myślistwa i strzelectwa sportowego
en Aim that up with the middle of your target, and when that' s lined up in the middle, then you squeeze the trigger and you shoot
pl Cel, że się z środku na cel, i kiedy to ustawieni w środku, potem można wycisnąć spust i strzelać
en The prior authorization referred to above is not in principle necessary in order to travel with a firearm in categories C or D with a view to engaging in hunting or with a firearm in categories B, C or D for the purpose of taking part in target shooting, on condition that the traveller is in possession of the firearms pass and can establish the reason for the journey
pl Uprzednie pozwolenie wymienione powyżej, nie jest co do zasady konieczne w celu odbycia podróży z bronią palną sklasyfikowaną w kategoriach C lub D, jeśli ma być wykorzystana w celach łowieckich oraz z bronią sklasyfikowaną w kategoriach B, C lub D, jeśli ma być wykorzystana do strzelectwa sportowego, pod warunkiem, że podróżny posiada przy sobie broń palną i może określić cel podróży
en Take this, go to the shooter' s position and shoot the target
pl Ustaw sie na pozycji strzelca i wyceluj
en This Directive is without prejudice to the application of national provisions concerning the carrying of weapons, hunting or target shooting
pl Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego
en You want me to shoot the target?
pl Chcesz zebym strzelal do celu?
en We just went from " Routine Cabbie Shooting " to " Mass Murderer Targets Kids. "
pl Właśnie przeszliśmy od " Rutynowego Zabójstwa Taksówkarza " do " Maniaka Polującego na Dzieci. "
en It is deplorable that hundreds of armed Kyrgyz men stormed the city streets, shooting civilians and setting fire to shops, choosing their targets purely on the basis of ethnicity.
pl Za godny ubolewania należy uznać fakt, że setki uzbrojonych Kirgizów zalały ulice miast, strzelając do cywilów i podpalając sklepy, wybierając swoje ofiary wyłącznie według kryterium etnicznego.
en Other sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combination shotgun-rifles
pl Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, włączając broń mającą przynajmniej jedną lufę gładką
en A fatal shooting last night of the daughter... of a Boston police detective leads our news.Emma Craven, ‧, an MlT graduate, was killed in front of her home in Roslindale... by a man thought to be targeting her father. Kathy, from what I understand, police don' t have much to go on right now
pl Zaczynamy wiadomości/ od wczorajszej strzelaniny,/ w której uczestniczyła/ córka bostońskiego policjanta./ Mająca ‧ lata Emma Craven,/ absolwentka MIT- u,/ została zabita przed swoim domem/ w Roslindale przez człowieka,/ którego celem był jej ojciec.../ Kathy, z tego co rozumiem,/ policja nie ma zbyt wiele poszlak./ Liso, nadal jest wiele niewiadomych/ w tej sprawie./ ‧- letnia Emma Craven/ została zastrzelona/ przed swoim domem w Roslindale/ na ganku widocznym za mną./ Ze swoich źródeł wiem, że podejrzanymi
en Other sporting, hunting or target-shooting rifles
pl Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu
en We just went from " Routine Cabby Shooting "...... to " Mass Murderer Targets Kids. "
pl Już mamy namieszane.Właśnie przeszliśmy od " Zwykłego zabójcy taksiarza "... do " Masowego mordercy dzieci "
en Can' t even hunt for shooting targets
pl Polowałeś kiedyś w ten sposób?
en There' s a ‧- to‧- second flight time so you have to shoot at where the target' s going to be
pl Musisz strzelić ‧ do ‧ sekund wcześniej, zanim pojawi się tam cel
en are at least ‧ years of age, except in relation to the acquisition, other than through purchase, and possession of firearms for hunting and target shooting, provided that in that case persons of less than ‧ years of age have parental permission, or are under parental guidance or the guidance of an adult with a valid firearms or hunting licence, or are within a licenced or otherwise approved training centre
pl ukończyły ‧ rok życia, z wyjątkiem nabywania, innego niż w drodze zakupu, i posiadania broni palnej do celów myślistwa i strzelectwa sportowego, pod warunkiem że w tym przypadku osoby poniżej ‧ roku życia posiadają zgodę rodziców lub są pod opieką rodzica lub osoby dorosłej posiadającej ważne pozwolenie na broń palną lub kartę łowiecką lub znajdują się na terenie licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub innego zatwierdzonego ośrodka
en Prior authorisation is not normally necessary for travel with a firearm in categories C or D with a view to engaging in hunting or with a firearm in categories B, C or D with a view to engaging in target shooting, provided the traveller has the firearms pass on him and can substantiate the reasons for his journey
pl Wymóg ww. uprzedniego zezwolenia nie jest z zasady konieczny do odbycia podróży z bronią kategorii C lub D do celów łowieckich lub z bronią kategorii B, C lub D do celów strzelectwa sportowego, pod warunkiem posiadania karty broni i możliwego ustalenia motywu podróży
en Whereas, however, more flexible rules should be adopted in respect of hunting and target shooting in order to avoid impeding the free movement of persons more that is necessary
pl jednakże należy uchwalić bardziej elastyczne zasady w odniesieniu do myślistwa i strzelectwa sportowego,aby uniknąć utrudniania swobodnego przepływu osób w stopniu większym niż konieczny
en He was shooting at a moving target
pl Strzelał do ruchomego celu
en artificial light sources, mirrors, devices for illuminating targets, sighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter
pl źródła sztucznego światła, lustra, urządzenia do oświetlania celów, noktowizyjne urządzenia strzeleckie, zawierające elektroniczne urządzenia do powiększania lub przetwarzania obrazu
en We just went from " Routine Cabbie Shooting " to " Mass Murderer Targets Kids. "
pl Właśnie przeszliśmy od " Zwykłego zabójcy taksiarza "... do " Masowego mordercy dzieci "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21480 zdań frazy shooting target.Znalezione w 7,354 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.