Tłumaczenia na język polski:

  • tarcza   
     
    tektura lub tablica z narysowanymi koncentrycznymi okręgami przeznaczona do zawieszenia na strzelnicy (sportowej/wojskowej/policyjnej) jako cel do ostrzelania
     
    tektura lub tablica z narysowanymi koncentrycznymi okręgami przeznaczona do zawieszenia na strzelnicy (sportowej/wojskowej / policyjnej) jako cel do ostrzelania

Picture dictionary

tarcza
tarcza

Przykładowe zdania z "shooting target", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Prior authorisation is not normally necessary for travel with a firearm in categories C or D with a view to engaging in hunting or with a firearm in categories B, C or D with a view to engaging in target shooting, provided the traveller has the firearms pass on him and can substantiate the reasons for his journey
pl Wymóg ww. uprzedniego zezwolenia nie jest z zasady konieczny do odbycia podróży z bronią kategorii C lub D do celów łowieckich lub z bronią kategorii B, C lub D do celów strzelectwa sportowego, pod warunkiem posiadania karty broni i możliwego ustalenia motywu podróży
en No way he' s shooting a moving target from a nine- story building
pl Nie ma szans, że strzelał do poruszającego się celu z dziewiątego piętra budynku
en We just went from " Routine Cabby Shooting "...... to " Mass Murderer Targets Kids. "
pl Już mamy namieszane.Właśnie przeszliśmy od " Zwykłego zabójcy taksiarza "... do " Masowego mordercy dzieci "
en There' s a ‧- to‧- second flight time so you have to shoot at where the target' s going to be
pl Musisz strzelić ‧ do ‧ sekund wcześniej, zanim pojawi się tam cel
en Pistol and revolver ammunition with expanding projectiles and the projectiles for such ammunition, except in the case of weapons for hunting or for target shooting, for persons entitled to use them
pl Amunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz pociski dla takiej amunicji, oprócz broni dla myślistwa i strzelectwa sportowego dla osób uprawnionych do korzystania z niej
en A fatal shooting last night of the daughter... of a Boston police detective leads our news.Emma Craven, ‧, an MlT graduate, was killed in front of her home in Roslindale... by a man thought to be targeting her father. Kathy, from what I understand, police don' t have much to go on right now
pl Zaczynamy wiadomości/ od wczorajszej strzelaniny,/ w której uczestniczyła/ córka bostońskiego policjanta./ Mająca ‧ lata Emma Craven,/ absolwentka MIT- u,/ została zabita przed swoim domem/ w Roslindale przez człowieka,/ którego celem był jej ojciec.../ Kathy, z tego co rozumiem,/ policja nie ma zbyt wiele poszlak./ Liso, nadal jest wiele niewiadomych/ w tej sprawie./ ‧- letnia Emma Craven/ została zastrzelona/ przed swoim domem w Roslindale/ na ganku widocznym za mną./ Ze swoich źródeł wiem, że podejrzanymi
en I graduated top of my police academy class and shattered the target- shooting obstacle course record that was held by,,, you
pl Byłem najlepszy w swojej klasie w Akademii Policyjnej...... i pobiłem stary rekord w strzelaniu do tarczy, który należał do... pana!
en Whereas, however, more flexible rules should be adopted in respect of hunting and target shooting in order to avoid impeding the free movement of persons more that is necessary
pl jednakże należy uchwalić bardziej elastyczne zasady w odniesieniu do myślistwa i strzelectwa sportowego,aby uniknąć utrudniania swobodnego przepływu osób w stopniu większym niż konieczny
en We just went from " Routine Cabbie Shooting " to " Mass Murderer Targets Kids. "
pl Właśnie przeszliśmy od " Rutynowego Zabójstwa Taksówkarza " do " Maniaka Polującego na Dzieci. "
en are ‧ years old or more, except for hunting or target shooting
pl ukończyły ‧ rok życia, z wyjątkiem myślistwa i strzelectwa sportowego
en So, if he was shooting at a moving target, where was it moving to?
pl Więc, skoro strzelał do ruchomego celu, to gdzie on zmierzał?
en This Directive is without prejudice to the application of national provisions concerning the carrying of weapons, hunting or target shooting
pl Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni, myślistwa i strzelectwa sportowego
en Let' s test it on something before we hit Star Command.We need a target that won' t, um, shoot back. May I suggest Rizone, my evil Emperor?
pl Przetestujmy to na czymś zanim uderzymy Oddział Gwiezdny. potrzebujemy celu który, um, nie zacznie strzelać z powrotem. sugeruję Rizone, mój zły Imperatorze?
en Other sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combination shotgun-rifles
pl Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, włączając broń mającą przynajmniej jedną lufę gładką
en are at least ‧ years of age, except in relation to the acquisition, other than through purchase, and possession of firearms for hunting and target shooting, provided that in that case persons of less than ‧ years of age have parental permission, or are under parental guidance or the guidance of an adult with a valid firearms or hunting licence, or are within a licenced or otherwise approved training centre
pl ukończyły ‧ rok życia, z wyjątkiem nabywania, innego niż w drodze zakupu, i posiadania broni palnej do celów myślistwa i strzelectwa sportowego, pod warunkiem że w tym przypadku osoby poniżej ‧ roku życia posiadają zgodę rodziców lub są pod opieką rodzica lub osoby dorosłej posiadającej ważne pozwolenie na broń palną lub kartę łowiecką lub znajdują się na terenie licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub innego zatwierdzonego ośrodka
en We believe the chief investigator of the Dove Commission was not the only target in the shooting
pl Wierzymy, że główny oficer śledczy Najwyższej Komisji, nie był jedynym celem strzelaniny
en We just went from " Routine Cabbie Shooting " to " Mass Murderer Targets Kids. "
pl Właśnie przeszliśmy od " Zwykłego zabójcy taksiarza "... do " Masowego mordercy dzieci "
en The prior authorization referred to above is not in principle necessary in order to travel with a firearm in categories C or D with a view to engaging in hunting or with a firearm in categories B, C or D for the purpose of taking part in target shooting, on condition that the traveller is in possession of the firearms pass and can establish the reason for the journey
pl Uprzednie pozwolenie wymienione powyżej, nie jest co do zasady konieczne w celu odbycia podróży z bronią palną sklasyfikowaną w kategoriach C lub D, jeśli ma być wykorzystana w celach łowieckich oraz z bronią sklasyfikowaną w kategoriach B, C lub D, jeśli ma być wykorzystana do strzelectwa sportowego, pod warunkiem, że podróżny posiada przy sobie broń palną i może określić cel podróży
en artificial light sources, mirrors, devices for illuminating targets, sighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter
pl źródła sztucznego światła, lustra, urządzenia do oświetlania celów, noktowizyjne urządzenia strzeleckie, zawierające elektroniczne urządzenia do powiększania lub przetwarzania obrazu
en Take this, go to the shooter' s position and shoot the target
pl Ustaw sie na pozycji strzelca i wyceluj
en He was shooting at a moving target
pl Strzelał do ruchomego celu
en Shooting range, a little target practice?
pl Poćwiczyć celność?- Nie muszę ćwiczyć.- Nie, skądże
en It is deplorable that hundreds of armed Kyrgyz men stormed the city streets, shooting civilians and setting fire to shops, choosing their targets purely on the basis of ethnicity.
pl Za godny ubolewania należy uznać fakt, że setki uzbrojonych Kirgizów zalały ulice miast, strzelając do cywilów i podpalając sklepy, wybierając swoje ofiary wyłącznie według kryterium etnicznego.
en Notwithstanding paragraph ‧, hunters, in respect of categories C and D, and marksmen, in respect of categories B, C and D, may, without prior authorisation, be in possession of one or more firearms during a journey through two or more Member States with a view to engaging in their activities, provided that they are in possession of a European firearms pass listing such firearm or firearms and provided that they are able to substantiate the reasons for their journey, in particular by producing an invitation or other proof of their hunting or target shooting activities in the Member State of destination
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧ myśliwi, w odniesieniu do kategorii C i D, oraz strzelcy sportowi, w odniesieniu do kategorii B, C i D, mogą bez uprzedniego pozwolenia być w posiadaniu jednej lub więcej sztuk broni palnej w czasie podróży przez dwa lub więcej państw członkowskich w celu wykonywania swej działalności, pod warunkiem że posiadają przy sobie europejską kartę broni palnej, w której wymieniona jest ta broń, oraz że są w stanie uzasadnić powody podróży, w szczególności poprzez przedstawienie zaproszenia lub innego dowodu działalności związanej z myślistwem lub strzelectwem sportowym w docelowym państwie członkowskim
en Give them a target to shoot
pl Wskażcie im cel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21480 zdań frazy shooting target.Znalezione w 22,594 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.