wymowa: IPA: /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹəd/ /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹɪd/ , SAMPA: /"sEv.@n "hVn.dr@d/ /"sEv.@n "hVn.drId/

Tłumaczenia na język polski:

 • siedemset   
  (Numeral  )
   
  cardinal number 700
   
  The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.
   
  cardinal number 700
   
  cardinal number 700

Pozostałe znaczenia:

 
(cardinal) The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Przykładowe zdania z "seven hundred", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I pay seven hundred for the whole night
pl Płacę ‧ za całą noc
en Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven
pl Sporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
en Seven hundred and fifty bucks
pl Dostaniesz ‧$
en The European Parliament shall be composed of representatives of the Union’s citizens. They shall not exceed seven hundred and fifty in number.
pl W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie może przekroczyć siedmiuset pięćdziesięciu.
en In sixteen hundred seven
pl W ‧ wypływamy na otwarte morze
en Seven hundred twelve counts of extortion
pl Do zobaczenia następnej jesieni
en Over a hundred years this band' s been going... two world wars, three disasters, seven strikes... one bloody big depression and t' band played on every flaming time
pl Nasza orkiestra ma przeszło ‧ lat... ‧ wojny światowe, ‧ katastrofy, ‧ strajków... ‧ przeklęta wielka depresja, a zespół zawsze grał
en There was a time I used to be able to clear seven and a half, eight hundred shots a week
pl Kiedyś zarabiałem siedem i pół- osiem stówek tygodniowo
en Done at Brussels this twenty-eighth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages, all seven texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties
pl Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku w językach niderlandzkim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny, w jednym oryginale, który składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, które przekazuje odpis uwierzytelniony każdej z Umawiających się Stron
en This decision must respect the criteria laid down in paragraph ‧, first subparagraph, of the same article, viz. a total number of representatives of the citizens of the Union which does not exceed seven hundred and fifty members, this representation being achieved in a degressively proportional manner, with a minimum threshold of six members per Member State, while no Member State may be allocated more than ninety-six seats
pl Decyzja ta musi być zgodna z kryteriami określonymi w ust. ‧ akapit pierwszy tego artykułu, w myśl których całkowita liczba przedstawicieli obywateli Unii wynosi nie więcej niż siedmiuset pięćdziesięciu posłów, a reprezentacja ta jest wyłaniana w sposób degresywnie proporcjonalny, przy czym próg minimalny wynosi sześciu posłów na państwo członkowskie, a żadne państwo nie może otrzymać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc
en Done in duplicate at Brussels on the tenth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-seven
pl Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Brukseli, dziesiątego dnia kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku
en Nine hundred and eighty seven thousand
pl tysiąc dolarów
en According to calculations, European enterprises suffer a loss of seven to eight hundred million euro because of the lack of an EU patent.
pl Z wyliczeń wynika, że przedsiębiorstwa europejskie tracą od 700 do 800 milionów euro ze względu na brak patentu UE.
en Done at Brussels in duplicate, on the ninth day of December in the year two thousand and eight, which corresponds to the twelfth day of Kislev in the year five thousand seven hundred and sixty nine in the Hebrew calendar, in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish and Hebrew languages
pl Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Brukseli dnia dziewiątego grudnia dwa tysiące ósmego roku, który odpowiada dniowi dwunastego kislewa pięć tysięcy siedemset sześćdziesiątego dziewiątego roku w kalendarzu hebrajskim, w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i hebrajskim
en Seven hundred.- You always got time to argue money
pl Ma pani czas na targowanie?
en Twenty- seven hundred... and ‧.Excuse me, sir
pl Dwa tysiące siedmiuset...... dwunastu
en award the applicant EUR one by way of compensation for the non-pecuniary damage sustained and the sum of EUR seven thousand three hundred and seventy two by way of compensation for the financial damage sustained
pl zasądzenie na rzecz skarżącego symbolicznej kwoty jednego EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwoty siedmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu dwóch EUR tytułem naprawienia poniesionej szkody majątkowej
en < Eh? Are you still there? Five-hundred-and-one million – I can’t stop... I have so much to do! I am concerned with matters of consequence. I don’t amuse myself with balderdash. Two and five make seven... >
pl – Co? Jeszcze tu jesteś? Pięćset jeden milionów... Sam już nie wiem, czego... Tak ciężko pracowałem! Jestem człowiekiem poważnym,tak, nie robię niedorzeczności, nie bawię się głupstwami. Dwa i pięć...
en Seven hundred and fifty thousand euros (EUR
pl Siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro (‧ EUR
en Unless within the next seven days your government pays to us one hundred million pounds sterling, in a manner to be designated by us, we shall destroy a major city in England or the United States ofAmerica
pl Jeśli w ciągu tygodnia nie otrzymamy stu milionów funtów szterlingów zgodnie z instrukcjami, zniszczymy duże miasto w Angliilub Stanach Zjednoczonych
en to uphold the present proceedings for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of one million one hundred and sixteen thousand six hundred and sixty-seven euros (EUR
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
en Seven hundred sixty patients were randomized
pl Dokonano randomizacji siedemset sześćdziesięciu pacjentów
en to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of two million six hundred and sixty-one thousand four hundred and twenty-seven euros (EUR
pl wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie dwóch milionów sześciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu EUR (‧ EUR) oraz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8676 zdań frazy seven hundred.Znalezione w 3,66 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.