Tłumaczenia na język polski:

  • host usługi   
     
    The run-time environment for hosting a service within a process.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

Diagnostic Service Host
Host usługi diagnostyki
Exchange Hosted Services
Exchange Hosted Services
Hosted BlackBerry service
usługa Hosted BlackBerry
hosting service provider
dostawca usług hostingowych
Microsoft Exchange Hosted Services
Microsoft Exchange Hosted Services
Microsoft Online Services Hosted BlackBerry Administration Center
Centrum administracyjne usługi Hosted BlackBerry w witrynie Microsoft Online Services
workflow service host
serwer usługi przepływów pracy

Przykładowe zdania z "service host", pamięć tłumaczeniowa

add example
en take the necessary measures to ensure that the specific requirements laid down in Annex I are applied and provide the evidence of compliance with this paragraph and with Article ‧ to the host States involved in the regular service
pl podejmują środki niezbędne do zapewnienia stosowania szczególnych wymagań ustanowionych w załączniku I i dostarczają dowody zgodności z tym ustępem oraz z art. ‧ państwom przyjmującym zaangażowanym w regularną usługę
en The provisions of this title shall only apply where the service provider moves to the territory of the host Member State to pursue, on a temporary and occasional basis, the profession referred to in paragraph
pl Przepisy niniejszego tytułu obowiązują jedynie w przypadku przeniesienia się usługodawcy na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w ust
en EUFOR personnel shall, with respect to services rendered for EUFOR, be exempt from social security provisions which may be in force in the Host State
pl Personel EUFOR-u nie podlega w zakresie usług świadczonych na rzecz EUFOR-u przepisom o ubezpieczeniach społecznych, które mogą obowiązywać w państwie przyjmującym
en For goods purchased and services contracted on the domestic market, provided these are intended for the purpose of the Mission, EUPOL Kinshasa shall be either exempt from or reimbursed by the Host Party for all national and communal dues and taxes, including VAT, and charges of similar nature according to the laws of the Host Party
pl W odniesieniu do towarów zakupionych i usług zakontraktowanych na rynku krajowym, pod warunkiem, że przeznaczone są one do celów misji EUPOL Kinszasa, misja EUPOL Kinszasa korzysta ze zwolnienia z wszelkich krajowych i lokalnych opłat i podatków, w tym podatku VAT, oraz opłat o podobnym charakterze lub otrzymuje ich zwrot od Strony Przyjmującej, zgodnie z jej przepisami
en Whereas, where regular services are concerned, only regular services provided as part of a regular international service, excluding urban and suburban services, should be opened up to cabotage, subject to certain conditions, and in particular to the legislation in force in the host Member State
pl W przypadkach dotyczących usług regularnych jedynie usługi stałe świadczone jako część międzynarodowych usług stałych, wyłączając usługi miejskie i podmiejskie, powinny być otwarte dla kabotażu, z zastrzeżeniem określonych warunków, w szczególności obowiązujących przepisów przyjmującego Państwa Członkowskiego
en Host States shall establish, not later than ‧ May ‧, a list of sea areas crossed by ro-ro passenger ships operating on regular service to or from their ports as well as the corresponding values of significant wave heights in these areas
pl Najpóźniej do dnia ‧ maja ‧ r. państwa goszczące ustanawiają wykaz obszarów morza, po których pływają pasażerskie statki typu ro-ro realizujące usługi rozkładowe do lub z portów tych państw, a także właściwe dane liczbowe dotyczące istotnej wysokości fal na tych obszarach
en Using & konqueror; you can start up an rlogin session with a server hosting the rlogin service
pl Korzystając z programu & konqueror; oraz wtyczki protokołu rlogin można nawiązać sesję połączeniową z serwerem udostępniającym usługę " rlogin "
en The Member States shall inform third States which have either flag State responsibilities or responsibilities similar to those of a host State for ro-ro ferries and high-speed passenger craft falling under the scope of this Directive and operating between a port of a Member State and a port of a third State of the requirements imposed by this Directive on any company providing a regular service to or from a port of the Community
pl Państwa Członkowskie informują państwa trzecie, mające obowiązki państwa bandery lub obowiązki podobne jak państwo przyjmujące promy typu ro-ro i szybkie statki pasażerskie, objęte niniejszą dyrektywą i działające między portem Państwa Członkowskiego i portem państwa trzeciego, o wymaganiach nałożonych przez niniejszą dyrektywę na każde towarzystwo świadczące regularne usługi do lub z portu Wspólnoty
en It does not cover the provision of other IT services like the hosting of the reservation system of airlines
pl Nie obejmuje on świadczenia innych usług informatycznych, takich jak hosting dla systemu rezerwacji linii lotniczych
en For goods and services purchased on the domestic market EUMM Georgia personnel shall be exempt from VAT (the price shall not include VAT) and taxes according to the laws of the Host Party
pl W przypadku towarów zakupionych lub usług zakontraktowanych na rynku krajowym, personel EUMM Georgia jest zwolniony z podatku VAT (cena nie może zawierać podatku VAT) i innych podatków, zgodnie z przepisami prawa państwa przyjmującego
en the supply of goods or services to international bodies, other than those referred to in point (aa), recognised as such by the public authorities of the host Member States, and to members of such bodies, within the limits and under the conditions laid down by the international conventions establishing the bodies or by headquarters agreements
pl dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz organizacji międzynarodowych, innych niż organy, o których mowa w lit. aa), uznanych za takie przez organy władzy publicznej przyjmującego państwa członkowskiego, oraz na rzecz członków tych organizacji, w granicach i na warunkach ustalonych w konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib
en In all cases of provision of services entailing travel on the part of the person concerned, the host Member State may require him to supply information to this body in advance, or, in urgent cases, at the earliest opportunity, concerning the services provided
pl We wszystkich przypadkach, kiedy wykonywanie usług wymaga od zainteresowanych osób odbywania podróży, przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać od nich dostarczenia informacji dotyczących świadczonych usług przed rozpoczęciem ich świadczenia, a w przypadkach nagłych, możliwie jak najszybciej po ich wykonaniu
en Whereas, in the case of the provision of services, the requirement of registration with or membership of professional organizations or bodies since it is related to the fixed and permanent nature of activities pursued in the host country would thus undoubtedly constitute an obstacle to the persons wishing to provide the service, by reason of the temporary nature of his activity
pl w przypadku świadczenia usług, wymóg rejestracji lub członkostwa w organizacjach bądź instytucjach zawodowych, jako odnoszący się do określonego i stałego charakteru działalności prowadzonej w kraju drugim przyjmującym, niewątpliwie stanowi utrudnienie dla osoby pragnącej świadczyć usługi ze względu na czasowy charakter jej działalności
en a survey during a regular service, which shall aim to cover enough items listed in Annexes I, ‧ and ‧ in order to satisfy the host State that the ferry or craft continues to fulfil all the necessary requirements for safe operation
pl przegląd w trakcie trwania regularnej usługi, mający na celu ujęcie zagadnień wymienionych w załączniku I, ‧ i ‧ w ilości dostatecznej dla przekonania państwa przyjmującego, że ten prom lub statek w dalszym ciągu spełnia wszystkie wymagania niezbędne dla bezpiecznego działania
en The report also mentions undocumented migrants, who often face tremendous difficulty in accessing health services in host countries.
pl W sprawozdaniu wspomniano również o osobach nieposiadających zezwolenia na pobyt, które często mają olbrzymie trudności z dostępem do usług zdrowotnych w przyjmujących je krajach.
en whereas in the Wolff & Müller case, the Court of Justice held that the host country's measures to prevent unfair competition, which guarantee that posted employees benefit from the minimum standards set out in Article ‧ of the Posting of Workers Directive, are justified, and that such targeted protection measures constitute a justified restriction on the freedom to provide services
pl mając na uwadze, że w sprawie Wolff & Müller Trybunał Sprawiedliwości uznał za uzasadnione środki podejmowane przez kraj przyjmujący w celu uniknięcia nieuczciwej konkurencji, które zapewniają, że delegowani pracownicy otrzymają minimalne standardy określone w art. ‧ dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, a także mając na uwadze, że tego typu celowe środki ochronne stanowią uzasadnione ograniczenie swobody świadczenia usług
en If a shipping company wishes to operate seasonally a regular service for a shorter time period not exceeding six months a year, it shall notify the competent authority of the host State or States not later than three months before such operation takes place
pl Jeżeli przedsiębiorstwo żeglugowe wyraża wolę sezonowego świadczenia usług rozkładowych w krótszym terminie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy, powiadamia właściwe organy państwa goszczącego lub państw goszczących najpóźniej w terminie do trzech miesięcy, zanim nastąpi świadczenie takich usług
en Under Article ‧ of the Commission proposal, the service provider who moves to the host Member State to provide services on a temporary or occasional basis would be required to inform in advance the contact point of the Member State of establishme nt
pl Na mocy art. ‧ wniosku Komisji usługodawca, który przenosi się do przyjmującego Państwa Członkowskiego w celu świadczenia usług tymczasowo lub okazjonalnie, byłby zobowiązany do uprzedniego poinformowania punktu kontaktowego Państwa Członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę
en Whereas the laws of the Member States must be coordinated in order to lay down a nucleus of mandatory rules for minimum protection to be observed in the host country by employers who post workers to perform temporary work in the territory of a Member State where the services are provided
pl Przepisy prawne Państw Członkowskich powinny być koordynowane w taki sposób, aby określały jądro przepisów bezwzględnie obowiązujących dla ochrony minimalnej, które w kraju przyjmującym powinny być przestrzegane przez pracodawców delegujących tymczasowo pracowników do pracy na terytorium Państwa Członkowskiego, w którym świadczone są usługi
en If an incident involving a serious personal injury occurs, any member of personnel shall call the host country emergency medical services
pl W razie wypadku powodującego poważne obrażenia ciała dowolny członek personelu może wezwać służby ratownictwa medycznego kraju przyjmującego
en European voluntary service is based on a partnership and shared responsibilities between the young volunteers, the sending organisation and the host organisation
pl Europejski wolontariat działa na podstawie porozumień partnerskich oraz na zasadzie podziału obowiązków między młodymi ochotnikami, organizacją wysyłającą i organizacją przyjmującą
en Calls on the host Member States and migrants' countries of origin to conclude agreements to guarantee transfers of entitlements acquired in either country to the other regarding length of service, wherever worked, or social security
pl wzywa Państwa Członkowskie przyjmujące imigrantów do zawarcia z państwami pochodzenia porozumień, mających na celu zagwarantowanie transferu praw nabytych w jednym z państw w zakresie stażu pracy lub ubezpieczeń społecznych
en The Host State shall permit the entry of articles for the mission and grant them exemption from all customs duties, fees, tolls, taxes and similar charges other than charges for storage, cartage and other services rendered
pl Państwo przyjmujące zezwala na przywóz artykułów przeznaczonych dla misji i zwalnia je z wszelkich ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i opłat o podobnym charakterze innych niż opłaty za przechowywanie, przewóz i inne świadczone usługi
en This Section shall not prevent credit institutions with head offices in other Member States from advertising their services through all available means of communication in the host Member State, subject to any rules governing the form and the content of such advertising adopted in the interests of the general good
pl Niniejsza sekcja nie stanowi przeszkody dla reklamowania swoich usług przez instytucje kredytowe, których siedziby zarządu znajdują się w innych Państwach Członkowskich, wszelkimi dostępnymi środkami przekazu w przyjmujących Państwach Członkowskich, z zastrzeżeniem wszelkich przepisów dotyczących formy i treści tego rodzaju reklam przyjętych w interesie dobra ogólnego
en By way of derogation from paragraph ‧, service weapons, ammunition and equipment may be used in legitimate self-defence and in legitimate defence of guest officers or of other persons, in accordance with the national law of the host Member State
pl Na zasadzie odstępstwa od ust. ‧, broń służbowa, amunicja i sprzęt mogą zostać użyte w uzasadnionej obronie własnej oraz w obronie zaproszonych funkcjonariuszy lub innych osób zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95920 zdań frazy service host.Znalezione w 39,769 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.