Tłumaczenia na język polski:

  • host usługi   
     
    The run-time environment for hosting a service within a process.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

Diagnostic Service HostHost usługi diagnostyki
Exchange Hosted ServicesExchange Hosted Services
Hosted BlackBerry serviceusługa Hosted BlackBerry
hosting service providerdostawca usług hostingowych
Microsoft Exchange Hosted ServicesMicrosoft Exchange Hosted Services
Microsoft Online Services Hosted BlackBerry Administration CenterCentrum administracyjne usługi Hosted BlackBerry w witrynie Microsoft Online Services
workflow service hostserwer usługi przepływów pracy

Przykładowe zdania z "service host", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stresses that neither consumers nor service providers are always able to determine which legal regime is applicable to each aspect of their activities; calls, therefore, on the Commission to propose a clarification of the interaction between private international law instruments and Single Market instruments with a view to leaving no doubt as to when home or host country legislation or regulation applies and to leave no gaps in the liability regime applicable to service providerspodkreśla, że konsumenci i usługodawcy nie zawsze potrafią określić, jaki system prawny ma zastosowanie do poszczególnych aspektów ich działalności; w związku z tym wzywa Komisję, aby przedstawiła propozycję sprecyzowania współzależności między instrumentami prawa prywatnego międzynarodowego a instrumentami jednolitego rynku z myślą o usunięciu wątpliwości co do tego, czy zastosowanie ma prawodawstwo lub regulacje państwa pochodzenia, czy też państwa przyjmującego, oraz o usunięciu luk w systemie odpowiedzialności obowiązującym usługodawców
The host Member State may require the person concerned to make a prior declaration to the competent authorities concerning the provision of his services where they involve a temporary stay in its territoryPrzyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać od zainteresowanej osoby złożenia przed właściwymi władzami uprzedniego oświadczenia dotyczącego świadczenia przez nią usług, jeżeli łączy się to z czasowym pobytem na terytorium tego państwa
In cases where qualifications have been verified under this paragraph, the service shall be provided under the professional title of the host Member StateW przypadkach, gdy kwalifikacje zostały sprawdzone zgodnie z przepisami niniejszego ustępu, usługi są świadczone przy użyciu tytułu zawodowego używanego w przyjmującym Państwie Członkowskim
In view of the different systems established for the cross-border provision of services on a temporary and occasional basis on the one hand, and for establishment on the other, the criteria for distinguishing between these two concepts in the event of the movement of the service provider to the territory of the host Member State should be clarifiedZe względu na obowiązywanie odrębnych systemów, z jednej strony dla transgranicznego świadczenia usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, a z drugiej strony dla podejmowania działalności gospodarczej, powinny zostać określone kryteria rozróżnienia tych dwóch form w przypadku gdy usługodawca przenosi się na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego
Every ‧ years the competent authorities in the host Member State shall send the Commission statistics on the number of authorisations issued for cabotage operations in the form of the regular services referred to in Article ‧(cCo dwa lata właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego przesyłają Komisji dane statystyczne dotyczące liczby zezwoleń wydanych na wykonywanie przewozów kabotażowych w formie usług regularnych, o których mowa w art. ‧ lit. c
Recognises also the efforts made by non-border countries of the region such as Egypt to assist Iraqi refugees; asks this country to pursue its efforts in favour of the Iraqi refugees by keeping its border open and improving conditions for them; asks countries hosting Iraqis to respect their fundamental rights and ensure their access to basic services such as health and educationuznaje również wysiłki na rzecz pomocy irackim uchodźcom podejmowane przez państwa w tym regionie, które nie graniczą z Irakiem, takie jak Egipt; zwraca się do Egiptu z prośbą o kontynuowanie działań na rzecz irackich uchodźców poprzez pozostawienie otwartych granic i poprawę warunków uchodźców; wzywa kraje przyjmujące Irakijczyków to przestrzegania ich podstawowych praw i zapewnienia im dostępu do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja
Where registration with a public social security body is required in a host Member State for the settlement with insurance bodies of accounts relating to services rendered to persons insured under social security schemes, that Member State shall exempt nationals of Member States established in another Member State from this requirement in cases of provision of services entailing travel on the part of the person concernedJeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim wymagana jest rejestracja w publicznej instytucji ubezpieczenia społecznego w celu rozliczeń z organami ubezpieczeniowymi rachunków związanych z usługami świadczonymi osobom ubezpieczonym w ramach systemu ubezpieczenia społecznego, państwo to zwalnia z tego wymogu obywateli Państw Członkowskich mających siedzibę w innym Państwie Członkowskim w przypadku, gdy świadczenie takich usług wymaga od zainteresowanej osoby odbywania podróży
The investment firm may then start to provide the investment service or services in question in the host Member StatePrzedsiębiorstwo inwestycyjne może następnie rozpocząć świadczenie usługi lub usług inwestycyjnych w przyjmującym Państwie Członkowskim
Additionally, when an entity incurs expenditure on an Internet service provider hosting the entity’s web site, the expenditure is recognised as an expense under IAS ‧.‧ and the Framework when the services are receivedPonadto, jeżeli jednostka ponosi nakłady związane z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te rozlicza jako koszt zgodnie z paragrafem ‧ MSR ‧ i Założeniami koncepcyjnym w momencie odbioru tych usług (ich realizacji
The provisions of this title shall only apply where the service provider moves to the territory of the host Member State to pursue, on a temporary and occasional basis, the profession referred to in paragraphPrzepisy niniejszego tytułu obowiązują jedynie w przypadku przeniesienia się usługodawcy na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w ust
Asks for special attention to be given to unaccompanied minors and minors separated from their parents who arrive on EU territory via irregular immigration, and stresses the duty of the Member States to provide them with assistance and special protection; calls on all authorities – local, regional and national – and on the European institutions to put every effort into cooperating to protect these children from all forms of violence and exploitation, to ensure that a guardian is appointed without delay, to provide them with legal assistance, to endeavour to locate their families and to improve their reception conditions by providing appropriate accommodation, easier access to health services, and education, training, particularly in the official language of the host country, vocational training and complete integration into the education systemwzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na nieletnich bez opieki oraz oddzielonych od rodziców przybywających na terytorium Unii w drodze nielegalnej imigracji oraz podkreśla, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia im pomocy i specjalnej ochrony; wzywa wszystkie władze lokalne, regionalne i krajowe oraz instytucje europejskie do wzmożonej współpracy, aby chronić te dzieci przed wszelkimi formami przemocy i wykorzystywania, do natychmiastowego wyznaczania opiekuna, do zapewnienia pomocy prawnej tym dzieciom, do poszukiwania ich rodzin oraz do poprawy warunków, w jakich są przyjmowane poprzez właściwe zakwaterowanie, ułatwiony dostęp do służby zdrowia, edukacji i szkoleń, w szczególności w zakresie nauki języka urzędowego państwa przyjmującego, szkoleń zawodowych i pełnej integracji w systemie szkolnictwa
Provisions common to the right of establishment and freedom to provide services Article ‧ Where in a host Member State the use of the professional title relating to the activities referred to in Article ‧ is subject to rules, nationals of other Member States who fulfil the conditions laid down in Articles ‧ and ‧ shall use the professional title of the host Member State which, in that State, corresponds to those conditions of qualification and shall use the abbreviated titlePrzepisy wspólne dla prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług Artykuł ‧ Jeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim stosowanie tytułu zawodowego odnoszącego się do działalności określonych w art. ‧ jest uregulowane przepisami, obywatele innych Państw Członkowskich, którzy spełniają warunki ustalone w art. ‧ i ‧, używają tytułu zawodowego przyjmującego Państwa Członkowskiego, które w danym państwie odpowiada wymienionym warunkom kwalifikacyjnym oraz używają jego skrótu
Before the branch of a management company starts business, the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information referred to in paragraph ‧, prepare for the supervision of the management company and, if necessary, indicate the conditions, including the rules mentioned in Articles ‧ and ‧ in force in the host Member State and the rules of conduct to be respected in the case of provision of the portfolio management service mentioned in Article ‧) and of investment advisory services and custody, under which, in the interest of the general good, that business must be carried on in the host Member StateZanim oddział spółki zarządzającej rozpocznie działalność, właściwe władze Państwa Członkowskiego pochodzenia, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji, określonych w ust. ‧, przygotowują do celów nadzoru nad spółką zarządzającą i, o ile to niezbędne, wskazują warunki, w tym przepisy wymienione w art. ‧ i ‧, obowiązujące w przyjmującym Państwie Członkowskim oraz zasady postępowania, które mają być przestrzegane w przypadku świadczenia usług z zakresu zarządzania portfelem, wymienionych w art. ‧ ust. ‧ oraz usług doradczych dotyczących inwestycji i dozoru, pod którymi, mając na względzie dobro ogólne, działalność ta musi być prowadzona w przyjmującym Państwie Członkowskim
the supply of goods or services to international bodies, other than those referred to in point (aa), recognised as such by the public authorities of the host Member States, and to members of such bodies, within the limits and under the conditions laid down by the international conventions establishing the bodies or by headquarters agreementsdostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz organizacji międzynarodowych, innych niż organy, o których mowa w lit. aa), uznanych za takie przez organy władzy publicznej przyjmującego państwa członkowskiego, oraz na rzecz członków tych organizacji, w granicach i na warunkach ustalonych w konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib
Emphasises that the EU's economic freedoms cannot be interpreted as granting undertakings the right to evade or circumvent national social and employment laws and practices, or to impose unfair competition on wages and working conditions; considers therefore that cross border actions of undertakings which may undercut terms and conditions of employment in the host country must be proportionate and cannot automatically be justified by the EC Treaty provisions on, for example, free movement of services or freedom of establishmentpodkreśla, że z interpretacji swobód gospodarczych WE nie może wynikać, że nadają one przedsiębiorstwom prawo do ich stosowania w celu lub ze skutkiem unikania lub omijania krajowego prawa i praktyk w dziedzinie socjalnej i zatrudnienia lub do nieuczciwej konkurencji w zakresie płacy i warunków pracy; uważa w związku z tym, że działania ponadgraniczne przedsiębiorstw, które mogą spowodować gorsze warunki zatrudnienia w kraju przyjmującym muszą być proporcjonalne i nie można ich automatycznie usprawiedliwiać postanowieniami Traktatu WE, na przykład swobodną przepływu usług lub swobodą przedsiębiorczości
Without prejudice to the exercise of the right of establishment or the freedom to provide services referred to in Article ‧, host Member States shall ensure that investment firms which are authorized by the competent authorities of their home Member States to provide the services referred to in Section A (b) and of the Annex can, either directly or indirectly, become members of or have access to the regulated markets in their host Member States where similar services are provided and also become members of or have access to the clearing and settlement systems which are provided for the members of such regulated markets thereBez uszczerbku dla korzystania z prawa przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług określonych w art. ‧ przyjmujące Państwa Członkowskie zapewnią, aby przedsiębiorstwa inwestycyjne posiadające zezwolenie wydane przez właściwe władze swojego Państwa Członkowskiego pochodzenia, uprawniające do świadczenia usług określonych w sekcji A pkt ‧ lit. b) i pkt ‧ Załącznika, będą mogły, bezpośrednio lub pośrednio, stać się uczestnikami regulowanych rynków w przyjmujących Państwach Członkowskich, na których świadczone są podobne usługi, lub uzyskać dostęp do owych rynków, jak również stać się uczestnikami systemów rozrachunków i rozliczeń, które są przewidziane dla uczestników tych rynków regulowanych lub uzyskać dostęp do owych systemów
By way of exception, the service shall be provided under the professional title of the host Member State for cases referred to in Title ‧ Chapter IIIŚwiadczenie usług pod tytułem zawodowym występującym w przyjmującym Państwie Członkowskim jest możliwe, w drodze wyjątku, w przypadkach, o których mowa w przepisach tytułu ‧ rozdział III
Where the competent authority of the host Member State has clear and demonstrable grounds for believing that an investment firm acting within its territory under the freedom to provide services is in breach of the obligations arising from the provisions adopted pursuant to this Directive or that an investment firm that has a branch within its territory is in breach of the obligations arising from the provisions adopted pursuant to this Directive which do not confer powers on the competent authority of the host Member State, it shall refer those findings to the competent authority of the home Member StateJeżeli właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego mają jasne i wyraźne podstawy do domniemania, że przedsiębiorstwo inwestycyjne działające na jego terytorium na podstawie swobody świadczenia usług narusza zobowiązania wynikające z przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą lub że przedsiębiorstwo inwestycyjne posiadające oddział na jego terytorium narusza zobowiązania wynikające z przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą, które nie przyznają uprawnień właściwym władzom przyjmującego Państwa Członkowskiego, przekazują wyniki ustaleń właściwym władzom rodzimego Państwa Członkowskiego
That Internet portal could be hosted either on one of the European Union computer servers or by the national archives service of a Member StatePortal internetowy mógłby znajdować się na jednym z serwerów Unii Europejskiej lub też mogłyby prowadzić go krajowe służby archiwalne jednego z Państw Członkowskich
The directive's provisions also aim to facilitate access to medical assistance services by calling for the need to create a direct reimbursement system between the funding body from the country of origin and the host hospital.Celem przepisów dyrektywy jest również ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej poprzez wskazanie konieczności stworzenia systemu bezpośrednich refundacji pomiędzy organem finansującym z państwa pochodzenia a szpitalem w państwie przyjmującym.
Notes that under existing case law the national authorities may take appropriate measures to ensure that compliance with minimum requirements of Article ‧ of the Posting of Workers Directive is monitored; supports the Commission conclusion to the effect that the host Member State should be able to require a prior declaration by the service provider to enable it to verify compliance with the employment conditionszauważa, że w świetle obecnego prawa precedensowego władze krajowe mogą podjąć odpowiednie środki zapewniające monitorowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami art. ‧ dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników; popiera wniosek Komisji, że przyjmujące państwo członkowskie powinno mieć prawo domagania się uprzedniego zgłoszenia usługodawcy w celu umożliwienia sprawdzenia przestrzegania warunków zatrudnienia
those which prevent beneficiaries from establishing themselves or providing services in the host Member States under the same conditions and with the same rights as their nationalsa)uniemożliwiające beneficjantom założenie przedsiębiorstwa lub świadczenie usług w przyjmujących Państwach Członkowskich na takich samych zasadach i z takimi samymi prawami jak dla ich obywateli
Whereas, in the absence of such minimum harmonization, a host Member State might consider itself justified, by considerations of investor protection, in requiring membership of its compensation scheme when a Community investment firm operating through a branch or under the freedom to provide services either belonged to no investor-compensation scheme in its home Member State or belonged to a scheme which was not regarded as offering equivalent protectionPrzy braku tego rodzaju minimalnej harmonizacji i w trosce o ochronę inwestorów przyjmujące Państwa Członkowskie mogłyby uważać się za uprawnione do zobligowania przedsiębiorstw inwestycyjnych innych Państw Członkowskich, działających za pośrednictwem oddziałów lub opierając się na swobodzie świadczenia usług, do uczestnictwa w systemie rekompensat przyjmującego Państwa Członkowskiego, w sytuacji gdy przedsiębiorstwa te nie należą do systemu rekompensat dla inwestorów w swoim Państwie Członkowskim lub należą do systemu uznanego za nieoferujący równoważnej ochrony
In cases where, following unforeseen circumstances, a replacement ro-ro ferry or high-speed passenger craft must be introduced rapidly to ensure continuity of service, and paragraphs ‧ and ‧ are not applicable, the host State may allow the ferry or craft to start operating provided thatW przypadkach, gdy w wyniku nieprzewidzianych okoliczności musi zostać szybko wprowadzony zamienny prom typu ro-ro lub szybki statek pasażerski w celu zapewnienia ciągłości wykonywania usługi oraz ust. ‧ i ‧ nie mają zastosowania, państwo przyjmujące może zezwolić na rozpoczęcie wykonywania usługi przez ten prom lub statek, pod warunkiem że
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95920 zdań frazy service host.Znalezione w 53,53 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.