Tłumaczenia na język polski:

  • host usługi   
     
    The run-time environment for hosting a service within a process.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

Diagnostic Service Host
Host usługi diagnostyki
Exchange Hosted Services
Exchange Hosted Services
Hosted BlackBerry service
usługa Hosted BlackBerry
hosting service provider
dostawca usług hostingowych
Microsoft Exchange Hosted Services
Microsoft Exchange Hosted Services
Microsoft Online Services Hosted BlackBerry Administration Center
Centrum administracyjne usługi Hosted BlackBerry w witrynie Microsoft Online Services
workflow service host
serwer usługi przepływów pracy

Przykładowe zdania z "service host", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ October ‧ (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium))- Criminal proceedings against Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Limitada (Freedom to provide services- Articles ‧ TFEU and ‧ TFEU- Posting of workers- Restrictions- Employers established in another Member State- Registration of prior declaration of posting- Social or labour documents- Equivalent to those provided for under the law of the host Member State- Copy- Keeping available to the national authorities
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen- Belgia)- postępowanie karne przeciwko Vítorowi Manuelowi dos Santosowi Palhocie, Mário de Mourze Gonçalvesowi, Fernando Luisowi das Nevesowi Palhocie i Termiso Lda (Swobodne świadczenie usług- Artykuły ‧ TFUE i ‧ TFUE- Delegowanie pracowników- Ograniczenia- Pracodawcy mający siedzibę w innym państwie członkowskim- Rejestracja uprzedniego zgłoszenia delegowania- Dokumenty zabezpieczenia społecznego lub pracownicze- Równoważność z dokumentami przewidzianymi w prawie przyjmującego państwa członkowskiego- Kopia- Przechowywanie do dyspozycji władz krajowych
en By way of derogation from paragraph ‧, service weapons, ammunition and equipment may be used in legitimate self-defence and in legitimate defence of guest officers or of other persons, in accordance with the national law of the host Member State
pl Na zasadzie odstępstwa od ust. ‧, broń służbowa, amunicja i sprzęt mogą zostać użyte w uzasadnionej obronie własnej oraz w obronie zaproszonych funkcjonariuszy lub innych osób zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego
en Where regular services are concerned, only regular services provided as part of a regular international service, excluding urban and suburban services, should be opened up to non-resident carriers, subject to certain conditions, and in particular to the legislation in force in the host Member State
pl W przypadkach dotyczących usług regularnych jedynie usługi regularne świadczone jako część międzynarodowych usług regularnych, wyłączając usługi miejskie i podmiejskie, powinny być otwarte dla przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim, z zastrzeżeniem określonych warunków, w szczególności obowiązujących przepisów przyjmującego państwa członkowskiego
en a clear specification that IMI is not intended to be routinely used to do background checks on migrant professionals and service providers but only in case applicable legislation allows it and where there are reasonable doubts (i) as to the authenticity of the information provided by the migrant service provider to the Competent Authority in the host Member State or (ii) as to his/her eligibility to establishment or exercise of his/her profession in the host Member State
pl Wyraźne wskazanie, że system IMI nie jest przeznaczony do prowadzenia rutynowych kontroli środowiskowych migrujących pracowników i dostawców usług, ale może być wykorzystany w przypadkach gdy pozwalają na to właściwe przepisy i gdy istnieją uzasadnione wątpliwości (i) co do prawdziwości informacji dostarczonych właściwemu organowi w przyjmującym państwie członkowskim przez migrującego dostawcę usług lub (ii) co do jego kwalifikowalności do prowadzenia przedsiębiorstwa lub do wykonywania swojego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim
en gopher began as a distributed campus information service at the University of Minnesota. Gopher allows the user to access information on Gopher servers running on Internet hosts
pl Z protokołu gopher zaczęto korzystać do rozpowszechniania informacji na kampusie University of Minnesota. Pozwala on użytkownikowi na dostęp poprzez sieć Internet do informacji zgromadzonych na serwerze gophera
en In cross-border situations, where workers from one Member State provide services in another Member State for the purpose of performing a contract, Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ concerning the posting of workers in the framework of the provision of services lays down the minimum conditions which must be observed by the host country in respect of such posted workers
pl W sytuacjach transgranicznych, gdy pracownicy jednego państwa członkowskiego świadczą usługi w innym państwie członkowskim w celu realizacji zamówienia, dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług określa warunki minimalne, które muszą być spełnione przez kraj goszczący w stosunku do takich oddelegowanych pracowników
en Additionally, when an enterprise incurs expenditure on an Internet service provider hosting the enterprise
pl Ponadto jeżeli jednostka ponosi nakłady związane z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te rozlicza jako koszt zgodnie z ust. ‧ MSR ‧ w momencie odbioru tych usług (ich realizacji
en As a mother myself and an MEP from a country which is among the main locations for hosting websites featuring pornographic content, I feel that EU Member States need clear laws which ensure that child pornography is banned from the Internet, while making Internet service providers block public access to websites which post such images.
pl Jako matka oraz posłanka do PE z kraju stanowiącego jedną z najważniejszych lokalizacji stron z treściami pornograficznymi uważam, że państwa członkowskie UE potrzebują jasnych przepisów zakazujących publikacji pornografii dziecięcej w Internecie i zobowiązujących operatorów Internetu do blokowania dostępu do stron zamieszczających takie obrazy.
en The person concerned shall provide services with the same rights and obligations as the nationals of the host Member State
pl Zainteresowana osoba świadczy usługi, posiadając takie same prawa i obowiązki, jak obywatele przyjmującego Państwa Członkowskiego
en EU SSR Guinea-Bissau personnel shall, with respect to services rendered for EU SSR Guinea-Bissau, be exempt from social security provisions which may be in force in the Host State
pl Personel UE RSB Gwniea Bissau nie podlega w zakresie usług świadczonych na rzecz UE RSB Gwinea Bissau przepisom o ubezpieczeniach społecznych, które mogą obowiązywać w państwie przyjmującym
en The host Member State should be able, in connection with the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services, to require compliance with specific provisions of its own national laws or regulations on the Part of institutions not authorised as credit institutions in their home Member States and with regard to activities not listed in Annex I provided that, on the one hand, such provisions are compatible with Community law and are intended to protect the general good and that, on the other hand, such institutions or such activities are not subject to equivalent rules under this legislation or regulations of their home Member States
pl W związku z realizacją prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przyjmujące Państwo Członkowskie powinno mieć możliwość wymagania zgodności ze szczególnymi przepisami krajowych ustaw lub rozporządzeń od instytucji nieposiadających zezwolenia na prowadzenie działalności instytucji kredytowej w swoich rodzimych Państwach Członkowskich i w odniesieniu do rodzajów działalności niewymienionych w załączniku I, pod warunkiem, że, z jednej strony, takie przepisy są zgodne z prawem wspólnotowym, a celem ich jest ochrona dobra publicznego, a z drugiej strony takie instytucje lub rodzaje działalności nie podlegają równoważnym przepisom w ramach ustaw lub rozporządzeń w ich rodzimych Państwach Członkowskich
en The Host shall at its own expense provide the ITER site under the conditions set out in the ITER Site Requirements and Site Design Assumptions as adopted in ‧ (hereinafter the Reference Conditions) by the Council established under the Agreement among the European Atomic Energy Community, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America on Cooperation in the Engineering Design Activities for the International Thermonuclear Experimental Reactor (hereinafter the ITER EDA) and other specific facilities and services as set out below
pl Strona przyjmująca na własny koszt udostępnia teren pod budowę obiektu ITER na warunkach określonych w przyjętych w ‧ r. założeniach dotyczących wymogów dla lokalizacji obiektu ITER i jego projektu (dalej zwanych warunkami odniesienia) przez Radę ustanowioną na mocy umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, rządem Japonii, rządem Federacji Rosyjskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej współpracy w zakresie działań w ramach projektowania technicznego międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (dalej zwanych ITER EDA), a także inne specjalistyczne urządzenia i usługi określone poniżej
en The Host Party shall make or cause to be made available to the ITER Organization land, facilities, buildings, goods and services in support of the site as summarized in this Annex
pl Strona przyjmująca udostępnia lub zapewnia udostępnienie organizacji ITER gruntu, urządzeń, budynków, towarów i usług na potrzeby zaplecza zgodnie z opisem podanym w niniejszym Załączniku
en For resiliency purposes these centralised services are duplicated to two different locations namely Strasbourg, France, hosting the principal CS-VIS, central unit (CU) and St Johann im Pongau, Austria, hosting the backup CS-VIS, backup central unit (BCU) in accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ establishing the sites for the Visa Information System during the development phase
pl Aby zwiększyć niezawodność systemu, te scentralizowane usługi są zlokalizowane w dwóch różnych miejscach – w Strasburgu we Francji, gdzie mieści się główny CS-VIS, jednostka centralna (CU), oraz w St Johann im Pongau w Austrii, gdzie znajduje się zapasowy CS-VIS, zapasowa jednostka centralna (BCU), zgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającą lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju
en In all cases of provision of services entailing travel on the part of the person concerned, the host Member State may require him to supply information to this body in advance, or, in urgent cases, at the earliest opportunity, concerning the services provided
pl We wszystkich przypadkach, kiedy wykonywanie usług wymaga od zainteresowanych osób odbywania podróży, przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać od nich dostarczenia informacji dotyczących świadczonych usług przed rozpoczęciem ich świadczenia, a w przypadkach nagłych, możliwie jak najszybciej po ich wykonaniu
en Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof, Finanzamt Heidelberg v ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (Sixth VAT Directive- Special scheme for travel agents and tour operators- Article ‧- Scope- Package comprising travel to the host State and/or the stay in that State and language tuition- Principal service and ancillary service- Definition- Directive ‧/‧/EEC on package travel, package holidays and package tours
pl Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Finanzamt Heidelberg przeciwko ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (wniosek Bundesfinanzhof o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Szósta dyrektywa VAT- Specjalny system dla biur podróży i organizatorów wycieczek turystycznych- Artykuł ‧ ust. ‧- Zakres zastosowania- Impreza turystyczna obejmująca transfer do kraju docelowego lub pobyt w tym kraju oraz naukę języków- Świadczenie główne i świadczenia pomocnicze- Pojęcie- Dyrektywa ‧/‧/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek
en Whereas, in the case of the provision of services, the requirement of registration with or membership of professional organizations or bodies since it is related to the fixed and permanent nature of activities pursued in the host country would thus undoubtedly constitute an obstacle to the persons wishing to provide the service, by reason of the temporary nature of his activity
pl w przypadku świadczenia usług, wymóg rejestracji lub członkostwa w organizacjach bądź instytucjach zawodowych, jako odnoszący się do określonego i stałego charakteru działalności prowadzonej w kraju drugim przyjmującym, niewątpliwie stanowi utrudnienie dla osoby pragnącej świadczyć usługi ze względu na czasowy charakter jej działalności
en national road passenger services for hire and reward carried out on a temporary basis by a carrier in a host Member State, or
pl krajowe usługi zarobkowego przewozu drogowego osób wykonywane tymczasowo przez przewoźnika w przyjmującym państwie członkowskim, albo
en Save as otherwise provided in Community legislation, cabotage transport operations which form part of the transport services provided for in Article ‧ shall be subject to the existing laws, regulations and administrative provisions in force in the host Member State regarding authorizations, tendering procedures, the routes to be operated and the regularity, continuity and frequency of services as well as itineraries
pl Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w prawodawstwie wspólnotowym działalność transportu kabotażowego, która tworzy część usług transportowych przewidzianych w art. ‧ ust. ‧, podlega istniejącym przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym obowiązującym w przyjmującym Państwie Członkowskim, odnoszącym się do zezwoleń, procedur przetargowych, obsługiwanych tras oraz regularności, ciągłości i częstotliwości usług, jak również rozkładów jazdy
en The service provider should be subject to the application of disciplinary rules of the host Member State having a direct and specific link with the professional qualifications, such as the definition of the profession, the scope of activities covered by a profession or reserved to it, the use of titles and serious professional malpractice which is directly and specifically linked to consumer protection and safety
pl Usługodawca powinien podlegać obowiązującym w przyjmującym Państwie Członkowskim przepisom dyscyplinarnym, bezpośrednio związanym z kwalifikacjami zawodowymi, takim jak przepisy regulujące kwestie definicji zawodu, zakresu czynności należących do danego zawodu lub zastrzeżonych dla jego przedstawicieli, używania tytułów zawodowych oraz poważnych uchybień zawodowych, co bezpośrednio wiąże się z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów
en Moreover, the Council has derogated in two specific cases from the general principle that such services should be provided under the professional title of the Member State of establishment: they are to be provided under the professional title of the host Member State in the cases set out in the last sentence of Article ‧ and in the last subparagraph of Article ‧ of the common position
pl Ponadto Rada odstąpiła w dwóch szczególnych przypadkach od ogólnej zasady, że tego rodzaju usługi powinny być świadczone na podstawie tytułu zawodowego Państwa Członkowskiego, w którym usługodawca ma swoją siedzibę: usługi te mają być świadczone na podstawie tytułu zawodowego przyjmującego Państwa Członkowskiego w przypadkach wymienionych w ostatnim zdaniu art. ‧ ust. ‧ i w ostatnim akapicie art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska
en The prudential supervision of a management company shall be the responsibility of the competent authorities of the management company’s home Member State, whether the management company establishes a branch or provides services in another Member State or not, without prejudice to those provisions of this Directive which confer responsibility to the competent authorities of a management company’s host Member State
pl Za nadzór ostrożnościowy nad spółką zarządzającą odpowiedzialne są właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej, niezależnie od tego, czy spółka zarządzająca ustanowi czy nie ustanowi oddziału lub będzie lub nie będzie świadczyć usług w innym państwie członkowskim, bez uszczerbku dla tych przepisów niniejszej dyrektywy, które nakładają odpowiedzialność na właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą
en To prevent unauthorized & XDMCP; service and to allow forwarding of & XDMCP; IndirectQuery requests, this file contains a database of hostnames which are either allowed direct access to this machine, or have a list of hosts to which queries should be forwarded to. The format of this file is described in
pl Aby zapobiegać nieautoryzowanym usługom & XDMCP; i pozwolić na przekazywanie żądań & XDMCP; IndirectQuery, ten plik zawiera bazę nazw komputerów, którym zezwala się na połączenia do tego komputera albo listę komputerów, do których takie żądania mają być przekazywane. Format tego pliku jest opisany w
en Where appropriate, the competent authorities of the host Member State shall, on receipt of the information referred to in paragraph ‧, indicate to the investment firm the conditions, including the rules of conduct, with which, in the interest of the general good, the providers of the investment services in question must comply in the host Member State
pl Gdzie stosowne, właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego, po otrzymaniu informacjiokreślonych w ust. ‧, wskażą przedsiębiorstwu inwestycyjnemu warunki, w tym zasady postępowania, których w interesie dobra publicznego podmioty świadczące usługi inwestycyjne, których to dotyczy, muszą przestrzegać w przyjmującym Państwie Członkowskim
en Whereas, in the case of the provision of services, the requirement of registration with or membership of professional organizations or bodies, since it is related to the fixed and permanent nature of the activity pursued in the host country, would undoubtedly constitute an obstacle to the person wishing to provide the service, by reason of the temporary nature of his activity
pl w przypadku świadczenia usług, wymóg rejestracji lub członkostwa w organizacjach bądź instytucjach zawodowych, jako odnoszący się do określonego i stałego charakteru działalności prowadzonej w kraju przyjmującym, niewątpliwie stanowi utrudnienie dla osoby pragnącej świadczyć usługi, ze względu na czasowy charakter jej działalności
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95920 zdań frazy service host.Znalezione w 15,943 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.