Tłumaczenia na język polski:

  • ekstrakt próbki   

Przykładowe zdania z "sample extract", pamięć tłumaczeniowa

add example
If soil samples are collected, they should be kept cool in plastic or polyethylene bags and stored at ‧ °C until centrifugation or the preparation of the saturation extractJeżeli pobierane są próbki gleby, należy je przechowywać w workach plastykowych lub polietylenowych w temperaturze ‧ oC do chwili dokonania ich odwirowania lub przygotowania ekstraktu nasycenia
The sample is extracted with a water/methanol mixture under gentle heating to melt any lipid materialPróbkę ekstrahuje się mieszaniną woda/metanol podczas łagodnego ogrzewania w celu stopienia wszystkich ciekłych materiałów
The influence of the applied extractant, the type of extraction technique and the grain size of a sample on the effectiveness of the extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from soil.Wpływ zastosowanego ekstrahenta, rodzaju techniki ekstrakcyjnej oraz rozdrobnienia próbki na efektywność ekstrakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z gleby.
Weigh ‧ mg of the powdered test sample, place in a centrifuge tube and add ‧ ml of extraction solution containing the internal standardOdważyć ‧ mg sproszkowanej próbki do badań, umieścić w tubie wirówki i dodać ‧ ml roztworu ekstrahującego zawierającego wzorzec wewnętrzny
Lasalocid sodium is extracted from the sample into acidified methanol and determined by reversed-phase high performance liquid chromatography (HPLC) using a spectrofluorimetric detectorLasalocid sól sodowa jest ekstrahowana z próbki do zakwaszonego metanolu i oznaczana przez odwrotną fazę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) poprzez użycie detektora spektrofluorymetrycznego
The peak width, at half height, must be within ± ‧ % of the original peak width produced by the unfortified sample extractSzerokość piku, w połowie wysokości, musi się mieścić między ‧ % pierwotnej szerokości piku niewzmocnionego ekstraktu próbki
The selection of the excitation and emission wavelengths in combination with the chromatographic conditions shall be done in such a way to minimise the occurrence of interfering components in blank sample extractsWyboru długości fal wzbudzenia i emisji w powiązaniu z warunkami chromatografii należy dokonać w taki sposób, aby zminimalizować występowanie zakłócających składników w zerowych ekstraktach próbek
Ve x t = final volume of sample extract in ml, allowing for any dilution that was madeVext = końcowa wielkość ekstraktu próbki w ml, pozwalająca na każde dokonane rozcieńczenie
Developing a Method for Extraction and Determination of Zaleplon in Biological Samples.Opracowanie metody izolowania i oznaczania zaleplonu w materiale biologicznym
The difference between the duplicate determinations carried out simultaneously or in rapid sucession by the same analyst shall not exceed ‧ g of hexane extract per ‧ g of sampleRóżnica między dwoma oznaczeniami wykonanymi równocześnie lub szybko jedno po drugim przez tego samego analityka nie może przekraczać ‧ g ekstraktu heksanu na ‧ g próbki
To ensure that there is no estragole naturally present in the sample, a blank extraction (‧.‧) and analysis should be carried out without the addition of any internal standardW celu upewnienia się o niewystępowaniu w próbce estragolu pochodzenia naturalnego należy przeprowadzić ślepą ekstrakcję (‧.‧) i analizę bez dodatku jakiegokolwiek wzorca wewnętrznego
Sample extracts should be as free as possible from soilEkstrakty stanowiące próby powinny być w jak największym stopniu pozbawione ziemi
Inject the sample extracts obtained in ‧.‧ or ‧.‧ several times, using the same volume as taken for the calibration solution and determine the mean peak heights (areas) of the lasalocid sodium peaksWtryskiwać kilkakrotnie ekstrakty uzyskane w ‧.‧ lub ‧.‧, wykorzystując taką samą objętość jak przyjętą dla roztworów wzorcowych i oznaczyć średnią wysokość piku (powierzchnię) dla lasalocidu soli sodowej
This procedure is applicable to analysing samples of fertilizers extracted by Methods ‧ and ‧ for which a declaration of total and/or water-soluble copper is required by Directive ‧/EECProcedurę tę stosuje się do analizowania próbek nawozów ekstrahowanych metodami ‧ i ‧, dla których podanie całkowitej/lub rozpuszczalnej w wodzie miedzi jest wymagane przez dyrektywę ‧/EWG
specify the lipid extraction method used to determine the fat content of the samplenależy określić metodę ekstrakcji lipidów zastosowaną w celu określenia zawartości tłuszczu w próbce
Spot the following solutions on the plate using capillary pipettes or microsyringes:-on point A: a volume of purified extract of the sample, obtained in ‧, containing about ‧ nm of aflatoxin BPipetami kapilarnymi lub mikrostrzykawkami nanieść punktowo na płytkę następujące roztwory: w pkt. A: objętość oczyszczonego ekstraktu próbki, uzyskanego w ppkt. ‧, zawierającą około ‧ nm aflatoksyny B
The standard solution contains ‧ % extraction solution to compensate for peak broadening caused by the presence of ‧ % of the extraction solution of the test samplesWzorcowy roztwór zawiera ‧% roztwór ekstrakcyjny mający wyrównać poszerzenie piku spowodowane obecnością ‧% roztworu ekstrakcyjnego w badanych próbkach
Extract the air-dry sample in a Soxhlet apparatus with a mixture of ‧ volume of toluene and ‧ volumes of methanol for four hours at a minimum rate of ‧ cycles per hourEkstrahować próbkę wysuszoną powietrzem w aparacie Soxhleta, z wykorzystaniem mieszaniny składającej się z jednej części objętościowej toluenu i trzech części objętościowych metanolu, przez cztery godziny, przy co najmniej pięciu cyklach na godzinę
chemiluminescent ELISA test involving an extraction procedure and an ELISA technique, using an enhanced chemiluminescent reagent (Enfer test & Enfer TSE Kit version ‧.‧, automated sample preparationbadanie chemiluminescencyjne ELISA obejmujące metodę ekstrakcyjną oraz technikę ELISA, z zastosowaniem silniejszego odczynnika chemiluminescencyjnego (test Enfer & Enfer TSE Kit wersja ‧.‧, automatyczne przygotowanie próbek
General survey of the method of sampling for roasted coffee, ground roasted coffee, soluble coffee, liquorice root and liquorice extractOgólne zasady pobierania próbek kawy palonej ziarnistej, kawy palonej mielonej, kawy rozpuszczalnej, korzenia lukrecji i ekstraktu z lukrecji
The report shall also include the lipid content of the sample as well the method used for lipid extractionSprawozdanie musi również zawierać informację o zawartości lipidów w próbce oraz o zastosowanej metodzie ich ekstrakcji
A sample extract is fortified by addition of an appropriate amount of calibration solutionPróbny ekstrakt jest wzmocniony przez dodanie odpowiedniej ilości roztworu wzorcowego
Assessment and verification: The applicant shall provide a test report, using the following test method: Milling of ‧ g sample, extraction of the chlorophenol or sodium saltOcena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza protokół z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej metody badawczej: zmielenie ‧ g próbki, ekstrakcja chlorofenolu lub soli sodowych
THE FAT CONTENT IS DETERMINED BY EXTRACTION OF THE FAT FROM AN AMMONIACAL ALCOHOLIC SOLUTION OF SAMPLE WITH DIETHYL ETHER AND LIGHT PETROLEUM, FOLLOWED BY EVAPORATION OF THE SOLVENTS AND WEIGHING OF THE RESIDUE AND CALCULATION AS A PERCENTAGE BY MASS OF THE SAMPLE, ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF RSE-GOTTLIEBZasada polega na ekstrakcji tłuszczu z amoniakalno-alkoholowego roztworu próbki przy użyciu eteru dietylowego i eteru naftowego, następnie odparowaniu rozpuszczalników i ważeniu pozostałości oraz obliczeniu procentu masy próbki zgodnie z zasadą Röse-Gotlieba
In the second, the sample is extracted with ‧ % ethanolW drugim oznaczeniu próbka jest ekstrahowana roztworem ‧ % alkoholu etylowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35397 zdań frazy sample extract.Znalezione w 13,43 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.