Tłumaczenia na język polski:

  • ekstrakt próbki   

Przykładowe zdania z "sample extract", pamięć tłumaczeniowa

add example
en When a hydroquinone content considerably higher than ‧ % is found and an accurate estimate of the content is required, the sample extract should be diluted to a similar concentration as would be obtained from a sample containing ‧ % hydroquinone, and the determination repeated
pl Jeśli stwierdzono zawartość hydrochinonu znacznie ponad ‧ %, a wymagana jest dokładna ocena zawartości, ekstrakt próbki powinno się rozcieńczyć do stężenia podobnego do tego, jakie można by otrzymać z próbki zawierającej ‧ % hydrochinonu i powtórzyć oznaczenie
en For the purposes of this Regulation only, the accepted specific limit of quantification of an individual congener is the concentration of an analyte in the extract of a sample which produces an instrumental response at two different ions to be monitored with an S/N (signal/noise) ratio of ‧:‧ for the less sensitive signal and fulfilment of the basic requirements such as e.g. retention time and isotope ratio according to the determination procedure as described in EPA method ‧ revision B
pl Wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia akceptowalną granicą oznaczalności danego kongeneru jest stężenie analitu w ekstrakcie próbki, które wywołuje instrumentalną reakcję na impuls dla dwóch różnych jonów, rejestrowaną przy współczynniku S/N (sygnał/szum) w stosunku ‧:‧ dla sygnału mniej wrażliwego i przy spełnieniu podstawowych wymagań, takich jak czas retencji oraz stosunek izotopów, zgodnie z procedurą oznaczania metodą EPA ‧, korekta B
en In this Decision, an immunogram is defined as a graphical plot of immunochemical response versus retention time or elution volume as obtained from chromatographic separation with (in general off-line) immunochemical detection of the components of the sample extract
pl W niniejszej decyzji, immunogram jest określony jako wykres graficzny reakcji immunochemicznej w odniesieniu do czasu zatrzymania lub objętości wymywania, uzyskanej z oddzielenia chromatograficznego, z immunochemicznym wykryciem składników ekstraktu próbki
en Where sub-clinical infection is suspected, or when samples are collected after the resolution of clinical disease or when processing faecal samples, enhanced RT-PCR techniques, like nested RT-PCR, immune-PCR, ELISA-PCR and more elaborate RNA extraction methods produce a detection system at least as sensitive, but considerably more rapid, than multiple passage on tissue culture
pl W przypadku gdy podejrzewana jest infekcja bezobjawowa lub gdy próbki zostały pobrane po ustąpieniu objawów klinicznych, lub gdy obróbka próbek kałowych, wzbogacone techniki RT-PCR, jak zagnieżdżona (nested) RT-PCR, immuno-PCR, ELISA-PCR i bardziej złożone metody uzyskiwania RNA, tworzą system wykrywania co najmniej tak czuły lecz zdecydowanie dużo szybszy niż wielokrotne pasażowanie na hodowli tkanek
en the chemiluminescent ELISA test involving an extraction procedure and an ELISA technique, using an enhanced chemiluminescent reagent (Enfer test & Enfer TSE Kit version ‧.‧, automated sample preparation
pl badanie chemiluminescencyjne ELISA, obejmujące metodę ekstrakcyjną oraz technikę ELISA, z zastosowaniem silniejszego odczynnika chemiluminescencyjnego (test Enfer & Enfer TSE Kit wersja ‧.‧, automatyczne przygotowanie próbek
en This procedure is applicable to extracts from samples of fertilizers obtained by Method ‧ and ‧ for which a declaration of molybdenum is required by Directive ‧/EEC
pl Procedura ta ma zastosowanie do ekstraktów z próbek nawozów otrzymanych metodą ‧ i ‧, dla których podanie molibdenu jest wymagane dyrektywą ‧/EWG
en This procedure is applicable to extracts from samples of fertilisers obtained by Methods ‧ and ‧ for which a declaration of manganese is required by Annex I E to this
pl Niniejszy sposób wykonania stosuje się do ekstraktów nawozowych otrzymanych metodami ‧ i ‧, dla których w załączniku I E do niniejszego rozporządzenia jest wymagane deklarowanie zawartości manganu
en The apo-carotenic ester is the sum of all substances present in an extract of samples obtained under the conditions described in the method which absorb light at ‧ nm
pl Ester apokarotenowy stanowi sumę wszystkich substancji obecnych w wyciągu próbek otrzymanych zgodnie z warunkami określonymi w metodzie, które absorbują światło przy ‧ nm
en This procedure is applicable to extracts from samples of fertilizers obtained by Methods ‧ and ‧ for which a declaration of total and/or water-soluble iron is required by Directive ‧/EEC
pl Procedura ta ma zastosowanie do ekstraktów z próbek nawozów otrzymanych metodami ‧ i ‧, dla których podanie całkowitego i/lub rozpuszczalnego w wodzie żelaza jest wymagane dyrektywą ‧/EWG
en For the PCR test perform DNA extraction from positive and negative control samples with each series of test samples
pl W przypadku testu PCR dla każdej serii prób testowych dokonać ekstrakcji DNA z prób kontroli pozytywnej i negatywnej
en The ELISA test is positive if the average OD readings from duplicate sample wells is > ‧x OD in the negative sample extract well provided that OD readings in all negative control wells are < ‧x those in the positive control wells
pl Wynik testu ELISA jest pozytywny, gdy odczyty średniej gęstości optycznej OD próby w dwóch powtórzeniach wynoszą > ‧x OD w negatywnym ekstrakcie próby pod warunkiem, że odczyt OD dla wszystkich kontroli pozytywnych wynosi < ‧x tych w studzienkach kontroli pozytywnych
en chemiluminescent ELISA test involving an extraction procedure and an ELISA technique, using an enhanced chemiluminescent reagent (Enfer test & Enfer TSE Kit version ‧.‧, automated sample preparation
pl badanie chemiluminescencyjne ELISA obejmujące metodę ekstrakcyjną oraz technikę ELISA, z zastosowaniem silniejszego odczynnika chemiluminescencyjnego (test Enfer & Enfer TSE Kit wersja ‧.‧, automatyczne przygotowanie próbek
en As negative controls, use aliquots of sample extract that previously tested negative for R. solanacearum
pl Jako kontroli negatywnej użyć ekstraktu próby, w stosunku do której uprzednio uzyskano wynik negatywny dla R. solanacearum
en This procedure is applicable to analysing samples of fertilizers extracted by Methods ‧ and ‧ for which a declaration of total and/or water-soluble cobalt is required by Directive ‧/EEC
pl Procedurę tę stosuje się do analizowania próbek nawozów ekstrahowanych metodami ‧ i ‧, dla których podanie całkowitego i/lub rozpuszczalnego w wodzie kobaltu jest wymagane przez dyrektywę ‧/EWG
en The probe shall extract a true sample of the diluted exhaust gases
pl Sonda musi pobierać reprezentatywną próbkę rozrzedzonych gazów spalinowych
en If soil samples are collected, they should be kept cool in plastic or polyethylene bags and stored at ‧ °C until centrifugation or the preparation of the saturation extract
pl Jeżeli pobierane są próbki gleby, należy je przechowywać w workach plastykowych lub polietylenowych w temperaturze ‧ oC do chwili dokonania ich odwirowania lub przygotowania ekstraktu nasycenia
en The applicant shall provide a test report, using the following test method: Milled sample extracted according to DIN ‧-S‧, L/S
pl Składający wniosek dostarczy raport z badań, przeprowadzonych przy zastosowaniu następujących metod badawczych: próbka Milleda ekstrahowana zgodnie z DIN ‧-S‧, L/S
en chemiluminescent ELISA test involving an extraction procedure and an ELISA technique, using an enhanced chemiluminescent reagent (Enfer test & Enfer TSE Kit version ‧.‧, automated sample preparation
pl badanie chemiluminescencyjne ELISA obejmujące metodę ekstrakcyjną oraz technikę ELISA, z zastosowaniem silniejszego odczynnika chemiluminescencyjnego (Enfer test & Enfer TSE Kit wersja ‧.‧, automatyczne przygotowanie próbek
en For the purposes of this Directive only, the accepted specific limit of quantification of an individual congener is the concentration of an analyte in the extract of a sample which produces an instrumental response at two different ions to be monitored with an S/N (signal/noise) ratio of ‧:‧ for the less sensitive signal and fulfilment of the basic requirements such as e.g. retention time, isotope ratio according to the determination procedure as described in EPA method ‧ revision B
pl Wyłącznie do celów niniejszej dyrektywy dopuszczalną granicą kwantyfikacji dla każdego z rozpatrywanych kongenerów jest stężenie analitu w wyciągu z próbki, które powoduje reakcję na impuls dwóch różnych jonów, rejestrowaną przy współczynniku sygnał/szum równym ‧:‧ dla sygnału mniej wrażliwego i przy spełnieniu podstawowych wymagań, takich jak np. czas retencji i stosunek izotopowy, zgodnie z procedurą pomiaru opisaną w metodzie EPA ‧ wersja B
en From a homogeneous sample (powders, dried pastes and dried liquids) an ethanol extract is obtained which contains the surfactants, soap and other alcohol-soluble constituents of the synthetic detergent sample
pl Z homogenicznej próbki (proszek, sucha pasta i osuszone ciecze) uzyskuje się wyciąg etanolowy, który zawiera środki powierzchniowo czynne, mydła i inne rozpuszczalne w alkoholu składniki próbki syntetycznego detergentu
en For this purpose, non-fibrous matter which can be extracted with light petroleum and water is removed by treating the air-dry test sample in a Soxhlet extractor with light petroleum for one hour at a minimum rate of six cycles per hour
pl W tym celu substancje niewłókniste, dające się ekstrahować z zastosowaniem eteru naftowego i wody, usuwa się, umieszczając próbkę analityczną wysuszoną powietrzem w aparacie Soxhleta w lekkim eterze naftowym na jedną godzinę, przy minimalnej szybkości sześciu cykli na godzinę
en The intersection P of these lines is the location in which to expect to find the aflatoxin B‧ spot originating from the sample extract applied at A (figure
pl Punkt przecięcia P tych linii oznacza miejsce, w którym należy się spodziewać plamki aflatoksyny B‧, pochodzącej z ekstraktu próbki naniesionego w pkt. A (rys
en Preparation of the extracted sample to be analysed
pl Przygotowanie ekstrahowanej próbki do analizy
en This procedure is applicable to extracts from samples of fertilisers obtained by Method ‧ or Method ‧ for which a declaration of cobalt content is required by Annex I E to this Regulation
pl Niniejszy sposób wykonania stosuje się do ekstraktów nawozowych otrzymanych metodą ‧ lub ‧, dla których w załączniku I E do niniejszego rozporządzenia jest wymagane deklarowanie zawartości kobaltu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35397 zdań frazy sample extract.Znalezione w 8,833 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.