Tłumaczenia na język polski:

  • ekstrakt próbki   

Przykładowe zdania z "sample extract", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Lasalocid sodium is extracted from the sample into acidified methanol and determined by reversed-phase high performance liquid chromatography (HPLC) using a spectrofluorimetric detector
pl Lasalocid sól sodowa jest ekstrahowana z próbki do zakwaszonego metanolu i oznaczana przez odwrotną fazę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) poprzez użycie detektora spektrofluorymetrycznego
en The sample is extracted with chloroform
pl Próbka jest ekstrahowana chloroformem
en The sample is hydrolysed with ethanolic potassium hydroxide solution and the vitamin E is extracted into light petroleum
pl Próbka jest hydrolizowana w etanolowym roztworze wodorotlenku potasu i witamina E jest ekstrahowana eterem naftowym
en Where sub-clinical infection is suspected, or when samples are collected after the resolution of clinical disease or when processing faecal samples, enhanced RT-PCR techniques, like nested RT-PCR, immune-PCR, ELISA-PCR and more elaborate RNA extraction methods produce a detection system at least as sensitive, but considerably more rapid, than multiple passage on tissue culture
pl W przypadku gdy podejrzewana jest infekcja bezobjawowa lub gdy próbki zostały pobrane po ustąpieniu objawów klinicznych, lub gdy obróbka próbek kałowych, wzbogacone techniki RT-PCR, jak zagnieżdżona (nested) RT-PCR, immuno-PCR, ELISA-PCR i bardziej złożone metody uzyskiwania RNA, tworzą system wykrywania co najmniej tak czuły lecz zdecydowanie dużo szybszy niż wielokrotne pasażowanie na hodowli tkanek
en the test samples have the same masses and the test portion extracts the same volumes
pl badane próbki mają tę samą masę, a ekstrakty badanych części tę samą objętość
en If sample extracts are taken to complete dryness at too high a temperature sterol losses may occur
pl Jeżeli ekstrakty próbki zostaną całkowicie wysuszone w zbyt wysokiej temperaturze, mogą wystąpić straty sterolu
en The identity of the analyte can be confirmed by co-chromatography, or by using a diode-array detector by which the spectra of the sample extract and the calibration solution (‧.‧.‧) containing ‧,‧ μg/ml are compared
pl Tożsamość analitu może być potwierdzona przez kochromatografię lub zastosowanie detektora diodowego, przy użyciu którego porównuje się widma ekstraktu próbki i roztworu kalibracyjnego (‧.‧.‧) zawierającego ‧,‧ μg/ml karbadoksu
en Another Community collaborative study (third intercomparison) was arranged in which two samples were analysed by up to ‧ laboratories to certify the method for extraction of free tryptophan
pl W kolejnym badaniu porównawczym we Wspólnocie (trzecie porównanie wyników różnych laboratoriów) dwie próbki były analizowane przez maksymalną liczbę ‧ laboratoriów w celu nadania atestu metodzie ekstrakcji wolnego tryptofanu
en Inject the purified sample extracts
pl Wstrzyknąć oczyszczone ekstrakty próbek
en Note:Retain ‧ ml of sample of must or sulphur dioxide treated must or concentrated must or rectified concentrated must with a view to the possible extraction of the water and the determination of its isotope ratio (D/H)WQ
pl Uwaga: Pozostawić ‧ ml próbkę moszczu, moszczu utrwalanego ditlenkiem siarki, moszczu zagęszczonego, lub rektyfikowanego moszczu zagęszczonego w celu ewentualnego wydzielenia wody i oznaczenia w niej stosunku izotopów (D/H
en The apo-carotenic ester is the sum of all substances present in an extract of samples obtained under the conditions described in the method which absorb light at ‧ nm
pl Ester apo karotenowy jest sumą wszystkich substancji obecnych w ekstrakcie próbek otrzymanych zgodnie z warunkami określonymi w metodzie, która polega na absorbowaniu światła przy ‧ nm
en In the second, the sample is extracted with ‧ % ethanol
pl W drugim oznaczeniu próbka jest ekstrahowana roztworem ‧ % alkoholu etylowego
en The necessary information and data for the characterisation of extractive waste should be collected on the basis of existing relevant and appropriate information or, if needed, by sampling and testing
pl Niezbędne do charakterystyki odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego informacje i dane należy gromadzić na podstawie istniejących oraz odpowiednich i właściwych informacji lub, w razie potrzeby, na podstawie pobranych próbek i przeprowadzonych badań
en The recommended order for injecting the extracts into the analytical instrument is as follows: reagent blank, compliant control sample, sample to be confirmed, compliant control sample and finally non-compliant control sample
pl Kolejność wstrzykiwania ekstraktów do aparatury analitycznej jest następująca: odczynnik do próby zerowej, zgodna próbka kontrolna, próbka do potwierdzenia, zgodna próbka kontrolna i na koniec niezgodna próbka kontrolna
en Methyl benzoquate is extracted from the sample with methanolic methanesulfonic acid solution
pl Metylobenzoquat ekstrahuje się z próbki metanolowym roztworem kwasu metanosulfonowego
en Assessment and verification: The applicant shall provide a test report, using the following test method: Milled sample extracted according to DIN ‧-S‧, L/S
pl Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza raport z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej metody badawczej: Zmielona próbka ekstrahowana zgodnie z DIN ‧-S‧, L/S
en For the PCR test perform DNA extraction from positive and negative control samples with each series of test samples
pl W przypadku testu PCR dla każdej serii prób testowych dokonać ekstrakcji DNA z prób kontroli pozytywnej i negatywnej
en The report should also include the lipid content of the sample as well the method used for lipid extraction
pl Sprawozdanie powinno również podawać zawartość lipidów w próbce, jak również metodę użytą do ekstrakcji lipidów
en A sample extract is fortified by addition of an appropriate amount of the intermediate standard solution
pl Ekstrakt próbki jest fortyfikowany przez dodanie odpowiedniej ilości pośredniego roztworu wzorcowego
en The sample is extracted with water and the solution clarified and filtered
pl Próbka jest ekstrahowana wodą, a roztwór jest klarowany i filtrowany
en However, when the fertilizer contains more than ‧ % of sulphur (S) i. e. ‧ % SO‧, and more than ‧ % of calcium (Ca) i. e. ‧ % CaO, the extraction of calcium and sulphur is carried out on a test sample of one gram, weighed to within one milligram
pl Jednakże w przypadku kiedy nawóz zawiera więcej niż ‧ % siarki (S), np. ‧ % SO‧, i więcej niż ‧ % wapnia (Ca), np. ‧ % CaO, ekstrahowanie wapnia i siarki jest przeprowadzane na próbce do badań wynoszącej jeden gram, ważony do jednego miligrama
en A sample extract is fortified by addition of an appropriate amount of calibration solution
pl Próbkę ekstraktu (ppkt ‧) wzbogaca się przez dodanie odpowiedniej ilości roztworu wzorcowego (ppkt
en The probe shall extract a representative sample of the diluted gases
pl Sonda musi pobierać reprezentatywną próbkę rozrzedzonych gazów
en The amount of added halofuginone should be similar to the estimated amount of halofuginone found in the sample extract
pl Ilość dodanego halofuginonu powinna być podobna do ilości szacunkowej halofuginonu odkrytej w próbnym ekstrakcie
en The partial sample should then be spread out on a table with tweezers or a horn spatula and broken grains, other cereals, sprouted grains, grains damaged by pests, grains damaged by frost, grains in which the germ is discoloured, mottled grains, extraneous seeds, ergots, damaged grains, decayed grains, husks and live pests and dead insects must be extracted
pl Następnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owady
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35397 zdań frazy sample extract.Znalezione w 9,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.