Tłumaczenia na język polski:

  • bezwzględność   
    (Noun  )
  • bezpardonowość   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
bezwzględność, nieludzkość, brak litości
 
The property of being ruthless

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

ruthless
bezlitosny; bezpardonowy; ; drakoński; nielitościwy; niemiłosierny; okrutny; srogi; bezwzględny
Ruthless Records
Ruthless Records

Przykładowe zdania z "ruthlessness", pamięć tłumaczeniowa

add example
en But he' d clawed his way to the top, you need to be ruthless to do that
pl Ale żeby wspiąć się na szczyt, nie wolno mieć skrupułów
en The ruthless nature of this punishment, however, conceals the unspoken truth regarding the traditional conditions and nature of the punishment of caning as practised in Malaysia.
pl Za faktem dotyczącym jej srogiego wyrazu kryje się jednak przemilczana prawda dotycząca też tradycyjnych uwarunkowań i wyrazu kary chłosty stosowanej w Malezji.
en Cao Cao is truly ruthless
pl Cao Cao zaprawdę jest bezlitosny
en I cannot imagine that countries which are 90% dependent on coal-based manufacture, such as Poland, are capable of radically, in some very ruthless manner, changing that dependence within the space of fifteen or twenty years.
pl Nie potrafię sobie wyobrazić, by kraje zależne w 90% od wytwarzania energii z węgla, jak Polska, były w stanie w radykalny, w jakiś bardzo ostry sposób pozbyć się tej zależności w ciągu piętnastu czy dwudziestu lat.
en This has sparked a growth of unlicensed football academies in some African countries and I am deeply concerned that young children are being exploited by ruthless agents and then sold on to clubs as if they were commodities.
pl Zapoczątkowało to rozwój nielicencjonowanych akademii futbolowych w niektórych państwach Afryki. Bardzo martwi mnie fakt, że małe dzieci są wykorzystywane przez bezwzględnych agentów, a następnie sprzedawane jak towar klubom.
en The further I traveled/ the clearer it became./ I' d always assumed that the answer/ to lifes riddles were so complicated./ But could the meaning of/ life really just be about love?/ Love was more powerful than a charging/ wolly mammoth, a ruthless assassin spy,/ and a war./ Once Fardart saw that Thudnik/ and the tribe had abondoned her,/ and that I had risked/ life and limb to save her./ I knew she would finally see/ that I was the only man for her,/ And she, only woman for me
pl Im dalej zaszedłem/ tym jaśniejsze było./ Zawsze zakładałem, że rozwiązanie/ zagadki życia jest rzeczą trudną./ Ale czy sensem życia/ mogłaby być po prostu miłość?/ Miłość jest potężniejsza niż walczący/ mamut, bezwzględny szpieg- zabójca,/ i wojna./ Jak tylko Fardart zobaczy,/ że Thudnik i plemię ją opuściło,/ i, że to ja ryzykuję/ życie i zdrowie by ją ratować./ Na pewno zrozumie, że ja/ jestem jedynym mężczyzną dla niej,/ A ona jedyną kobietą dla mnie
en The country is now devastated by the arbitrary use of violence by security forces, who responded with a ruthless crackdown on peaceful demonstrations by arresting thousands of demonstrators.
pl Kraj jest teraz zdewastowany przez arbitralne użycie przemocy przez siły bezpieczeństwa, które zareagowały bezdusznym tłumieniem pokojowych demonstracji, aresztując tysiące demonstrantów.
en Saudi Arabia is governed by a ruthless dictatorship which is, to a large extent, shamefully legitimised in most of the Western world, including many EU countries, because Saudi Arabia is immensely rich in petrol dollars, some of which it uses in Western states in order to bribe them into pretending not to see, not to hear and not to understand what is going on in that country.
pl Arabia Saudyjska jest pod rządami bezwzględnej dyktatury, która jest w dużej mierze haniebnie legitymizowana w znacznej części świata Zachodu, w tym w wielu państwach członkowskich UE, ponieważ Arabia Saudyjska posiada ogromne ilości petrodolarów, które po części wykorzystuje do celów korupcji w krajach Zachodu, aby te z kolei udawały, że nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją, co się dzieje w tym kraju.
en This is the very essence of the entire affair: he was a common criminal, who reinvented himself as a terrorist and who has been sentenced to life in prison for carrying out or ordering the murders of four defenceless people, having sheltered first in Mexico, then France, and now in Brazil, protected by a network of international support as if he were a romantic revolutionary and not a ruthless murderer.
pl Jest to też sedno całej sprawy: Battisti był pospolitym przestępcą, który stał się terrorystą i którego skazano na karę dożywocia za zamordowanie lub zlecenie morderstwa czterech bezbronnych osób; najpierw ukrywał się on w Meksyku, potem we Francji, a teraz w Brazylii, ciesząc się międzynarodowym wsparciem, jak gdyby był romantycznym rewolucjonistą, a nie bezlitosnym mordercą.
en The whole nation was shocked by her youth, her ruthless methods...... and by her unabashed naivety
pl Całe państwo było zszokowane jej wiekiem, bezwzględnymi metodami...... i bezwstydnością
en We were ruthless
pl Byliśmy okrutni
en We didn' t know what to think.I mean, this guy was supposedly one of the most ruthless warlords in afghanistan, and suddenly, he just sits down at our table
pl Nie wiedzieliśmy, co o tym myśleć... ten gość był najbardziej bezwzględnym dygnitarzem wojskowym w Afganistanie
en author. - Mr President, the people of Sri Lanka - Sinhalese and particularly the Tamils - have suffered enormously over these past 30 years from a ruthless terrorist campaign conducted by the LTTE.
pl autor. - Panie przewodniczący! Mieszkańcy Sri Lanki - Syngalezi, a zwłaszcza Tamilowie - od trzydziestu lat cierpią poważnie na skutek bezwzględnej kampanii terrorystycznej prowadzonej przez LTTE.
en Cee was a very ruthless man
pl Cee był bardzo bezlitosnym człowiekiem
en That was a very memorable sentence from the head of the government of Spain, a country which for 40 years suffered under a ruthless and brutal dictatorship, and which gained its freedom and democratic diversity through its integration into Europe.
pl Jest to zdanie godne zapamiętania, ponieważ pochodzi od szefa rządu Hiszpanii, kraju, który przed czterdziestu laty cierpiał pod bezwzględną i brutalną dyktaturą i który zyskał wolność i różnorodność demokratyczną poprzez integrację z Europą.
en author. - Madam President, I will not repeat what was said already regarding the ruthless Iranian theocratic regime.
pl autor. - Pani przewodnicząca! Nie będę powtarzał tego, co zostało już wcześniej powiedziane na temat bezwzględnego teokratycznego reżimu irańskiego.
en Fears for the future trouble our societies, inequalities of all kinds have widened and some of our Member States are in desperate need of EU-wide solidarity and protection, having become the targets of ruthless and uncontrolled speculation.
pl Nasze społeczeństwo trapią obawy o przyszłość, nasiliły się różnego rodzaju nierówności, a niektóre państwa członkowskie desperacko potrzebują europejskiej solidarności i ochrony, ponieważ padły ofiarą bezwzględnych i niekontrolowanych spekulacji.
en In the past, I have pressed the European Commission to help develop a kind of Kimberley Process for resources other than just diamonds to ensure that the activities of mining companies do not support civil war or ruthless dictators such as Captain Camara in Guinea.
pl W przeszłości naciskałem na Komisję Europejską, by pomogła w opracowaniu swego rodzaju procesu Kimberley dla zasobów innych niż tylko diamenty, co miałoby sprawić, że działalność firm górniczych nie będzie wspierać wojny domowej ani bezwzględnych dyktatorów takich ja kapitan Camara w Gwinei.
en I thought we Germans were the ruthless ones
pl Myślę, że my Niemcy byliśmy bezlitośni
en Trafficking in human beings is one of the greatest evils of our times, on a par with slavery; it reduces its victims to a state of exploitation and dependency by ruthless criminal organisations.
pl Handel ludźmi to jeden z największych koszmarów naszych czasów, równoważny niewolnictwu; polega na wykorzystywaniu i uzależnianiu ofiar przez bezwzględne organizacje przestępcze.
en 'Release' needs to become the watchword, but it is also vitally important to define rules to prevent the creation or strengthening of monopolies and to ensure that the ones benefiting are the people and the economy as a whole, and not some financial or political group that is more ruthless than the rest.
pl "Uwolnienie” musi stać się hasłem przewodnim, ale niezwykle ważne jest również to, by określić zasady zapobiegania tworzeniu lub umacnianiu monopoli, a także służące zapewnieniu, by tymi, którzy mają odnieść korzyści, byli ludzie i cała gospodarka, a nie pewna grupa finansowa czy polityczna bardziej bezwzględna niż pozostali.
en author. - Madam President, in the past few years Zimbabwe has figured so often in these debates that we could be forgiven for running out of condemnatory words to say, but we must speak up because the long-suffering people of Zimbabwe have themselves been denied a voice by this ruthless despot, Robert Mugabe.
pl autor. - Pani przewodnicząca! W ciągu ostatnich kilku lat Zimbabwe pojawiało się tak często w tych debatach, że można nam wybaczyć, iż brakuje nam już słów potępienia, ale musimy również mówić głośniej, ponieważ cierpiącym w milczeniu obywatelom Zimbabwe ten bezwzględny despota Robert Mugabe odmówił głosu.
en Your ruthlessness
pl Twoją bezwzględność
en You was ruthless.You was ruthless, man
pl Nie miałeś litości
en You are utterly ruthless
pl Jesteś całkowicie bezwzględny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147 zdań frazy ruthlessness.Znalezione w 0,915 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.