Tłumaczenia na język polski:

  • bezwzględność   

Pozostałe znaczenia:

 
bezwzględność, nieludzkość, brak litości
 
The property of being ruthless

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

ruthlessbezpardonowy; ; drakoński; nielitościwy; niemiłosierny; okrutny; srogi; bezlitosny; bezwzględny

Przykładowe zdania z "ruthlessness", pamięć tłumaczeniowa

add example
A ruthless army of eight hundred thousand is invading from both land and waterBezwzględna armia licząca ‧ tysięcy mężów atakuje z lądu i wody
Yous are ruthless cold- blooded outlaws all rightJesteście bezwzględnymi typami o zimnej krwi
I cannot imagine that countries which are 90% dependent on coal-based manufacture, such as Poland, are capable of radically, in some very ruthless manner, changing that dependence within the space of fifteen or twenty years.Nie potrafię sobie wyobrazić, by kraje zależne w 90% od wytwarzania energii z węgla, jak Polska, były w stanie w radykalny, w jakiś bardzo ostry sposób pozbyć się tej zależności w ciągu piętnastu czy dwudziestu lat.
Cee was a very ruthless manCee był bardzo bezlitosnym człowiekiem
The ruthless nature of this punishment, however, conceals the unspoken truth regarding the traditional conditions and nature of the punishment of caning as practised in Malaysia.Za faktem dotyczącym jej srogiego wyrazu kryje się jednak przemilczana prawda dotycząca też tradycyjnych uwarunkowań i wyrazu kary chłosty stosowanej w Malezji.
Reckless, ruthless, wild, but guaranteed great entertainmentLekkomyślny, bezlitosny, dziki,lecz gwarantujący świetną rozrywkę
Word on the street is Cunth' s put together a team of the most ruthless criminals this planet has to offerPodobno Schpara zebrał sobie największych łajdaków świata.Hossa Bendera, Zeke' a Pleshette' a
The greatest contradiction is to be found between the environmental and social window dressing and the ruthless policies pursued by Michl Ebner and his party on a daily basis.Największą sprzeczność można znaleźć między wymiarem środowiskowym i społecznym oraz bezwzględną polityką, którą na co dzień realizuje poseł Michl Ebner oraz jego partia.
Emily, an actress, is a ruthless gold diggerEmily, aktorka, jest poszukiwaczką złota
This has sparked a growth of unlicensed football academies in some African countries and I am deeply concerned that young children are being exploited by ruthless agents and then sold on to clubs as if they were commodities.Zapoczątkowało to rozwój nielicencjonowanych akademii futbolowych w niektórych państwach Afryki. Bardzo martwi mnie fakt, że małe dzieci są wykorzystywane przez bezwzględnych agentów, a następnie sprzedawane jak towar klubom.
The whole nation was shocked by her youth, her ruthless methods...... and by her unabashed naivetyCałe państwo było zszokowane jej wiekiem, bezwzględnymi metodami...... i bezwstydnością
Trafficking in human beings comprises serious violations of fundamental human rights and human dignity and involves ruthless practices such as the abuse and deception of vulnerable persons, as well as the use of violence, threats, debt bondage and coercionHandel ludźmi obejmuje poważne naruszenia podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności, a także bezwzględne praktyki, takie jak wykorzystywanie i oszukiwanie osób szczególnie wrażliwych, jak też użycie siły, zastraszanie, więzienie za długi i przymus
We must see this as one of Europe's central tasks and take ruthless measures to combat discrimination.Musimy postrzegać to jako jedno z głównych zadań Europy i podejmować zdecydowane kroki w celu zwalczania dyskryminacji.
To defeat a violent people, you have to react in a given situation...... with ruthless, cold- blooded violence as wellŻeby bronić się przed bezwzględnymi ludźmi trzeba się nauczyć działać...... z jeszcze większą bezwględnością i zimną krwią
Ruthless and bloody brutal when corneredBezwzględny i diabelnie brutalny, kiedy czuje się postawiony pod ścianą
You' re a ruthless man, PaulJesteś bezwzględnym człowiekiem Paul
Now is the time to be ruthlessTeraz przyszedł czas byśmy byli bezlitośni!
But I detect a certain ruthless charm I may be able to use...... to my advantageAle ma prostacki wdzięk, który może mi się przydać
(FR) Mr President, if there is one industrial sector in Europe in which employment has been the victim of ruthless relocations, the free movement of capital, a strong euro, and dumping, it is the textile sector.(FR) Panie przewodniczący! Jeżeli w Europie mamy chociaż jeden sektor przemysłu, którego pracownicy padli ofiarami bezwzględnego przenoszenia produkcji, swobodnego przepływu kapitału, mocnego euro i dumpingu, to jest nim sektor włókienniczy.
Malaysia cannot invoke its domestic legislation, under which at least 66 crimes carry the punishment of caning, in order to justify its ruthless methods, which are tantamount to torture and which are considered illegal by international law and conventions.Malezja nie może powoływać się na prawo krajowe, które przewiduje karę chłosty za co najmniej 66 przestępstw, by uzasadniać swoje bezwzględne metody równoznaczne z torturami, które są uznane za nielegalne przez prawo i konwencje międzynarodowe.
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for monthsCóż, może są oni niemądrymi... drobnymi złodziejaszkami, a nawet narkomanami... ale nie są pozbawionymi skrupułów zamachowcami terroryzującymi Anglię
The situation for Iraq's Christian minority is one of life and death: nearly 50 Iraqi Christians were killed in a ruthless massacre in Our Lady of Salvation Church on 31 October 2010.Sytuacja irackiej mniejszości chrześcijańskiej to kwestia życia i śmierci: 31 października 2010 r. w bezlitosnej masakrze w kościele Najświętszej Marii Panny zamordowano 50 irackich chrześcijan.
O God, hear my prayer.The ruthless seek my life. They do not keep God before themO Boże... wysłuchaj mej modlitwy... którzy nie mają przed sobą Boga... odwróć się od wrogów moich... w wierności swej zniszcz ich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147 zdań frazy ruthlessness.Znalezione w 0,469 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.