Tłumaczenia na język polski:

  • bezwzględność   

Pozostałe znaczenia:

 
bezwzględność, nieludzkość, brak litości
 
The property of being ruthless

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

ruthlessbezlitosny; bezpardonowy; ; drakoński; nielitościwy; niemiłosierny; okrutny; srogi; bezwzględny

Przykładowe zdania z "ruthlessness", pamięć tłumaczeniowa

add example
They' re deceitful, ambitious and ruthlessSą fałszywi, ambitni i bezwzględni
Originally, he had planned...... to give his invention to the police...... but a group of ruthless businessmenChcial... oddac go policji, ale grupa biznesmenów
Because you...You are even more ruthless than I amPonieważ ty... jesteś nawet bardziej bezwzględny niż ja
You have to learn to think like him, to act with the same ruthlessness he doesMusicie się nauczyć myśleć tak jak on, działać równie bezlitośnie
They are ruthlessOni są bezlitośni
A ruthless terrorist responsible for several bombings in Europe... including the discotheque in Frankfurt, where over ‧ G. I. S were killed... and, we suspect, both American- owned entities bombed hereTerrorysta odpowiedzialny za kilka zamachów w Europie, w tym na dyskotekę w Hamburgu, gdzie zginęło ponad ‧ żołnierzy oraz, jak sądzimy, na biura amerykańskich firm
Lavinia, wert thou thus surprised, sweet girl, ravished and wronged as Philomela was?Forced in the ruthless, vast, and gloomy wood?Czy tak jak ona, zostałaś porwana, zgwałcona i zhańbiona w tym ponurym lesie?
They were both ruthless killersObydwaj byli twardymi wojownikami...... oraz bezlitosnymi zabójcami
To our youthfully naive way of thinking, this was the epitome of the arbitrariness and ruthlessness of a particular system.W naszym dziecinnym myśleniu był to typowy przykład arbitralności i bezwzględności tego konkretnego systemu.
Lucian, the most feared and ruthless leader ever to rule the Lycan clan...... had finally been killedLucian, najstraszniejszy i najpotężniejszy przywódca Lycanów...... w końcu został zabity
This has sparked a growth of unlicensed football academies in some African countries and I am deeply concerned that young children are being exploited by ruthless agents and then sold on to clubs as if they were commodities.Zapoczątkowało to rozwój nielicencjonowanych akademii futbolowych w niektórych państwach Afryki. Bardzo martwi mnie fakt, że małe dzieci są wykorzystywane przez bezwzględnych agentów, a następnie sprzedawane jak towar klubom.
The situation for Iraq's Christian minority is one of life and death: nearly 50 Iraqi Christians were killed in a ruthless massacre in Our Lady of Salvation Church on 31 October 2010.Sytuacja irackiej mniejszości chrześcijańskiej to kwestia życia i śmierci: 31 października 2010 r. w bezlitosnej masakrze w kościele Najświętszej Marii Panny zamordowano 50 irackich chrześcijan.
There are many reasons, as you know: wars, poverty, environmental disasters and ruthless dictatorships in many regions of the world.Jak wiemy, jest to spowodowane przez szereg przyczyn: wojny, ubóstwo, klęski żywiołowe i bezlitosna dyktatura, panująca w wielu rejonach świata.
He' s utterly ruthless and fears no oneJest bezwzgledny i nie boi sie nikogo
The Gaddafi regime undertook an unprecedented lethal repression using air force, helicopter gunships and ruthless mercenaries shooting to kill unarmed civilians.Reżim Kaddafiego przedsięwziął bezprecedensowe, śmiertelne represje z użyciem lotnictwa, śmigłowców bojowych oraz bezwzględnych najemników, którzy strzelali tak, by zabijać nieuzbrojonych cywilów.
Our Ancient brothers were arrogant...... which led them to greatly underestimate the Wraith...... an enemy inferior in intelligence, yes...... but vastly superior in numbers and ruthlessnessNasi Pradawni bracia byli aroganccy.Przez co znacznie niedocenili Wraith, wroga zdecydowanie mniej inteligentnego, ale przewyższającego nas pod względem liczebności i okrucieństwa
Reckless, ruthless, wild, but guaranteed great entertainmentLekkomyślny, bezlitosny, dziki,lecz gwarantujący świetną rozrywkę
The horror was so ruthless that the victims, those who had to confess and demand death penalty for themselves and so on, were deprived of the minimum of their dignity, so that they behaved as puppets, they engaged in dialogues which really sound like out of Alice in WonderlandOkrucieństwo było tak bezwzględne, że ofiary, ci którzy musieli się przyznać i prosić o karę śmierci dla siebie i tak dalej, odebrano im nawet minimum ich godności, więc zachowywali się jak kukiełki, odgrywali dialogi które naprawdę brzmią jak wyciągnięte z " Alicji w Krainie Czarów "
Edward Longshanks is the most ruthless king ever to sit on the throne of EnglandDługonogi to najbardziej bezlitosny król, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie Anglii
Mind you, I did my best to fit in.Tried to make my father, Captain Ghostmaker, proud. Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold- blooded killerChciałem by mój ojciec, kapitan Ghoustmaker, był ze mnie dumny, pracowałem na opinię bezlitosnego zbira i mordercy
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for monthsCóż, może są oni niemądrymi... drobnymi złodziejaszkami, a nawet narkomanami... ale nie są pozbawionymi skrupułów zamachowcami terroryzującymi Anglię
Just keeping in touch from time to time, seemed ruthlessSpotkania od czasu do czasu, to byłoby strasznie bolesne
It is therefore important that appropriate concerted action is taken against such ruthless criminal networks that are taking advantage of the plight of innocent peopleJest zatem ważne, by podjąć odpowiednie wspólne działania przeciwko takim bezwzględnym organizacjom przestępczym, które wykorzystują trudną sytuację niewinnych ludzi
(CS) Mr President, the whole world welcomes Barack Obama's plan to close Guantánamo, because it is a symbol of the merciless treatment of people - ruthless terrorists though they may be, or suspected of the gravest crimes.(CS) Panie przewodniczący! Cały świat z zadowoleniem przyjmuje plan Baracka Obamy dotyczący zamknięcia Guantanamo, ponieważ jest ono symbolem bezlitosnego traktowania ludzi - niezależnie od tego, że mogą oni być sami bezlitosnymi terrorystami lub podejrzanymi o najokrutniejsze zbrodnie.
A little child, she was.But also a fierce killer...... now capable of the ruthless pursuit of blood with all a child' s demandingByła małym dzieckiem... ale równieŻ zaciekłym mordercą... gotowym na bezwzględne poszukiwanie krwi z dziecięcą determinacją
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147 zdań frazy ruthlessness.Znalezione w 0,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.