wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • kod banku   
     
    A unique bank registration number that a bank uses to identify itself.

Przykładowe zdania z "routing number", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The decision concludes that the transaction would significantly impede effective competition on a number of routes to and from Ireland
pl W decyzji stwierdzono, że transakcja znacząco utrudniłaby skuteczną konkurencję na szeregu tras do i z Irlandii
en The notification shall specify the name, international radio call sign and port letters and number (PLN) of the vessel, the total quantity by species on board and the control route through which the vessel intends to pass
pl Powiadomienie określa nazwę, międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy oraz litery i numer portu (PLN) statku, całkowitą ilość według gatunków na pokładzie oraz trasę kontrolną, przez którą statek ma zamiar przepłynąć
en In increasing the number of possible transatlantic routes it may even lead to lower fares for passengers.
pl Zwiększając liczbę możliwych tras transatlantyckich, może to nawet doprowadzić do obniżenia kosztów ponoszonych przez pasażerów.
en Further, on a number of these routes, congestion at the destination airports (in particular London, Paris, Frankfurt or Milan) also creates a barrier to entry for those carriers which for the supply-side reasons do not have a possibility to efficiently use any possible substitute airport (such as Paris-Beauvais or Frankfurt-Hahn
pl Ponadto na szeregu spośród tych tras zatory komunikacyjne w docelowych portach lotniczych (w szczególności w Londynie, Paryżu, Frankfurcie i Mediolanie) także stanowią bariery wejścia na rynek dla przewoźników, którzy ze względów mających związek z podażą nie mogą skutecznie korzystać z żadnych ewentualnych zastępczych portów lotniczych (takich jak Paris- Beauvais czy Frankfurt- Hahn
en Given the number of alternative suppliers on these routes the proposed transaction is unlikely to significantly impede effective competition in the common market or a substantial part of it with respect to these destinations
pl Ze względu na liczbę alternatywnych przewoźników działających na tych trasach, planowana transakcja nie będzie miała znacznego wpływu na rzeczywisty zakres konkurencji na wspólnym rynku lub jego znacznej części w kontekście żadnego z tych miejsc przeznaczenia
en The list shall contain for each ship its IMO identification number, its name and the route covered by the ship
pl Wykaz taki zawiera, w odniesieniu do każdego statku, numer identyfikacyjny statku nadany przez IMO, jego nazwę oraz trasę, na której pływa
en compensation for interconnection (Verbundabgeltung), the amount of which is fixed each year for each route on the basis of passenger numbers
pl rekompensaty za połączenia (Verbundabgeltung), której wysokość jest ustalana co roku dla każdej linii na podstawie liczby pasażerów
en Any other information in the right-holder’s possession, e.g.:- Country or countries of production Number of documents attached - Routes used by traffickersNumber of documents attached - Technical differences between the authentic and the suspect goods:Number of documents attached - CN tariff heading:- Other useful information Number of documents attached
pl Informacje dodatkowe znane posiadaczowi prawa, takie jak:- Kraj, w którym prowadzona jest produkcja: Liczba załączonych dokumentów - Drogi, którymi odbywa się obrót:Liczba załączonych dokumentów - Zróżnicowanie techniczne pomiędzy towarami oryginalnymi i towarami podejrzanymi:Liczba załączonych dokumentów - Pozycja taryfowa (CN):- Inne użyteczne informacje: Liczba załączonych dokumentów
en Concerning the acquisition of route knowledge, the approach to be favoured must be where the train driver accompanies another driver for an appropriate number of journeys along the route, in daylight as well as at night
pl W odniesieniu do zdobywania wiedzy o trasie preferowane powinno być takie podejście, zgodnie z którym maszynista pociągu towarzyszy innemu maszyniście podczas pewnej liczby przejazdów na tej trasie, w porze dziennej i w nocy
en Promotional fare (subject to restrictions) for residents and students, reserved for at least ‧ % of the seats per route, during each IATA season, and for a number of seats and prices on each flight, to be defined by the airline, irrespective of the number of available seats, to be used for other classes of fare
pl taryfę promocyjną (podlegającą ograniczeniom) dla mieszkańców i studentów, zarezerwowaną dla przynajmniej ‧ % miejsc na trasie podczas każdego sezonu lotniczego IATA i zarezerwowaną w odniesieniu do każdego lotu dla pewnej, określonej przez przewoźnika liczby miejsc i cen biletów, niezależnie od liczby dostępnych miejsc, która będzie wykorzystywana przez inne rodzaje taryf
en additional survival equipment for the route to be flown taking account of the number of persons on board
pl dodatkowe wyposażenie ratunkowe, właściwe dla zamierzonej trasy, uwzględniające ilość osób na pokładzie
en submits the route plan referred to in (b) to the competent authority so that it can draw up the health certificate, after which, the number or numbers of such certificates must be marked on the route plan and it must be stamped by the veterinarian of the place of departure, who will also give notice of the existence of the route plan through the Animo system
pl przedkładał plan trasy określony w lit. b) właściwym organom, aby mogły sporządzić świadectwo zdrowia; po czym liczba takich świadectw musi zostać zaznaczona w planie trasy oraz musi zostać ostemplowana przez lekarza weterynarii miejsca wysyłki; który powiadamia o istnieniu planu trasy za pośrednictwem systemu Animo
en copies of route plans and/or serial number of health certificates as applicable
pl kopie planowanej trasy i/lub numery porządkowe świadectw zdrowia, w miarę potrzeby
en Notwithstanding the provisions of paragraph ‧, with respect to routes where the number of passengers expected to use the air service is less than ‧ per annum, the information notice on a public service obligation shall be published either in the Official Journal of the European Union or in the national official journal of the Member State concerned
pl Niezależnie od przepisów ust. ‧, w odniesieniu do tras, na których oczekiwana liczba pasażerów korzystających z przewozu lotniczego jest niższa niż ‧ rocznie, nota informacyjna dotycząca obowiązku użyteczności publicznej jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w dzienniku urzędowym zainteresowanego państwa członkowskiego
en Where more than one carrier accepts public service obligations on the same route, the carriers concerned may reduce the number of frequencies, provided that the total number of flights operated and their scheduling comply with these public service obligations
pl W przypadku przyjęcia obowiązku użyteczności publicznej przez kilku przewoźników na tej samej trasie przewoźnicy ci będą mogli zmniejszyć częstotliwość rejsów pod warunkiem, że łączna liczba realizowanych rejsów i ich rozkład godzinowy będą zgodne z założeniami niniejszych warunków
en Route of EU number
pl Droga podania
en Any other information in the right-holder’s possession, e.g.:- Country or countries of production: Number of documents attached :- Routes used by traffickers: Number of documents attached :- Technical differences between the authentic and the suspect goods: Number of documents attached :- CN tariff heading:- Other useful information: Number of documents attached
pl Informacje dodatkowe znane posiadaczowi prawa, takie jak:- Kraj, w którym prowadzona jest produkcja Liczba załączonych dokumentów :- Drogi, którymi odbywa się obrót Liczba załączonych dokumentów :- Zróżnicowanie techniczne pomiędzy towarami oryginalnymi i towarami podejrzanymi: Liczba załączonych dokumentów :- Pozycja taryfowa (CN):- Inne użyteczne informacje Liczba załączonych dokumentów
en Failure by the carrier to observe the period of notice specified in the first paragraph of this article will be subject to a penalty calculated on the basis of the number of days of default and the profit or loss recorded on the route over the year in question
pl Nieprzestrzeganie przez przewoźnika warunków wypowiedzenia, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego artykułu, podlega karze pieniężnej, której wysokość oblicza się na podstawie ilości dni niezłożonego wypowiedzenia oraz wyniku ekonomicznego dla przedmiotowej trasy w danym roku
en The number of seats offered may not be reduced if an aircraft registered for ‧ or more passengers is used to operate this route
pl Liczba miejsc w ofercie nie może ulec zmniejszeniu, jeżeli do obsługi tej trasy wykorzystuje się samolot zarejestrowany na ‧ lub więcej pasażerów
en The agreement removes all restrictions on routes, prices or the number of weekly flights between Canada and the European Union.
pl Za sprawą umowy znosi się wszelkie ograniczenia dotyczące tras, cen i liczby tygodniowych lotów między Kanadą a UE.
en which operate a significant number of intra-Community voyages on recognized routes
pl dokonują znaczącej liczby regularnych kursów wewnątrzwspólnotowych po wyznaczonych trasach
en Minimum frequency of flights and minimum number of seats available each week on each route
pl W odniesieniu do minimalnej częstotliwości lotów, minimalnej liczby miejsc oferowanych tygodniowo oraz podziału na trasy
en Due to historic and cultural ties between the Netherlands Antilles and the Netherlands, the proportion of travellers visiting friends and relatives is relatively high on these routes and a significant number of Dutch residents have a second home on these islands
pl Ze względu na historyczne i kulturowe więzi pomiędzy Antylami Holenderskimi a Niderlandami, udział wśród podróżujących osób odwiedzających przyjaciół i krewnych jest stosunkowo wysoki na tych trasach, a znaczna ilość mieszkańców Niderlandów posiada drugi dom na tych wyspach
en However, the mere substitution, during the aid period, of one route for another leaving from the same airport and expected to generate at least an equivalent number of passengers, will not call into question the continuation of payment of aid for the complete period, as long as this substitution does not affect the other criteria under which the aid was initially granted
pl Niemniej jednak, zwykłe zastąpienie – w okresie objętym pomocą – jednej trasy inną, wychodzącą z tego samego lotniska i mającą zapewnić portowi lotniczemu przynajmniej taką samą liczbę pasażerów, nie wyklucza dalszego wypłaty pomocy przez cały okres, pod warunkiem że wspomniane zastąpienie nie wyklucza przestrzegania pozostałych kryteriów, na podstawie których pomoc została pierwotnie przyznana
en operate a significant number of voyages between the countries on recognised routes
pl realizują znaczącą liczbę rejsów między krajami po uznanych trasach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78750 zdań frazy routing number.Znalezione w 24,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.