wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • kod banku   
     
    A unique bank registration number that a bank uses to identify itself.

Przykładowe zdania z "routing number", pamięć tłumaczeniowa

add example
Notwithstanding the provisions of paragraph ‧, with respect to routes where the number of passengers expected to use the air service is less than ‧ per annum, the information notice on a public service obligation shall be published either in the Official Journal of the European Union or in the national official journal of the Member State concernedNiezależnie od przepisów ust. ‧, w odniesieniu do tras, na których oczekiwana liczba pasażerów korzystających z przewozu lotniczego jest niższa niż ‧ rocznie, nota informacyjna dotycząca obowiązku użyteczności publicznej jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w dzienniku urzędowym zainteresowanego państwa członkowskiego
in the case of networks involving switching or routing, the NTP is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or namew przypadku sieci stosujących przełączanie lub przekierowywanie, UKS identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być łączony z numerem lub nazwiskiem abonenta
If the average occupancy rate of all the flights on one route has exceeded ‧ % during the previous period, the minimum weekly frequency or the minimum number of seats provided each week may be increased in proportion to the increase recordedW przypadku gdy średni współczynnik obłożenia całkowitej liczby lotów na jednej trasie przekraczał w poprzednim okresie ‧ %, minimalna tygodniowa częstotliwość lub minimalna liczba oferowanych miejsc tygodniowo może zostać proporcjonalnie podwyższona
Concerning the acquisition of route knowledge, the approach to be favoured must be where the train driver accompanies another driver for an appropriate number of journeys along the route, in daylight as well as at nightW odniesieniu do zdobywania wiedzy o trasie preferowane powinno być takie podejście, zgodnie z którym maszynista pociągu towarzyszy innemu maszyniście podczas pewnej liczby przejazdów na tej trasie, w porze dziennej i w nocy
where the number of flights cancelled on a given route exceeds ‧ % of the total annual number of flights scheduled, the financial compensation payable in respect of that route (for the flights actually operated during the quarter) will be further reduced by an amount equal to that which would have applied had the flights been operated normallyw przypadku gdy odwołane loty na danej trasie przekraczają ‧ % ogólnej rocznej przewidzianej liczby lotów, obniża się należną rekompensatę finansową (za loty faktycznie wykonane w ciągu kwartału) przypadające na określoną trasę o kwotę, która przysługiwałaby w przypadku regularnego wykonywania lotów
The market share of incumbent national carriers has been declining steadily and the number of routes with more than two operators has trebled sinceUdział rynkowy aktualnych krajowych przewoźników spadał systematycznie a liczba tras obsługiwanych przez ponad dwóch przedsiębiorców potroiła się od roku
Notwithstanding the provisions of Article ‧ of this Order, any application by an air carrier to increase the number of services on a route it is operating shall be examined on the basis of a simplified file as regards item c of Article ‧ of this Order; the file shall specify, where applicable, any changes that relate to the elements requested in items a, b and d of the aforementioned article of this OrderBez uszczerbku dla przepisów art. ‧ niniejszego zarządzenia, do wniosku przewoźnika lotniczego dotyczącego zwiększenia liczby połączeń na obsługiwanej przez niego trasie wystarczy dołączyć dokumentację uproszczoną w odniesieniu do lit. c) art. ‧ niniejszego zarządzenia; dokumentacja ta precyzuje, w razie potrzeby, zmiany dotyczące elementów wymaganych w lit. a), b) i d) wspomnianego artykułu niniejszego zarządzenia
The notification shall specify the name, international radio call sign and port letters and number (PLN) of the vessel, the total quantity by species on board and the control route through which the vessel intends to passPowiadomienie określa nazwę, międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy oraz litery i numer portu (PLN) statku, całkowitą ilość według gatunków na pokładzie oraz trasę kontrolną, przez którą statek ma zamiar przepłynąć
Inside here you' il find the account and wire routing numbers of a bank account in the Cayman IslandsW środku znajdziesz konto oraz jego numer w banku na Kajmanach
a detailed experimental protocol giving a description of the methods, apparatus and materials used, details such as species, age, weight, sex, number, breed or strain of animals, identification of animals, dose, route and schedule of administrationszczegółowy protokół doświadczalny opisujący zastosowane metody, aparaturę i materiały, dane takie jak: gatunek, wiek, waga, płeć, liczba, rasa lub odmiana zwierząt, ich identyfikacja, dawka, droga i schemat podawania
the type and number of the main and auxiliary aircraft which will be used to operate the routetypu i numeru głównego i pomocniczego statku powietrznego, które będą wykorzystywane do obsługi trasy
Selling counterfeit medicines is a criminal activity with serious repercussions which can affect a huge number of consumers who very often choose the easy route of the Internet to order medicines which they would otherwise not be able to access without a medical recommendation.Sprzedaż podrobionych leków jest działalnością przestępczą mającą poważne potencjalne następstwa dla szerokiego grona konsumentów, którzy często wybierają łatwą drogę internetową w celu zamówienia leków, do których inaczej nie mieliby dostępu bez zalecenia lekarza.
description of the air services planned on the route in question (number of flights per week, aviation equipment, possible stopovers, regularity of services (annual or seasonalopis planowanych usług lotniczych na danej trasie (liczba lotów na tydzień, urządzenia lotnicze, miejsca możliwych pośrednich lądowań, regularność usług (roczne czy sezonowe
network termination point (NTP) means the physical point at which a subscriber is provided with access to a public communications network; in the case of networks involving switching or routing, the NTP is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or namepunkt zakończenia sieci oznacza fizyczne miejsce, w którym abonent otrzymuje dostęp do sieci łączności publicznej; w przypadku sieci stosujących przełączanie lub przekierowywanie, punkt zakończenia sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być łączony z numerem lub nazwiskiem abonenta
Such studies are especially useful to assist the clinician in establishing dosage regimens (route and site of administration, dose, dosing interval, number of administrations, etc.) and to adopt dosage regimens according to certain population variables (e.g. age, diseaseTakie badania są użytecznew szczególnościdla klinicysty, pozwalają na ustalenie trybu podawania (drogi i miejsca podawania, dawki, przerw między dawkami, liczbę podań itd.) oraz na przyjęcie trybu podawania w zależności od pewnych zmiennych populacji (np. wiek, choroba
Without prejudice to the implementation by a Member State of an incentive scheme with regard to air navigation service providers in accordance with Article ‧, the unit rate in the en route charging zone shall be calculated by dividing the forecast number of chargeable en route service units for the relevant year into the forecast costs for air navigation servicesBez uszczerbku dla możliwości wdrożenia przez państwo członkowskie systemu zachęt adresowanego do instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej zgodnie z art. ‧ ust. ‧, stawka jednostkowa w danej strefie pobierania opłat trasowych obliczana jest przez podzielenie prognozowanych kosztów związanych z trasowymi służbami żeglugi powietrznej przez prognozowaną liczbę objętych opłatami trasowymi jednostek usługowych za dany rok
Any other information in the right-holder’s possession, e.g.:- Country or countries of production Number of documents attached - Routes used by traffickersNumber of documents attached - Technical differences between the authentic and the suspect goods:Number of documents attached - CN tariff heading:- Other useful information Number of documents attachedInformacje dodatkowe znane posiadaczowi prawa, takie jak:- Kraj, w którym prowadzona jest produkcja:Liczba załączonych dokumentów - Drogi, którymi odbywa się obrót:Liczba załączonych dokumentów - Zróżnicowanie techniczne pomiędzy towarami oryginalnymi i towarami podejrzanymi:Liczba załączonych dokumentów - Pozycja taryfowa (CN):- Inne użyteczne informacje: Liczba załączonych dokumentów
Minimum frequency of flights and minimum number of seats available each week on each routeW odniesieniu do minimalnej częstotliwości lotów, minimalnej liczby miejsc oferowanych tygodniowo oraz podziału na trasy
Given the number of alternative suppliers on these routes the proposed transaction is unlikely to significantly impede effective competition in the common market or a substantial part of it with respect to these destinationsZe względu na liczbę alternatywnych przewoźników działających na tych trasach, planowana transakcja nie będzie miała znacznego wpływu na rzeczywisty zakres konkurencji na wspólnym rynku lub jego znacznej części w kontekście żadnego z tych miejsc przeznaczenia
Commission Decision of ‧ October ‧ on the publication with restriction of the reference of standard EN ‧-‧:‧ Safety of woodworking machines- One side moulding machines with rotating tool- Part ‧: Numerical control (NC) boring machines and routing machines in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number CDecyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN ‧-‧:‧ Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część ‧: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
Is of the opinion that, taking into consideration the increasing dependence of the EU on a limited number of energy sources, suppliers and transport routes, it is essential to support the priority initiatives aimed at their diversification, both geographically and by developing sustainable alternatives; believes that special priority should be given to environmentally safe and renewable energy sources; considers that security of supply at affordable and predictable prices must be a major goal for the EUjest zdania, że- biorąc pod uwagę rosnące uzależnienie UE od ograniczonej liczby źródeł energii, jej dostaw i szlaków przesyłowych- należy wspierać priorytetowe inicjatywy na rzecz dywersyfikacji energetycznej zarówno w sensie geograficznym, jak i poprzez rozwój trwałych rozwiązań alternatywnych; uważa, że szczególny priorytet należy nadać bezpiecznym dla środowiska naturalnego i odnawialnym źródłom energii; jest zdania, że bezpieczeństwo dostaw po przystępnych i przewidywalnych cenach musi być głównym celem UE
compensation for interconnection (Verbundabgeltung), the amount of which is fixed each year for each route on the basis of passenger numbersrekompensaty za połączenia (Verbundabgeltung), której wysokość jest ustalana co roku dla każdej linii na podstawie liczby pasażerów
Minimum frequencies- route and minimum number of rotations per weekMinimalna częstotliwość- trasa i minimalna liczba lotów tam i z powrotem na tydzień
Discussions between the partners of the North Sea Cycle Group on ways of ensuring the future continuity of the route, its marketing and cooperation between the large number of project partners (approximately ‧ regions in eight countries) have not yet produced a conclusionDyskusje pomiędzy partnerami w grupie ds. trasy rowerowej Morza Północnego dotyczące przyszłego kontynuowania trasy, działań promocyjnych i współpracy w licznym gronie partnerów (ok. ‧ regionów w ośmiu krajach) nie przyniosły jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć
The proposal makes a number of references to terminals on the route of the bus or coachW omawianym wniosku występuje szereg odniesień do terminali usytuowanych na trasach autobusowych lub autokarowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78750 zdań frazy routing number.Znalezione w 43,91 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.