wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • kod banku   
     
    A unique bank registration number that a bank uses to identify itself.

Przykładowe zdania z "routing number", pamięć tłumaczeniowa

add example
en According to data from the Lithuanian Road Administration, the number of heavy goods vehicles on principle routes has tripled in the last decade and they are helping to form the backbone of our economy.
pl Według danych litewskiej administracji drogowej liczba pojazdów ciężarowych na głównych drogach potroiła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a sektor ten częściowo tworzy podstawę naszej gospodarki.
en The significant entry costs and risks relate to the fact that Irish intra-European flights are now dominated by Ryanair and Aer Lingus who have well established brands and a portfolio of a large number of routes
pl Znaczące koszty wejścia na rynek i zagrożenia związane są z faktem, że trasy z Irlandii do pozostałych krajów europejskich są obecnie zdominowane przez przedsiębiorstwa Ryanair i Aer Lingus, mające dobrze ugruntowane marki i obsługujące dużą liczbę tras
en (NL) Mr President, in fact the number of people seeking to find a way into Europe has not increased, but the borders are guarded much better, so that people take more difficult and more dangerous routes.
pl (NL) Panie przewodniczący! W rzeczywistości liczba osób szukających możliwości przedostania się do Europy nie wzrosła, ale granice są strzeżone o wiele lepiej, przez co ludzie szukają trudniejszych i bardziej niebezpiecznych dróg.
en the number(s) dialled (the telephone number(s) called), and, in cases involving supplementary services such as call forwarding or call transfer, the number or numbers to which the call is routed
pl Wybierany numer (numer/ numery odbiorcy (odbiorców) połączenia), a w przypadku dodatkowych usług, takich jak przekierowywanie lub przełączanie połączeń, numer (numery) na który(e) połączenie jest przekierowywane
en where the number of flights cancelled on a given route exceeds ‧ % of the total annual number of flights scheduled, the financial compensation payable in respect of that route (for the flights actually operated during the quarter) will be further reduced by an amount equal to that which would have applied had the flights been operated normally
pl w przypadku gdy odwołane loty na danej trasie przekraczają ‧ % ogólnej rocznej przewidzianej liczby lotów, obniża się należną rekompensatę finansową (za loty faktycznie wykonane w ciągu kwartału) przypadające na określoną trasę o kwotę, która przysługiwałaby w przypadku regularnego wykonywania lotów
en In addition, Ryanair claims that there are a number of competing airlines which would be able to enter the overlap routes in case the merged entity would increase prices
pl Ponadto przedsiębiorstwo Ryanair twierdzi, że istnieje szereg konkurencyjnych linii lotniczych, które byłyby w stanie wejść na pokrywające się trasy w przypadku podniesienia cen przez podmiot powstały z połączenia
en where the number of flights cancelled on a given route exceeds ‧ % of the total annual number of flights scheduled, the financial compensation payable in respect of that route (for the flights actually operated during the quarter) will be further reduced by an amount equal to that which would have applied had the flights been operated normally
pl w przypadku gdy odwołane loty na danej trasie przekraczają ‧ % ogólnej rocznej przewidzianej liczby lotów, obniża się należną rekompensatę finansową (za loty faktycznie wykonane w ciągu kwartału) przypadającą na określoną trasę o kwotę, która przysługiwałaby w przypadku regularnego wykonywania lotów
en In a small number of patients undesirable effects have been reported which are related to the route of administration: discomfort, pruritus, burning, swelling or sterile abscess at the site of venipuncture
pl U niewielkiej ilości pacjentów odnotowano działania niepożądane związane z drogą podawania leku: uczucie dyskomfortu, swędzenie, pieczenie, obrzęk lub jałowy naciek zapalny w miejscu wkłucia do żyły
en Without prejudice to the implementation by a Member State of an incentive scheme with regard to air navigation service providers in accordance with Article ‧, the unit rate in the en route charging zone shall be calculated by dividing the forecast number of chargeable en route service units for the relevant year into the forecast costs for air navigation services
pl Bez uszczerbku dla możliwości wdrożenia przez państwo członkowskie systemu zachęt adresowanego do instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej zgodnie z art. ‧ ust. ‧, stawka jednostkowa w danej strefie pobierania opłat trasowych obliczana jest przez podzielenie prognozowanych kosztów związanych z trasowymi służbami żeglugi powietrznej przez prognozowaną liczbę objętych opłatami trasowymi jednostek usługowych za dany rok
en At the end of ‧ the company initiated what was called an action planand began by reducing its fleet by two aircraft one of which was subsequently wet-leased to Eurocypria and gave up a number of routes previously served by it being Warsaw, Budapest and Colombo
pl Pod koniec ‧ r. przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację planu zwanego planem działań, zaczynając od zmniejszenia swojej floty o dwa statki powietrzne, z których jeden został następnie oddany w mokry leasing firmie Eurocypria, oraz od rezygnacji z szeregu obsługiwanych wcześniej tras, do których należały Warszawa, Budapeszt i Kolombo
en Minimum frequency of flights and minimum number of seats available each week on each route
pl Minimalna częstotliwość lotów i minimalna liczba miejsc oferowanych tygodniowo na każdej trasie
en And the second one came down by Route number
pl Druga, drogą
en Minimum frequencies- route and minimum number of rotations per week
pl Minimalna częstotliwość- trasa i minimalna liczba lotów tam i z powrotem na tydzień
en Any other information in the right-holder’s possession, e.g.:- Country or countries of production Number of documents attached - Routes used by traffickersNumber of documents attached - Technical differences between the authentic and the suspect goods:Number of documents attached - CN tariff heading:- Other useful information Number of documents attached
pl Informacje dodatkowe znane posiadaczowi prawa, takie jak:- Kraj, w którym prowadzona jest produkcja: Liczba załączonych dokumentów - Drogi, którymi odbywa się obrót:Liczba załączonych dokumentów - Zróżnicowanie techniczne pomiędzy towarami oryginalnymi i towarami podejrzanymi:Liczba załączonych dokumentów - Pozycja taryfowa (CN):- Inne użyteczne informacje: Liczba załączonych dokumentów
en Additional survival equipment for the route to be flown taking account of the number of persons on board
pl dodatkowe wyposażenie ratunkowe, właściwe dla zamierzonej trasy, uwzględniające ilość osób na pokładzie
en the type and number of the main and auxiliary aircraft which will be used to operate the route
pl typu i numeru głównego i pomocniczego statku powietrznego, które będą wykorzystywane do obsługi trasy
en The normal duration of transport shall be the number of days obtained by dividing by ‧ the distance in nautical miles of the normal route separating the two ports in question
pl Normalny czas trwania transportu to ilość dni otrzymana po podzieleniu przez ‧ odległości w milach morskich zwykłej trasy oddzielającej dwa przedmiotowe porty
en The parties’ passenger air transport activities overlap horizontally on a number of routes which can be grouped as follows: (i) short-haul routes connecting Austria to Germany, Switzerland, Belgium and the UK with direct overlaps; and (ii) routes with direct-indirect or indirect-indirect overlaps
pl Działalność stron w zakresie przewozu lotniczego pasażerów pokrywa się horyzontalnie w przypadku kilku tras lotów, które można podzielić na dwie kategorie: (i) częściowo pokrywające się bezpośrednie trasy na niewielkich odległościach łączące Austrię z Niemcami, Szwajcarią, Belgią oraz Zjednoczonym Królestwem; oraz (ii) częściowo pokrywające się trasy bezpośrednie i pośrednie oraz pośrednie i pośrednie
en The normal duration of transport shall be the number of days obtained by dividing by ‧ the distance in nautical miles of the normal route separating the two ports in question
pl Zwykły czas trwania transportu to ilość dni otrzymana po podzieleniu przez ‧ odległości w milach morskich zwykłej trasy oddzielającej dwa przedmiotowe porty
en The Committee recommends that the Commission include in its proposal a provision enjoining the Member States to increase the number of parking areas for all users, including those with disabilities, along major infrastructure routes
pl Komitet doradza Komisji włączenie do wniosku zalecenia dla państw członkowskich, by zwiększyły liczbę miejsc do parkowania przy głównych trasach dla wszystkich użytkowników dróg, w tym osób niepełnosprawnych
en Notwithstanding the provisions of paragraph ‧, with respect to routes where the number of passengers expected to use the air service is less than ‧ per annum, the information notice on a public service obligation shall be published either in the Official Journal of the European Union or in the national official journal of the Member State concerned
pl Niezależnie od przepisów ust. ‧, w odniesieniu do tras, na których oczekiwana liczba pasażerów korzystających z przewozu lotniczego jest niższa niż ‧ rocznie, nota informacyjna dotycząca obowiązku użyteczności publicznej jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w dzienniku urzędowym zainteresowanego państwa członkowskiego
en Commission Decision of ‧ October ‧ on the publication with restriction of the reference of standard EN ‧-‧:‧ Safety of woodworking machines- One side moulding machines with rotating tool- Part ‧: Numerical control (NC) boring machines and routing machines in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN ‧-‧:‧ Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część ‧: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
en If seat occupancy on the route falls below ‧ % per calendar quarter the carrier may reduce the number of seats
pl Jeśli współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich na trasie spadnie poniżej ‧ % w kwartale kalendarzowym, przewoźnik lotniczy może zmniejszyć liczbę miejsc
en In economic terms, however, Ukraine has a similarly important weight and a number of EU and Balkan countries are dependent on transport routes supplying them with Central Asian and Siberian oil and natural gas through Ukrainian territory.
pl Jeśli jednak chodzi o gospodarkę, Ukraina ma równie istotne znaczenie, a wiele krajów UE i Bałkanów jest uzależnionych od przebiegających przez terytorium Ukrainy tras zaopatrzenia w ropę naftową i gaz ziemny z Azji Środkowej i Syberii.
en Routes used for pedestrian traffic and/or goods traffic must be dimensioned in accordance with the number of potential users and the type of undertaking
pl Drogi komunikacyjne wykorzystywane do ruchu pieszego i/lub towarowego muszą mieć rozmiary odpowiadające liczbie potencjalnych użytkowników i rodzajowi wykonywanych tam czynności
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78750 zdań frazy routing number.Znalezione w 18,83 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.