wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • kod banku   
     
    A unique bank registration number that a bank uses to identify itself.

Przykładowe zdania z "routing number", pamięć tłumaczeniowa

add example
en which operate a significant number of intra-Community voyages on recognized routes
pl dokonują znaczącej liczby regularnych kursów wewnątrzwspólnotowych po wyznaczonych trasach
en (NL) Mr President, in fact the number of people seeking to find a way into Europe has not increased, but the borders are guarded much better, so that people take more difficult and more dangerous routes.
pl (NL) Panie przewodniczący! W rzeczywistości liczba osób szukających możliwości przedostania się do Europy nie wzrosła, ale granice są strzeżone o wiele lepiej, przez co ludzie szukają trudniejszych i bardziej niebezpiecznych dróg.
en the number(s) dialled (the telephone number(s) called), and, in cases involving supplementary services such as call forwarding or call transfer, the number or numbers to which the call is routed
pl wybierany numer (numer (numery) odbiorcy (odbiorców) połączenia), a w przypadku dodatkowych usług, takich jak przekierowywanie lub przełączanie połączeń, numer (numery) na który(-e) połączenie jest przekierowywane
en The parties’ passenger air transport activities overlap horizontally on a number of routes which can be grouped as follows: (i) short-haul routes connecting Austria to Germany, Switzerland, Belgium and the UK with direct overlaps; and (ii) routes with direct-indirect or indirect-indirect overlaps
pl Działalność stron w zakresie przewozu lotniczego pasażerów pokrywa się horyzontalnie w przypadku kilku tras lotów, które można podzielić na dwie kategorie: (i) częściowo pokrywające się bezpośrednie trasy na niewielkich odległościach łączące Austrię z Niemcami, Szwajcarią, Belgią oraz Zjednoczonym Królestwem; oraz (ii) częściowo pokrywające się trasy bezpośrednie i pośrednie oraz pośrednie i pośrednie
en Without prejudice to the implementation by a Member State of an incentive scheme with regard to air navigation service providers in accordance with Article ‧, the unit rate in the en route charging zone shall be calculated by dividing the forecast number of chargeable en route service units for the relevant year into the forecast costs for air navigation services
pl Bez uszczerbku dla możliwości wdrożenia przez państwo członkowskie systemu zachęt adresowanego do instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej zgodnie z art. ‧ ust. ‧, stawka jednostkowa w danej strefie pobierania opłat trasowych obliczana jest przez podzielenie prognozowanych kosztów związanych z trasowymi służbami żeglugi powietrznej przez prognozowaną liczbę objętych opłatami trasowymi jednostek usługowych za dany rok
en Link with the development of the route: aid payments must be linked to the net development of the number of passengers transported
pl związek z rozwojem trasy: wypłata pomocy musi być związana z rzeczywistym wzrostem liczby przewożonych pasażerów
en The list shall contain for each ship its IMO identification number, its name and the route covered by the ship
pl Wykaz taki zawiera, w odniesieniu do każdego statku, numer identyfikacyjny statku nadany przez IMO, jego nazwę oraz trasę, na której pływa
en Passengers travelling on such routes will be granted a number of concessions and rights, similar to those granted to passengers travelling by air.
pl Pasażerowie na takich trasach uzyskają szereg ułatwień oraz praw, przypominających te z podróży lotniczych.
en If seat occupancy on the route falls below ‧ % per calendar quarter the carrier may reduce the number of seats
pl Jeśli współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich na trasie spadnie poniżej ‧ % w kwartale kalendarzowym, przewoźnik lotniczy może zmniejszyć liczbę miejsc
en If the cabin factor on the route falls below ‧ % or exceeds ‧ % per calendar quarter the air carrier can reduce – respectively shall increase – the number of seats
pl Jeśli współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich na trasie w danym kwartale kalendarzowym spadnie poniżej ‧ % lub przekroczy ‧ %, przewoźnik lotniczy może odpowiednio obniżyć lub zwiększyć liczbę miejsc
en stresses that it is also in the interest of road safety to ensure that individual transit routes are not overburdened and that some roads are improved and a sufficient number of alternative, environment-friendly rail and sea routes are created; it is also important to keep promoting the existing motorways of the sea and to support the opening of new routes based on the concept, which helps to reduce the volume of road freight transport
pl Podkreśla, że także z uwagi na bezpieczeństwo transportu drogowego trzeba unikać nadmiernego obciążania pojedynczych szlaków transportowych oraz zachęcać do ulepszania niektórych dróg i tworzenia alternatywnych, zgodnych z wymogami ochrony środowiska tras kolejowych i morskich, a także w dalszym ciągu promować istniejące autostrady morskie i umożliwiać otwieranie nowych tras tego typu, co przyczyniłoby się do zmniejszenia natężenia transportu drogowego towarów
en To facilitate routing of mail please show on payment applications and all related correspondence the file number used by EAGGF Guidance Fund
pl W celu ułatwienia dostarczenia poczty proszę wskazać na wnioskach dotyczących płatności i całej powiązanej korespondencji numer sprawy stosowany przez Fundusz Orientacji EFOGR
en where the number of flights cancelled on a given route exceeds ‧ % of the total annual number of flights scheduled, the financial compensation payable in respect of that route (for the flights actually operated during the quarter) will be further reduced by an amount equal to that which would have applied had the flights been operated normally
pl w przypadku gdy odwołane loty na danej trasie przekraczają ‧ % ogólnej rocznej przewidzianej liczby lotów, obniża się należną rekompensatę finansową (za loty faktycznie wykonane w ciągu kwartału) przypadającą na określoną trasę o kwotę, która przysługiwałaby w przypadku regularnego wykonywania lotów
en Minimum frequencies- route and minimum number of rotations per week
pl Minimalna częstotliwość- trasa i minimalna liczba lotów tam i z powrotem na tydzień
en Due to historic and cultural ties between the Netherlands Antilles and the Netherlands, the proportion of travellers visiting friends and relatives is relatively high on these routes and a significant number of Dutch residents have a second home on these islands
pl Ze względu na historyczne i kulturowe więzi pomiędzy Antylami Holenderskimi a Niderlandami, udział wśród podróżujących osób odwiedzających przyjaciół i krewnych jest stosunkowo wysoki na tych trasach, a znaczna ilość mieszkańców Niderlandów posiada drugi dom na tych wyspach
en The capacity of the aircraft used should be not less than ‧ passenger seats on each route although, depending on weight, numbers may be restricted on the Out Skerries route due to Civil Aviation Authority restrictions
pl zdolności przewozowe operującego na każdej trasie samolotu powinny wynosić nie mniej niż osiem miejsc pasażerskich, przy czym Urząd Lotnictwa Cywilnego może wprowadzić ograniczenia skutkujące zmniejszeniem liczby miejsc na tarasie na wyspę Out Skerries w zależności od obciążenia
en The maximum number of slots to be released by the Parties is specified per route in the Annex to the decision
pl Maksymalną liczbę zakresów czasu na start lub lądowanie, która ma być odstąpiona przez Strony, w przeliczeniu na trasę, zamieszczono w Załączniku do decyzji
en In economic terms, however, Ukraine has a similarly important weight and a number of EU and Balkan countries are dependent on transport routes supplying them with Central Asian and Siberian oil and natural gas through Ukrainian territory.
pl Jeśli jednak chodzi o gospodarkę, Ukraina ma równie istotne znaczenie, a wiele krajów UE i Bałkanów jest uzależnionych od przebiegających przez terytorium Ukrainy tras zaopatrzenia w ropę naftową i gaz ziemny z Azji Środkowej i Syberii.
en A number of substantial changes are to be made to Council Regulations (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on licensing of air carriers, (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on access of Community air carriers to intra-Community air routes and (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on fares and rates for air services
pl W rozporządzeniach Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym, (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych oraz (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze należy wprowadzić szereg zasadniczych zmian
en In case award cannot be made because there are tenders requiring identical amounts of compensation, the award shall be made to the tender, or where relevant, to the combination of tenders, offering the highest number of seats within each route area for the whole contract period
pl W przypadku gdy udzielenie zamówienia nie jest możliwe, ponieważ złożono oferty zakładające identyczne kwoty rekompensaty, w celu udzielenia zamówienia wybrana zostanie oferta lub, w stosownym przypadku, kombinacja ofert, która zakłada największą liczbę miejsc dla każdej trasy w całym okresie obowiązywania umowy
en Route of EU number
pl Droga podania
en Concerning the acquisition of route knowledge, the approach to be favoured must be where the train driver accompanies another driver for an appropriate number of journeys along the route, in daylight as well as at night
pl W odniesieniu do zdobywania wiedzy o trasie preferowane powinno być takie podejście, zgodnie z którym maszynista pociągu towarzyszy innemu maszyniście podczas pewnej liczby przejazdów na tej trasie, w porze dziennej i w nocy
en The list shall contain for each ship its IMO number, its name and the route covered by the ship
pl Wykaz taki zawiera, w odniesieniu do każdego statku, numer statku nadany przez IMO, jego nazwę oraz trasę, na której pływa
en description of the air services planned on the route in question (number of flights per week, aviation equipment, possible stopovers, regularity of services (annual or seasonal
pl opis planowanych usług lotniczych na danej trasie (liczba lotów na tydzień, urządzenia lotnicze, miejsca możliwych pośrednich lądowań, regularność usług (roczne czy sezonowe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78750 zdań frazy routing number.Znalezione w 11,617 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.