Tłumaczenia na język polski:

  • obsługa zadłużenia   
  • spłata długu   

Przykładowe zdania z "repayment of debts", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The budget guarantee covers all aspects of debt-servicing (repayment of capital, interest, related costs) in connection with these loans
pl Gwarancja budżetowa obejmuje całość obsługi zadłużenia (spłatę kapitału, odsetki i powiązane koszty) związanego z tymi pożyczkami
en The amount of this difference must be written off by a reasonable amount each year and completely written off no later than the time of repayment of the debt
pl Kwota takiej różnicy musi być odpisywana przez coroczne dokonywanie odpisów w uzasadnionej kwocie i całkowicie odpisana nie później niż w terminie spłaty zadłużenia
en Notes with great concern that developing countries are expected to face a financial shortfall of USD ‧ billion in ‧ and that mounting fiscal distress in the most vulnerable countries is imperilling USD ‧.‧ billion of core spending in education, health, infrastructure and social protection; advocates considers it appropriate, therefore, to explore the grounds for an agreement with creditor countries to establish a temporary moratorium on debt repayments, including capital and interest, and a or debt cancellation for least developed the poorest countries to enable developing countries them to implement countercyclical fiscal policies to mitigate the severe effects of the crisis; proposes that efforts be made to facilitate arrangements for the establishment at international level of an independent and transparent body for debt arbitration
pl z dużym zaniepokojeniem odnotowuje fakt, że w ‧ r. kraje rozwijające się będą musiały prawdopodobnie poradzić sobie z deficytem finansowym wynoszącym ‧ mld USD i że coraz trudniejsza sytuacja fiskalna w najsłabszych krajach zagraża najważniejszym wydatkom na edukację, zdrowie, infrastrukturę i opiekę społeczną, na które potrzeba ‧,‧ mld USD; dlatego też uważa, że należy zbadać podstawy porozumienia z państwami będącymi wierzycielami w celu ustanowienia moratorium lub umorzenia zadłużenia krajów najuboższych, by umożliwić im wdrożenie przeciwcyklicznej polityki fiskalnej w celu złagodzenia poważnych skutków kryzysu; proponuje podjęcie wysiłków w kierunku ułatwienia przejrzystych rozwiązań na rzecz przejrzystego rozstrzygania kwestii zadłużenia
en If we can get everything in advance that we could otherwise only have obtained as the fruits of years of work, the very meaning of our work is called into question, and that meaning is increasingly transformed to mean the repayment of our ever-accumulating debt, and changing our whole attitude to work.
pl Jeżeli moglibyśmy z wyprzedzeniem uzyskać wszystko, co w przeciwnym razie musiałoby być owocem lat pracy, podawałoby to w wątpliwość samo znaczenie naszej pracy; to znaczenie jest coraz częściej redefiniowane jako spłata rosnącego nieustannie długu, co zmienia całe nasze podejście do pracy.
en Where the amount repayable on account of any debt is greater than the amount received, the difference may be shown as an asset
pl Jeżeli suma podlegająca spłacie z tytułu jakiegokolwiek zadłużenia jest większa niż kwota otrzymana, różnica może być ujęta po stronie aktywów
en For the purposes of point (b) of the second subparagraph, if the maturity of the debt is not fixed, the loans involved shall be repayable only subject to five years' notice unless the loans are no longer considered as own funds or unless the prior consent of the competent authorities is specifically required for early repayment
pl Do celów drugiego akapitu lit. b), jeżeli pożyczki te nie mają określonego terminu wymagalności, zaciągnięte pożyczki podlegają spłacie jedynie po pięcioletnim wypowiedzeniu, chyba że pożyczka ta nie jest już zakwalifikowana do funduszy własnych lub istnieje wyraźny wymóg uzyskania uprzedniej zgody właściwych organów na dokonanie wcześniejszej spłaty danej pożyczki
en By Decision ‧/‧/EC (hereinafter the Decision of ‧), the Commission considered the aid granted in favour of SNIACE by the Fondo de Garantía Salarial (the Wages Guarantee Fund, hereinafter FOGASA) and the Tesorería General de la Seguridad Social (the General Social Security Treasury, hereinafter the TGSS) to be unlawful and incompatible with the common market because the debt repayment agreements concluded between SNIACE and FOGASA and the rescheduling agreement concluded between SNIACE and the TGSS did not comply with market conditions as the interest rates applied to the agreements were below market rates
pl Decyzją ‧/‧/WE (zwaną dalej decyzją z ‧ r.), Komisja uznała za bezprawną i niezgodną ze wspólnym rynkiem pomoc udzieloną przez Fondo de Garantía Salarial (fundusz gwarantowanych wynagrodzeń, zwany dalej FOGASA) oraz przez Tesorería General de la Seguridad Social (powszechna kasa ubezpieczeń społecznych, zwana dalej TGSS) na rzecz SNIACE, jako że porozumienia dotyczące zwrotu zadłużenia zawarte pomiędzy SNIACE a FOGASA oraz porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia zawarte pomiędzy SNIACE i TGSS nie odpowiadały uwarunkowaniom rynkowym, ponieważ stopy procentowe zastosowane w odniesieniu do porozumień były niższe od rynkowych
en It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on the loans granted by the European Investment Bank
pl Umożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny
en The Commission also questions whether such an investor would have been prepared to subordinate its interests as shareholder so extensively to those of employees/pensioners and to debt repayment
pl Komisja kwestionuje ponadto gotowość takiego inwestora do podporządkowania w tak dużej mierze swoich interesów jako udziałowca interesom pracowników lub emerytów oraz spłacie długu
en Hence, in the flow statistics compiled for the MFI balance sheet, two separate financial transactions are shown: (i) the other resident sectors’ repayment of debt to the MFI sector and; (ii) simultaneously, the granting of a loan by the MFI sector to the central government
pl W rezultacie statystyka transakcji sporządzona dla bilansu MIF wykazuje dwie odrębne transakcje finansowe: (i) spłatę zadłużenia pozostałych sektorów krajowych wobec sektora MIF oraz (ii) jednocześnie udzielenie przez sektor MIF kredytu instytucji rządowej szczebla centralnego
en The applicant later applied under Article ‧ CCC for the repayment and remission of these debts, alleging that, being unaware of the unauthorised activities of its employee, it was not involved in any fraudulent activities and had collaborated with the authorities and that, further, the Portuguese customs authorities had never informed it about their suspicions of fraud in relation to the transactions in question
pl Skarżąca wniosła o zwrot i umorzenie tych należności na podstawie art. ‧ Wspólnotowego Kodeksu Celnego, podnosząc, że nie wiedząc o działaniach pracownika, na które nie wyraziła zgody, nie brała w żaden sposób udziału w oszustwie oraz współpracowała z władzami, a ponadto, że portugalskie organy celne nigdy nie poinformowały jej o podejrzeniu oszustwa w związku z przedmiotowymi transakcjami
en the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the insurance undertaking, the debt will become repayable before the agreed repayment dates
pl w umowie pożyczki nie umieszcza się żadnych zastrzeżeń przewidujących, że w określonych okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu ubezpieczeń, zadłużenie zostanie spłacone przed uzgodnionym terminem spłaty
en These advantages had the effect inter alia of moving the liquidity wall further away, that is to say, of increasing the amount of financing available for meeting debt repayments and of permitting an actual and potential postponement of payments and actual and potential cost savings
pl Te korzyści spowodowały zwłaszcza oddalenie bariery płynności, tzn. wzrost środków finansowych na płatności dłużne, dały możliwość rzeczywistego i potencjalnego przesunięcia zobowiązania płatniczego oraz rzeczywistej i potencjalnej oszczędności kosztów
en The budget guarantee covers all the debt-servicing (repayment of principal, interest and ancillary costs) in connection with these loans
pl Gwarancja budżetowa obejmuje całość obsługi zadłużenia (spłatę kapitału, odsetki i powiązane koszty) związanego z tymi pożyczkami
en It shall be fully paid up and the loan agreement shall not include any clause providing that in specified circumstances other than the winding up of the institution the debt will become repayable before the agreed repayment date, unless the competent authorities approve the repayment
pl Zobowiązania te muszą być w pełni wpłacone, a umowa pożyczki nie może zawierać żadnych klauzul stanowiących o tym, że w określonych okolicznościach, innych od likwidacji instytucji, zobowiązanie takie podlegać będzie spłacie przed terminem umownym, chyba że właściwe władze udzielą zgody na taką spłatę
en The commercial distinction between equity and debt financing (terms of repayment, liability, security), as opposed to the tax distinction is largely irrelevant
pl W odróżnieniu od rozróżnienia pod względem podatkowym, stosowane w obrocie rozróżnienie na finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe (warunki spłaty, odpowiedzialność, zabezpieczenie) jest w przeważającej części bez znaczenia
en Strengthen fiscal consolidation on the basis of permanent structural measures, in particular in the area of subsidies and social spending, and resolve the issue of repayment of so-called old pension debt in a manner which does not endanger fiscal consolidation
pl Wzmocnienie konsolidacji fiskalnej w oparciu o trwałe działania strukturalne, zwłaszcza w dziedzinie subwencji i wydatków społecznych, a także rozwiązanie kwestii spłaty tzw. starego zadłużenia emerytalno-rentowego w sposób niezagrażający konsolidacji fiskalnej
en Where the compensating products obtained from inward processing operations under the drawback system are consigned to another supervising office in the same or another Member State under the external Community transit procedure, which may constitute justification for a request for repayment, and are the subject of a new inward processing application, the duly empowered customs authorities responsible for issuing the new authorization, either with the suspension system or with the drawback system, shall use the INF ‧ sheet referred to in Article ‧ to determine the amount of any import duties to be levied or the amount of the customs debt liable to be incurred
pl Jeżeli produkty kompensacyjne uzyskane w wyniku procedury uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych przesyłane są do innego urzędu nadzoru w tym samym lub innym Państwie Członkowskim z zastosowaniem wspólnotowej procedury tranzytu zewnętrznego, która może uzasadniać wniosek o udzielenie zwrotu, a także gdy dla tych produktów wnioskuje się o wydanie nowego pozwolenia na dokonanie uszlachetnienia czynnego, to należycie uprawnione do wydania takiego nowego pozwolenia organy celne, bądź z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych, bądź z zastosowaniem systemu zawieszeń, wykorzystują dokument INF ‧, określony w art. ‧, w celu określenia kwoty należności celnych przywozowych, które mają zostać nałożone lub kwoty mogącego powstać długu celnego
en For accounting purposes, the company is shown in the ‧ financial statement assessments as having a liability to social security providers whose total amount is the debt repayment facility amount on ‧.‧.‧ plus contributions for the month of December and the ‧ Christmas bonus
pl Dla celów rachunkowych spółkę przedstawia się w ocenach sprawozdania finansowego z ‧ r. jako mającą zobowiązanie wobec ubezpieczycieli społecznych, którego całkowita kwota stanowi kwotę spłaty zobowiązania na dzień ‧ grudnia ‧ r. plus składki za miesiąc grudzień oraz premia świąteczna za rok
en Member States may decide not to apply the conditions set out in Articles ‧ to ‧ and the obligations set out in Article ‧) and in respect of applications for admission to official listing of debt securities issued by companies and other legal persons which are nationals of a Member State and which are set up by, governed by or managed pursuant to a special law where repayments and interest payments in respect of those securities are guaranteed by a Member State or one of its federal states
pl Państwa Członkowskie mogą zadecydować o nie stosowaniu warunków, określonych w art. ‧ oraz obowiązków określonych w art. ‧ ust. ‧ i ‧, odnoszących się do wniosków o dopuszczenie do publicznego obrotu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki i inne osoby prawne pochodzące z Państwa Członkowskiego, które są ustanowione i zarządzane na podstawie specjalnych przepisów w przypadku, gdy spłaty oraz płatność odsetek od tych papierów wartościowych są gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z jego federacyjnych państw
en debt instruments falling due for repayment before the maturity date of the monetary policy operation for which they are used as underlying assets
pl instrumenty dłużne przypadające do wykupu przed terminem zapadalności operacji polityki pieniężnej, w której wykorzystane są jako aktywa podstawowe [‧]
en issuances, repurchases, and repayments of debt and equity securities
pl emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
en However, the accumulated farm debt from the period before accession proved to be a major stumbling block to the implementation of that Plan, with Banks and other financial institutions requiring repayment of previous loans before issuing new ones
pl Jednak okazało się, że skumulowane zadłużenie gospodarstw rolnych z okresu przed przystąpieniem było główną przeszkodą w realizacji tego planu, jako że banki i inne instytucje finansowe wymagają spłaty poprzednich kredytów przed przyznaniem nowych
en In ‧ the company signed agreements concerning repayment of debts to banks and its employees and a court settlement agreement with other private creditors
pl W ‧ r. spółka podpisała porozumienia dotyczące spłaty zadłużenia wobec banków i swoich pracowników, a także ugodę sądową z innymi wierzycielami prywatnymi
en This region suffered from the ever-increasing burden of the instalment repayments covering the inherited debts, as well as the using up of its cheap natural and human resources, while all these generated very significant financial revenue in the Western countries.
pl Przedmiotowy region ucierpiał z powodu wciąż rosnącego obciążenia przewidzianymi ratami pokrywającymi dług spadkowy, a także z powodu zużycia tanich zasobów naturalnych i ludzkich, co jednocześnie generowało bardzo duże dochody finansowe w krajach zachodnich.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2562070 zdań frazy repayment of debts.Znalezione w 343,532 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.