Tłumaczenia na język polski:

  • obsługa zadłużenia   
  • spłata długu   

Przykładowe zdania z "repayment of debts", pamięć tłumaczeniowa

add example
The assets (durable goods) which have been lent to the lessee should not be recorded anywhere on the MFI 's balance sheet--- bad debt loans that have not yet been repaid or written off Bad debt loans are considered to be loans in respect of which repayment is overdue or otherwise identified as being impairedpożyczki nieściągalne, które nie zostały spłacone lub odpisane Za pożyczki nieściągalne uważa się pożyczki w odniesieniu, do których spłata jest przeterminowana lub w inny sposób zidentyfikowana jako zagrożona
In other cases, management may need to consider a wide range of factors surrounding current and expected profitability, debt repayment schedules and potential sources of replacement financing before it can satisfy itself that the going concern basis is appropriateW innych wypadkach, aby uzyskać pewność, że założenie kontynuacji działalności jest zasadne, kierownictwo może być zmuszone do rozważenia wielu czynników określających bieżącą i oczekiwaną rentowność, harmonogram spłaty zobowiązań i potencjalne źródła alternatywnego finansowania
special purpose vehicle means any undertaking, whether incorporated or not, other than an existing insurance or reinsurance undertaking, which assumes risks from insurance or reinsurance undertakings and which fully funds its exposure to such risks through the proceeds of a debt issuance or any other financing mechanism where the repayment rights of the providers of such debt or financing mechanism are subordinated to the reinsurance obligations of such an undertakingspółka celowa (podmiot specjalnego przeznaczenia) oznacza przedsiębiorstwo, posiadające osobowość prawną lub nie, niebędące istniejącym zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, które przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz w pełni finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnej lub innego sposobu finansowania, gdzie prawa spłaty dostawców takiego długu lub sposobów finansowania są podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym takiego przedsiębiorstwa
The amount of this difference must be written off by a reasonable amount each year and completely written off no later than the time of repayment of the debtKwota takiej różnicy musi być odpisywana przez coroczne dokonywanie odpisów w uzasadnionej kwocie i całkowicie odpisana nie później niż w terminie spłaty zadłużenia
For the purposes of point (b) of the second subparagraph, if the maturity of the debt is not fixed, the loans involved shall be repayable only subject to five years' notice unless the loans are no longer considered as own funds or unless the prior consent of the competent authorities is specifically required for early repaymentDo celów drugiego akapitu lit. b), jeżeli pożyczki te nie mają określonego terminu wymagalności, zaciągnięte pożyczki podlegają spłacie jedynie po pięcioletnim wypowiedzeniu, chyba że pożyczka ta nie jest już zakwalifikowana do funduszy własnych lub istnieje wyraźny wymóg uzyskania uprzedniej zgody właściwych organów na dokonanie wcześniejszej spłaty danej pożyczki
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on the loans granted by the European Investment BankUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny
the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the insurance undertaking, the debt will become repayable before the agreed repayment datesw umowie pożyczki nie umieszcza się żadnych zastrzeżeń przewidujących, że w określonych okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu ubezpieczeń, zadłużenie zostanie spłacone przed uzgodnionym terminem spłaty
Agreements on the rescheduling and repayment of debtsUmowy dotyczące restrukturyzacji i spłaty długów
payments from debt-claims which contain no provision for repayment of the principal amount or where the repayment is due more than ‧ years after the date of issuepłatności wynikające z wierzytelności, wobec których nie przewiduje się spłaty kwoty głównej lub też ich zwrot ma nastąpić później niż ‧ lat po dacie emisji
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor defaultUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki
The financial counterpart of the capital receipt by the other resident sectors is a decrease in MFI loans to the other resident sectors, i.e. the repayment of the other resident sectors’ original debt to the MFI sector, with the financial counterpart of the capital payment by the central government recorded as an increase in MFI loans to the central governmentFinansowym odpowiednikiem otrzymania kapitału przez pozostałe sektory krajowe jest zmniejszenie wysokości kredytów udzielonych przez sektor MIF pozostałym sektorom krajowym, tzn. spłata pierwotnego zadłużenia pozostałych sektorów krajowych wobec sektora MIF, a finansowym odpowiednikiem wpłaty kapitału przez instytucję rządową szczebla centralnego jest zwiększenie wysokości kredytów udzielonych przez sektor MIF instytucjom rządowym szczebla centralnego
If we can get everything in advance that we could otherwise only have obtained as the fruits of years of work, the very meaning of our work is called into question, and that meaning is increasingly transformed to mean the repayment of our ever-accumulating debt, and changing our whole attitude to work.Jeżeli moglibyśmy z wyprzedzeniem uzyskać wszystko, co w przeciwnym razie musiałoby być owocem lat pracy, podawałoby to w wątpliwość samo znaczenie naszej pracy; to znaczenie jest coraz częściej redefiniowane jako spłata rosnącego nieustannie długu, co zmienia całe nasze podejście do pracy.
Further, there is no evidence suggesting that the participating creditors' behaviour was commercially unreasonable as the discount on the unsecured debt was compensated by the fact of early repayment and, hence, the time value of moneyPonadto nie ma dowodów na to, że zachowanie uczestniczących wierzycieli było nieracjonalne z komercyjnego punktu widzenia, ponieważ dyskonto niezabezpieczonego długu zostało wyrównane wcześniejszą spłatą, tj. wartością pieniądza w czasie
On the other hand, (early) repayments of government support by financial institutions could substantially lower the debt ratioZ drugiej strony (wczesna) spłata rządowego wsparcia na rzecz instytucji finansowych mogłaby znacznie zmniejszyć wskaźnik zadłużenia
Provided they are made in accordance with national law, this condition shall not prevent offers of early repayment of certain debt securities being made to holders by an undertaking in derogation from the conditions of issue and in particular in accordance with social prioritiesZakładając, że dokonuje się to zgodnie z prawem krajowym, warunek ten nie stanowi przeszkody wcześniejszych spłat niektórych dłużnych papierów wartościowych, które są dokonywane przez przedsiębiorstwa na zasadzie odstąpienia od warunków emisji i, w szczególności, zgodnie z priorytetami polityki społecznej
Where liability for a customs debt is reinstated pursuant to Article ‧, the periods laid down in paragraphs ‧ and ‧ of this Article shall be considered as suspended from the date on which the repayment or remission application was submitted in accordance with Article ‧, until a decision on the repayment or remission is takenJeżeli zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zobowiązanie wynikające z długu celnego zostanie przywrócone, okresy przewidziane w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu uznaje się za zawieszone od dnia, w którym złożony został wniosek o zwrot lub umorzenie zgodnie z art. ‧, do czasu wydania decyzji w sprawie zwrotu lub umorzenia
The applicant later applied under Article ‧ CCC for the repayment and remission of these debts, alleging that, being unaware of the unauthorised activities of its employee, it was not involved in any fraudulent activities and had collaborated with the authorities and that, further, the Portuguese customs authorities had never informed it about their suspicions of fraud in relation to the transactions in questionSkarżąca wniosła o zwrot i umorzenie tych należności na podstawie art. ‧ Wspólnotowego Kodeksu Celnego, podnosząc, że nie wiedząc o działaniach pracownika, na które nie wyraziła zgody, nie brała w żaden sposób udziału w oszustwie oraz współpracowała z władzami, a ponadto, że portugalskie organy celne nigdy nie poinformowały jej o podejrzeniu oszustwa w związku z przedmiotowymi transakcjami
As explained above (recital ) in order to obtain debt cancellation under the Act of ‧ August ‧, the company should have repaid, or rescheduled repayment of, all the other public liabilities not subject to restructuring under the Act of ‧ AugustJak wyjaśniono powyżej (motyw ‧), w celu uzyskania umorzenia należności na mocy ustawy z dnia ‧ sierpnia ‧ r., przedsiębiorstwo powinno było spłacić lub odroczyć spłatę innych należności publiczno-prawnych nieobjętych restrukturyzacją na mocy ustawy z dnia ‧ sierpnia ‧ r
The budget guarantee covers all aspects of debt-servicing (repayment of capital, interest, related costs) in connection with these loansGwarancja budżetowa obejmuje całość obsługi zadłużenia (spłatę kapitału, odsetki i powiązane koszty) związanego z tymi pożyczkami
They now need to borrow more money for the gradual repayment of these debts, but the banks no longer trust them.Teraz muszą pożyczać więcej pieniędzy na stopniowe spłacenie tych długów, ale banki już im nie ufają.
According to the IBG Fund, the repayment procedures for its silent participations are similar to those of debt instrumentsWedług informacji udzielonych przez fundusz IBG uregulowania dotyczące spłaty cichych udziałów funduszu IBG są podobne to uregulowań stosowanych w przypadku instrumentów wierzycielskich
In addition to the above notified measure, the Polish authorities have informed the Commission that Techmatrans had received state support in ‧ and ‧ in the form of arrangements for debt repayment in instalmentsOprócz zgłoszenia powyższego środka władze polskie poinformowały Komisję, że w ‧ i ‧ r. przedsiębiorstwo Techmatrans uzyskało pomoc państwa w formie rozłożenia zadłużenia na raty
if a Participant is able to limit/exclude any of the five elements of country credit risk (for the entire life of the debt repayment obligation), the Participant may apply an appropriate discount to the minimum premium benchmarkjeżeli Uczestnik jest w stanie ograniczyć/wyłączyć którykolwiek z pięciu elementów ryzyka kredytowego kraju (dla całego okresu zobowiązania do spłaty zadłużenia), Uczestnik może zastosować odpowiednią obniżkę minimalnych progów stawek
As long as there seemed to be a possibility of full repayment of debts with the help of state aid, no creditor was willing to forego its part of the debtTak długo, jak długo istniała możliwość pełnej spłaty długów z pomocą państwa, żaden wierzyciel nie był skłonny anulować swojej części długu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2562070 zdań frazy repayment of debts.Znalezione w 506,535 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.