Tłumaczenia na język polski:

  • obsługa zadłużenia   
  • spłata długu   

Przykładowe zdania z "repayment of debts", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For accounting purposes, the company is shown in the ‧ financial statement assessments as having a liability to social security providers whose total amount is the debt repayment facility amount on ‧.‧.‧ plus contributions for the month of December and the ‧ Christmas bonus
pl Dla celów rachunkowych spółkę przedstawia się w ocenach sprawozdania finansowego z ‧ r. jako mającą zobowiązanie wobec ubezpieczycieli społecznych, którego całkowita kwota stanowi kwotę spłaty zobowiązania na dzień ‧ grudnia ‧ r. plus składki za miesiąc grudzień oraz premia świąteczna za rok
en That decision held that the aid granted by the Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) and by the Social Security Treasury (TGSS) in favour of SNIACE to be unlawful and incompatible with the common market, on the ground that the agreements for debt repayment concluded between SNIACE and FOGASA and the rescheduling agreement concluded between SNIACE and the TGSS did not comply with market conditions as regards the type of interest applicable
pl W decyzji tej uznano za bezprawne i sprzeczne ze wspólnym rynkiem środki pomocowe udzielone z Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) [Fuduszu Gwarancji Płac] oraz z Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) [Centralnej Kasy Zabezpieczenia Społecznego] na rzecz SNIACE, ponieważ porozumienia o spłacie zadłużenia podpisane pomiędzy SNIACE i FOGASA oraz porozumienie o zmianie rozłożenia spłaty zadłużenia zawarte pomiędzy SNIACE i TGSS nie spełniały warunków rynku w odniesieniu na zastosowaną stopę odsetkową
en It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on a loan granted under the Decisions referred to below
pl Umożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki udzielonej na podstawie decyzji określonych poniżej
en Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧ in Case T-‧/‧: Lenzing AG v Commission of the European Communities (State aid- Action for annulment- Admissibility- Act of individual concern to the applicant- Article ‧ EC- Agreements on the rescheduling and repayment of debts- Private creditor test
pl Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie T-‧/‧, Lenzing AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Pomoc Państwa- Wniosek o stwierdzenie nieważności- Dopuszczalność- Decyzja dotycząca indywidualnie skarżącej- Art. ‧ ust. ‧ WE- Umowy dotyczące restrukturyzacji i spłaty długów- Kryterium prywatnego wierzyciela
en As you noted, however, this scenario does not extend to cases in which repayment of sovereign debt is defaulted on.
pl Jednakże, jak Państwo zauważyli, przedmiotowy scenariusz nie obejmuje przypadków, w których zawiesza się spłatę długu państwowego.
en A Participant shall notify all other Participants at least ten calendar days before issuing any commitment if it intends to apply a premium rate below the minimum premium benchmark (after adjustment for related conditions) when the country credit risk is either externalised/removed or limited/excluded for the entire life of the debt repayment obligation in accordance with Article ‧(b
pl Uczestnik zawiadamia wszystkich innych Uczestników co najmniej dziesięć dni kalendarzowych przed podjęciem jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli zamierza zastosować stawkę ubezpieczeniową poniżej minimalnego progu stawek (po dostosowaniu do warunków uzupełniających), gdy ryzyko kredytowe kraju jest albo wyeliminowane/usunięte lub ograniczone/wyłączone dla całego okresu zobowiązania do spłaty zadłużenia zgodnie z artykułem ‧ litera b
en if a Participant is able to limit/exclude any of the five elements of country credit risk (for the entire life of the debt repayment obligation), the Participant may apply an appropriate discount to the minimum premium benchmark
pl jeżeli Uczestnik jest w stanie ograniczyć/wyłączyć którykolwiek z pięciu elementów ryzyka kredytowego kraju (dla całego okresu zobowiązania do spłaty zadłużenia), Uczestnik może zastosować odpowiednią obniżkę minimalnych progów stawek
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (France))- Philippe Derouin v Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris- Région parisienne (Urssaf) (Social security for migrant workers- Regulation (EEC) No ‧/‧- Self employed workers living and working in France- General social contribution- Social debt repayment contribution- Account taken of income received in another Member State and taxable in that State under a double taxation treaty
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale des affaires de sécurité sociale de Paris- Francja)- Philippe Derouin przeciwko Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris- Région parisienne (Urssaf) (Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Osoba prowadząca działalność na własny rachunek, zamieszkująca i prowadząca działalność we Francji- Powszechna składka na ubezpieczenie społeczne- Składka na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczeń społecznych- Uwzględnienie dochodów uzyskanych w innym państwie członkowskim i podlegających tam opodatkowaniu na podstawie umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania
en Accordingly, the business plan submitted to the investors concerns both aspects of the plan which specifies that Alitalia's debt, including the repayment of the loan which is the subject of the rescue aid, should be taken over virtually entirely by AZ Fly, and sets out the separation of the activities of AZ Servizi, the evaluation of the initial contribution of AZ Fly recently presented on Alitalia's website, Fintecna's proposed participation in the capital and the procedures for this, including recourse in part to preference shares
pl W omawianym przypadku plan przemysłowy zaprezentowany inwestorom odnosi się faktycznie do jego dwóch elementów: w przypadku AZ Fly wyjaśnia, że przedsiębiorstwo to prawie całkowicie przejmie zadłużenie Alitalii, łącznie ze spłatą kredytu będącego przedmiotem pomocy ratunkowej zaplanowanej na lata ‧-‧; jeżeli zaś chodzi o AZ Servizi, plan ukazuje szczegółowo podział działalności, ocenę wstępnego udziału AZ Fly, zresztą niedawno opublikowanego na stronach internetowych Alitalii, przewidywane objęcie kapitału przez AZ Fly i odpowiednie procedury, łącznie z częściową emisją akcji uprzywilejowanych
en Where debt securities for which admission to official listing is applied for benefit, as regards both repayment of the loan and the payment of interest, from the unconditional and irrevocable guarantee of a State or of one of a State
pl W przypadku, gdy dłużne papiery wartościowe, odnośnie których został złożony wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu, korzystają, zarówno jeśli chodzi o spłatę pożyczki jak i płatność odsetek, z bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji Państwa Członkowskiego bądź jednego z jego państw federalnych, ustawodawstwo krajowe tego Państwa Członkowskiego bądź właściwe władze mogą upoważnić do przedstawienia w skróconej wersji informacji przewidzianych w załączniku I wykaz B rozdział ‧ i
en publish notices or distribute circulars concerning the holding of meetings of holders of debt securities, the payment of interest, the exercise of any conversion, exchange, subscription or renunciation rights, and repayment
pl publikować informacje oraz rozsyłać zawiadomienia dotyczące spotkań posiadaczy dłużnych papierów wartościowych, płatności odsetek, dokonywania konwersji, wymiany, subskrypcji na akcje lub zrzeczenia się praw oraz spłat
en To remove the pension debt along with a partial repayment of other debt was an essential part of gaining approval for the financial restructuring
pl Usunięcie zadłużenia z tytułu składek emerytalnych oraz częściowa spłata pozostałych wierzytelności stanowiły istotny warunek zatwierdzenia restrukturyzacji finansowej
en Moreover, the company has already submitted a request for repayment of its certified tax debts in ‧ instalments under the generally applicable rules of national law
pl Co więcej, spółka już złożyła wniosek o spłatę swoich poświadczonych długów podatkowych w ‧ ratach zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego
en By letter of ‧ August ‧, Poland notified to the Commission a planned restructuring aid for PZL Dębica S.A. (hereinafter PZL Dębica) in the form of capital injection, deferral of public debt repayment and a soft loan
pl Pismem z dnia ‧ sierpnia ‧ r. władze polskie poinformowały Komisję o planowanej pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorstwa PZL Dębica S.A. (zwanego dalej PZL Dębica) w formie wniesienia dodatkowego kapitału, odroczenia terminu spłaty zadłużenia wobec podmiotów publicznych i udzielenia pożyczki na warunkach preferencyjnych
en Notes with great concern that developing countries are expected to face a financial shortfall of USD ‧ billion in ‧ and that mounting fiscal distress in the most vulnerable countries is imperilling USD ‧.‧ billion of core spending in education, health, infrastructure and social protection; advocates considers it appropriate, therefore, to explore the grounds for an agreement with creditor countries to establish a temporary moratorium on debt repayments, including capital and interest, and a or debt cancellation for least developed the poorest countries to enable developing countries them to implement countercyclical fiscal policies to mitigate the severe effects of the crisis; proposes that efforts be made to facilitate arrangements for the establishment at international level of an independent and transparent body for debt arbitration
pl z dużym zaniepokojeniem odnotowuje fakt, że w ‧ r. kraje rozwijające się będą musiały prawdopodobnie poradzić sobie z deficytem finansowym wynoszącym ‧ mld USD i że coraz trudniejsza sytuacja fiskalna w najsłabszych krajach zagraża najważniejszym wydatkom na edukację, zdrowie, infrastrukturę i opiekę społeczną, na które potrzeba ‧,‧ mld USD; dlatego też uważa, że należy zbadać podstawy porozumienia z państwami będącymi wierzycielami w celu ustanowienia moratorium lub umorzenia zadłużenia krajów najuboższych, by umożliwić im wdrożenie przeciwcyklicznej polityki fiskalnej w celu złagodzenia poważnych skutków kryzysu; proponuje podjęcie wysiłków w kierunku ułatwienia przejrzystych rozwiązań na rzecz przejrzystego rozstrzygania kwestii zadłużenia
en The budget guarantee covers all aspects of debt-servicing (repayment of capital, interest, related costs) in connection with these loans
pl Gwarancja budżetowa obejmuje całość obsługi zadłużenia (spłatę kapitału, odsetki i powiązane koszty) związanego z tymi pożyczkami
en the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the credit institution, the debt will become repayable before the agreed repayment date
pl umowa pożyczki nie może zawierać żadnych klauzul stanowiących o tym, że w określonych okolicznościach innych od likwidacji instytucji pożyczka taka stanie się wymagalna przed terminem umownym
en The previous restructuring decisions promising the cancellation of public debt and suspending enforcement of debt repayments may also constitute aid
pl Wydane już decyzje o restrukturyzacji obiecujące umorzenie zobowiązań publicznoprawnych i zawieszenie egzekucji spłaty zadłużenia także mogą stanowić rodzaj pomocy
en Eurozone leaders tell us that there is no Greek debt restructuring, but since when is a delay of a repayment date not a restructuring?
pl Przywódcy państw strefy euro mówią nam, że nie ma restrukturyzacji greckiego zadłużenia, ale od kiedy to przedłużenie terminu spłaty nie jest restrukturyzacją?
en debt instruments falling due for repayment before the maturity date of the monetary policy operation for which they are used as underlying assets
pl instrumenty dłużne przypadające do wykupu przed terminem zapadalności operacji polityki pieniężnej, w której wykorzystane są jako aktywa podstawowe [‧]
en They now need to borrow more money for the gradual repayment of these debts, but the banks no longer trust them.
pl Teraz muszą pożyczać więcej pieniędzy na stopniowe spłacenie tych długów, ale banki już im nie ufają.
en For the purposes of point (b) of the second subparagraph, if the maturity of the debt is not fixed, the loans involved shall be repayable only subject to five years' notice unless the loans are no longer considered as own funds or unless the prior consent of the competent authorities is specifically required for early repayment
pl Do celów drugiego akapitu lit. b), jeżeli pożyczki te nie mają określonego terminu wymagalności, zaciągnięte pożyczki podlegają spłacie jedynie po pięcioletnim wypowiedzeniu, chyba że pożyczka ta nie jest już zakwalifikowana do funduszy własnych lub istnieje wyraźny wymóg uzyskania uprzedniej zgody właściwych organów na dokonanie wcześniejszej spłaty danej pożyczki
en if a Participant is able to externalise/remove the five elements of country credit risk (for the entire life of the debt repayment obligation) as detailed in Article ‧, the minimum premium benchmark shall be determined by the country credit risk of the jurisdiction to which the risk has been transferred
pl jeżeli Uczestnik jest w stanie wyznaczyć/usunąć pięć elementów ryzyka kredytowego kraju (dla całego okresu zobowiązania do spłaty zadłużenia) jak określono w artykule ‧, minimalne progi stawek powinny zostać określone dla ryzyka kredytowego kraju, do którego wspomniane ryzyko zostało przeniesione
en Where the purchase price of such debt securities is less than the amount repayable at maturity, the Member States may require or permit the amount of the difference to be released to income in instalments over the period remaining until repayment
pl Jeżeli cena zakupu takich dłużnych papierów wartościowych jest niższa niż kwota przypadająca do zapłaty na żądanie, Państwa Członkowskie mogą wymagać przeniesienia lub zezwolić na przeniesienie kwoty różnicy do dochodów, w ratach, w okresie do upływu terminu płatności
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2562069 zdań frazy repayment of debts.Znalezione w 346,42 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.