Tłumaczenia na język polski:

  • obsługa zadłużenia   
  • amortyzacja długu   
  • spłata   
  • spłata długu   

Przykładowe zdania z "repayment of debts", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the Participants, on a voluntary basis and with best endeavours, shall notify promptly cases where the country credit risks are externalised/removed or limited/excluded for the entire life of the debt repayment obligations
pl uczestnicy dobrowolnie i przy dołożeniu wszelkich starań zawiadamiają natychmiast o wszelkich przypadkach, w których krajowe ryzyko kredytowe jest wyeliminowane/usunięte lub ograniczone/wyłączone dla całego okresu zbowiązania do spłaty zadłużenia
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (France))- Philippe Derouin v Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris- Région parisienne (Urssaf) (Social security for migrant workers- Regulation (EEC) No ‧/‧- Self employed workers living and working in France- General social contribution- Social debt repayment contribution- Account taken of income received in another Member State and taxable in that State under a double taxation treaty
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale des affaires de sécurité sociale de Paris- Francja)- Philippe Derouin przeciwko Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris- Région parisienne (Urssaf) (Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Osoba prowadząca działalność na własny rachunek, zamieszkująca i prowadząca działalność we Francji- Powszechna składka na ubezpieczenie społeczne- Składka na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczeń społecznych- Uwzględnienie dochodów uzyskanych w innym państwie członkowskim i podlegających tam opodatkowaniu na podstawie umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania
en If we can get everything in advance that we could otherwise only have obtained as the fruits of years of work, the very meaning of our work is called into question, and that meaning is increasingly transformed to mean the repayment of our ever-accumulating debt, and changing our whole attitude to work.
pl Jeżeli moglibyśmy z wyprzedzeniem uzyskać wszystko, co w przeciwnym razie musiałoby być owocem lat pracy, podawałoby to w wątpliwość samo znaczenie naszej pracy; to znaczenie jest coraz częściej redefiniowane jako spłata rosnącego nieustannie długu, co zmienia całe nasze podejście do pracy.
en It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on the loans granted by the EIB
pl Umożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny
en Agreements on the rescheduling and repayment of debts
pl Umowy dotyczące restrukturyzacji i spłaty długów
en As has also been stated above, the Commission considers that Spain granted unlawful aid in the form of a repayment agreement concluded with FOGASA on ‧ October ‧ and a debt rescheduling agreement concluded with the TGSS on ‧ March ‧ contrary to Article ‧ of the Treaty, and that such aid is incompatible with the common market and the functioning of the EEA Agreement
pl Jak wskazano wyżej, Komisja jest zdania, że Hiszpania udzieliła pomocy niezgodnej z prawem w formie porozumienia o zwrocie zawartego z FOGASA dnia ‧ października ‧ r. oraz porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia zawartego z TGSS dnia ‧ marca ‧ r., sprzecznych z art. ‧ ust. ‧ Traktatu, które to środki pomocy są niezgodne ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG
en The financial counterpart of the capital receipt by the other resident sectors is a decrease in MFI loans to the other resident sectors, i.e. the repayment of the other resident sectors’ original debt to the MFI sector, with the financial counterpart of the capital payment by the central government recorded as an increase in MFI loans to the central government
pl Finansowym odpowiednikiem otrzymania kapitału przez pozostałe sektory krajowe jest zmniejszenie wysokości kredytów udzielonych przez sektor MIF pozostałym sektorom krajowym, tzn. spłata pierwotnego zadłużenia pozostałych sektorów krajowych wobec sektora MIF, a finansowym odpowiednikiem wpłaty kapitału przez instytucję rządową szczebla centralnego jest zwiększenie wysokości kredytów udzielonych przez sektor MIF instytucjom rządowym szczebla centralnego
en In other cases, management may need to consider a wide range of factors relating to current and expected profitability, debt repayment schedules and potential sources of replacement financing before it can satisfy itself that the going concern basis is appropriate
pl W innych przypadkach, aby uzyskać pewność, że założenie kontynuacji działalności jest zasadne, kierownictwo może być zmuszone do rozważenia wielu czynników określających bieżącą i oczekiwaną rentowność, harmonogram spłaty zobowiązań i potencjalne źródła alternatywnego finansowania
en The commercial distinction between equity and debt financing (terms of repayment, liability, security), as opposed to the tax distinction is largely irrelevant
pl W odróżnieniu od rozróżnienia pod względem podatkowym, stosowane w obrocie rozróżnienie na finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe (warunki spłaty, odpowiedzialność, zabezpieczenie) jest w przeważającej części bez znaczenia
en The budget guarantee covers all the debt-servicing (repayment of principal, interest and ancillary costs) in connection with these loans
pl Gwarancja budżetowa obejmuje całość obsługi zadłużenia (spłatę kapitału, odsetki i powiązane koszty) związanego z tymi pożyczkami
en This is because the Commission fails to see why a company in such a situation would have opted for repayment of a long-term debt rather than for other measures which were identified as being necessary to restore viability
pl Jest tak, ponieważ Komisja nie rozumie dlaczego spółka w takiej sytuacji miałaby zdecydować się na spłatę zobowiązań długoterminowych zamiast na podjęcie innych działań, które wskazano jako niezbędne w celu odzyskania rentowności
en the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the insurance undertaking, the debt will become repayable before the agreed repayment dates
pl umowa pożyczki nie może zawierać żadnych klauzul przewidujących, że w określonych okolicznościach, innych niż likwidacja spólki ubezpieczeniowej dług będzie podlegał obowiązkowi zwrotu przed uzgodnionym terminem spłaty; v
en It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on a loan granted under the Decisions referred to below
pl Umożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki udzielonej na podstawie decyzji określonych poniżej
en Is Regulation ‧/‧ of ‧ June ‧ to be interpreted as precluding a convention, such as the United Kingdom/France Taxation Convention of ‧ May ‧, from providing that income received in the United Kingdom by workers resident in France and covered by social insurance in that State is excluded from the basis on which the contribution sociale généralisée (CSG- general social contribution) and the contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS- social debt repayment contribution) levied in France are assessed?
pl Czy rozporządzenie nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ono postanowieniom umowy, zgodnie z którymi, tak jak we francusko-brytyjskiej umowie podatkowej z dnia ‧ maja ‧ r., dochody uzyskane w Zjednoczonym Królestwie przez pracowników zamieszkałych we Francji i ubezpieczonych w tym kraju wykluczone są z podstawy wymiaru powszechnej składki społecznej (C.S.G.) i składki na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczeń społecznych (C.R.D.S.), które pobierane są we Francji?
en The assets (durable goods) which have been lent to the lessee should not be recorded anywhere on the MFI 's balance sheet--- bad debt loans that have not yet been repaid or written off Bad debt loans are considered to be loans in respect of which repayment is overdue or otherwise identified as being impaired
pl pożyczki nieściągalne, które nie zostały spłacone lub odpisane Za pożyczki nieściągalne uważa się pożyczki w odniesieniu, do których spłata jest przeterminowana lub w inny sposób zidentyfikowana jako zagrożona
en The transaction is usually funded by bank debt and junk bonds with the assets of the target company used as collateral, all based on the assumption that the cash flows of the target company will cover interest payments and loan repayments
pl Transakcja zazwyczaj jest finansowana przy pomocy długu bankowego i obligacji śmieciowych, aktywa spółki docelowej wykorzystywane są jako zabezpieczenie, wszystko to opiera się na założeniu, że przepływy gotówkowe spółki docelowej pokryją odsetki i kapitał
en The Hellenic Republic has pointed out in relation to the repayment facility for old Olympic Airways Services debts to the IKA Fund and repayment via monthly instalments that under both Community legislation and well established case law the repayment of debts to the State is to be effectuated in accordance with the rules of national law
pl W kwestii spłaty starych długów Olympic Airways Services wobec IKA oraz spłaty w miesięcznych ratach Republika Grecka zauważyła, że na mocy zarówno prawodawstwa wspólnotowego, jak i utrwalonego orzecznictwa spłatę zobowiązań wobec państwa należy realizować zgodnie z przepisami prawa krajowego
en For accounting purposes, the company is shown in the ‧ financial statement assessments as having a liability to social security providers whose total amount is the debt repayment facility amount on ‧.‧.‧ plus contributions for the month of December and the ‧ Christmas bonus
pl Dla celów rachunkowych spółkę przedstawia się w ocenach sprawozdania finansowego z ‧ r. jako mającą zobowiązanie wobec ubezpieczycieli społecznych, którego całkowita kwota stanowi kwotę spłaty zobowiązania na dzień ‧ grudnia ‧ r. plus składki za miesiąc grudzień oraz premia świąteczna za rok
en It has also demonstrated consumers' inability to understand financial and economic information and the impact which changes in macroeconomic indicators could have on the repayment of their loans, and thus their lack of awareness of the risk of insolvency and excessive debt.
pl Unaocznił on także brak zrozumienia przez samych konsumentów informacji o charakterze finansowym i gospodarczym, konsekwencji, jakie zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą mieć dla spłacanych przez nich kredytów, a tym samym nieświadomość ryzyka niewypłacalności i nadmiernego zadłużenia.
en This model, based on the idea of the guilt of the bankrupt individual- whether the failure results from a lack of foresight or from plain negligence- centres on the renegotiation of debts with the creditors, with the aim of securing agreement on a general repayment plan
pl Model ten, zasadzający się na idei winy osoby nadmiernie zadłużonej, nawet jeżeli znalazła się ona w tej sytuacji z powodu braku przezorności lub zwykłego zaniedbania, skupia się z kolei na renegocjacji długu z wierzycielami, w celu przyjęcia ogólnego planu spłat
en Non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and that can be traded on secondary markets should be reclassified as « debt securities » Margin deposits (margins) made under derivative contracts should be classified as « deposit liabilities », where they represent cash collateral deposited with MFIs and where they remain in the ownership of the depositor and are repayable to the depositor when the contract is closed out
pl Niezbywalne instrumenty emitowane przez podmioty składające sprawozdanie, jeżeli następnie stały się zbywalne i jeżeli mogą być przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych, należy klasyfikować ponownie jako „dłużne papiery wartościowe ». Depozyty zabezpieczające złożone w ramach kontraktów na instrumenty pochodne należy klasyfikować jako „zobowiązania depozytowe » w przypadku gdy reprezentują one gotówkowe zabezpieczenie złożone w MIF oraz w przypadku gdy pozostają własnością składającego depozyt i podlegają spłacie na rzecz składającego depozyt, gdy następuje zamknięcie kontraktu
en In spite of their inclusion in the tier two lists, a counterparty may not submit as underlying assets any debt obligations against that counterparty, or any other entity with which the counterparty has close links ‧ n spite of their inclusion in the tier two lists, national central banks may decide not to accept the following assets as underlying assets:-* debt instruments falling due for repayment before the maturity date of the monetary policy operation for which they are used as underlying assets
pl Poza instrumentami dłużnymi spełniającymi kryteria kwalifikujące do listy ‧ krajowe banki centralne mogą uznać za kwalifikowane inne aktywa, aktywa z listy ‧ które mają szczególne znaczenie dla swoich krajowych rynków finansowych i systemów bankowych. Kryteria kwalifikujące dla aktywów z listy ‧ ustanawiają krajowe banki centralne zgodnie z minimalnymi kryteriami kwalifikującymi przedstawionymi poniżej
en The budget guarantee covers all aspects of debt-servicing (repayment of capital, interest, related costs) in connection with these loans
pl Gwarancja budżetowa obejmuje całość obsługi zadłużenia (spłatę kapitału, odsetki i powiązane koszty) związanego z tymi pożyczkami
en The Commission observed that the planned restructuring concentrated on financial restructuring, i.e. circa ‧ % of all restructuring costs had been earmarked for the repayment of public debt arrears
pl Komisja zauważyła, że planowana restrukturyzacja koncentruje się na restrukturyzacji finansowej, tj. ok. ‧ % całkowitego kosztu restrukturyzacji przewidziane jest na pokrycie spłaty narosłego zadłużenia publicznoprawnego
en It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default
pl Umożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2562070 zdań frazy repayment of debts.Znalezione w 333,24 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.