wymowa: IPA: /ˈrɪdʌndən̩(t)si/ /ˈriˌdʌndən̩si/

Tłumaczenia na język polski:

 • nadkomplet   
 • nadmiar   
 • nadmiarowość   
 • nadmierność   
 • niepotrzebność   
 • przerost   
 • redukcja   
 • redukcja etatów   
 • redundancja   
 • rezerwowanie   
 • rozwlekłość   
 • zależność   
 • zbędność   
 • zwielokrotnienie   
 • zwolnienie z pracy   

Pozostałe znaczenia:

 
nadmierne zaludnienie
 
redukcja etatu
 
zbyteczność
 
redundancja, rezerwa, zapas
 
nadmiar
 
(chiefly UK, Australian, New Zealand) The state of being unemployed because one's job is no longer necessary; the dismissal of such an employee; a layoff.
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors.
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors
 
The state of being redundant
 
The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness.
 
The state of being unemployed because one's job is no longer necessary
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components.
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components
 
relative redundancy (in information theory)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

redundance
bogactwo; zasobność; nadmiar; obfitość; urodzaj; ; dostatek; nadkomplet; nadmierność; niepotrzebność; przerost; rozwlekłość; zbędność; zatrzęsienie
redundant
zbyteczny; nadliczbowy; rezerwowy; ; redundancyjny; wielomówny; zbędna; nadmierny; zbędny; niepotrzebny; rozwlekły; nadmiarowy; tautologiczny; zbytni; bezrobotny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "redundancy", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Amendment ‧ was considered redundant, as it is sufficiently addressed in recitals ‧ and
pl poprawka ‧ została uznana za zbędną, ponieważ jej zawartość została wystarczająco uwzględniona w motywach ‧ i
en The purpose of the European Globalisation Adjustment Fund is to offer effective support to workers made redundant as a result of globalisation.
pl Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji jest oferowanie efektywnego wsparcia pracownikom, którzy zostali zwolnieni w wyniku globalizacji.
en Regrettably, as Parliament's Committee on Employment and Social Affairs stressed, examination of this application was delayed by one year before being presented to the budgetary authority, as the workers were made redundant in April 2009.
pl Niestety, jak podkreśliła parlamentarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, rozpatrzenie tego wniosku przed przedstawieniem go organowi budżetowemu było opóźnione o rok, ponieważ robotnicy stracili pracę w kwietniu 2009 roku.
en However, the Council considers that in view of the changes made to recital and Article ‧ this amendment is redundant
pl Rada uważa jednak, że poprawka ta jest zbędna w świetle zmian wprowadzonych do motywu ‧ i art. ‧ ust
en The scope of the EGF was broadened for applications submitted from ‧ May ‧ to include support for workers made redundant as a result of the global financial and economic crisis
pl Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu ‧ maja ‧ r. i obejmuje również pomoc dla pracowników zwolnionych na skutek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego
en By way of example I should like to refer to the case of the sugar factory at Lublin in Poland. Contrary even to Union provisions, it is planned to make the entire staff of that factory redundant, to knock down all the buildings and to put modern facilities beyond use.
pl Jednym z przykładów jest sprawa cukrowni w Lublinie w Polsce, gdzie w obliczu pogwałcenia nawet unijnych przepisów zamierza się zwolnić nie tylko całą załogę, wyburzyć wszystkie budynki i zniszczyć nowoczesne instalacje, ale także pozbawić pracy plantatorów w całym regionie.
en erred in law by treating the two conditions under Article ‧(c) of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on protection against dumped imports from countries not members of the European Communities (Basic Regulation), namely the requirements that a claim for market economy status (MES) contain sufficient evidence that decisions listed in that provision were made in response to market signals reflecting supply and demand and that they were made without significant State interference, as s single condition, thereby rendering the second condition redundant
pl Naruszuł prawo, w ten sposób, że potraktował on dwie przesłanki ustanowione w art. art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenia podstawowego), to znaczy wymóg, aby wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej (zwanego dalej SPR) zawierał wystarczające dowody na to, że decyzje wymienione w tym przepisie podejmowane są w odpowiedzi na sygnały rynkowe odzwierciedlające podaż i popyt oraz wymóg, aby zostały one podjęte bez poważnej ingerencji w tym zakresie ze strony państwa, jako jedna przesłankę, czyniąc tym samym zbyteczną drugą przesłankę
en That has been the case for a company very close to me, and mass redundancies have resulted from this.
pl Taka sytuacja miała miejsce w przypadku szczególnie mi bliskiego przedsiębiorstwa, w którym doszło do zwolnień grupowych.
en I would like to mention the following things: in the present severe economic crisis, the European Union's labour market is controlled by the reality that more and more people are being made redundant, which in turn will increase the total number of individuals suffering from poverty and alienation in Europe.
pl Chciałabym wspomnieć o następujących kwestiach: w dobie aktualnego poważnego kryzysu gospodarczego typowe dla rynku pracy Unii Europejskiej jest to, że coraz więcej ludzi jest zwalnianych, co z kolei zwiększy liczbę osób cierpiących w Europie z powodu ubóstwa i alienacji.
en In such a case, the methodology set out in the last sentence of Article ‧) of the basic Regulation, to compare a weighted average normal value to all individual export transactions would become redundant
pl W takim przypadku metoda wymieniona w art. ‧ ust. ‧ zdanie ostatnie rozporządzenia podstawowego, polegająca na porównywaniu średniej ważonej normalnej wartości ze wszystkimi indywidualnymi transakcjami wywozowymi okazałaby się zbędna
en whereas in times of economic downturn and growing unemployment, there is a risk of large numbers of new people made redundant swelling those already suffering from poverty and exclusion from the labour market, especially for the most vulnerable social groups such as women, elderly people, people with disabilities; whereas it is essential that social inclusion and related labour market policy be pursued by way of an integrated and coherent approach within the European Economic Recovery Plan; whereas part of public funds should be used to maintain and improve social, health and education investments and other essential social services and services of general interest
pl mając na uwadze, że w okresie recesji gospodarczej i rosnącego bezrobocia istnieje ryzyko utraty miejsc pracy przez wiele osób, które powiększą grono tych, którzy są już obecnie dotknięci ubóstwem oraz wykluczeni z rynku pracy, zwłaszcza w przypadku grup społecznych o szczególnie niepewnej sytuacji, takich jak kobiety, osoby starsze czy osoby niepełnosprawne; mając na uwadze, że istotne jest, aby polityka integracji społecznej i powiązana z nią polityka rynku pracy była realizowana z zastosowaniem integralnego i spójnego podejścia w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej; mając na uwadze, że środki publiczne powinny zostać w części wykorzystane do utrzymania, a nawet zwiększenia inwestycji w opiekę społeczną, zdrowotną i oświatę, a także w inne podstawowe usługi socjalne oraz usługi użyteczności publicznej
en The crisis is producing a series of group redundancies.
pl Kryzys skutkuje falą zwolnień grupowych.
en Collective redundancies in polish law and in german law
pl Zwolnienia grupowe w prawie polskim oraz w prawie niemieckim
en I voted in favour of Gabriele Stauner's report as I feel it is necessary to extend the European Globalisation Adjustment Fund's remit to also cover redundancies caused by the economic and financial crisis.
pl Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania Gabriele Stauner, ponieważ uważam, że konieczne jest rozszerzenie zakresu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, by również obejmował zwolnienia pracowników spowodowane przez kryzys gospodarczy i finansowy.
en If it were proposed that money from the EGAF should be allocated to redundant workers in Britain, we would vote for it to be allocated and we would be criticised if we did not.
pl Gdyby pojawił się wniosek o przyznanie pieniędzy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwolnionych pracowników z Wielkiej Brytanii, głosowalibyśmy za ich przyznaniem; inna postawa spotkałaby się z krytyką.
en I support the Commission's proposal to mobilise the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), and hope that the redundant workers will be able to find new jobs as quickly as possible.
pl Popieram wniosek Komisji dotyczący uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) i mam nadzieję, że zwolnieni pracownicy zdołają jak najszybciej znaleźć pracę.
en Anyone who monitors the numbers and geographical distribution of redundancies in the graphics sector in the Netherlands, which are the reason for the various applications to mobilise the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), will surely be alarmed to see how numerous and widespread they are.
pl Każdy, kto prześledzi dane o rozmieszczeniu geograficznym zwolnień grupowych w branży poligraficznej w Holandii, której dotyczył szereg wniosków o uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, z pewnością poczuje się zaniepokojony ich rozległym zasięgiem.
en in writing. - I voted for this report, which backs an application to mobilise the European Globalisation Fund concerning 140 redundancies in 2 enterprises (printing and reproduction of recorded media) over a nine month period in the Drenthe Division in the Netherlands.
pl na piśmie - Głosowałem za przyjęciem sprawozdania zatwierdzającego wniosek o uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w związku ze zwolnieniami 140 pracowników w dwóch przedsiębiorstwach (poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji) w okresie dziewięciu miesięcy w regionie Drenthe w Holandii.
en Collective redundancies
pl Zwolnienia grupowe
en On the basis of the report by my excellent Italian colleague, Barbara Matera, I voted in favour of the proposal for a decision on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for the sum of EUR 2.2 million in aid to Slovenia, which is facing redundancies in the textile industry.
pl Opierając się na sprawozdaniu mojej wspaniałej koleżanki, pani poseł Barbary Matery, głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w kwocie 2,2 miliona euro w celu udzielenia pomocy Słowenii, która boryka się z problemem zwolnień w sektorze odzieżowym.
en Denmark submitted an application to mobilise the EGF, in respect of redundancies in Linak A/S. This application complies with the requirements for determining the financial contributions as laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Dania złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w Linak A/S. Wniosek ten spełnia wymogi art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące określenia wkładu finansowego
en I therefore support the mobilisation of EUR 832 800 from the EGF in the wake of the 1 588 redundancies in the textile industry in Portugal's Norte and Centro regions.
pl Z tego względu popieram uruchomienie 832 800 euro z EFG w wyniku 1 588 przypadków zwolnień w sektorze włókienniczym w portugalskich regionach Norte i Centro.
en The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established to provide additional support for workers made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns due to globalisation and to assist them with their reintegration into the labour market
pl Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy
en In particular, there is a need to review and, if necessary, adjust redundancies in the security systems in the existing plants in EU Member States.
pl Istnieje w szczególności potrzeba przeprowadzenia przeglądu, a w razie konieczności - naprawienia wad systemów bezpieczeństwa istniejących elektrowni w państwach członkowskich UE.
en This plan for intervention in the Netherlands to help 140 people made redundant from two companies in Drenthe falls within the same framework.
pl Plan interwencji w Holandii w celu pomocy 140 pracownikom zwolnionym z dwóch przedsiębiorstw prowadzących działalność w regionie Drenthe mieści się w tych samych ramach.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1548 zdań frazy redundancy.Znalezione w 0,936 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.