wymowa: IPA: /ˈrɪdʌndən̩(t)si/ /ˈriˌdʌndən̩si/

Tłumaczenia na język polski:

 • nadkomplet   
 • nadmiar   
 • nadmiarowość   
 • nadmierność   
 • niepotrzebność   
 • przerost   
 • redukcja   
 • redukcja etatów   
 • redundancja   
 • rezerwowanie   
 • rozwlekłość   
 • zależność   
 • zbędność   
 • zwielokrotnienie   

Pozostałe znaczenia:

 
nadmierne zaludnienie
 
redukcja etatu
 
zbyteczność
 
redundancja, rezerwa, zapas
 
nadmiar
 
(chiefly UK, Australian, New Zealand) The state of being unemployed because one's job is no longer necessary; the dismissal of such an employee; a layoff.
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors.
 
The state of being unemployed because one's job is no longer necessary
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components.
 
The state of being redundant
 
The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness.
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components
 
relative redundancy (in information theory)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

redundance
bogactwo; zasobność; nadmiar; obfitość; urodzaj; ; dostatek; nadkomplet; nadmierność; niepotrzebność; przerost; rozwlekłość; zbędność; zatrzęsienie
redundant
zbyteczny; nadliczbowy; rezerwowy; ; redundancyjny; wielomówny; zbędna; nadmierny; zbędny; niepotrzebny; rozwlekły; nadmiarowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "redundancy", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This entails the mobilisation of a total sum of EUR 2 405 671 from the EGF for Portugal, and concerns the 839 redundancies carried out at Qimonda Portugal S.A. between 8 June and 8 October last year.
pl Pociąga to za sobą uruchomienie z EFG dla Portugalii łącznej kwoty 2 405 671 euro i dotyczy 839 zwolnień, do których doszło w Qimonda Portugal SA od 8 czerwca do 8 października ubiegłego roku.
en The 1 181 redundancies at four production sites of the enterprise Druckmaschinen AG in Baden Württemberg (manufacturing of printing machinery sector) fall exactly into this category and I therefore supported the mobilisation of EUR 8 308 555 to assist them.
pl Zwolnienie 1 181 osób w czterech zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa Druckmaschinen AG w Badenii-Wirtembergii (branża produkcji maszyn drukarskich) mieści się dokładnie w tej kategorii, dlatego poparłem uruchomienie kwoty 8 308 555 euro w celu udzielenia im pomocy.
en Regrettably, as Parliament's Committee on Employment and Social Affairs stressed, examination of this application was delayed by one year before being presented to the budgetary authority, as the workers were made redundant in April 2009.
pl Niestety, jak podkreśliła parlamentarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, rozpatrzenie tego wniosku przed przedstawieniem go organowi budżetowemu było opóźnione o rok, ponieważ robotnicy stracili pracę w kwietniu 2009 roku.
en payments to workers made redundant or retired before legal retirement age
pl płatności na rzecz pracowników zwalnianych lub odchodzących na wcześniejszą emeryturę
en Overheads have been reduced: the company's activity was concentrated on one localisation, which reduced the costs of maintenance and operating costs; part of the redundant assets were sold in ‧, and employment was reduced from ‧ workers in ‧ to ‧ in
pl Obniżono koszty stałe: działalność przedsiębiorstwa skupiono w jednej lokalizacji, co pozwoliło obniżyć koszty utrzymania i koszty operacyjne, natomiast w ‧ r. sprzedano część zbędnych składników majątku oraz zmniejszono poziom zatrudnienia z ‧ pracowników w ‧ r. do ‧ w ‧ r
en In its arrangement proposal, in accordance with the requirements of the Bankruptcy Act, the beneficiary spelt out reorganisation measures relating to production, distribution and the workforce (including redundancies
pl Beneficjent, zgodnie z wymogami ustawy o upadłości, w swoim wniosku układowym opisał środki na reorganizację produkcji, dystrybucji i zatrudnienia (włącznie ze zwolnieniami nadmiaru pracowników
en I believe that the sum of more than EUR 250 million that is being requested as additional assistance and aid for the more than 600 employees made redundant from the retail sector in the Netherlands can help to achieve the ultimate goal of facilitating the reintegration of these workers into the labour market.
pl Uważam, że kwota ponad 250 milionów euro, o którą występuje się na dodatkowe wsparcie i pomoc dla ponad 600 pracowników zwolnionych w sektorze handlu detalicznego w Niderlandach, może przyczynić się do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest ułatwienie tym pracownikom powrotu na rynek pracy.
en whereas the Union's financial assistance to workers made redundant should be dynamic and made available as quickly and efficiently as possible, in accordance with the Joint Declaration of the European Parliament, the Council and the Commission adopted during the conciliation meeting on ‧ July ‧, and having due regard for the IIA of ‧ May ‧ in respect of the adoption of decisions to mobilise the Fund
pl mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu ‧ lipca ‧ r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ‧ maja ‧ r. w zakresie przyjęcia decyzji o uruchomieniu funduszu
en Given that Denmark has submitted a request for assistance for 951 cases of redundancy at 45 companies in the Nordjylland region, I would like to recall the range of reasons I set out in the explanation of my vote on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in the Spanish region of Catalonia in order to explain my vote in favour of this report.
pl Mając na uwadze, że Dania wystąpiła o pomoc w związku z 951 zwolnieniami, do których doszło w 45 przedsiębiorstwach w regionie Nordjylland, chciałbym przypomnieć szereg przyczyn, jakie wymieniłem w moich wyjaśnieniach dotyczących sposobu głosowania nad uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla hiszpańskiej Katalonii, aby wyjaśnić fakt głosowania za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
en It is in this context that this intervention plan for Germany is being put forward, in relation to 1 181 redundancies spread across the four production sites of Heidelberger Druckmaschinen in Baden-Württemberg, a company operating in the printing machinery manufacturing sector.
pl W tym kontekście powstał plan interwencyjny dla Niemiec na rzecz 1 181 pracowników zwolnionych w czterech zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa Heidelberger Druckmaschinen w Badenii-Wirtembergii działającego w branży produkcji maszyn drukarskich.
en Given that Spain has submitted a request for assistance for 1 154 redundancies at 593 companies operating in NACE Revision 2 Division 47 (retail trade, except for motor vehicles and motorcycles) in the region of Aragón, I am voting overall in favour of this report or, in other words, in favour of the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Spain.
pl Mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek o pomoc dla 1 154 pracowników zwolnionych z 593 przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziale 47 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionie Aragonia według klasyfikacji NUTS II, głosowałem za przyjęciem sprawozdania, innymi słowy za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz Hiszpanii.
en Although these two elements of the transaction are closely connected, so that what Íslenskt sement ehf. bought was the operative part of Sementsverksmiðjan hf. released from assets and shares redundant to cement production, in this decision, the Authority will assess the sale of shares on its own merits
pl Choć te dwa elementy transakcji są blisko powiązane, a więc to, co nabyła Íslenskt sement ehf., stanowiło część operacyjną Sementsverksmiðjan hf. zwolnioną z aktywów i udziałów zbytecznych do produkcji cementu, w niniejszej decyzji Urząd oceni sprzedaż udziałów indywidualnie
en Maybe the reason I don' t always open up to you is because it' s redundant
pl Może powodem, dla którego nie zawsze jestem otwarty, jest to, że jest to niepotrzebne
en Must it be held in the present case that a rate equal to half of the rate applied for the taxation of severance pay must be applied to sums received as voluntary redundancy incentives by men who have passed the age of ‧?
pl Czy w niniejszej sprawie należy orzec, że kwoty wypłacane tytułem zachęty do odejścia mężczyznom, którzy ukończyli ‧ lat, powinny być opodatkowane stawką wynoszącą połowę stawki stosowanej do TFR?
en It also includes an amount equal in value to the wages and salaries which employers temporarily continue to pay in the event of sickness, maternity, industrial injury, disability, redundancy, etc. of their employees, if that amount can be separated
pl Obejmują one również kwotę równą pod względem wartości wynagrodzeniom, które pracodawcy nadal wypłacają swoim pracownikom przez czas określony w wypadku choroby, macierzyństwa, uszkodzenia ciała w czasie pracy, inwalidztwa, zwolnienia itd., jeżeli kwota ta może być wyodrębniona
en in writing. - I welcome this report and the support the European Globalisation Fund is giving to workers made redundant.
pl na piśmie - Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie oraz popieram udzielenie pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz zwolnionych pracowników.
en I voted in favour of the resolution for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) totalling EUR 2 405 671 to Portugal, for 839 cases of redundancy which took place at Qimonda Portugal S.A. between 8 June and 8 October last year.
pl Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w wysokości 2 405 671 euro dla Portugalii w związku z 839 zwolnieniami, do których doszło w Qimonda Portugal SA od 8 czerwca do 8 października ubiegłego roku.
en The scope of the EGF was broadened for applications submitted from ‧ May ‧ to include support for workers made redundant as a direct result of the global financial and economic crisis
pl Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu ‧ maja ‧ r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego
en Indeed, verification visits have already shown: (i) a reduction in shifts (most commonly from ‧ to ‧ per week), (ii) increasing use of redundancy schemes and of staff temporary lay offs, (iii) extended closures during the holiday period
pl Wizyty weryfikacyjne wykazały już rzeczywiście: (i) zmniejszenie liczby zmian (najczęściej z ‧ do ‧ tygodniowo); (ii) coraz częstsze zwolnienia grupowe oraz przymusowe urlopy bezpłatne; (iii) przedłużanie czasu, przez który zakłady pozostają zamknięte w okresach wakacyjnych
en Master minimum equipment list (MMEL) means a master list (including a preamble) appropriate to an aircraft type which determines those instruments, items of equipment or functions that, while maintaining the level of safety intended in the applicable airworthiness certification specifications, may temporarily be inoperative either due to the inherent redundancy of the design, and/or due to specified operational and maintenance procedures, conditions and limitations, and in accordance with the applicable procedures for Continued Airworthiness
pl główny wykaz wyposażenia minimalnego (Master Minimum Equipment List (MMEL)) oznacza główny wykaz (wraz z preambułą), odpowiedni do typu statku powietrznego, określający przyrządy, elementy wyposażenia lub funkcje, które, przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa określonego w obowiązujących specyfikacjach certyfikacyjnych zdatności do lotu, mogą być czasowo nieczynne z powodu nadmiarowości konstrukcji lub z powodu określonych procedur, warunków i ograniczeń operacyjnych i związanych z obsługą techniczną, zgodnie z obowiązującymi procedurami utrzymania ciągłej zdatności do lotu
en Therefore, the Irish company SR Technics Ireland Ltd is fully entitled to funding, because it has made 1 135 people redundant.
pl W związku z tym irlandzkie przedsiębiorstwo SR Technics kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania, ponieważ zwolniło 1135 osób.
en In the NUTS II regions of Gelderland and Eindhoven in the Netherlands, 512 workers have been made redundant at NXP Semiconductors Netherlands.
pl W firmie NXP Semiconductors Netherlands w holenderskich regionach Gelderland i Eindhoven według klasyfikacji NUTS II zwolniono 512 pracowników.
en The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established to provide additional support for workers made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns due to globalisation and to assist them with their reintegration into the labour market
pl Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy
en This transition has been completed in all Member States and these measures should be repealed as they are now redundant
pl Przejścia tego dokonano we wszystkich państwach członkowskich, a środki te powinny zostać uchylone, ponieważ są obecnie zbędne
en If the directive is to be interpreted in such a way that the consultation procedure to be carried on within the subsidiary company must be concluded before the decision giving rise to collective redundancies of employees is taken within the parent company or group management, is it only a decision whose direct consequence is the implementation of collective redundancies in the subsidiary company that is relevant in that connection, or must the consultation procedure be brought to a conclusion already before a commercial or strategic decision is taken within the parent company or the group management on the basis of which collective redundancies in the subsidiary company are probable but not yet finally certain?
pl W przypadku gdy dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że przeprowadzana w spółce-córce procedura konsultacji musi zostać zakończona zanim w ramach spółki-matki lub zarządu koncernu zostanie podjęta decyzja prowadząca do zwolnień grupowych, czy w takim kontekście należy brać pod uwagę wyłącznie decyzję, której bezpośrednim następstwem są zwolnienia grupowe w spółce-córce, czy też procedura konsultacji musi zostać zakończona zanim spółka-matka lub zarząd koncernu podejmą decyzję o charakterze gospodarczym lub strategicznym, która prawdopodobnie, chociaż nie pewnie, będzie prowadzić do zwolnień grupowych w spółce-córce?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1548 zdań frazy redundancy.Znalezione w 0,754 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.