wymowa: IPA: /ˈrɪdʌndən̩(t)si/ /ˈriˌdʌndən̩si/

Tłumaczenia na język polski:

 • nadkomplet   
 • nadmiar   
 • nadmiarowość   
 • nadmierność   
 • niepotrzebność   
 • przerost   
 • redukcja   
 • redukcja etatów   
 • redundancja   
 • rezerwowanie   
 • rozwlekłość   
 • zależność   
 • zbędność   
 • zwielokrotnienie   

Pozostałe znaczenia:

 
nadmierne zaludnienie
 
redukcja etatu
 
zbyteczność
 
redundancja, rezerwa, zapas
 
nadmiar
 
(chiefly UK, Australian, New Zealand) The state of being unemployed because one's job is no longer necessary; the dismissal of such an employee; a layoff.
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors.
 
The state of being unemployed because one's job is no longer necessary
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components.
 
The state of being redundant
 
The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness.
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components
 
relative redundancy (in information theory)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

redundance
bogactwo; zasobność; nadmiar; obfitość; urodzaj; ; dostatek; nadkomplet; nadmierność; niepotrzebność; przerost; rozwlekłość; zbędność; zatrzęsienie
redundant
zbyteczny; nadliczbowy; rezerwowy; ; redundancyjny; wielomówny; zbędna; nadmierny; zbędny; niepotrzebny; rozwlekły; nadmiarowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "redundancy", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Case C-‧/‧: Order of the Court (Sixth Chamber) of ‧ November ‧ (reference for a preliminary ruling from the Conseil de prud’hommes de Caen- France)- Sophie Noël v SCP Brouard Daude, liquidator in the judicial liquidation of Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST (Preliminary reference- European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms- International Covenant on Civil and Political Rights- Principle of equal treatment- Redundancy for economic reasons- No link with Community law- Lack of jurisdiction of the Court of Justice
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de prud'hommes de Caen- Francja)- Sophie Noël przeciwko SCP Brouard Daude, syndyk Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST (Odesłanie prejudycjalne- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności- Międzynarodowy Pakt praw obywatelskich i politycznych- Zasada równości traktowania- Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych- Brak związku z prawem wspólnotowym- Oczywisty brak właściwości Trybunału
en According to Greek law, a retiring person receives a one-off lump sum which normally equals ‧ % of the sum received when a person is made redundant
pl Zgodnie z greckim ustawodawstwem osoba przechodząca na emeryturę otrzymuje jednorazową kwotę, która zazwyczaj jest równa ‧ % sumy otrzymywanej, jeśli osoba ta zostaje zwolniona z pracy
en The Commission notes that a judgment of the commercial division of the Court of Cassation, in which that court states that it would be prepared to grant an action in damages against a dominant company the wrongful conduct of which led to the downfall of the subsidiary, and as a result, collective redundancies, is to the same effect as the Aspocomp case-law
pl Komisja odnotowała, że wyrok izby handlowej sądu najwyższego, w którym sąd stwierdził, że jest gotów uwzględnić dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności od spółki dominującej, której błędne zachowanie doprowadziło do ruiny jej oddział, a w konsekwencji do zwolnień zbiorowych, pokrywa się z wyrokiem w sprawie Aspocomp
en I have voted in favour of the report which will prevent those people who have been made redundant from suffering further financial problems.
pl Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, które ma zapobiec dalszym problemom finansowym osób objętych zwolnieniami.
en I voted in favour of this report on using funds from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), specifically for the 839 redundancies that have been made from Qimonda AG, a multinational company operating in the electronics sector in the NUTS II region of Norte.
pl Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), a konkretnie w przypadku 839 zwolnień, do których doszło w spółce Qimonda AG, działającej w branży elektronicznej w regionie Norte według klasyfikacji NUTS II.
en in writing. - (PT) In March 2007, France requested the mobilisation of the EGF in respect of the redundancies of 1 345 workers of Renault SA and 1 057 workers of Peugeot SA and their suppliers.
pl na piśmie. - (PT) W marcu 2007 r. Francja zwróciła się z wnioskiem o uruchomienie EFDG w związku ze zwolnieniem 1 345 pracowników firmy Renault SA oraz 1 057 pracowników firmy Peugeot SA i ich dostawców.
en Increase readiness and redundancy by running additional auxiliary machinery, including generators and steering motors
pl Należy być lepiej przygotowanym oraz stosować nadmiarowość, wykorzystując dodatkowy sprzęt zastępczy, w tym generatory i silniki sterowania
en We therefore ask: what measure does the Commission propose in order to prevent unaccountability of the market, redundancies at will and the extension of insecurity to labour?
pl Dlatego też pytamy: jakie środki proponuje Komisja dla zapobieżenia brakowi wiarygodności rynku, dowolności w zwalnianiu pracowników i wielkiej niepewności, jaką przeżywają pracownicy?
en On 15 February 2011, the Commission adopted a new draft decision on mobilising the EGF in favour of Poland, with the aim of supporting the reintegration into the labour market of workers made redundant as a result of the world economic and financial crisis.
pl W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła nowy wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia EFG na rzecz Polski w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
en One of the most serious examples is that of Qimonda, in Vila do Conde, which is in the process of making 600 workers redundant, in addition to around 1 000 that were already made redundant last year.
pl Jednym z najpoważniejszych przykładów jest sprawa Qimondy, firmy z siedzibą w Vila do Conde, która jest właśnie w trakcie zwalniania kolejnych 600 osób, które dołączą do ponad 1000 osób zredukowanych w ubiegłym roku.
en In considering alleged breaches of the information, consultation and notification requirements laid down by this Directive, account shall not be taken of any defence on the part of the employer on the ground that the necessary information has not been provided to the employer by the undertaking which took the decision leading to collective redundancies
pl Przy rozpatrywaniu naruszeń obowiązków informacyjnych, konsultacyjnych i notyfikacji, przewidzianych niniejszą dyrektywą, nie uwzględnia się jakichkolwiek uzasadnień ze strony pracodawcy opierających się na fakcie, że przedsiębiorstwo, które podjęło decyzję prowadzącą do zwolnień grupowych, nie dostarczyło mu wymaganych informacji
en I have looked at some of the other programmes that we have funded before this, and there seems to be an indication that there is a much greater percentage of the funding going towards male workers that have been made redundant.
pl Zapoznałem się z kilkoma innymi programami, które finansowaliśmy wcześniej i stwierdzam znacznie wyższy udział finansowania na rzecz zwalnianych mężczyzn.
en In October 2009, Ireland submitted a request for assistance to use the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in connection with the redundancies which were made in the company SR Technics, operating in the air transport sector in the Dublin region of Ireland.
pl W październiku 2009 roku Irlandia złożyła wniosek o pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie SR Technics, prowadzącym działalność w sektorze transportu lotniczego w regionie Dublina.
en whereas Germany has requested assistance in respect of cases concerning redundancies in the telecommunications sector, in respect of workers made redundant by Nokia GmbH on ‧ February ‧ in the region of Bochum and has fulfilled the eligibility criteria set out under the EGF Regulation
pl mając na uwadze, że Niemcy zwróciły się o pomoc w związku z przypadkami redukcji zatrudnienia w sektorze telekomunikacyjnym w zakładach Nokia GmbH w dniu ‧ lutego ‧ r. w regionie Bochum i spełniły niezbędne kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie EFG
en Recalls the institutions' commitment to ensure a smooth and rapid procedure for the adoption of the decisions on the mobilisation of the Fund, providing one-off, time-limited individual support geared to helping workers who have suffered redundancies as a result of globalisation
pl przypomina zobowiązanie instytucji do zagwarantowania sprawnego i szybkiego procesu przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji
en Nor could it have abolished retroactively the permanent status of its employees in order to be able to carry out a mandatory redundancy scheme since, as the Greek authorities explained, such an option would have raised very serious legal and constitutional issues that would have defeated the whole restructuring of OTE
pl System gwarantowanego zatrudnienia pracowników OTE nie mógłby też zostać wycofany wstecz, aby OTE mogło wprowadzić program obowiązkowych zwolnień, ponieważ, jak wyjaśniły władze greckie, taki wybór pociągałby za sobą bardzo poważne konsekwencje prawne i konstytucyjne, które uniemożliwiłyby cały projekt restrukturyzacji ΟΤΕ
en The Commission proposes mobilising EUR 1 422 850 in response to 528 redundancies in 33 enterprises in the sector in Spain.
pl Komisja proponuje uruchomienie 1 422 850 euro w odpowiedzi na 528 zwolnień w 33 przedsiębiorstwach w tym sektorze w Hiszpanii.
en This non-recognition of security standards across the EU implies the multiplication of redundant checks, which are not only linked to additional delays and costs for airlines, but are also using resources which would be better used for protecting more vulnerable parts
pl Brak uznawania norm bezpieczeństwa w UE powoduje powielanie niepotrzebnych kontroli, które nie tylko wiążą się z dodatkowymi opóźnieniami i kosztami dla linii lotniczych, lecz także pochłaniają środki, które można byłoby lepiej wykorzystać do zapewnienia ochrony bardziej narażonych odcinków
en The meeting shall relate in particular to the structure, economic and financial situation, the probable development of the business and of production and sales, the situation and probable trend of employment, investments, and substantial changes concerning organisation, introduction of new working methods or production processes, transfers of production, mergers, cut-backs or closures of undertakings, establishments or important parts thereof, and collective redundancies
pl Spotkanie dotyczy, w szczególności, struktury, sytuacji gospodarczej i finansowej, prawdopodobnego rozwoju działalności spółki, produkcji i sprzedaży, sytuacji i prawdopodobnych tendencji w zatrudnieniu, inwestycji oraz istotnych zmian dotyczących organizacji, wprowadzania nowych metod pracy lub procesów produkcyjnych, transferu produkcji, łączenia się, zwolnień lub zamknięcia przedsiębiorstw, oddziałów lub ich ważnych części oraz zwolnień grupowych
en The present Dutch application relates to 570 redundancies in one enterprise, Heijmans N.V., of which 435 are targeted for assistance with a total sum of around EUR 386 000.
pl Obecny wniosek Holandii dotyczy 570 zwolnień w jednym przedsiębiorstwie, Heijmans N.V., z czego w 435 przypadkach przysługuje pomoc na łączną kwotę około 386 tysięcy euro.
en If it were proposed that money from the EGAF should be allocated to redundant workers in Britain, we would vote for it to be allocated and we would be criticised if we did not.
pl Gdyby pojawił się wniosek o przyznanie pieniędzy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwolnionych pracowników z Wielkiej Brytanii, głosowalibyśmy za ich przyznaniem; inna postawa spotkałaby się z krytyką.
en In Romania, more than 6 000 redundancies will be made in the rail transport sector during this period.
pl W Rumunii w przedmiotowym okresie dojdzie do zwolnienia ponad 6 tysięcy pracowników sektora kolejowego.
en in writing. - I voted for this report giving support through the European Globalisation Adjustment Fund to 594 workers made redundant in Poland.
pl na piśmie - Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i za udzieleniem wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla 594 pracowników zwolnionych z pracy w Polsce.
en Today's request for assistance concerned 1 154 redundancies in 593 enterprises operating in NACE Revision 2 Division 47 (retail trade, except for motor vehicles and motorcycles), amounting to a sum of EUR 1 560 000 financed by the EGF.
pl Dzisiejszy wniosek o pomoc dotyczy 1 154 zwolnień w 593 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 47 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) i obejmuje kwotę 1 560 000 euro ze środków EFG.
en The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established to provide additional support for workers made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns due to globalisation and to assist them with their reintegration into the labour market
pl Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1548 zdań frazy redundancy.Znalezione w 1,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.