wymowa: IPA: /ˈrɪdʌndən̩(t)si/ /ˈriˌdʌndən̩si/

Tłumaczenia na język polski:

 • nadkomplet   
 • nadmiar   
 • nadmiarowość   
 • nadmierność   
 • niepotrzebność   
 • przerost   
 • redukcja   
 • redukcja etatów   
 • redundancja   
 • rezerwowanie   
 • rozwlekłość   
 • zależność   
 • zbędność   
 • zwielokrotnienie   

Pozostałe znaczenia:

 
nadmierne zaludnienie
 
redukcja etatu
 
zbyteczność
 
redundancja, rezerwa, zapas
 
nadmiar
 
(chiefly UK, Australian, New Zealand) The state of being unemployed because one's job is no longer necessary; the dismissal of such an employee; a layoff.
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors.
 
The state of being unemployed because one's job is no longer necessary
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components.
 
The state of being redundant
 
The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness.
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components
 
relative redundancy (in information theory)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

redundance
bogactwo; zasobność; nadmiar; obfitość; urodzaj; ; dostatek; nadkomplet; nadmierność; niepotrzebność; przerost; rozwlekłość; zbędność; zatrzęsienie
redundant
zbyteczny; nadliczbowy; rezerwowy; ; redundancyjny; wielomówny; zbędna; nadmierny; zbędny; niepotrzebny; rozwlekły; nadmiarowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "redundancy", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Subject: Redundancies at Volkswagen in Brussels
pl Dotyczy: zwolnień pracowników w fabryce samochodów marki Volkswagen w Brukseli
en In effect, under Regulation (EC) No 546/2009 of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund, the scope of the EGF was temporarily widened as it was expected to be able to intervene in situations like this, as a direct result of the global financial and economic crisis, if there are 'at least 500 redundancies over a period of four months in an enterprise in a Member State, including workers made redundant in its suppliers or downstream producers'.
pl W rzeczywistości, na mocy postanowień rozporządzenia (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2009 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zakres EFG został czasowo poszerzony, ponieważ miał on służyć do interweniowania w sytuacjach powstałych bezpośrednio w wyniku globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, jeśli miało miejsce "co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw”.
en The passage of time and/or events have rendered the provision redundant
pl Postanowienie straciło aktualność ze względu na upływ czasu i/lub wydarzenia
en Note ‧: Flight control system redundancy is determined under CS-AWO on all weather operations by the minimum certificated decision height
pl Uwaga ‧: Nadmiarowość systemu sterowania torem lotu jest określona w CS-AWO w sprawie wykonywania lotów w każdych warunkach meteorologicznych przez minimalną certyfikowaną wysokość decyzji
en The question under examination refers to 634 redundancies, all targeted for assistance from the fund, made by the Unilever enterprise operating in the retail sector in the NUTS II region of Střední Čechy, during the four-month reference period of the four months from 16 September 2009 to 16 January 2010.
pl Omawiana sprawa dotyczy 634 zwolnień - wszystkie kwalifikują się do pomocy ze środków funduszu - które miały miejsce w przedsiębiorstwie Unilever prowadzącym działalność w sektorze detalicznym w regionie Střední Čechy według klasyfikacji NUTS II, w czteromiesięcznym okresie odniesienia od 16 września 2009 r. do 16 stycznia 2010 r.
en Local and regional authorities should join with the social partners at the local level to identify and tackle barriers to internal flexicurity (i.e. need for workers to learn new skills), thus minimising redundancy, and unnecessary movement
pl Władze lokalne i regionalne powinny połączyć siły z partnerami społecznymi na szczeblu lokalnym, aby określić i zlikwidować przeszkody dla wewnętrznej flexicurity (tzn. koniecznego uczenia się przez pracowników nowych umiejętności) i w ten sposób zminimalizować zwolnienia i niepotrzebne zmiany miejsca pracy
en In addition, account is also taken of the fact that the background of liquidation of the undertaking and redundancy of all the staff is not comparable to that of an adjustment in staff numbers enabling continuation of activities as is the case with the reference social plan
pl Ponadto uwzględniono również fakt, że kontekst likwidacji spółki i zwolnienia wszystkich pracowników nie jest porównywalny z planem przekwalifikowania pracowników umożliwiającym kontynuowanie działalności, jak w przypadku referencyjnego planu zmniejszenia zatrudnienia
en It is in this context that this intervention plan for Spain is being put forward, in relation to 1 154 redundancies at 593 companies operating in Division 47 (retail trade, except for motor vehicles and motorcycles) in the NUTS II region of Aragón.
pl W tym kontekście powstał plan interwencyjny dla Hiszpanii w odniesieniu do 1 154 pracowników zwolnionych z 593 przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziale 47 (handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionie Aragonia według klasyfikacji NUTS II.
en How is it therefore possible to understand the unacceptable pressure that the European Commission is putting on the Portuguese Government to change labour legislation and render it even easier to make people redundant?
pl Jak zatem należy rozumieć tę niemożliwą do przyjęcia presję, jaką Komisja wywiera na portugalski rząd, domagając się zmian w prawie pracy, które jeszcze bardziej ułatwią zwalnianie pracowników?
en In this particular case, we are talking about the mobilisation of in excess of EUR 600 000 in favour of Poland to support 613 redundancies at two companies in the motor vehicle manufacturing sector between 1 March 2009 and 30 November 2009.
pl W tym szczególnym przypadku mówimy o uruchomieniu ponad 600 tysięcy euro na rzecz Polski w celu udzielenia pomocy 613 zwolnionym osobom w dwóch przedsiębiorstwach działających w sektorze produkcji pojazdów samochodowych w okresie od 1 marca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.
en Following the 2 834 redundancies made on 20 December 2010, Belgium submitted a request to mobilise the EGF.
pl W następstwie 2 834 zwolnień dokonanych 20 grudnia 2010 r. Belgia przedłożyła wniosek o uruchomienie EFG.
en in writing. - The EGF is a crucial fund in the EU, the scope of which has been widened in order to provide support for those who have been made redundant as a result of the crisis.
pl na piśmie. - EFG jest ważnym funduszem unijnym, a jego zakres został rozszerzony, aby umożliwić wspieranie tych, którzy stracili pracę w wyniku kryzysu.
en supports the proposed change that aims to ensure equitable and non-discriminatory treatment of those workers whose redundancy occurred before or after the ‧-month reference period but can be clearly linked to the same redundancy event
pl Popiera proponowaną zmianę, której celem jest zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego traktowania pracowników, których zwolnienie nastąpiło przed lub po ‧-miesięcznym okresie odniesienia, ale które można wyraźnie powiązać z danym zdarzeniem
en The EESC endorses the Commission’s proposal to reduce the EGF application requirement from ‧ redundancies to ‧, as this better reflects the size of European businesses
pl Komitet popiera propozycję Komisji obniżenia progu zwolnień, wymaganego do złożenia wniosku o interwencję EFG, z ‧ do ‧ pracowników, gdyż liczba ta lepiej odpowiada wielkości przedsiębiorstw europejskich
en Joined Cases C-‧/‧ to C-‧/‧: Order of the Court (Seventh Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Provinciale di Latina (Italy))- Angelo Molinari (C-‧/‧), Giovanni Galeota (C-‧/‧), Salvatore Barbagallo (C-‧/‧), Michele Ciampi (C-‧/‧) v Agenzia delle Entrate- Ufficio di Latina (Directive ‧/‧/EEC- Equal treatment for men and women- Redundancy payment- Tax advantage granted at a different age according to the worker's gender
pl Sprawy połączone C-‧/‧ do C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Latina- Włochy)- Angelo Molinari (C-‧/‧), Giovanni Galeota (C-‧/‧), Salvatore Barbagallo (C-‧/‧), Michele Ciampi (C-‧/‧) przeciwko Agenzia delle Entrate- Ufficio di Latina (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Równość traktowania kobiet i mężczyzn- Odprawa- Zwolnienie podatkowe przyznawane w różnym w wieku w zależności od płci pracowników
en The waves of redundancies, too, have meant that many people have found themselves outside the labour market.
pl Fale zwolnień sprawiły także, że wiele osób znalazło się poza rynkiem pracy.
en Amendment ‧ is redundant since the wording in the common position has changed
pl Poprawka ‧ jest zbyteczna, ponieważ sformułowanie we wspólnym stanowisku zostało zmienione
en This really should inspire our manufacturers, who are preoccupied with using the environmental, financial and economic crises to make staff redundant, after years of making profits that were not redistributed to employees and after years of negotiating voluntary agreements on pollution, which were just as much of a failure.
pl To naprawdę powinno zainspirować naszych producentów, którzy wykorzystują kryzys środowiskowy, finansowy i gospodarczy, aby zwolnić pracowników po latach czerpania zysków, które nie trafiały do pracowników, i po latach negocjowania dobrowolnych porozumień o zanieczyszczaniu, które również zakończyły się porażką.
en The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established to provide additional support to redundant workers who suffer from the consequences of major structural changes in world trade patterns and to assist them with their reintegration into the labour market
pl Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia zwolnionym pracownikom, którzy ponoszą konsekwencje poważnych zmian strukturalnych w systemach światowego handlu, oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy
en a directive concerning individual redundancies
pl dyrektywy dotyczącej zwolnień poszczególnych pracowników
en Given that Greek (national) law does not provide for a prior judicial decision where an undertaking or establishment is closed down definitively on the sole initiative of the employer, under Article ‧(d) of Council Directive ‧/‧/EEC does that directive apply to collective redundancies caused by the definitive termination of the operation of an undertaking or establishment which has been decided on voluntarily by the employer without a prior judicial decision on the matter?
pl Czy na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. d) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG przepisy tej dyrektywy znajdują zastosowanie do zwolnień grupowych, będących wynikiem definitywnego zakończenia działalności przedsiębiorstwa lub zakładu w następstwie jednostronnej decyzji pracodawcy, bez wydania uprzedniego orzeczenia sądowego w tym względzie, biorąc pod uwagę, że w greckim (krajowym) porządku prawnym uprzednie orzeczenie sądowe w przypadku definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa lub zakładu w wyniku samej decyzji pracodawcy nie zostało przewidziane
en Amendment ‧, on the definition of worker, is considered redundant in relation to the re-defined scope of application and is therefore not incorporated in the common position
pl Poprawka ‧ dotycząca definicji pracownika jest uważana za zbędną w odniesieniu do ponownie określonego zakresu zastosowania i dlatego nie została włączona do wspólnego stanowiska
en However, we are expecting this rate to grow faster as increasing numbers of companies will be forced to resort to redundancies and as our compatriots who are working abroad will be coming back home as a result of losing their jobs.
pl Oczekuje się jednak, że stopa bezrobocia będzie rosła szybciej, ponieważ coraz więcej firm będzie zmuszonych do przeprowadzenia zwolnień i nasi rodacy pracujący zagranicą zaczną wracać do domu w wyniku utraty pracy.
en The redundancies were made in 45 companies involved in producing machinery and equipment for the shipbuilding sector.
pl Do zwolnień doszło w 45 przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia dla sektora stoczniowego.
en Is Council Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies to be interpreted to the effect that the consultation procedure under Article ‧ of the Directive is concluded as soon as direct negotiations between the employer and the workers' representatives have failed or, where the employer and/or workers' representatives refer the matter to an establishment-level arbitration committee provided for by national law, do the negotiations before that committee also have to have been concluded?
pl Czy dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych należy interpretować w ten sposób, że procedura konsultacji w rozumieniu art. ‧ dyrektywy zostaje zakończona już z chwilą nieudanego zakończenia bezpośrednich negocjacji między pracodawcą a przedstawicielami pracowników, czy też w przypadku zwrócenia się przez pracodawcę lub przedstawicieli pracowników do przewidzianego przez prawo krajowe zakładowego organu pojednawczego, muszą zostać zakończone negocjacje przed tym organem?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1548 zdań frazy redundancy.Znalezione w 1,122 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.