Tłumaczenia na język polski:

  • czerwone ciałka krwi   
  • erytrocyt   
  • krwinki czerwone   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of red blood cell.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

packed red blood cellsoddzielone czerwone ciałka krwi
red blood cellkrwinka czerwona; erytrocyt

Przykładowe zdania z "red blood cells", pamięć tłumaczeniowa

add example
During treatment your doctor will take blood samples regularly to check for changes in your white blood cells (cells that fight infection), red blood cells (cells that carry oxygen), platelets (blood clotting cells), liver function or changes in other laboratory valuesLekarz prowadzący będzie w trakcie leczenia regularnie pobierał krew do badań laboratoryjnych, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w liczbie krwinek białych (komórki zwalczające zakażenia), krwinek czerwonych (komórki, które przenoszą tlen), płytek krwi (komórki odpowiadające za krzepnięcie krwi), kontrolowania czynności wątroby lub innych badań laboratoryjnych
There have been reports of agglutination of red blood cells in the tube/syringe with the administration of BeneFIXIstnieją doniesienia o aglutynacji krwinek czerwonych w zestawach do infuzji/strzykawkach, w których znajdował się preparat BeneFIX
All other causes of anaemia, e. g. iron deficiency, damage of red blood cells (haemolysis), blood loss, vitamin B‧ or folate deficiency, should be taken into account and treated prior to initiating therapy with BinocritPrzed rozpoczęciem leczenia lekiem Binocrit należy rozważyć wszystkie inne przyczyny niedokrwistości, np. niedobór żelaza, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza), utratę krwi, niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego, i rozpocząć ich leczenie
The most common side effects with Xarelto (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are bleeding following an operation, nausea (feeling sick), anaemia (low red blood cell counts) and increased levels of some liver enzymes in the bloodNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Xarelto (obserwowane u ‧ pacjentów na ‧) to: krwawienia w następstwie operacji, nudności (mdłości), anemia (niski poziom liczby czerwonych krwinek) oraz podwyższone poziomy we krwi niektórych enzymów
Following this, the test will continue to be done every three months to check for anaemia (a reduced amount of red blood cellsPóźniej badania będą przeprowadzane co trzy miesiące w celu sprawdzenia, czy nie występuje niedokrwistość (zmniejszona liczba czerwonych ciałek krwi
In non-clinical safety studies, high doses of irbesartan (‧ mg/kg/day in rats and ‧ mg/kg/day in macaques) caused a reduction of red blood cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocritW nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (≥ ‧ mg/kg/dobę u szczurów i ≥ ‧ mg/kg/dobę u makaków) powodowały zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt
Other known pharmacological effects of hydroxycarbamide which may contribute to its beneficial effects in Sickle Cell Syndrome include decrease of neutrophils, increase of the water content of erythrocytes, increase of the deformability of sickled cells, and altered adhesion of red blood cells to the endotheliumInne znane działanie farmakologiczne hydroksymocznika, które może przyczyniać się do jego korzystnego wpływu w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, obejmuje zmniejszanie liczby neutrofili, zwiększanie zawartości wody w erytrocytach, zwiększanie podatności krwinek sierpowatych na odkształcanie oraz modyfikację przylegania krwinek czerwonych do śródbłonka
The red blood cells most likely represent a secondary compartment of distributionKrwinki czerwone są prawdopodobnie drugim kompartmentem dystrybucji metforminy
Children may be more likely than adults to have side effects such as diarrhoea, infections, fewer white cells and fewer red cells in the bloodU dzieci mogą wystąpić, bardziej prawdopodobne niż u dorosłych, następujące działania niepożądane: biegunka, zakażenia, zmniejszona liczba krwinek białych oraz zmniejszona liczba krwinek czerwonych we krwi
The safety and effectiveness of once every three weeks dosing of Aranesp therapy in reducing the requirement for red blood cell transfusions in patients undergoing chemotherapy was assessed in a randomised, double-blind, multinational studyBezpieczeństwo i skuteczność leczenia produktem Aranesp podawanym raz na ‧ tygodnie w celu zmniejszenia konieczności wykonania przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych u chorych poddawanych chemioterapii oceniono w randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Patients who develop Pure Red Cell Aplasia (PRCA) following treatment with any erythropoietin must not receive Silapo or any other erythropoietin (see section ‧). Uncontrolled hypertension. In the indication " increasing the yield of autologous blood ": myocardial infarction or stroke in the month preceding treatment, unstable angina pectoris, increased risk of deep venous thrombosis such as history of venous thromboembolic disease. Patients who for any reason cannot receive adequate antithrombotic prophylaxis− Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. − Pacjentom, u których leczenie dowolną erytropoetyną prowadzi do wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA – Pure Red Cell Aplasia), nie wolno podawać Silapo ani żadnej innej erytropoetyny (patrz punkt ‧. ‧). − Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. − Podawanie preparatu w celu " zwiększenia liczby autologicznych krwinek czerwonych " jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy w miesiącu poprzedzającym leczenie przebyli zawał serca lub udar mózgu, u osób z niestabilną dławicą piersiową oraz u chorych o zwiększonym ryzyku wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, np. z chorobą zakrzepowo-zatorową stwierdzoną w wywiadzie. − Pacjenci, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mogą otrzymywać odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej
Substances causing the dissolution of red blood cellsSubstancja powodująca rozpad czerwonych ciałek krwi
Common: alterations in some laboratory blood tests (including decreased red blood cell count and increased values of some liver and kidney tests Uncommon: high calciumCzęsto: zmiany wyników niektórych badań laboratoryjnych krwi (w tym zmniejszenie liczby czerwonych krwinek oraz zwiększenie wartości niektórych prób wątrobowych i parametrów czynności nerek) Niezbyt często: duże stężenie wapnia
Lowering of the Hb level and breakdown of red blood cells (haemolytic anemia) can occur in patients missing the enzyme Glucose-‧-phosphodehydrogenaseU pacjentów z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-‧-fosforanowej może nastąpić obniżenie stężenia Hb i rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna
A reduction in red blood cells (anaemia), which may be related to nevirapine therapy, is also more commonly observed in childrenZmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), która może mieć związek z leczeniem newirapiną, również występuje częściej u dzieci
So, injecting yourself with donor red blood cells for fun and profitWięc, wstrzykiwał pan sobie własne czerwone krwinki dla zysku i zabawy
If you have very low red blood cell count (severe anaemia) or very low white blood cell countw przypadku bardzo małej liczby krwinek czerwonych (ciężkiej niedokrwistości) lub bardzo małej
The side effects seen most commonly (in more than ‧ patient in ‧) are anaemia (low red blood cell counts), thrombocytopenia (low blood platelet counts), leukocytosis (high levels of leukocytes, a type of white blood cell) and increased levels of liver enzymes in the blood (bilirubin, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma glutamyltransferase and amylaseNajczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi (u ponad ‧ pacjenta na ‧) są: niedokrwistość (obniżona liczba krwinek czerwonych), małopłytkowość (obniżona liczba płytek krwi), leukocytoza (podwyższony poziom leukocytów, jednego z typów krwinek białych) oraz podwyższony poziom enzymów we krwi (bilirubina, aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, gamma-glutamylotranspeptydaza i amylaza
The most common side effects with Mycamine (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), hypokalaemia (low blood potassium levels), hypomagnesaemia (low blood magnesium levels), hypocalcaemia (low blood calcium levels), headache, phlebitis (inflammation of a vein), nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, abdominal (tummy) pain, signs of liver problems in the blood (increased levels of alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase or bilirubin), rash, pyrexia (fever) and rigors (shaking chillsNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Mycamine (obserwowane u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) to: leukopenia (niski poziom leukocytów – typu krwinek białych), neutropenia (niski poziom neutrofilów – typu krwinek białych), niedokrwistość (niski poziom krwinek czerwonych), hipokalemia (obniżony poziom potasu we krwi), hipomagnezemia (obniżony poziom magnezu we krwi), hipokalcemia (obniżony poziom wapnia we krwi), bóle głowy, zapalenie żył, nudności (mdłości), wymioty, biegunka, bóle brzucha, oznaki problemów dotyczących wątroby (podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej lub bilirubiny we krwi), wysypka, gorączka i dreszcze
The most common side effects with Abraxane (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), peripheral neuropathy (nerve damage in the hands and feet), neuropathy (nerve damage), hypoaesthesia (reduced sense of touch), paraesthesia (unusual sensations like pins and needles), nausea (feeling sick), diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), alopecia (hair loss), rash, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness) and pyrexia (feverNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Abraxane (obserwowane u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów – typu białych krwinek), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów – typu białych krwinek), neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w rękach i stopach), neuropatia (uszkodzenie nerwów), zaburzenia czucia (osłabienie odczuwania dotyku), parestezje (nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie jamy ustnej, łysienie (utrata owłosienia), wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, anoreksja (utrata apetytu), uczucie zmęczenia, astenia (osłabienie) i gorączka
Toxicological findings also well known from preclinical studies with angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin ‧ receptor antagonists were: a reduction of red cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocrit), changes of renal haemodynamics (increased blood urea nitrogen and creatinine), increased plasma renin activity, hypertrophy/hyperplasia of the juxtaglomerular cells and gastric mucosal injuryObserwacje toksykologiczne znane również z badań przedklinicznych inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę oraz antagonistów receptora angiotensyny ‧ wskazują na: zmniejszenie parametrów dotyczących czerwonych krwinek (erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu), zmiany hemodynamiczne nerek (zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny), zwiększenie aktywności reniny w osoczu, hipertrofię lub hiperplazję komórek aparatu
That treatment with Thelin often causes a decrease in haemoglobin and related red cell parameters o Need for full blood count prior to use and monitoring at clinically appropriate intervals• Leczenie produktem Thelin często wywołuje zmniejszenie stężenia hemoglobiny i pokrewnych parametrów krwinek czerwonych. o Konieczność wykonania pełnej morfologii krwi przed zastosowaniem leku i monitorowanie w odpowiednich, uzasadnionych klinicznie odstępach czasu
decrease of red blood cells (anaemia, with symptoms such as skin pallor and fatigue), decreasezmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość z objawami takimi, jak bladość skóry
Babesiosis is an illness caused by a parasite of the Babesia spp ., which infects and destroys the red blood cells.Babeszioza jest chorobą pasożytniczą powodowaną przez pierwotniaki Babesia spp. , które zakażają i niszczą krwinki czerwone.
Distribution The plasma protein binding of vildagliptin is low (‧ %) and vildagliptin distributes equally between plasma and red blood cellsDystrybucja Wildagliptyna w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (‧, ‧ %) i zostaje ona równomiernie rozmieszczona w osoczu i krwinkach czerwonych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27168 zdań frazy red blood cells.Znalezione w 9,642 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.