Tłumaczenia na język polski:

  • czerwone ciałka krwi   
  • erytrocyt   
  • krwinki czerwone   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of red blood cell.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

packed red blood cells
oddzielone czerwone ciałka krwi
red blood cell
krwinka czerwona; erytrocyt

Przykładowe zdania z "red blood cells", pamięć tłumaczeniowa

add example
en There have been reports of agglutination of red blood cells in the tube/syringe with the administration of BeneFIX
pl Istnieją doniesienia o aglutynacji krwinek czerwonych w zestawach do infuzji/strzykawkach, w których znajdował się preparat BeneFIX
en Erythropoetin is a growth factor that primarily stimulates red blood cell production
pl Erytropoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów. zw
en Bone marrow examination usually reveals characteristic " ringed sideroblasts " (i. e. developing red blood cells containing iron-engorged paranuclear mitochondria
pl Badania szpiku kostnego ujawniają na ogół obecność „ syderoblastów pierścieniowatych ” (tj. czerwonych krwinek zawierających złogi żelaza w mitrochondriach przyjądrowych
en Binocrit was as effective as Eprex/Erypo in increasing and maintaining red blood cell counts
pl W przypadku zwiększania liczby czerwonych krwinek preparat Binocrit okazał się równie skuteczny co preparat Eprex/Erypo
en A fall in the number of red cells in the blood
pl Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi
en Abseamed was as effective as Eprex/Erypo in increasing and maintaining red blood cell counts
pl W przypadku zwiększania liczby czerwonych krwinek preparat Abseamed okazał się równie skuteczny co preparat Eprex/Erypo
en Common side effects (likely to occur in more than ‧ out of ‧ persons and less than ‧ out of ‧ persons): changes in number of blood cells (red cells, white cells and platelets), reduced appetite, depression, irritability, headache, fainting, fluid retention (swelling), taste disturbances, pain in the abdomen, vomiting, nausea, constipation, skin odour, rash, abnormal kidney function, weight gain and altered laboratory test values
pl Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż ‧ na ‧ osób i u mniej niż ‧ na ‧ osób): zmiany w liczbie krwinek (czerwonych, białych, płytek krwi), zmniejszenie apetytu, depresja, drażliwość, bóle głowy, omdlenia, zatrzymanie płynów (obrzęki), zaburzenia smaku, bóle brzucha, wymioty, nudności, zaparcia, nieprzyjemny zapach skóry, wysypka, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie masy ciała i zmiany w wynikach badań laboratoryjnych
en This results in anaemia (low red blood cell counts), thrombosis (formation of blood clots in the blood vessels) and dark urine
pl W wyniku tego dochodzi do niedokrwistości (obniżonego poziomu krwinek czerwonych), zakrzepicy (powstawania zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych) i ciemnego zabarwienia moczu
en MIRCERA has been studied in six main studies involving a total of ‧ adults with anaemia associated with chronic kidney disease, where it was compared with other medicines used to stimulate red blood cell production
pl Preparat MIRCERA badano w trakcie sześciu zasadniczych prób klinicznych, do których włączono łącznie ‧ dorosłych pacjentów z niedokrwistością związaną z przewlekłą chorobą nerek, w badaniach tych preparat porównywano z innymi lekami stosowanymi w celu pobudzenia wytwarzania krwinek czerwonych
en Following this, the test will continue to be done every three months to check for anaemia (a reduced amount of red blood cells
pl Później badania będą przeprowadzane co trzy miesiące w celu sprawdzenia, czy nie występuje niedokrwistość (zmniejszona liczba czerwonych ciałek krwi
en The dosage must be determined by the surgical team individually for each patient as a function of the required amount of pre-donated blood and the endogenous red cell reserve
pl Zespół lekarzy prowadzących powinien ustalić dawkę leku indywidualnie u każdego pacjenta, ponieważ zależy ona od wymaganej ilości krwi do autotransfuzji i wewnętrznej rezerwy krwinek czerwonych
en Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production
pl Epoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów
en R. The white blood cells and red blood cells work togethe
pl Białe i czerwone krwinki pracują wspólnie
en In non-clinical safety studies, high doses of irbesartan (‧ mg/kg/day in rats and ‧ mg/kg/day in macaques) caused a reduction of red blood cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocrit
pl W przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (≥ ‧ mg/kg/dobę u szczurów i ≥ ‧ mg/kg/dobę u makaków) powodowały zmniejszenie parametrów krwinek czerwonych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt
en The vaccine can reduce the severity of symptoms caused by acute (short-lived) babesiosis (the disease caused by infection with B. canis, with weakness, fever and jaundice) and anaemia (low red blood cell counts
pl Szczepionka może zredukować stopień nasilenia objawów związanych z ostrą (krótkotrwałą) babezjozą (chorobą spowodowaną przez zakażenie B. canis, przebiegającą z osłabieniem, gorączką i żółtaczką) i niedokrwistością (spadkiem liczby krwinek czerwonych
en Effect on tumour growth Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production
pl Wpływ na rozrost nowotworu Epoetyny są czynnikami wzrostu, które przede wszystkim stymulują wytwarzanie krwinek czerwonych
en The most common side effects with Tasigna (seen in more than ‧ patient in ‧) are thrombocytopenia (low blood platelet counts), neutropenia (low white blood cell counts), anaemia (low red blood cell counts), headache, nausea (feeling sick), constipation, diarrhoea, rash, pruritus (itching), fatigue (tiredness) and increased blood levels of lipase (an enzyme produced by the pancreas
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem preparatu Tasigna (obserwowanymi u ponad ‧ pacjenta na ‧) jest małopłytkowość (obniżona liczba płytek krwi), neutropenia (niski poziom białych krwinek we krwi), niedokrwistość (obniżony poziomu krwinek czerwonych), ból głowy, nudności (mdłości), zaparcia, biegunka, wysypka, świąd, męczliwość (uczucie zmęczenia) i podwyższony poziom lipazy (enzym wytwarzany przez trzustkę) we krwi
en Decrease in red blood cells, fever, sore throat or mouth sores due to infections, spontaneous bleeding or bruising, high level of potassium in the blood, abnormal liver test results, decreased renal functions and severely decreased renal functions, swelling mainly of the face and the throat, muscle pain, rash, purplish-red spots, fever, itching, allergic reaction
pl Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniem, samoistne krwawienie lub powstawanie sińców, wysokie steżenie potasu we krwi, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, upośledzenie czynności nerek i ciężkie upośledzenie czynności nerek, obrzęk, głównie twarzy i gardła, ból mięśni, wysypka, fioletowawo-czerwone krosty, gorączka, świąd, reakcje alergiczne
en Other less common and usually mild side-effects which may affect between ‧ and ‧ people in ‧ have been seen: decreases in the number of white blood cells or red blood cells, skin rashes, slight hair loss, weariness, fever, weakness, drowsiness, headache, numbness or tingling sensations, taste changes, dizziness, sleeplessness, swelling in the legs, constipation, dehydration, cold sores, inflammation of the nose and throat, chest infection, depression, problems with the eyes, inflammation of the veins (thrombophlebitis), shortness of breath, nose bleeds, cough, runny nose, bleeding from the gut, heartburn, excess wind, dry mouth, skin discolouration, nail disorder, pain in the joints, chest or back and loss of weight
pl Inne, rzadziej występujące, mogące dotyczyć od jednego do dziesięciu na ‧ chorych, i zwykle łagodnie przebiegające objawy niepożądane to: zmniejszenie liczby białych lub czerwonych ciałek krwi, wysypki skórne, nieznaczne wypadanie włosów, zmęczenie, gorączka, osłabienie, senność, ból głowy, drętwienie lub mrowienie, zaburzenia smaku, zawroty głowy, bezsenność, obrzęki nóg, utrata apetytu, zaparcie, odwodnienie, opryszczka wargi, zapalenie nosa i gardła, zakażenia dróg oddechowych, zapalenie żył (zakrzepowe zapalenie żył), duszność, krwawienie z nosa, kaszel, zwiększenie wydzieliny w nosie, krwawienie z jelita, uczucie pieczenia w klatce piersiowej, nadmierne wiatry, suchość w ustach, zmiana zabarwienia skóry, zmiany w obrębie paznokci, bóle stawów, klatki piersiowej i pleców oraz utrata masy ciała
en In clinical studies, the most common side effects with Nexavar (seen in more than ‧ patient in ‧) were lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), hypophosphataemia (low levels of phosphate in the blood), haemorrhage (bleeding), hypertension (high blood pressure), diarrhoea, nausea (feeling sick), vomiting, rash, alopecia (hair loss), hand foot syndrome (rash and pain on the palms and soles), erythema (redness), pruritus (itchiness), fatigue (tiredness), pain, and increased amylase and lipase (enzymes produced by the pancreas
pl Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Nexavar (obserwowane u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów) to: limfopenia (niski poziom limfocytów, rodzaju białych krwinek), hipofosfatemia (niski poziom fosforu we krwi), krwawienia, nadciśnienie (podwyższone ciśnienie tętnicze), biegunka, nudności, wymioty, wysypka, łysienie, „ syndrom rąk i stóp ” (wysypka i ból dłoni i stóp), rumień (zaczerwienienie skóry), świąd (swędzenie), zmęczenie, ból i podwyższony poziom amylazy i lipazy (enzymy wytwarzane przez trzustkę
en Epoetin alfa HEXAL contains a hormone called epoetin alfa, which stimulates the production of red blood cells
pl Lek Epoetin alfa HEXAL zawiera hormon o nazwie epoetyna alfa, który stymuluje wytwarzanie krwinek czerwonych
en PRCA means the inability to produce enough red blood cells in the bone (see section Take special care with Epoetin alfa HEXAL
pl PRCA oznacza niezdolność szpiku kostnego do wytwarzania wystarczającej ilości czerwonych krwinek (patrz punkt „ Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Epoetin alfa HEXAL ”
en Rare (may occur in less than ‧ in ‧ patients): serious allergic reactions (including severe localized swelling of the skin and wheezing); combined low platelet, red, and white blood cell count; nervous system disorders (with signs and symptoms similar to those of multiple sclerosis or inflammation of the nerves of the eyes or spinal cord); tuberculosis; worsening congestive heart failure; seizures; lupus or lupus-like syndrome (symptoms may include persistent rash, fever, joint pain, and tiredness); inflammation of the blood vessels; low red blood cell count, low white blood cell count, low neutrophil (a type of white blood cell) count; elevated liver blood tests; skin rash which may lead to severe blistering and peeling of the skin
pl • Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (w tym ciężkie zlokalizowane obrzęki skóry i sapanie), jednoczesne wystąpienie małej liczby płytek, krwinek czerwonych i białych, zaburzenia układu nerwowego (z objawami takimi przy stwardnieniu rozsianym, zapaleniu nerwu wzrokowego lub poprzecznym zapaleniu rdzenia), gruźlica, pogorszenie zastoinowej niewydolności serca, napady drgawkowe, toczeń lub zespół toczniopodobny (objawy mogą obejmować utrzymującą się wysypkę, gorączkę, ból stawów i zmęczenie), zapalenie naczyń krwionośnych, mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała liczba neutrofili (rodzaj krwinek białych), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka skórna, która może prowadzić do nasilonego powstawania pechęrzy i złuszczania się skóry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27168 zdań frazy red blood cells.Znalezione w 6,127 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.