Tłumaczenia na język polski:

  • erytrocyt   
  • czerwone ciałka krwi   
  • erytroblasty   
  • krwinki czerwone   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of red blood cell.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

packed red blood cells
oddzielone czerwone ciałka krwi
red blood cell
krwinka czerwona; erytrocyt; czerwona krwinka; czerwone ciałko krwi

Przykładowe zdania z "red blood cells", pamięć tłumaczeniowa

add example
en However, there is potential for an interaction with drugs that are highly bound to red blood cells e. g. cyclosporin, tacrolimus
pl Niemniej jednak istnieje ryzyko wystąpienia interakcji z lekami wykazującymi silne powinowactwo do krwinek czerwonych, np. cyklosporyną lub takrolimusem
en COMT inhibition in red blood cells closely follows the plasma concentrations of entacapone, thus clearly indicating the reversible nature of COMT inhibition
pl Hamowanie aktywności COMT w krwinkach czerwonych jest ściśle skorelowane ze stężeniami entakaponu w osoczu krwi, co wskazuje jednoznacznie na odwracalny charakter tego zjawiska
en Epoetin Alfa Hexal was as effective as Eprex/Erypo in increasing and maintaining red blood cell counts
pl W przypadku zwiększania liczby czerwonych krwinek preparat Epoetin Alfa Hexal okazał się równie skuteczny co preparat Eprex/Erypo
en a decrease in the number of red blood cells (anaemia) and a decrease in the number of blood
pl zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość) i zmniejszenie liczby płytek krwi
en There have been reports of reduced white blood counts, liver toxicity, kidney toxicity and destruction of red blood cells
pl Ponadto notowano zmniejszenie liczby białych krwinek, uszkodzenie wątroby, uszkodzenie nerek oraz rozpad krwinek czerwonych
en EXJADE is indicated for the treatment of chronic iron overload due to frequent blood transfusions (‧ ml/kg/month of packed red blood cells) in patients with beta thalassaemia major aged ‧ years and older
pl Produkt leczniczy EXJADE jest wskazany w leczeniu przewlekłego obciążenia żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi (≥‧ ml/kg mc. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku ‧ lat i starszych
en Very rare side effects (affects less than ‧ out of ‧ people) ‧ reduced or damaged blood cells (increased chance of bleeding, bruising or infection) a type of anaemia that can be severe and is caused by red blood cells breaking up
pl Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż ‧ osoby na ‧): zmniejszenie liczby lub uszkodzenie krwinek (zwiększona skłonność do występowania krwawień, siniaków lub zakażeń) rodzaj niedokrwistości, która może mieć ciężki przebieg i jest spowodowana rozpadem krwinek czerwonych
en Effect on tumour growth Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production
pl Wpływ na rozrost nowotworu Epoetyny są czynnikami wzrostu, które przede wszystkim stymulują wytwarzanie krwinek czerwonych
en It is recommended that treatment be started after the transfusion of approximately ‧ units (about ‧ ml/kg) of packed red blood cells or when there is evidence from clinical monitoring that chronic iron overload is present (e. g. serum ferritin > ‧ μg/l
pl Zaleca się, aby leczenie rozpoczynać po przetoczeniu około ‧ jednostek (około ‧ ml/kg mc.) koncentratu krwinek czerwonych lub, gdy istnieją dowody z obserwacji klinicznej potwierdzające występowanie przewlekłego obciążenia żelazem (np. stężenie ferrytyny w surowicy > ‧ μg/l
en Uncommon: red blood cell count decreased, blood chloride increased
pl Niezbyt często: zmniejszenie stężenia krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia chlorków we krwi
en Blood tests to evaluate the function of your liver and thyroid gland and to monitor your red blood cell and white blood cell counts will be obtained before therapy is started and will be monitored during therapy
pl Przed rozpoczęciem leczenia zostaną wykonane i będą powtarzane podczas leczenia badania krwi w celu oceny pracy wątroby i tarczycy oraz oznaczenia liczby czerwonych i białych krwinek
en mouth pain/irritation, mouth soreness, taste disturbances, upset stomach, nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, abdominal pain, loss/decrease of appetite, loss of strength Yellow skin/skin discoloration, hair colour change, rash on the palms of the hands and soles of the feet, blisters, rash, dryness of the skin tiredness, high blood pressure, migraine reduction in the number of: red blood cells and/or white blood cells
pl • ból/podrażnienie w obrębie jamy ustnej, bolesność ust, zaburzenia smaku, zaburzenia żołądkowe, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, utrata, zmniejszenie apetytu, utrata siły, • zażółcenie skóry/przebarwienia skórne, zmiana koloru włosów, wysypka na dłoniach i podeszwach stóp, pęcherze, wysypka, suchość skóry • uczucie zmęczenia, nadciśnienie tętnicze, migrena • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i krwinek białych
en Rare side effects These may affect up to ‧ in ‧ people: fluid in the lungs (pulmonary oedema) causing breathlessness swelling of the retina at the back of the eye (macular oedema) reduction in the number of red blood cells, or a type of white blood cell (granulocytopaenia) which can be severe (agranulocytosis), reduction in the number of all types of blood cells (pancytopaenia) liver doesn t function as well as it should (increase in liver enzymes
pl Rzadkie działania niepożądane Mogą wystąpić nie częściej niż u ‧ na ‧ pacjentów: • nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc) powodujące skrócenie oddechu • obrzęk siatkówki w tylnej części oka (obrzęk plamki żółtej) • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, lub jednego z rodzajów białych krwinek (granulocytopenia), które może być bardzo znaczne (agranulocytoza), zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia) • nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
en Upper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartan
pl Zakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, zapalenie zatok, przeziębienie), zakażenia dróg moczowych; zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia), niedobór czerwonych krwinek (niedokrwistość), mała ilośc płytek krwi (małopłytkowość); ciężkie reakcje alergiczne (np. nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, wysypka polekowa); duże stężenie potasu; wolna czynność serca (rzadkoskurcz); nieżyt żołądka; wypryski (zaburzenie dotyczące skóry); zapalenie ścięgien; zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek; osłabienie; zmniejszenie stężenia hemoglobiny (białka krwi), nieskuteczność telimsartanu
en Disorders the shape of red blood cell - genetics on base hereditary spherocytosis.
pl Zaburzenia kształtu erytrocytu - podłoże genetyczne na przykładzie sferocytozy dziedzicznej.
en These effects may affect more than ‧ in every ‧ patients. nausea, constipation, diarrhoea headache tiredness itching, rash low level of white blood cells, red blood cells or platelets and high level of lipase in the blood (changes in blood test results) If any of these affects you severely, tell your doctor
pl Mogą wystąpić częściej niż u ‧ na ‧ pacjentów. • nudności, zaparcie, biegunka • bóle głowy • zmęczenie • swędzenie, wysypka • mała liczba białych krwinek, czerwonych krwinek lub płytek krwi i zwiększona aktywność lipazy we krwi (zmiany w wynikach badań krwi) Jeżeli którykolwiek z tych objawów nasili się, należy powiedzieć lekarzowi
en In this study, forty-six (‧ %) patients received G-CSF over ‧ (‧ %) courses; sixty-five (‧ %) received transfusions of Packed Red Blood Cells and fifty (‧ %) of platelets over ‧ and ‧ courses (‧ % and ‧ %) respectively
pl W omawianym badaniu ‧ pacjentów (‧ %) otrzymywało G-CSF w czasie ‧ kursów terapii (‧, ‧ %), u ‧ pacjentów (‧ %) przetaczano masę erytrocytarną w czasie ‧ kursów terapii (‧, ‧ %), zaś u ‧ pacjentów (‧ %) przetaczano koncentrat płytkowy w czasie ‧ kursów terapii (‧, ‧ %
en Epoetin alfa HEXAL contains a hormone called epoetin alfa, which stimulates the production of red blood cells
pl Lek Epoetin alfa HEXAL zawiera hormon o nazwie epoetyna alfa, który stymuluje wytwarzanie krwinek czerwonych
en Your doctor will want to test your blood regularly to detect possible abnormalities such as rapid breakdown of red blood cells (anaemia), elevation of liver enzyme levels, impairment of kidney function, changes in blood sugar levels (hyperglycaemia
pl Lekarz prowadzący zaleci regularne badanie krwi w celu wykrycia możliwych nieprawidłowości, takich jak: gwałtowne zmniejszenie się liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności nerek, zmiany w poziomie cukru we krwi (hiperglikemia
en reduction in red blood cells (anaemia
pl zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość
en if you have developed Pure Red Cell Aplasia (reduced or stopped production of red blood cells
pl jeśli u pacjenta po leczeniu jakimkolwiek preparatem erytropoetyny doszło do wybiórczej
en In non-clinical safety studies, high doses of irbesartan (‧ mg/kg/day in rats and ‧ mg/kg/day in macaques) caused a reduction of red blood cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocrit
pl W nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (≥ ‧ mg/kg/dobę u szczurów i ≥ ‧ mg/kg/dobę u makaków) powodowały zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt
en An initial daily dose of ‧ mg/kg may be considered for patients who do not require reduction of body iron levels and who are also receiving less than ‧ ml/kg/month of packed red blood cells (approximately < ‧ units/month for an adult
pl Można rozważyć podanie dawki początkowej ‧ mg/kg mc. na dobę u pacjentów, którzy nie wymagają zmniejszenia stężenia żelaza w organizmie i którzy otrzymują także mniej niż ‧ ml koncentratu krwinek czerwonych/kg mc. na miesiąc (w przybliżeniu < ‧ jednostki na miesiąc u dorosłych pacjentów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27168 zdań frazy red blood cells.Znalezione w 7,107 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.