Tłumaczenia na język polski:

  • czerwone ciałka krwi   
  • erytrocyt   
  • krwinki czerwone   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of red blood cell.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

packed red blood cells
oddzielone czerwone ciałka krwi
red blood cell
krwinka czerwona; erytrocyt

Przykładowe zdania z "red blood cells", pamięć tłumaczeniowa

add example
en That treatment with Thelin often causes a decrease in haemoglobin and related red cell parameters o Need for full blood count prior to use and monitoring at clinically appropriate intervals
pl • Leczenie produktem Thelin często wywołuje zmniejszenie stężenia hemoglobiny i pokrewnych parametrów krwinek czerwonych. o Konieczność wykonania pełnej morfologii krwi przed zastosowaniem leku i monitorowanie w odpowiednich, uzasadnionych klinicznie odstępach czasu
en In non-clinical safety studies, high doses of irbesartan (‧ mg/kg/day in rats and ‧ mg/kg/day in macaques) caused a reduction of red blood cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocrit
pl W nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (≥ ‧ mg/kg/dobę u szczurów i ≥ ‧ mg/kg/dobę u makaków) powodowały
en Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production
pl Epoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów.Receptory be
en Rare side effects, which are likely to occur in fewer than ‧ in ‧ patients, are: A sudden fall in blood pressure and, in isolated cases, anaphylactic shock, even if you have shown no hypersensitivity to previous administration. Cases of temporary meningitis (reversible aseptic meningitis). Cases of temporary reduction in the number of the red cells in the blood (reversible haemolytic anaemia/haemolysis). Cases of transient cutaneous reactions. Increase in serum creatinine level and/or acute renal failure
pl Objawy, które występują rzadko (nie częściej niż u ‧ na ‧ pacjentów): • Nagły spadek ciśnienia krwi, a w niektórych przypadkach wstrząs anafilaktyczny, nawet wtedy, gdy nie było objawów nadwrażliwości po podaniu poprzednich dawek leku • Przejściowe zapalenie opon mózgowych (odwracalne aseptyczne zapalenie opon) • Przemijające zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek (odwracalna anemia hemolityczna/hemoliza) • Przejściowe reakcje skórne. • Wzrost poziomu kreatyniny i (lub) ostra niewydolność nerek
en Other side effects reported with Keppra are: nervous system disorders: paraesthesia (tingling); psychiatric disorders: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, mental disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation; digestive disorders: pancreatitis, hepatic failure, hepatitis, liver function test abnormal; nutrition disorders: weight loss; skin disorders: hair loss; blood disorders: decreased number of red blood cells, and/or white blood cells
pl Inne działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku Keppra • zaburzenia układu nerwowego: parestezja (mrowienie); • zaburzenia psychiczne: nieprawidłowe zachowanie, uczucie złości, lęk, dezorientacja, omamy, zaburzenia umysłowe, samobójstwo, myśli samobójcze; • zaburzenia trawienia: zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych; • zaburzenia odżywiania: utrata masy ciała; • zaburzenia skóry: utrata włosów; • zaburzenia krwi: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i (lub) krwinek białych
en General feeling of weakness, swelling due to fluid retention, pain (including abdominal, back, chest and joint pain), feeling or being sick (nausea and vomiting), diarrhoea, fever, sore throat, sores and inflammation in the mouth and/or the digestive tract, cough nose bleed, runny nose, rash, itching, nail disorder, acne, dry skin, anorexia, shortness of breath, low levels of potassium in the blood (which may cause muscle weakness), low red blood cell count, high blood sugar, high cholesterol and other blood fats, abscess, infections, urinary tract infections, abnormal kidney function (including kidney failure), change in the sense of taste
pl Ogólne odczucie osłabienia, obrzęk wywołany zatrzymaniem płynów, ból (w tym ból brzucha, pleców, klatki piersiowej i stawów), mdłości (nudności i wymioty), biegunka, gorączka, ból gardła, opryszczka i stany zapalne w jamie ustnej i (lub) przewodzie pokarmowym, kaszel, krwotok z nosa, wyciek z nosa, wysypka, swędzenie, zaburzenia w obrębie paznokci, trądzik, suchość skóry, jadłowstręt, zadyszka, niski poziom potasu w krwi (co może powodować osłabienie mięśni), mała liczba krwinek czerwonych, wysoki poziom cukru we krwi, wysoki poziom cholesterolu i innych związków tłuszczowych we krwi, ropnie, zakażenia, zakażenia dróg moczowych, nieprawidłowa czynność nerek (w tym niewydolność nerek), zmiana odczuwania smaku
en reduction in red blood cells (anaemia), increase in white blood cells (leucocytosis), alteration of the
pl zmniejszenie ilości czerwonych krwinek (niedokrwistość), wzrost ilości białych krwinek
en Your doctor will take blood samples weekly for at least ‧ weeks to check your platelets, white and red blood cell counts which may slightly decrease due to the therapy
pl Lekarz będzie pobierał próbki krwi co tydzień przez co najmniej ‧ tygodni, aby skontrolować liczbę płytek krwi oraz białych i czerwonych krwinek, których poziomy mogą nieco spaść na skutek zastosowanej terapii
en if you have sickle cell anaemia (disorder of the red blood cells leading to a sickle-shaped form
pl jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość sierpowatokomórkowa (zaburzenie czerwonych
en ed The safety and effectiveness of once every three weeks dosing of Nespo therapy in reducing the requirement for red blood cell transfusions in patients undergoing chemotherapy was assessed in a
pl Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia produktem Nespo podawanym raz na ‧ tygodnie w celu zmniejszenia konieczności wykonania przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych u chorych poddawanych chemioterapii oceniono w randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym
en Influence of acetylsalicylic acid on the size of the three-dimensional aggregates of red blood cells.
pl Wpływ kwasu acetylosalicylowego na wielkość trójwymiarowych agregatów czerwonokrwinkowych.
en Erythropoetin is a growth factor that primarily stimulates red blood cell production
pl Erytropoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów
en Common: elevated liver values (AST, ALT, alkaline phosphatase, direct and total bilirubin), increased serum creatinine, decreased haemoglobin, decreased haematocrit, blood potassium decreased, hypomagnesaemia, low albumin, decreased white blood cells, increased eosinophils, platelet count decreased, decreased neutrophils, increased urinary red blood cells, increased partial thromboplastin time, decreased total serum protein, increased urinary protein, increased prothrombin time, blood sodium decreased, increased urinary white blood cells and low calcium
pl Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, fosfataza zasadowa), zwiększenie stężenia bilirubiny bezpośredniej i całkowitej, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niedobór magnezu we krwi, zmniejszenie stężenia albumin, zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie liczby eozynofilów, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zwiększenie liczby krwinek czerwonych wydalanych w moczu, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny, zmniejszenie stężenia całkowitego białka w surowicy, zwiększenie wydalania białka w moczu, wydłużenie czasu protrombinowego, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zwiększenie liczby krwinek białych wydalanych w moczu, zmniejszenie stężenia wapnia w osoczu
en er every three weeks being comparable to once weekly administration with respect to the incidence of subjects receiving at least one red blood cell transfusion from week ‧ to the end of treatment phase. ng In a prospective, randomised double-blind, placebo-controlled study conducted in ‧ anaemic lo patients with lymphoproliferative malignancies receiving chemotherapy there was a significant reduction in transfusion requirements and an improvement in haemoglobin response (p < ‧). no
pl ob W prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym z placebo i podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym z udziałem ‧ pacjentów z niedokrwistością, otrzymujących chemioterapię z
en Cerezyme is used to treat patients who have a confirmed diagnosis of Type I or Type ‧ Gaucher disease, and who show signs of the disease such as: anaemia (low number of red blood cells), a tendency to bleeding easily (due to low numbers of platelets a type of blood cell), spleen or liver enlargement or bone disease
pl Lek Cerezyme jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Gaucher’ a typu ‧ lub typu ‧, u których występują następujące objawy: niedokrwistość (zbyt mała liczba czerwonych krwinek), skłonność do łatwego krwawienia (spowodowana zbyt małą liczbą płytek – rodzaj komórek krwi), powiększenie wątroby lub śledziony lub choroba kości
en PRCA means the inability to produce enough red blood cells in the bone (see section Take special care with Epoetin alfa HEXAL
pl PRCA oznacza niezdolność szpiku kostnego do wytwarzania wystarczającej ilości czerwonych krwinek (patrz punkt „ Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Epoetin alfa HEXAL ”
en Decrease in red blood cells, fever, sore throat or mouth sores due to infections, spontaneous bleeding or bruising, high level of potassium in the blood, abnormal liver test results, decreased renal functions and severely decreased renal functions, swelling mainly of the face and the throat, muscle pain, rash, purplish-red spots, fever, itching, allergic reaction
pl Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniem, samoistne krwawienie lub powstawanie sińców, wysokie steżenie potasu we krwi, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, upośledzenie czynności nerek i ciężkie upośledzenie czynności nerek, obrzęk, głównie twarzy i gardła, ból mięśni, wysypka, fioletowawo-czerwone krosty, gorączka, świąd, reakcje alergiczne
en In these studies serious bleeding events included any intracranial haemorrhage, any life-threatening or fatal bleed, any bleeding event requiring the administration of ‧ units of packed red blood cells per day for ‧ consecutive days, or any bleeding event assessed as serious by the investigator
pl W badaniach tych poważne przypadki krwawienia obejmowały: każde krwawienie śródczaszkowe, każdą utratę krwi, które stanowiły zagrożenie dla życia lub były przyczyną zgonu, każde krwawienie powodujące konieczność przetoczenia ≥‧ jednostek koncentratu krwinek czerwonych w ciągu doby przez ‧ kolejne dni oraz każde krwawienie oceniane przez lekarza jako poważne
en His red blood cell count plummeted to ‧ %
pl Liczba czerwonych krwinek gwałtownie spadła do ‧ %
en In non-clinical safety studies, high doses of irbesartan (‧ mg/kg/day in rats and ‧ mg/kg/day in macaques) caused a reduction of red blood cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocrit
pl W nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (≥ ‧ mg/kg/dobę u szczurów i ≥ ‧ mg/kg/dobę u makaków) powodowały zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt
en All other causes of anaemia, e. g. iron deficiency, damage of red blood cells (haemolysis), blood loss, vitamin B‧ or folate deficiency, should be taken into account and treated prior to initiating therapy with Binocrit
pl Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Binocrit należy rozważyć wszystkie inne przyczyny niedokrwistości, np. niedobór żelaza, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza), utratę krwi, niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego, i rozpocząć ich leczenie
en Increase in the number of a certain type of white blood cells in the blood (eosinophilia) and decrease in the number of blood platelets (thrombocytopenia) Headache, dizziness and tiredness Altered taste (dysgeusia) Rapid heart beat (tachycardia) Flushing and low blood pressure (hypotension) leading to light-headedness and fainting Cough, difficulty in breathing (dyspnoea) Nausea, indigestion (dyspepsia) and diarrhoea Rash Joint and muscle pain (arthralgia and myalgia) Inflamed granulated skin at the injection site, fatigue, fever (pyrexia), injection site redness, feeling hot, itching at the injection site, flu-like symptoms, shivering (rigors), injection site inflammation and pain
pl • zwiększenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek (eozynofilia) i zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) • bóle głowy, zawroty głowy i uczucie zmęczenia • zmiana smaku (zaburzenie smaku) • przyspieszenie akcji serca (tachykardia) • uderzenia gorąca i obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie) powodujące zamroczenie i omdlenie • kaszel, problemy z oddychaniem (duszność) • nudności, niestrawność i biegunka • wysypka • bóle stawów i mięśni • stan zapalny skóry w postaci ziarniniaka w miejscu wstrzyknięcia leku, zmęczenie, gorączka, zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, uczucie gorąca, świąd w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne, dreszcze, stan zapalny i ból w miejscu wstrzyknięcia
en Common: alterations in some laboratory blood tests (including decreased red blood cell count and increased values of some liver and kidney tests Uncommon: high calcium
pl Często: zmiany wyników niektórych badań laboratoryjnych krwi (w tym zmniejszenie liczby czerwonych krwinek oraz zwiększenie wartości niektórych prób wątrobowych i parametrów czynności nerek) Niezbyt często: duże stężenie wapnia
en HbF interferes with the polymerisation of HbS and thus impedes the sickling of red blood cell
pl HbF zaburza polimeryzację HbS, a tym samym hamuje wytwarzanie krwinki czerwonej sierpowatej
en MIRCERA, like other ESAs, is a growth factor that primarily stimulates red blood cell production
pl Lek MIRCERA, podobnie jak inne środki stymulujące erytropoezę, jest czynnikiem wzrostu stymulującym przede wszystkim wytwarzanie erytrocytów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27168 zdań frazy red blood cells.Znalezione w 16,089 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.