wymowa: IPA: ˈrekənsɑil /ˈɹɛkənsaɪl/ , SAMPA: /"r\Ek@nsaIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pogodzić   
 • uzgadniać   
   
  To compare and adjust two or more accounts or statements so that the figures agree.
 • godzić   
 • pojednać   
 • uzgodnić   
 • wyrównać   
 • zgadzać   

Pozostałe znaczenia:

 
pogodzić
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
To recreate friendly relationships.
 
To accept unwillingly.
 
to recreate friendly relationships
 
To make things compatible.
 
To make the net difference in credits and debits of a financial account agree with the balance.
 
to make things compatible or consistent
 
To bring to an agreement.
 
To make things compatible or consistent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

reconcilement
pogodzenie; pojednanie; zgoda

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "reconcile", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It will reconcile the need of companies, especially SMEs, for administrative simplicity and the citizen's right to information, whilst leaving Member States the option of retaining publication requirements, if they so wish.
pl Pogodzi zapotrzebowanie spółek, zwłaszcza MŚP, na uproszczenia administracyjne z prawem obywateli do informacji, jednocześnie dając państwom członkowskim możliwość podtrzymania wymogów dotyczących ujawniania informacji, jeśli taka jest ich wola.
en such measures are intended to help reconcile work and private life, to promote equality of opportunity, as well as to protect the health and safety of the individual
pl środki takie mają pomóc w pogodzeniu pracy i życia prywatnego, promować równość możliwości, a także chronić zdrowie i bezpieczeństwo jednostki
en points out that the European Union strives to create a global model for prosperity and cohesion, where a Europe-wide political blueprint is reconciled with the preservation of identity, and the promotion of participation and democracy at local and regional level
pl Przypomina, że Unia Europejska stara się stworzyć model globalnego odniesienia dla dobrobytu i spójności, gdzie europejski projekt polityczny jest zgodny z zachowaniem tożsamości oraz z rozwojem uczestnictwa i demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym
en Welcomes the consultation procedure with the social partners launched by the Commission in order to improve both the legislative and non-legislative frameworks for reconciling professional, family and private life; encourages the Commission to launch forthwith the second phase of the consultation
pl z zadowoleniem przyjmuje procedurę konsultacji z partnerami społecznymi, rozpoczętą przez Komisję w celu poprawy otoczenia zarówno legislacyjnego, jak i nielegislacyjnego dotyczącego możliwości łączenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego; zachęca Komisję do niezwłocznego rozpoczęcia drugiej fazy konsultacji
en Enabling conditions to reconcile family and work commitments
pl stworzenia warunków dla godzenia życia rodzinnego z pracą
en Can these two things be reconciled?
pl Czy te dwie rzeczy można pogodzić?
en Reconciling career and family continues to be incomparably more difficult for women than for men
pl W porównaniu z mężczyznami, kobiety wciąż napotykają nieporównywalnie większe trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
en it permits the aggregate amounts certified to the Commission to be reconciled with the detailed accounting records and supporting documents held by the certifying authority, managing authority, intermediate bodies and lead beneficiaries as regards operations co-financed under the cross-border programme
pl pozwala Komisji na uzgodnienie łącznych poświadczonych kwot ze szczegółowymi zapisami księgowymi i dokumentami uzupełniającymi będącymi w posiadaniu instytucji certyfikującej, instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczących i beneficjentów wiodących w odniesieniu do działań współfinansowanych w ramach programu transgranicznego
en reducing the gender-specific segmentation of the labour market, especially effective measures for reconciling career and family (in particular development of comprehensive childcare facilities and various forms of support for those in need of care and their families, including ‧-hour facilities
pl eliminacja segmentacji rynku pracy ze względu na płeć, w szczególności za pomocą skutecznych działań na rzecz pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego (w szczególności rozbudowa instytucji wszechstronnej opieki nad dziećmi oraz form wsparcia dla osób wymagających opieki i ich rodzin, w tym całodobowych placówek dla tych osób
en Any consultations held under this Article shall take place in a spirit of cooperation and with a desire to reconcile the differences between the Parties
pl Wszelkie konsultacje prowadzone zgodnie z niniejszym artykułem odbywają się w duchu współpracy i z zamiarem załagodzenia różnic pomiędzy Stronami
en the Commission's Roadmap for equality between women and men and the Pact on Gender Equality adopted by the European Council in March ‧ where policies to reconcile work and private and family life are set as priorities for achieving equality between women and men, and also the Report on equality between women and men ‧ where it is highlighted that policy responses to demographic change should take into account the principle of gender equality
pl plan działań Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn i pakt na rzecz równości płci, przyjęty na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu ‧ roku, w których strategie polityczne pomagające godzić pracę z życiem prywatnym i rodzinnym są traktowane priorytetowo i mają się przyczyniać do osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn, a także sprawozdanie z ‧ roku na temat równości kobiet i mężczyzn, w którym podkreśla się, że polityka w odpowiedzi na zmiany demograficzne powinna uwzględniać zasadę równości płci
en in writing. - (PL) The issue dealt with by the rapporteur invites reflection on how to reconcile support for consolidation of a system of genuine competition with the principle of equality before the law.
pl na piśmie. - Poruszony przez sprawozdawcę problem sprowadza się do zagadnienia, jak pogodzić popieranie utrwalania systemu rzeczywistej konkurencji z zasadą równości wobec prawa.
en Reconciling the national and European dimensions of communicating Europe
pl W jaki sposób pogodzić wymiar krajowy i europejski w komunikowaniu o Europie
en In line with current models, the various positions are reconciled at the top level through political mediation
pl Zgodnie z używanymi obecnie modelami, synteza stanowisk dokonuje się na najwyższym szczeblu, za pomocą politycznej mediacji
en Promotion of equality between men and women, including support for the creation of firms, specific measures for female entrepreneurs to facilitate the economic exploitation of new ideas, support for the creation of new firms by universities and existing enterprises, promotion of infrastructures and services enabling family and working life to be reconciled
pl Promowanie równości między kobietami i mężczyznami, w tym wspieranie tworzenia firm, konkretne środki przeznaczone dla kobiet-przedsiębiorców w celu ułatwienia osiągania korzyści gospodarczych z nowych pomysłów, wspieranie tworzenia nowych firm na bazie placówek akademickich i istniejących przedsiębiorstw, promowanie infrastruktur i usług umożliwiających pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym
en supportive measures fostering employment and the ability to remain in the job market (e.g. on-the-job training and lifelong learning opportunities); developing entrepreneurship and also work arrangements that help marginalised people to enter the workplace or the job market and reconcile employment with their efforts to deal with social disadvantage (such as a lack of housing, care responsibilities or health problems
pl środków wsparcia sprzyjających zatrudnianiu oraz zdolności do utrzymywania się na rynku pracy (jak np. szkolenia w miejscu pracy i możliwości w zakresie uczenia się przez całe życie); rozwijania przedsiębiorczości oraz uzgodnień dotyczących pracy, które pomagają osobom znajdującym się na marginesie społecznym znaleźć pracę lub wejść na rynek pracy i pogodzić pracę zarobkową z wysiłkami na rzecz poprawy ich niekorzystnej sytuacji społecznej (jak np. brak odpowiedniego mieszkania, utrzymanie innych osób czy problemy zdrowotne
en Since this measure is subject to the principle of subsidiarity, let us hope that the Member States will do what has to be done to ensure that these men and women can reconcile family and professional life as quickly and as easily as possible.
pl Ponieważ ten środek podlega zasadzie pomocniczości, miejmy nadzieję, że państwa członkowskie zrobią wszystko co trzeba w celu zapewnienia, by ci mężczyźni i kobiety mogli godzić życie rodzinne i zawodowe jak najszybciej i jak najłatwiej.
en In addition, the Commission will actively monitor ongoing progress in the work by the relevant third country authorities to eliminate any requirement for Community issuers accessing the financial markets of a third country to reconcile financial statements prepared using IFRS adopted pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the application of international accounting standards
pl Ponadto Komisja będzie śledzić postępy dokonywane przez właściwe organy krajów trzecich w pracach nad wyeliminowaniem wszelkich wymogów dla emitentów wspólnotowych aktywnych na rynkach finansowych kraju trzeciego, dotyczących uzgadniania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
en On assigned revenues, insists on improved transparency in this area; proposes changes to the assigned revenues instrument for decentralised agencies with a view to a closer matching of assigned revenues to specific agencies; expresses its concern that the use of assigned revenue within the sugar restructuring fund has created a de facto budget within a budget that is difficult to reconcile with the budgetary principle of universality enshrined in the Financial Regulation; expresses its openness to revise the Financial Regulation as regards assigned revenue
pl w sprawie dochodów przeznaczonych na określony cel nalega na zwiększenie przejrzystości w tym zakresie; proponuje zmiany w instrumencie dotyczącym dochodów przeznaczonych na określony cel w odniesieniu do agencji zdecentralizowanych w celu lepszego dopasowania dochodów przeznaczonych na określony cel do konkretnych agencji; wyraża obawę, że wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukrowego doprowadziło do stworzenia de facto budżetu w budżecie, który trudno jest pogodzić z budżetową zasadą uniwersalności zapisaną w rozporządzeniu finansowym; wyraża otwartość na dokonanie przeglądu rozporządzenia finansowego w zakresie dochodów przeznaczonych na określony cel
en My constituents expect a different approach and want the Europe 2020 strategy to usher in a green new deal, a 21st century green revolution which will reconcile human development with the physical limitations of the earth.
pl Moi wyborcy oczekują odmiennego podejścia i chcą, aby strategia Europa 2020 zaowocowała zielonym nowym ładem - XXI-wieczną zieloną rewolucją, która pogodzi rozwój gatunku ludzkiego z ograniczeniami fizycznymi Ziemi.
en Believes that mobility has been one of the greatest achievements and challenges of the ‧th century and that sustainable transport should strike a fair balance between different and often conflicting interests while seeking to reconcile mobility, a basic right that citizens enjoy, the importance of the transport sector in economic and employment terms, the responsibility for the local and global environment and the right of citizens to safety, quality of life and health
pl uważa, że mobilność jest jednym z największych osiągnięć i wyzwań ‧ wieku i że zrównoważony transport powinien znaleźć odpowiednią równowagę między różnymi i często przeciwstawnymi interesami, starając się pogodzić podstawowe prawo obywateli do mobilności, znaczenie sektora transportu dla gospodarki i zatrudnienia, a także odpowiedzialność za środowisko w skali lokalnej i globalnej oraz prawo obywateli do bezpieczeństwa, jakości życia i zdrowia
en segment results should be reconciled to a comparable measure of enterprise operating profit or loss as well as to enterprise net profit or loss
pl Wynik segmentu powinien być uzgodniony z porównywalnym wskaźnikiem (miarą) zysku lub straty operacyjnej oraz zysku lub straty netto jednostki
en Enabling conditions to reconcile family and work commitments
pl Stworzenie warunków dla godzenia życia rodzinnego z pracą
en The second part of the recovery plan, which was put forward by the Commission last week, does contain some positive points, and we must recognise that the Commission has managed (and I know how hard that is) to reconcile differences of opinion and offer governments an interconnected framework for actions with a common rationale.
pl Druga część planu uzdrowienia, przedłożonego przez Komisję w ubiegłym tygodniu, obejmuje kilka pozytywnych elementów i musimy przyznać, że Komisja potrafiła (a wiem, jakie to trudne) pogodzić różnice zdań i zaproponować rządom wewnętrznie powiązane ramy działania oparte na wspólnych podstawach.
en (PL) Mr President, in rising to speak in this debate, I wish to draw attention to the following problems: among the important causes of a low birth rate in Europe we have, firstly, difficulties in reconciling family life with working life, i.e. the inadequate number of places at nurseries for small children and the lack of socio-economic support for families and for women's employment.
pl Panie przewodniczący! Zabierając głos w tej debacie chcę zwrócić uwagę na następujące problemy, ważnymi przyczynami niskiego poziomu urodzeń w Europie, są po pierwsze, trudności godzenia życia rodzinnego i zawodowego, tj. niewystarczająca ilość placówek opiekuńczych nad małymi dziećmi, brak wsparcia społeczno-ekonomicznego dla rodzin i dla zatrudnienia kobiet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1056 zdań frazy reconcile.Znalezione w 0,846 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.