wymowa: IPA: ˈrekənsɑil /ˈɹɛkənsaɪl/ , SAMPA: /"r\Ek@nsaIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • uzgadniać   
   
  To compare and adjust two or more accounts or statements so that the figures agree.
 • godzić   
 • pogodzić   
 • pojednać   
 • uzgodnić   
 • wyrównać   
 • zgadzać   

Pozostałe znaczenia:

 
pogodzić
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
To recreate friendly relationships.
 
To accept unwillingly.
 
to recreate friendly relationships
 
To make things compatible.
 
To make the net difference in credits and debits of a financial account agree with the balance.
 
To bring to an agreement.
 
to make things compatible or consistent
 
To make things compatible or consistent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

reconcilementpogodzenie; pojednanie; zgoda

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "reconcile", pamięć tłumaczeniowa

add example
Key words such as education, mobility, individualisation, standards on population growth, care and health, reconciling family and work commitments, and changing communication and leisure habits indicate an additional new requirement for social and personal but also for commercial servicesKluczowe słowa, takie jak kształcenie, mobilność, indywidualizacja, wymogi rozwoju demograficznego, higieny i zdrowia, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak również zmienione przyzwyczajenia dotyczące komunikacji i spędzania czasu wolnego są dowodem na to, że istnieje potrzeba usług społecznych, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firm
Notes that any deepening of Euro-Arab relations will depend on the energy and talent which Europe brings to bear in reconciling its historic duties and responsibilities towards the State of Israel and the Jewish people with its responsibilities to play a more active and effective role by guaranteeing greater respect for international and humanitarian law, so as to achieve a lasting settlement of the conflict, in particular by creating a democratic Palestinian state existing side by side, in peace and security, with the State of Israelzauważa, że jakiekolwiek pogłębienie stosunków europejsko-arabskich zależy od energii i talentu, z jakim uda się Europie pogodzić historyczną misję i odpowiedzialność wobec Państwa Izrael i społeczeństwa żydowskiego z jej odpowiedzialnością odgrywania aktywniejszej i skuteczniejszej roli, gwarantując większe przestrzeganie prawa międzynarodowego i humanitarnego, tak aby osiągnąć trwałe rozwiązanie konfliktu, a konkretnie doprowadzić do utworzenia demokratycznego państwa Palestyńskiego współistniejącego w pokoju i bezpieczeństwie z Państwem Izrael
It now falls to us to reconcile ambition and feasibility.Spoczywa teraz na nas zadanie pogodzenia ambicji i wykonalności.
Today, now that Europe is reconciled with itself, should it be reconciled with the Roma population as well, or should it declare and treat the Roma as second-class citizens who are again to be concentrated in some Member States transformed into Roma ghettos?Teraz, gdy Europa pogodziła się z samą sobą, czy powinna pogodzić się z ludnością romską, czy też powinna ogłosić i traktować Romów jako obywateli drugiej kategorii, który znowu mają być skupieni w niektórych państwach członkowskich zamienionych w romskie getta?
I would like to call attention to the importance of the article on the integration of the family angle through possibilities for flexible working hours and the creation of child-care facilities, for reconciling family life and a professional career.Chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie artykułu dotyczącego włączenia punktu widzenia rodziny poprzez umożliwienie elastycznych godzin pracy i zapewnienie lepszych usług w zakresie opieki nad dzieckiem, dla pogodzenia życia rodzinnego z karierą zawodową.
Differentiated appropriations were introduced in order to reconcile the principle of annuality with the need to manage multi-annual operationsŚrodki zróżnicowane zostały wprowadzone w celu pogodzenia zasady jednoroczności z koniecznością zarządzania działaniami wieloletnimi
reconciling a work-life balanceumożliwienie zachowania właściwej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym
stresses that, as homogeneous administrative areas, local and regional authorities are the most appropriate level for assessing the impact of the introduction of GM crops in each territorial context, for devising coexistence measures compatible with the principle of sustainable development and for reconciling local interests and managing possible solutionsPodkreśla, że władze lokalne i regionalne- jako jednolite obszary administracyjne- są najbardziej odpowiednim szczeblem do ocenienia wpływu wprowadzenia upraw GMO na każdym terytorium, a także do opracowania środków w zakresie współistnienia upraw, które byłyby zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak i do uwzględnienia interesów lokalnych oraz zarządzania możliwymi rozwiązaniami
the total of minimum lease payments reconciled to the present values of lease liabilities in three periodic bands: not later than one yearłączną kwotę minimalnych opłat leasingowych uzgodnioną z wartością bieżącą zobowiązań leasingowych w trzech przedziałach czasowych
This activity must clearly be reconciled with the need to eliminate employer abuse, and we need to limit the scope of the amendments - some of which, in my opinion, make the legislation too inflexible overall - starting with paternity leave, which seems far removed with regard to a measure issued fundamentally for the protection of women.Działanie to należy oczywiście pogodzić z koniecznością wyeliminowania bezprawnego wykorzystywania pracowników, i musimy także ograniczyć zakres poprawek - część z nich, w mojej ocenie, czyni prawodawstwo ogólnie zbyt nieelastycznym - zaczynając od urlopu ojcowskiego, który wydaje się być zbyt odległy od środka, który zasadniczo opracowano jako służący ochronie kobiet.
Reconciling national objectives with European obligations: the comparative analysis of healthcare systems raises difficult strategic issues which it must be possible to use to promote European cooperation in the healthcare sphere and to monitor the impact of the European Union on healthcare systemsPogodzenie celów narodowych za zobowiązaniami nakładanymi przez Unię Europejską: analiza porównawcza systemów opieki zdrowotnej wiąże się z trudnymi kwestiami o charakterze strategicznym, mającymi zastosowanie w celu promowania współpracy na poziomie europejskim w sferze ochrony zdrowia oraz monitorowania wpływu, jaki Unia Europejska wywiera na systemy opieki zdrowotnej
Experience from some Member States shows that a properly designed family policy that reconciles family and working life, with comprehensive and well-managed childcare and measures to bring more women into employment, could result in a higher birth rateDoświadczenia wielu państw członkowskich pokazują, że do zwiększenia przyrostu naturalnego może prowadzić przemyślana polityka, która dzięki wszechstronnej i dobrze funkcjonującej opiece nad dziećmi oraz środkom zmierzającym do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet umożliwia godzenie życia rodzinnego z zawodowym
In light of your report and narrative, my official report is incomplete...... pending these new facts I' m being asked to reconcileW świetle pani raportu i opisu, mój oficjalny raport jest niepełny, ze względu na te nowe fakty, o których rozważenie jestem proszona
The Commission shall facilitate such contacts and shall exercise its right of initiative in a constructive manner with a view to reconciling the positions of the European Parliament and the Council, with due regard for the balance between the institutions and the role conferred on it by the TreatyKomisja ułatwia takie kontakty oraz w sposób konstruktywny korzysta z przysługującego jej prawa inicjatywy w celu uzgodnienia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady, przy należytym uwzględnieniu równowagi międzyinstytucjonalnej oraz roli powierzonej Komisji na mocy Traktatu
Opportunities to reconcile working life with family life should be improvedNależy zwiększać możliwość godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym
feels that Integrated Coastal Zone Management is based on a well thought out idea, and that a series of useful best practices could assist in framing maritime policy; in addition, proposes to investigate local and regional experience in the integrated use of coastal zones in particular existing Local Coastal Partnerships that made up by Local Authorities and relevant stakeholders to provide cost effective, bottom up ICZM and to explore means of reconciling integrated coastal zone management and maritime policyJest zdania, że zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi bazuje na dobrze przemyślanej koncepcji, która może wnieść do procesu opracowywania polityki morskiej szereg wartościowych i sprawdzonych rozwiązań, oraz proponuje, by dodatkowo przeanalizować doświadczenia regionów i gmin w zakresie zintegrowanego wykorzystania obszarów przybrzeżnych, a w szczególności istniejących lokalnych partnerstw obszarów przybrzeżnych, w których skład wchodzą władze lokalne i zainteresowane strony, a których celem jest zapewnienie niekosztownego, oddolnego zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, oraz ustalić, jak można pogodzić ze sobą zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi i politykę morską
young couples trying to reconcile family life and work or educationmłodych par, które muszą godzić życie rodzinne z pracą zawodową lub kształceniem
Where, within four months of a case being referred to it, the Conciliation Body is not able to reconcile the positions of the Commission and the Member State, the conciliation procedure shall be deemed to have failedW przypadku gdy w terminie czterech miesięcy od daty skierowania do niego sprawy organ pojednawczy nie zdoła uzgodnić stanowisk Komisji i państwa członkowskiego, uznaje się, że procedura pojednawcza nie powiodła się
This is, however, difficult to reconcile with the data provided on the final general ranking list (i.e. on the applications accepted for financing), submitted with the most recent additional information (registered as received on ‧ JanuaryTakie stwierdzenie trudno jednak pogodzić z danymi odnoszącymi się do ostatecznej głównej listy (czyli tym samym odnoszącymi się do wniosków dopuszczonych do finansowania), przekazanymi wraz z najnowszymi uzupełnieniami informacji (zarejestrowanymi dnia ‧ stycznia ‧ r
However, as a final compromise and in an attempt to reconcile the conflicting interests, the Council proposes to delete the special rule on violations of privacy and rights relating to personality at this stageNiemniej jednak w ramach ostatecznego kompromisu i próby pogodzenia sprzecznych interesów Rada proponuje na tym etapie skreślić zasadę szczególną dotyczącą naruszenia prawa do prywatności i innych dóbr osobistych
Other reconciling amounts comprise different elements such as asset depreciation, asset acquisitions, capital lease payments and financial participations for which the budgetary and accrual accounting treatments differPozostałe uzgadniane kwoty obejmują rozmaite elementy, takie jak amortyzacja aktywów, nabycie aktywów, opłaty z tytułu leasingu finansowego oraz udziały finansowe, które są różnie traktowane w rachunkowości budżetowej i rachunkowości memoriałowej
The EU has always been at the forefront of the defence of women's rights, so I welcome the adoption of this report that aims to put an end to many of the discrepancies that still persist, such as wage differences, access to education and employment, difficulties in reconciling personal and professional life, and distance from decision-making positions.UE zawsze przewodziła obronie praw kobiet, dlatego jestem zadowolony z przyjęcia sprawozdania, którego celem jest położenie kresu wielu wciąż utrzymującym się rozbieżnościom, takim jak różnice wynagrodzeń, różnice dostępu do kształcenia i zatrudnienia, trudności w łączeniu życia osobistego i zawodowego czy utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych.
However, it is a shame that paragraph 62 of the report is too categorical as regards full ownership unbundling of energy production, transmission and distribution, since other solutions exist to reconcile the creation of a European energy market with the essential political security that we must maintain over our networks.Żałuję jednak, że ust. 62 sprawozdania jest zbyt kategoryczny, jeśli chodzi o pełne uwolnienie własności produkcji, przesyłu i dystrybucji energii, ponieważ istnieją inne rozwiązania, umożliwiające pogodzenie utworzenia europejskiego rynku energetycznego z niezbędnym bezpieczeństwem politycznym, jakie musimy zapewnić naszym sieciom.
The table below shows this reconciliation, highlighting the key reconciling amounts, split between revenue and expenditure itemsW poniższej tabeli przedstawiono to uzgodnienie, z wyróżnieniem istotnych dla uzgodnienia kwot w podziale na pozycje przychodów i kosztów
Any consultations held under this paragraph shall be approached by both Parties in a spirit of cooperation and with a desire to reconcile the difference between themWszelkie konsultacje odbywające się na mocy niniejszego ustępu obie Strony prowadzą w duchu współpracy i pragnienia osiągnięcia wzajemnego porozumienia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1056 zdań frazy reconcile.Znalezione w 0,825 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.