wymowa: IPA: ˈrekənsɑil /ˈɹɛkənsaɪl/ , SAMPA: /"r\Ek@nsaIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • uzgadniać   
   
  To compare and adjust two or more accounts or statements so that the figures agree.
 • godzić   
 • pogodzić   
 • pojednać   
 • uzgodnić   
 • wyrównać   
 • zgadzać   

Pozostałe znaczenia:

 
pogodzić
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
To recreate friendly relationships.
 
To accept unwillingly.
 
to recreate friendly relationships
 
To make things compatible.
 
To make the net difference in credits and debits of a financial account agree with the balance.
 
to make things compatible or consistent
 
To bring to an agreement.
 
To make things compatible or consistent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

reconcilement
pogodzenie; pojednanie; zgoda

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "reconcile", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Ladies and gentlemen, I am among those who are convinced that we need urgent reform of our social systems; I, too, believe it is entirely possible to reconcile economic efficiency with the hope for social improvements and to reconcile freedom with justice, which is precisely why we must establish limits and minimum social standards for all Member States.
pl Panie i panowie! Należę do tych, którzy są przekonani, że potrzebna jest nam pilnie reforma naszych systemów socjalnych; uważam także, iż całkowicie możliwe jest pogodzenie efektywności gospodarczej z nadzieją na ulepszenia socjalne oraz pogodzenie wolności ze sprawiedliwością, i właśnie dlatego musimy ustalić limity oraz minimalne standardy socjalne dla wszystkich państw członkowskich.
en the implementation of active and preventive measures ensuring the early identification of needs with individual action plans and personalised support, such as tailored training, job search, outplacement and mobility, self-employment and business creation, including cooperative enterprises, incentives to encourage participation in the labour market, flexible measures to keep older workers in employment longer, and measures to reconcile work and private life, such as facilitating access to childcare and care for dependent persons
pl wdrażania czynnych i zapobiegawczych działań zapewniających wczesne rozpoznawanie potrzeb w ramach indywidualnych planów działania i zindywidualizowanego wsparcia, takich jak indywidualnie dobrane szkolenia, poszukiwanie pracy, zwolnienia monitorowane i mobilność, samozatrudnienie i tworzenie przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw spółdzielczych, zachęty do uczestnictwa w rynku pracy, elastyczne działania mające na celu przedłużanie aktywności zawodowej pracowników w starszym wieku oraz działania ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, takie jak ułatwianie dostępu do opieki nad dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu
en I recognise the difficulties of reconciling free market principles with inevitable discretion on defence deals, and common rules covering the award of public contracts with individual practices regarding defence contracts.
pl Zdaję sobie sprawę z trudności w pogodzeniu zasad wolnego rynku z konieczną dyskrecją przy zawieraniu kontraktów w dziedzinie obronności oraz wspólnych zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych z poszczególnymi praktykami mającymi zastosowanie do takich kontraktów.
en In fact, Commissioner Barnier went the extra mile to reconcile conflicting views and tensions and to incorporate different priorities of the various stakeholders.
pl Pan komisarz dołożył w istocie szczególnych wysiłków, aby pogodzić sprzeczne poglądy i złagodzić napięcia oraz uwzględnić różne priorytety poszczególnych zainteresowanych stron.
en whereas an integrated approach must not only take account of the economic, social and environmental aspects of territorial development, but must also serve to reconcile the interests of the various actors involved, in the light of a territory's specific characteristics, with a view to meeting local and regional challenges
pl mając na uwadze, że zintegrowane podejście nie powinno wyłącznie uwzględniać aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych rozwoju terytorialnego, lecz również prowadzić do koordynacji interesów poszczególnych zainteresowanych podmiotów przy uwzględnieniu specyfiki danych obszarów, aby sprostać lokalnym i regionalnym wyzwaniom
en Well, you' d better start reconciling
pl Weź się do roboty
en The argument that the measure has the objective of discouraging gambling cannot be reconciled with the fact that the casinos which apply the fee of EUR ‧ include those closest to the major centres of population in Greece, nor with the explicit possibility to admit customers without payment
pl Argumentu, że środek ma na celu zniechęcanie do hazardu, nie da się pogodzić z faktem, że wśród kasyn stosujących opłatę w wysokości ‧ EUR znajdują się również kasyna najbliższe największym skupiskom ludności w Grecji, ani z wyraźną możliwością wpuszczania klientów do kasyn bez opłat za wstęp
en Reconcile should not be used on its own but only in dogs that are also undergoing behavioural therapy
pl Preparat Reconcile należy stosować wyłącznie u psów, które są równocześnie poddawane leczeniu behawioralnemu
en The proposed text is intended to reconcile the varying positions voiced in previous discussions in the light of recent developments in case law, particularly the Altmark Trans judgment, and to address concerns about compliance with the principles of subsidiarity and of administrative freedom for public authorities
pl Proponowany tekst jest próbą pogodzenia różnych stanowisk wyrażonych we wcześniejszych debatach w świetle ostatnio wydanych orzeczeń, zwłaszcza wyroku Altmark-Trans, i uciszenia obaw o uwzględnienie zasady subsydiarności oraz o przestrzeganie zasady swobody zarządzania przez samorządy publiczne
en Calls on the Commission and the Member States to improve the situation by means of integration of the family angle through possibilities for flexible working hours, improved child-care facilities and social security provision accessibility across the borders; calls for parental leave conditions that genuinely allow men and women freedom of choice; stresses that reconciling work and family life is the responsibility of both men and women
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy sytuacji dzięki uwzględnieniu punktu widzenia rodziny poprzez umożliwienie wprowadzenia elastycznych godzin pracy, lepsze usługi w dziedzinie opieki nad dzieckiem i dostępność zabezpieczenia społecznego za granicą; wzywa do zapewnienia takich warunków urlopu rodzicielskiego, które dają mężczyznom i kobietom prawdziwą swobodę wyboru; podkreśla, że godzenie życia rodzinnego i zawodowego stanowi obowiązek zarówno mężczyzn, jak i kobiet
en CONVINCED of the need for economic interests to be reconciled with ecological requirements
pl PRZEKONANI o potrzebie pogodzenia interesu ekonomicznego z wymogami ekologicznymi
en Because of their wide scope, social changes relating to e.g. training, industrial relations, measures to reconcile work and family life, health and safety at work, occupational health care, vocational training, professional rehabilitation, pension benefits, or retirement opportunities, are important in the long term
pl W perspektywie długookresowej, ze względu na ich szeroki zakres, istotne są zmiany społeczne dotyczące choćby szkoleń, stosunków między pracodawcami a pracownikami, rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy, doskonalenia zawodowego, rehabilitacji zawodowej, świadczeń emerytalnych czy możliwości przejścia na emeryturę
en Most environmental interventions have attempted to reconcile conservation objectives and local development needs by supporting sustainable use of natural resources and other income-generating activities (such as eco-tourism), and to strengthen local administrations in charge of environmental protection
pl Celem większości interwencji dotyczących środowiska naturalnego było pogodzenie celów zachowawczych oraz lokalnych potrzeb w zakresie rozwoju poprzez wspieranie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych i innych działań będących źródłem zysku (np. turystyki ekologicznej) oraz wzmocnienie lokalnej administracji odpowiedzialnej za ochronę środowiska naturalnego
en The Administrative Commission shall try to reconcile the points of view within six months of the date on which the matter was brought before it
pl Komisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym skierowano do niej sprawę
en (DE) Mr President, ladies and gentlemen, today's debate shows that civil rights and the fight against terrorism are not always easy to reconcile.
pl (DE) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Dzisiejsza debata pokazuje, że nie zawsze łatwo jest pogodzić prawa obywatelskie z walką z terroryzmem.
en It has not been possible to reconcile important figures such as sales turnover with other company records
pl Nie można było uzgodnić ważnych danych liczbowych, takich jak obrót sprzedaży z innymi informacjami w pozostałych dokumentach przedsiębiorstwa
en The proposals for new legislation to improve the situation of women, especially in reconciling the demands of family and working life - which is an important step towards combating the decline in Europe's natural increase rate - are also very welcome.
pl Z dużym zadowoleniem przyjęłam także zapowiedzi wprowadzenia nowych projektów legislacji poświęconych poprawie sytuacji kobiet, a w szczególności pomocy w godzeniu życia rodzinnego z zawodowym, co stanowi istotny krok na drodze do walki z malejącym wciąż przyrostem naturalnym w Europie.
en Any consultations shall take place in a spirit of cooperation and with a desire to reconcile the differences between the Parties
pl Konsultacje odbywają się w duchu współpracy i z zamiarem zlikwidowania różnic występujących między Stronami
en Over the past 15 years we have made two attempts to reconcile the conflicting interests of airports and airlines in this area.
pl W ciągu minionych 15 lat podjęliśmy dwie próby pogodzenia sprzecznych interesów portów i linii lotniczych w tej dziedzinie.
en I hope there will be a definitive end to this problem, and that a political and administrative solution can be found to the conflict, in order to reconcile the interests of the parties.
pl Mam nadzieję, że problem zostanie definitywnie rozwiązany i że można znaleźć polityczne i administracyjne wyjście, godząc interesy stron tego konfliktu.
en Hence the need to reconcile security requirements and time constraints
pl Istnieje zatem konieczność pogodzenia wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń czasowych
en Considers that the presence of women in the scientific professions is encouraged not least by offering contractual solutions such as study grants or part-time work grants to help reconcile family and working life
pl jest zdania, że należy zachęcać kobiety do podejmowania pracy naukowej, szczególnie poprzez wprowadzenie rozwiązań umownych, takich jak stypendia naukowe lub pracy w ograniczonym wymiarze czasu, umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego
en The EU has always been at the forefront of the defence of women's rights, so I welcome the adoption of this report that aims to put an end to many of the discrepancies that still persist, such as wage differences, access to education and employment, difficulties in reconciling personal and professional life, and distance from decision-making positions.
pl UE zawsze przewodziła obronie praw kobiet, dlatego jestem zadowolony z przyjęcia sprawozdania, którego celem jest położenie kresu wielu wciąż utrzymującym się rozbieżnościom, takim jak różnice wynagrodzeń, różnice dostępu do kształcenia i zatrudnienia, trudności w łączeniu życia osobistego i zawodowego czy utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych.
en The percentage differentiation in management positions may be linked to the significant mental and physical effort being too much of a burden, so the representation of women should be put into practice by recognising and utilising knowledge and individual predispositions along with improving legal and economic conditions and aid infrastructure, which make it easier to reconcile family life with one's occupation.
pl Procentowe zróżnicowanie na stanowiskach kierowniczych może być związane ze znacznym wysiłkiem psychofizycznym jako zbyt obciążającym, dlatego reprezentowanie kobiet powinno odbywać się poprzez rozpoznanie i wykorzystanie wiedzy oraz indywidualnych predyspozycji wraz z poprawą warunków prawno-ekonomicznych, infrastruktury pomocowej, która ułatwia pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego.
en They give a complete picture of economic activity, from production to the generation and use of income for consumption or saving, and then transactions in capital assets, and finally to net lending or borrowing and the corresponding acquisition of financial assets or incurring of liabilities, with instrument and in some cases counterpart detail. The institutional sector accounts also provide financial balance sheets showing assets and liabilities, and accounts reconciling transactions with changes in the balance sheets
pl Prezentują one pełen obraz działalności gospodarczej, od produkcji przez tworzenie i wykorzystanie dochodów na konsumpcję lub oszczędności, a następnie transakcje dotyczące aktywów trwałych aż po wierzytelności netto lub zadłużenie netto i odpowiadające im nabycie aktywów finansowych lub zaciągnięcie zobowiązań, wraz z podziałem na instrumenty, a w niektórych przypadkach-- z wyszczególnieniem stron transakcji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1056 zdań frazy reconcile.Znalezione w 1,993 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.