Tłumaczenia na język polski:

  • znamionowy współczynnik efektywności energetycznej   

Przykładowe zdania z "rated energy efficiency ratio", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The energy efficiency class is then determined in accordance with the following tables: where the EER (energy efficiency ratio) is determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article ‧ at conditions T
pl Klasa efektywności energetycznej jest ustalona zgodnie z następującymi tabelami, w których EER (wskaźnik efektywności energetycznej) jest ustalany zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonymi w art. ‧, w warunkach T
en Efforts geared towards increasing recovery ratios and subsequent use of recovered glass (which result in environmental performance gains due to improved energy efficiency and decreased carbon dioxide emission) should be supported extensively
pl Należy zdecydowanie wspierać wysiłki zmierzające do zwiększenia współczynnika odzyskiwania szkła i jego późniejszej reutylizacji (co prowadzi do większej ekologiczności ze względu na poprawę efektywności energetycznej i mniejsze emisje dwutlenku węgla
en The reduction in energy intensity (ratio of energy consumption to GDP) of more than ‧.‧ % p.a. (!) that this requires should be achieved through structural changes, improved energy efficiency and the introduction of advanced technologies
pl Konieczne do tego zmniejszenie energochłonności (wykorzystanie energii w stosunku do produktu krajowego brutto) o więcej niż ‧,‧ % rocznie (!) powinno być spowodowane zmianami strukturalnymi, lepszą wydajnością energii oraz stosowaniem zaawansowanych technologii
en The EER (energy efficiency ratio) of the appliance in cooling mode at full load, determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article ‧ (conditions T
pl EER (wskaźnik efektywności energetycznej) urządzenia w trybie chłodzącym w czasie pełnego obciążenia, ustalony zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. ‧ (warunki T
en Energy efficiency ratio (EER) is the ratio of cold output to electricity input for a specified source and output temperature
pl Współczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
en Seasonal energy efficiency ratio and energy consumption for cooling
pl Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej i zużycie energii na chłodzenie
en If the refrigerant has a GWP of less than ‧ then the minimum requirements of the coefficient of performance (COP) and primary energy ratio (PER) in heating mode and the energy efficiency ratio (EER) in cooling mode, as set out in criteria ‧ and ‧ of this Annex, shall be reduced by ‧ %
pl Jeśli wartość GWP czynnika chłodniczego jest niższa od ‧, minimalne wymagania współczynnika efektywności (COP) i wskaźnika zużycia energii pierwotnej (PER) w trybie grzania i współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia określone w kryterium ‧ i ‧ niniejszego załącznika należy zmniejszyć o ‧ %
en Seasonal energy efficiency ratio (SEER) is the energy efficiency ratio averaged over the length of the cooling season for the heat pump system at a specified location
pl Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SEER) to uśredniony współczynnik efektywności energetycznej z sezonu chłodniczego dla systemu pompy ciepła w danej lokalizacji
en Energy efficiency ratio (EER) is ratio of cold output to electricity or gas input for a specified source and output temperature
pl Współczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
en energy efficiency: a ratio between an output of performance, service, goods or energy, and an input of energy
pl efektywność energetyczna: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii
en The efficiency of the heat pump unit shall exceed the following minimum requirements of the coefficient of performance (COP) and primary energy ratio (PER
pl Wydajność pompy ciepła powinna przekraczać następujące minimalne wymagania współczynnika efektywności (COP) i wskaźnika zużycia energii pierwotnej (PER
en The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with electrically driven compressors and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with gas driven compressors, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution losses
pl Wskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją
en Achieving the 20-20-20 objective by 2020, in other words a 20% reduction in energy consumption, an increase in the ratio of energy from renewable sources to total energy consumption to 20% and a 20% increase in energy efficiency requires coordinated and targeted action, both by the EU and by the Member States.
pl Realizacja do 2020 roku celu 20-20-20, a innymi słowy zmniejszenia o 20 % zużycia energii, zwiększenia do 20 % udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznej ilości zużywanej energii oraz zwiększenia o 20 % efektywności energetycznej wymaga podjęcia skoordynowanych i ukierunkowanych działań, zarówno przez Unię Europejską, jak i przez państwa członkowskie.
en If the heat pump is reversible and can cool, then the efficiency of the heat pump unit shall exceed the following minimum requirements of the energy efficiency ratio (EER) in cooling mode
pl Jeśli pompa ciepła jest dwufunkcyjna i jest zdolna do chłodzenia, jej wydajność powinna przekraczać następujące minimalne wymagania współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia
en The applicant shall supply suitable tools, computer programs and guidance so that competent installers are able to calculate the performance parameters of the heat pump system such as seasonal performance factor, seasonal energy efficiency ratio, primary energy ratio and annual emissions of carbon dioxide
pl Wnioskodawca dostarcza odpowiednie narzędzia, programy komputerowe i wsparcie umożliwiające wykwalifikowanym monterom obliczanie parametrów układu pomp ciepła, np. okresowego współczynnika efektywności, okresowego współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika energii głównej i rocznej emisji dwutlenku węgla
en Any efforts to increase the recovery ratio and use of recovered glass can improve the resulting environmental performance in three ways: it can improve energy efficiency: ‧ % increase of recovered glass ratio lowers energy consumption by ‧,‧ %; it can lower carbon dioxide emissions: ‧ % increase of recovered glass ratio reduces CO‧ emissions by ‧,‧ %, and it can save raw materials: using ‧ tonne of recycled glass to make new glass saves ‧,‧ tonnes of virgin raw materials
pl Wszelkie wysiłki na rzecz zwiększenia odzysku szkła oraz jego wykorzystania mogą w trojaki sposób przyczynić się do zmniejszenia obciążenia dla środowiska: poprzez poprawę efektywności energetycznej – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła przekłada się na spadek zużycia energii o ‧,‧ %, poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła obniża emisje CO‧ o ‧,‧ %, oraz poprzez oszczędność materiałów – wykorzystanie jednej tony szkła pochodzącego z recyklingu do produkcji nowego szkła zaoszczędza ‧,‧ tony surowców pierwotnych
en Another positive element is that the aid is tendered out, i.e. that different projects compete for support and that only the most efficient projects which provide the best aid/energy efficiency ratio will be supported
pl Kolejnym pozytywnym elementem jest to, że pomoc jest przedmiotem przetargu, tj. że różne projekty konkurują o wsparcie i że tylko najbardziej efektywne projekty, które zapewniają najlepszy stosunek pomoc/efektywność energetyczna, zostaną wsparte
en The energy efficiency is the ratio of mechanical output power to the electrical input power
pl Sprawność energetyczna stanowi stosunek mechanicznej mocy wyjściowej do elektrycznej mocy wejściowej
en The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for electrically driven heat pumps and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for gas driven or gas absorption heat pumps, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution losses according to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive ‧/‧/EEC
pl Wskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
en It has, among other things, proposed reduced VAT rates for green products and services aimed at improving the energy efficiency of buildings in particular.
pl Proponuje się w nim m.in. zmniejszenie stawek podatku VAT na produkty i usługi ekologiczne służące zwiększaniu racjonalizacji zużycia energii, w szczególności w odniesieniu do budynków.
en Notes that new technologies and approaches can in certain cases lead to an increase in energy consumption compared to the systems they are replacing; calls on the Commission and the Member States to take steps to ensure that consumers are made fully aware of the energy-efficiency performance of innovative systems compared to the technologies that are being replaced; calls on the Commission to come forward with a methodology for rating the energy performance of systems; notes the crucial role that smart meters can play in alerting consumers who change their behaviour or adopt new systems to the overall consequences of these changes in terms of energy efficiency
pl zauważa, że nowe technologie i podejścia mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do zwiększonego zużycia energii w porównaniu z systemami, które zastępują; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań w celu pełnego uświadomienia konsumentom wydajności energetycznej innowacyjnych systemów w porównaniu z technologiami, które są przez nie zastępowane; wzywa Komisję do opracowania metodologii oceniania wydajności energetycznej systemów; zaznacza, że inteligentne urządzenia pomiarowe mogą odgrywać istotną rolę w uświadamianiu konsumentom, którzy zmieniają swoje zachowanie lub zaczynają korzystać z nowych systemów, ogólnych konsekwencji tych zmian pod względem wydajności energetycznej
en whereas EU spatial development faces the challenges of economic restructuring, strong fluctuations in the labour market, inaccessible and congested public transport, limited useable territory exacerbated by urban sprawl, a declining and ageing population, the depopulation of rural areas and small towns and cities in favour of large urban centres, social exclusion, high and rising crime rates, ghetto-isation of certain city districts, low household income, a worsening of the quality of life in deprived areas, insufficient numbers of parks and recreation areas, environmental pollution, water, waste and residue management control and the need for secure energy supplies and efficient energy use
pl mając na uwadze, że przed rozwojem przestrzennym UE stoją wyzwania w postaci restrukturyzacji gospodarczej, znacznych zmian na rynku pracy, niedostępnego i przeciążonego transportu, ograniczenia powierzchni użytkowych spotęgowanego przez niekontrolowany rozwój miast, spadku liczby ludności, starzenia się populacji, wyludniania się obszarów wiejskich i małych miast w wyniku przenoszenia się ludności do dużych aglomeracji, rosnącej skali migracji, wyłączenia społecznego, wysokiej i rosnącej przestępczości, tworzenia gett w niektórych dzielnicach miast, niskich dochodów gospodarstw domowych, pogarszającej się jakości życia na ubogich obszarach, niewystarczającej liczby parków i terenów rekreacyjnych, zanieczyszczenia środowiska, kontrolowania zarządzania zasobami wodnymi, śmieciami i odpadami oraz potrzeby zapewnienia dostaw energii i jej wydajnego użytkowania
en Parliament has proposed interesting solutions: an increase in the European Regional Development Fund's rate from 2014, the creation of a new special fund commencing in 2014 and the opportunity to apply a reduced VAT rate, with energy efficiency and the use of renewable energies in mind.
pl Parlament przedstawił propozycje interesujących rozwiązań: zwiększenie, począwszy od 2014 roku, udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stworzenie, począwszy od 2014 roku, nowego funduszu specjalnego oraz możliwość stosowania obniżonej stopy podatku od wartości dodanej w odniesieniu do działań na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
en On Amendment 7: I can assure you that the Commission is very keen to specifically address the question of the use of reduced rates in order to promote energy efficiency.
pl W sprawie poprawki 7, zapewniam, że Komisja chętnie zajmie się konkretnie kwestią zastosowania obniżonych stawek w celu promowania wydajności energetycznej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96901 zdań frazy rated energy efficiency ratio.Znalezione w 18,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.