wymowa: IPA: /ɹeɪp/ rɛɪp , SAMPA: /reIp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • gwałt   
  (Noun  m)
   
  act of forcing sexual activity
   
  zmuszenie kogoś przemocą do odbycia stosunku seksualnego
   
  The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person against their will.
   
  praw. prawniczy zmuszenie kogoś przemocą, podstępem, nadużyciem władzy do odbycia stosunku seksualnego lub innej czynności seksualnej;
   
  act of forcing sexual activity
 • gwałcić   
  (Verb  impf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  zmuszać do stosunku płciowego
   
  force sexual intercourse
 • zgwałcić   
  (Verb  pf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  force sexual intercourse
 • naruszyć   
  (Verb  )
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
 • rzepak   
   
  Brassica napus var. oleifera, roślina z rodziny krzyżowych, o jasnożółtych kwiatach, mająca formy jare i ozime, uprawiana ze względu na nasiona zawierające olej, a także na paszę zieloną
   
  A Eurasian cruciferous plant, Brassica napus, that is cultivated for its seeds, which yield a useful oil, and as a fodder plant.
   
  bot. botanika roślina oleista o jasnożółtych kwiatach, uprawiana także na paszę zieloną;
 • brać     
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • wziąć   
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • porwanie   
 • rabować   
 • rabunek   
 • rzepa   
 • rzepakowy   
 • uwodzić   
 • zabór   
 • zgwałcenie   
 • zniewolenie   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika rzepak
 
gwałt
 
gwałcić
 
(obsolete) Fruit plucked in a bunch.
 
The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent and/or against their will.
 
To abuse an object in an extreme manner.
 
rape (seed oil plant) (Brassica Campestris)
 
The stalks and husks of grapes.
 
(slang) To dominate in a contest.
 
One of the six former administrative divisions of Sussex, UK.
 
rapeseed, Brassica napus
 
rape (Brassica napus)
 
A filter containing the stalks and husks of grapes used for clarifying wine.

Picture dictionary

rzepak
rzepak

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (15)

date rape drug
pigułka gwałtu; tabletka gwałtu
hybrid combination oilseed rape
kombinacja mieszańcowa rzepaku
hybrid cultivar of oilseed rape
odmiana mieszańcowa rzepaku
hybrid variety of oilseed rape
odmiana mieszańcowa rzepaku
indian rape
rzepa jadalna; rzepa biała
oilseed rape line
linia rzepaku
rape oil
olej rzepakowy
rape seed
nasiona rzepaku
raping
gwałt
The Rape of Lucrece
Gwałt na Lukrecji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rape", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Moreover, making women visible on the ground would enable us to make populations more aware of the inhumane nature of the use of rape as a weapon of war, and perhaps to put an end to the impunity enjoyed by perpetrators of such violence.
pl Co więcej, obecność kobiet na miejscu zdarzeń ułatwiłaby nam uświadomienie społeczeństwu nieludzkiego charakteru stosowania gwałtu jako narzędzia walki i być może położenie kresu bezkarności tych, którzy winni są tego rodzaju przemocy.
en Calls on all sides in the conflict to stop attacks targeting civilians, cease all use of death threats, rape, unlawful arrest, kidnapping, intimidation and robbing of civilians, and to abide fully by the provisions of Common Article ‧ of the Geneva Conventions; calls on the European Commission and Council to support the efforts to guarantee appropriate penalties for persons guilty of such offences
pl wzywa wszystkie strony konfliktu do położenia kresu atakom na ludność cywilną, całkowitego zaprzestania grożenia śmiercią, gwałtów, bezprawnego aresztowania, porwań, zastraszania i rabowania ludności cywilnej, a także do zastosowania się w pełni do przepisów wspólnego art. ‧ konwencji genewskich; wzywa Komisję Europejską i Radę do wspierania wysiłków na rzecz zagwarantowania odpowiednich kar dla osób winnych takich przestępstw
en Paragraphs ‧ and ‧ may be waived in the case of olive oil and colza and rape seed on which refunds are paid under food-aid operations, in accordance with the procedure laid down in Article
pl W przypadku oliwy z oliwek oraz materiału siewnego rzepiku i rzepaku można odstąpić od przepisów ust. ‧ i ‧, o ile w odniesieniu do tych produktów refundacje wypłaca się w ramach operacji pomocy żywnościowej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art
en A student is accusing me of rape
pl Uczeń oskarżył mnie o gwałt
en You condemned me the day you raped my mother
pl Przeklęłam cię w dniu kiedy zabiłeś moją matkę!
en " This is the tragic tale of Philomel and treats of Tereus ' treason and his rape. "See, Brother, see
pl To jest opowieść Filomeli, o zdradzie Terezjusza i jego gwałcie
en considering the presence of foreign armed groups, including the ex-Rwandan Armed Forces (ex-FAR)/Interahamwe (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR)), which continue to commit, with impunity, atrocities such as murder, rape, torture and raids, thereby forcing civilians to become displaced to the east of the DRC and in the neighbouring countries, which constitutes a threat to the security, stability and development of the country
pl mając na uwadze obecność zagranicznych grup zbrojnych, w tym sił zbrojnych związanych z byłymi władzami rwandyjskimi (ex-FAR)/Interahamwe (Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (FDLR)), które nadal bezkarnie dopuszczają się takich okrutnych zbrodni, jak morderstwa, gwałty, tortury i napady, przez co zmuszają ludność cywilną do przesiedlenia się do zachodniej części DRK i krajów sąsiadujących, co z kolei zagraża bezpieczeństwu, stabilności i rozwojowi tego kraju
en European Parliament resolution of ‧ January ‧ on the situation in the Democratic Republic of Congo and rape as a war crime
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i gwałtu jako zbrodni wojennej
en Or maybe I' il rape you
pl Albo może cię przelecę
en Ramon killed her husband, murdered her sick baby, then used the baby' s body to smuggle cocaine, and then he raped her
pl Ramon zabil jej meza, zamordowal jej chore dziecko, wykorzystujac jego cialo do przemytu kokainy, a potem ja zgwalcil
en Okay, you' re talking to a victim of an attempted rape
pl Mówisz do ofiary, którą próbowano zgwałcić
en Products other than food and feed containing ACS-BNØØ‧-‧ oilseed rape for the same uses as any other oilseed rape with the exception of cultivation
pl produkty inne niż żywność i pasze, zawierające rzepak ACS-BNØØ‧-‧, dla takich samych zastosowań, jak każdy inny rzepak, z wyjątkiem uprawy
en He' s raped and tortured hundreds of women
pl Gwałcił i torturował setki kobiet
en I should call the police and tell them that you raped me, you dirty old man
pl Powinnam iść na policję i zameldować, że mnie zgwałciłeś, sprośny staruchu
en Iman al-Obeidi, a Libyan woman, has told the international press that she was gang-raped and subsequently detained by pro-Gaddafi soldiers and interrogated for 72 hours before being released.
pl Libijka, Iman al-Obeidi, powiedziała międzynarodowej prasie, że popełniono na niej zbiorowy gwałt, a następnie została uwięziona przez żołnierzy Kaddafiego i przesłuchiwana przez 72 godziny przed wypuszczeniem na wolność.
en Should men who rape a child be free?
pl Czy gwałciciel powinien być wolny?
en Criminal responsibility for qualified variety rape in the light Polnish Penal Code
pl Odpowiedzialność karna za kwalifikowane odmiany zgwałceń w świetle polskiego Kodeksu karnego
en Yes, a story about a girl who was raped
pl Tak, historia o dziewczynie, która została zgwałcona
en The additional aid for colza and rape seed processed in Italy decided upon pursuant to Article ‧ of Regulation No ‧/EEC
pl Dodatkowa pomoc w odniesieniu do nasion rzepiku i rzepaku przetworzonych we Włoszech, przyznana na podstawie art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG
en whereas, since February ‧, some ‧ Somalis have fled fighting in Mogadishu, while ‧,‧ million Somalis – about ‧ per cent of the population – are in need of humanitarian assistance, and while there are ‧,‧ million displaced people; whereas many refugees were robbed, raped or beaten by freelance militias as they fled Somalia
pl mając na uwadze, że od lutego ‧ r. około ‧ Somalijczyków uciekło przed walkami w Mogadiszu, ‧,‧ mln Somalijczyków – czyli ok. ‧ % ludności – potrzebuje pomocy humanitarnej, a ‧,‧ mln osób jest przesiedlonych, mając na uwadze, że niezorganizowane bojówki obrabowały, zgwałciły lub pobiły wielu uchodźców uciekających z Somalii
en For the purposes of subheadings ‧ and ‧, the expression low erucic acid rape or colza oil means the fixed oil which has an erucic acid content of less than ‧ % by weight
pl W podpozycjach ‧ i ‧ wyrażenie olej rzepakowy lub olej rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oznacza ciekły olej o zawartości kwasu erukowego mniejszej niż ‧ % masy
en As I was saying, when I ran the rape kit,I found fresh male genetic material. From last night or early this morning
pl Jak mówiłem, kiedy przeprowadzałem test, znalazłem świeży męski materiał genetyczny z ostatniej nocy albo wczesnego ranka
en Kelton had a picture of Lisa and I, and talked statutory rape
pl Kelton miał zdjęcie ze mną i Lisą i gadał coś o gwałcie
en I didn' t rape that girl
pl Nie zgwałciłem tej dziewczyny
en He murdered and raped, and he enjoyed it
pl Zabijał i gwałcił dla przyjemności
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1528 zdań frazy rape.Znalezione w 1,175 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.