wymowa: IPA: /ɹeɪp/ rɛɪp , SAMPA: /reIp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • gwałt   
  (Noun  m)
   
  act of forcing sexual activity
   
  zmuszenie kogoś przemocą do odbycia stosunku seksualnego
   
  The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person against their will.
   
  praw. prawniczy zmuszenie kogoś przemocą, podstępem, nadużyciem władzy do odbycia stosunku seksualnego lub innej czynności seksualnej;
   
  act of forcing sexual activity
 • gwałcić   
  (Verb  impf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  zmuszać do stosunku płciowego
   
  force sexual intercourse
 • zgwałcić   
  (Verb  pf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  force sexual intercourse
 • naruszyć   
  (Verb  )
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
 • rzepak   
   
  Brassica napus var. oleifera, roślina z rodziny krzyżowych, o jasnożółtych kwiatach, mająca formy jare i ozime, uprawiana ze względu na nasiona zawierające olej, a także na paszę zieloną
   
  A Eurasian cruciferous plant, Brassica napus, that is cultivated for its seeds, which yield a useful oil, and as a fodder plant.
   
  bot. botanika roślina oleista o jasnożółtych kwiatach, uprawiana także na paszę zieloną;
 • brać     
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • wziąć   
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • porwanie   
 • rabować   
 • rabunek   
 • rzepa   
 • rzepakowy   
 • uwodzić   
 • zabór   
 • zgwałcenie   
 • zniewolenie   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika rzepak
 
gwałt
 
gwałcić
 
(obsolete) Fruit plucked in a bunch.
 
The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent and/or against their will.
 
To abuse an object in an extreme manner.
 
rape (seed oil plant) (Brassica Campestris)
 
The stalks and husks of grapes.
 
(slang) To dominate in a contest.
 
One of the six former administrative divisions of Sussex, UK.
 
rapeseed, Brassica napus
 
rape (Brassica napus)
 
A filter containing the stalks and husks of grapes used for clarifying wine.

Picture dictionary

rzepak
rzepak

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (15)

date rape drug
pigułka gwałtu; tabletka gwałtu
hybrid combination oilseed rape
kombinacja mieszańcowa rzepaku
hybrid cultivar of oilseed rape
odmiana mieszańcowa rzepaku
hybrid variety of oilseed rape
odmiana mieszańcowa rzepaku
indian rape
rzepa jadalna; rzepa biała
oilseed rape line
linia rzepaku
rape oil
olej rzepakowy
rape seed
nasiona rzepaku
raping
gwałt
The Rape of Lucrece
Gwałt na Lukrecji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rape", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The secondary victimization of raped women
pl Wtórna wiktymizacja kobiet zgwałconych
en The practice of the death penalty close to home in Belarus, hangings and stonings in Iran, female genital mutilation in Somalia, mass rapes in the Democratic Republic of Congo, the murdering of journalists in Russia, 215 million children working, arbitrary detentions, unfair trials, censorship, and so many other barbarities that require the European Union to be steadfast and uncompromising.
pl Stosowanie kary śmierci blisko nas, na Białorusi, wieszanie i kamienowanie w Iranie, okaleczanie narządów płciowych kobiet w Somalii, masowe gwałty w Demokratycznej Republice Konga, mordowanie dziennikarzy w Rosji, 215 milionów pracujących dzieci, bezpodstawne zatrzymania, nieuczciwe procesy sądowe, cenzura i inne barbarzyństwa wymagają od Unii Europejskiej niezłomnej i bezkompromisowej postawy.
en Rape is the other' s name.And therefore bind them, gentle Publius
pl Ten Morderstwo zwie się, tamten Gwałt
en And when he raped me, did you enjoy it?
pl Gdy mnie gwałcił, było ci przyjemnie?
en Not unusual for rape cases
pl Nic dziwnego w przypadku zgwałceń
en Whereas the varieties of colza and rape seed with a low glucosinolate content, known as
pl odmiany ziarna rzepaku i rzepiku o niskiej zawartości glukozynolanów, zwanych odmianami
en Mr Terry, a man raped me
pl Panie Terry, mężczyzna mnie zgwałcił
en Mrs. Sanchez, the full- time maid, told Odette... that Arroyo raped another maid that worked in that house
pl Będzie ją miała.Pani Sanchez powiedziała, że zgwałcił inną dziewczynę, która u niego pracowała
en support for persons in particular need of protection, such as unaccompanied minors and torture and rape victims
pl wsparcie dla osób, które szczególnie wymagają ochrony, takich jak osoby małoletnie bez opiekunów i ofiary tortur i gwałtów
en That your father raped you, that you got pregnant, and that Paula... is your daughter...... and your sister
pl Że ojciec cię wykorzystywał, że zaszłaś w ciążę... i że Paula jest twoją córką... i twoją siostrą
en He told us that Quill had raped his wife
pl Powiedzial, ze Quill zgwalcil jego zone
en Look at the alternatives that are available: NMP has been available for 11 years, but only now is found to be reprotoxic; there are flammable solvents that can cause glue-sniffing problems; there are date-rape drug substances that are seen as safe alternatives; there is DBE, about which not much is known; and there are the more basic blowlamps and sanding methods that can be used, although dust and other problems arise there.
pl Proszę zwrócić uwagę na istniejące zamienniki: NMP jest dostępny od 11 lat, ale dopiero teraz okazało się, że ma właściwości reprotoksyczne; są palne rozpuszczalniki, które mogą wywołać problemy podobne do tych, które powoduje wąchanie kleju; są randkowe narkotyki gwałtu, które uważa się za bezpieczne produkty alternatywne; jest DBE, o którym niewiele wiadomo; istnieje też wiele innych podstawowych metod, polegających na opalaniu i szlifowaniu, które można zastosować, chociaż wówczas powstaje problem pyłu i problemy innego rodzaju.
en Brassica napus L. (partim) Swede rape
pl Brassica napus L. (partim) Rzepak
en It appears she was raped and strangled
pl To ukazuje się ona została zgwałcona i zabił dusząc
en The notification covers the importation and storage of the GT‧ oilseed rape, and its use as feed as well as in the processing for feed, and its industrial uses as or in products
pl Zgłoszenie obejmuje przywóz i magazynowanie rzepaku oleistego GT‧ oraz jego używanie jako paszy, jak również w przetwórstwie na paszę oraz jego zastosowania przemysłowe jako produktów lub ich składników
en And our women are raped and killed
pl Nasze kobiety są gwałcone i zabijane
en Rape, colza or mustard oil and fractions thereof
pl Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje
en Changes in cell wall protein contents in acclimated and deacclimated oilseed rape leaves
pl Zmiany zawartości białek ściany komórkowej w aklimatyzowanych i deaklimatyzowanych liściach rzepaku ozimego
en She wasn' tjust raped, she was sadistically beaten and sodomized
pl Została nie tylko zgwałcona, ale też sadystycznie pobita
en Taking into account those considerations, it is appropriate to grant an authorisation to cover the presence in products of T‧ oilseed rape resulting from the commercialisation of T‧ oilseed rape seeds in third countries until
pl Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy wydać zezwolenie obejmujące obecność rzepaku T‧ w produktach będącą rezultatem sprzedaży nasion rzepaku T‧ w krajach trzecich przed ‧ r
en Found a day later, raped and cut up in the Glades
pl Znaleziono ją dzień później, zgwałconą i zasztyletowaną
en When you found the panties...... was your first thought that Quill might have raped Mrs. Manion...... or was it that he might have been stepping out with Mrs. Manion?
pl Kiedy znalazla pani majtki, pani pierwsza mysla bylo, ze Quill zgwalcil pania Manion, czy tez, ze mial z nia romans?
en provide operators with appropriate plans for eradicating volunteer oilseed rape plants that include MON-‧-‧ oilseed rape
pl zapewnia rolnikom właściwe plany usuwania dziko rosnącego rzepaku oleistego zawierającego rzepak oleisty MON
en It is a region of fantastic natural beauty and a wealth of natural resources, on the one hand, and appalling suffering, on the other: natural disasters, war, expulsion, famine, disease, massacres, mass rape and ethnic conflicts - worse than almost anywhere else.
pl To jest region fantastycznego naturalnego piękna i bogactwa zasobów naturalnych z jednej strony, a przeraźliwego cierpienia z drugiej: katastrofy naturalne, wojna, wydalenia, głód, choroby, rzezie, masowe gwałty i konflikty etniczne - gorsze niż gdziekolwiek indziej.
en Ramon killed her husband, murdered her sick baby, then used the baby' s body to smuggle cocaine, and then he raped her
pl Ramon zabil jej meza, zamordowal jej chore dziecko, wykorzystujac jego cialo do przemytu kokainy, a potem ja zgwalcil
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1528 zdań frazy rape.Znalezione w 2,565 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.