wymowa: IPA: /ɹeɪp/ rɛɪp , SAMPA: /reIp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • gwałt   
  (Noun  m)
   
  act of forcing sexual activity
   
  zmuszenie kogoś przemocą do odbycia stosunku seksualnego
   
  The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person against their will.
   
  praw. prawniczy zmuszenie kogoś przemocą, podstępem, nadużyciem władzy do odbycia stosunku seksualnego lub innej czynności seksualnej;
   
  act of forcing sexual activity
   
  act of forcing sexual activity
 • gwałcić   
  (Verb, Verbal  impf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  zmuszać do stosunku płciowego
   
  force sexual intercourse
   
  force sexual intercourse
 • zgwałcić   
  (Verb  pf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  force sexual intercourse
   
  force sexual intercourse
 • rzepak   
  (Noun  )
   
  Brassica napus var. oleifera, roślina z rodziny krzyżowych, o jasnożółtych kwiatach, mająca formy jare i ozime, uprawiana ze względu na nasiona zawierające olej, a także na paszę zieloną
   
  A Eurasian cruciferous plant, Brassica napus, that is cultivated for its seeds, which yield a useful oil, and as a fodder plant.
   
  bot. botanika roślina oleista o jasnożółtych kwiatach, uprawiana także na paszę zieloną;
 • naruszyć   
  (Verb  )
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
 • kapusta rzepak   
  (Noun  )
 • brać     
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • wziąć   
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • Brassica napus   
 • porwanie   
 • rabować   
 • rabunek   
 • rzepa   
 • rzepakowy   
 • uwodzić   
 • zabór   
 • zgwałcenie   
 • zniewolenie   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika rzepak
 
gwałt
 
gwałcić
 
(obsolete) Fruit plucked in a bunch.
 
The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent and/or against their will.
 
To abuse an object in an extreme manner.
 
rape (seed oil plant) (Brassica Campestris)
 
The stalks and husks of grapes.
 
(slang) To dominate in a contest.
 
One of the six former administrative divisions of Sussex, UK.
 
rapeseed, Brassica napus
 
rape (Brassica napus)
 
A filter containing the stalks and husks of grapes used for clarifying wine.

Picture dictionary

rzepak
rzepak

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (17)

date rape drug
pigułka gwałtu; tabletka gwałtu
hybrid combination oilseed rape
kombinacja mieszańcowa rzepaku
hybrid cultivar of oilseed rape
odmiana mieszańcowa rzepaku
hybrid variety of oilseed rape
odmiana mieszańcowa rzepaku
indian rape
rzepa jadalna; rzepa biała; Brassica campestris; brassica campestris rapifera; brassica rapa; kapusta polna; rzepa olejna; rzepik
oilseed rape line
linia rzepaku
Rape Me
Rape Me
rape oil
olej rzepakowy
rape seed
nasiona rzepaku
raping
gwałt
The Rape of Lucrece
Gwałt na Lukrecji
wild rape
rzodkiew świrzepa; łopucha; świerzop

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rape", pamięć tłumaczeniowa

add example
en rape and sunflower
pl rzepak i słonecznik
en Is deeply concerned by the grim humanitarian situation in northern Uganda, where as a result of the activities of the Lord's Resistance Army of rebel leader Joseph Kony a huge percentage of the population remains in displaced persons' camps; condemns the horrifying human rights violations including the largescale abduction, mutilation and rape of children in the region by rebels belonging to the Lord's Resistance Army
pl wyraża głębokie zaniepokojenie poważną sytuacją humanitarną w północnej Ugandzie, gdzie w efekcie działań Armii Oporu Pana przywódcy rebeliantów Josepha Kony znaczny odsetek ludności pozostaje w obozach dla osób wysiedlonych; potępia straszliwe łamanie praw człowieka, w tym masowe porwania, okaleczenia i gwałty na dzieciach popełniane w regionie przez rebeliantów należących do Armii Oporu Pana
en Under Article ‧ of Directive ‧/‧/EC and section C.‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC establishing guidance notes supplementing Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, Member States may carry out checks and/or additional monitoring with respect to accidental spillage of Ms‧, Rf‧ and Ms‧xRf‧ oilseed rape grains and identification of potential unanticipated adverse effects arising from such spillage
pl Na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i sekcji C.‧.‧ załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE ustanawiającej noty wyjaśniające uzupełniające załącznik ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE państwa członkowskie mogą przeprowadzać kontrole i/lub dodatkowe monitorowanie w odniesieniu do przypadkowego rozsypania ziaren rzepaku oleistego Ms‧, Rf‧ i Ms‧xRf‧ oraz określania wynikających z niego nieprzewidzianych negatywnych skutków
en Today, that young woman has been sued for defamation by the same men who raped her.
pl Ci sami mężczyźni, którzy ją zgwałcili, dzisiaj oskarżają ją o zniesławienie.
en having regard to the ongoing conflict in Darfur (Sudan) and the grave, repeated infringements of human rights, particularly the continued risk of sexual assault and rape faced by women and girls, and stressing the need for effective humanitarian aid and help for victims of sexual violence
pl mając na uwadze wciąż trwający konflikt w Darfurze (Sudan) oraz poważne i powtarzające się przypadki łamania praw człowieka, do których tam dochodzi, zwłaszcza nieustające zagrożenie wykorzystywaniem seksualnym i gwałtem, na jakie narażone są kobiety i dziewczęta, a także przypominając o konieczności skutecznej pomocy humanitarnej i pomocy ofiarom przemocy na tle seksualnym
en However, today, 10 years on from that resolution, thousands of women are still being raped in war-torn countries, such as Congo for example.
pl Tymczasem dziś, 10 lat od przyjęcia rezolucji, tysiące kobiet w krajach targanych wojnami, jak na przykład Kongo, wciąż padają ofiarą gwałtów.
en who' s accused of raping and brutally beating this young girl
pl Oskarżony o pobicie i zgwałcenie tej dziewczyny
en It is rape, and rape is without exception a crime in all ages and all cultures.
pl To gwałt, a gwałt zawsze jest zbrodnią, niezależnie od czasów i kultury.
en Rape as a weapon of war in the contemporary conflicts. The case of Libya and Yugoslavia.
pl Gwałt jako broń stosowana we współczesnych konfliktach na przykładzie Libii i Jugosławii
en Brassica napus L. (partim) Swede rape
pl Brassica napus L. (partim) Rzepak
en Influence of selected soil bacteria on rape (Brassica napus L.) growth in the presence of heavy metals
pl Wpływ wybranych bakterii glebowych na wzrost rzepaku (Brassica napus L.) w obecności metali ciężkich
en author. - (PL) Madam President, referring again to the October 2006 incident, while at the same time bearing in mind the lack of legal protection for women in Saudi Arabia, but above all on the basis of facts that have again been demonstrated by expressions of social condemnation of the voice of rape victims attempting to bring about a public debate on this subject, I call on the Saudi Arabian authorities to cease this type of practice forthwith.
pl Odwołując się jeszcze raz do incydentu z października 2006 roku, biorąc jednocześnie pod uwagę brak opieki prawnej kobiet w Arabii Saudyjskiej, ale przede wszystkim opierając się na faktach, które po raz kolejny udowadniają wyrazy potępienia społecznego dla głosu ofiar gwałtów, próbujących wywołać publiczną debatę na ten temat. Wzywam władze Arabii Saudyjskiej do natychmiastowego zaprzestania tego typu praktyk.
en And he raped me before we got to the next town
pl Zgwałcił mnie zanim dojechaliśmy do następnego miasta
en In Malta, the rape of a man by another man does not exist.
pl Na Malcie nie istnieje gwałt mężczyzny na innym mężczyźnie.
en I appeal to the European Commission to step up medical assistance to the civilian population in Congo. In particular, aid is needed for women and children infected as a result of rape.
pl Zwracam się do Komisji Europejskiej o wzmocnienie skali pomocy medycznej dla ludności cywilnej Konga, w szczególności pomocy medycznej dla kobiet i dziewcząt zakażonych w związku z dokonanymi na nich gwałtami.
en He rapes us up, he stays here!
pl Okradł nas, zostaje tutaj
en I arrested them for the rape...... and attempted murder of ‧- year- old Tonya Hailey
pl Zaaresztowałem ich za gwałt... i usiłowanie morderstwa na ‧- cio letniej Toni Hailey
en That is why we must protest against the brutal execution of the 13-year-old South Somalian girl, who after having been raped by three men, was stoned to death upon the verdict of an Islamic court.
pl Dlatego musimy protestować przeciwko brutalnej egzekucji 13-letniej dziewczynki z Południowej Somalii, która, zgwałcona przez trzech mężczyzn, została następnie ukamienowana na mocy wyroku sądu islamskiego.
en Briggs Turnip rape
pl Briggs Rzepik
en shocked by the fact that sexual violence and rape are used as weapons of war
pl przerażone faktem, iż przemoc seksualna oraz gwałty są wykorzystywane jako narzędzia walki
en I' m going to fucking rape your soul
pl Zamierzam zgwałcić twoją pierdoloną duszę!
en You think I was raped?
pl Myślicie, że zostałam zgwałcona?
en on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Madam President, the appalling mass rapes taking place in the Congo are being systematically organised and this means they are also being used as a military strategy, and that is not just war but sexual terror against women.
pl w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Pani przewodnicząca! Przerażające masowe gwałty, do których dochodzi w Kongo są systematycznie organizowane, a oznacza to, że są wykorzystywane jako strategia wojskowa i że nie chodzi tylko o wojnę, ale o terror seksualny wobec kobiet.
en The man is now serving his life sentence in a prison in Poland, although Polish law does not provide for a life sentence for rape, only for murder - rape carries a maximum sentence of 12 years.
pl Obecnie ten człowiek odbywa karę dożywotniego więzienia w Polsce, chociaż polskie prawo nie przewiduje kary dożywotniego więzienia za gwałt, a jedynie za zabójstwa (za gwałt maksymalnie 12 lat).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1528 zdań frazy rape.Znalezione w 1,449 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.