wymowa: IPA: /ɹeɪp/ rɛɪp , SAMPA: /reIp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • gwałt   
  (Noun  m)
   
  act of forcing sexual activity
   
  zmuszenie kogoś przemocą do odbycia stosunku seksualnego
   
  The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person against their will.
   
  praw. prawniczy zmuszenie kogoś przemocą, podstępem, nadużyciem władzy do odbycia stosunku seksualnego lub innej czynności seksualnej;
   
  act of forcing sexual activity
 • gwałcić   
  (Verb  impf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  zmuszać do stosunku płciowego
   
  force sexual intercourse
 • zgwałcić   
  (Verb  pf)
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
   
  force sexual intercourse
 • naruszyć   
  (Verb  )
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
 • rzepak   
   
  Brassica napus var. oleifera, roślina z rodziny krzyżowych, o jasnożółtych kwiatach, mająca formy jare i ozime, uprawiana ze względu na nasiona zawierające olej, a także na paszę zieloną
   
  A Eurasian cruciferous plant, Brassica napus, that is cultivated for its seeds, which yield a useful oil, and as a fodder plant.
   
  bot. botanika roślina oleista o jasnożółtych kwiatach, uprawiana także na paszę zieloną;
 • brać     
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • wziąć   
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • porwanie   
 • rabować   
 • rabunek   
 • rzepa   
 • rzepakowy   
 • uwodzić   
 • zabór   
 • zgwałcenie   
 • zniewolenie   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika rzepak
 
gwałt
 
gwałcić
 
(obsolete) Fruit plucked in a bunch.
 
The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent and/or against their will.
 
To abuse an object in an extreme manner.
 
rape (seed oil plant) (Brassica Campestris)
 
The stalks and husks of grapes.
 
(slang) To dominate in a contest.
 
One of the six former administrative divisions of Sussex, UK.
 
rapeseed, Brassica napus
 
rape (Brassica napus)
 
A filter containing the stalks and husks of grapes used for clarifying wine.

Picture dictionary

rzepak
rzepak

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (15)

date rape drugpigułka gwałtu; tabletka gwałtu
hybrid combination oilseed rapekombinacja mieszańcowa rzepaku
hybrid cultivar of oilseed rapeodmiana mieszańcowa rzepaku
hybrid variety of oilseed rapeodmiana mieszańcowa rzepaku
indian raperzepa jadalna; rzepa biała
oil seed raperzepak
oilseed raperzepak
oilseed rape linelinia rzepaku
oilseed swede raperzepak
rape (plant)rzepak
rape oilolej rzepakowy
rape seednasiona rzepaku
rapinggwałt
The Rape of LucreceGwałt na Lukrecji
The Rape of the Sabine WomenPorwanie Sabinek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rape", pamięć tłumaczeniowa

add example
Moreover, making women visible on the ground would enable us to make populations more aware of the inhumane nature of the use of rape as a weapon of war, and perhaps to put an end to the impunity enjoyed by perpetrators of such violence.Co więcej, obecność kobiet na miejscu zdarzeń ułatwiłaby nam uświadomienie społeczeństwu nieludzkiego charakteru stosowania gwałtu jako narzędzia walki i być może położenie kresu bezkarności tych, którzy winni są tego rodzaju przemocy.
Calls on all sides in the conflict to stop attacks targeting civilians, cease all use of death threats, rape, unlawful arrest, kidnapping, intimidation and robbing of civilians, and to abide fully by the provisions of Common Article ‧ of the Geneva Conventions; calls on the European Commission and Council to support the efforts to guarantee appropriate penalties for persons guilty of such offenceswzywa wszystkie strony konfliktu do położenia kresu atakom na ludność cywilną, całkowitego zaprzestania grożenia śmiercią, gwałtów, bezprawnego aresztowania, porwań, zastraszania i rabowania ludności cywilnej, a także do zastosowania się w pełni do przepisów wspólnego art. ‧ konwencji genewskich; wzywa Komisję Europejską i Radę do wspierania wysiłków na rzecz zagwarantowania odpowiednich kar dla osób winnych takich przestępstw
Paragraphs ‧ and ‧ may be waived in the case of olive oil and colza and rape seed on which refunds are paid under food-aid operations, in accordance with the procedure laid down in ArticleW przypadku oliwy z oliwek oraz materiału siewnego rzepiku i rzepaku można odstąpić od przepisów ust. ‧ i ‧, o ile w odniesieniu do tych produktów refundacje wypłaca się w ramach operacji pomocy żywnościowej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art
A student is accusing me of rapeUczeń oskarżył mnie o gwałt
You condemned me the day you raped my motherPrzeklęłam cię w dniu kiedy zabiłeś moją matkę!
" This is the tragic tale of Philomel and treats of Tereus ' treason and his rape. "See, Brother, seeTo jest opowieść Filomeli, o zdradzie Terezjusza i jego gwałcie
considering the presence of foreign armed groups, including the ex-Rwandan Armed Forces (ex-FAR)/Interahamwe (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR)), which continue to commit, with impunity, atrocities such as murder, rape, torture and raids, thereby forcing civilians to become displaced to the east of the DRC and in the neighbouring countries, which constitutes a threat to the security, stability and development of the countrymając na uwadze obecność zagranicznych grup zbrojnych, w tym sił zbrojnych związanych z byłymi władzami rwandyjskimi (ex-FAR)/Interahamwe (Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (FDLR)), które nadal bezkarnie dopuszczają się takich okrutnych zbrodni, jak morderstwa, gwałty, tortury i napady, przez co zmuszają ludność cywilną do przesiedlenia się do zachodniej części DRK i krajów sąsiadujących, co z kolei zagraża bezpieczeństwu, stabilności i rozwojowi tego kraju
European Parliament resolution of ‧ January ‧ on the situation in the Democratic Republic of Congo and rape as a war crimeRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i gwałtu jako zbrodni wojennej
Or maybe I' il rape youAlbo może cię przelecę
Ramon killed her husband, murdered her sick baby, then used the baby' s body to smuggle cocaine, and then he raped herRamon zabil jej meza, zamordowal jej chore dziecko, wykorzystujac jego cialo do przemytu kokainy, a potem ja zgwalcil
Okay, you' re talking to a victim of an attempted rapeMówisz do ofiary, którą próbowano zgwałcić
Products other than food and feed containing ACS-BNØØ‧-‧ oilseed rape for the same uses as any other oilseed rape with the exception of cultivationprodukty inne niż żywność i pasze, zawierające rzepak ACS-BNØØ‧-‧, dla takich samych zastosowań, jak każdy inny rzepak, z wyjątkiem uprawy
He' s raped and tortured hundreds of womenGwałcił i torturował setki kobiet
I should call the police and tell them that you raped me, you dirty old manPowinnam iść na policję i zameldować, że mnie zgwałciłeś, sprośny staruchu
Iman al-Obeidi, a Libyan woman, has told the international press that she was gang-raped and subsequently detained by pro-Gaddafi soldiers and interrogated for 72 hours before being released.Libijka, Iman al-Obeidi, powiedziała międzynarodowej prasie, że popełniono na niej zbiorowy gwałt, a następnie została uwięziona przez żołnierzy Kaddafiego i przesłuchiwana przez 72 godziny przed wypuszczeniem na wolność.
Should men who rape a child be free?Czy gwałciciel powinien być wolny?
Criminal responsibility for qualified variety rape in the light Polnish Penal CodeOdpowiedzialność karna za kwalifikowane odmiany zgwałceń w świetle polskiego Kodeksu karnego
Yes, a story about a girl who was rapedTak, historia o dziewczynie, która została zgwałcona
The additional aid for colza and rape seed processed in Italy decided upon pursuant to Article ‧ of Regulation No ‧/EECDodatkowa pomoc w odniesieniu do nasion rzepiku i rzepaku przetworzonych we Włoszech, przyznana na podstawie art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG
whereas, since February ‧, some ‧ Somalis have fled fighting in Mogadishu, while ‧,‧ million Somalis – about ‧ per cent of the population – are in need of humanitarian assistance, and while there are ‧,‧ million displaced people; whereas many refugees were robbed, raped or beaten by freelance militias as they fled Somaliamając na uwadze, że od lutego ‧ r. około ‧ Somalijczyków uciekło przed walkami w Mogadiszu, ‧,‧ mln Somalijczyków – czyli ok. ‧ % ludności – potrzebuje pomocy humanitarnej, a ‧,‧ mln osób jest przesiedlonych, mając na uwadze, że niezorganizowane bojówki obrabowały, zgwałciły lub pobiły wielu uchodźców uciekających z Somalii
For the purposes of subheadings ‧ and ‧, the expression low erucic acid rape or colza oil means the fixed oil which has an erucic acid content of less than ‧ % by weightW podpozycjach ‧ i ‧ wyrażenie olej rzepakowy lub olej rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oznacza ciekły olej o zawartości kwasu erukowego mniejszej niż ‧ % masy
As I was saying, when I ran the rape kit,I found fresh male genetic material. From last night or early this morningJak mówiłem, kiedy przeprowadzałem test, znalazłem świeży męski materiał genetyczny z ostatniej nocy albo wczesnego ranka
Kelton had a picture of Lisa and I, and talked statutory rapeKelton miał zdjęcie ze mną i Lisą i gadał coś o gwałcie
I didn' t rape that girlNie zgwałciłem tej dziewczyny
He murdered and raped, and he enjoyed itZabijał i gwałcił dla przyjemności
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1528 zdań frazy rape.Znalezione w 1,028 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.