wymowa: IPA: /ˈpɜːtʃəs/ ˈpɜːtʃəs /ˈpɚːtʃəs/ ˈpɚːtʃəs        

Tłumaczenia na język polski:

 • kupić     
  []
   
  To obtain in exchange for money or goods.
 • zakup   
  (  m)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • kupno     
  (  n)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • nabywanie   
   
  umowa, na podstawie której kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz od sprzedawcy i zapłacić mu ustaloną cenę w zamian za przeniesienie na siebie prawa własności
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
 • sprawiać   
   
  przen. przenośnie, przenośnia kupować
 • kupować     
 • nabycie   
 • nabytek   
 • nabywać   
 • nabyć   
 • skup   
 • sprawunek   
 • talia   
 • wykupienie   
 • zakupić   
 • zakupywać   

Pozostałe znaczenia:

 
zakup
 
kupować
 
To pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain,or acquire.
 
(law, dated) Acquisition of lands or tenements by means other than descent or inheritance, namely, by one's own act or agreement.
 
To expiate by a fine or forfeit.
 
to pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain or acquire
 
To buy, obtain by payment of a price in money or its equivalent.
 
individual item one has purchased
 
acquisition of lands or tenements by other means than descent or inheritance
 
That which is obtained for a price in money or its equivalent.
 
That which is obtained, got or acquired, in any manner, honestly or dishonestly; property; possession; acquisition.
 
(to) buy
 
The acquisition of title to, or property in, anything for a price; buying for money or its equivalent.
 
The act or process of seeking and obtaining something (e.g. property, etc.)
 
(rock climbing, uncountable) The amount of hold one has from an individual foothold or ledge.
 
To constitute the buying power for a purchase, have a trading value.
 
sale (transaction)
 
The apparatus, tackle or device by which such mechanical advantage is gained.
 
to obtain by any outlay, as of labor, danger or sacrifice
 
To apply to (anything) a device for obtaining a mechanical advantage; to get a purchase upon, or apply a purchase to.
 
An individual item one has purchased.
 
To obtain by any outlay, as of labor, danger, or sacrifice, etc.
 
to obtain by paying money or its equivalent; to buy for a price
 
To put forth effort to obtain anything; to strive; to exert one's self.
 
that which is obtained for a price in money or its equivalent
 
(uncountable) Any mechanical hold or advantage, applied to the raising or removing of heavy bodies, as by a lever, a tackle or capstan.
 
the acquisition of title to, or property in, anything for a price

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (52)

9% nickel purchase order
zamówienia na stal niklową 9%
central purchasing body
centralna jednostka zakupująca
compulsory purchase of land
przymusowy wykup ziemi
contract under which commission is payable on purchase or sale
umowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
cooperative purchasing
skup interwencyjny
credit purchase
kupno na kredyt
dynamic purchasing system
system zamówień dynamicznych; dynamiczny system zakupów
exclusive purchasing
wyłączny zakup
exclusive purchasing agreement
umowa o wyłączności zakupu
expected purchase order net amount
szacowana wartość netto zamówienia
Gadsden Purchase
Zakup Gadsdena
hire purchase
rata; sprzedaż ratalna; kupno na raty; leasing
hire-purchase
sprzedaż ratalna
intercompany purchase order
międzyfirmowe zamówienie zakupu
intercompany purchase order invoice
faktura międzyfirmowego zamówienia zakupu
joint purchasing agreement
porozumienie o wspólnych zakupach
levy on meat purchases (rendering levy)
opłata związana z zakupem mięsa (opłata utylizacyjna)
Louisiana Purchase
Terytorium Luizjany
multiline purchase
zakup wielowierszowy
planned purchase order
planowane zamówienie zakupu
proof of purchase
dowód zakupu
purchase amount approval limit
limit akceptacji kwoty zakupu
purchase ceiling
górny limit zakupów
purchase invoice
faktura zakupu
purchase miscellaneous charge
pozostałe koszty zakupu
purchase of shares
nabycie udziałów/akcji
purchase order
zamówienie
purchase order line net amount
cena netto pozycji na zamówieniu zakupu
purchase order net unit price
cena jednostkowa netto na zamówieniu zakupu
purchase order overdelivery percentage
procent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase order underdelivery percentage
procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase price
cena zakupu; cena nabycia
purchase requisition
zapotrzebowanie na zakup
purchased
kupiony
purchased goodwill
wartość firmy
purchaser
nabywca; ; klient; odbiorca; kupiec
purchaser's
nabywczy
purchasers
nabywca
purchasing
skup; kupno; zakup
purchasing cooperatives
zakup spółdzielczy
purchasing habits
zwyczaje konsumenta; przyzwyczajenia kupujących
purchasing market
rynek zakupu
purchasing power
siła nabywcza
purchasing power parity
parytet siły nabywczej
Purchasing Power Standard
standard siły nabywczej; SSN
purchasing price
cena nabycia; cena zakupu
secondary purchase
wtórny zakup; refinansowanie
simplified contract notice for use in a dynamic purchasing system
uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
stealth purchase
ukryte kupno
to purchase
kupić; nabyć; zakupić; zakupywać
unlimited purchase approval
nieograniczony limit akceptacji zakupów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "purchase", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the import, acquisition, purchase, transport, holding, sale, transfer or export of, or trade in, arms and ammunition constituting antiques, works of art or decorative items or intended to form part of a collection or display; authorisation may be subject to the condition that the arm has been permanently disabled
pl import, nabywanie, zakup, transportowanie, posiadanie, sprzedaż, przekazywanie, eksport lub handel bronią i amunicją, które są zabytkami, dziełami sztuki lub przedmiotami dekoracyjnymi lub też mają stanowić część kolekcji lub panoplium; warunkiem takiego pozwolenia może być stałe pozbawienie broni cech użytkowych
en Provision should therefore be made for a Community definition of central purchasing bodies used by contracting entities
pl Należy zatem przewidzieć w przepisach wspólnotową definicję centralnych jednostek zakupujących obsługujących podmioty zamawiające
en When purchasing cereals, account is taken of their quality and their moisture content, which must not exceed ‧ %
pl Przy skupie zboża zwraca się uwagę na jego jakość oraz wilgotność, która nie może być wyższa niż ‧ %
en special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
en On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Carrefour (France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Hyparlo (France) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Carrefour (Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hyparlo (Francja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en That computer was purchased from Logitech by Travis Dean
pl Ten komputer został kupiony od Logitech przez Travisa Dean
en In connection with works of art, this appropriation is intended to cover both the cost of acquiring and purchasing specific material and the current expenditure relating thereto, including framing, restoration, cleaning, insurance and ad hoc transport costs
pl W przypadku dzieł sztuki środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ich pozyskaniem lub zakupem specjalnego wyposażenia oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu
en In the case of options, the full premium (i.e. the purchase/sale price of the options and the implied service charge) is recorded
pl W przypadku opcji rejestruje się całą premię (tj. cenę zakupu/sprzedaży opcji i dorozumianą opłatę manipulacyjną
en The purchaser shall pay the intervention agency the purchase price for the rice, before the goods are removed, within ‧ days from the notification of acceptance of the application referred to in Article
pl Podmiot skupujący płaci agencji interwencyjnej cenę zakupu ryżu przed odbiorem towaru, w terminie ‧ dni od powiadomienia o przyjęciu wniosku określonego w art
en Consequently, realised gains and losses arising from net sales are also calculated and booked on trade date. Net purchases of foreign currency affect the currency holding
pl Dlatego też zrealizowane zyski i straty wynikające ze sprzedaży netto są także wyliczane i księgowane w dniu transakcji. W wyniku zakupów netto walut obcych średnie koszty posiadanego pakietu waluty zmieniają się w dniu transakcji. Także w dniu transakcji zmieniają się średnie kursy papierów wartościowych (w wyniku zakupów tych papierów
en For loans to households for house purchase
pl W odniesieniu do pożyczek dla gospodarstw domowych na kupno domów
en As the delivery is in general the characteristic action for the sale of goods, the place of delivery may even be prevailing over the place where the customer was located at the time when the purchase agreement was concluded
pl Jako że ogólnie dostawa jest czynnością właściwą dla danej umowy, miejsce dostawy może nawet przeważyć nad miejscem zawarcia umowy
en As regards the proportion of steel wire sourced from Chinese steel mills, it accounted for the majority of steel wire purchased in the IP
pl Jeśli chodzi o udział drutu stalowego pochodzącego z chińskich stalowni, stanowił on większość drutu stalowego zakupionego w OD
en Exceptional State aid by the Hungarian authorities in the form of interest subsidies and direct grants for the purchase of agricultural land, amounting to a maximum of HUF ‧ million and allocated between ‧ January ‧ and ‧ December ‧, shall be considered to be compatible with the internal market
pl Uznaje się, że nadzwyczajna pomoc państwa władz węgierskich w postaci dotacji do oprocentowania i grantów bezpośrednich przeznaczona na zakup gruntów rolnych, która wyniesie maksymalnie ‧ mln HUF i zostanie przyznana w okresie od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r., jest zgodna ze wspólnym rynkiem
en The Parties shall make funds available for purchasing services to ensure optimal implementation of the Agreement; in particular the Parties may organise seminars, colloquia or other meetings of experts, conduct evaluations, produce publications or disseminate related information
pl Strony udostępniają środki na zakup usług gwarantujących optymalne wykonanie Umowy; w szczególności Strony mogą organizować seminaria, kolokwia i inne spotkania ekspertów, dokonywać oceny, wydawać publikacje lub rozpowszechniać odnośne informacje
en it is performed by aircraft for the transport of passengers, cargo and/or mail for remuneration, in such a manner that on each flight seats are available for individual purchase by the public (either directly from the air carrier or from its authorised agents
pl wykonywana jest przez statek powietrzny do transportu osób lub osób oraz ładunku i/lub poczty za wynagrodzeniem, w taki sposób, że na każdy lot dostępne są miejsca w sprzedaży indywidualnej dla członków społeczeństwa (albo bezpośrednio u przewoźnika lotniczego, albo od jego upoważnionych agentów
en the purchase of uniforms for ushers, drivers and removal men, medical services and various technical services
pl zakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznych
en This watch I got here... was first purchased by your great- grandfather during the first World War
pl Ten zegarek... został kupiony przez twojego pradziadka podczas l wojny
en Any decision to withdraw authorization, or any other serious measure taken against a UCITS, or any suspension of re-purchase or redemption imposed upon it, must be communicated without delay by the authorities of the Member State in which the UCITS in question is situated to the authorities of the other Member States in which its units are marketed
pl O każdej decyzji o cofnięciu zezwolenia lub o jakichkolwiek innych poważnych środkach podjętych wobec UCITS, lub o zawieszeniu odkupu bądź umorzenia, władze Państwa Członkowskiego, w którym dane UCITS na swoją siedzibę muszą niezwłocznie poinformować władze tego Państwa Członkowskiego, w którym jednostki uczestnictwa takiego UCITS znajdują się w obrocie
en Library stocks, purchase of books
pl Zasoby biblioteki, zakup książek
en The purpose of the aid is investment to restore farm features and to purchase equipment to be used for agricultural production, to invest in permanent crops, to improve farmland and to manage pastures
pl Celem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i pastwisk
en Member States shall ensure that the information covered by this Directive appears in a language easily understood by purchasers, unless other measures have been taken to ensure that the purchaser is informed
pl Państwa Członkowskie zapewniają, aby informacje objęte niniejszą dyrektywą występowały w języku łatwo zrozumiałym dla kupujących, chyba że przyjęte zostały inne środki w celu zapewnienia kupującemu takich informacji
en This is not just an exercise in economic forecasting, a theoretical exercise; unfortunately, it means less growth, less employment, greater tension in the employment market and, along with the inflationary pressure that we are still suffering from, although it has calmed down in the last two months, it means a loss of purchasing power and difficulties for real citizens.
pl Nie jest to jedynie ćwiczenie z prognozowania ekonomicznego, teoretyczne ćwiczenie; niestety, oznacza to mniejszy wzrost, spadek zatrudnienia, większe napięcia na rynku pracy, a także - oprócz presji inflacyjnej, której wciąż doświadczamy pomimo jej złagodzenia w ostatnich dwóch miesiącach - oznacza to utratę siły nabywczej i trudności dla realnych obywateli.
en Lastly, Poland stressed the fact that HSW had become more efficient in reducing exposure to exchange-rate risks, as it now sought to purchase materials in the same currency as that in which its sales were recorded in the accounts
pl Wreszcie, strona polska podkreśliła, że HSW zaczęła skuteczniej radzić sobie z ryzykiem zmian kursów wymiany, próbując kupować materiały w tej samej walucie, w której księgowana jest sprzedaż
en An option to purchase or convert shares cannot in itself confer sole control unless the option will be exercised in the near future according to legally binding agreements
pl Opcja zakupu lub konwersji akcji nie daje sama w sobie wyłącznej kontroli, o ile w niedalekiej przyszłości nie będzie można z niej korzystać zgodnie z prawnie wiążącymi umowami [‧]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15343 zdań frazy purchase.Znalezione w 6,652 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.