wymowa: IPA: /ˈpɜːtʃəs/ ˈpɜːtʃəs /ˈpɚːtʃəs/ ˈpɚːtʃəs        

Tłumaczenia na język polski:

 • kupić     
  []
   
  To obtain in exchange for money or goods.
 • zakup   
  (  m)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • kupno     
  (  n)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • nabywanie   
   
  umowa, na podstawie której kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz od sprzedawcy i zapłacić mu ustaloną cenę w zamian za przeniesienie na siebie prawa własności
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
 • sprawiać   
   
  przen. przenośnie, przenośnia kupować
 • kupować     
 • nabycie   
 • nabytek   
 • nabywać   
 • nabyć   
 • skup   
 • sprawunek   
 • talia   
 • wykupienie   
 • zakupić   
 • zakupywać   

Pozostałe znaczenia:

 
zakup
 
kupować
 
To buy, obtain by payment of a price in money or its equivalent.
 
to obtain by any outlay, as of labor, danger or sacrifice
 
(to) buy
 
(uncountable) Any mechanical hold or advantage, applied to the raising or removing of heavy bodies, as by a lever, a tackle or capstan.
 
To obtain by any outlay, as of labor, danger, or sacrifice, etc.
 
An individual item one has purchased.
 
that which is obtained for a price in money or its equivalent
 
To pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain,or acquire.
 
To put forth effort to obtain anything; to strive; to exert one's self.
 
That which is obtained, got or acquired, in any manner, honestly or dishonestly; property; possession; acquisition.
 
The apparatus, tackle or device by which such mechanical advantage is gained.
 
To apply to (anything) a device for obtaining a mechanical advantage; to get a purchase upon, or apply a purchase to.
 
to obtain by paying money or its equivalent; to buy for a price
 
To expiate by a fine or forfeit.
 
the acquisition of title to, or property in, anything for a price
 
sale (transaction)
 
individual item one has purchased
 
The act or process of seeking and obtaining something (e.g. property, etc.)
 
The acquisition of title to, or property in, anything for a price; buying for money or its equivalent.
 
To constitute the buying power for a purchase, have a trading value.
 
to pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain or acquire
 
acquisition of lands or tenements by other means than descent or inheritance
 
That which is obtained for a price in money or its equivalent.
 
(rock climbing, uncountable) The amount of hold one has from an individual foothold or ledge.
 
(law, dated) Acquisition of lands or tenements by means other than descent or inheritance, namely, by one's own act or agreement.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (52)

9% nickel purchase orderzamówienia na stal niklową 9%
central purchasing bodycentralna jednostka zakupująca
compulsory purchase of landprzymusowy wykup ziemi
contract under which commission is payable on purchase or saleumowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
cooperative purchasingskup interwencyjny
credit purchasekupno na kredyt
dynamic purchasing systemsystem zamówień dynamicznych; dynamiczny system zakupów
exclusive purchasingwyłączny zakup
exclusive purchasing agreementumowa o wyłączności zakupu
expected purchase order net amountszacowana wartość netto zamówienia
Gadsden PurchaseZakup Gadsdena
hire purchaserata; sprzedaż ratalna; kupno na raty; leasing
hire-purchasesprzedaż ratalna
intercompany purchase ordermiędzyfirmowe zamówienie zakupu
intercompany purchase order invoicefaktura międzyfirmowego zamówienia zakupu
joint purchasing agreementporozumienie o wspólnych zakupach
levy on meat purchases (rendering levy)opłata związana z zakupem mięsa (opłata utylizacyjna)
Louisiana PurchaseTerytorium Luizjany
multiline purchasezakup wielowierszowy
planned purchase orderplanowane zamówienie zakupu
proof of purchasedowód zakupu
purchasablekupny
purchase amount approval limitlimit akceptacji kwoty zakupu
purchase ceilinggórny limit zakupów
purchase invoicefaktura zakupu
purchase miscellaneous chargepozostałe koszty zakupu
purchase of sharesnabycie udziałów/akcji
purchase orderzamówienie
purchase order line net amountcena netto pozycji na zamówieniu zakupu
purchase order net unit pricecena jednostkowa netto na zamówieniu zakupu
purchase order overdelivery percentageprocent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase order underdelivery percentageprocent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase pricecena zakupu; cena nabycia
purchase requisitionzapotrzebowanie na zakup
purchasedkupiony
purchased goodwillwartość firmy
purchasernabywca; ; klient; odbiorca; kupiec
purchaser'snabywczy
purchasersnabywca
purchasingskup; kupno; zakup
purchasing cooperativeszakup spółdzielczy
purchasing habitszwyczaje konsumenta; przyzwyczajenia kupujących
purchasing marketrynek zakupu
purchasing powersiła nabywcza
purchasing power parityparytet siły nabywczej
Purchasing Power Standardstandard siły nabywczej; SSN
purchasing pricecena nabycia; cena zakupu
secondary purchasewtórny zakup; refinansowanie
simplified contract notice for use in a dynamic purchasing systemuproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
stealth purchaseukryte kupno
to purchasekupić; nabyć; zakupić; zakupywać
unlimited purchase approvalnieograniczony limit akceptacji zakupów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "purchase", pamięć tłumaczeniowa

add example
the import, acquisition, purchase, transport, holding, sale, transfer or export of, or trade in, arms and ammunition constituting antiques, works of art or decorative items or intended to form part of a collection or display; authorisation may be subject to the condition that the arm has been permanently disabledimport, nabywanie, zakup, transportowanie, posiadanie, sprzedaż, przekazywanie, eksport lub handel bronią i amunicją, które są zabytkami, dziełami sztuki lub przedmiotami dekoracyjnymi lub też mają stanowić część kolekcji lub panoplium; warunkiem takiego pozwolenia może być stałe pozbawienie broni cech użytkowych
Provision should therefore be made for a Community definition of central purchasing bodies used by contracting entitiesNależy zatem przewidzieć w przepisach wspólnotową definicję centralnych jednostek zakupujących obsługujących podmioty zamawiające
When purchasing cereals, account is taken of their quality and their moisture content, which must not exceed ‧ %Przy skupie zboża zwraca się uwagę na jego jakość oraz wilgotność, która nie może być wyższa niż ‧ %
special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VATDo pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Carrefour (France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Hyparlo (France) by way of purchase of sharesW dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Carrefour (Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hyparlo (Francja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
That computer was purchased from Logitech by Travis DeanTen komputer został kupiony od Logitech przez Travisa Dean
In connection with works of art, this appropriation is intended to cover both the cost of acquiring and purchasing specific material and the current expenditure relating thereto, including framing, restoration, cleaning, insurance and ad hoc transport costsW przypadku dzieł sztuki środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ich pozyskaniem lub zakupem specjalnego wyposażenia oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu
In the case of options, the full premium (i.e. the purchase/sale price of the options and the implied service charge) is recordedW przypadku opcji rejestruje się całą premię (tj. cenę zakupu/sprzedaży opcji i dorozumianą opłatę manipulacyjną
The purchaser shall pay the intervention agency the purchase price for the rice, before the goods are removed, within ‧ days from the notification of acceptance of the application referred to in ArticlePodmiot skupujący płaci agencji interwencyjnej cenę zakupu ryżu przed odbiorem towaru, w terminie ‧ dni od powiadomienia o przyjęciu wniosku określonego w art
Consequently, realised gains and losses arising from net sales are also calculated and booked on trade date. Net purchases of foreign currency affect the currency holdingDlatego też zrealizowane zyski i straty wynikające ze sprzedaży netto są także wyliczane i księgowane w dniu transakcji. W wyniku zakupów netto walut obcych średnie koszty posiadanego pakietu waluty zmieniają się w dniu transakcji. Także w dniu transakcji zmieniają się średnie kursy papierów wartościowych (w wyniku zakupów tych papierów
For loans to households for house purchaseW odniesieniu do pożyczek dla gospodarstw domowych na kupno domów
As the delivery is in general the characteristic action for the sale of goods, the place of delivery may even be prevailing over the place where the customer was located at the time when the purchase agreement was concludedJako że ogólnie dostawa jest czynnością właściwą dla danej umowy, miejsce dostawy może nawet przeważyć nad miejscem zawarcia umowy
As regards the proportion of steel wire sourced from Chinese steel mills, it accounted for the majority of steel wire purchased in the IPJeśli chodzi o udział drutu stalowego pochodzącego z chińskich stalowni, stanowił on większość drutu stalowego zakupionego w OD
Exceptional State aid by the Hungarian authorities in the form of interest subsidies and direct grants for the purchase of agricultural land, amounting to a maximum of HUF ‧ million and allocated between ‧ January ‧ and ‧ December ‧, shall be considered to be compatible with the internal marketUznaje się, że nadzwyczajna pomoc państwa władz węgierskich w postaci dotacji do oprocentowania i grantów bezpośrednich przeznaczona na zakup gruntów rolnych, która wyniesie maksymalnie ‧ mln HUF i zostanie przyznana w okresie od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r., jest zgodna ze wspólnym rynkiem
The Parties shall make funds available for purchasing services to ensure optimal implementation of the Agreement; in particular the Parties may organise seminars, colloquia or other meetings of experts, conduct evaluations, produce publications or disseminate related informationStrony udostępniają środki na zakup usług gwarantujących optymalne wykonanie Umowy; w szczególności Strony mogą organizować seminaria, kolokwia i inne spotkania ekspertów, dokonywać oceny, wydawać publikacje lub rozpowszechniać odnośne informacje
it is performed by aircraft for the transport of passengers, cargo and/or mail for remuneration, in such a manner that on each flight seats are available for individual purchase by the public (either directly from the air carrier or from its authorised agentswykonywana jest przez statek powietrzny do transportu osób lub osób oraz ładunku i/lub poczty za wynagrodzeniem, w taki sposób, że na każdy lot dostępne są miejsca w sprzedaży indywidualnej dla członków społeczeństwa (albo bezpośrednio u przewoźnika lotniczego, albo od jego upoważnionych agentów
the purchase of uniforms for ushers, drivers and removal men, medical services and various technical serviceszakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gońców, kierowców i pracowników działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznych
This watch I got here... was first purchased by your great- grandfather during the first World WarTen zegarek... został kupiony przez twojego pradziadka podczas l wojny
Any decision to withdraw authorization, or any other serious measure taken against a UCITS, or any suspension of re-purchase or redemption imposed upon it, must be communicated without delay by the authorities of the Member State in which the UCITS in question is situated to the authorities of the other Member States in which its units are marketedO każdej decyzji o cofnięciu zezwolenia lub o jakichkolwiek innych poważnych środkach podjętych wobec UCITS, lub o zawieszeniu odkupu bądź umorzenia, władze Państwa Członkowskiego, w którym dane UCITS na swoją siedzibę muszą niezwłocznie poinformować władze tego Państwa Członkowskiego, w którym jednostki uczestnictwa takiego UCITS znajdują się w obrocie
Library stocks, purchase of booksZasoby biblioteki, zakup książek
The purpose of the aid is investment to restore farm features and to purchase equipment to be used for agricultural production, to invest in permanent crops, to improve farmland and to manage pasturesCelem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i pastwisk
Member States shall ensure that the information covered by this Directive appears in a language easily understood by purchasers, unless other measures have been taken to ensure that the purchaser is informedPaństwa Członkowskie zapewniają, aby informacje objęte niniejszą dyrektywą występowały w języku łatwo zrozumiałym dla kupujących, chyba że przyjęte zostały inne środki w celu zapewnienia kupującemu takich informacji
This is not just an exercise in economic forecasting, a theoretical exercise; unfortunately, it means less growth, less employment, greater tension in the employment market and, along with the inflationary pressure that we are still suffering from, although it has calmed down in the last two months, it means a loss of purchasing power and difficulties for real citizens.Nie jest to jedynie ćwiczenie z prognozowania ekonomicznego, teoretyczne ćwiczenie; niestety, oznacza to mniejszy wzrost, spadek zatrudnienia, większe napięcia na rynku pracy, a także - oprócz presji inflacyjnej, której wciąż doświadczamy pomimo jej złagodzenia w ostatnich dwóch miesiącach - oznacza to utratę siły nabywczej i trudności dla realnych obywateli.
Lastly, Poland stressed the fact that HSW had become more efficient in reducing exposure to exchange-rate risks, as it now sought to purchase materials in the same currency as that in which its sales were recorded in the accountsWreszcie, strona polska podkreśliła, że HSW zaczęła skuteczniej radzić sobie z ryzykiem zmian kursów wymiany, próbując kupować materiały w tej samej walucie, w której księgowana jest sprzedaż
An option to purchase or convert shares cannot in itself confer sole control unless the option will be exercised in the near future according to legally binding agreementsOpcja zakupu lub konwersji akcji nie daje sama w sobie wyłącznej kontroli, o ile w niedalekiej przyszłości nie będzie można z niej korzystać zgodnie z prawnie wiążącymi umowami [‧]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15343 zdań frazy purchase.Znalezione w 3,35 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.