wymowa: IPA: /ˈpɜːtʃəs/ ˈpɜːtʃəs /ˈpɚːtʃəs/ ˈpɚːtʃəs        

Tłumaczenia na język polski:

 • kupić     
  []
   
  To obtain in exchange for money or goods.
 • zakup   
  (  m)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • kupno     
  (  n)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • nabywanie   
   
  umowa, na podstawie której kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz od sprzedawcy i zapłacić mu ustaloną cenę w zamian za przeniesienie na siebie prawa własności
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
 • sprawiać   
   
  przen. przenośnie, przenośnia kupować
 • kupować     
 • nabycie   
 • nabytek   
 • nabywać   
 • nabyć   
 • skup   
 • sprawunek   
 • talia   
 • wykupienie   
 • zakupić   
 • zakupywać   

Pozostałe znaczenia:

 
zakup
 
kupować
 
To pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain,or acquire.
 
(law, dated) Acquisition of lands or tenements by means other than descent or inheritance, namely, by one's own act or agreement.
 
To expiate by a fine or forfeit.
 
to pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain or acquire
 
To buy, obtain by payment of a price in money or its equivalent.
 
individual item one has purchased
 
acquisition of lands or tenements by other means than descent or inheritance
 
That which is obtained for a price in money or its equivalent.
 
That which is obtained, got or acquired, in any manner, honestly or dishonestly; property; possession; acquisition.
 
(to) buy
 
The acquisition of title to, or property in, anything for a price; buying for money or its equivalent.
 
The act or process of seeking and obtaining something (e.g. property, etc.)
 
(rock climbing, uncountable) The amount of hold one has from an individual foothold or ledge.
 
To constitute the buying power for a purchase, have a trading value.
 
sale (transaction)
 
The apparatus, tackle or device by which such mechanical advantage is gained.
 
to obtain by any outlay, as of labor, danger or sacrifice
 
To apply to (anything) a device for obtaining a mechanical advantage; to get a purchase upon, or apply a purchase to.
 
An individual item one has purchased.
 
To obtain by any outlay, as of labor, danger, or sacrifice, etc.
 
to obtain by paying money or its equivalent; to buy for a price
 
To put forth effort to obtain anything; to strive; to exert one's self.
 
that which is obtained for a price in money or its equivalent
 
(uncountable) Any mechanical hold or advantage, applied to the raising or removing of heavy bodies, as by a lever, a tackle or capstan.
 
the acquisition of title to, or property in, anything for a price

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (52)

9% nickel purchase order
zamówienia na stal niklową 9%
central purchasing body
centralna jednostka zakupująca
compulsory purchase of land
przymusowy wykup ziemi
contract under which commission is payable on purchase or sale
umowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
cooperative purchasing
skup interwencyjny
credit purchase
kupno na kredyt
dynamic purchasing system
system zamówień dynamicznych; dynamiczny system zakupów
exclusive purchasing
wyłączny zakup
exclusive purchasing agreement
umowa o wyłączności zakupu
expected purchase order net amount
szacowana wartość netto zamówienia
Gadsden Purchase
Zakup Gadsdena
hire purchase
rata; sprzedaż ratalna; kupno na raty; leasing
hire-purchase
sprzedaż ratalna
intercompany purchase order
międzyfirmowe zamówienie zakupu
intercompany purchase order invoice
faktura międzyfirmowego zamówienia zakupu
joint purchasing agreement
porozumienie o wspólnych zakupach
levy on meat purchases (rendering levy)
opłata związana z zakupem mięsa (opłata utylizacyjna)
Louisiana Purchase
Terytorium Luizjany
multiline purchase
zakup wielowierszowy
planned purchase order
planowane zamówienie zakupu
proof of purchase
dowód zakupu
purchase amount approval limit
limit akceptacji kwoty zakupu
purchase ceiling
górny limit zakupów
purchase invoice
faktura zakupu
purchase miscellaneous charge
pozostałe koszty zakupu
purchase of shares
nabycie udziałów/akcji
purchase order
zamówienie
purchase order line net amount
cena netto pozycji na zamówieniu zakupu
purchase order net unit price
cena jednostkowa netto na zamówieniu zakupu
purchase order overdelivery percentage
procent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase order underdelivery percentage
procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase price
cena zakupu; cena nabycia
purchase requisition
zapotrzebowanie na zakup
purchased
kupiony
purchased goodwill
wartość firmy
purchaser
nabywca; ; klient; kupiec; odbiorca
purchaser's
nabywczy
purchasers
nabywca
purchasing
skup; kupno; zakup
purchasing cooperatives
zakup spółdzielczy
purchasing habits
zwyczaje konsumenta; przyzwyczajenia kupujących
purchasing market
rynek zakupu
purchasing power
siła nabywcza
purchasing power parity
parytet siły nabywczej
Purchasing Power Standard
standard siły nabywczej; SSN
purchasing price
cena nabycia; cena zakupu
secondary purchase
refinansowanie; wtórny zakup
simplified contract notice for use in a dynamic purchasing system
uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
stealth purchase
ukryte kupno
to purchase
kupić; nabyć; zakupić; zakupywać
unlimited purchase approval
nieograniczony limit akceptacji zakupów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "purchase", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
pl W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
en Nevertheless, Commissioner, I am obliged to tell you that we must not lose sight of the key issue from our point of view, and the key issue from our point of view is preventing purchaser countries, such as Portugal and others, from potentially being at a disadvantage.
pl Tym niemniej, panie komisarzu, czuję się zobowiązany powiedzieć panu, że nie wolno nam zapomnieć o kluczowym zagadnieniu z naszego punktu widzenia, a kluczowym zagadnieniem z naszego punktu widzenia jest zapobieżenie sytuacji, w której państwa będące nabywcami, jak na przykład Portugalia i inne kraje, mogłyby znaleźć się w niekorzystnej sytuacji.
en costs for purchasing, renting, hiring and leasing of equipment, if provided for in the strategy
pl koszty zakupu, dzierżawy, wynajmu lub leasingu wyposażenia wymaganego zgodnie ze strategią
en by purchasing, adapting for industrial use, and transmitting to the Habidite factory the ownership of the land for the set-up of the project; and
pl poprzez zakup gruntu, przystosowanie go do celów przemysłowych i przekazanie jego własności na rzecz fabryki Habidite na realizację projektu; oraz
en Aid may be granted for purchasing land other than for construction purposes costing up to ‧ % of the eligible expenses of the investment
pl Pomoc może być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane w cenie nieprzekraczającej ‧ % wydatków kwalifikowalnych inwestycji
en whether the entity is inviting offers for purchase, lease, rental or hire purchase, or more than one of these methods.`
pl czy podmiot zaprasza do składania ofert na nabycie, leasing, najem, dzierżawę lub kupno na raty, czy też na więcej niż jedną z tych metod
en fuels, lubricants and hydrocarbon binders and, in general, all materials used in the performance of works contracts shall be deemed to have been purchased on the local market and shall be subject to fiscal rules applicable under the legislation in force in the beneficiary OCT
pl paliwa, smary i spoiwa węglowodorowe oraz, ogółem, wszystkie materiały używane przy wykonywaniu zamówień na roboty budowlane uważa się za zakupione na rynku lokalnym i podlegają one zasadom fiskalnym mającym zastosowanie w ramach ustawodawstwa obowiązującego w KTZ będącym beneficjentem
en expenditure relating to the purchase, rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure, including charges for communications by telephone, telegraph and telex and via electronic data transmission
pl wydatki związane z zakupem, wynajmem, utrzymaniem i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego oraz inne wydatki związane z telekomunikacją, w tym koszty związane z komunikowaniem się przez telefon, telegraf, teleks i za pomocą elektronicznego przesyłania danych
en the purchase or hire of special equipment, including electric, electronic and IT library, documentation and multimedia equipment and systems, as well as external services for the acquisition, development, installation, use and maintenance of this equipment and these systems
pl zakupu lub wynajmu specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek, ośrodków dokumentacji oraz zbiorów multimedialnych, a także na zewnętrzne usługi związane z zakupem, rozbudową, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemów
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking TPG Partners V, L.P. (TPG; US) and Silver Lake Partners II, L.P. (SLP; US) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Sabre Holdings Corporation (Sabre; US) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ stycznia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa TPG Partners V, L.P. (TPG, USA) oraz Silver Lake Partners II, L.P. (SLP, USA) nabywają kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Sabre Holdings Corporation (Sabre, USA) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en The purpose of financial restructuring was to purchase materials and to maintain continuity of production
pl Celem restrukturyzacji finansowej było przeznaczenie środków na zakup materiałów i utrzymanie ciągłości produkcji firmy
en This appropriation is intended to cover the cost of telephone line rentals and calls (official calls only, since private calls are invoiced) faxes, videoconferences, data transmission and the purchase of directories
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych
en (DE) Mr President, Commissioner, I have listened to the whole of the debate on the Textile Labelling Directive and the first thing I must state is that it is important to the Group of the European People's Party (Christian Democrats) that consumers who want to have this information when purchasing textiles are indeed given it.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Przysłuchiwałem się całej debacie w sprawie dyrektywy o etykietowaniu wyrobów włókienniczych i pierwsza rzecz, o której muszę powiedzieć, dotyczy znaczenia dla Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) faktycznego zapewnienia tej informacji konsumentom, którzy się tego domagają, przy zakupie wyrobów włókienniczych.
en The purchase of replacement equipment and installations under this item is conditional upon the discarding, in accordance with established procedure, of the technical and data-processing equipment and installations to be replaced
pl Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą
en In the instant case, the object of the Italian legislation in question, according to information sent by the national authorities during the infringement procedure, is to ensure that the State budget has the opportunity of recovering sums paid to consumers and so of preserving the State’s financial interests instead of ensuring greater protection for the purchasers of package travel
pl W niniejszym przypadku, zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze krajowe w trakcie postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego, sporne przepisy włoskie mają na celu zapewnienie możliwości odzyskania przez budżet państwowy kwot zapłaconych konsumentom a zatem bardziej ochronę interesów finansowych państwa niż zapewnienie lepszej ochrony nabywców imprez turystycznych
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Compañía de Distribución Integral, Logista, S.A. (Logista, Spain), belonging to the Altadis Group, acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the undertakings Etìnera S.p.A. (Etìnera, Italy) and Terzia S.p.A. (Terzia, Italy) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ sierpnia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Compañía de Distribución Integral, Logista, S.A. (Logista, Hiszpania) należące do grupy Altadis nabywa kontrolę nad przedsiębiorstwami Etìnera S.p.A. (Etìnera, Włochy) oraz Terzia S.p.A. (Terzia, Włochy) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en their estimated total GDP of these areas is EUR ‧ billion (i.e. ‧.‧ % of EU GDP) and that per capita GDP (in Purchasing Power Standard) is EUR ‧,‧ (‧ % of the EU average) with major disparities between the various island regions
pl ich szacowany PKB to ‧ mld € (t.j.. ‧,‧ % PKB UE), a PKB per capita (w standardzie siły nabywczej) wynosi ‧.‧ € (‧ % średniej UE) przy zasadniczych różnicach między poszczególnymi regionami wyspiarskimi
en By way of derogation from point (b) of the first subparagraph, the purchase of second-hand equipment may be regarded as eligible expenditure in duly substantiated cases when the following conditions are met
pl W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. b), w należycie uzasadnionych przypadkach, zakup sprzętu używanego może być traktowany jako wydatek dopuszczalny, gdy zostaną spełnione następujące warunki
en The purchased feedingstuffs include mineral licks, milk products (bought or returned to the farm) and products for the preservation and storage of feedingstuffs, as well as the expenditure on agistment, on the use of common pasture and grazing land not included in the UAA and on renting forage land not included in the UAA
pl Pasze zakupione obejmują lizawki mineralne, przetwory mleczne (zakupione lub zwrócone gospodarstwu) oraz produkty służące do konserwacji i przechowywania pasz, a także wydatki związane z wypasem, wykorzystaniem wspólnych łąk i pastwisk niezaliczanych do powierzchni użytków rolnych oraz na dzierżawę ziemi pod uprawy paszowe, niezaliczanej do powierzchni użytków rolnych
en For this purpose, Member States shall consider, for example, the setting of targets for the purchasing of products meeting the criteria specified in that Manual
pl W tym celu państwa członkowskie rozważają, na przykład, ustanowienie celów dotyczących zamówień publicznych na produkty spełniające kryteria określone w tym podręczniku
en There must be a noticeable revival of the demand components- consumption and private and public investment- in order to overcome the weakness of purchasing power in Europe
pl Powinno dojść do odczuwalnego ożywienia najważniejszych elementów popytu: konsumpcji oraz inwestycji (zarówno państwowych jak i prywatnych), aby wyrównać słabości siły nabywczej w Europie
en obtained airside beyond the point where boarding passes are controlled from outlets that are subject to approved security procedures as part of the airport security programme, on condition that the liquid is packed in a bag that is both tamper evident and displays satisfactory proof of purchase at that airport on that day; or
pl zakupiony został w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w sklepach podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn zapakowany jest w torbie zabezpieczonej przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie jej naruszenia, a pasażer przedstawi odpowiedni dowód jego zakupu w danym porcie lotniczym z tego samego dnia; lub
en It is also the case for other particularly sensitive purchases which require an extremely high level of confidentiality, such as, for example, certain purchases intended for border protection or combating terrorism or organised crime, purchases related to encryption or purchases intended specifically for covert activities or other equally sensitive activities carried out by police and security forces
pl Dotyczy to również innych, szczególnie newralgicznych zakupów wymagających bardzo wysokiego stopnia poufności, takich jak przykładowo pewne zakupy przewidziane do ochrony granic, zwalczania terroryzmu lub przestępczości zorganizowanej, odnoszące się do szyfrowania lub przewidziane konkretnie do prowadzenia tajnych działań lub innych równie newralgicznych działań prowadzonych przez policję i służby bezpieczeństwa
en The Block Exemption Regulation also applies to goods sold and purchased for renting to third parties
pl Rozporządzenie o wyłączeniach grupowych stosuje się również do towarów sprzedanych i zakupionych w celu wynajęcia osobom trzecim
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. (KKR, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Pages Jaunes Groupe SA (Pages Jaunes, France), subsidiary of France Telecom, by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Kohlberg Kravis & Roberts & Co L.P. (KKR, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Pages Jaunes Groupe S.A.(Pages Jaunes, Francja), będącym spółką zależną przedsiębiorstwa France Telecom, w drodze zakupu akcji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15343 zdań frazy purchase.Znalezione w 5,292 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.