wymowa: IPA: /ˈpɜːtʃəs/ ˈpɜːtʃəs /ˈpɚːtʃəs/ ˈpɚːtʃəs        

Tłumaczenia na język polski:

 • zakup   
  (Noun  m)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • kupić     
  []
   
  To obtain in exchange for money or goods.
 • kupno     
  (  n)
   
  the act or process of seeking and obtaining something
   
  the act or process of seeking and obtaining something
 • sprawiać   
  (Verbal  )
   
  przen. przenośnie, przenośnia kupować
 • kupienie   
  (Noun  )
 • kupować     
 • nabycie   
  (Noun  )
 • nabytek   
  (Noun  )
 • skup   
 • sprawunek   
  (Noun  )
 • nabywanie   
   
  umowa, na podstawie której kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz od sprzedawcy i zapłacić mu ustaloną cenę w zamian za przeniesienie na siebie prawa własności
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
 • nabywać   
 • nabyć   
 • sprawienie   
  (Noun  )
 • talia   
 • wykupienie   
 • zakupienie   
  (Noun  )
 • zakupić   
 • zakupywać   

Pozostałe znaczenia:

 
zakup
 
kupować
 
To pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain,or acquire.
 
(law, dated) Acquisition of lands or tenements by means other than descent or inheritance, namely, by one's own act or agreement.
 
To expiate by a fine or forfeit.
 
to pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain or acquire
 
To buy, obtain by payment of a price in money or its equivalent.
 
individual item one has purchased
 
acquisition of lands or tenements by other means than descent or inheritance
 
That which is obtained for a price in money or its equivalent.
 
That which is obtained, got or acquired, in any manner, honestly or dishonestly; property; possession; acquisition.
 
(to) buy
 
The acquisition of title to, or property in, anything for a price; buying for money or its equivalent.
 
The act or process of seeking and obtaining something (e.g. property, etc.)
 
(rock climbing, uncountable) The amount of hold one has from an individual foothold or ledge.
 
To constitute the buying power for a purchase, have a trading value.
 
sale (transaction)
 
The apparatus, tackle or device by which such mechanical advantage is gained.
 
to obtain by any outlay, as of labor, danger or sacrifice
 
To apply to (anything) a device for obtaining a mechanical advantage; to get a purchase upon, or apply a purchase to.
 
An individual item one has purchased.
 
To obtain by any outlay, as of labor, danger, or sacrifice, etc.
 
to obtain by paying money or its equivalent; to buy for a price
 
To put forth effort to obtain anything; to strive; to exert one's self.
 
that which is obtained for a price in money or its equivalent
 
(uncountable) Any mechanical hold or advantage, applied to the raising or removing of heavy bodies, as by a lever, a tackle or capstan.
 
the acquisition of title to, or property in, anything for a price

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (50)

9% nickel purchase order
zamówienia na stal niklową 9%
central purchasing body
centralna jednostka zakupująca
compulsory purchase of land
przymusowy wykup ziemi; wywłaszczenie
contract under which commission is payable on purchase or sale
umowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
cooperative purchasing
skup interwencyjny; zakupy łączone
credit purchase
kupno na kredyt
dynamic purchasing system
dynamiczny system zakupów; system zamówień dynamicznych
exclusive purchasing
wyłączny zakup
exclusive purchasing agreement
umowa o wyłączności zakupu
expected purchase order net amount
szacowana wartość netto zamówienia
Gadsden Purchase
Zakup Gadsdena
hire purchase
System ratalny; kupno na raty; sprzedaż ratalna; rata; leasing
hire-purchase
sprzedaż ratalna
intercompany purchase order
międzyfirmowe zamówienie zakupu
intercompany purchase order invoice
faktura międzyfirmowego zamówienia zakupu
joint purchasing agreement
porozumienie o wspólnych zakupach
levy on meat purchases (rendering levy)
opłata związana z zakupem mięsa (opłata utylizacyjna)
Louisiana Purchase
Terytorium Luizjany
multiline purchase
zakup wielowierszowy
planned purchase order
planowane zamówienie zakupu
proof of purchase
dowód zakupu
purchasable
przekupny; kupny; sprzedajny; przedajny
purchase amount approval limit
limit akceptacji kwoty zakupu
purchase ceiling
górny limit zakupów
purchase invoice
faktura zakupu
purchase miscellaneous charge
pozostałe koszty zakupu
purchase of shares
nabycie udziałów/akcji
purchase order
zamówienie
purchase order line net amount
cena netto pozycji na zamówieniu zakupu
purchase order net unit price
cena jednostkowa netto na zamówieniu zakupu
purchase order overdelivery percentage
procent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase order underdelivery percentage
procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase price
cena zakupu; cena nabycia
purchase requisition
zapotrzebowanie na zakup
purchased
kupiony
purchased goodwill
wartość firmy
purchaser
; kupiec; odbiorca; klient; nabywca
purchaser's
nabywczy
purchasers
nabywca
purchasing
skup; kupienie; sprawianie; zakupywanie; kupno; zakup; kupowanie; nabywanie
purchasing cooperatives
zakup spółdzielczy
purchasing department
intendentura; zaopatrzenie
purchasing habits
obsługa konsumenta; zachowania konsumenta; zwyczaje konsumenta; przyzwyczajenia kupujących; preferencje nabywców
purchasing market
rynek zakupu
purchasing power
siła nabywcza
purchasing power parity
parytet siły nabywczej
Purchasing Power Standard
standard siły nabywczej; SSN
purchasing price
cena nabycia; cena zakupu
secondary purchase
refinansowanie; wtórny zakup
simplified contract notice for use in a dynamic purchasing system
uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "purchase", pamięć tłumaczeniowa

add example
en On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Basell AF S.C.A. (Basell, Luxembourg), controlled by the Access Group acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ wrzesnia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Basell AF S.C.A. (Basell, Luksemburg kontrolowane przez Access nabywa kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en the purchase of books and other works in hard copy and/or in electronic form for the library
pl kosztów zakupu książek i publikacji do biblioteki w wersji papierowej i/lub cyfrowej
en The main problem is the price at which milk is purchased from farmers.
pl Głównym problemem jest cena, za jaką mleko jest kupowane od hodowców.
en total purchases of goods and services (in value terms, excluding VAT), in the previous calendar year
pl całkowita wartość zakupu towarów i usług (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym
en the rules relating to the sale, purchase, transport, distribution and use of goods on the domestic market
pl zasad sprzedaży, zakupu, transportu, dystrybucji i użycia towarów na rynku wewnętrznym
en The eligible expenses cover (a) the construction, acquisition or improvement of immovable property; (b) the purchase or lease-purchase of machinery and equipment, including computer software, up to the market value of the asset; and (c) general costs linked to expenditure under points (a) and (b), such as architects, engineers and consultation fees, feasibility studies, etc
pl Koszty kwalifikowalne obejmują: a) budowę, pozyskanie lub ulepszenie nieruchomości, b) koszty zakupu lub zakupu w formie leasingu maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku lub c) koszty ogólne związane z wydatkami określonymi w lit. a) i b), np. takie jak: honoraria dla architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności
en This appropriation is intended for the purchase, development, maintenance and training of administrative and management IT systems
pl Środki przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania
en the purchasers and producers selected
pl wybrane podmioty skupiające i producentów
en In some countries the value of the land cannot be distinguished from the value of the building since both were purchased as a whole
pl W niektórych krajach niemożliwe jest wyodrębnienie wartości gruntu i wartości budynku, ponieważ zakupiono je jako całość
en This appropriation is intended to cover the purchase, hire, maintenance and repair of technical equipment and installations, and in particular of
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności
en Part of purchases of goods and services purchased for resale in the same condition as received
pl Część zakupów towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie, w jakim zostały nabyte
en Aid to compensate farmers for the costs of prevention and eradication of animal or plant diseases or pest infestations incurred for the costs of health checks, tests and other screening measures, purchase and administration of vaccines, medicines and plant protection products, slaughter and destruction costs of animals and costs of destruction of crops is compatible with the internal market
pl Pomoc na rzecz zrekompensowania rolnikom kosztów kontroli zdrowia, badań i innych środków diagnostycznych, zakupu i zarządzania szczepionkami, produktami leczniczymi oraz środkami ochrony roślin, uboju i kosztów niszczenia zwierząt oraz upraw w ramach zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników jest zgodna z rynkiem wewnętrznym
en Library stocks, purchase of books
pl Zasoby biblioteczne, zakup książek
en The last point I should like to stress is the importance of proper information for vehicle purchasers to help them pick their way through this minefield, and specifically we need to get rid of misleading advertising.
pl Ostatnia kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę, dotyczy znaczenia odpowiedniej informacji na nabywców pojadów, aby umożliwić im wybranie ścieżki przez to pole minowe, a w szczególności musimy pozbyć się reklamy wprowadzającej w błąd.
en the purchase, hire, maintenance and repair of vehicles
pl zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy pojazdów
en except in the cases described in point ‧, the land purchase may not represent more than ‧ % of the total eligible expenditure of the operation, unless a higher percentage is fixed in the assistance approved by the Commission
pl wyjątkiem przypadków opisanych w pkt ‧ zakup ziemi nie może stanowić więcej niż ‧ % wszystkich kwalifikowanych wydatków na dane działanie, chyba że wyższy udział pomocy zostanie zaakceptowany przez Komisję
en EU decentralised agencies shall consult with the GSC Security Office and, as appropriate, with the NSA of their host Member State before purchasing such equipment
pl Zdecentralizowane agencje UE, przed dokonaniem zakupu takiego wyposażenia, zasięgają opinii Biura ds. Bezpieczeństwa SGR i odpowiednio OBN ich przyjmującego Państw Członkowskiego
en To that end they must submit a detailed programme of their planned purchases of fresh grapes and undergo the special checks which the Member State must arrange in order to prevent abuses
pl W tym celu muszą przedłożyć szczegółowy program swoich planowanych zakupów świeżych winogron oraz przejść specjalną kontrolę, którą Państwo Członkowskie musi zorganizować, aby zapobiec nadużyciom
en purchase, leasing and maintenance of computers
pl zakup, leasing i konserwacja komputerów
en In order to achieve these objectives, the State owned network operator PSE entered into long term Power Purchase Agreements (PPAs) with power generators in Poland
pl Aby zrealizować te cele, będący własnością skarbu państwa operator sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zawarł kontrakty długoterminowe (KDT) na dostawę energii z producentami energii w Polsce
en the purchase of books, documents and other non-periodical publications, including updates, and subscriptions to newspapers, periodicals and various publications, and the cost of binding and other costs for the preservation of periodicals
pl zakup książek, dokumentów i innych publikacji nieregularnych, łącznie z aktualizacjami, oraz prenumerata gazet, magazynów i publikacji różnych, koszt bindowania i inne koszty zabezpieczenia magazynów
en On ‧ December ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Kühne Holding AG (Kühne), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) and TUI AG (TUI) (all of Germany) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Hapag-Lloyd AG (HL AG, Germany) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Kühne Holding AG (Kühne), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) oraz TUI AG (TUI) (wszystkie z Niemiec), przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Hapag-Lloyd AG (HL AG, Niemcy) w drodze zakupu akcji
en when he is required to pay the tax as a customer or purchaser where Article ‧ applies, comply with the formalities laid down by each Member State
pl jeśli jest on zobowiązany do zapłaty podatku jako klient lub odbiorca, w przypadku stosowania przepisów art. ‧ ust. ‧, powinien dopełnić formalności ustanowionych przez każde Państwo Członkowskie
en Case T-‧/‧ R: Order of the President of the Court of First Instance of ‧ January ‧- Pannon Hőerőmű v Commission (Interim measures- State aid- Commission decision declaring State aid granted by Hungary in favour of certain electricity producers by way of electricity purchasing agreements incompatible with the common market- Application for stay of execution- Lack of urgency- Balancing of interests
pl Sprawa T-‧/‧R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ stycznia ‧ r.- Pannon Hőerőmű Zrt. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego- Pomoc państwa- Decyzja Komisji stwierdzającą niezgodność ze wspólnym rynkiem pomocy państwa przyznanej przez Węgry na rzecz niektórych producentów energii elektrycznej w postaci umów kupna energii elektrycznej- Wniosek o zawieszenie wykonania- Brak pilnego charakteru- Wyważenie wchodzących w grę interesów
en Such applications must be accompanied by a copy of the purchase contract concluded with the Tunisian exporter
pl Do takich wniosków musi być załączona kopia umowy kupnazawartej z eksporterem tunezyjskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15343 zdań frazy purchase.Znalezione w 4,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.