wymowa: IPA: /ˌsʌɪkəʊsəˈmatɪk/ /ˌsaɪkoʊsəˈmædɪk/ ˌsaɪkoʊsəˈmætɪk ˌsaɪkəʊsəˈmætɪk    

Tłumaczenia na język polski:

  • psychosomatyczny   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny psychosomatyczny
 
of physical effects with mental causes
 
(now rare) Pertaining to both the mind and the body.
 
(medicine, psychology) Pertaining to physical diseases, symptoms etc. which have mental causes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

psychosomatic disease
choroba psychosomatyczna
psychosomatic effect
efekt psychosomatyczny
psychosomatic illness
choroba psychosomatyczna

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "psychosomatic", pamięć tłumaczeniowa

add example
en cancer in psychosomatic approach. a study about emotional control, defense mechanisms and alexithymia.
pl choroba nowotworowa w ujęciu psychosomatycznym. badania nad kontrolą emocji, mechanizmami obronnymi i aleksytymią.
en Piper, you know, sometimes bringing back old memories, old feelings, can have a psychosomatic effect
pl Piper, czasami przypominanie starych wspomnień, uczuć, może mieć efekt psychosomatyczny
en whereas health is not only influenced by alcohol, tobacco, inactivity, diet and similar external factors, and therefore more attention should be devoted to the psychosomatic dimension of many diseases and to the deeper causes of the growing number of people affected by depression and other mental disorders
pl mając na uwadze, że na zdrowie wpływ mają nie tylko alkohol, tytoń, brak ruchu, odżywianie się i podobne czynniki zewnętrzne, a zatem większą uwagę należy zwrócić na psychosomatyczny wymiar wielu chorób oraz na głębsze powody rosnącej liczby przypadków depresji i innych zaburzeń psychicznych
en The defence mechanisms, temperament and the A model of behaviour of people suffering from psychosomatic disorders
pl Mechanizmy obronne, temperament i wzór zachowania A u osób chorych psychosomatycznie
en Functioning of children with anorexia problem in the psychosomatic family environment
pl Funkcjonowanie dzieci z problemem anoreksji w rodzinie psychosomatycznej.
en We' il do a pain profile to rule out psychosomatic pain, search the home
pl Musimy zrobić charakterystykę bólu, by wykluczyć ból psychosomatyczny.Przeszukajcie dom
en I think there is a reason, and it' s probably a psychosomatic one
pl Myślę, że jest jakaś przyczyna i że jest najprawdopodobniej przychosomatyczna
en My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I' ve ever seen
pl Moja ostatnia analiza Kamienia wykazała psychosomatyczne pole energetyczne niepodobne do niczego, co kiedykolwiek widziałem
en There' s a psychosomatic element, you' il agree
pl Zgodzi się pan, że to element psychosomatyczny?
en Types of personality ( focused particularly on: type A of personality, type C of personality and "psychosomatic optimum") in the context of sex roles (gender).
pl Wzory zachowania (ze szczególnym uwzględnieniem WZA, WZC oraz "optimum psychosomatycznego") a płeć psychologiczna (gender).
en She said that Val Waxman directed the picture blind... that all throughout the picture he was a victim of psychosomatic blindness
pl Ona twierdzi, że Val Waxman reżyserował ten film będąc ślepym... że podczas całego kręcenia cierpiał na psychosomatyczną ślepotę
en The correlation between temperament, emotional control and psychosomatic disorders within the group of managers
pl Temperamentalne i emocjonalne uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych w grupie menedżerów
en A tension headache by you is psychosomatic
pl Cisnieniowe bóle glowy sa psychosomatyczne?
en Refering weight of events in rising and development of somatic and psychosomatic.
pl Rola wydarzeń życiowych w chorobach somatycznych i psychosomatycznych.
en Level of coherence and locus of control and type and intesity of psychosomatic disorder at corporate employees
pl Poziom koherencji i umiejscowienie poczucia kontroli, a rodzaj i intensywność dolegliwości psychosomatycznych u pracowników korporacji.
en Personality correlates of psychosomatic disorders.
pl Osobowościowe korelaty zaburzeń psychosomatycznych.
en Construct of personality in relation to the stress-coping styles and psychosomatic disorders among academic students.
pl Struktura osobowości a style radzenia sobie ze stresem i odczuwane dolegliwości psychosomatyczne u młodzieży akademickiej
en It' s psychosomatic after all
pl I to rzeczywiście jest psychosomatyczne
en A psychosomatic complications
pl Komplikacje psychosomatyczne
en Clearly, this is psychosomatic
pl Najwyraźniej to ma podłoże psychiczne
en Emotional control and psychosomatic disorders among university students
pl Kontrola emocjonalna a zaburzenia psychosomatyczne u studentów
en Changes in mental, psychosomatic and emotional at the American soldiers involved in wars
pl Zmiany psychiczne, psychosomatyczne i emocjonalne u żołnierzy amerykańskich biorących udział w działaniach wojennych
en Effects of stress on psychosomatic disease ulcerative colitis.
pl Wpływ stresu na psychosommatyczna chorobę Wrzodziejące Zapalenie jelita Grubego.
en Means the pain' s not psychosomatic./ It also means it' s not rhabdomyolysis./- Up till now, his heart and lungs were the only places he didn' t have pain
pl Więc ból nie jest psychosomatyczny.Znaczy to też, że to nie rabdomioliza. Do tej pory serce i płuca jako jedyne go nie bolały
en Personality correlates of psychosomatic sensivity in adolescent with bullying
pl Osobowościowe uwarunkowania wrażliwości psychosomatycznej u młodzieży gimnazjalnej doświadczającej bullyingu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28 zdań frazy psychosomatic.Znalezione w 0,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.