wymowa: IPA: ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti ˈpɹɑpɚtiː [ˈpɹɑpɚtiː] /ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti/    

Tłumaczenia na język polski:

 • własność   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  Something that is owned.
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  rzecz posiadana przez kogoś
   
  something owned
 • właściwość   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value.
   
  cecha, zwykle jakiejś substancji
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • posiadłość   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  teren i zabudowania należące do kogoś
   
  piece of real estate
 • cecha   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  parametr opisujący coś lub kogoś, mogący odróżniać to od innych przedmiotów lub osób
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • mienie   
   
  ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność;
 • majątek   
   
  posiadłość ziemska
   
  posiadłość ziemska
 • posesja   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  piece of real estate
 • posiadanie   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • prawo własności   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • wyróżnik   
  (Noun  m)
   
  an attribute characteristic of a class of objects
   
  an attribute characteristic of a class of objects
 • majątkowy   
   
  dotyczący majątku
 • budynek     
 • dobro     
 • dobytek   
 • dorobek   
 • działka     
 • majętność   
 • nieruchomość   
 • odpowiedniość   
 • przyzwoitość   
 • rekwizyt   

Pozostałe znaczenia:

 
własność intelektualna
 
właściwość
 
nieruchomość, posiadłość, majątek
 
własność, mienie
 
An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept.
 
(computing) An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter.
 
computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 
The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing.
 
an object used in a dramatic production
 
(usually in the plural, theater) An object used in a dramatic production
 
real estate; the business of selling houses.
 
An abstract quality associated with an object.
 
An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects.
 
A piece of real estate, such as a parcel of land.
 
country property

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (68)

acquisition of property
nabycie własności
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej; Porozumienie TRIPS; TRIPS
antibacterial properties
właściwości przeciwbakteryjne
antibiotic properties
właściwości antybiotyczne
antimicrobial properties
właściwości przeciwdrobnoustrojowe
antiprotozoal properties
właściwości przeciwpierwotniakowe
aroma (organoleptic property)
aromat (właściwości organoleptyczne)
attached property
właściwość dołączona
biological properties
cecha biologiczna; właściwości biologiczne
chemicophysical properties
właściwości chemicznofizyczne
confiscation of property
konfiskata mienia
cross-directional stretch properties
właściwości rozciągania poprzecznego
deed (property)
tytuł własności domu
default property
właściwość domyślna
dependency property
właściwość zależności
Dictionary property
właściwość słownika
dielectric properties
właściwości dielektryczne
dimension member property
właściwość elementu członkowskiego wymiaru
document properties
właściwości dokumentu
electrical properties
właściwości elektryczne
facet property
właściwość aspektu
federal property
majątek państwowy
file property
właściwość pliku
form properties
właściwości formularza
freezing or seizing of property
zamrożenie lub zajęcie mienia
fungicidal properties
właściwości grzybobójcze
government property
majątek państwowy
herbicidal properties
właściwości chwastobójcze
illicit origin of the property
nielegalne pochodzenie mienia
immovable property
nieruchomości
in-schema property
właściwość w schemacie
industrial property right
prawo własności przemysłowej
inheritance of property
dziedziczenie mienia
intellectual property
własność intelektualna
land and property register
rejestr ziemi i własności
location or movement of the property
miejsce położenia lub przemieszczania mienia
magnetic properties
właściwości magnetyczne
mandatory property
właściwość obowiązkowa
mechanical properties
właściwości mechaniczne
movable property
własność ruchoma
optical properties
właściwości optyczne
organoleptic properties
cecha sensoryczna; właściwosci organoleptyczne
organoleptic property
właściwosci organoleptyczne
ovicidal properties
właściwości jajobójcze
personal property
własność ruchoma; majątek osobisty
physicochemical properties
właściwości fizykochemiczne
private property
własność prywatna
properties of materials
właściwość materiałów
property bag
zbiór właściwości
property constitutes the security for a debt
majątek stanowi zabezpieczenie roszczenia
property definition
definicja właściwości
property development
inwestycja budowlana
property expression
wyrażenie właściwości
property group
grupa właściwości
property income
dochody z tytułu własności
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
property inventory
inwentaryzacja majątku; spis inwentarza; inwentaryzacja mienia
property leasing
najem lokalu
property market
rynek mieszkaniowy
property protection
ochrona własności
property set
zestaw właściwości
property tax
; podatek majątkowy; podatek od nieruchomości; podatek gruntowy
property transfers
obrót nieruchomościami
property valuation
wartość nieruchomości
property-man
rekwizytor
World Intellectual Property Organisation
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
World Intellectual Property Organization
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "property", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This leads to reduced business confidence in e-commerce and fuels the fragmentation of intellectual property protection rules, which stifles innovation in the Single Market.
pl Zmniejsza to zaufanie przedsiębiorstw do handlu elektronicznego i przyczynia się do rozdrobnienia przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, co z kolei hamuje innowacyjność na jednolitym rynku.
en You know, there' s a law against landlords letting themselves in to tenanted property
pl A co z dwoma ostatnimi.Jest coś takiego jak prawo broniące najemców przed wkraczaniem właścicieli
en Investigation of structural properties of extracellular domain of the RAGE receptor
pl Badania własności strukturalnych pozakomórkowej domeny receptora RAGE
en INVESTMENTS IN IMMOVABLE PROPERTY, RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS
pl INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE
en the methods and significant assumptions applied in determining the fair value of investment property, including a statement whether the determination of fair value was supported by market evidence or was more heavily based on other factors (which the entity shall disclose) because of the nature of the property and lack of comparable market data
pl metody i istotne założenia przyjęte przy ustalaniu wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej, łącznie z informacją o tym, czy ustalając wartość godziwą, uzyskano dowody pochodzące z rynku, czy też w większym zakresie oparto się na innych czynnikach (które ujawnia się), ze względu na charakter nieruchomości i brak porównywalnych danych rynkowych
en THE PERSONAL PROPERTY MAY BE IMPORTED IN SEVERAL SEPARATE CONSIGNMENTS WITHIN THE PERIOD REFERRED TO IN PARAGRAPH
pl Mienie osobiste może zostać przywiezione w kilku oddzielnych partiach, w ciągu okresu, o którym mowa w ust
en This land is my property.
pl Ta działka jest moją własnością.
en Kenya will be responsible for keeping an accurate account of all transferred persons, including, but not limited to, keeping records of any seized property, the person's physical condition, the location of their places of detention, any charges against him and any significant decisions taken in the course of his prosecution and trial
pl Kenia będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich przekazanych osób, która będzie obejmować między innymi dokumentację wszelkiego zatrzymanego mienia, stanu zdrowia osoby, miejsca jej przetrzymywania, wszelkich postawionych jej zarzutów i wszelkich istotnych decyzji podjętych podczas postępowania przygotowawczego i procesu
en PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
pl WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
en The assessment of bioavailability must be undertaken in all cases where it is necessary, e.g. where the therapeutic dose is near the toxic dose or where the previous tests have revealed anomalies which may be related to pharmacodynamic properties, such as variable absorption
pl Ocena dostępności biologicznej musi być podjęta we wszystkich wypadkach, gdy jest to konieczne, np. w przypadku gdy dawka lecznicza zbliża się do dawki toksycznej lub gdy poprzednie badania ujawniły anomalie, które mogą być związane z farmakodynamicznymi właściwościami, takimi jak zmienne wchłanianie
en Article ‧ of the Directive provides that where a Member State ascertains that equipment, protective systems or devices bearing the CE conformity marking and used in accordance with its intended use are liable to endanger the safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property, it shall take all appropriate measures to withdraw such equipment or protective systems from the market, to prohibit the placing on the market, putting into service or use thereof, or to restrict free movement thereof
pl Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy stanowi, że w przypadku gdy państwo członkowskie ustali, że urządzenia, systemy ochronne lub urządzenia zabezpieczające, sterujące i regulacyjne, oznakowane znakiem zgodności CE i użytkowane zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, mogą zagrażać bezpieczeństwu osób a także, w odpowiednim przypadku, zwierząt domowych lub mienia, podejmuje ono wszelkie właściwe środki mające na celu wycofanie takich urządzeń lub systemów ochronnych z obrotu, zakaz wprowadzania ich do obrotu, oddawania do użytku lub eksploatacji albo ograniczenie swobodnego przepływu tych produktów
en Geomechanic properties of silliceous - carbonete rocks on Lubelska Upland
pl Geomechaniczne właściwości opok i gez Wyżyny Lubelskiej
en It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings
pl Może ono zwłaszcza nabywać lub rozporządzać mieniem ruchomym i nieruchomościami oraz być stroną postępowania sądowego
en The participants shall jointly develop joint technology management plans (TMPs) in respect of the ownership and use, including publication, of information and Intellectual Property (IP) to be created in the course of joint research
pl Uczestnicy wspólnie opracowują wspólnie plany zarządzania technologicznego (PZT) [‧] w zakresie własności oraz wykorzystywania, w tym publikacji, informacji oraz własności intelektualnej, powstałych podczas wspólnych badań
en Wastes classified as hazardous are considered to display one or more of the properties listed in Annex ‧ to Directive ‧/EEC and, as regards H‧ to H‧, H‧) and H‧ of that Annex, one or more of the following
pl Uznaje się, że odpady klasyfikowane jako niebezpieczne wykazują jedną lub więcej właściwości wymienionych w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG oraz, w odniesieniu do pozycji H‧ – H‧, H‧ [‧] i H‧ Załącznika, jedną lub więcej z następujących właściwości
en Pharmacodynamic properties Pharmacotherapeutic group
pl Właściwości farmakodynamiczne
en Entry barriers may result from a wide variety of factors such as economies of scale and scope, government regulations, especially where they establish exclusive rights, state aid, import tariffs, intellectual property rights, ownership of resources where the supply is limited due to for instance natural limitations, essential facilities, a first mover advantage and brand loyalty of consumers created by strong advertising over a period of time
pl Bariery wejścia na rynek mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak korzyści skali i zakresu, uregulowania rządowe, w szczególności, gdy ustanawiają one wyłączne prawa, pomoc państwa, taryfy przywozowe, prawa własności intelektualnej, własność zasobów, jeżeli podaż jest ograniczona na przykład z powodu naturalnych ograniczeń, konieczna infrastruktura, przewaga pierwszego podmiotu na rynku oraz lojalność konsumentów wobec marki spowodowana intensywnymi reklamami przez pewien okres
en This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value or the protection of intellectual, industrial and commercial property, or rules relating to gold and silver
pl Niniejszy układ nie wyklucza stosowania zakazów lub ograniczeń związanych z przywozem, wywozem lub tranzytem towarów, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, a także ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej lub przepisami dotyczącymi złota i srebra
en The Parties shall cooperate to foster the development of a common understanding and enhanced exchange of information on cultural and audiovisual matters through an EC-CARIFORUM dialogue, as well as on good practices in the field of Intellectual Property Rights protection
pl Strony współpracują w celu rozwijania wzajemnego zrozumienia i rozszerzania wymiany informacji w kwestiach związanych z kulturą i przekazem audiowizualnym poprzez dialog WE-CARIFORUM, a także w dziedzinie dobrych praktyk w zakresie ochrony praw własności intelektualnej
en Pharmacodynamic properties
pl Właściwości farmakodynamiczne
en IMMUNOLOGICAL PROPERTIES
pl WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE
en The Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities, appended to the Treaty of ‧ April ‧ establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities, stipulates that the assets, revenues and other property of the Institutions of the Union are exempt from all direct taxes
pl Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, dołączony do Traktatu z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich, określa, że aktywa, dochody i pozostały majątek Wspólnot zwolnione są od wszystkich podatków bezpośrednich
en a well-known trade mark referred to in Article ‧ bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property
pl powszechnie znany znak towarowy określony w artykule ‧a Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej
en Substances and mixtures which have been proved to possess carcinogenic or mutagenic properties or properties which may affect reproduction in or via the aquatic environment
pl Substancje i mieszaniny, co do których udowodniono, że posiadają właściwości rakotwórcze i mutagenne lub właściwości, które mogą wpływać na rozmnażanie w środowisku wodnym lub przez środowisko wodne
en Common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings - Food additives - Flavourings and certain food ingredients with flavouring properties - Food enzymes (debate)
pl Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących - Dodatki do żywności - Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących - Enzymy spożywcze (debata)
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16333 zdań frazy property.Znalezione w 9,34 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.