wymowa: IPA: ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti ˈpɹɑpɚtiː [ˈpɹɑpɚtiː] /ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti/    

Tłumaczenia na język polski:

 • własność   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  Something that is owned.
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  rzecz posiadana przez kogoś
   
  something owned
 • właściwość   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value.
   
  cecha, zwykle jakiejś substancji
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • posiadłość   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  teren i zabudowania należące do kogoś
   
  piece of real estate
 • cecha   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  parametr opisujący coś lub kogoś, mogący odróżniać to od innych przedmiotów lub osób
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • mienie   
   
  ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność;
 • majątek   
   
  posiadłość ziemska
   
  posiadłość ziemska
 • posesja   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  piece of real estate
 • posiadanie   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • prawo własności   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • wyróżnik   
  (Noun  m)
   
  an attribute characteristic of a class of objects
   
  an attribute characteristic of a class of objects
 • majątkowy   
   
  dotyczący majątku
 • budynek     
 • dobro     
 • dobytek   
 • dorobek   
 • działka     
 • majętność   
 • nieruchomość   
 • odpowiedniość   
 • przyzwoitość   
 • rekwizyt   

Pozostałe znaczenia:

 
własność intelektualna
 
właściwość
 
nieruchomość, posiadłość, majątek
 
własność, mienie
 
real estate; the business of selling houses.
 
(usually in the plural, theater) An object used in a dramatic production
 
computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 
(computing) An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter.
 
A piece of real estate, such as a parcel of land.
 
The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing.
 
An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects.
 
An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept.
 
An abstract quality associated with an object.
 
country property
 
an object used in a dramatic production

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (70)

acaricidal propertieswłaściwości akarycydów
acoustic propertieswłaściwości akustyczne
acquisition of propertynabycie własności
antifungal propertieswłaściwości przeciwgrzybicze
antimicrobial propertieswłaściwości przeciwdrobnoustrojowe
attached propertywłaściwość dołączona
catalog propertywłaściwości wykazu
Certified Property ManagerDyplomowany Zarządca Nieruchomości
chemical propertieswłaściwości chemiczne
colloidal propertieswłaściwości koloidalne
concealing or disguising the illicit origin of the propertyzatajenie lub ukrycie nielegalnego pochodzenia mienia
context propertywłaściwość kontekstu
crime against propertyprzestępstwo przeciwko mieniu
cross-directional stretch propertieswłaściwości rozciągania poprzecznego
custom propertywłaściwość niestandardowa
deed (property)tytuł własności domu
default propertywłaściwość domyślna
drug propertieswłaściwości leków; właściwości lecznicze
engineering propertiescharakterystyka techniczna; parametry techniczne
event propertywłaściwość zdarzenia
federal propertymajątek państwowy
file propertywłaściwość pliku
finite propertyograniczone właściwości
flavouring propertieswłaściwości aromatyzujące
form propertieswłaściwości formularza
freezing or seizing of propertyzamrożenie lub zajęcie mienia
fungicidal propertieswłaściwości grzybobójcze
government propertymajątek państwowy
illicit origin of the propertynielegalne pochodzenie mienia
in-schema propertywłaściwość w schemacie
industrial propertywłasność przemysłowa
Industrial Property Rights Strategy for Europeeuropejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej
insecticidal propertieswłaściwości owadobójcze
intellectual propertywłasność intelektualna
land and property registerrejestr ziemi i własności
large-scale landed propertylatyfundium
limited properties of work centersograniczone właściwości gniazd produkcyjnych
location or movement of the propertymiejsce położenia lub przemieszczania mienia
mandatory propertywłaściwość obowiązkowa
medicinal propertieswłaściwości leków; właściwości lecznicze
member propertywłaściwość elementu członkowskiego
obtain authority to dispose of the propertyuprawnienia do rozporządzania majątkiem
organoleptic propertiescecha sensoryczna; właściwosci organoleptyczne
physical propertieswłaściwości fizyczne
private propertywłasność prywatna
property bagzbiór właściwości
property developmentinwestycja budowlana
Property EditorEdytor właściwości
property fieldspola właściwości
property incomedochody z tytułu własności
property insuranceubezpieczenie majątkowe
property mappingmapowanie właściwości
property namenazwa właściwości
Property of BaireWłasność Baire’a
property pagestrona właściwości
property plant and equipmentaktywa trwałe
property rightsprawo własności
property setzestaw właściwości
property sheetarkusz właściwości
property storemagazyn właściwości
property taxpodatek od nieruchomości; podatek majątkowy; podatek gruntowy;
property transfersobrót nieruchomościami
property-manrekwizytor
public propertywłasność państwowa
real propertynieruchomość; własność nieruchoma
recipients of property incomeosoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu własności
rheological propertieswłaściwości reologiczne
Richard Luton Properties Canberra InternationalRichard Luton Properties Canberra International
Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Testerznormalizowana metoda badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni metodą brytyjskiego wahadła
World Intellectual Property OrganisationŚwiatowa Organizacja Własności Intelektualnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "property", pamięć tłumaczeniowa

add example
This appropriation is intended to cover work on the fitting-out of buildings for the purposes of the physical and material safety of persons and propertyŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i materialne osób i mienia
Let us look at the property rights-based systems in Iceland and in New Zealand where, as the previous speaker has said, the coastal communities are looked after because they are given their rights in perpetuity which they can sell on, they can trade, or they can leave to future generations.Spójrzmy na oparte na prawach własności systemy w Islandii i Nowej Zelandii, gdzie, jak powiedział przedmówca, dba się o społeczności nadbrzeżne, ponieważ daje się im dożywotnio prawa, które mogą sprzedać, którymi mogą handlować lub które mogą pozostawić przyszłym pokoleniom.
If the definition of an asset is met, how should the transferred item of property, plant and equipment be measured on initial recognition?Jeżeli definicja składnika aktywów jest spełniona, jak należy wyceniać przekazany składnik rzeczowych aktywów trwałych w momencie jego początkowego ujęcia?
In most circumstances, the entity obtains the right of ownership of the transferred item of property, plant and equipmentW większości przypadków jednostka uzyskuje prawo własności do przekazanego jej składnika rzeczowych aktywów trwałych
I believe we should support the report before us today, as the so-called repair clause achieves a balance between legal protection of intellectual property and free competition and consumer protection.Uważam, że należy poprzeć przedłożone nam dziś sprawozdanie, gdyż "Klauzula Napraw” wprowadza równowagę między ochroną prawną własności intelektualnej, a wolną konkurencją i ochroną konsumentów.
Identification of isolates may be usually carried out by determining cultural and biochemical propertiesIdentyfikację izolatów przeprowadza się zazwyczaj poprzez określenie cech wzrostu oraz cech biochemicznych
Pharmacodynamic propertiesWłaściwości farmakodynamiczne
Enforcement of intellectual property rights (criminal measures) ***IEgzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I
Property acquisition by foreignersNabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Without prejudice to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, the Rapporteur Member State may take into account other relevant technical or scientific information regarding the properties of the active substance, metabolites or residuesNie naruszając przepisów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, państwo członkowskie będące sprawozdawcą może uwzględnić pozostałe odpowiednie techniczne lub naukowe informacje dotyczące właściwości substancji czynnej, metabolitów lub pozostałości
Our thorough and comprehensive studies have shown that none of the alternative substances currently on sale have the properties of dichloromethane which are so dangerous, in other words the direct toxic effect on the central nervous system.Wyniki naszych wszechstronnych i kompleksowych badań świadczą o tym, że żadna z alternatywnych substancji dostępnych obecnie w sprzedaży nie ma tak niebezpiecznych właściwości jak dichlorometan, innymi słowy bezpośredniego toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy.
Other damage to propertyUbezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych
In the case of cooperative activities between the Parties, intellectual property arising from joint research, i.e. research supported by both Parties, shall be treated in a Technology Management Plan (TMP) according to the following principlesW przypadku działań w ramach współpracy między Stronami postępowanie w sprawach związanych z własnością intelektualną wynikającą ze wspólnych badań, tj. badań wspieranych przez obie Strony, ustala się w Planie Zarządzania Technologią (TMP) zgodnie z następującymi zasadami
DPF performance: filtering and regeneration processes (e.g. particulate accumulation during the filtering process and particulate removal during a forced regeneration process)- performance monitoring (for example, evaluation of measurable DPF properties such as backpressure or differential pressure, which may not detect all failure modes that reduce trapping efficiencyWydajność DPF: Proces filtrowania i regeneracji (np. zbieranie się cząstek stałych i usuwanie ich podczas wymuszonego procesu regeneracji) – monitorowanie wydajności (np. ocena mierzalnych właściwości DPF, takich jak przeciwciśnienie lub różnica ciśnień), które może nie wykryć wszystkich rodzajów awarii mogących zmniejszać skuteczność filtrowania
Whereas Article ‧ of Directive ‧/EEC provides that the physico-chemical properties, toxicity and ecotoxicity of the substances and preparations shall be determined according to the methods specified in Annex Vartykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG przewiduje, że właściwości fizyczno-chemiczne, toksyczność i ekotoksyczność substancji i preparatów są ustalane zgodnie z metodami podanymi w załączniku V
As regards the first question the Authority considers that there was great uncertainty about the market value of the properties in question in the negotiations between the state and Våler MunicipalityW odniesieniu do pierwszej kwestii Urząd uważa, że negocjacje pomiędzy państwem a gminą Våler cechował duży stopień braku pewności co do wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości
Material responsibility for the property entrusted toOdpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone
Displays can be configured by clicking with the right mouse button on them. A popup menu appear where you can select whether you want to change the properties of that display, remove it from the worksheet, change its update interval type and value or pause and restart its updatingWykresy mogą być konfigurowane przez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy. Pojawi się wtedy menu, z którego możesz wybrać zmianę właściwości wykresu, usunąć wykres z widoku, zmienić jego szybkość odświeżania, a także wstrzymać odświeżanie i je wznowić
Testing and assessment of the properties of substancesBadanie i ocena właściwości substancji
Subject to Articles ‧ and ‧, agricultural, stock-farming, bee-keeping, horticultural and forestry products from properties located in a third country or third territory adjoining the territory of the Community which are operated by agricultural producers having their principal undertaking in the Community and adjacent to the country or territory concerned shall be exempt on admissionZ zastrzeżeniem art. ‧ i ‧, zwolnieniem objęte są produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w państwie lub na terytorium trzecim położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium Wspólnoty i prowadzonych przez producentów rolnych, których główne gospodarstwo znajduje się we Wspólnocie w bezpośrednim sąsiedztwie danego państwa lub terytorium
In Turkey's case, it has much to do, including the legal status of religious groups and property rights, but fundamentally the right to worship freely and the right to convert must be respected.W przypadku Turcji wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, w tym w zakresie statusu prawnego grup wyznaniowych i prawa własności, ale zasadniczo należy przestrzegać prawa do wolności wyznania i zmiany wyznania.
guaranteeing the completion and management of the internal market, especially in the fields of pensions, free movement of services, recognition of professional qualifications, and intellectual and industrial property: the development of proposals for putting in place a Community patentdziałań mających zapewnić utworzenie i zarządzanie rynkiem wewnętrznym, w szczególności w zakresie systemów emerytalnych, swobody przepływu usług, uznania kwalifikacji zawodowych oraz własności intelektualnej i przemysłowej: opracowania wniosków dotyczących wprowadzenia patentu wspólnotowego
We wanted to prevent the duty of information from hiding behind these intellectual property rights.Chcieliśmy zapobiec sytuacji, w której prawa własności intelektualnej stałyby się pretekstem do niewypełniania obowiązku dostarczania informacji.
Intellectual propertyWłasność intelektualna
PHARMACOLOGICAL PROPERTIESWŁASNOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16333 zdań frazy property.Znalezione w 8,925 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.