wymowa: IPA: ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti ˈpɹɑpɚtiː [ˈpɹɑpɚtiː] /ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti/    

Tłumaczenia na język polski:

 • własność   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  Something that is owned.
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  rzecz posiadana przez kogoś
   
  something owned
 • właściwość   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value.
   
  cecha, zwykle jakiejś substancji
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • posiadłość   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  teren i zabudowania należące do kogoś
   
  piece of real estate
 • cecha   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  parametr opisujący coś lub kogoś, mogący odróżniać to od innych przedmiotów lub osób
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • mienie   
   
  ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność;
 • majątek   
   
  posiadłość ziemska
   
  posiadłość ziemska
 • posesja   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  piece of real estate
 • posiadanie   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • prawo własności   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • wyróżnik   
  (Noun  m)
   
  an attribute characteristic of a class of objects
   
  an attribute characteristic of a class of objects
 • majątkowy   
   
  dotyczący majątku
 • budynek     
 • dobro     
 • dobytek   
 • dorobek   
 • działka     
 • majętność   
 • nieruchomość   
 • odpowiedniość   
 • przyzwoitość   
 • rekwizyt   

Pozostałe znaczenia:

 
własność intelektualna
 
właściwość
 
nieruchomość, posiadłość, majątek
 
własność, mienie
 
An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept.
 
(computing) An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter.
 
computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 
The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing.
 
an object used in a dramatic production
 
(usually in the plural, theater) An object used in a dramatic production
 
real estate; the business of selling houses.
 
An abstract quality associated with an object.
 
An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects.
 
A piece of real estate, such as a parcel of land.
 
country property

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (68)

acquisition of property
nabycie własności
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej; Porozumienie TRIPS; TRIPS
antibacterial properties
właściwości przeciwbakteryjne
antibiotic properties
właściwości antybiotyczne
antimicrobial properties
właściwości przeciwdrobnoustrojowe
antiprotozoal properties
właściwości przeciwpierwotniakowe
aroma (organoleptic property)
aromat (właściwości organoleptyczne)
attached property
właściwość dołączona
biological properties
cecha biologiczna; właściwości biologiczne
chemicophysical properties
właściwości chemicznofizyczne
confiscation of property
konfiskata mienia
cross-directional stretch properties
właściwości rozciągania poprzecznego
deed (property)
tytuł własności domu
default property
właściwość domyślna
dependency property
właściwość zależności
Dictionary property
właściwość słownika
dielectric properties
właściwości dielektryczne
dimension member property
właściwość elementu członkowskiego wymiaru
document properties
właściwości dokumentu
electrical properties
właściwości elektryczne
facet property
właściwość aspektu
federal property
majątek państwowy
file property
właściwość pliku
form properties
właściwości formularza
freezing or seizing of property
zamrożenie lub zajęcie mienia
fungicidal properties
właściwości grzybobójcze
government property
majątek państwowy
herbicidal properties
właściwości chwastobójcze
illicit origin of the property
nielegalne pochodzenie mienia
immovable property
nieruchomości
in-schema property
właściwość w schemacie
industrial property right
prawo własności przemysłowej
inheritance of property
dziedziczenie mienia
intellectual property
własność intelektualna
land and property register
rejestr ziemi i własności
location or movement of the property
miejsce położenia lub przemieszczania mienia
magnetic properties
właściwości magnetyczne
mandatory property
właściwość obowiązkowa
mechanical properties
właściwości mechaniczne
movable property
własność ruchoma
optical properties
właściwości optyczne
organoleptic properties
cecha sensoryczna; właściwosci organoleptyczne
organoleptic property
właściwosci organoleptyczne
ovicidal properties
właściwości jajobójcze
personal property
własność ruchoma; majątek osobisty
physicochemical properties
właściwości fizykochemiczne
private property
własność prywatna
properties of materials
właściwość materiałów
property bag
zbiór właściwości
property constitutes the security for a debt
majątek stanowi zabezpieczenie roszczenia
property definition
definicja właściwości
property development
inwestycja budowlana
property expression
wyrażenie właściwości
property group
grupa właściwości
property income
dochody z tytułu własności
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
property inventory
inwentaryzacja majątku; spis inwentarza; inwentaryzacja mienia
property leasing
najem lokalu
property market
rynek mieszkaniowy
property protection
ochrona własności
property set
zestaw właściwości
property tax
; podatek majątkowy; podatek od nieruchomości; podatek gruntowy
property transfers
obrót nieruchomościami
property valuation
wartość nieruchomości
property-man
rekwizytor
World Intellectual Property Organisation
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
World Intellectual Property Organization
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "property", pamięć tłumaczeniowa

add example
en On the basis of this transaction, Vtesse concludes that BT pays GBP ‧ per sq m in rents for its buildings, while, according to Vtesse, other telecommunication operators are rated on average at GBP ‧ per sq m on their commercial property
pl Na podstawie tej transakcji firma Vtesse stwierdza, że firma BT płaci za budynki czynsz wynoszący ‧ GBP za ‧ m‧, podczas gdy według firmy Vtesse w przypadku pozostałych operatorów telekomunikacyjnych obciążenia z tytułu podatku komunalnego wynoszą średnio ‧ GBP za ‧ m‧ nieruchomości komercyjnej
en with respect to intellectual property rights, the Agreement on TRIPS
pl w odniesieniu do praw własności intelektualnej, Porozumienie TRIPS
en human health hazard assessment of physicochemical properties
pl ocenę zagrożeń dla zdrowia ludzi wynikających z właściwości fizykochemicznych
en the goods carried are the property of the undertaking or have been sold, bought, let out on hire or hired, produced, extracted, processed or repaired by the undertaking
pl przewożone rzeczy są własnością przedsiębiorstwa lub zostały sprzedane, kupione, oddane w najem lub wynajęte, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez przedsiębiorstwo
en approve procedures of the FCH Joint Undertaking, including the rules on the Intellectual Property Rights in line with Article
pl zatwierdza procedury wspólnego przedsiębiorstwa FCH, w tym przepisy dotyczące praw własności intelektualnej zgodnie z art
en Importance of property development act in Polish housing policy
pl Rola ustawy deweloperskiej w Polskiej polityce mieszkaniowej
en Recognises that the greater part of Parliament's property acquisition programme has already been completed; nevertheless urges the budgetary authorities to ensure optimum budgetary forecasting and that the amounts entered in the draft budget reflect Parliament's real requirements rather than resorting systematically to significant transfers from unrelated budget lines
pl uznaje, że program zakupów nieruchomości przez Parlament został w przeważającej mierze wykonany, mimo to wzywa władze budżetowe do zapewnienia optymalnych prognoz budżetowych, aby kwoty zapisane w projekcie budżetu odpowiadały rzeczywistym potrzebom Parlamentu, co pozwoli uniknąć systematycznego korzystania ze znacznych transferów z linii budżetowych niezwiązanych z daną problematyką
en Considering the envisaged financial constraints in the coming years, calls on the Bureau to consider a multiannual property investment plan instead of an annual plan and to continue with the policy of accelerated payments
pl uwzględniając ograniczenia finansowe przewidywane w najbliższych latach, wzywa Prezydium do rozważenia kwestii zastąpienia planu rocznego wieloletnim planem inwestycji w nieruchomości oraz utrzymania polityki przyspieszonych spłat
en We therefore feel that this report represents an opportunity lost by the majority of this House, within the scope of its powers, to assume a humanist position and to clearly fight for a policy which could bring an end to intellectual property rights in the pharmaceutical sector.
pl Jesteśmy zdania, że przedmiotowe sprawozdanie stanowi szansę, niedostrzeganą przez większość członków tej Izby, a leżącą w ramach jej możliwości, przyjęcia humanitarnego stanowiska i podjęcia aktywnych działań na rzecz ustalenia zasad znoszących prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym.
en The exemption for which Article ‧ makes provision shall be granted, subject to the conditions laid down in Articles ‧ to ‧, for personal property imported by a private individual to furnish a secondary residence
pl Zwolnienie, określone w art. ‧, przyznaje się, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. ‧, dla majątku prywatnego przywożonego przez osobę fizyczną do celów wyposażenia drugorzędnego miejsca pobytu
en Nor was the risk shield an unconditional licence to submit offers on whatever terms it wanted, e.g. when selling or leasing property
pl Zabezpieczenie ryzyka nie oznacza również, że BGB ma wolną rękę do składania ofert na dowolnych warunkach, np. w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości
en These fluctuations can be explained by the characteristics of the property tax and by the economic situation of the telecommunications sector in the United Kingdom
pl Fluktuacje te można wyjaśnić właściwościami podatku od nieruchomości oraz sytuacją gospodarczą sektora telekomunikacyjnego w Zjednoczonym Królestwie
en PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
pl WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
en property, plant and equipment
pl rzeczowe aktywa trwałe
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧ (Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Hamm): Brigitte and Marcus Klein v Rhodos Management Ltd (Brussels Convention- Jurisdiction in proceedings regarding tenancies of immoveable property- Time-share in immoveable property
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Brigitte i Marcus Klein przeciwko Rhodos Management Ltd (wniosek Oberlandesgericht Hamm o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Konwencja Brukselska- Jurysdykcja w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości- Prawo korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie
en The Synthesis and Examination of Catalitical Properties of the Chiral Amino Alcohols Derivatives
pl Synteza i badanie własności katalitycznych pochodnych chiralnych aminoalkoholi
en Common attributes properties for the ECB_BSI‧ key family: Euro area NCBs reporting to the ECB
pl Wspólne właściwości atrybutów rodziny kluczy ECB_BSI‧: Sprawozdawczość KBC krajów obszaru euro dla EBC
en Ergodic properties of complex exponential functions
pl Ergodyczne własności zespolonych przekształceń eksponencjalnych
en Tax on immovable property
pl podatek od nieruchomości
en Pharmacokinetic properties
pl Właściwości farmakokinetyczne
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ May ‧ on tax exemptions applicable to the permanent introduction from a Member State of the personal property of individuals (Codified version
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona
en Infrastructure within the scope of this Interpretation shall not be recognised as property, plant and equipment of the operator because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator
pl Infrastruktura mieszcząca się w zakresie niniejszej interpretacji nie jest ujmowana jako rzeczowe aktywa trwałe koncesjobiorcy, ponieważ umowa na usługi nie przenosi na koncesjobiorcę prawa do kontrolowania użytkowania infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia usług użyteczności publicznej
en Equivalent ISO methods will be adopted when issued all properties listed above
pl Równoważne normy ISO zostaną przyjęte po określeniu wszystkich właściwości wymienionych powyżej
en For preparations, information shall normally be given on the properties of the preparation itself
pl W odniesieniu do preparatów podaje się zazwyczaj informacje dotyczące właściwości preparatu jako takiego
en support activities projects comprise quality measures, post-programme follow-up and management of intellectual property rights
pl projekty Działania wspierające obejmują podnoszenie jakości, monitorowanie programu i zarządzanie prawami własności intelektualnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16333 zdań frazy property.Znalezione w 6,498 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.