wymowa: IPA: ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti ˈpɹɑpɚtiː [ˈpɹɑpɚtiː] /ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti/    

Tłumaczenia na język polski:

 • własność   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  Something that is owned.
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  rzecz posiadana przez kogoś
   
  something owned
 • właściwość   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value.
   
  cecha, zwykle jakiejś substancji
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • posiadłość   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  teren i zabudowania należące do kogoś
   
  piece of real estate
 • cecha   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  parametr opisujący coś lub kogoś, mogący odróżniać to od innych przedmiotów lub osób
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • mienie   
   
  ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność;
 • majątek   
   
  posiadłość ziemska
   
  posiadłość ziemska
 • posesja   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  piece of real estate
 • posiadanie   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • prawo własności   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • wyróżnik   
  (Noun  m)
   
  an attribute characteristic of a class of objects
   
  an attribute characteristic of a class of objects
 • majątkowy   
   
  dotyczący majątku
 • budynek     
 • dobro     
 • dobytek   
 • dorobek   
 • działka     
 • majętność   
 • nieruchomość   
 • odpowiedniość   
 • przyzwoitość   
 • rekwizyt   

Pozostałe znaczenia:

 
własność intelektualna
 
właściwość
 
nieruchomość, posiadłość, majątek
 
własność, mienie
 
An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept.
 
(computing) An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter.
 
computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 
The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing.
 
an object used in a dramatic production
 
(usually in the plural, theater) An object used in a dramatic production
 
real estate; the business of selling houses.
 
An abstract quality associated with an object.
 
An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects.
 
A piece of real estate, such as a parcel of land.
 
country property

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (68)

acquisition of property
nabycie własności
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej; Porozumienie TRIPS; TRIPS
antibacterial properties
właściwości przeciwbakteryjne
antibiotic properties
właściwości antybiotyczne
antimicrobial properties
właściwości przeciwdrobnoustrojowe
antiprotozoal properties
właściwości przeciwpierwotniakowe
aroma (organoleptic property)
aromat (właściwości organoleptyczne)
attached property
właściwość dołączona
biological properties
cecha biologiczna; właściwości biologiczne
chemicophysical properties
właściwości chemicznofizyczne
confiscation of property
konfiskata mienia
cross-directional stretch properties
właściwości rozciągania poprzecznego
deed (property)
tytuł własności domu
default property
właściwość domyślna
dependency property
właściwość zależności
Dictionary property
właściwość słownika
dielectric properties
właściwości dielektryczne
dimension member property
właściwość elementu członkowskiego wymiaru
document properties
właściwości dokumentu
electrical properties
właściwości elektryczne
facet property
właściwość aspektu
federal property
majątek państwowy
file property
właściwość pliku
form properties
właściwości formularza
freezing or seizing of property
zamrożenie lub zajęcie mienia
fungicidal properties
właściwości grzybobójcze
government property
majątek państwowy
herbicidal properties
właściwości chwastobójcze
illicit origin of the property
nielegalne pochodzenie mienia
immovable property
nieruchomości
in-schema property
właściwość w schemacie
industrial property right
prawo własności przemysłowej
inheritance of property
dziedziczenie mienia
intellectual property
własność intelektualna
land and property register
rejestr ziemi i własności
location or movement of the property
miejsce położenia lub przemieszczania mienia
magnetic properties
właściwości magnetyczne
mandatory property
właściwość obowiązkowa
mechanical properties
właściwości mechaniczne
movable property
własność ruchoma
optical properties
właściwości optyczne
organoleptic properties
cecha sensoryczna; właściwosci organoleptyczne
organoleptic property
właściwosci organoleptyczne
ovicidal properties
właściwości jajobójcze
personal property
własność ruchoma; majątek osobisty
physicochemical properties
właściwości fizykochemiczne
private property
własność prywatna
properties of materials
właściwość materiałów
property bag
zbiór właściwości
property constitutes the security for a debt
majątek stanowi zabezpieczenie roszczenia
property definition
definicja właściwości
property development
inwestycja budowlana
property expression
wyrażenie właściwości
property group
grupa właściwości
property income
dochody z tytułu własności
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
property inventory
inwentaryzacja majątku; spis inwentarza; inwentaryzacja mienia
property leasing
najem lokalu
property market
rynek mieszkaniowy
property protection
ochrona własności
property set
zestaw właściwości
property tax
; podatek majątkowy; podatek od nieruchomości; podatek gruntowy
property transfers
obrót nieruchomościami
property valuation
wartość nieruchomości
property-man
rekwizytor
World Intellectual Property Organisation
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
World Intellectual Property Organization
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "property", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This appropriation is intended to cover work on the fitting-out of buildings for the purposes of the physical and material safety of persons and property
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i materialne osób i mienia
en Let us look at the property rights-based systems in Iceland and in New Zealand where, as the previous speaker has said, the coastal communities are looked after because they are given their rights in perpetuity which they can sell on, they can trade, or they can leave to future generations.
pl Spójrzmy na oparte na prawach własności systemy w Islandii i Nowej Zelandii, gdzie, jak powiedział przedmówca, dba się o społeczności nadbrzeżne, ponieważ daje się im dożywotnio prawa, które mogą sprzedać, którymi mogą handlować lub które mogą pozostawić przyszłym pokoleniom.
en If the definition of an asset is met, how should the transferred item of property, plant and equipment be measured on initial recognition?
pl Jeżeli definicja składnika aktywów jest spełniona, jak należy wyceniać przekazany składnik rzeczowych aktywów trwałych w momencie jego początkowego ujęcia?
en In most circumstances, the entity obtains the right of ownership of the transferred item of property, plant and equipment
pl W większości przypadków jednostka uzyskuje prawo własności do przekazanego jej składnika rzeczowych aktywów trwałych
en I believe we should support the report before us today, as the so-called repair clause achieves a balance between legal protection of intellectual property and free competition and consumer protection.
pl Uważam, że należy poprzeć przedłożone nam dziś sprawozdanie, gdyż "Klauzula Napraw” wprowadza równowagę między ochroną prawną własności intelektualnej, a wolną konkurencją i ochroną konsumentów.
en Identification of isolates may be usually carried out by determining cultural and biochemical properties
pl Identyfikację izolatów przeprowadza się zazwyczaj poprzez określenie cech wzrostu oraz cech biochemicznych
en Pharmacodynamic properties
pl Właściwości farmakodynamiczne
en Enforcement of intellectual property rights (criminal measures) ***I
pl Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I
en Property acquisition by foreigners
pl Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
en Without prejudice to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, the Rapporteur Member State may take into account other relevant technical or scientific information regarding the properties of the active substance, metabolites or residues
pl Nie naruszając przepisów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, państwo członkowskie będące sprawozdawcą może uwzględnić pozostałe odpowiednie techniczne lub naukowe informacje dotyczące właściwości substancji czynnej, metabolitów lub pozostałości
en Our thorough and comprehensive studies have shown that none of the alternative substances currently on sale have the properties of dichloromethane which are so dangerous, in other words the direct toxic effect on the central nervous system.
pl Wyniki naszych wszechstronnych i kompleksowych badań świadczą o tym, że żadna z alternatywnych substancji dostępnych obecnie w sprzedaży nie ma tak niebezpiecznych właściwości jak dichlorometan, innymi słowy bezpośredniego toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy.
en Other damage to property
pl Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych
en In the case of cooperative activities between the Parties, intellectual property arising from joint research, i.e. research supported by both Parties, shall be treated in a Technology Management Plan (TMP) according to the following principles
pl W przypadku działań w ramach współpracy między Stronami postępowanie w sprawach związanych z własnością intelektualną wynikającą ze wspólnych badań, tj. badań wspieranych przez obie Strony, ustala się w Planie Zarządzania Technologią (TMP) zgodnie z następującymi zasadami
en DPF performance: filtering and regeneration processes (e.g. particulate accumulation during the filtering process and particulate removal during a forced regeneration process)- performance monitoring (for example, evaluation of measurable DPF properties such as backpressure or differential pressure, which may not detect all failure modes that reduce trapping efficiency
pl Wydajność DPF: Proces filtrowania i regeneracji (np. zbieranie się cząstek stałych i usuwanie ich podczas wymuszonego procesu regeneracji) – monitorowanie wydajności (np. ocena mierzalnych właściwości DPF, takich jak przeciwciśnienie lub różnica ciśnień), które może nie wykryć wszystkich rodzajów awarii mogących zmniejszać skuteczność filtrowania
en Whereas Article ‧ of Directive ‧/EEC provides that the physico-chemical properties, toxicity and ecotoxicity of the substances and preparations shall be determined according to the methods specified in Annex V
pl artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG przewiduje, że właściwości fizyczno-chemiczne, toksyczność i ekotoksyczność substancji i preparatów są ustalane zgodnie z metodami podanymi w załączniku V
en As regards the first question the Authority considers that there was great uncertainty about the market value of the properties in question in the negotiations between the state and Våler Municipality
pl W odniesieniu do pierwszej kwestii Urząd uważa, że negocjacje pomiędzy państwem a gminą Våler cechował duży stopień braku pewności co do wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości
en Material responsibility for the property entrusted to
pl Odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone
en Displays can be configured by clicking with the right mouse button on them. A popup menu appear where you can select whether you want to change the properties of that display, remove it from the worksheet, change its update interval type and value or pause and restart its updating
pl Wykresy mogą być konfigurowane przez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy. Pojawi się wtedy menu, z którego możesz wybrać zmianę właściwości wykresu, usunąć wykres z widoku, zmienić jego szybkość odświeżania, a także wstrzymać odświeżanie i je wznowić
en Testing and assessment of the properties of substances
pl Badanie i ocena właściwości substancji
en Subject to Articles ‧ and ‧, agricultural, stock-farming, bee-keeping, horticultural and forestry products from properties located in a third country or third territory adjoining the territory of the Community which are operated by agricultural producers having their principal undertaking in the Community and adjacent to the country or territory concerned shall be exempt on admission
pl Z zastrzeżeniem art. ‧ i ‧, zwolnieniem objęte są produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w państwie lub na terytorium trzecim położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium Wspólnoty i prowadzonych przez producentów rolnych, których główne gospodarstwo znajduje się we Wspólnocie w bezpośrednim sąsiedztwie danego państwa lub terytorium
en In Turkey's case, it has much to do, including the legal status of religious groups and property rights, but fundamentally the right to worship freely and the right to convert must be respected.
pl W przypadku Turcji wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, w tym w zakresie statusu prawnego grup wyznaniowych i prawa własności, ale zasadniczo należy przestrzegać prawa do wolności wyznania i zmiany wyznania.
en guaranteeing the completion and management of the internal market, especially in the fields of pensions, free movement of services, recognition of professional qualifications, and intellectual and industrial property: the development of proposals for putting in place a Community patent
pl działań mających zapewnić utworzenie i zarządzanie rynkiem wewnętrznym, w szczególności w zakresie systemów emerytalnych, swobody przepływu usług, uznania kwalifikacji zawodowych oraz własności intelektualnej i przemysłowej: opracowania wniosków dotyczących wprowadzenia patentu wspólnotowego
en We wanted to prevent the duty of information from hiding behind these intellectual property rights.
pl Chcieliśmy zapobiec sytuacji, w której prawa własności intelektualnej stałyby się pretekstem do niewypełniania obowiązku dostarczania informacji.
en Intellectual property
pl Własność intelektualna
en PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
pl WŁASNOŚCI FARMAKOLOGICZNE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16333 zdań frazy property.Znalezione w 11,182 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.