wymowa: IPA: ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti ˈpɹɑpɚtiː [ˈpɹɑpɚtiː] /ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti/    

Tłumaczenia na język polski:

 • własność   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  Something that is owned.
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  rzecz posiadana przez kogoś
   
  something owned
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
 • właściwość   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value.
   
  cecha, zwykle jakiejś substancji
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • mienie   
  (Noun  )
   
  ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność;
 • posiadłość   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  teren i zabudowania należące do kogoś
   
  piece of real estate
   
  piece of real estate
 • cecha   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  parametr opisujący coś lub kogoś, mogący odróżniać to od innych przedmiotów lub osób
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
 • majątek   
  (Noun  )
   
  posiadłość ziemska
   
  posiadłość ziemska
 • posesja   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
   
  piece of real estate
   
  piece of real estate
 • posiadanie   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • prawo własności   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • wyróżnik   
  (Noun  m)
   
  an attribute characteristic of a class of objects
   
  an attribute characteristic of a class of objects
   
  an attribute characteristic of a class of objects
 • majątkowy   
  (Adjectival  )
   
  dotyczący majątku
 • dobytek   
  (Noun  )
 • majętność   
  (Noun  )
 • nieruchomość   
 • rekwizyt   
  (Noun  )
 • atrybut   
  (Noun  )
 • budynek     
 • dobra     
 • dobro     
 • dorobek   
 • działka     
 • miejsce     
  (Noun  )
 • obejście   
 • odpowiedniość   
 • przymiot   
  (Noun  )
 • przynależność   
  (Noun  )
 • przyzwoitość   
 • stan posiadania   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
własność intelektualna
 
właściwość
 
nieruchomość, posiadłość, majątek
 
własność, mienie
 
An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept.
 
(computing) An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter.
 
computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 
The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing.
 
an object used in a dramatic production
 
(usually in the plural, theater) An object used in a dramatic production
 
real estate; the business of selling houses.
 
An abstract quality associated with an object.
 
An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects.
 
A piece of real estate, such as a parcel of land.
 
country property

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (50)

acaricidal properties
właściwości jajobójcze; właściwości chwastobójcze; właściwości akarycydów; właściwości larwicydów; właściwości grzybobójcze; właściwości pestycydów; właściwości owadobójcze; właściwości gryzoniobójcze; działanie pestycydów
acoustic properties
właściwości akustyczne
annotational property
właściwość komentująca
antibacterial properties
właściwości przeciwwirusowe; właściwości przeciwdrobnoustrojowe; właściwości przeciwpierwotniakowe; właściwości przeciwbakteryjne
antiviral properties
właściwości przeciwbakteryjne; właściwości przeciwwirusowe; właściwości przeciwpierwotniakowe; właściwości przeciwdrobnoustrojowe
aroma (organoleptic property)
aromat (właściwości organoleptyczne)
attached property
właściwość dołączona
biological properties
Cecha biologiczna; cecha biologiczna; właściwości biologiczne
Certified Property Manager
Dyplomowany Zarządca Nieruchomości
chemical properties
właściwości fizyczne; właściwości chemiczne; właściwości chemicznofizyczne; właściwości fizykochemiczne; właściwości produktu
chemical property
właściwość chemiczna
chemicophysical properties
właściwości fizykochemiczne; właściwości chemicznofizyczne; właściwości produktu; właściwości fizyczne; właściwości chemiczne
colloidal properties
stabilność koloidalna; właściwości koloidalne
confiscation of property
konfiskata mienia
cross-directional stretch properties
właściwości rozciągania poprzecznego
custom properties dialog box
okno dialogowe właściwości niestandardowych
deed (property)
tytuł własności domu
deferred community of property
wspólność przyrostu majątku
dimension member property
właściwość elementu członkowskiego wymiaru
Display Properties
Właściwości ekranu
division of property
podział własności
document properties
właściwości dokumentu
drug properties
farmakokinetyka; farmakodynamika; właściwości lecznicze; właściwości leków
event property
właściwość zdarzenia
Extended property
właściwość rozszerzona
file property
właściwość pliku
finite property
ograniczone właściwości
form properties
właściwości formularza
herbicidal properties
właściwości pestycydów; właściwości larwicydów; właściwości grzybobójcze; właściwości jajobójcze; właściwości chwastobójcze; właściwości akarycydów; działanie pestycydów; właściwości owadobójcze; właściwości gryzoniobójcze
immovable property
nieruchomość; nieruchomości
in-schema property
właściwość w schemacie
land and property register
rejestr ziemi i własności
literary and artistic property
własność literacka i artystyczna
location or movement of the property
miejsce położenia lub przemieszczania mienia
lost property office
biuro rzeczy znalezionych
managed property
właściwość zarządzana
mandatory property
właściwość obowiązkowa
mechanical properties
właściwości mechaniczne; właściwości wytrzymałościowe; Ściśliwość
medicinal properties
farmakodynamika; farmakokinetyka; właściwości lecznicze; właściwości leków
member property
właściwość elementu członkowskiego
microbial properties
właściwości mikrobiologiczne
movable property
własność ruchoma
nullable property
właściwość dopuszczająca wartość null
obtain authority to dispose of the property
uprawnienia do rozporządzania majątkiem
olfactory property
zapach; woń
organoleptic properties
jakość sensoryczna; cecha organoleptyczna; cecha sensoryczna; apetyczność; jakość organoleptyczna; właściwosci organoleptyczne
Property Editor
Edytor właściwości
Property rights
Prawo wieczystego użytkowania; Prawo własności
Right to property
Prawo wieczystego użytkowania; Prawo własności
World Intellectual Property Organization
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "property", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Is the applicant to be regarded as acting in bad faith if he applies for the trade mark in order to be able to prevent a competitor from continuing to use the sign, where, at the time he files his application, he knows or ought to know that by using an identical or similar sign for the same goods or services, or goods or services which are so similar as to be capable of being confused, the competitor has already acquired valuable property rights?
pl Czy należy uznać, że zgłaszający działa w złej wierze, jeżeli zgłasza on znak towarowy w celu uniemożliwienia dalszego używania znaku przez konkurenta, chociaż w momencie dokonywania zgłoszenia wie lub powinien wiedzieć, że konkurent poprzez używanie identycznego lub podobnego znaku na oznaczenie identycznych lub do złudzenia podobnych towarów lub usług nabył już dorobek o znacznej wartości?
en On the one hand we have a certain debatable model of protecting intellectual property based on the argument of the incentive for innovation and the consequent expansion of scientific knowledge, while on the other are millions of poor human beings, living in countries with scarce resources who cannot be condemned to suffer and die for economic reasons at a time when we have the knowledge that can save their lives.
pl Z jednej strony mamy pewien dyskusyjny model ochrony własności intelektualnej oparty o argument zachęcania do innowacji, które ma skutkować rozwojem wiedzy naukowej; z drugiej strony są miliony biednych istot ludzkich, żyjących w krajach o niewystarczających zasobach, których nie można skazać na cierpienie i śmierć z powodów ekonomicznych, kiedy my dysponujemy wiedzą, która może uratować im życie.
en Intellectual Property Law in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
pl ochrona własności intelektualnej w prawie wielkiej brytanii
en whereas, to protect the physical well-being and property of the consumer, the defectiveness of the product should be determined by reference not to its fitness for use but to the lack of the safety which the public at large is entitled to expect
pl w celu ochrony dobrego samopoczucia fizycznego i mienia konsumenta, należy ustalać wadliwość produktu przez odwoływanie się nie do jego przydatności do użytku lecz do braku bezpieczeństwa, którego ogół społeczeństwa ma prawo oczekiwać
en "Return of expropriated property which is right of a person third."
pl "Zwrot wywłaszczonej nieruchomości będącej przedmiotem prawa osoby trzeciej."
en In China, for example, people can still be executed for what is purely a crime against property.
pl Na przykład w Chinach ludzie nadal mogą zostać straceni za przestępstwo przeciwko mieniu.
en If these conditions are fulfilled, the Office shall transmit the request for conversion to the industrial property offices of the Member States specified therein
pl Jeżeli wymogi te są spełnione, Urząd przekazuje wniosek o konwersję do centralnych urzędów zajmujących się ochroną własności przemysłowej w Państwach Członkowskich określonych we wniosku
en Montenegro shall take the necessary measures in order to guarantee no later than five years after entry into force of this Agreement a level of protection of intellectual, industrial and commercial property rights similar to that existing in the Community, including effective means of enforcing such rights
pl Najpóźniej pięć lat od wejścia w życie niniejszego układu Czarnogóra przyjmuje środki niezbędne do zagwarantowania ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej na poziomie porównywalnym do poziomu osiągniętego we Wspólnocie, w tym środki skutecznego przestrzegania tych praw
en It is therefore likely that the market rent of BT's property portfolio in isolation will be different from its value when included in BT's hereditament
pl Dlatego też prawdopodobne jest, że wartość rynkowa czynszu za portfel oddzielnie wycenianych nieruchomości firmy BT będzie różna od wartości takich nieruchomości ujętych jako wchodzących w skład mienia firmy BT
en Notes in particular the importance for successful pre-commercial procurement of developing risk/benefit sharing according to market conditions and the vesting of intellectual property rights in participating undertakings
pl odnotowuje w szczególności znaczenie, jakie dla skuteczności zamówień przedkomercyjnych przedstawia rozwijanie podziału ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych oraz przekazanie praw własności intelektualnej przedsiębiorstwom uczestniczącym w zamówieniach przedkomercyjnych
en One dozen Hambs chairs, property of General Polyakov
pl Tuzin krzeseł od Hambsa, własność generała Poliakowa
en Pharmacokinetic properties
pl Właściwości farmakokinetyczne
en Flavourings and food ingredients with flavouring properties for use in and on foods (vote)
pl Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących (głosowanie)
en This indicates no time-dependent changes in the pharmacokinetic properties of ReFacto AF
pl Wskazuje to na brak, zależnych od czasu, zmian właściwości farmakokinetycznych produktu ReFacto AF
en All rights in any writings or other work done by any member of temporary staff in the performance of his duties shall be the property of the Agency to whose activities such writings or work relate
pl Wszelkie prawa do prac wykonanych przez członka personelu tymczasowego w ramach jego obowiązków przysługują Agencji, do działalności której prace te się odnoszą
en The experts in the credit rating agencies even failed to spot the rotten financial structures in the US property market as a risk.
pl Specjaliści pracujący w agencjach ratingowych nie dostrzegli nawet cienia zagrożenia, jakie dla amerykańskiego rynku stanowiły zupełnie niestabilne instrumenty na rynku nieruchomości.
en Obtaining AsDcpS enzyme that hydrolyses cap structure of the 5’ end of mRNA with 10-histidine His-tag and study its properties.
pl Otrzymywanie enzymu AsDcpS, hydrolizującego strukturę kapu 5'końca mRNA, z dołączoną 10-histydynową etykietą i badanie jego własności
en If a Member decides not to exercise its right to seek protection for Generated Intellectual Property in any country or region, it shall notify the ITER Organization in a timely manner of its decision, and the ITER Organization may then seek to obtain such protection either directly or via the Members
pl W przypadku, gdy Członek postanowi nie korzystać z prawa do ubiegania się o ochronę wytworzonej własności intelektualnej w jakimkolwiek kraju lub regionie, powinien on niezwłocznie powiadomić o swojej decyzji organizację ITER, która może w takim wypadku ubiegać się o uzyskanie takiej ochrony bezpośrednio lub poprzez Członków
en Pharmacodynamic properties
pl Właściwości farmakodynamiczne
en Let us look at the property rights-based systems in Iceland and in New Zealand where, as the previous speaker has said, the coastal communities are looked after because they are given their rights in perpetuity which they can sell on, they can trade, or they can leave to future generations.
pl Spójrzmy na oparte na prawach własności systemy w Islandii i Nowej Zelandii, gdzie, jak powiedział przedmówca, dba się o społeczności nadbrzeżne, ponieważ daje się im dożywotnio prawa, które mogą sprzedać, którymi mogą handlować lub które mogą pozostawić przyszłym pokoleniom.
en The pharmaceutical (physico-chemical, biological or microbiological) data shall include for the active substance(s) and for the finished veterinary medicinal product information on the manufacturing process, the characterisation and properties, the quality control procedures and requirements, the stability as well as a description of the composition, the development and presentation of the veterinary medicinal product
pl Dane farmaceutyczne (fizykochemiczne, biologiczne lub mikrobiologiczne) zawierają dla substancji czynnej i dla gotowego weterynaryjnego produktu leczniczego informacje na temat: procesu wytwarzania, charakterystyki i właściwości, procedur i wymagań dotyczących kontroli jakości, stabilności, jak również opisu składu, opracowania i prezentacji weterynaryjnego produktu leczniczego
en carrying out investigations, for instance in reported cases of loss or theft or following incidents on the premises; dealing with lost property
pl prowadzenie dochodzeń, np. w związku z odnotowanymi przypadkami szkód lub kradzieży lub w następstwie incydentów na terenie PE; zajmowanie się zagubionym mieniem
en The following statements reflect the pharmacokinetic properties of the individual active substances of AVANDAMET
pl Poniższe stwierdzenia dotyczą właściwości farmakokinetycznych poszczególnych substancji czynnych preparatu AVANDAMET
en preparation of the implementation modalities, including legal and financial rules and procedures, provisions governing the intellectual property rights arising from BONUS activities, human resources and communication aspects
pl przygotowuje warunki realizacji, w tym przepisy i procedury prawne i finansowe, postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej powstałych w wyniku działań w ramach programu BONUS, zasoby ludzkie oraz aspekty komunikacyjne
en the national court must, in addition, ascertain, once again in the light of factual circumstances and perceptions prevailing in the Czech Republic, whether, as stated in paragraph ‧ of that judgment, the designation at issue in the main proceedings has not, either at the time of the entry into force of the bilateral instruments at issue in the main proceedings or subsequently, become generic in that Member State, the Court of Justice of the European Communities having already held, in paragraphs ‧ and ‧ of that judgment, that the aim of the system of protection introduced by those instruments falls within the sphere of the protection of industrial and commercial property within the meaning of Article ‧ EC
pl sąd krajowy musi ponadto zweryfikować, również na podstawie sytuacji faktycznej i poglądów panujących w Republice Czeskiej, czy- jak to zostało wskazane w pkt ‧ wspomnianego wyroku- w chwili wejścia w życie rozpatrywanych w postępowaniu przed tym sądem umów dwustronnych nazwa stanowiąca przedmiot tego postępowania nie miała charakteru rodzajowego w tym państwie członkowskim lub nie nabyła takiego charakteru po wejściu w życie tych umów, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stwierdził już wcześniej, w pkt ‧ i ‧ tego wyroku, że cel przyświecający systemowi ochrony ustanowionemu przez te umowy mieści się w granicach ochrony własności przemysłowej i handlowej w rozumieniu art. ‧ WE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16333 zdań frazy property.Znalezione w 3,617 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.