Tłumaczenia na język polski:

  • progesteron   
    (Noun  )
     
    chemicals
  • luteina   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
biochem. biochemia progesteron
 
(biochemistry, steroids, uncountable) A steroid hormone, secreted by the ovaries, whose function is to prepare the uterus for the implantation of a fertilized ovum and to maintain pregnancy.
 
(biochemistry, steroids, countable) A synthetic version of the compound, used in contraceptive pills and other pharmaceutical products.
 
the steroid hormone

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

plasma progesterone
progesteron osocza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "progesterone", pamięć tłumaczeniowa

add example
en However, these methods cannot distinguish between naturally occurring hormones and residues of progesterone as a means of controlling that the restrictions of use established in Directive ‧/EC are observed
pl Metody te nie pozwalają jednak na rozróżnienie między hormonami pojawiającymi się naturalnie oraz pozostałościami progesteronu, co jest sposobem kontroli przestrzegania ograniczeń stosowania progesteronu, ustanowionych w dyrektywie ‧/WE
en Validated methods are available to detect progesterone in animal tissues
pl Istnieją zatwierdzone metody wykrywania progesteronu w tkankach zwierzęcych
en As regards the other five hormones (testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetate), the SCVPH assessment is that, in spite of the individual toxicological and epidemiological data available, which were taken into account, the current state of knowledge does not make it possible to give a quantitative estimate of the risk to consumers
pl Jeśli chodzi o pięć innych hormonów (testosteron, progesteron, octan trenbolonu, zeranol i octan melengestrolu), ocena SCVPH jest taka, że pomimo dostępności indywidualnych danych toksykologicznych i epidemiologicznych, które zostały wzięte pod uwagę, obecny stan wiedzy nie umożliwia ilościowego oszacowania ryzyka dla konsumentów
en It has therefore proposed to include progesterone in the list in Annex ‧ of Regulation (EEC) No
pl Z tego względu Komitet zaproponował włączenie progesteronu do wykazu w załączniku ‧ rozporządzenia (EWG) nr
en In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen ‧ mg daily for up to ‧ years
pl W obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce ‧ mg na dobę przez okres aż do ‧ lat
en Serum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affected
pl Stężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
en Analysis of the relatioship between the age of menarche and levels of estradiol and progesterone in adult women.
pl Badanie zależności pomiędzy wiekiem pierwszej miesiączki a stężeniami estradiolu i progesteronu wśród dorosłych kobiet.
en Progesterone
pl Progesteron
en Herceptin has been studied in combination with anastrozole for first line treatment of metastatic breast cancer in HER‧ overexpressing, hormone-receptor (i. e. estrogen-receptor (ER) and/or progesterone-receptor (PR)) positive postmenopausal patients
pl Produkt Herceptin był badany w leczeniu skojarzonym z anastrozolem, stosowanym w pierwszej linii terapii raka piersi z przerzutami, u pacjentów z potwierdzoną nadekspresją HER‧ i obecnością receptorów hormonalnych (t. j. receptorów dla estrogenów (ER) i (lub) receptorów dla progestagenów (PgR
en Establishment of a maximum residue level for progesterone
pl Ustalanie maksymalnego limitu pozostałości dla progesteronu
en Serum levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) and progesterone were not significantly affected
pl Stężenia hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH) oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
en The principal pharmacodynamic activity in women is oocyte meiosis resumption, follicular rupture (ovulation), corpus luteum formation and production of progesterone and estradiol by the corpus luteum
pl Główna aktywność farmakodynamiczna u kobiet polega na wznowieniu mejozy w komórce jajowej, pęknięciu pęcherzyka (owulacja), utworzeniu ciałka żółtego i wytwarzaniu progesteronu i estradiolu przez ciałko żółte
en However, at present the data available on progesterone are insufficient to make any quantitative estimate of the risk arising form the exposure to residues in meat and meat products originating from treated animals
pl Dostępne obecnie dane dotyczące progesteronu są jednak niewystarczające do oszacowania ilościowego zagrożenia wynikającego z pozostawienia działaniu pozostałości w mięsie i produktach mięsnych pochodzących ze zwierząt, którym podawany był ten hormon
en In addition, rosiglitazone inhibited ovarian oestradiol and progesterone synthesis and lowered plasma levels of these hormones resulting in effects on oestrus/menstrual cycles and fertility (see section
pl Ponadto rozyglitazon hamował syntezę estradiolu i progesteronu przez jajniki oraz zmniejszał stężenie tych hormonów, prowadząc tym samym do zaburzenia cyklów rujowych i(lub) miesiączkowych i zaburzeń płodności (patrz punkt
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Köln (Germany))- cp-Pharma Handels GmbH v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling- Validity of Regulation (EC) No ‧/‧- Veterinary medicinal product- Regulation (EEC) No ‧/‧- Maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin- Progesterone- Restrictions on use- Directive ‧/‧/EC
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln- Niemcy)- cp-Pharma Handels GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne- Ważność rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Weterynaryjne produkty lecznicze- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Maksymalne limity pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego- Progesteron- Ograniczenie stosowania- Dyrektywa ‧/‧/WE
en two official samples shall be taken from each consignment and examined for residues of each of the xenobiotic hormones melengestrol acetate, trenbolone and zeranol, and for abnormally high levels of residues of the natural hormones ‧ beta oestradiol, progesterone and testosterone
pl dwie urzędowe próbki są pobierane z każdej przesyłki i poddawane badaniom na obecność każdego z ksenobiotycznych hormonów: octanu melangestrolu, trenbolonu oraz zeranolu oraz na obecność nienormalnie wysokich poziomów pozostałości hormonów naturalnych: ‧ beta estradiolu, progesteronu i testosteronu
en The relation between progesterone and oestrogen levels and aggressive behaviours in women
pl Zależność pomiedzy stężeniami progesteronu i estrogenu a zahowaniami agresywnymi u kobiet
en Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferon
pl U kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu
en In the light of the results of a dispute settlement case brought before the World Trade Organisation (WTO) by the United States of America and by Canada (the Hormones case) and recommendations made in that respect by the WTO Dispute Settlement Body on ‧ February ‧, the Commission immediately initiated a complementary risk assessment, in accordance with the requirements of the Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures (WTO-GATT) as interpreted by the appellate body in the Hormones case, of the six hormonal substances (oestradiol ‧ß, testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetate) whose administration for animal growth promotion purposes is prohibited by Directive ‧/EC
pl W świetle wyników dyskusji na temat rozstrzygania sporu wniesionego do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez Stany Zjednoczone Ameryki i przez Kanadę (sprawa hormonów) [‧] i rekomendacji dokonanych w tej sprawie przez Organ WTO Organowi Rozstrzygania Sporu ‧ lutego ‧ r., Komisja niezwłocznie rozpoczęła ocenę dodatkowego ryzyka, zgodnie z wymaganiami Porozumienia w sprawie zastosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (WTO-GATT) [‧]
en Application of tissue microarrays to the assessment of estrogen, progesterone and HER2 receptors in breast carcinoma
pl Zastosowanie mikromacierzy tkankowych do oceny receptorów estrogenowego, progesteronowego i HER2 w raku piersi.
en Progesterone receptors - membrane and cytoplasmatic
pl Receptory progesteronowe, cytoplazmatyczne i błonowe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy progesterone.Znalezione w 0,382 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.