Tłumaczenia na język polski:

  • progesteron   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
biochem. biochemia progesteron
 
the steroid hormone
 
(biochemistry, steroids, uncountable) A steroid hormone, secreted by the ovaries, whose function is to prepare the uterus for the implantation of a fertilized ovum and to maintain pregnancy.
 
(biochemistry, steroids, countable) A synthetic version of the compound, used in contraceptive pills and other pharmaceutical products.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

plasma progesteroneprogesteron osocza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "progesterone", pamięć tłumaczeniowa

add example
Analysis of the relatioship between the age of menarche and levels of estradiol and progesterone in adult women.Badanie zależności pomiędzy wiekiem pierwszej miesiączki a stężeniami estradiolu i progesteronu wśród dorosłych kobiet.
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧ P: Commission of the European Communities v CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Appeal- Regulation (EEC) No ‧/‧- Veterinary medicinal products- Establishment of a maximum residue level for progesterone- Conditions governing the non-contractual liability of the CommunityWyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Odwołanie- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Weterynaryjne produkty lecznicze- Ustalanie maksymalnego limitu pozostałości dla progesteronu- Przesłanki odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty
However, it may affect the results of a blood test for a hormone called progesterone and some blood clotting testsMoże jednak wpływać na wyniki badań zawartości hormonu progesteronu we krwi oraz na niektóre badania krzepliwości krwi
Animals also naturally produce progesteroneZwierzęta również wytwarzają progesteron w sposób naturalny
In addition, rosiglitazone inhibited ovarian oestradiol and progesterone synthesis and lowered plasma levels of these hormones resulting in effects on oestrus/menstrual cycles and fertility (see sectionPonadto rozyglitazon hamował syntezę estradiolu i progesteronu przez jajniki oraz zmniejszał stężenie tych hormonów, prowadząc tym samym do zaburzenia cyklów rujowych i(lub) miesiączkowych i zaburzeń płodności (patrz punkt
The relation between progesterone and oestrogen levels and aggressive behaviours in womenZależność pomiedzy stężeniami progesteronu i estrogenu a zahowaniami agresywnymi u kobiet
Restricting the terms of the use of progesterone to administration only via the intravaginal route in female animals of bovine, ovine, caprine and equine species provides this additional safeguard needed to avoid misuse as the relevant veterinary medicinal products cannot, due to their specific presentation, be realistically used for prohibited purposesOgraniczenia w warunkach stosowania progesteronu jedynie do podawania drogą dopochwową u samic bydła, owiec, kóz i koni zapewnia dodatkowe zabezpieczenie niezbędne w celu uniknięcia niewłaściwego zastosowania. Odpowiednie weterynaryjne produkty medyczne nie mogą być faktycznie stosowane do celów zabronionych ze względu na ich szczególną formę
No spironolactone, no flutamide, progesterone. e ' s" do- it- yourselfer. "Nie ma spirotonu, no flutamidu, progesteronu.Może chciał zrobić to samemu?
The CVMP considered in its initial and subsequent evaluations, that it was not necessary, for the protection of public health, to establish maximum residues limits for progesterone when used in veterinary medicinal products authorised in accordance with Community legislationKomitet ds. weterynaryjnych produktów leczniczych na podstawie swych początkowych i późniejszych ocen uważa, że dla ochrony zdrowia publicznego nie było konieczne ustalenie maksymalnych limitów pozostałości progesteronu stosowanego w weterynaryjnych produktach leczniczych zatwierdzonych zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty
Serum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affectedStężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
The impact of PBDEs on the activity of enzymes involved in the secretion of progesterone by the corpus luteum.Wpływ PBDE na aktywność enzymów biorących udział w sekrecji progesteronu przez ciałko żółte.
The level of endogenous secretion of progesterone in the animals is variable, depending notably on gender, age, breed and sexual cyclePoziom endogennego wydzielania progesteronu u zwierząt jest zmienny, zależny w znacznym stopniu od rodzaju zwierzęcia, wieku, rasy oraz cyklu płciowego
It is especially important to tell your doctor if you are taking any medicine for diabetes, thyroid disorder or any anticonvulsants, ciclosporin or steroid hormones such as oestrogens, progesterone or corticosteroidsSzczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki na cukrzycę, choroby tarczycy lub leki przeciwdrgawkowe, cyklosporynę lub hormony steroidowe, takie jak estrogeny, progesteron lub kortykosteroidy
Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferonU kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu
As regards the other five hormones (testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetate), the SCVPH assessment is that, in spite of the individual toxicological and epidemiological data available, which were taken into account, the current state of knowledge does not make it possible to give a quantitative estimate of the risk to consumersJeśli chodzi o pięć innych hormonów (testosteron, progesteron, octan trenbolonu, zeranol i octan melengestrolu), ocena SCVPH jest taka, że pomimo dostępności indywidualnych danych toksykologicznych i epidemiologicznych, które zostały wzięte pod uwagę, obecny stan wiedzy nie umożliwia ilościowego oszacowania ryzyka dla konsumentów
There was a tendency towards an increased incidence of LH and progesterone rises in women with a higher body weight (> ‧ kg), but no effect on clinical outcome was observedU kobiet z większą masą ciała (> ‧ kg) występowała tendencja częstszego wzrostu stężenia LH i progesteronu, ale nie obserwowano wpływu tego zjawiska na wynik kliniczny
In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen ‧ mg daily for up to ‧ yearsW obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce ‧ mg na dobę przez okres aż do ‧ lat
It has therefore proposed to include progesterone in the list in Annex ‧ of Regulation (EEC) NoZ tego względu Komitet zaproponował włączenie progesteronu do wykazu w załączniku ‧ rozporządzenia (EWG) nr
However, these methods cannot distinguish between naturally occurring hormones and residues of progesterone as a means of controlling that the restrictions of use established in Directive ‧/EC are observedMetody te nie pozwalają jednak na rozróżnienie między hormonami pojawiającymi się naturalnie oraz pozostałościami progesteronu, co jest sposobem kontroli przestrzegania ograniczeń stosowania progesteronu, ustanowionych w dyrektywie ‧/WE
The combination of estrogen-and/or progesterone-based contraceptives and INTELENCE can be used without dose adjustmentŚrodki antykoncepcyjnych zawierające estrogeny i (lub) progesteron można podawać razem z preparatem INTELENCE bez zmiany dawki
The Commission considers that safeguards as to the possibility of misuse of veterinary medicinal products containing progesterone are necessaryKomisja uważa, że zabezpieczenia dotyczące możliwości niewłaściwego zastosowania weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających progesteron są konieczne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy progesterone.Znalezione w 0,555 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.