Tłumaczenia na język polski:

  • progesteron   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
biochem. biochemia progesteron
 
(biochemistry, steroids, uncountable) A steroid hormone, secreted by the ovaries, whose function is to prepare the uterus for the implantation of a fertilized ovum and to maintain pregnancy.
 
(biochemistry, steroids, countable) A synthetic version of the compound, used in contraceptive pills and other pharmaceutical products.
 
the steroid hormone

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

plasma progesterone
progesteron osocza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "progesterone", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The Commission considers that safeguards as to the possibility of misuse of veterinary medicinal products containing progesterone are necessary
pl Komisja uważa, że zabezpieczenia dotyczące możliwości niewłaściwego zastosowania weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających progesteron są konieczne
en two official samples shall be taken from each consignment and examined for residues of each of the xenobiotic hormones melengestrol acetate, trenbolone and zeranol, and for abnormally high levels of residues of the natural hormones ‧ beta oestradiol, progesterone and testosterone
pl dwie urzędowe próbki są pobierane z każdej przesyłki i poddawane badaniom na obecność każdego z ksenobiotycznych hormonów: octanu melangestrolu, trenbolonu oraz zeranolu oraz na obecność nienormalnie wysokich poziomów pozostałości hormonów naturalnych: ‧ beta estradiolu, progesteronu i testosteronu
en No threshold levels can be defined for progesterone in this regard
pl Pod tym względem nie można określić żadnych progowych poziomów progesteronu
en During Orgalutran treatment the average incidence of LH rises (> ‧ IU/l) with concomitant progesteron rise (> ‧ ng/ml) was ‧ % compared to ‧ % during GnRH agonist treatment
pl Podczas leczenia preparatem Orgalutran przeciętne występowanie wzrostu stężenia LH (> ‧ j. m./l) ze współwystępującym wzrostem stężenia progesteronu (> ‧ ng/mml) wynosiło ‧, ‧ % w porównaniu z ‧, ‧ % podczas leczenia agonistą GnRH
en Animals also naturally produce progesterone
pl Zwierzęta również wytwarzają progesteron w sposób naturalny
en Restricting the terms of the use of progesterone to administration only via the intravaginal route in female animals of bovine, ovine, caprine and equine species provides this additional safeguard needed to avoid misuse as the relevant veterinary medicinal products cannot, due to their specific presentation, be realistically used for prohibited purposes
pl Ograniczenia w warunkach stosowania progesteronu jedynie do podawania drogą dopochwową u samic bydła, owiec, kóz i koni zapewnia dodatkowe zabezpieczenie niezbędne w celu uniknięcia niewłaściwego zastosowania. Odpowiednie weterynaryjne produkty medyczne nie mogą być faktycznie stosowane do celów zabronionych ze względu na ich szczególną formę
en Taking into account the results of the risk assessment and all other available pertinent information, it has to be concluded that, in order to achieve the chosen level of protection in the Community from the risks posed, in particular to human health, by the routine use of these hormones for growth promotion and the consumption of residues found in meat derived from animals to which these hormones have been administered for growth promotion, it is necessary to maintain the permanent prohibition laid down in Directive ‧/EC on oestradiol ‧ß and to continue provisionally to apply the prohibition to the other five hormones (testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetate
pl Biorąc pod uwagę wyniki oceny ryzyka i wszystkie inne odnoszące się do tego informacje, należy podsumować, że aby osiągnąć we Wspólnocie wybrany poziom ochrony przed ryzykiem stwarzanym, w szczególności dla zdrowia ludzi, przez rutynowe używanie tych hormonów w celu poprawy wzrostu oraz konsumpcję pozostałości znajdujących się w mięsie pochodzącym od zwierząt, którym te hormony były podawane, konieczne jest utrzymanie stałego zakazu ustalonego w dyrektywie ‧/EC co do ‧β-estradiolu oraz dalsze tymczasowe stosowanie zakazu innych pięciu hormonów (testosteron, progesteron, octan trenbolonu, zeranol i octan melengestrolu
en It is especially important to tell your doctor if you are taking any medicine for diabetes, thyroid disorder or any anticonvulsants, ciclosporin or steroid hormones such as oestrogens, progesterone or corticosteroids
pl Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki na cukrzycę, choroby tarczycy lub leki przeciwdrgawkowe, cyklosporynę lub hormony steroidowe, takie jak estrogeny, progesteron lub kortykosteroidy
en However, sitaxentan sodium did not affect the anti-ovulatory activity of the oral contraceptive as assessed by the plasma concentrations of follicle stimulating hormone (FSH), luteinising hormone (LH), and progesterone (see section
pl Na podstawie badań stężenia hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizujacego (LH) i progesteronu w osoczu stwierdzono, że Thelin nie wpływa na działanie przeciwowulacyjne doustnego środka antykoncepcyjnego
en In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen ‧ mg daily for up to ‧ years
pl W obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce ‧ mg na dobę przez okres aż do ‧ lat
en The CVMP considered in its initial and subsequent evaluations, that it was not necessary, for the protection of public health, to establish maximum residues limits for progesterone when used in veterinary medicinal products authorised in accordance with Community legislation
pl Komitet ds. weterynaryjnych produktów leczniczych na podstawie swych początkowych i późniejszych ocen uważa, że dla ochrony zdrowia publicznego nie było konieczne ustalenie maksymalnych limitów pozostałości progesteronu stosowanego w weterynaryjnych produktach leczniczych zatwierdzonych zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty
en Progesterone is a progestagen hormone
pl Progesteron jest hormonem progestagenowym
en Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferon
pl U kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu
en In addition, rosiglitazone inhibited ovarian oestradiol and progesterone synthesis and lowered plasma levels of these hormones resulting in effects on oestrus/menstrual cycles and fertility (see section
pl Ponadto rozyglitazon hamował syntezę estradiolu i progesteronu przez jajniki oraz zmniejszał stężenie tych hormonów, prowadząc tym samym do zaburzenia cyklów rujowych i(lub) miesiączkowych i zaburzeń płodności (patrz punkt
en No spironolactone, no flutamide, progesterone. e ' s" do- it- yourselfer. "
pl Nie ma spirotonu, no flutamidu, progesteronu.Może chciał zrobić to samemu?
en It has therefore proposed to include progesterone in the list in Annex ‧ of Regulation (EEC) No
pl Z tego względu Komitet zaproponował włączenie progesteronu do wykazu w załączniku ‧ rozporządzenia (EWG) nr
en Establishment of a maximum residue level for progesterone
pl Ustalanie maksymalnego limitu pozostałości dla progesteronu
en In the light of the results of a dispute settlement case brought before the World Trade Organisation (WTO) by the United States of America and by Canada (the Hormones case) and recommendations made in that respect by the WTO Dispute Settlement Body on ‧ February ‧, the Commission immediately initiated a complementary risk assessment, in accordance with the requirements of the Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures (WTO-GATT) as interpreted by the appellate body in the Hormones case, of the six hormonal substances (oestradiol ‧ß, testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetate) whose administration for animal growth promotion purposes is prohibited by Directive ‧/EC
pl W świetle wyników dyskusji na temat rozstrzygania sporu wniesionego do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez Stany Zjednoczone Ameryki i przez Kanadę (sprawa hormonów) [‧] i rekomendacji dokonanych w tej sprawie przez Organ WTO Organowi Rozstrzygania Sporu ‧ lutego ‧ r., Komisja niezwłocznie rozpoczęła ocenę dodatkowego ryzyka, zgodnie z wymaganiami Porozumienia w sprawie zastosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (WTO-GATT) [‧]
en Progesterone receptors - membrane and cytoplasmatic
pl Receptory progesteronowe, cytoplazmatyczne i błonowe
en The principal pharmacodynamic activity in women is oocyte meiosis resumption, follicular rupture (ovulation), corpus luteum formation and production of progesterone and estradiol by the corpus luteum
pl Główna aktywność farmakodynamiczna u kobiet polega na wznowieniu mejozy w komórce jajowej, pęknięciu pęcherzyka (owulacja), utworzeniu ciałka żółtego i wytwarzaniu progesteronu i estradiolu przez ciałko żółte
en The impact of PBDEs on the activity of enzymes involved in the secretion of progesterone by the corpus luteum.
pl Wpływ PBDE na aktywność enzymów biorących udział w sekrecji progesteronu przez ciałko żółte.
en The combination of estrogen-and/or progesterone-based contraceptives and INTELENCE can be used without dose adjustment
pl Środki antykoncepcyjnych zawierające estrogeny i (lub) progesteron można podawać razem z preparatem INTELENCE bez zmiany dawki
en Serum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affected
pl Stężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
en Progesterone
pl Progesteron
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy progesterone.Znalezione w 0,385 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.