Tłumaczenia na język polski:

  • progesteron   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
biochem. biochemia progesteron
 
(biochemistry, steroids, uncountable) A steroid hormone, secreted by the ovaries, whose function is to prepare the uterus for the implantation of a fertilized ovum and to maintain pregnancy.
 
(biochemistry, steroids, countable) A synthetic version of the compound, used in contraceptive pills and other pharmaceutical products.
 
the steroid hormone

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

plasma progesteroneprogesteron osocza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "progesterone", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Commission considers that safeguards as to the possibility of misuse of veterinary medicinal products containing progesterone are necessaryKomisja uważa, że zabezpieczenia dotyczące możliwości niewłaściwego zastosowania weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających progesteron są konieczne
two official samples shall be taken from each consignment and examined for residues of each of the xenobiotic hormones melengestrol acetate, trenbolone and zeranol, and for abnormally high levels of residues of the natural hormones ‧ beta oestradiol, progesterone and testosteronedwie urzędowe próbki są pobierane z każdej przesyłki i poddawane badaniom na obecność każdego z ksenobiotycznych hormonów: octanu melangestrolu, trenbolonu oraz zeranolu oraz na obecność nienormalnie wysokich poziomów pozostałości hormonów naturalnych: ‧ beta estradiolu, progesteronu i testosteronu
No threshold levels can be defined for progesterone in this regardPod tym względem nie można określić żadnych progowych poziomów progesteronu
During Orgalutran treatment the average incidence of LH rises (> ‧ IU/l) with concomitant progesteron rise (> ‧ ng/ml) was ‧ % compared to ‧ % during GnRH agonist treatmentPodczas leczenia preparatem Orgalutran przeciętne występowanie wzrostu stężenia LH (> ‧ j. m./l) ze współwystępującym wzrostem stężenia progesteronu (> ‧ ng/mml) wynosiło ‧, ‧ % w porównaniu z ‧, ‧ % podczas leczenia agonistą GnRH
Animals also naturally produce progesteroneZwierzęta również wytwarzają progesteron w sposób naturalny
Restricting the terms of the use of progesterone to administration only via the intravaginal route in female animals of bovine, ovine, caprine and equine species provides this additional safeguard needed to avoid misuse as the relevant veterinary medicinal products cannot, due to their specific presentation, be realistically used for prohibited purposesOgraniczenia w warunkach stosowania progesteronu jedynie do podawania drogą dopochwową u samic bydła, owiec, kóz i koni zapewnia dodatkowe zabezpieczenie niezbędne w celu uniknięcia niewłaściwego zastosowania. Odpowiednie weterynaryjne produkty medyczne nie mogą być faktycznie stosowane do celów zabronionych ze względu na ich szczególną formę
Taking into account the results of the risk assessment and all other available pertinent information, it has to be concluded that, in order to achieve the chosen level of protection in the Community from the risks posed, in particular to human health, by the routine use of these hormones for growth promotion and the consumption of residues found in meat derived from animals to which these hormones have been administered for growth promotion, it is necessary to maintain the permanent prohibition laid down in Directive ‧/EC on oestradiol ‧ß and to continue provisionally to apply the prohibition to the other five hormones (testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetateBiorąc pod uwagę wyniki oceny ryzyka i wszystkie inne odnoszące się do tego informacje, należy podsumować, że aby osiągnąć we Wspólnocie wybrany poziom ochrony przed ryzykiem stwarzanym, w szczególności dla zdrowia ludzi, przez rutynowe używanie tych hormonów w celu poprawy wzrostu oraz konsumpcję pozostałości znajdujących się w mięsie pochodzącym od zwierząt, którym te hormony były podawane, konieczne jest utrzymanie stałego zakazu ustalonego w dyrektywie ‧/EC co do ‧β-estradiolu oraz dalsze tymczasowe stosowanie zakazu innych pięciu hormonów (testosteron, progesteron, octan trenbolonu, zeranol i octan melengestrolu
It is especially important to tell your doctor if you are taking any medicine for diabetes, thyroid disorder or any anticonvulsants, ciclosporin or steroid hormones such as oestrogens, progesterone or corticosteroidsSzczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki na cukrzycę, choroby tarczycy lub leki przeciwdrgawkowe, cyklosporynę lub hormony steroidowe, takie jak estrogeny, progesteron lub kortykosteroidy
However, sitaxentan sodium did not affect the anti-ovulatory activity of the oral contraceptive as assessed by the plasma concentrations of follicle stimulating hormone (FSH), luteinising hormone (LH), and progesterone (see sectionNa podstawie badań stężenia hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizujacego (LH) i progesteronu w osoczu stwierdzono, że Thelin nie wpływa na działanie przeciwowulacyjne doustnego środka antykoncepcyjnego
In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen ‧ mg daily for up to ‧ yearsW obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce ‧ mg na dobę przez okres aż do ‧ lat
The CVMP considered in its initial and subsequent evaluations, that it was not necessary, for the protection of public health, to establish maximum residues limits for progesterone when used in veterinary medicinal products authorised in accordance with Community legislationKomitet ds. weterynaryjnych produktów leczniczych na podstawie swych początkowych i późniejszych ocen uważa, że dla ochrony zdrowia publicznego nie było konieczne ustalenie maksymalnych limitów pozostałości progesteronu stosowanego w weterynaryjnych produktach leczniczych zatwierdzonych zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty
Progesterone is a progestagen hormoneProgesteron jest hormonem progestagenowym
Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferonU kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu
In addition, rosiglitazone inhibited ovarian oestradiol and progesterone synthesis and lowered plasma levels of these hormones resulting in effects on oestrus/menstrual cycles and fertility (see sectionPonadto rozyglitazon hamował syntezę estradiolu i progesteronu przez jajniki oraz zmniejszał stężenie tych hormonów, prowadząc tym samym do zaburzenia cyklów rujowych i(lub) miesiączkowych i zaburzeń płodności (patrz punkt
No spironolactone, no flutamide, progesterone. e ' s" do- it- yourselfer. "Nie ma spirotonu, no flutamidu, progesteronu.Może chciał zrobić to samemu?
It has therefore proposed to include progesterone in the list in Annex ‧ of Regulation (EEC) NoZ tego względu Komitet zaproponował włączenie progesteronu do wykazu w załączniku ‧ rozporządzenia (EWG) nr
Establishment of a maximum residue level for progesteroneUstalanie maksymalnego limitu pozostałości dla progesteronu
In the light of the results of a dispute settlement case brought before the World Trade Organisation (WTO) by the United States of America and by Canada (the Hormones case) and recommendations made in that respect by the WTO Dispute Settlement Body on ‧ February ‧, the Commission immediately initiated a complementary risk assessment, in accordance with the requirements of the Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures (WTO-GATT) as interpreted by the appellate body in the Hormones case, of the six hormonal substances (oestradiol ‧ß, testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetate) whose administration for animal growth promotion purposes is prohibited by Directive ‧/ECW świetle wyników dyskusji na temat rozstrzygania sporu wniesionego do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez Stany Zjednoczone Ameryki i przez Kanadę (sprawa hormonów) [‧] i rekomendacji dokonanych w tej sprawie przez Organ WTO Organowi Rozstrzygania Sporu ‧ lutego ‧ r., Komisja niezwłocznie rozpoczęła ocenę dodatkowego ryzyka, zgodnie z wymaganiami Porozumienia w sprawie zastosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (WTO-GATT) [‧]
Progesterone receptors - membrane and cytoplasmaticReceptory progesteronowe, cytoplazmatyczne i błonowe
The principal pharmacodynamic activity in women is oocyte meiosis resumption, follicular rupture (ovulation), corpus luteum formation and production of progesterone and estradiol by the corpus luteumGłówna aktywność farmakodynamiczna u kobiet polega na wznowieniu mejozy w komórce jajowej, pęknięciu pęcherzyka (owulacja), utworzeniu ciałka żółtego i wytwarzaniu progesteronu i estradiolu przez ciałko żółte
The impact of PBDEs on the activity of enzymes involved in the secretion of progesterone by the corpus luteum.Wpływ PBDE na aktywność enzymów biorących udział w sekrecji progesteronu przez ciałko żółte.
The combination of estrogen-and/or progesterone-based contraceptives and INTELENCE can be used without dose adjustmentŚrodki antykoncepcyjnych zawierające estrogeny i (lub) progesteron można podawać razem z preparatem INTELENCE bez zmiany dawki
Serum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affectedStężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
ProgesteroneProgesteron
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy progesterone.Znalezione w 0,366 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.