wymowa: IPA: /ˈprɪnsɪpəl/ ˈprɪnsɪpəl ˈprɪnsəpəl /ˈprɪnsəpəl/        

Tłumaczenia na język polski:

 • kapitał   
  (Noun  )
   
  The money originally invested or loaned
   
  the money originally invested or loaned
 • podstawowy   
  (Adjective  )
   
  primary, main
   
  primary, main
 • przełożony   
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
 • podmiot zabezpieczeń   
   
  In Windows-based computers, an account (such as a user, security group, device, or computer) that can be granted or denied access to resources.
 • pryncypał   
   
  daw. dawniej, dawny przełożony
 • sprawca   
   
  ten, który dokonuje czego
 • czołowy   
 • dyrektor   
 • główny     
 • główny zobowiązany   
 • kapitalny   
 • kierownik     
 • kierownik szkoły   
 • kwota główna (kredytu, długu)   
 • mocodawca   
 • pryncypalny   
 • pryncypialny   
 • szef   
 • zasadniczy   
 • zleceniodawca   

Pozostałe znaczenia:

 
główny
 
ekon. ekonomia kwota nominalna
 
praw. prawniczy zleceniodawca
 
odtwórca głównej roli
 
szef, pryncypał
 
mocodawca
 
kapitał
 
principal (invest.)
 
The principal administrator of a school
 
(North America, Australian, New Zealand) The principal administrator of a school
 
A company represented by a sales person
 
One who directs another (the agent) to act on one's behalf
 
(North America) A partner or owner of a business.
 
principal (e.g. in a loan)
 
Primary; most important in a group.
 
(finance, uncountable) The money originally invested or loaned, on which basis interest and returns are calculated
 
The most important element.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (45)

Balaton PrincipalityKsięstwo Błatneńskie
Chernihiv PrincipalityKsięstwo Czernihowskie
Danubian PrincipalitiesKsięstwo Rumunii
democratic republic of sao tome and principedemokratyczna republika wysp Św. tomasza i książęcej
principal databasedublowana baza danych
principal fellingużytkowanie główne; użytkowanie rębne
principal idealideałów głównych
principal marginal distributiongłówny rozkład brzegowy
principal of an organiser of a sale by public auctionzleceniodawca sprzedaży w drodze aukcji publicznej
Principal Onlypapiery kapitałowe
principal place of businesssiedziba główna
principal serverserwer dublowany
principal tax authoritygłówny organ podatkowy
principal taxpayergłówny podatnik
principal-only bondobligacja nieoprocentowana
principality; księstwo
PrincipalityKsięstwo
Principality of AchaeaKsięstwo Achai
Principality of AndorraKsięstwo Andory; Andora
Principality of AntiochKsięstwo Antiochii
Principality of AsturiasAsturia
Principality of Hutt RiverHutt River
principality of liechtensteinksięstwo lichtenstein
Principality of LiechtensteinLiechtenstein; Księstwo Liechtenstein
principality of monacoksięstwo monako; monako
Principality of NitraKsięstwo Nitrzańskie
Principality of Pindus and Voivodship of MacedoniaKsięstwo Pindosu
Principality of PolatskKsięstwo Połockie
Principality of RutheniaKsięstwo Ruskie
Principality of SealandSealandia; Księstwo Sealandii
Principality of SeborgaSeborga
principallygłównie; oddzielnie; osobno; szczególnie; ; zwłaszcza
PrincipatePryncypat
principeksiążęca (wyspa)
Principe de AsturiasPrincipe de Asturias
principesprincipes
san thome and principeŚwiętego tomasza i książęca (wyspy)
sao tome and principewyspy Świętego tomasza i książęca
security principalpodmiot zabezpieczeń
security principal namenazwa podmiotu zabezpieczeń
service principal namegłówna nazwa usługi
Upper Oka PrincipalitiesKsięstwa Wierchowskie
user principal namegłówna nazwa użytkownika
user principal name suffixsufiks głównych nazw użytkowników
Vice Principal NeroJózefina Anwhistle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "principal", pamięć tłumaczeniowa

add example
Principal' s a big jobDyrektorstwo to odpowiedzialna praca
Conversely, if the amortisation of the notional amount of the swap is not linked to the principal amount outstanding of the transferred asset, such a swap would not result in the entity retaining prepayment risk on the assetOdwrotnie, jeśli amortyzacja kwoty bazowej transakcji swap nie jest powiązana z wartością pozostałego nominału przeniesionego składnika aktywów, to taka transakcja swap nie będzie skutkowała zatrzymaniem przez jednostkę ryzyka przedpłaty składnika aktywów
Measures involving the partial cessation of fishing activities or the biological recovery of particular species shall be applied to all fleets landing those species as their principal catchŚrodki związane z częściowym zaprzestaniem działalności połowowej lub z biologiczną odbudową poszczególnych gatunków są stosowane do wszystkich flot wyładowujących te gatunki jako ich główny połów
Paragraph ‧ shall also apply to companies and firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office, central administration or principal place of business within the CommunityUstęp ‧ stosuje się również do spółek utworzonych zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, które posiadają siedzibę, zarząd lub przedsiębiorstwo główne wewnątrz Wspólnoty
Principals shall affix seals no later than when the goods are releasedGłówni zobowiązani nakładają zamknięcia celne nie później niż z chwilą zwolnienia towarów
the provision of an additional service door in the rear face of a vehicle principally for loading/unloading of goods or luggage, but which could be used by passengers where circumstances so require, orzastosowania dodatkowych drzwi głównych na tylnej ścianie pojazdu przede wszystkim do ładowania/wyładowywania towaru lub bagażu, ale z których mogliby skorzystać pasażerowie, gdyby wymagały tego okoliczności; lub
Now, if you' il excuse me,I' m off to report you to the principalWygląda na to, że czas na mały, uh, drugi miesiąc miodowy
In Case C-‧/‧, Commission of the European Communities (Agent: G. Wilms) v Federal Republic of Germany (Agents: W. D. Plessing and R. Stüwe, assisted by D. Sellner), supported by Kingdom of Belgium, (Agent: A. Snoecx)- action under Article ‧ EC for failure to fulfil obligations, brought on ‧ March ‧- the Court (Second Chamber), composed of C.W.A. Timmermans, President of the Chamber, R. Schintgen and J.N. Cunha Rodrigues (Rapporteur), Judges; C. Stix-Hackl, Advocate General; M.-F. Contet, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ April ‧, in which itW sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu ‧ marca ‧ r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: G. Wilms) przeciwko Republice Federalnej Niemiec (pełnomocnicy: W.-D. Plessing, R. Stüwe oraz D. Sellner) popieranej przez Królestwo Belgii (pełnomocnik: A. Snoecx), Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen i J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu ‧ kwietnia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
Normal forms of matrices over principal ideal ringsPostacie kanoniczne macierzy o wyrazach z pierścienia ideałów głównych
the principal structures are mounted in front of the centre of the steering wheelkonstrukcje podstawowe są zamontowane w przedniej części środka kierownicy
The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposesPrzedmiot zakazu występujący w niniejszym załączniku nie powinien być udaremniony poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej) zawierających jeden lub kilka podzespołów objętych zakazem, jeżeli podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element towarów i mogą być usunięte lub użyte do innych celów
The principal dimensions, based on figure ‧ of this Annex, are given in table ‧ AppendixPodstawowe wymiary, na podstawie rysunku ‧ w niniejszym załączniku, podane są w tabeli
The obligation to process the quantities of raw materials principally into the end products specified in the contract and that the raw materials shall be processed by ‧ July of the second year following that of harvest shall constitute primary requirements within the meaning of Article ‧ of Regulation (EEC) NoZobowiązanie do przetworzenia ilości surowców głównie na produkty końcowe wymienione w kontrakcie oraz do dokonania tego do dnia ‧ lipca drugiego roku po roku zbioru stanowią wymogi pierwotne w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr
A distinction is made between principal activity and secondary activitiesWyróżnia się działalność główną oraz działalność drugorzędną
The agreement we have reached with the Council is a good result from the point of view of the Socialist Group in the European Parliament, because we have retained the principal binding targets, so irrespective of how many evasive strategies some of the countries have come up with, 20% of the EU's energy consumption in 2020 will come from green energy.Porozumienie, które zawarliśmy z Radą, jest z punktu widzenia Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim rzeczą dobrą, gdyż zachowaliśmy najważniejsze wiążące cele, tak że niezależnie od ilości strategii unikowych, jakie niektóre z państw mogą wymyślić, w 2020 roku 20% zużywanej przez UE energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.
Since Directive ‧/.../EC does not establish common rules for the monitoring and control of large exposures in activities which are principally subject to market risks, it is therefore appropriate to provide for such rulesDyrektywa ‧/.../WE nie ustanawia wspólnych zasad monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań w zakresie działalności, która zasadniczo obciążona jest ryzykiem rynkowym, stosowne jest zatem przyjęcie takich zasad
In order to avoid differences in treatment, Austria, Belgium and Luxembourg should not be obliged to apply automatic exchange of information before the Swiss Confederation, the Principality of Andorra, the Principality of Liechtenstein, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino ensure effective exchange of information on request concerning payments of interestW celu zapobieżenia różnicom w traktowaniu Austria, Belgia i Luksemburg nie powinny być zobowiązane do automatycznej wymiany informacji zanim Konfederacja Szwajcarska, Księstwo Andory, Księstwo Liechtensteinu, Księstwo Monako oraz Republika San Marino nie zapewnią skutecznej wymiany informacji na wniosek dotyczący wypłaty odsetek
Investment funds as institutional principals on the financial marketFundusze inwestycyjne jako uczestnicy instytucjonalni rynku finansowego
the principal shall inform the competent authorities when his computer system and/or network is available againgłówny zobowiązany powiadamia właściwe organy o ponownej dostępności jego aplikacji i/lub sieci
Principal characteristics of engine typeGłówne właściwości typu silnika
for wines with a designation of origin, its principal analytical and organoleptic characteristicsdla win z nazwą pochodzenia – jego najważniejsze analityczne i organoleptyczne cechy charakterystyczne
In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the Hoge Raad (Netherlands), made by decision of ‧ October ‧, received at the Court on ‧ October ‧, in the proceedings between Waterschap Zeeuws Vlaanderen and Staatssecretaris van Financiën- the Court (Third Chamber) composed of A. Rosas, President of the Chamber, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (Rapporteur), J. Malenovský and U. Lõhmus, Judges; F.G. Jacobs, Advocate General, M. Múgica Arzamendi, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ June ‧, the operative part of which is as followsW sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad (Niderlandy) postanowieniem z dnia ‧ października ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ października ‧ r., w postępowaniu Waterschap Zeeuws Vlaanderen przeciwko Staatssecretaris van Financiën, Trybunał (trzecia izba) w składzie: A. Rosas, prezes izby, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (sprawozdawca), J. Malenovský i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: M. Múgica Arzamendi, główny administrator, wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
As to other CN code ‧ covering parts for use solely or principally with the machinery of heading ‧, it is noted that the imports reported by Eurostat for this code are small and have not been taken into account when establishing the volume and the market share of the imports of the product concernedJeżeli chodzi o inny kod CN ‧, obejmujący części przeznaczone do stosowania wyłącznie lub głównie w sprzęcie objętym kodem rozpoczynającym się od cyfr ‧, to zwraca się uwagę, że przywozy objęte tym kodem uwzględnione w danych Eurostatu są niewielkie i nie uwzględniono ich przy ustalaniu wielkości i udziału w rynku przywozu produktu objętego postępowaniem
This appropriation is intended to cover the secretarial allowance paid to category C officials, temporary staff and auxiliary staff employed as shorthand-typists or typists, teleprinter operators, typesetters, executive secretaries or principal secretariesŚrodki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu
In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch Regional Court of Appeal) (Netherlands), made by decision of ‧ December ‧, received at the Court on ‧ December ‧, in the proceedings between J.E.J. Blanckaert and Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen- the Court (First Chamber), composed of K. Lenaerts, (Rapporteur) President of the Fourth Chamber, acting for the President of the First Chamber, N. Colneric, K. Schiemann, E. Juhász and M. Ilešič, Judges; C. Stix-Hackl, Advocate General; L. Hewlett, Principal Administrator for the Registrar, gave a judgment on ‧ September ‧, the operative part of which is as followsW sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Niderlandy) postanowieniem z dnia ‧ grudnia ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ grudnia ‧ r., w postępowaniu: J. E. J. Blanckaert przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, Trybunał (pierwsza izba), w składzie: K. Lenaerts (sprawozdawca), prezes czwartej izby, pełniący obowiązki prezesa pierwszej izby, N. Colneric, K. Schiemann, E. Juhász, i M. Ilešič, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu ‧ września ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5999 zdań frazy principal.Znalezione w 1,965 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.