wymowa: IPA: /ˈprɪnsɪpəl/ ˈprɪnsɪpəl ˈprɪnsəpəl /ˈprɪnsəpəl/        

Tłumaczenia na język polski:

 • kapitał   
  (Noun  )
   
  The money originally invested or loaned
   
  the money originally invested or loaned
 • podstawowy   
  (Adjective  )
   
  primary, main
   
  primary, main
 • przełożony   
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
 • podmiot zabezpieczeń   
   
  In Windows-based computers, an account (such as a user, security group, device, or computer) that can be granted or denied access to resources.
 • pryncypał   
   
  daw. dawniej, dawny przełożony
 • sprawca   
   
  ten, który dokonuje czego
 • czołowy   
 • dyrektor   
 • główny     
 • główny zobowiązany   
 • kapitalny   
 • kierownik     
 • kierownik szkoły   
 • kwota główna (kredytu, długu)   
 • mocodawca   
 • pryncypalny   
 • pryncypialny   
 • szef   
 • zasadniczy   
 • zleceniodawca   

Pozostałe znaczenia:

 
główny
 
ekon. ekonomia kwota nominalna
 
praw. prawniczy zleceniodawca
 
odtwórca głównej roli
 
szef, pryncypał
 
mocodawca
 
kapitał
 
(finance, uncountable) The money originally invested or loaned, on which basis interest and returns are calculated
 
A company represented by a sales person
 
(North America) A partner or owner of a business.
 
principal (invest.)
 
The most important element.
 
(North America, Australian, New Zealand) The principal administrator of a school
 
Primary; most important in a group.
 
One who directs another (the agent) to act on one's behalf
 
The principal administrator of a school
 
principal (e.g. in a loan)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (45)

Balaton PrincipalityKsięstwo Błatneńskie
Chernihiv PrincipalityKsięstwo Czernihowskie
Danubian PrincipalitiesKsięstwo Rumunii
democratic republic of sao tome and principedemokratyczna republika wysp Św. tomasza i książęcej
principal databasedublowana baza danych
principal fellingużytkowanie główne; użytkowanie rębne
principal idealideałów głównych
principal marginal distributiongłówny rozkład brzegowy
principal of an organiser of a sale by public auctionzleceniodawca sprzedaży w drodze aukcji publicznej
Principal Onlypapiery kapitałowe
principal place of businesssiedziba główna
principal serverserwer dublowany
principal tax authoritygłówny organ podatkowy
principal taxpayergłówny podatnik
principal-only bondobligacja nieoprocentowana
principality; księstwo
PrincipalityKsięstwo
Principality of AchaeaKsięstwo Achai
Principality of AndorraKsięstwo Andory; Andora
Principality of AntiochKsięstwo Antiochii
Principality of AsturiasAsturia
Principality of Hutt RiverHutt River
principality of liechtensteinksięstwo lichtenstein
Principality of LiechtensteinLiechtenstein; Księstwo Liechtenstein
principality of monacoksięstwo monako; monako
Principality of NitraKsięstwo Nitrzańskie
Principality of Pindus and Voivodship of MacedoniaKsięstwo Pindosu
Principality of PolatskKsięstwo Połockie
Principality of RutheniaKsięstwo Ruskie
Principality of SealandSealandia; Księstwo Sealandii
Principality of SeborgaSeborga
principallygłównie; oddzielnie; osobno; szczególnie; ; zwłaszcza
PrincipatePryncypat
principeksiążęca (wyspa)
Principe de AsturiasPrincipe de Asturias
principesprincipes
san thome and principeŚwiętego tomasza i książęca (wyspy)
sao tome and principewyspy Świętego tomasza i książęca
security principalpodmiot zabezpieczeń
security principal namenazwa podmiotu zabezpieczeń
service principal namegłówna nazwa usługi
Upper Oka PrincipalitiesKsięstwa Wierchowskie
user principal namegłówna nazwa użytkownika
user principal name suffixsufiks głównych nazw użytkowników
Vice Principal NeroJózefina Anwhistle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "principal", pamięć tłumaczeniowa

add example
Orders the Principality of Liechtenstein to bear the costs of the proceedingsobciąża Księstwo Liechtensteinu kosztami postępowania
This would mean that if KK had to sell land for at least EUR ‧ per year to service its debt and to cover some minimal administrative costs, it would after ten years, for example, have basically no assets left, but still owe the principal of EUR ‧,‧ millionJeżeli KK sprzedawałaby rocznie grunty za co najmniej ‧ euro w celu spłacenia odsetek oraz pokrycia kosztów administracyjnych, to np. po ‧ latach nie posiadałaby już majątku, ale wciąż miałaby zadłużenie w wysokości ‧,‧ miliona euro
ensure, in the event of a multisite study, that, if needed, a principal investigator is designated, who is appropriately trained, qualified and experienced to supervise the delegated phase(s) of the studyzagwarantować, w przypadku badań wykonywanych w wielu miejscach, że, jeżeli jest to potrzebne, wyznaczona zostanie na stanowisko głównego badacza osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkoleniem i doświadczeniem do nadzoru nad powierzoną fazą lub fazami badań
Arguments in favour of the necessity of such measures are, principally, the current economic situation in which Europe finds itself, dangerous climate changes and threats to energy security.Argumentami przemawiającymi za koniecznością podejmowania takich działań są przede wszystkim obecna sytuacja gospodarcza, w której znajduje się Europa, niebezpieczne zmiany klimatyczne oraz zagrożone bezpieczeństwo energetyczne.
DOCUMENTATION (LEAFLETS, BROCHURES, BOOKS, MAGAZINES, GUIDEBOOKS, POSTERS, WHETHER OR NOT FRAMED, UNFRAMED PHOTOGRAPHS AND PHOTOGRAPHIC ENLARGEMENTS, MAPS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED, WINDOW TRANSPARENCIES, AND ILLUSTRATED CALENDARS) INTENDED TO BE DISTRIBUTED FREE OF CHARGE AND THE PRINCIPAL PURPOSE OF WHICH IS TO ENCOURAGE THE PUBLIC TO VISIT FOREIGN COUNTRIES, IN PARTICULAR IN ORDER TO ATTEND CULTURAL, TOURIST, SPORTING, RELIGIOUS OR TRADE OR PROFESSIONAL MEETINGS OR EVENTS, PROVIDED THAT SUCH LITERATURE CONTAINS NOT MORE THAN ‧ % OF PRIVATE COMMERCIAL ADVERTISING AND THAT THE GENERAL NATURE OF ITS PROMOTIONAL AIMS IS EVIDENTdokumentację (ulotki, broszury, książki, czasopisma, przewodniki, oprawione lub nieoprawione plakaty, nieoprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, ilustrowane i nieilustrowane mapy geograficzne, przezrocza oraz ilustrowane kalendarze) przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, której głównym celem jest zachęcenie obywateli do odwiedzania obcych krajów, w szczególności do wzięcia udziału w spotkaniach czy imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych, religijnych, handlowych lub zawodowych, pod warunkiem że taka literatura zawiera nie więcej niż ‧ % prywatnych ogłoszeń handlowych, z wyjątkiem wszelkich prywatnych ogłoszeń firm wspólnotowych i że ogólny charakter celów promocyjnych jest oczywisty
In order to grant access to authorities on a third pillar basis, the principal first pillar VIS proposal should provide for a bridging clause, which would essentially determine the possible content of a third pillar legal instrument such as this proposalW celu udzielenia dostępu organom w ramach trzeciego filaru, podstawowy wniosek w sprawie VIS dotyczący pierwszego filaru powinien zawierać klauzulę pomostową, która określiłaby w sposób zasadniczy dopuszczalną treść aktu prawnego- takiego jak omawiany wniosek- dotyczącego trzeciego filaru
There is an ever-wider and more detailed range of management instruments which government bodies and businesses can use to support sustainable development programmes and policies, principallyWachlarz instrumentów zarządzania czy instrumentów wspierających strategie polityczne i programy rozwoju zrównoważonego, dostępnych zarówno organom rządowym, jak i przedsiębiorstwom, jest coraz szerszy i bardziej szczegółowy, a opiera się na następujących elementach
Subject to Articles ‧ and ‧, agricultural, stock-farming, bee-keeping, horticultural and forestry products from properties located in a third country or third territory adjoining the territory of the Community which are operated by agricultural producers having their principal undertaking in the Community and adjacent to the country or territory concerned shall be exempt on admissionZ zastrzeżeniem art. ‧ i ‧, zwolnieniem objęte są produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w państwie lub na terytorium trzecim położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium Wspólnoty i prowadzonych przez producentów rolnych, których główne gospodarstwo znajduje się we Wspólnocie w bezpośrednim sąsiedztwie danego państwa lub terytorium
The principal purpose of these data is to provide the ECB with a comprehensive statistical picture of the IF sector in the participating Member States, which are viewed as one economic territoryPomimo że niniejsze rozporządzenie jest przede wszystkim skierowane do FI, uzyskanie bezpośrednio od FI pełnych informacji o posiadaczach wyemitowanych przez FI udziałów na okaziciela może okazać się jednak niemożliwe, w związku z czym konieczne jest włączenie innych podmiotów do populacji sprawozdawczej
Where supplementary forms are used, the principal shall enter the symbolW przypadku zastosowania formularzy dodatkowych główny zobowiązany wprowadza symbol
To be authorised to furnish a comprehensive guarantee in respect of the types of goods referred to in Annex ‧c, a principal must demonstrate, not only that he meets the conditions of Article ‧, but also that his finances are sound, that he has sufficient experience of the Community transit procedure and either that he cooperates very closely with the customs authorities or that he is in command of transport operationsW przypadku rodzaju towarów określonych w załączniku ‧c, aby uzyskać zezwolenie na złożenie gwarancji pełnym pokryciem, główny zobowiązany musi wykazać, że nie tylko spełnia warunki art. ‧, ale również jego sytuacja finansowa jest stabilna, posiada wystarczające doświadczenie w zakresie procedury tranzytu wspólnotowego i bardzo ściśle współpracuje z organami celnymi oraz ma wpływ na dokonywane przewozy
The principal of the test is the interruption of the reaction between the recombinant VP‧, as the antigen bound to the ELISA plate and the conjugated Mab specific for the VPTest opiera się na przerwaniu reakcji między rekombinantem VP‧, wraz z momentem skierowania antygenu na płytkę przeznaczoną na badanie ELISA, a zespolonym przeciwciałem monoklonalnym (Mab) właściwym dla VP
With regard to advertising services, where the recipient of the services is established outside the European Community, the place of supply is, as a rule, according to Article ‧(e) of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Tenth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧, defined as the place where that recipient has his principal place of businessW odniesieniu do usług reklamowych, w sytuacji, gdy usługobiorca ma siedzibę poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, miejscem świadczenia jest, co do zasady, siedziba usługobiorcy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e) szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej przez dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r
A Single Market that functions smoothly and is based on free and fair competition is the principal objective of EU economic reform.Sprawnie funkcjonujący oraz oparty na wolnej i uczciwej konkurencji jednolity rynek jest głównym celem reformy gospodarczej UE.
As regards Liechtenstein, this Decision constitutes a development of provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article ‧, point A of Decision ‧/‧/EC read in conjunction with Article ‧ of Council Decision ‧/‧/EC on the signature, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of that ProtocolW odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w rozumieniu protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, dotyczących obszaru, o którym mowa w art. ‧ pkt A decyzji ‧/‧/WE w związku z art. ‧ decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień tego protokołu
This appropriation is intended to cover the secretarial allowance paid to category C officials, temporary staff and auxiliary staff employed as shorthand-typists or typists, teleprinter operators, typesetters, executive secretaries or principal secretariesŚrodki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu
WASTES CONTAINING PRINCIPALLY ORGANIC CONSTITUENTS, WHICH MAY CONTAIN METALS AND INORGANIC MATERIALSODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE SKŁADNIKI ORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SKŁADNIKI NIEORGANICZNE
The principal will take care of thisWięc mnie potrzebujesz
N.B.: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procurednb.: przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru
It is one of the principal causes of the increase in greenhouse gas emissions and the loss of biodiversity.Jest to jedna z głównych przyczyn wzrostu emisji gazów cieplarnianych i utraty różnorodności biologicznej.
This recommendation relates to a draft Council decision on the establishment of an agreement between the EU and the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on supplementary rules in relation to the External Borders Fund for the period 2007-2013.Przedmiotowe zalecenie dotyczy projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między UE a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007-2013.
where the commercial agent has terminated the agency contract, unless such termination is justified by circumstances attributable to the principal or on grounds of age, infirmity or illness of the commercial agent in consequence of which he cannot reasonably be required to continue his activitiesgdy przedstawiciel handlowy rozwiązał umowę agencyjną, chyba że rozwiązanie takie uzasadnione jest okolicznościami dotyczącymi zleceniodawcy lub też wiekiem, ułomnością bądź chorobą przedstawiciela handlowego, wskutek których nie można od niego wymagać kontynuacji działalności
S.A. Sucreries de Toury et Usines annexes v Directeur général des douanes et droits indirects and Receveur principal des douanes et droits indirects de GennevilliersS.A. Sucreries de Toury et Usines annexes przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects oraz Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers
That training, which must be of university level, and of which architecture is the principal component, must maintain a balance between theoretical and practical aspects of architectural training and guarantee the acquisition of the following knowledge and skillsKształcenie musi odbywać się na poziomie studiów wyższych, których podstawowym przedmiotem jest architektura i których program w równoważnym stopniu uwzględnia teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia architekta oraz gwarantuje uzyskanie następującej wiedzy i umiejętności
Order the defendant to pay to the Commission the principal sum of EUR ‧,‧, together with default interest at the statutory legal rate in Spain from ‧ August ‧ until payment in full of the amount duezobowiązanie pozwanej do zwrotu długu głównego w wysokości ‧,‧ EUR, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości przewidzianej przez prawo hiszpańskie, naliczanych od dnia ‧ sierpnia ‧ r. do czasu całkowitego zwrotu należnej sumy na rzecz Komisji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5999 zdań frazy principal.Znalezione w 5,139 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.