wymowa: IPA: /ˈprɪnsɪpəl/ ˈprɪnsɪpəl ˈprɪnsəpəl /ˈprɪnsəpəl/        

Tłumaczenia na język polski:

 • podstawowy   
  (Adjective  )
   
  primary, main
   
  primary, main
   
  primary, main
 • główny     
  (Adjectival  )
 • kapitał   
  (Noun  )
   
  The money originally invested or loaned
   
  the money originally invested or loaned
   
  the money originally invested or loaned
 • przełożony   
  (Noun  )
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
 • pryncypał   
  (Noun  )
   
  daw. dawniej, dawny przełożony
 • sprawca   
  (Noun  )
   
  ten, który dokonuje czego
 • kapitalny   
  (Adjectival  )
 • podmiot zabezpieczeń   
   
  In Windows-based computers, an account (such as a user, security group, device, or computer) that can be granted or denied access to resources.
 • czołowy   
 • dyrektor   
 • dyro   
  (Noun  )
 • generalny   
  (Adjectival  )
 • główny zobowiązany   
 • inwestorka   
 • kierownik     
 • kierownik szkoły   
 • kwota główna (kredytu, długu)   
 • mocodawca   
 • pryncypalny   
 • pryncypialny   
 • szef   
 • zasadniczy   
 • zleceniodawca   

Pozostałe znaczenia:

 
główny
 
ekon. ekonomia kwota nominalna
 
praw. prawniczy zleceniodawca
 
odtwórca głównej roli
 
szef, pryncypał
 
mocodawca
 
kapitał
 
principal (invest.)
 
The principal administrator of a school
 
(North America, Australian, New Zealand) The principal administrator of a school
 
A company represented by a sales person
 
One who directs another (the agent) to act on one's behalf
 
(North America) A partner or owner of a business.
 
principal (e.g. in a loan)
 
Primary; most important in a group.
 
(finance, uncountable) The money originally invested or loaned, on which basis interest and returns are calculated
 
The most important element.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (47)

Balaton Principality
Księstwo Błatneńskie
Chernihiv Principality
Księstwo Czernihowskie
Danubian Principalities
Księstwo Rumunii
democratic republic of sao tome and principe
demokratyczna republika wysp Św. tomasza i książęcej
Democratic Republic of Sao Tome and Principe
Świętego Tomasza i Książęca; Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; Książęca; Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; Demokratyczna Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej
Gavrilo Princip
Gawriło Princip
principal database
dublowana baza danych
principal felling
użytkowanie główne; użytkowanie rębne
principal ideal
ideałów głównych
principal marginal distribution
główny rozkład brzegowy
principal of an organiser of a sale by public auction
zleceniodawca sprzedaży w drodze aukcji publicznej
Principal Only
papiery kapitałowe
principal server
serwer dublowany
principal tax authority
główny organ podatkowy
principal taxpayer
główny podatnik
principal-only bond
obligacja nieoprocentowana
principality
; księstwo
Principality
Księstwo
Principality of Achaea
Księstwo Achai
Principality of Andorra
Andorra; Andora; Księstwo Andory
Principality of Antioch
Księstwo Antiochii
principality of liechtenstein
księstwo lichtenstein
Principality of Liechtenstein
Liechtenstein; Księstwo Liechtensteinu; Lichtenstein; Księstwo Liechtenstein; Księstwo Lichtenstein
principality of monaco
księstwo monako; monako
Principality of Monaco
Monako; Księstwo Monako
Principality of Nitra
Księstwo Nitrzańskie
Principality of Polatsk
Księstwo Połockie
Principality of Ruthenia
Księstwo Ruskie
Principality of Sealand
Księstwo Sealandii; Sealandia
principally
głównie; oddzielnie
Principate
Pryncypat
Principe
Książęca; Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; Demokratyczna Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej; Świętego Tomasza i Książęca
Principe de Asturias
Principe de Asturias
Principes
Principes
San Thome and Principe
Demokratyczna Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej; Świętego Tomasza i Książęca; Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; Książęca
Sao Thome e Principe
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Sao Tome and Principe
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; Książęca; Demokratyczna Republika Wysp Św. Tomasza i Książęcej; Świętego Tomasza i Książęca
Sao Tome e Principe
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
St. Thomas and Principe
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca; Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Upper Oka Principalities
Księstwa Wierchowskie
Vice Principal Nero
Józefina Anwhistle
Victoria Principal
Victoria Principal

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "principal", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the House of Lords (United Kingdom), made by decision of ‧ November ‧, received at the Court on ‧ November ‧, in the proceedings between Celtec Ltd and John Astley and Others- the Court (First Chamber), composed of P. Jann, President, K. Lenaerts (Rapporteur), N. Colneric, E. Juhász and E. Levits, Judges; M. Poiares Maduro, Advocate General; L. Hewlett, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ May ‧, in which it ruled
pl W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia ‧ listopada ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ listopada ‧ r. w postępowaniu: Celtec Ltd przeciwko Johnowi Astley'owi i in., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts (sprawozdawca), N. Colneric, E. Juhász i E. Levits sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu ‧ maja ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
en Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community, and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland
pl Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii
en Cristal Union v Directeur général des douanes et droits indirects and Receveur principal des douanes et droits indirects
pl Cristal Union przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects i Receveur principal des douanes et droits indirects
en servicer means an MFI which manages the loans underlying a securitisation on a day-to-day basis in terms of the collection of principal and interest from the obligors, which is then forwarded to investors in the securitisation scheme
pl administrator oznacza MIF, która na bieżąco zarządza sekurytyzowanymi wierzytelnościami poprzez obsługę spłat zobowiązań i odsetek dłużników, które są następnie przekazywane inwestorom uczestniczącym w procesie sekurytyzacji
en Unless the issuer on initial recognition designates the puttable instrument as a financial liability at fair value through profit or loss, it is required to separate an embedded derivative (i.e. the indexed principal payment) under paragraph ‧ because the host contract is a debt instrument under paragraph AG‧ and the indexed principal payment is not closely related to a host debt instrument under paragraph AG‧(a
pl Jeśli emitent w momencie początkowego ujęcia nie zakwalifikował instrumentu z opcją sprzedaży jako zobowiązania finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy, wymaga się, aby instrument wbudowany został oddzielony (tj. indeksowane płatności kapitału) zgodnie z paragrafem ‧, ponieważ umowa zasadnicza jest instrumentem dłużnym w myśl paragrafu OS‧, a indeksowana płatność kapitału nie jest ściśle powiązana z zasadniczym instrumentem dłużnym zgodnie z paragrafem OS‧ a
en The Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the European Economic Area
pl Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
en Reference for a preliminary ruling- Cour d'appel de Bruxelles (Belgium)- Interpretation of Article ‧(B)(d) of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Exemption in relation to transactions, including negotiation, concerning deposit accounts and payments- Bets, lotteries and other games of chance or forms of gambling- Supply of services by buralistes responsible for collecting the bets on behalf of a principal and, where appropriate, for paying out winnings to bettors- Whether eligible for the exemption provided for in Article ‧(B)(d
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Cour d'appel de Bruxelles (Belgia)- Wykładnia art. ‧ część B lit. d) pkt ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Zwolnienia transakcji, włączywszy w to pośrednictwo, dotyczących depozytu i płatności- Zakłady, loterie i inne rodzaje gier hazardowych lub pieniężnych- Usługi świadczone przez buralistes zobowiązanych do przyjmowania zakładów na rachunek dających zlecenie i wypłaty ewentualnych wygranych na rzecz zakładających się- Możliwość objęcia zwolnieniem przewidzianym w art. ‧ część B lit. d) pkt
en The EU 2020 strategy itself, together with its principal instrument, the Social Fund, will have to take account of the fact that the only employment and training policies that can make the outlay of European funds sustainable are those which are necessarily targeted at meeting local needs and strengthening and sustaining small and medium-sized enterprises as the cornerstone of the European economy.
pl Sama strategia UE 2020 oraz jej główny instrument, fundusz społeczny, będą musiały uwzględniać fakt, że jedyną słuszną polityką zatrudnienia i szkolenia, pozwalającą na zrównoważone wykorzystanie funduszy europejskich, jest polityka ukierunkowana na spełnianie potrzeb lokalnych oraz wzmacnianie i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw będących kamieniem węgielnym europejskiej gospodarki.
en An embedded prepayment option in an interest-only or principal-only strip is closely related to the host contract provided the host contract (i) initially resulted from separating the right to receive contractual cash flows of a financial instrument that, in and of itself, did not contain an embedded derivative, and (ii) does not contain any terms not present in the original host debt contract
pl Opcja przedpłaty wbudowana w strip odsetkowy lub w strip kapitałowy jest ściśle związana z umową zasadniczą, jeśli umowa zasadnicza (i) powstała na skutek rozdzielenia prawa do uzyskania umownych przepływów pieniężnych z instrumentu finansowego, który sam w sobie nie zawierał wbudowanego instrumentu pochodnego; oraz (ii) nie zawiera żadnych warunków, które nie występowałyby również w pierwotnym zasadniczym instrumencie dłużnym
en CS-SIS, which performs technical supervision and administration functions, shall be located in Strasbourg (France) and a backup CS-SIS, capable of ensuring all functionalities of the principal CS-SIS in the event of failure of this system, shall be located in Sankt Johann im Pongau (Austria
pl CS-SIS, wykonujący funkcje nadzorcze i administracyjne, mieści się w Strasburgu, we Francji, natomiast rezerwowy CS-SIS, zdolny do zapewnienia wszystkich funkcji głównego CS-SIS w przypadku jego awarii, mieści się w Sankt Johann im Pongau, w Austrii
en Debt instruments affording rights to the principal and/or the interest that are subordinated to the rights of holders of other debt instruments of the same issuer (or, within a structured issue, subordinated to other tranches of the same issue) are excluded from tier one
pl Wyłączone z listy ‧ są instrumenty dłużne dające prawa do kwoty nominału lub odsetek, które są podporządkowane prawom posiadaczy innych instrumentów dłużnych tego samego emitenta (lub, w ramach emisji strukturalnej, podporządkowane innym transzom tej samej emisji
en Orders the Principality of Liechtenstein to bear the costs of the proceedings
pl Obciąża Księstwo Liechtensteinu kosztami postępowania
en The carrier wishing to enforce his right of recourse may bring his action in the courts or tribunals of the State on the territory of which one of the carriers participating in the carriage has his principal place of business, or the branch or agency which concluded the contract of carriage
pl Przewoźnik, który chce skorzystać ze swojego prawa do roszczenia zwrotnego, może wnieść pozew do sądu Państwa, na którego terytorium jeden z przewoźników uczestniczących w przewozie ma stałą siedzibę, główną siedzibę, filię lub agencję, za pośrednictwem której została zawarta umowa przewozu
en The proposal is in line with the new Animal Health strategy for the European Union (2007-2013) 'Prevention is better than cure', as it involves both a more flexible approach to vaccination and an improvement in the current measures for combating the principal diseases in animals.
pl Wniosek jest zgodny z nową strategią Unii Europejskiej na rzecz zdrowia zwierząt na lata 2007-2013 "Lepiej zapobiegać niż leczyć”, ponieważ obejmuje zarówno elastyczniejsze podejście do szczepień, jak i usprawnienie obecnych środków na rzecz przeciwdziałania najważniejszym chorobom zwierzęcym.
en Whereas the harmonized requirements are intended principally to ensure safety on the road and at work throughout the Community
pl zharmonizowane wymagania mają na celu głównie zapewnienie bezpieczeństwa drogowego i w miejscu pracy w całej Wspólnocie
en The principal characteristics are as follows
pl Cechy główne
en Principal Green...... do you have any idea what my father' s gonna say about this?
pl Dyrektorze Green.Czy ma pan pojęcie, co powie na to mój ojciec?
en Calls on the Commission and the EU-ACP Council to take new initiatives at a bilateral and multilateral level to safeguard the mechanisms for ensuring a stable and fair price for the principal raw materials, and to create other, new, mechanisms that are in keeping with the new realities
pl wzywa Komisje i Radę UE-AKP do podjęcia nowych inicjatyw na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej na rzecz zabezpieczenia mechanizmów gwarantowania stabilnych i uczciwych cen podstawowych surowców oraz utworzenie innych, nowych mechanizmów, dostosowanych do nowych realiów
en The initiation of proceedings by EU SSR Guinea-Bissau personnel shall preclude them from invoking immunity from jurisdiction in respect of any claim/appeal directly connected with the principal complaint
pl Wszczęcie postępowania przez członka personelu UE RSB Gwinea Bissau uniemożliwia mu powoływanie się na immunitet jurysdykcyjny w stosunku do wszelkich skarg/odwołań powiązanych bezpośrednio ze skargą główną
en Application for annulment, principally, of the ‧ appraisal exercise in relation to the applicant; and, alternatively, of the applicant's career development review for that exercise
pl Żądanie stwierdzenia w odniesieniu do skarżącej nieważności oceny za rok ‧ (żądanie główne) i ewentualnie sprawozdania z przebiegu jej kariery zawodowej sporządzonego w ramach tej oceny
en Sucreries & Distilleries de Souppes- Ouvré Fils SA v Directeur général des douanes et droits indirects and Receveur principal des douanes et droits indirects
pl Sucreries & Distilleries de Souppes- Ouvré Fils SA przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects i Receveur principal des douanes et droits indirects
en Following the publication of the provisional Regulation, the Commission received a large number of letters with identical texts from users of zinc oxide in the Spanish ceramic tile industry, principally the manufactures of frits, enamels and glazes and the producers of ceramic tiles
pl W następstwie publikacji tymczasowego rozporządzenia, Komisja otrzymała wiele pism zawierających identyczny tekst, od użytkowników tlenku cynku prowadzących działalność w branży płytek ceramicznych w Hiszpanii, głównie od producentów fryt, emalii i szkliw, oraz producentów płytek ceramicznych
en In order to determine whether monitors such as those at issue in the main proceedings are units of the kind used principally in an automatic data-processing system, the national authorities, including the courts, must refer to the indications given in the Explanatory Notes relating to heading ‧ of the Harmonised System introduced by the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System, concluded in Brussels on ‧ June ‧, and the Protocol of Amendment thereto of ‧ June ‧, in particular to points ‧ to ‧ of Part One, Chapter I(D), relating to display units of automatic data-processing machines
pl Dla celów ustalenia, czy monitory takie jak monitory będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym stanowią urządzenia w rodzaju stosowanych zasadniczo w systemie automatycznego przetwarzania danych, władze krajowe, włącznie z sądami, powinny zastosować wskazówki zawarte w notach wyjaśniających odnoszących się do pozycji ‧ Systemu Zharmonizowanego ustanowionego na mocy Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli w dniu ‧ czerwca ‧ r. oraz na mocy protokołu zmian do niej z dnia ‧ czerwca ‧ r., w szczególności pkt ‧–‧ części działu I D poświęconej monitorom maszyn do automatycznego przetwarzania danych
en For example, when an entity enters into an interest rate strip whereby the counterparty obtains the right to the interest cash flows, but not the principal cash flows from a debt instrument, paragraphs ‧-‧ are applied to the interest cash flows
pl Dla przykładu, kiedy jednostka zawiera transakcję przeniesienia stóp procentowych zgodnie, z którą kontrahent otrzymuje prawo do przepływów odsetkowych bez prawa do przepływów kapitałowych z instrumentu dłużnego, paragrafy ‧-‧ mają zastosowanie do przepływów odsetkowych
en The Commission notes that the decision of ‧ December ‧ considered the aid element of these two loans to be ‧ % of the loan principal, i.e. a total of PLN ‧ million, as indicated by the Polish authorities in the notification
pl Komisja zauważa, że w decyzji z dnia ‧ grudnia ‧ r. element pomocowy dwóch pożyczek uznano za ‧ % kapitału pożyczki, tj. łącznie ‧ mln PLN, jak zgłosiły polskie władze
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5999 zdań frazy principal.Znalezione w 2,313 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.