wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  inform. informatyka slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  individual message in a forum
 • słup   
  (  m)
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
   
  wysoki, pionowy element konstrukcyjny;
   
  long dowel or plank protruding from the ground
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • placówka   
   
  zakład, instytucja pełniąca rolę przedstawicielstwa handlowego, dyplomatycznego lub innego ośrodka publicznego
 • słupek   
   
  zdrobn. zdrobniale od: słup
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • korespondencja   
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • plac   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • posterunek   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stanowisko   
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
post (a notice on a board)
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
A pole in a battery
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
assigned station
 
To affix in a public place or for public notice.
 
(sports) goalpost
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
method of sending mail
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
An assigned station; a guard post.
 
To place so as to be noticed.
 
To send mail.
 
A location on a basketball court near the basket.
 
A message posted in an electronic forum.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
sent via the postal service
 
to send mail
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
(construction) a stud; a two-by-four.

Picture dictionary

poczta
poczta
słupek
słupek
słup
słup

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (61)

a post-office
urząd pocztowy
basic posts and corresponding career brackets
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
border inspection post
punkt kontroli granicznej
branch line post
posterunek bocznicowy
by post
pocztą
can you direct me to the nearest post-office
czy możesz mnie skierować do najbliższej poczty
CCS post-combustion 250 MW
technologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular post
urząd konsularny
control post
punkt kontroli
cross-page posting
ogłaszanie kzyżowe między stronami
Defense of the Polish Post Office in Danzig
Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-post
futryna
ex ante and ex post evaluation
ocena ex ante i ex post
ex post audit
audyt ex post
ex post verification
weryfikacja ex post
ex-post impact assessment
ocena ex-post oddziaływania
finger-post
drogowskaz
goal post
słupek
guide post
pachołek
inspection post
punkt kontroli
junction post
posterunek odgałęźny
level of post-secondary education
wykształcenie na poziomie pomaturalnym
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education
wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
Minister for Posts and Telegraphs
Ministrowie poczt i telegrafów Irlandii
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post control
urzędowa ocena następcza
permanent post
stanowisko stałe
Post a note
Opublikuj notatkę
post and transfer
zaksięguj i przenieś
post box
skrzynka; skrzynka pocztowa
Post mill
Koźlak
post mortem
autopsja
post office
; urząd pocztowy; poczta
post office box
skrytka pocztowa
post-
; post-
post-bellum
powojenny
post-card
pocztówka
post-clearance verification
weryfikacja po odprawie
post-communism
postkomunizm
Post-Communism
Postkomunizm
post-compulsory education
kształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego
post-crisis countries
państwa, które wyszły z kryzysu
post-date
postdatować
post-deployment script
skrypt powdrożeniowy
post-event
po zdarzeniu; zdarzenie następcze
post-event audit-based controls
kontrole ex post o charakterze audytu
post-glacial
polodowcowy
post-graduate
podyplomowy
post-harvest treatment
zabiegi po zbiorze plonu
Post-Impressionism
Postimpresjonizm
post-industrial
postindustrialny
post-industrial economy
gospodarka postindustrialna
post-milestone review
przegląd po osiągnięciu kamieni milowych
post-mortem
autopsja; pośmiertny
post-Stalinist
poststalinowski
Product Evaluation Post Launch
Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La Poste
TGV La Poste
SVS Post Schwechat
SVS Post Schwechat
The Morning Post
Morning Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
en PROGRAMMES FOR STRENGTHENING INSPECTION POSTS
pl PROGRAMY WZMOCNIENIA POSTERUNKÓW KONTROLI
en I suggest you start by posting every one of the San Pablo cowboys
pl Powinien pan zacząć od poinformowania kowbojów z San Pablo
en a Supervisory and control systems- ex post audits of final beneficiaries participating in RTD framework programmes
pl a Systemy nadzoru i kontroli- kontrole ex post beneficjentów końcowych uczestniczących w programach ramowych BRT
en The frequency of adverse reactions identified from post-marketing data
pl Częstość występowania działań niepożądanych po wprowadzeniu leku do obrotu
en It is true that the lack of a high quality care infrastructure is one of the reasons, but not the only one, why so few women are in decision-making posts, so we will have a look at the Member States' performance here.
pl To prawda, że brak wysokiej jakości infrastruktury opiekuńczej to jeden ale nie jedyny powód, dla którego tak niewiele kobiet zajmuje stanowiska kierownicze, a zatem będziemy się musieli przyglądać postępowaniu państw członkowskich w tym zakresie.
en A preparatory action including the building or renovating of certain control posts should therefore be carried out
pl Należy zatem przeprowadzić działania przygotowawcze obejmujące budowę lub remont niektórych punktów kontroli
en The ACT should be checked at ‧ minutes post bolus dose
pl Czas ACT należy oznaczyć po ‧ minutach po podaniu preparatu w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus
en On the basis of the objectives given in the preparatory action, the allocation of the budget is for grants for the building or the renovation of control posts (to be implemented in direct centralised management) and is set at: EUR
pl Zgodnie z celami wyznaczonymi w ramach działań przygotowawczych środki budżetowe przeznacza się na dotacje na budowę lub remont punktów kontroli (do realizacji poprzez bezpośrednie zarządzanie scentralizowane), a ich wysokość ustala się na kwotę: ‧ EUR
en Grades will be posted Thursday
pl Oceny zostaną wystawione w czwartek
en Observations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.M.‧- Canon/Canon España, to the following address
pl Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Canon/Canon España, na adres
en Sacred Role of the Money in Spirituality of the Post New Age on the Basis of Colin P. Sisson's Thought.
pl Sakralna rola pieniądza w duchowości post New Age na przykładzie mysli Colina P. Sissona.
en In appointing their representatives, Member States should involve the public bodies, such as labour inspectorates, responsible for the control of the legislation applicable to posted workers
pl Wyznaczając swoich przedstawicieli, państwa członkowskie powinny uwzględnić udział organów publicznych, takich jak inspekcja pracy, odpowiadających za nadzór nad przepisami obowiązującymi w stosunku do pracowników delegowanych
en Experience in patients pre-and post-liver transplantation with lamivudine-resistant HBV
pl Doświadczenia z udziałem pacjentów przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu wątroby, z HBV opornym na lamiwudynę
en The post is available from ‧ July
pl Stanowisko jest dostępne od dnia ‧ lipca ‧ r
en Backs the notion that Structural Fund evaluation ought to be viewed as an ongoing process with permanent input from the conclusions drawn from the various ex ante, mid-term and ex post exercises; calls for Member States to be involved in this process and for the Commission to demonstrate how it is going to put these notions into practice as soon as possible
pl popiera ideę, by ocenę funduszy strukturalnych postrzegać jako ciągły proces, zasilany nieustannie wnioskami z ocen ex ante, śródokresowych i ex post z poszczególnych okresów; zwraca się do państw członkowskich o udział w tym procesie i do Komisji o wskazanie, w jaki sposób jak najszybciej wprowadzi te pomysły w życie
en We rob post offices
pl poczty.- I fury
en in the Section for border inspection posts in SLOVAKIA, the following entry is added
pl W sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w SŁOWACJI, dodaje się następującą pozycję
en Internet usage in the last three months for private purposes for reading and posting opinions on civic or political issues via websites (e.g. blogs, social networks
pl korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania i zamieszczania opinii w kwestiach obywatelskich lub politycznych na stronach internetowych (np. na blogach, na stronach serwisów społecznościowych
en in Case T- ‧/‧: Deutsche Post AG and DHL International Srl v Commission of the European Communities
pl w sprawie T-‧/‧, Deutsche Post AG i DHL International Srl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en I just wanted to post these flyers in the restricted area
pl Chciałem tylko umieścić te ulotki w strefie zastrzeżonej
en Observations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M. ‧- DOW/DDE, to the following address
pl Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- DOW/DDE, na adres
en ex-ante information on planned outages and ex-post information for the previous day on planned and unplanned outages of generation units larger than ‧ MW
pl informacje ex ante na temat planowanych przerw w dostawie prądu oraz informacje ex post za poprzedni dzień dotyczące planowanych i nieplanowanych przerw w dostawie prądu z jednostek produkcyjnych o mocy większej niż ‧ MW
en Managing posts on the Directorate-General's establishment plan, analysing and monitoring its recruitment requirements as regards officials, temporary and contract staff: monitoring procedures for filling vacant posts, organising interviews with a view to recruiting officials and candidates from reserve lists, mobility management, etc
pl zarządzanie stanowiskami w ramach schematu organizacyjnego dyrekcji generalnej, analiza potrzeb i nadzór nad potrzebami w zakresie naboru urzędników, pracowników tymczasowych i kontraktowych: nadzór nad procedurami obejmowania wolnych stanowisk, organizowanie rozmów kwalifikacyjnych z urzędnikami i kandydatami z list rezerwowych, zarządzanie mobilnością itd
en support activities projects comprise quality measures, post-programme follow-up and management of intellectual property rights
pl projekty Działania wspierające obejmują podnoszenie jakości, monitorowanie programu i zarządzanie prawami własności intelektualnej
en This indicates that EU legislation created to regulate posting of workers is sound and well drafted. The only potential problem relates to its implementation in individual Member States.
pl Co najwyżej istnieje problem z jego wdrożeniem w poszczególnych państwach.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15565 zdań frazy post.Znalezione w 4,95 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.