wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  inform. informatyka slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  individual message in a forum
 • słup   
  (  m)
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
   
  wysoki, pionowy element konstrukcyjny;
   
  long dowel or plank protruding from the ground
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • placówka   
   
  zakład, instytucja pełniąca rolę przedstawicielstwa handlowego, dyplomatycznego lub innego ośrodka publicznego
 • słupek   
   
  zdrobn. zdrobniale od: słup
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • korespondencja   
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • plac   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • posterunek   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stanowisko   
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
post (a notice on a board)
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
A pole in a battery
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
assigned station
 
To affix in a public place or for public notice.
 
(sports) goalpost
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
method of sending mail
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
An assigned station; a guard post.
 
To place so as to be noticed.
 
To send mail.
 
A location on a basketball court near the basket.
 
A message posted in an electronic forum.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
sent via the postal service
 
to send mail
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
(construction) a stud; a two-by-four.

Picture dictionary

poczta
poczta
słupek
słupek
słup
słup

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (61)

a post-office
urząd pocztowy
basic posts and corresponding career brackets
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
border inspection post
punkt kontroli granicznej
branch line post
posterunek bocznicowy
by post
pocztą
can you direct me to the nearest post-office
czy możesz mnie skierować do najbliższej poczty
CCS post-combustion 250 MW
technologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular post
urząd konsularny
control post
punkt kontroli
cross-page posting
ogłaszanie kzyżowe między stronami
Defense of the Polish Post Office in Danzig
Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-post
futryna
ex ante and ex post evaluation
ocena ex ante i ex post
ex post audit
audyt ex post
ex post verification
weryfikacja ex post
ex-post impact assessment
ocena ex-post oddziaływania
finger-post
drogowskaz
goal post
słupek
guide post
pachołek
inspection post
punkt kontroli
junction post
posterunek odgałęźny
level of post-secondary education
wykształcenie na poziomie pomaturalnym
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education
wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
Minister for Posts and Telegraphs
Ministrowie poczt i telegrafów Irlandii
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post control
urzędowa ocena następcza
permanent post
stanowisko stałe
Post a note
Opublikuj notatkę
post and transfer
zaksięguj i przenieś
post box
skrzynka; skrzynka pocztowa
Post mill
Koźlak
post mortem
autopsja
post office
; urząd pocztowy; poczta
post office box
skrytka pocztowa
post-
; post-
post-bellum
powojenny
post-card
pocztówka
post-clearance verification
weryfikacja po odprawie
post-communism
postkomunizm
Post-Communism
Postkomunizm
post-compulsory education
kształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego
post-crisis countries
państwa, które wyszły z kryzysu
post-date
postdatować
post-deployment script
skrypt powdrożeniowy
post-event
po zdarzeniu; zdarzenie następcze
post-event audit-based controls
kontrole ex post o charakterze audytu
post-glacial
polodowcowy
post-graduate
podyplomowy
post-harvest treatment
zabiegi po zbiorze plonu
Post-Impressionism
Postimpresjonizm
post-industrial
postindustrialny
post-industrial economy
gospodarka postindustrialna
post-milestone review
przegląd po osiągnięciu kamieni milowych
post-mortem
autopsja; pośmiertny
post-Stalinist
poststalinowski
Product Evaluation Post Launch
Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La Poste
TGV La Poste
SVS Post Schwechat
SVS Post Schwechat
The Morning Post
Morning Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Second part:and enhanced consular cooperation leading to the creation of joint consular posts
pl druga część:ściślejszej współpracy na szczeblu konsularnym, prowadzącej do tworzenia łączonych stanowisk konsularnych
en The Marketing Authorisation Holder (MAH) shall ensure that the educational programme implemented for the authorised indication of treatment of post-menopausal osteoporosis, is extended to the potential prescribers concerned by the new indication: treatment of osteoporosis in post-menopausal women and men at increased risk of fracture, including those with a recent low-trauma hip fracture
pl Podmiot odpowiedzialny (ang.MAH – Marketing Authorisation Holder) powinien zapewnić, że program edukacyjny wprowadzony w zarejestrowanym wskazaniu leczenia osteoporozy pomenopauzalnej zostanie rozszerzony na lekarzy potencjalnie przepisujących produkt w związku z nowym wskazaniem: leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości, w tym tych, którzy przebyli ostatnio niskoenergetyczne złamanie szyjki kości udowej
en The Post Office went postal on your plague
pl Poczta schrzaniła twój znakomity plan
en In the first phase a national database of pupils and schools provided the basis for a detailed analysis of primary and post-primary pupils (aged between ‧ and ‧) leaving school prematurely
pl W pierwszej fazie ogólnokrajowa baza danych o uczniach i szkołach stała się podstawą do szczegółowej analizy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w wieku od ‧ do ‧ lat), przedwcześnie porzucających naukę
en Regards it as an important task for the European side in the TEC to convince the EU's transatlantic partners of the need for a far-reaching, ambitious and legally binding post-Kyoto regime on greenhouse gas emissions by ‧, and to design a grand transatlantic project for investment and technology exchange in the field of safe and non-polluting energy production
pl za ważne zadanie strony europejskiej TRG uważa przekonanie transatlantyckich partnerów UE o potrzebie wypracowania do ‧ r. dalekosiężnego, ambitnego i prawnie wiążącego systemu w zakresie emisji gazów cieplarnianych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto oraz o potrzebie nakreślenia wielkiego transatlantyckiego projektu dotyczącego wymiany inwestycji i technologii w dziedzinie bezpiecznego i czystego wytwarzania energii
en The Policy of the Russian Federation Towards the Countries of Post-Soviet Central Asia
pl Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw poradzieckiej Azji Centralnej
en For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the Community industry to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports concerned, established on a cif basis with an appropriate adjustment for the customs duties and post-importation costs
pl W celu przeanalizowania podcięcia cenowego porównano średnią ważoną cen sprzedaży według typu produktu wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy dla klientów niepowiązanych na rynku Wspólnoty, dostosowaną do poziomu ex-works, do odpowiadającej średniej ważonej cen rozpatrywanego przywozu, ustalonej na podstawie CIF z odpowiednią korektą uwzględniającą cła i koszty ponoszone po przywozie
en In the section of border inspection posts in Italy
pl w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Włoszech
en For reasons of coherence, it would be appropriate to include in this article also the specific provisions concerning staff seconded from national diplomatic services engaged to fill temporarily a permanent post in the EEAS rather than introducing them in the proposed new Article ‧b
pl Dla zachowania spójności wskazane byłoby ujęcie w tym artykule także szczegółowych przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych przez krajowe służby dyplomatyczne, zatrudnionych na czas określony na stałym stanowisku w ESDZ zamiast umieszczania tych przepisów w proponowanym nowym art. ‧b ust
en The directive covers the practical coordination of terms and conditions of employment for posted workers
pl Dyrektywa o delegowaniu reguluje praktyczną koordynację warunków pracy i zatrudnienia dla oddelegowanych pracowników
en whereas at least the supervisory authority responsible for this sector should also be provided with certain ex-post powers, e.g. to publish a regular report or to refer matters to the judicial authorities
pl przynajmniej organ nadzorczy odpowiedzialny za tę dziedzinę powinien być również wyposażony w niektóre uprawnienia ex post, np. publikowania regularnych sprawozdań lub kierowania spraw do władz sądowych
en I can assure the honourable Member that information about the responses is - already, I believe - posted on the website of DG TRADE, but we shall also publish what is, I hope, an easily accessible version or presentation of the responses we have had to the Green Paper in order to allow good time for reflection on those responses to take place ahead of the submission by the Commission of our proposals.
pl Mogę pana zapewnić, panie pośle, że informacje na temat odzewu w sprawie księgi zostały już - jak mniemam - opublikowane na stronie internetowej dyrekcji generalnej ds. handlu. Opublikujemy jednak również łatwo dostępną, mamy nadzieję, wersję czy prezentację poszczególnych opinii na temat zielonej księgi, aby można się było poważnie nad nimi zastanowić jeszcze zanim Komisja złoży swoje propozycje.
en Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, to the following address
pl Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej
en At the request of several Member States and also following inspections and recommendations of the Food and Veterinary Office of the Commission, various amendments have been made to the details of the listing for a number of border inspection posts, including the addition of details of inspection centres within border inspection posts
pl Na żądanie wielu Państw Członkowskich, jak również po przeprowadzeniu inspekcji i na podstawie zaleceń Biura ds. Żywności i Weterynarii przy Komisji Europejskiej, dokonano szeregu poprawek w wykazie posterunków kontroli granicznej, włączając dodanie szczegółów odnośnie centrów kontroli działających w ramach posterunków kontroli granicznej
en Observations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- SEPHORA/EL CORTE INGLES/JV, to the following address
pl Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- SEPHORA/EL CORTE INGLES/JV, na adres
en on behalf of the S&D Group. - Madam President, the NATO Summit in Lisbon has acknowledged the new realities, challenges and non-conventional threats of the post-Cold War world.
pl w imieniu grupy S&D - Pani Przewodnicząca! Szczyt NATO w Lizbonie uzmysłowił nam nowe fakty, wyzwania i niekonwencjonalne zagrożenia dla świata po zimnej wojnie.
en The Commission shall ensure that the actions covered by this Decision are subject to prior evaluation, monitoring and ex-post evaluation
pl Komisja zapewnia, że działania podejmowane na podstawie niniejszej decyzji podlegają ocenie wstępnej, monitorowaniu oraz ocenie ex post
en There is an emerging consensus that global efforts are needed to win the battle against climate change and that Bali must set out the process and content of the post-2012 climate agreement.
pl Pojawia się konsensus, wg którego, by wygrać walkę ze zmianami klimatu, potrzebujemy globalnych wysiłków i wg którego na Bali należy ustanowić proces i treść porozumienia w sprawie klimatu po 2012 r.
en Similarly, in his reply to the Court of Auditors' report on La Poste in ‧, the Chairman of La Poste explained that the group will press ahead with its internationalisation in order to take account of the opening up of markets and the internationalisation of its largest customers
pl Podobnie w odpowiedzi na sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie La Poste z ‧ r. prezes zarządu La Poste wyjaśnia, że: Grupa będzie kontynuowała swój rozwój na rynkach światowych, by uwzględnić otwarcie rynków i rozwój na skalę międzynarodową swoich największych klientów
en The appellant puts forward three pleas in law in support if its appeal against the judgment of the Court of First Instance of ‧ February ‧, by which a Commission Decision of ‧ July ‧ raising no objections, following a preliminary examination procedure provided for in Article ‧ EC, to a proposal announced on ‧ December ‧ in increase La Poste’s capital and to certain other measures adopted by the Belgium authorities in favour of La Poste was annulled
pl Wnoszący odwołanie podnosi trzy zarzuty na poparcie swego odwołania od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu ‧ lutego ‧ r., w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. o niewnoszeniu zastrzeżeń, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ WE, wobec projektu podwyższenia kapitału La Poste zgłoszonego w dniu ‧ grudnia ‧ r. oraz wobec kilku innych środków przyjętych przez władze belgijskie na rzecz La Poste
en Recruitment will be based on availability of posts and budget
pl Zatrudnienie będzie uzależnione od pojawienia się wakatu oraz dostępnego budżetu
en Fibre has been traditionally consumed as plant material and has one or more beneficial physiological effects such as: decrease intestinal transit time, increase stool bulk, is fermentable by colonic microflora, reduce blood total cholesterol, reduce blood LDL cholesterol levels, reduce post-prandial blood glucose, or reduce blood insulin levels
pl Błonnik pokarmowy tradycyjnie spożywany jest jako materiał roślinny i wywołuje jeden lub więcej korzystnych efektów fizjologicznych, takich jak: skrócenie czasu pasażu jelitowego, zwiększenie objętości stolca, fermentacja pod wpływem mikroflory okrężnicy, obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu we krwi, obniżenie poziomu cholesterolu LDL we krwi, obniżenie poziomu cukru we krwi lub obniżenie poziomu insuliny we krwi
en adjusting the weightings applicable from ‧ August, ‧ September, ‧ October, ‧ November and ‧ December ‧ and from ‧ January ‧ to the remuneration of officials, temporary staff and contract staff of the European Communities serving in third countries and of certain officials remaining in post in the ‧ new Member States for a maximum period of ‧ months after accession (Article ‧ of the Treaty on the accession of the ‧ new Member States
pl dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia ‧ sierpnia ‧ r., ‧ września ‧ r., ‧ października ‧ r., ‧ listopada ‧ r., ‧ grudnia ‧ r. i ‧ stycznia ‧ r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. ‧ ust. ‧ Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich
en Submission of tenders: Tenders must be sent in five copies by registered post with recorded delivery or be delivered by hand against receipt to the following address
pl Składanie ofert: Oferty powinny być składane w pięciu egzemplarzach; można je nadsyłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) lub składać osobiście (również za potwierdzeniem odbioru) na adres
en It is prohibited to pre-date or post-date the machinery when affixing the CE marking
pl Zakazane jest antydatowanie lub postdatowanie maszyny w momencie umieszczania oznakowania CE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15565 zdań frazy post.Znalezione w 6,668 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.