wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
  (Noun  )
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  inform. informatyka slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  individual message in a forum
   
  individual message in a forum
 • słup   
  (Noun  m)
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
   
  wysoki, pionowy element konstrukcyjny;
   
  long dowel or plank protruding from the ground
   
  long dowel or plank protruding from the ground
 • placówka   
  (Noun  )
   
  zakład, instytucja pełniąca rolę przedstawicielstwa handlowego, dyplomatycznego lub innego ośrodka publicznego
 • słupek   
  (Noun  )
   
  zdrobn. zdrobniale od: słup
 • stanowisko   
  (Noun  )
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • funkcja     
  (Noun  )
 • korespondencja   
  (Noun  )
 • posterunek   
  (Noun  )
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • pal   
 • plac   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stolec   
  (Noun  )
 • stołek   
  (Noun  )
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
post (a notice on a board)
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
A pole in a battery
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
assigned station
 
To affix in a public place or for public notice.
 
(sports) goalpost
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
method of sending mail
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
An assigned station; a guard post.
 
To place so as to be noticed.
 
To send mail.
 
A location on a basketball court near the basket.
 
A message posted in an electronic forum.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
sent via the postal service
 
to send mail
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
(construction) a stud; a two-by-four.

Did you mean: Post

Picture dictionary

poczta
poczta
słupek
słupek
słup
słup

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (53)

a post-office
urząd pocztowy
basic posts and corresponding career brackets
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
border inspection post
punkt kontroli granicznej
branch line post
posterunek bocznicowy
bridging posting
księgowanie pomostowe
by post
drogą pocztową; pocztą
CCS post-combustion 250 MW
technologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular post
urząd konsularny
control post
punkt kontroli
cross-page posting
ogłaszanie kzyżowe między stronami
Defense of the Polish Post Office in Danzig
Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-post
futryna
ex post audit
audyt ex post
ex post verification
weryfikacja ex post
finger-post
drogowskaz
goal post
słupek
guide post
pachołek
guide-post
drogowskaz
inspection post
punkt kontroli
junction post
posterunek odgałęźny
level of post-secondary education
wykształcenie na poziomie pomaturalnym
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education
wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
Minister for Posts and Telegraphs
Ministrowie poczt i telegrafów Irlandii
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post control
urzędowa ocena następcza
permanent post
stanowisko stałe
Post
Post
post and transfer
zaksięguj i przenieś
post box
skrzynka; skrzynka pocztowa
post card
pocztówka; karta pocztowa; kartka pocztowa; kartka
post horn
trąbka pocztowa
post mortem
obdukcja; autopsja; oględziny
Post Mortem
Post Mortem
post office
; urząd pocztowy; poczta
post office box
skrytka pocztowa
post-
; post-
post-card
pocztówka
Post-hardcore
Post hardcore
Post-Office box
skrytka pocztowa
post-Stalinist
poststalinowski
post-Yalta
pojałtański
Product Evaluation Post Launch
Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La Poste
TGV La Poste
SVS Post Schwechat
SVS Post Schwechat
The Morning Post
Morning Post
Wiley Post
Wiley Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
en for Post Danmark: incumbent postal operator in Denmark
pl przedsiębiorstwo Post Danmark: zasiedziały operator pocztowy w Danii
en POST-EMPLOYMENT BENEFITS: DISTINCTION BETWEEN DEFINED CONTRIBUTION PLANS AND DEFINED BENEFIT PLANS
pl ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA: ROZRÓŻNIENIE POMIĘDZY PROGRAMAMI OKREŚLONYCH SKŁADEK I PROGRAMAMI OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
en The best move the Commission could make is to rapidly integrate the Posting of Workers Directive into the work programme and to begin fiscal harmonisation starting with corporate taxation.
pl Najlepszym krokiem, jaki mogłaby zrobić Komisja, byłoby natychmiastowe uwzględnienie w programie pracy dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników i rozpoczęcie procesu harmonizacji podatkowej, a najpierw zajęcie się kwestią podatków dochodowych od osób prawnych.
en Implementation of the posting of workers directive following the judgments of the Court of Justice (debate
pl Wykonanie dyrektywy w sprawie oddelegowania pracowników w wyniku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (debata
en the official health certificate will be issued in English as well as in one of the languages of the Member State in which the border inspection post is situated where the consignment is presented
pl urzędowe świadectwo zdrowia będzie wydawane w języku angielskim oraz w jednym z języków Państwa Członkowskiego, gdzie znajduje się punkt kontroli granicznej, w którym zgłoszona zostanie dana przesyłka
en Do it at the post office, airport
pl Zrobić to na poczcie, na lotnisku
en When judging which compounds are to be included in the residue definition, account has to be taken of the toxicological significance of the compounds, amounts likely to be present and the practicality of the analytical methods proposed for post-registration control and monitoring purposes
pl Podczas oceny, które związki mają być włączone do definicji pozostałości, należy wziąć pod uwagę znaczenie toksykologiczne związków, ilości, które mogą być obecne, oraz praktyczną stronę metod analitycznych proponowanych do celów kontroli porejestracyjnej oraz monitorowania
en Calls on the Council and the Commission to proceed towards a visa facilitation agreement for Kosovo, as part of the post-settlement phase and along the lines currently negotiated with its neighbouring countries, taking into consideration the special problems related to Kosovo, namely the lack of consular offices of many Member States and the use, so far, of UNMIK passports
pl wzywa Radę i Komisję do podjęcia kroków mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie ułatwień wizowych dla Kosowa jako części fazy po dokonaniu uzgodnień oraz w duchu negocjacji prowadzonych obecnie z krajami sąsiadującymi, uwzględniając szczególne problemy związane z Kosowem, mianowicie brak konsulatów wielu państw członkowskich i korzystanie z paszportów UNMIK
en However, the identification provided for in paragraph ‧ is not necessary for an animal intended for slaughter if the animal is transported directly from the veterinary border inspection post to a slaughterhouse situated in the Member State where the checks referred to in the first subparagraph are carried out and the animal is slaughtered within five working days of undergoing those checks
pl Jednakże oznakowanie przewidziane w ust. ‧ nie jest konieczne w przypadku zwierzęcia przeznaczonego na rzeź, jeżeli zwierzę to jest przewiezione bezpośrednio z granicznego punktu kontroli weterynaryjnej do rzeźni znajdującej się w Państwie Członkowskim, gdzie zostały przeprowadzone kontrole wymienione w pierwszym akapicie, i zwierzę jest ubite w ciągu pięciu dni roboczych od kontroli
en The Office is seeking candidates to establish three shortlists for filling three posts of chairperson of the Boards of Appeal
pl Urząd poszukuje kandydatów w celu utworzenia trzech list do obsadzenia trzech stanowisk przewodniczących Izb Odwoławczych
en whereas post-conflict rebuilding of a state should at the same time incorporate efforts to prevent future conflicts
pl zważywszy, że odbudowa kraju po zakończeniu konfliktu musi jednocześnie prowadzić do zapobiegania przyszłym konfliktom
en Criminalistical aspects of the post-mortem examination at the place of occurrence
pl Kryminalistyczne aspekty oględzin zwłok ludzkich na miejscu zdarzenia
en The same entitlement shall apply when staff members leave the service of the Centre and return to the country where they were in post before joining the Centre or the equivalent cost if the staff member moves to another country
pl Te same uprawnienia przysługują członkom personelu, którzy kończą pracę w centrum i wracają do kraju, gdzie zajmowali stanowisko przed rozpoczęciem pracy w centrum; członek personelu otrzymuje kwotę równorzędną, jeżeli przeprowadza się do innego kraju
en OK, the same day, I' m reading the Post and there' s this item on Bobby Stein, the radio guy who does those gross jokes about Ethiopia and the Betty Ford Center
pl Tego samego dnia w The Post przeczytałam o Bobbym Steinie z radia, który opowiada wiele obrzydliwych żartów o Etiopii
en In the year following the end of the implementation phase of the projects financed by the joint operational programme, an ex post evaluation of the programme shall be carried out by the Commission
pl W ciągu roku, który następuje po etapie wdrażania projektów finansowanych przez program operacyjny, Komisja dokonuje oceny ex post programu
en Some entities provide a lower level of benefit for voluntary termination at the request of the employee (in substance, a post-employment benefit) than for involuntary termination at the request of the entity
pl Niektóre jednostki realizują świadczenie o niższym poziomie w przypadku dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika (w istocie jest to świadczenie po okresie zatrudnienia) niż w przypadku niedobrowolnego rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie jednostki
en That patients should be capable of complying with the requirements for the safe use of Volibris. The need to provide comprehensive advice and counselling to patients. The need to provide patients with the appropriate information booklet(s) and patient reminder card. Should consider monthly prescription of ‧ day supply to ensure that patients and key test results are reviewed prior to further prescription. That the safety database of Volibris is limited and physicians are encouraged to enrol patients in a post marketing surveillance study. To report suspected adverse reactions and pregnancy
pl • Pacjent powinien być zdolny do spełnienia zobowiązań dotyczących bezpiecznego stosowania produktu leczniczego Volibris. • Lekarz powinien zapewnić pacjentowi pełną poradę i konsultację. • Lekarz powinien zapewnić pacjentowi broszurę informacyjną dla pacjenta i karta przypominającą dla pacjenta. • Rozważenie po ‧ dniowej kuracji pacjenta, czy wyniki kluczowych testów są sprawdzone przed wypisaniem kolejnej recepty. • Ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Volibris są ograniczone, zachęcenie włączenia pacjentów do programu monitorowania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. • Raportowanie spodziewanych działań niepożądanych i ciąży
en exit point means a border inspection post or any other place designated by a Member State where animals leave the customs territory of the Community
pl punkty wyjścia oznaczają punkty kontroli granicznej lub jakiekolwiek inne miejsce wyznaczone przez Państwo Członkowskie, gdzie zwierzęta opuszczają terytorium celne Wspólnoty
en Mikey, I' m behind the command post, Come on up here, will you?
pl Jestem przy punkcie dowodzenia, Mike.Przyjdź do mnie
en Whereas the right to a hearing, on the part of persons affected by a decision on post-clearance entry in the accounts of import or export duties and of applicants for repayment or remission of import or export duties, should be safeguarded
pl prawo do złożenia wyjaśnień osób, do których odnosi się decyzja w sprawie zaksięgowania po odprawie celnej należności celnych przywozowych lub wywozowych bądź osób składających wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych lub wywozowych, powinno zostać zagwarantowane
en In the Section on border inspection posts in Sweden, the following entry is added
pl w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Szwecji dodaje się następującą pozycję
en I would just like to point out that for many years cross-border companies took advantage of the lack of qualifications and corruption of officials in the post-Communist countries, resorting to tax and accounting fiddles to declare losses and avoid paying tax.
pl Ja przypomnę tylko, że firmy ponadnarodowe przez wiele lat korzystały z braku kwalifikacji i korupcji urzędników w krajach postkomunistycznych, by poprzez machinacje księgowo-podatkowe deklarować straty i nie płacić podatków.
en as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oil cake, fodder yeast or dried green fodder
pl jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
en Calls on the Commission to introduce a follow-up scheme for post-LIFE funding in order to assess the effectiveness of the projects financed and to ensure the sustainability impact of the EU funding after the closure of the projects
pl wzywa Komisję do wprowadzenia systemu monitoringu finansowania post-LIFE, aby ocenić efektywność finansowania projektów i zapewnić trwałość skutków inicjatyw sfinansowanych z funduszy UE po zakończeniu projektów
en The Member States shall ensure that seed is subject to official post control by random inspections to verify its varietal identity and varietal purity
pl Państwa członkowskie gwarantują, że materiał siewny jest przedmiotem urzędowej oceny następczej w drodze losowej kontroli w celu weryfikacji tożsamości i czystości odmianowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15565 zdań frazy post.Znalezione w 3,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.