wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  inform. informatyka slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  individual message in a forum
 • słup   
  (  m)
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
   
  wysoki, pionowy element konstrukcyjny;
   
  long dowel or plank protruding from the ground
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • placówka   
   
  zakład, instytucja pełniąca rolę przedstawicielstwa handlowego, dyplomatycznego lub innego ośrodka publicznego
 • słupek   
   
  zdrobn. zdrobniale od: słup
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • korespondencja   
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • plac   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • posterunek   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stanowisko   
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
post (a notice on a board)
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
A pole in a battery
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
assigned station
 
To affix in a public place or for public notice.
 
(sports) goalpost
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
method of sending mail
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
An assigned station; a guard post.
 
To place so as to be noticed.
 
To send mail.
 
A location on a basketball court near the basket.
 
A message posted in an electronic forum.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
sent via the postal service
 
to send mail
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
(construction) a stud; a two-by-four.

Picture dictionary

poczta
poczta
słupek
słupek
słup
słup

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (61)

a post-office
urząd pocztowy
basic posts and corresponding career brackets
rodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
border inspection post
punkt kontroli granicznej
branch line post
posterunek bocznicowy
by post
pocztą
can you direct me to the nearest post-office
czy możesz mnie skierować do najbliższej poczty
CCS post-combustion 250 MW
technologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular post
urząd konsularny
control post
punkt kontroli
cross-page posting
ogłaszanie kzyżowe między stronami
Defense of the Polish Post Office in Danzig
Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-post
futryna
ex ante and ex post evaluation
ocena ex ante i ex post
ex post audit
audyt ex post
ex post verification
weryfikacja ex post
ex-post impact assessment
ocena ex-post oddziaływania
finger-post
drogowskaz
goal post
słupek
guide post
pachołek
inspection post
punkt kontroli
junction post
posterunek odgałęźny
level of post-secondary education
wykształcenie na poziomie pomaturalnym
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education
wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
Minister for Posts and Telegraphs
Ministrowie poczt i telegrafów Irlandii
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
MTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post control
urzędowa ocena następcza
permanent post
stanowisko stałe
Post a note
Opublikuj notatkę
post and transfer
zaksięguj i przenieś
post box
skrzynka; skrzynka pocztowa
Post mill
Koźlak
post mortem
autopsja
post office
; urząd pocztowy; poczta
post office box
skrytka pocztowa
post-
; post-
post-bellum
powojenny
post-card
pocztówka
post-clearance verification
weryfikacja po odprawie
post-communism
postkomunizm
Post-Communism
Postkomunizm
post-compulsory education
kształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego
post-crisis countries
państwa, które wyszły z kryzysu
post-date
postdatować
post-deployment script
skrypt powdrożeniowy
post-event
po zdarzeniu; zdarzenie następcze
post-event audit-based controls
kontrole ex post o charakterze audytu
post-glacial
polodowcowy
post-graduate
podyplomowy
post-harvest treatment
zabiegi po zbiorze plonu
Post-Impressionism
Postimpresjonizm
post-industrial
postindustrialny
post-industrial economy
gospodarka postindustrialna
post-milestone review
przegląd po osiągnięciu kamieni milowych
post-mortem
autopsja; pośmiertny
post-Stalinist
poststalinowski
Product Evaluation Post Launch
Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La Poste
TGV La Poste
SVS Post Schwechat
SVS Post Schwechat
The Morning Post
Morning Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It is therefore appropriate that applicants for the post of transport manager should possess high-quality professional knowledge
pl W konsekwencji kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową na wysokim poziomie
en the results of the post-mortem examinations on animals that have died in the breeding establishment, including still-born animals
pl wyniki badania pośmiertnego zwierząt, które padły w zakładzie hodowli, w tym zwierząt urodzonych martwo
en There' s a man from The Washington Post on the phone for you
pl Dzwoni do ciebie ktoś z Washington Post
en Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Deutsche Post/Metro/GS‧ Germany/JV
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Deutsche Post/Metro/GS‧ Germany/JV
en The Parties and the arbitration panel shall transmit any request, notice, written submission or other document by e-mail, with a copy submitted on the same day by facsimile transmission, registered post, courier, delivery against receipt or any other means of telecommunication that provides a record of the sending thereof
pl Strony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłki
en Welcomes the inclusion of representatives from six additional EP Committees in the TLD and supports current efforts to establish an early-warning system within Parliament; is of the view that at, the latest, the EP budget for ‧ should establish a permanent post in Washington DC, so that both Parliament and the TLD may maintain permanent contact with the US House of Representatives and Senate
pl z zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USA
en POST TO BE FILLED
pl STANOWISKO DO OBSADZENIA
en Besides... aren' t you the one who accused fashion industry... of posting pathological and dehumanising values on our society?
pl Pozatym czy to nie Ty oskarżyłaś przemysł odzieżowy o wpajanie w społeczeństwo wartości nieludzkich i patologicznych?
en the capacity offered must allow freight and/or post to be carried and, with regard to the carriage of passengers, must meet the following conditions
pl Oferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich
en EMEA/AD/‧: Administrator (Scientific), Pharmacovigilance, Unit for the Post-Authorisation Evaluation of Medicines for Human use (AD
pl EMEA/AD/‧: Administrator (naukowy), Nadzór nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, Dział Oceny Leków Stosowanych u Ludzi Przed Uzyskaniem Zezwolenia (AD
en whereas volunteering is a major force nurturing civil society and strengthening solidarity- one of the core values of the EU- as well as an essential component in supporting community development programmes, in particular in those Member States that are now emerging from a post-communist transitional period
pl mając na uwadze, że wolontariat jest główną siłą pielęgnującą społeczeństwo obywatelskie, wzmacniając jednocześnie solidarność- jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej- a także kluczowym składnikiem wspólnotowych programów rozwoju, szczególnie w tych państwach członkowskich, które wychodzą obecnie z postkomunistycznego okresu przejściowego
en subject to a detailed inspection a random sample of the birds rejected in the post mortem health inspection, the meat of which was declared unfit for human consumption in accordance with point ‧ of Chapter
pl przeprowadzić szczegółową kontrolę losową próbki ptaków wyeliminowanych w czasie badania poubojowego, których mięso zostało zgłoszone jako nienadające się do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozdziałem ‧ pkt
en Value of irregularities reported to OLAF discovered by ex-post administrative checks (Regulation (EEC) No
pl Wartość nieprawidłowości zgłoszonych OLAF-owi, wykrytych w wyniku administracyjnych kontroli ex post (rozporządzenie (EWG) nr
en Medininkai road post, kelias A‧, Vilniaus r. (VK‧/LTVK
pl Urząd celny drogowy Medininkai, kelias A‧, Vilniaus r. (VK‧/LTVK
en Before ‧ January ‧, the Commission shall submit to the Standing Veterinary Committee a report on the outcome of the inspection referred to in the first subparagraph, together with proposals taking into account the conclusions of the report, with a view to establishing a Community list of border inspection posts
pl W celu ustanowienia wykazu granicznych posterunków kontroli Komisja przedłoży Stałemu Komitetowi Weterynaryjnemu, w terminie do dnia ‧ stycznia ‧ r., sprawozdanie dotyczące wyników kontroli, określonych w akapicie pierwszym, a także propozycje po uwzględnieniu wniosków ze sprawozdania
en This appropriation is intended to cover travelling and subsistence expenses of candidates called upon to fill a vacant post, plus the cost of medical examinations on recruitment
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu
en Upper secondary and post-secondary non-tertiary education
pl Kształcenie średnie II stopnia i policealne
en the obligations resulting from the ‧ Law prior to the liberalisation of the postal sector would have affected La Poste's competitiveness in an environment undergoing liberalisation
pl zobowiązania wynikające z ustawy z ‧ r. przed liberalizacją sektora pocztowego mogły pogorszyć konkurencyjność La Poste w otoczeniu w trakcie liberalizacji
en Pending the implementation of the Shift system, the official veterinarian responsible for checks in the border inspection post must have at his disposal in the designated central office at least
pl Do czasu wprowadzenia systemu Shift, urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za kontrolę w urzędzie kontroli granicznej musi mieć do swojej dyspozycji w wyznaczonym biurze centralnym
en Post-Lisbon, it is therefore obvious that the issue is not about substituting trade for cooperation, but about making both policies pursue the same objective of sustainable development.
pl Po Lizbonie jest zatem oczywiste, że nie chodzi o zastąpienie handlu współpracą, ale o doprowadzenie do tego, aby obie polityki miały ten sam cel w postaci wspólnego rozwoju.
en Case T-‧/‧ and T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ May ‧- Germany and Deutsche Post v Commission
pl Sprawy połączone T-‧/‧ i T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- Niemcy i Deutsche Post przeciwko Komisji
en covering the results of ex-post checks during the previous calendar year pursuant to Article ‧ and indicating the number of checks carried out, the amount of expenditure verified and the reductions and exclusions applied pursuant to Article
pl wyników kontroli ex post przeprowadzonych w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego zgodnie z art. ‧ ze wskazaniem liczby przeprowadzonych kontroli, kwoty sprawdzonych wydatków oraz redukcji i wykluczeń zastosowanych zgodnie z art
en the party is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the entity, or of any entity that is a related party of the entity
pl podmiot jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia skierowanym do pracowników jednostki lub do innej dowolnej jednostki będącej podmiotem powiązanym w stosunku do tej jednostki
en A special reference should, moreover, be made in the proposal for a Directive to post-accident inquiries.
pl We wniosku dotyczącym przedmiotowej dyrektywy należałoby także zawrzeć, w szczególności odniesienie do dochodzeń powypadkowych.
en The cap imposed in ‧ and the reform of the pension arrangements for civil servants working for La Poste under Article ‧ of the Amending Finance Law ‧ constitute State aid that is compatible with the common market, provided that
pl Pułap ustanowiony w ‧ r. i reforma systemu emerytalnego urzędników państwowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie La Poste na mocy art. ‧ ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok ‧ stanowią pomoc państwa zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem, że
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15565 zdań frazy post.Znalezione w 6,313 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.