wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  inform. informatyka slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
   
  individual message in a forum
 • słup   
  (  m)
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
   
  wysoki, pionowy element konstrukcyjny;
   
  long dowel or plank protruding from the ground
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • placówka   
   
  zakład, instytucja pełniąca rolę przedstawicielstwa handlowego, dyplomatycznego lub innego ośrodka publicznego
 • słupek   
   
  zdrobn. zdrobniale od: słup
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • korespondencja   
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • plac   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • posterunek   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stanowisko   
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
to send mail
 
A message posted in an electronic forum.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To place so as to be noticed.
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
assigned station
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
A pole in a battery
 
An assigned station; a guard post.
 
method of sending mail
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
(construction) a stud; a two-by-four.
 
To affix in a public place or for public notice.
 
A location on a basketball court near the basket.
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
sent via the postal service
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
(sports) goalpost
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
post (a notice on a board)
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
To send mail.

Picture dictionary

słup
słup
poczta
poczta
słupek
słupek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

a post-officeurząd pocztowy
anonymous postwpis anonimowy
basic posts and corresponding career bracketsrodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
branch line postposterunek bocznicowy
by postpocztą
can you direct me to the nearest post-officeczy możesz mnie skierować do najbliższej poczty
CCS post-combustion 250 MWtechnologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular posturząd konsularny
control postpunkt kontroli
Defense of the Polish Post Office in DanzigObrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-postfutryna
Emil Leon PostEmil Leon Post
ex post auditaudyt ex post
ex post verificationweryfikacja ex post
ex-post impact assessmentocena ex-post oddziaływania
finger-postdrogowskaz
goal postsłupek
guide postpachołek
guide-postdrogowskaz
inspection postpunkt kontroli
junction postposterunek odgałęźny
lamp-post
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary educationwykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
MTV Video Music Award for Best Post-Modern VideoMTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post controlurzędowa ocena następcza
permanent poststanowisko stałe
picture post-cardwidokówka
Post a noteOpublikuj notatkę
post boxskrzynka pocztowa; skrzynka
Post millKoźlak
post mortemautopsja
post officepoczta; urząd pocztowy;
post office boxskrytka pocztowa
post office financial servicesfinansowe usługi pocztowe
Post Office ProtocolPOP3
Post Office Protocol version 3POP3
post-; post-
post-bellumpowojenny
post-cardpocztówka
post-clearance verificationweryfikacja po odprawie
post-communismpostkomunizm
Post-CommunismPostkomunizm
post-compulsory educationkształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego
post-datepostdatować
post-deployment scriptskrypt powdrożeniowy
post-eventpo zdarzeniu; zdarzenie następcze
post-event audit-based controlskontrole ex post o charakterze audytu
post-glacialpolodowcowy
post-harvest treatmentzabiegi po zbiorze plonu
Post-ImpressionismPostimpresjonizm
post-industrialpostindustrialny
post-industrial economygospodarka postindustrialna
post-milestone reviewprzegląd po osiągnięciu kamieni milowych
post-mortemautopsja; sekcja zwłok; pośmiertny; obdukcja
post-Stalinistpoststalinowski
Product Evaluation Post LaunchOcena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La PosteTGV La Poste
SVS Post SchwechatSVS Post Schwechat
The Morning PostMorning Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is therefore appropriate that applicants for the post of transport manager should possess high-quality professional knowledgeW konsekwencji kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową na wysokim poziomie
the results of the post-mortem examinations on animals that have died in the breeding establishment, including still-born animalswyniki badania pośmiertnego zwierząt, które padły w zakładzie hodowli, w tym zwierząt urodzonych martwo
There' s a man from The Washington Post on the phone for youDzwoni do ciebie ktoś z Washington Post
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Deutsche Post/Metro/GS‧ Germany/JVBrak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Deutsche Post/Metro/GS‧ Germany/JV
The Parties and the arbitration panel shall transmit any request, notice, written submission or other document by e-mail, with a copy submitted on the same day by facsimile transmission, registered post, courier, delivery against receipt or any other means of telecommunication that provides a record of the sending thereofStrony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłki
Welcomes the inclusion of representatives from six additional EP Committees in the TLD and supports current efforts to establish an early-warning system within Parliament; is of the view that at, the latest, the EP budget for ‧ should establish a permanent post in Washington DC, so that both Parliament and the TLD may maintain permanent contact with the US House of Representatives and Senatez zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USA
POST TO BE FILLEDSTANOWISKO DO OBSADZENIA
Besides... aren' t you the one who accused fashion industry... of posting pathological and dehumanising values on our society?Pozatym czy to nie Ty oskarżyłaś przemysł odzieżowy o wpajanie w społeczeństwo wartości nieludzkich i patologicznych?
the capacity offered must allow freight and/or post to be carried and, with regard to the carriage of passengers, must meet the following conditionsOferowana zdolność przewozowa powinna pozwalać na przewóz ładunków lub poczty oraz spełniać następujące wymogi dotyczące przewozów pasażerskich
EMEA/AD/‧: Administrator (Scientific), Pharmacovigilance, Unit for the Post-Authorisation Evaluation of Medicines for Human use (ADEMEA/AD/‧: Administrator (naukowy), Nadzór nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, Dział Oceny Leków Stosowanych u Ludzi Przed Uzyskaniem Zezwolenia (AD
whereas volunteering is a major force nurturing civil society and strengthening solidarity- one of the core values of the EU- as well as an essential component in supporting community development programmes, in particular in those Member States that are now emerging from a post-communist transitional periodmając na uwadze, że wolontariat jest główną siłą pielęgnującą społeczeństwo obywatelskie, wzmacniając jednocześnie solidarność- jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej- a także kluczowym składnikiem wspólnotowych programów rozwoju, szczególnie w tych państwach członkowskich, które wychodzą obecnie z postkomunistycznego okresu przejściowego
subject to a detailed inspection a random sample of the birds rejected in the post mortem health inspection, the meat of which was declared unfit for human consumption in accordance with point ‧ of Chapterprzeprowadzić szczegółową kontrolę losową próbki ptaków wyeliminowanych w czasie badania poubojowego, których mięso zostało zgłoszone jako nienadające się do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozdziałem ‧ pkt
Value of irregularities reported to OLAF discovered by ex-post administrative checks (Regulation (EEC) NoWartość nieprawidłowości zgłoszonych OLAF-owi, wykrytych w wyniku administracyjnych kontroli ex post (rozporządzenie (EWG) nr
Medininkai road post, kelias A‧, Vilniaus r. (VK‧/LTVKUrząd celny drogowy Medininkai, kelias A‧, Vilniaus r. (VK‧/LTVK
Before ‧ January ‧, the Commission shall submit to the Standing Veterinary Committee a report on the outcome of the inspection referred to in the first subparagraph, together with proposals taking into account the conclusions of the report, with a view to establishing a Community list of border inspection postsW celu ustanowienia wykazu granicznych posterunków kontroli Komisja przedłoży Stałemu Komitetowi Weterynaryjnemu, w terminie do dnia ‧ stycznia ‧ r., sprawozdanie dotyczące wyników kontroli, określonych w akapicie pierwszym, a także propozycje po uwzględnieniu wniosków ze sprawozdania
This appropriation is intended to cover travelling and subsistence expenses of candidates called upon to fill a vacant post, plus the cost of medical examinations on recruitmentŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu
Upper secondary and post-secondary non-tertiary educationKształcenie średnie II stopnia i policealne
the obligations resulting from the ‧ Law prior to the liberalisation of the postal sector would have affected La Poste's competitiveness in an environment undergoing liberalisationzobowiązania wynikające z ustawy z ‧ r. przed liberalizacją sektora pocztowego mogły pogorszyć konkurencyjność La Poste w otoczeniu w trakcie liberalizacji
Pending the implementation of the Shift system, the official veterinarian responsible for checks in the border inspection post must have at his disposal in the designated central office at leastDo czasu wprowadzenia systemu Shift, urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za kontrolę w urzędzie kontroli granicznej musi mieć do swojej dyspozycji w wyznaczonym biurze centralnym
Post-Lisbon, it is therefore obvious that the issue is not about substituting trade for cooperation, but about making both policies pursue the same objective of sustainable development.Po Lizbonie jest zatem oczywiste, że nie chodzi o zastąpienie handlu współpracą, ale o doprowadzenie do tego, aby obie polityki miały ten sam cel w postaci wspólnego rozwoju.
Case T-‧/‧ and T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ May ‧- Germany and Deutsche Post v CommissionSprawy połączone T-‧/‧ i T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- Niemcy i Deutsche Post przeciwko Komisji
covering the results of ex-post checks during the previous calendar year pursuant to Article ‧ and indicating the number of checks carried out, the amount of expenditure verified and the reductions and exclusions applied pursuant to Articlewyników kontroli ex post przeprowadzonych w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego zgodnie z art. ‧ ze wskazaniem liczby przeprowadzonych kontroli, kwoty sprawdzonych wydatków oraz redukcji i wykluczeń zastosowanych zgodnie z art
the party is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the entity, or of any entity that is a related party of the entitypodmiot jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia skierowanym do pracowników jednostki lub do innej dowolnej jednostki będącej podmiotem powiązanym w stosunku do tej jednostki
A special reference should, moreover, be made in the proposal for a Directive to post-accident inquiries.We wniosku dotyczącym przedmiotowej dyrektywy należałoby także zawrzeć, w szczególności odniesienie do dochodzeń powypadkowych.
The cap imposed in ‧ and the reform of the pension arrangements for civil servants working for La Poste under Article ‧ of the Amending Finance Law ‧ constitute State aid that is compatible with the common market, provided thatPułap ustanowiony w ‧ r. i reforma systemu emerytalnego urzędników państwowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie La Poste na mocy art. ‧ ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok ‧ stanowią pomoc państwa zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem, że
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15565 zdań frazy post.Znalezione w 5,816 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.