wymowa: IPA: /plʊˌɹɑleɪ̯ˈtɑntəm/  

Tłumaczenia na język polski:

  • plurale tantum   
     
    A noun that appears only in the plural form.

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) A noun (in any specific sense) that has no singular form, such as scissors (in most usage).
 
A noun without a singular form

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "plurale tantum", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Una tantum and in any case aid can not be paid more than three years after the adverse weather event
pl Una tantum a w każdym razie pomoc nie może zostać wypłacona później niż w ciągu trzech lat od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
en The structure of genitvi tantum in Modern Latvian
pl Struktura genetiwów tantum we współczesnym języku łotewskim
en TV on the internet and mobile TV should also have a future in Europe, not only as an economic product but also as a core guarantee of freedom of information and media pluralism.
pl Telewizja internetowa i telewizja mobilna także powinny mieć przyszłość w Europie, nie tylko jako produkt ekonomiczny, ale także jako podstawowa gwarancja wolności informacji i pluralizmu mediów.
en Secondly, the decision is also linked to the Audiovisual Media Services Directive, and thirdly, this will also strengthen media pluralism and cultural diversity within these services.
pl Po drugie, decyzja jest też powiązana z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, po trzecie zaś, przyczynia się do zwiększenia pluralizmu i różnorodności kulturowej mediów w ramach tych usług.
en Calls for a balanced approach to the allocation of the digital dividend to ensure equitable access for all players, thereby safeguarding media pluralism
pl domaga się zrównoważonego podejścia do przyznawania dywidendy cyfrowej w celu zapewnienia równego dostępu wszystkim podmiotom, gwarantując w ten sposób pluralizm środków masowego przekazu
en Pluralism in the media has now become an official requirement.
pl Pluralizm w mediach stał się obecnie oficjalnym wymogiem.
en Safeguarding democracy and plurality of expression - as you have said - is essential.
pl Ochrona demokracji i pluralizmu wypowiedzi, jak pani powiedziała, ma kluczowe znaczenie.
en I should nevertheless like to say this: the report on which we are voting today, the Mikko report on concentration and pluralism in the media, is the first report which we are approving under this procedure, which prevents us from having a full debate, which prevents us from tabling amendments, on a day when there has been a serious, very serious, attack on freedom of expression in Italy, with the announcement of the sacking of 25 journalists from the only television channel over which Berlusconi does not at present hold sway.
pl Tym niemniej chciałabym powiedzieć, co następuje: sprawozdanie, nad którym dziś głosujemy, czyli sprawozdanie pani Mikko w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej, jest pierwszym sprawozdaniem przyjmowanym na mocy tej procedury, która uniemożliwia nam odbycie pełnej debaty, uniemożliwia nam składanie poprawek w dniu, w którym miał miejsce poważny - bardzo poważny - atak na wolność słowa we Włoszech, kiedy oznajmiono nam, że 25 dziennikarzy zostało wyrzuconych z pracy w jedynym kanale, nad którym Berlusconi nie sprawuje jeszcze kontroli.
en However, as emphasised by Ministers last June, the Council considers that we should respect the principle to ensure flexibility of usage of the digital dividend notwithstanding constraints necessary to avoid harmful interference or to promote general interest objectives such as large availability of the service or media pluralism and cultural and linguistic diversity.
pl Jak jednak podkreślili ministrowie w czerwcu bieżącego roku, Rada stoi na stanowisku, że powinniśmy przestrzegać zasady zapewnienia elastyczności w wykorzystaniu dywidendy cyfrowej pomimo ograniczeń koniecznych w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń lub wspierania realizacji celów będących w interesie ogólnym, takich jak szeroka dostępność usługi lub pluralizm mediów oraz różnorodność kulturowa i językowa.
en I agree with the rapporteur that these improvements to the Euro-Mediterranean free trade agreements can contribute to economic and political stability in this region, which is key to the consolidation of a single area of peace, development, justice, equality, freedom, plurality, democracy and respect.
pl Zgadzam się ze sprawozdawcą, że te usprawnienia umów śródziemnomorskich o wolnym handlu mogą przyczynić się do gospodarczej i politycznej stabilności w tym regionie, co ma kluczowe znaczenie dla ugruntowania jednolitego obszaru pokoju, rozwoju, sprawiedliwości, równości, wolności, pluralizmu, demokracji i szacunku.
en I would also like to say specifically on behalf of my Italian fellow Members that the debate taking place in Italy is an Italian and not a European debate and that, like us, my fellow Members will defend diversity and plurality.
pl Chciałbym również powiedzieć w imieniu moich kolegów posłów z Włoch, że debata odbywająca się we Włoszech jest debatą włoską, a nie europejską.
en whereas universal public access to high-quality, diverse content is becoming even more crucial in this context of technological changes and increased concentration and in an ever more competitive and globalised environment; whereas public audiovisual services are essential for democratic opinion-forming, to enable people to familiarise themselves with cultural diversity and to guarantee pluralism; and whereas these services must be able to use the new broadcasting platforms to carry out the task they are given, to reach out to all the groups that make up society, whatever means of access are used
pl mając na uwadze, że dostęp wszystkich obywateli do treści o wysokiej jakości i różnorodności staje się jeszcze ważniejszy w kontekście przemian technologicznych i wzmożonej koncentracji oraz w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu poddanym globalizacji; mając na uwadze, że publiczne usługi audiowizualne mają zasadnicze znaczenie dla demokratycznego kształtowania opinii, umożliwiającego obywatelom zapoznanie się z różnorodnością kulturową i gwarantującego pluralizm; mając ponadto na uwadze, że publiczny sektor audiowizualny powinien mieć możliwość korzystania z nowych platform nadawczych, aby wywiązać się z powierzonego mu zadania dotarcia do wszystkich grup składających się na społeczeństwo, niezależnie od stosowanych zasad dostępu
en whereas media enterprises are indispensable as regards media pluralism and the preservation of democracy and should thus be more actively concerned with practices relating to business ethics and social responsibility
pl mając na uwadze, że przedsiębiorstwa medialne są niezastąpione, jeżeli chodzi o pluralizm mediów i ochronę demokracji, a zatem powinny czynniej angażować się w praktyki związane z etyką i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw
en In particular, cultural, religious and political pluralism are the foundations of a democratic society, but recognising them is a difficult process which is intertwined with historical, ethnic and religious considerations.
pl Podstawę demokratycznego społeczeństwa stanowi przede wszystkim pluralizm kulturowy, religijny i polityczny, ale uznanie tej podstawy to trudny proces, przeplatany uwarunkowaniami historycznymi, etnicznymi i religijnymi.
en The work on media pluralism has already made substantial progress and we have published the second step with the risk indicators on media pluralism.
pl Co się tyczy prac w sprawie pluralizmu mediów, osiągnęliśmy już znaczne postępy i podjęliśmy drugi krok, którym było opublikowanie wskaźników zagrożeń dla pluralizmu mediów.
en The Socialists keep rather quiet about media pluralism in these countries.
pl Socjaliści raczej milczą w kwestii pluralizmu mediów w tych krajach.
en Freedom of expression and information, with the resulting pluralism of the media, including the freedom to express opinions and to receive and communicate information without any kind of interference or pressure from the public authorities, has been achieved by civilisation.
pl Zdobyczą naszej cywilizacji jest wolność wypowiedzi i informacji, z której wynika pluralizm mediów wraz z wolnością wyrażania opinii oraz otrzymywania i przekazywania informacji bez jakiejkolwiek ingerencji czy nacisków ze strony władz publicznych.
en Calls on states to employ a political system- whether plurality/majority, proportional representation or mixed- that reflects their historical and cultural environment and which addresses the fundamental principles of participation by all citizens in democratic governance
pl opowiada się za tym, by państwa stosowały taki system polityczny- większościowy, proporcjonalny bądź mieszany- który odzwierciedla ich środowisko historyczne i kulturowe oraz reguluje podstawowe zasady udziału wszystkich obywateli w demokratycznym sprawowaniu rządów
en We' re talking armed robbery, interstate flight... assaulting police officers, note the plural
pl Ma na koncie napad z bronią w ręku, lot międzystanowy z napadem na funkcjonariuszy, wielokrotnie spisywany
en They are on the Internet; they can be looked at and they are a very important element in being able to conduct this objective work on media pluralism which Parliament has called for.
pl Są dostępne w Internecie, można się z nimi zapoznać, a stanowią bardzo istotny element umożliwiający obiektywne przeprowadzenie prac nad pluralizmem mediów, czego domagał się Parlament.
en Before the threshold of transcendence-plurality of entity planes in chosen poems from Kołysanka Jodława by Jerzy Liebert
pl Przed progiem transcendencji-wielość płaszczyzn bytu w wybranych utworach Kołysanki jodłowej Jerzego Lieberta
en whereas neither this referendum nor its outcome were accepted by the international community, as it was organised in a completely unilateral manner by the repressive regime of Transnistria, thus blocking the possibilities for a negotiated political solution to the conflict in Moldova, and as the suggestive character of the questions and the failure to meet basic requirements for free and fair elections such as freedom of the media, freedom of assembly and political pluralism were considered as predetermining the outcome of the referendum
pl mając na uwadze, że ani referendum ani jego wynik nie zostały zaakceptowane przez społeczność międzynarodową, gdyż zostało ono zorganizowane w całkowicie jednostronny sposób przez represyjny reżim Naddniestrza, blokując tym samym możliwości wynegocjowania politycznego rozwiązania konfliktu w Mołdawii, oraz ponieważ sugestywny charakter pytań oraz niespełnienie podstawowych warunków zapewniających wolne i uczciwe wybory, takich jak wolność mediów, wolność zgromadzeń i polityczny pluralizm, zostały uznane za z góry determinujące wynik referendum
en That must be made quite clear. The way to resolve problems is through dialogue, political pluralism, strengthening democratic institutions such as the parliament, an independent judicial system and governments working under democratically elected leaders.
pl Drogą taką jest dialog, pluralizm polityczny, umocnienie instytucji demokratycznych, takich jak parlament, niezależne sądownictwo i rządy sprawowane przez demokratycznie wybrane organy władzy.
en Only a plurality of methods, approaches and choice of issues can in each case ensure the best outcomes, procedures and innovations
pl Tylko w warunkach pluralizmu metod, podejść i wyboru zagadnień można uzyskać najlepsze wyniki, procedury i innowacje
en The EESC believes that cinematographic and audiovisual works are simultaneously industrial and cultural products which should be safeguarded as part of the shared European heritage, promoted as a factor contributing to pluralism and whose economic potential should be realised
pl Komitet jest przekonany, że dzieła kinematograficzne i audiowizualne są jednocześnie wyrobami przemysłowymi i dobrami kultury, które należy chronić jako element wspólnego dziedzictwa europejskiego i promować jako nośnik pluralizmu; należy również wykorzystywać ich potencjał ekonomiczny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792 zdań frazy plurale tantum.Znalezione w 2,103 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.