wymowa: IPA: /plʊˌɹɑleɪ̯ˈtɑntəm/  

Tłumaczenia na język polski:

  • plurale tantum   
     
    A noun that appears only in the plural form.

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) A noun (in any specific sense) that has no singular form, such as scissors (in most usage).
 
A noun without a singular form

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "plurale tantum", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Una tantum and in any case aid can not be paid more than three years after the adverse weather event
pl Una tantum a w każdym razie pomoc nie może zostać wypłacona później niż w ciągu trzech lat od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
en The structure of genitvi tantum in Modern Latvian
pl Struktura genetiwów tantum we współczesnym języku łotewskim
en Thursday ‧ September ‧Concentration and pluralism in the media in the European Union
pl Czwartek, ‧ września ‧ r.Koncentracja i pluralizm mediów w Unii Europejskiej
en The Charter of Fundamental Rights of the European Union, in Article ‧, recognises freedom of expression and pluralism of the media
pl Artykuł ‧ Karty praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje wolność wypowiedzi i pluralizm mediów
en whereas media enterprises are indispensable as regards media pluralism and the preservation of democracy and should thus be more actively concerned with practices relating to business ethics and social responsibility
pl mając na uwadze, że przedsiębiorstwa medialne są niezastąpione, jeżeli chodzi o pluralizm mediów i ochronę demokracji, a zatem powinny czynniej angażować się w praktyki związane z etyką i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw
en Note that I use the plural, 'labour markets', because the report recognises that there is no 'one size fits all' as far as flexicurity is concerned.
pl Proszę zauważyć, że używam liczby mnogiej, "rynki pracy”, ponieważ według sprawozdania w kwestii modelu flexicurity nie ma "jednego rozmiaru pasującego na wszystkich”.
en (EL) Mr President, a while back, I wrote an article entitled: 'Plural monologue'.
pl (EL) Panie Przewodniczący! Jakiś czas temu napisałem artykuł zatytułowany "Monolog w liczbie mnogiej”.
en On the substance of the matter, it is right and proper to protect the freedom and pluralism of information as a core value of all European Union countries, but freedom of the media must not contradict public morals and, above all, must not invade anyone's privacy.
pl Odnośnie do przedmiotu tej sprawy: ochrona wolności i pluralizmu informacji, jako zasadniczej wartości krajów Unii Europejskiej, jest słuszna i właściwa, ale wolność mediów nie może godzić w moralność publiczną, a nade wszystko nie może zakłócać czyjejkolwiek prywatności.
en We, too, must move to promote the culture of political pluralism in Belarus.
pl My także musimy dążyć do promowania kultury politycznego pluralizmu na Białorusi.
en Media: the Commission believes that media pluralism is fundamental to both the development of the EU and the cultural identity of the Member States, but stresses that responsibility for the control of media concentration rests primarily with the Member States
pl Media: Komisja uważa, iż pluralizm mediów ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju UE, jak i dla tożsamości kulturowej państw członkowskich, jednak podkreśla, że odpowiedzialność za kontrolę koncentracji mediów spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich
en This opinion centres around the need for the legal framework regulating enterprises, together with competition policy, to promote the diversity and plurality of forms of enterprise, which is one of the main assets of the EU, in a coherent fashion so that a level playing field is created between all different forms of enterprise taking into consideration the characteristics of each form
pl W niniejszej opinii położono nacisk na potrzebę, by w ramach prawnych regulujących działalność przedsiębiorstw i politykę konkurencji konsekwentnie wspierano różnorodność i wielość form przedsiębiorstw, które stanowią jeden z podstawowych walorów UE, w celu zapewnienia równych warunków działalności każdej z różnorodnych form przedsiębiorstw, z uwzględnieniem cech charakterystycznych każdej z nich
en This Directive does not interfere with measures taken by Member States, in accordance with Community law, in relation to the protection or promotion of cultural and linguistic diversity and media pluralism, including the funding thereof
pl Niniejsza dyrektywa nie wpływa na środki przyjęte przez państwa członkowskie zgodnie z prawem wspólnotowym dotyczące ochrony bądź propagowania różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, łącznie z ich finansowaniem
en in writing. - The pluralism of interests is an important feature of democracy.
pl na piśmie. - Pluralizm interesów jest ważną cechą demokracji.
en The separation between the regulation of transmission and the regulation of content does not prejudice the taking into account of the links existing between them, in particular in order to guarantee media pluralism, cultural diversity and consumer protection
pl Oddzielenie unormowań dotyczących sposobów przekazywania informacji od unormowań dotyczących ich treści nie stoi jednak na przeszkodzie uwzględnianiu występujących pomiędzy nimi powiązań, w szczególności w celu zapewnienia pluralizmu mediów, różnorodności kulturowej i ochrony konsumenta
en whereas media pluralism can only be guaranteed by a proper political balance in the content of public service television
pl mając na uwadze, że pluralizm mediów można zagwarantować tylko poprzez właściwą równowagę polityczną treści nadawanych przez telewizję publiczną
en That is why we want to introduce the role of media pluralism monitor.
pl Dlatego chcemy wprowadzić system monitorowania roli, jaką odgrywa pluralizm mediów.
en The Council has restored in Article ‧ the rule according to which, in case of plurality of debtors, they should be jointly and severally liable for the debt, considering that such a rule would confer more certainty to the customs authorities that the debt will actually be recovered
pl Rada przywróciła w art. ‧ zasadę, zgodnie z którą w przypadku występowania wielu dłużników powinni oni solidarnie odpowiadać za dług, zważywszy że taka zasada zagwarantuje organom celnym większą pewność co do tego, że dług zostanie rzeczywiście odzyskany
en Those objectives should include the promotion of cultural and linguistic diversity and media pluralism as defined by Member States in conformity with Community law
pl Cele te powinny obejmować promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem wspólnotowym
en For this reason, it was particularly important to us that the requirements of the telecoms package for safeguarding media pluralism and cultural diversity were not thrown out by the back door.
pl Z tego powodu było dla nas szczególnie istotne, aby nie wyrzucić wymogów pakietu telekomunikacyjnego dotyczących ochrony pluralizmu mediów i różnorodności kulturowej tylnymi drzwiami.
en As we begin the ‧st century, faced with a torrent of Internet information with no specific references and of uncertain authenticity, the European project's trump card will be to select content so as to secure objectivity and plurality, organising and classifying knowledge, and offering standard format in order to retain clarity in the profusion of information
pl U progu ‧ wieku, wobec mnożenia się w internecie informacji, co do których nie wskazano źródła i których potwierdzenie jest niewystarczające, najważniejszy atut omawianego projektu europejskiego będzie polegał na doborze treści w celu zagwarantowania ich obiektywizmu i różnorodności, a także na uporządkowaniu wiedzy, jej sklasyfikowaniu i normalizacji formatu dla zachowania czytelności tak licznych informacji
en This regulation has been based on common values, such as freedom of expression and the right of reply, pluralism, protection of copyright, promotion of cultural and linguistic diversity, protection of minors and of human dignity, consumer protection
pl Regulacja ta opiera się na wspólnych wartościach, takich jak swoboda wypowiedzi i prawo do uzyskania odpowiedzi, pluralizm, ochrona praw autorskich, promocja różnorodności kulturowej i językowej, ochrona nieletnich i godności ludzkiej, ochrona konsumenta
en In this way, social dialogue constitutes tangible proof of the exercise of the freedoms of expression and association which are, as the EIDHR itself states, the preconditions for political pluralism and democratic process
pl W ten sposób dialog społeczny stanowi konkretny dowód korzystania z wolności wypowiedzi i zrzeszania się, które według samego rozporządzenia w sprawie europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie to podstawy pluralizmu politycznego i procesów demokratycznych
en To encourage the use of Italian and to maintain the quality of the written language, pluralism of information and cultural diversity
pl Wspieranie upowszechniania języka włoskiego, zachowanie jakości języka pisanego, pluralizm informacyjny i różnorodność kulturowa
en Subject: Protecting media pluralism at European level and in Italy
pl Przedmiot: Ochrona pluralizmu mediów na szczeblu UE i we Włoszech
en Reiterates its request to the Commission to launch a debate at European level on pluralism and the concentration of media ownership, and in particular the publication of a Green Paper on the subject
pl zdecydowanie przypomina swoje wezwanie skierowane do Komisji do podjęcia debaty na szczeblu europejskim dotyczącej pluralizmu i koncentracji własności mediów, w szczególności poprzez publikację zielonej księgi na ten temat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792 zdań frazy plurale tantum.Znalezione w 1,617 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.