wymowa: IPA: /plʊˌɹɑleɪ̯ˈtɑntəm/  

Tłumaczenia na język polski:

  • plurale tantum   
    (Noun  )
     
    A noun that appears only in the plural form.

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) A noun (in any specific sense) that has no singular form, such as scissors (in most usage).
 
A noun without a singular form

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "plurale tantum", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Una tantum and in any case aid can not be paid more than three years after the adverse weather event
pl Una tantum a w każdym razie pomoc nie może zostać wypłacona później niż w ciągu trzech lat od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
en The structure of genitvi tantum in Modern Latvian
pl Struktura genetiwów tantum we współczesnym języku łotewskim
en Such a system of thought-policing is incompatible with fundamental democratic debate, which alone ensures that there is real pluralism of the press and of the media.
pl Taki system "policji myśli” jest sprzeczny z zasadą fundamentalnej debaty demokratycznej, która jest jedynym środkiem zapewnienia rzeczywistego pluralizmu prasy i mediów.
en whereas the Amsterdam Treaty protocol has been adopted to ensure Member States’ competence to organise their national public service broadcasting system in a way tailored to the democratic and cultural needs of their society, so as to best serve the aim of preserving media pluralism
pl mając na uwadze, że przyjęto protokół do traktatu z Amsterdamu w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich w celu zapewnienia państwom członkowskim kompetencji do organizowania krajowego systemu nadawania publicznego w sposób dostosowany do potrzeb demokratycznych i kulturalnych ich społeczeństw, tak aby jak najlepiej służyć celowi zachowania pluralizmu mediów
en Public service and private sector broadcasting have a crucial role to play with regard to European audiovisual production, cultural diversity and identity, information, pluralism, social cohesion, the promotion of fundamental freedoms and the functioning of democracy.
pl Sektory usług publicznych i usług prywatnych nadawców mają do odegrania ważną rolę w dziedzinie europejskiej produkcji audiowizualnej, kulturowej różnorodności i tożsamości, informacji, pluralizmu, spójności społecznej, propagowania podstawowych wolności i funkcjonowania demokracji.
en Public security, plurality of the media and prudential rules shall be regarded as legitimate interests within the meaning of the first subparagraph
pl Bezpieczeństwo publiczne, pluralizm środków przekazu oraz zasady ostrożności uważa się za uzasadnione interesy w rozumieniu akapitu pierwszego
en Experience, narrative and pluralism. Notes about Kapuściński&‧8217;s Africa
pl Doświadczenie, narracja i pluralizm. Szkic o Afryce Ryszarda Kapuścińskiego
en In its Resolution on concentration and pluralism in the media in the European Union, the European Parliament has recommended that regulations governing State aid are devised and implemented in a way which allow the public service and community media to fulfil their function in a dynamic environment, while ensuring that public service media carry out the function entrusted to them by Member States in a transparent and accountable manner, avoiding the abuse of public funding for reasons of political or economic expediency
pl W swojej rezolucji w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej Parlament Europejski zalecił opracowanie i wdrożenie przepisów dotyczących pomocy państwa w sposób umożliwiający mediom publicznym i obywatelskim pełnienie ich funkcji w dynamicznie zmieniającym się środowisku przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że media publiczne w przejrzysty i odpowiedzialny sposób wykonują funkcje powierzone im przez państwa członkowskie bez nadużywania środków publicznych z pobudek natury politycznej lub ekonomicznej
en Interoperability of digital interactive television services and enhanced digital television equipment, at the level of the consumer, should be encouraged in order to ensure the free flow of information, media pluralism and cultural diversity
pl Na szczeblu konsumenta interoperacyjność usług cyfrowej telewizji interaktywnej oraz zaawansowanych urządzeń telewizji cyfrowej winna być promowana celem zapewnienia swobodnego przepływu informacji, pluralizmu mediów oraz różnorodności kulturowej
en I hope that you will use your two-thirds majority to guarantee that pluralism, and that you will change the law as fast as possible.
pl Mam nadzieję, że wykorzysta Pan swoją większość dwóch trzecich, by zagwarantować taki pluralizm, i zmieni Pan ustawę najszybciej, jak będzie to możliwe.
en To build a liberal democracy in these countries with no such traditions, the EU, the USA and our political think-tanks in Europe must now place significant resources behind moderate democratic politicians and new parties who must be committed to democratic pluralism and free and fair elections and, unlike the Muslim Brotherhood, be prepared to relinquish power if defeated at the ballot box.
pl Aby stworzyć liberalną demokrację w tych krajach, które nie mają stosownej tradycji, UE, Stany Zjednoczone i nasze polityczne kuźnie idei w Europie muszą teraz przeznaczyć znaczne środki dla umiarkowanych polityków demokratycznych i nowych partii, które powinny opowiadać się za pluralizmem demokratycznym oraz wolnymi i uczciwymi wyborami, a w przeciwieństwie do Bractwa Muzułmańskiego powinny być gotowe oddać władzę w razie porażki przy urnie wyborczej.
en In order to promote a strong, competitive and integrated European audiovisual industry and enhance media pluralism throughout the European Union, only one Member State should have jurisdiction over an audiovisual media service provider and the pluralism of information should be a fundamental principle of the European Union
pl W celu stworzenia silnego, konkurencyjnego i zintegrowanego europejskiego sektora audiowizualnego oraz zwiększenia pluralizmu mediów w całej Unii Europejskiej należy dostawcę audiowizualnych usług medialnych poddać jurysdykcji wyłącznie jednego państwa członkowskiego, a z pluralizmu informacji uczynić podstawową zasadę Unii Europejskiej
en whereas Parliament has repeatedly expressed its view that the Commission should establish a stable legal framework, both in the media and in the information society as a whole, aimed at ensuring an equivalent level of protection of pluralism in the Member States and enabling operators to benefit from the opportunities created by the single market
pl mając na uwadze, że Parlament Europejski niejednokrotnie wyrażał opinię, że Komisja powinna ustanowić stabilne ramy prawne, zarówno w sektorze mediów, jak i w społeczeństwie informacyjnym jako całości, mające na celu zapewnienie w państwach członkowskich jednakowego poziomu ochrony pluralizmu i umożliwienie operatorom korzystania z możliwości, jakie daje jednolity rynek
en The report recognises the decision of the European Commission to entrust determining the reliable and impartial indicators of media pluralism to a consortium of three European universities.
pl W sprawozdaniu uznaje się decyzję Komisji Europejskiej o powierzeniu konsorcjum trzech uniwersytetów europejskich określania wiarygodnych i bezstronnych wskaźników pluralizmu mediów.
en Major trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
pl Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji
en Considers that, at this stage, in view of past experience, electoral assistance and election observation should be incorporated into a continuous process including a pre-electoral stage of support for the establishment of democracy and human rights, and most importantly a post-electoral stage to support and evaluate the democratic process with a view to strengthening the rule of law, consolidating democratic institutions, political pluralism, the independence of the judiciary and the role of civil society
pl uwaza, ze na obecnym etapie, biorac pod uwage zdobyte doswiadczenie, nalezy wlaczyc pomoc i obserwacje wyborcza w ciagly proces, który obejmuje przedwyborczy etap wspierania we wprowadzaniu demokracji i praw czlowieka, a przede wszystkim etap powyborczy w celu utrzymania i oceny procesu demokratycznego zmierzajacego do wzmocnienia panstwa prawa, konsolidacji instytucji demokratycznych, pluralizmu politycznego, niezaleznosci wladzy sadowniczej i roli spoleczenstwa obywatelskiego
en (SK) Madam President, there is a need to take steps in the European Union to ensure balance and a plurality of views, which will be greatly helped by an equilibrium between public service and commercial media on the market.
pl (SK) Pani Przewodnicząca! Niezbędne jest podjęcie w Unii Europejskiej działań mających na celu zapewnienie równowagi i pluralizmu poglądów, opinii i stanowisk, co byłoby znacznie łatwiejsze, jeśli utrzymana zostanie równowaga na rynku pomiędzy nadawcami publicznymi a nadawcami komercyjnymi.
en That is why I am proposing to our Parliament the creation of a European observatory on pluralism of the media and the press.
pl Dlatego proponuję naszemu Parlamentowi ustanowienie europejskiego centrum monitorowania pluralizmu mediów i prasy.
en Mr President, Vietnam and Laos sadly remain the only vestiges, along with Cuba and the People's Republic of China, of one-party Communist dictatorships, where parliamentary democracy, pluralism of debate - including freedom of the media and internet blogging - and peaceful practice of religion are alien concepts.
pl Panie przewodniczący! Wietnam i Laos to, obok Kuby i Chińskiej Republiki Ludowej, ostatnie relikty komunistycznej dyktatury, w których takie pojęcia, jak demokracja parlamentarna, pluralistyczna debata - w tym w mediach i za pośrednictwem internetowych blogów - czy pokojowe praktykowanie wiary, to pojęcia obce..
en On the question, which Mr Løkkegaard asked, of whether I am ready to propose legislation on media pluralism, I said in my opening remarks that I am ready to take action in the matter of media pluralism within the existing EU competences.
pl Odpowiedź na pytanie posła Løkkegaarda, czy jestem gotowa przedłożyć wniosek legislacyjny w sprawie pluralizmu mediów, zawarłam w wystąpieniu na wstępie debaty. Powiedziałam, że jestem gotowa podjąć działania w sprawie pluralizmu mediów w granicach istniejących kompetencji UE.
en In addition, those who thought one year ago that this Parliament cannot agree on a text about guarantees for media pluralism are wrong.
pl Ponadto ci, którzy jeszcze rok temu sądzili, że ten Parlament nie potrafi osiągnąć porozumienia w sprawie tekstu na temat gwarancji dla pluralizmu mediów, nie mają racji.
en The work on media pluralism has already made substantial progress and we have published the second step with the risk indicators on media pluralism.
pl Co się tyczy prac w sprawie pluralizmu mediów, osiągnęliśmy już znaczne postępy i podjęliśmy drugi krok, którym było opublikowanie wskaźników zagrożeń dla pluralizmu mediów.
en In most Member States of the European Union, this dual media model has proved to offer the best guarantees when it comes to media pluralism, independence of editorials and freedom of the press in general.
pl Ten dwoisty model mediów sprawdził się w większości państw członkowskich Unii Europejskiej pod względem oferowania najlepszych gwarancji pluralizmu mediów, niezależności artykułów i w ogóle wolności prasy.
en Firstly, the principle of media pluralism.
pl Po pierwsze, zasada pluralizmu mediów.
en No, the aim of media governance is to uphold pluralism and to guarantee that any initiative in media can be developed.
pl Nie, celem zarządzania mediami jest zapewnienie pluralizmu i zagwarantowanie możliwości rozwoju każdej inicjatywie medialnej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792 zdań frazy plurale tantum.Znalezione w 1,425 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.