Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

jack pine (tree)
sosna banksa

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Last night near the site of that massacre, some ‧ Indians... took control of two buildings on the Pine Ridge Sioux reservation
pl ' Ostatniej nocy podczas masakry, ‧ Indian opanowało ‧ budynki... '' W rezerwacie Pine Ridge... '
en There were horses... a pine grove, and I think also a river
pl Były tam konie...sosnowy lasek, i chyba rzeka
en Wait.There' s a power substation at Twin Pines.- What if we shut it down?
pl Chwila, w Tween- Pie jest podstacja, możnaby ją wyłączyć
en Properties of rusty soils with different of using history and their influence on pine forest
pl Właściwości gleb rdzawych o różnej historii użytkowania i ich wpływ na drzewostany sosnowe
en We need to go over those pines
pl Musimy wznieść się ponad sosny
en orest stands of scots pine (pinus sylvestris l.) in the białowieża primeval forest.
pl Drzewostany sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej.
en The Role of Peroxidase and Phenoloxidase Enzymes in interactions between Streptomyces and Pathogenic Fungi for Scots Pine Seedlings (Pinus sylvestris L.).
pl Rola peroksydaz i oksydaz fenolowych w oddziaływaniach pomiędzy promieniowcami rodzaju Streptomyces, a grzybami patogennymi dla siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
en Spatial variability analysis of some ecosystem components in a pine stand formed by natural succession
pl Analiza zmienności przestrzennej wybranych elementów ekosystemu w drzewostanie sosnowym powstałym w wyniku naturalnej selekcji
en Not dancin ' in the streets... not an only son exactly pining his heart away for his daddy... but simple and direct
pl Żadnego tańczenia na ulicach.Jedyny syn odwraca swe serce od ojca i jeszcze tak prosto i wyraźnie
en To what, a pine box?
pl Gdzie, do sosnowego pudła?
en The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining Retsina wine under the conditions laid down in the applicable Greek provisions
pl Stosowanie żywicy z sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina stołowego Retsina na warunkach ustanowionych w obowiązujących przepisach greckich
en Aleppo pine resin, the use of which is provided for in Annex IV(n) to Regulation (EC) No ‧, may be used only to produce
pl Żywica z sosny Aleppo, której stosowanie przewidziane jest w załączniku ‧ ust. ‧ lit. n) do rozporządzenia (WE) nr ‧, może być używana tylko do produkcji wina stołowego
en the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cycle
pl nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosny
en It' s a pine- ow!- forest
pl To chyba znaczy, że- ów!- całego lasu
en Let' s end that pine cone war, OK?
pl Przestań rzucać szyszkami
en Mechanical the Pine Beauty control in forest ecosysteme of Toruń Valley and its effects on soils and stands
pl Zwalczania mechaniczne strzygoni choinówki w ekosystemach leśnych Kotliny Toruńskiej i jego skutki dla gleb i drzewostanów
en It' s made of pine, this is made of maple
pl To jest zrobione z sosny, a to z klonu
en Retsina shall be wine produced exclusively in the geographical territory of Greece using grape must treated with resin from the Aleppo pine
pl Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu winogronowego poddanego obróbce przy zastosowaniu żywicy z sosny Aleppo
en It is indeed a hundred miles rimwards to the River Smarl, across the high plains and down to the gloomy pine forest that Iies rather closer than is comfortable to the TroIlbone Mountains
pl Istotnie, do rzeki Smarl/ jest sto mil w kierunku krawędziowym,/ przez wysokie równiny/ i gęsty sosnowy las,/ leżący niewygodnie blisko/ siedzib trolli
en chipped and fumigated in order to ensure freedom from live pine wood nematodes, or
pl rozdrobnione i poddane fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca, lub
en Central European lichen Scots pine forests
pl Środkowoeuropejskie lasy sosny zwyczajnej z porostami
en His friends would say " Stop pining, there' s other girls to look at "
pl Ale ci dała w kość
en And then you can go ahead and take that nice, long dirt nap that you' ve been pining for
pl Potem będziesz mógł odejść i w końcu na dobre wykorkować, o co tak zabiegałeś
en In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur, Portugal is implementing an eradication plan against the dissemination of the pine wood nematode
pl Zgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec, WS) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje, Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 1,712 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.