Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

jack pine (tree)sosna banksa

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Retsina shall be wine produced exclusively in the geographical territory of Greece using grape must treated with resin from the Aleppo pineRetsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu winogronowego poddanego obróbce przy zastosowaniu żywicy z sosny Aleppo
They were primarily grown in a substrate of pine-needle and leaf litter, which was available in the regionPierwotnie hodowano je w występującej w regionie glebie z igliwia sosnowego i ściółki liściastej
If the chosen timber is either pitch pine or Oregon pine of quality level clear and better the diameters in the tables reproduced in Articles ‧a.‧ to ‧a.‧ can be reduced by ‧ %W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości clear and better średnice zawarte w tabeli w art. ‧a.‧- ‧a.‧ mogą być mniejsze o ‧ %
He is only here for the year.I' m not having you piningJest tu dopiero na rok
Let me add that you organized western Mass. for Senator Pine... who' s put your name before ‧ different governors for district court judgeTa wysoce niestosowna rozmowa...... bo senator Pine protegował pana na stanowisko sędziego okręgowego
according to Annex ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, a Retsina wine is a wine produced exclusively in the territory of Greece using grape must treated with resin from Aleppo pinezgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, wino Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu gronowego poddanego obróbce, przy której stosowaniu użyto żywicy z sosny Aleppo
With the energy of a green pine treePamiętasz?Energię czerpiemy z zielonych sosen
the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cyclenie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosny
So you' re not pining for the bright lights yet?Nie tęsknisz jeszcze za światłami miasta?
Member States of destination other than Portugal may subject consignments of susceptible wood, bark and plants, coming from Portugal and moved into their territory, to testing for the presence of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWNPaństwa członkowskie przeznaczenia, inne niż Portugalia, mogą poddać badaniom na obecność Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) przesyłki zawierające podatne drewno, korę i rośliny przywiezione z Portugalii i przemieszczone na ich terytorium
This is a highly irregular convers...... because senator Pine has put your name before two different governors for District Court JudgeTa wysoce niestosowna rozmowa...... bo senator Pine protegował pana na stanowisko sędziego okręgowego
Dendrochronological analysis of pine Pinus sylvestris tree rings from Białowieża Forest InspectorateDendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w Nadleśnictwie Białowieża
Pine and sonoraSosnowa i sonora
Commission Decision of ‧ October ‧ amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number CDecyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C
Structure of the Aboveground Biomass of Scots Pine in Natural Regeneration AreasStruktura biomasy nadziemnej sosny zwyczajnej w odnowieniach spontanicznych
Pine HollowZ Pine Hollow
Changes In the Quality and Quanity Composition of Actinomycetes In the Bulk Soil And the Rhizosphere of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Dependent On the Age of the Trees.Zmiany w składzie ilościowo-jakościowym promieniowców gleby i ryzosfery sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od wieku drzew.
amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occurzmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje
Pine biomass in woodland regeneration 13 years after a forest fireBiomasa sosny w regeneracji zbiorowisk borowych w 13 roku po pożarze
Fuel wood, of coniferous wood and pine and fir shavingsDrewno opałowe z drewna iglastego, sosny i wiórów jodłowych
Subject: Mildew in pine treesDotyczy: choroby sosen nazywanej bawełnianą
Portugal informed the other Member States and the Commission on ‧ June ‧ that some samples of pine trees originating in its territory were identified as infested by PWNPortugalia poinformowała w dniu ‧ czerwca ‧ r., pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję, iż niektóre próbki drzew sosny pochodzących z jej terytorium zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowca
Other forestry products: value of sales of forestry products other than timber (cork, pine resin, etcPozostałe produkty leśne: wartość produktów leśnych innych niż drewno (korek, żywica itp
A pine martenKuna sosnowa
Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituentTerpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 1,381 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.