Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

jack pine (tree)
sosna banksa
Pine-tree Lappet
Barczatka sosnówka

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Actually, I...I earned it riding the pine for the ' ‧ team
pl Właściwie to zdobyłem go,/ jadąc na sośnie w zespole rocznika '
en After all my pining for Lauren, this- her roommate
pl Robiłem podchody do Lauren, a wyrwałem jej współlokatorkę
en Twin Pines power station confirms
pl Potwierdzili
en Subject: Pine nematode disease
pl Przedmiot: Choroba wywoływana przez węgorka sosnowca
en The influence of irrigation with treater sewage from the sewage treatment plant of the ZPZ "Iława" S.A. on the tree rings of Scotch Pine (Pinus sylvestris)
pl Wpływ nawadniania ściekami z leśnej oczyszczalni ścieków ZPZ "Iława" S.A. na przyrosty roczne u sosny zwyczajnej Pinus sylvestris
en Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests
pl Rodopskie i bałkańskie lasy sosny zwyczajnej
en Substrate type effect on pine ectomycorrhizae in the Olkusz post-mining area
pl Wpływ typu podłoża na ektomikoryzy sosny na terenie Olkuskiego Obszaru Rudnego
en And if you were, you' d be in a pine box
pl To znaczy w sosnowej skrzynce
en They were primarily grown in a substrate of pine-needle and leaf litter, which was available in the region
pl Pierwotnie hodowano je w występującej w regionie glebie z igliwia sosnowego i ściółki liściastej
en The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining Retsina wine under the conditions laid down in the Greek provisions applicable
pl Stosowanie żywicy sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina typu Retsina na warunkach określonych we właściwych przepisach greckich
en Commission Decision of ‧ October ‧ amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C
en amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur
pl zmieniająca decyzję Komisji ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje
en Meet me at Twin Pines Mall tonight at
pl Moglibyśmy się spotkać przy Centrum Handlowym o ‧: ‧?
en Fuel wood, of coniferous wood and pine and fir shavings
pl Drewno opałowe drzew iglastych oraz wióry sosnowe i jodłowe
en amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje
en The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining
pl W Grecji, w ramach warunków określonych w stosownych przepisach, stosowanie żywicy sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina stołowego typu “retsina”
en Now,, the incident that happened at the Two Pines Wedding Chapel,, that put this whole gory story into motion,, has since become legend
pl Epizod, który się rozegrał pod kaplicą Dwóch Sosen i zapoczątkował tę krwawą historię stał się legendą
en I' m not having you pining
pl A ja nie chcę byś cierpiała
en He' s been pining for five years!
pl Przeżywał to rozstanie przez pięć lat!
en I' m at an industrial park on Pine, just south of Oxford
pl Jestem na terenie fabryki przy Pine, na południe od Oxford
en His friends would say " Stop pining, there' s other girls to look at "
pl Ale ci dała w kość
en Population resources and habitat preferences of heliophilous medicinal plant species in mixed pine-oak forests near Koronowo
pl Zasoby populacyjne i preferencje siedliskowe heliofilnych gatunków leczniczych w borach mieszanych okolic Koronowa
en High oro-Mediterranean pine forests
pl Wysokogórskie śródziemnomorskie lasy z sosny zwyczajnej
en Action brought on ‧ January ‧- Park v OHIM- Bae (PINE TREE
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Park przeciwko OHIM- Bae (PINE TREE
en Comparative analysis of spectral characteristics of pine stands in Goleniowska Forest and beech stands in Bukowa Forest.
pl Analiza porównawcza charakterystyk spektralnych drzewostanów sosnowych w Puszczy Goleniowskiej i drzewostanów bukowych w Puszczy Bukowej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 0,709 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.