Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

jack pine (tree)sosna banksa

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Last night near the site of that massacre, some ‧ Indians... took control of two buildings on the Pine Ridge Sioux reservation' Ostatniej nocy podczas masakry, ‧ Indian opanowało ‧ budynki... '' W rezerwacie Pine Ridge... '
There were horses... a pine grove, and I think also a riverByły tam konie...sosnowy lasek, i chyba rzeka
Wait.There' s a power substation at Twin Pines.- What if we shut it down?Chwila, w Tween- Pie jest podstacja, możnaby ją wyłączyć
Properties of rusty soils with different of using history and their influence on pine forestWłaściwości gleb rdzawych o różnej historii użytkowania i ich wpływ na drzewostany sosnowe
We need to go over those pinesMusimy wznieść się ponad sosny
orest stands of scots pine (pinus sylvestris l.) in the białowieża primeval forest.Drzewostany sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej.
The Role of Peroxidase and Phenoloxidase Enzymes in interactions between Streptomyces and Pathogenic Fungi for Scots Pine Seedlings (Pinus sylvestris L.).Rola peroksydaz i oksydaz fenolowych w oddziaływaniach pomiędzy promieniowcami rodzaju Streptomyces, a grzybami patogennymi dla siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
Spatial variability analysis of some ecosystem components in a pine stand formed by natural successionAnaliza zmienności przestrzennej wybranych elementów ekosystemu w drzewostanie sosnowym powstałym w wyniku naturalnej selekcji
Not dancin ' in the streets... not an only son exactly pining his heart away for his daddy... but simple and directŻadnego tańczenia na ulicach.Jedyny syn odwraca swe serce od ojca i jeszcze tak prosto i wyraźnie
To what, a pine box?Gdzie, do sosnowego pudła?
The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining Retsina wine under the conditions laid down in the applicable Greek provisionsStosowanie żywicy z sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina stołowego Retsina na warunkach ustanowionych w obowiązujących przepisach greckich
Aleppo pine resin, the use of which is provided for in Annex IV(n) to Regulation (EC) No ‧, may be used only to produceŻywica z sosny Aleppo, której stosowanie przewidziane jest w załączniku ‧ ust. ‧ lit. n) do rozporządzenia (WE) nr ‧, może być używana tylko do produkcji wina stołowego
the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cyclenie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosny
It' s a pine- ow!- forestTo chyba znaczy, że- ów!- całego lasu
Let' s end that pine cone war, OK?Przestań rzucać szyszkami
Mechanical the Pine Beauty control in forest ecosysteme of Toruń Valley and its effects on soils and standsZwalczania mechaniczne strzygoni choinówki w ekosystemach leśnych Kotliny Toruńskiej i jego skutki dla gleb i drzewostanów
It' s made of pine, this is made of mapleTo jest zrobione z sosny, a to z klonu
Retsina shall be wine produced exclusively in the geographical territory of Greece using grape must treated with resin from the Aleppo pineRetsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu winogronowego poddanego obróbce przy zastosowaniu żywicy z sosny Aleppo
It is indeed a hundred miles rimwards to the River Smarl, across the high plains and down to the gloomy pine forest that Iies rather closer than is comfortable to the TroIlbone MountainsIstotnie, do rzeki Smarl/ jest sto mil w kierunku krawędziowym,/ przez wysokie równiny/ i gęsty sosnowy las,/ leżący niewygodnie blisko/ siedzib trolli
chipped and fumigated in order to ensure freedom from live pine wood nematodes, orrozdrobnione i poddane fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowca, lub
Central European lichen Scots pine forestsŚrodkowoeuropejskie lasy sosny zwyczajnej z porostami
His friends would say " Stop pining, there' s other girls to look at "Ale ci dała w kość
And then you can go ahead and take that nice, long dirt nap that you' ve been pining forPotem będziesz mógł odejść i w końcu na dobre wykorkować, o co tak zabiegałeś
In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur, Portugal is implementing an eradication plan against the dissemination of the pine wood nematodeZgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec, WS) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje, Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 1,609 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.