Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

jack pine (tree)
sosna banksa

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Retsina shall be wine produced exclusively in the geographical territory of Greece using grape must treated with resin from the Aleppo pine
pl Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu winogronowego poddanego obróbce przy zastosowaniu żywicy z sosny Aleppo
en They were primarily grown in a substrate of pine-needle and leaf litter, which was available in the region
pl Pierwotnie hodowano je w występującej w regionie glebie z igliwia sosnowego i ściółki liściastej
en If the chosen timber is either pitch pine or Oregon pine of quality level clear and better the diameters in the tables reproduced in Articles ‧a.‧ to ‧a.‧ can be reduced by ‧ %
pl W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości clear and better średnice zawarte w tabeli w art. ‧a.‧- ‧a.‧ mogą być mniejsze o ‧ %
en He is only here for the year.I' m not having you pining
pl Jest tu dopiero na rok
en Let me add that you organized western Mass. for Senator Pine... who' s put your name before ‧ different governors for district court judge
pl Ta wysoce niestosowna rozmowa...... bo senator Pine protegował pana na stanowisko sędziego okręgowego
en according to Annex ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, a Retsina wine is a wine produced exclusively in the territory of Greece using grape must treated with resin from Aleppo pine
pl zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, wino Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu gronowego poddanego obróbce, przy której stosowaniu użyto żywicy z sosny Aleppo
en With the energy of a green pine tree
pl Pamiętasz?Energię czerpiemy z zielonych sosen
en the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cycle
pl nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosny
en So you' re not pining for the bright lights yet?
pl Nie tęsknisz jeszcze za światłami miasta?
en Member States of destination other than Portugal may subject consignments of susceptible wood, bark and plants, coming from Portugal and moved into their territory, to testing for the presence of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWN
pl Państwa członkowskie przeznaczenia, inne niż Portugalia, mogą poddać badaniom na obecność Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) przesyłki zawierające podatne drewno, korę i rośliny przywiezione z Portugalii i przemieszczone na ich terytorium
en This is a highly irregular convers...... because senator Pine has put your name before two different governors for District Court Judge
pl Ta wysoce niestosowna rozmowa...... bo senator Pine protegował pana na stanowisko sędziego okręgowego
en Dendrochronological analysis of pine Pinus sylvestris tree rings from Białowieża Forest Inspectorate
pl Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w Nadleśnictwie Białowieża
en Pine and sonora
pl Sosnowa i sonora
en Commission Decision of ‧ October ‧ amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C
en Structure of the Aboveground Biomass of Scots Pine in Natural Regeneration Areas
pl Struktura biomasy nadziemnej sosny zwyczajnej w odnowieniach spontanicznych
en Pine Hollow
pl Z Pine Hollow
en Changes In the Quality and Quanity Composition of Actinomycetes In the Bulk Soil And the Rhizosphere of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Dependent On the Age of the Trees.
pl Zmiany w składzie ilościowo-jakościowym promieniowców gleby i ryzosfery sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od wieku drzew.
en amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje
en Pine biomass in woodland regeneration 13 years after a forest fire
pl Biomasa sosny w regeneracji zbiorowisk borowych w 13 roku po pożarze
en Fuel wood, of coniferous wood and pine and fir shavings
pl Drewno opałowe z drewna iglastego, sosny i wiórów jodłowych
en Subject: Mildew in pine trees
pl Dotyczy: choroby sosen nazywanej bawełnianą
en Portugal informed the other Member States and the Commission on ‧ June ‧ that some samples of pine trees originating in its territory were identified as infested by PWN
pl Portugalia poinformowała w dniu ‧ czerwca ‧ r., pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję, iż niektóre próbki drzew sosny pochodzących z jej terytorium zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowca
en Other forestry products: value of sales of forestry products other than timber (cork, pine resin, etc
pl Pozostałe produkty leśne: wartość produktów leśnych innych niż drewno (korek, żywica itp
en A pine marten
pl Kuna sosnowa
en Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
pl Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 1,289 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.