wymowa: IPA: /pəˈdɛstˑɹiˑən/ pɪˈdestrɪən    

Tłumaczenia na język polski:

 • pieszy   
  (Adjective, Noun  m)
   
  of or intended for pedestrians
   
  somebody walking rather than using a vehicle
   
  osoba, która porusza się na własnych nogach
   
  of or intended for pedestrians
   
  of or intended for pedestrians
   
  somebody walking rather than using a vehicle
 • dla pieszych   
  (Adjective  )
   
  of or intended for pedestrians
   
  of or intended for pedestrians
   
  of or intended for pedestrians
 • przyziemny   
  (Adjective  m)
   
  ordinary
   
  ordinary
   
  ordinary
 • deptak   
 • nudny     
 • piechur   
 • prozaiczny   
 • przechodzień   
 • przeciętny   

Pozostałe znaczenia:

 
pieszy
 
(not comparable) Of or intended for those who are walking.
 
A person who is traveling on foot.
 
Somebody walking rather than using a vehicle; somebody traveling on foot.
 
For Roads , i.e. mainly/exclusively for pedestrians /Shopping Areas. Also for tagging squares and plazas, therefore add area=yes.
 
(comparable) (dated) Ordinary, dull; everyday; unexceptional.

Picture dictionary

pieszy
pieszy

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

pedestrian area
strefa piesza; strefa dla pieszych
pedestrian crossing
; przejście dla pieszych; zebra; pasy
pedestrian precinct
strefa piesza; deptak; strefa ruchu pieszego
pedestrian zone
strefa piesza; strefa dla pieszych; deptak; strefa ruchu pieszego

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pedestrian", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Last year, a staggering 43 000 people lost their lives on Europe's roads and, as the Commissioner has already said, 8 000 of them were pedestrians, vulnerable road users.
pl W zeszłym roku zatrważająca liczba 43000 ludzi straciła życie na europejskich drogach, a jak powiedział już pan komisarz, spośród nich 8 000 to piesi, niechronieni użytkownicy dróg.
en Movement of pedestrian-controlled machinery
pl Ruch maszyn sterowanych przez kierowców pieszych
en For the purpose of this Regulation, hand pallet trucks shall be trucks with wheels supporting lifting fork arms for handling pallets, designed to be manually pushed, pulled and steered, on smooth, level, hard surfaces, by a pedestrian operator using an articulated tiller
pl Dla potrzeb niniejszego rozporządzenia ręczne wózki paletowe określa się jako wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchni
en We' re clear of the pedestrian traffic
pl Tutaj już nie ma tylu ludzi
en There' s pedestrians everywhere
pl Tam są wszędzie dzieci
en pedestrian-controlled rotary or cylinder lawn mowers
pl kosiarki trawnikowe obrotowe lub walcowe z obsługą przez pieszych
en Requirements for manufacturers are nearing the limits established by the laws of physics, the construction of the human body, a sensible compromise between the protection of vehicle passengers and pedestrians, and by other motor vehicle construction parameters.
pl Wymogi dla producentów ocierają się o granice ustanowione przez prawa fizyki, konstrukcję ciała ludzkiego, rozsądny kompromis między ochroną pasażerów pojazdu a ochroną pieszych i o inne parametry budowy pojazdu silnikowego.
en Tests should require that frontal protection systems are designed in a way that improves pedestrian safety and reduces the number of injuries
pl Badania muszą nakładać obowiązek projektowania systemów ochrony przed uderzeniami czołowymi w sposób, który poprawi bezpieczeństwo pieszych i zmniejszy liczbę rannych w wypadkach
en This Directive should be considered as one element of a broader package of measures, to be undertaken by the Community, the industry and the relevant authorities of the Member States, on the basis of exchanges in best practice, in order to address pre-crash (active), in-crash (passive), and post-crash safety of pedestrians and other vulnerable road users, with respect to road users, vehicles and infrastructure
pl Niniejszą dyrektywę należy uważać za jeden z elementów szerszego pakietu środków, jakie ma podjąć Wspólnota, przemysł i właściwe organy Państw Członkowskich, na podstawie wymiany najlepszych praktyk, w celu wspierania bezpieczeństwa pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed zderzeniem (czynne), w czasie zderzenia (bierne), i po zderzeniu, w odniesieniu do użytkowników dróg, pojazdów i infrastruktury
en calls for the allocation of all external costs (such as health, climate change, the environment in general, accidents, the costs of energy production and of vehicle production, maintenance and disposal, impacts on pedestrians and cyclists, land use) and, with this in mind, calls on the Commission to revise the proposal and to include within it a staged plan for the implementation of external costs
pl Domaga się, by egzekwować wszystkie koszty zewnętrzne (w dziedzinach takich jak zdrowie, ochrona klimatu, ogólnie ochrona środowiska naturalnego, koszty wypadków, koszty produkcji energii, produkcji, utrzymania i usuwania pojazdów, wpływ na pieszych i rowerzystów, wykorzystanie terenu) oraz wzywa Komisję, by odpowiednio zmodyfikowała wniosek i uwzględniła w nim także plan stopniowego wprowadzenia w życie podejścia służącego pokryciu kosztów zewnętrznych
en With effect from ‧ February ‧, national authorities shall, on grounds relating to pedestrian protection, consider the certificates of conformity to be no longer valid for the purposes of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, and shall prohibit the registration, sale and entry into service of the following new vehicles
pl Ze skutkiem od dnia ‧ lutego ‧ r. organy krajowe, z powodów związanych z ochroną pieszych, uznają świadectwa zgodności za nieważne dla celów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i zabraniają rejestracji, sprzedaży oraz dopuszczania do ruchu następujących nowych pojazdów
en better inclusion of actual numbers of vulnerable road accident victims, such as pedestrians and cyclists
pl lepsze uwzględnienie rzeczywistej liczby osób narażonych na zagrożenia, takich jak piesi i rowerzyści, będących ofiarami wypadków drogowych
en in writing. - (PL) The number of accidents involving pedestrians rose by 5.7% in Poland last year, and the number of accidents involving cyclists rose by a considerable 16.8%.
pl na piśmie. - (PL) Ilość wypadków z udziałem pieszych wzrosła w zeszłym roku w Polsce o 5,7%, zaś z udziałem rowerzystów aż o 16,8%.
en We should of course have preferred to see a report that went even further in its endeavours to protect pedestrians and other vulnerable road users against cars, and the ideal scenario would have been to get many more drivers using public transport or bicycles.
pl Oczywiście wolelibyśmy zobaczyć sprawozdanie, które szłoby jeszcze dalej w dziedzinie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed samochodami a idealnym scenariuszem byłoby, aby namówić większą liczbę kierowców do korzystania z środków transportu publicznego lub rowerów.
en Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of pedestrians and other vulnerable road users COM ‧ final- ‧/‧ (COD
pl Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg COM ‧ wersja ostateczna- ‧/‧ (COD
en Position of the European Parliament adopted at first reading on ‧ June ‧ with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../‧ of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive ‧/‧/EC and repealing Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC
pl Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ czerwca ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr .../‧ w sprawie homologacji typu pojazdów w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg zmieniającego dyrektywę ‧/‧/WE i uchylające dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/WE
en Its existence threatens not only the occupational hygiene of workers, but above all it threatens the safety of road traffic, and can affect practically each one of us and the situation of everyone who is on the road, whether it be in a car or as a pedestrian.
pl Jej istnienie zagraża nie tylko higienie pracy pracowników, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i może wpływać praktycznie na każdego z nas, na sytuację każdego z nas, kto znajdzie się na jezdni, czy to w samochodzie, czy jako pieszy przekraczając jezdnię.
en If means of transport are used on traffic routes, a sufficient safety clearance must be provided for pedestrians
pl Jeżeli na drogach komunikacyjnych poruszają się środki transportu, wówczas piesi muszą mieć odpowiedni odstęp bezpieczeństwa
en The regulation brings together the tests required to prove adequate pedestrian protection by vehicles and frontal protection systems.
pl Rozporządzenie wprowadza zarówno testy wymagane do udowodnienia odpowiedniego poziomu ochrony pieszych danego pojazdu oraz przednie układy zabezpieczające.
en The insurance referred to in Article ‧ shall cover personal injuries and damage to property suffered by pedestrians, cyclists and other non-motorised users of the roads who, as a consequence of an accident in which a motor vehicle is involved, are entitled to compensation in accordance with national civil law
pl Ubezpieczenie, o którym mowa w art. ‧, obejmuje szkody na osobie oraz szkody majątkowe wyrządzone pieszym, rowerzystom i innym niezmotoryzowanym użytkownikom dróg, którzy w następstwie wypadku, w którym brał udział pojazd mechaniczny, mają prawo do odszkodowania zgodnie z krajowym prawem cywilnym
en Information document relating to the EC type-approval of a vehicle with regard to pedestrian protection
pl Dokument informacyjny dotyczący homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do ochrony pieszych
en To facilitate an improvement in pedestrian safety, with respect to head injury, it may be necessary to allow alternative requirements for the leg test, for application to these vehicles only, whilst ensuring that the installation of any frontal protection system does not increase the risk of leg injury to pedestrians or other vulnerable road users
pl W celu przyczynienia się do większego bezpieczeństwa pieszych w zakresie udarów głowy, niezbędne może być wprowadzenie alternatywnych wymogów w stosunku do badań oddziaływania na nogi, które obowiązywać będą wyłącznie w przypadku tych pojazdów, zapewniając równocześnie, że montaż jakiegokolwiek systemu ochrony przed uderzeniami czołowymi nie prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia udarów nogi u pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg
en Tests should require that frontal protection systems are designed in a way that improves pedestrian safety and reduces the number of injuries
pl Badania muszą nakładać obowiązek projektowania przednich układów zabezpieczających w sposób, który poprawi bezpieczeństwo pieszych i zmniejszy liczbę rannych w wypadkach
en for the approval of vehicles with regard to pedestrian protection
pl do homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony pieszych
en Pedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
pl 57 % ofiar wypadków na drogach to piesi, rowerzyści i motocykliści.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 430 zdań frazy pedestrian.Znalezione w 1,042 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.