wymowa: IPA: /pəˈdɛstˑɹiˑən/ pɪˈdestrɪən    

Tłumaczenia na język polski:

 • pieszy   
  (Adjective, Noun  m)
   
  of or intended for pedestrians
   
  somebody walking rather than using a vehicle
   
  osoba, która porusza się na własnych nogach
   
  of or intended for pedestrians
 • dla pieszych   
  (Adjective  )
   
  of or intended for pedestrians
   
  of or intended for pedestrians
 • przyziemny   
  (Adjective  m)
   
  ordinary
   
  ordinary
 • deptak   
 • nudny     
 • piechur   
 • prozaiczny   
 • przechodzień   
 • przeciętny   

Pozostałe znaczenia:

 
pieszy
 
(not comparable) Of or intended for those who are walking.
 
A person who is traveling on foot.
 
Somebody walking rather than using a vehicle; somebody traveling on foot.
 
For Roads , i.e. mainly/exclusively for pedestrians /Shopping Areas. Also for tagging squares and plazas, therefore add area=yes.
 
(comparable) (dated) Ordinary, dull; everyday; unexceptional.

Picture dictionary

pieszy
pieszy

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

pedestrian area
strefa piesza; strefa dla pieszych
pedestrian crossing
; przejście dla pieszych; zebra
pedestrian zone
strefa piesza; strefa dla pieszych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pedestrian", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This requires the development of comprehensive traffic-calming measures, together with the development of play streets in which cyclists and pedestrians have priority over motor vehicles, and of pedestrian zones
pl Wymaga to wszechstronnych rozwiązań w zakresie sterowania prędkością ruchu oraz rozbudowy stref zamieszkania, gdzie ruch pieszy i rowerowy miałby pierwszeństwo przed samochodami, jak również rozbudowy stref pieszych
en D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ on the technical prescriptions for the implementation of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users before and in the event of a collision with a motor vehicle and amending Directive ‧/‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przepisów technicznych dotyczących wykonania art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Subject: Protecting pedestrians and other vulnerable road users
pl Dotyczy: ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg
en Directive ‧/EC sets out the basic requirements in the form of tests and limit values for the Community type-approval of motor vehicles with regard to pedestrian protection
pl Dyrektywa ‧/WE określa podstawowe wymagania w formie testów oraz wartości granicznych dotyczących wspólnotowej homologacji typów pojazdów silnikowych, w odniesieniu do ochrony pieszych
en There' s pedestrians everywhere
pl Tam są wszędzie dzieci
en except where the provisions of Article ‧) of Directive ‧/EEC are invoked, for any type of vehicle on grounds relating to pedestrian protection if the technical provisions set out in section ‧. of Annex I to this Directive are not complied with
pl z wyjątkiem przypadku, gdy powoływane są przepisy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, dla każdego typu pojazdów z przyczyn odnoszących się do ochrony pieszych, jeżeli wymagania techniczne określone w ppkt ‧. załącznika I do niniejszej dyrektywy nie są spełnione
en Protection of pedestrians and other vulnerable road users ***I (vote
pl Ochrona pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg ***I (głosowanie
en If deemed necessary to achieve further improvements in pedestrian protection, the Commission should make proposals to amend this Directive in accordance with technical progress
pl Jeżeli zostanie uznane za konieczne wprowadzenie dalszych udoskonaleń w zakresie ochrony pieszych, Komisja powinna przedstawić propozycje zmian w niniejszej dyrektywie, stosownie do postępu technicznego
en Personal injuries and damage to property suffered by pedestrians, cyclists and other non-motorised users of the road, who are usually the weakest party in an accident, should be covered by the compulsory insurance of the vehicle involved in the accident where they are entitled to compensation under national civil law
pl Szkody na osobie oraz szkody majątkowe wyrządzone pieszym, rowerzystom i innym niezmotoryzowanym użytkownikom dróg, którzy są zazwyczaj najsłabszą stroną w wypadku, powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu, który brał udział w wypadku, jeżeli mają oni prawo do odszkodowania zgodnie z krajowym prawem cywilnym
en As far as roads are concerned, it is true that in certain locations, especially where we know that there is a lot of pedestrian traffic, we also try to upgrade the roadside verges and include accident prevention in our road safety projects.
pl W odniesieniu do dróg prawdą jest, że w niektórych miejscach, a szczególnie tam, gdzie wiemy o nasilonym ruchu pieszym, próbujemy ulepszać pobocza oraz wprowadzać rozwiązania zapobiegające wypadkom do projektów bezpieczeństwa na drogach.
en The upper frontal protection system reference line identifies the upper limit to significant points of pedestrian contact with the frontal protection system or the vehicle
pl Górna linia odniesienia systemu ochrony przed uderzeniami czołowymi określa górną granicę znaczących punktów kontaktu pieszego z systemem ochrony przed uderzeniami czołowymi lub z pojazdem
en Movement of pedestrian-controlled self-propelled machinery must be possible only through sustained action on the relevant control device by the driver
pl Ruch maszyn samobieżnych, sterowanych przez kierowcę pieszego, musi być możliwy wyłącznie w przypadku ciągłego działania kierowcy na odpowiedni element sterowniczy
en Sparrows were crushed beneath his wheels as he roared along the Allée de la Robertsau, blasting past slow-moving vehicles in traffic queues at speeds of more than 100 km/hour and forcing startled pedestrians to leap to safety off the zebra crossing.
pl Pod kołami samochodu zostały stratowane wróble w chwili, gdy z rykiem silnika pędził on wzdłuż Allée de la Robertsau. Kierowca trąbiąc, z prędkością ponad 100 km/godz. wyprzedzał jadące powoli w korku ulicznym pojazdy, zmuszając przestraszonych pieszych do ucieczki ze skrzyżowania, by ratować życie.
en Special road features (if available): roundabouts; railway level crossings; tram/bus stops; pedestrian crossings; driving up-/downhill on long slopes
pl Specjalne cechy drogi (jeżeli dostępne): ronda; przejazdy w poziomie szyn; przystanki tramwajowe/autobusowe, przejścia dla pieszych; jazda pod górę i z góry na długich odcinkach
en With effect from the date set out in the second paragraph of Article ‧, national authorities shall refuse, on grounds relating to pedestrian protection, to grant EC type-approval or national type-approval, in respect of the following new vehicle types
pl Ze skutkiem od daty określonej w art. ‧ ust. ‧ organy krajowe odmawiają, z powodów związanych z ochroną pieszych, przyznania homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu następującym typom pojazdów
en In particular, the risk arises at crossings or roundabouts when, as he changes direction, the driver has to cope with a blind spot on the passenger side which prevents him seeing the road users nearest to the vehicle, such as pedestrians, cyclists and motorcyclists, who are also the most vulnerable road users
pl Niebezpieczeństwo pojawia się zwłaszcza na skrzyżowaniach lub rondach, kiedy kierowca zmieniający kierunek jazdy musi poradzić sobie z martwym polem, znajdującym się z boku po stronie pasażera i uniemożliwiającym dostrzeżenie innych użytkowników drogi znajdujących się najbliżej pojazdu, takich jak piesi, rowerzyści czy motocykliści, będący najbardziej zagrożonymi użytkownikami dróg
en As I have said before, I like cycling in Brussels and in Strasbourg, where I enjoy the safety of the cycle paths and I particularly the consideration shown by motorists, as if not just pedestrians but also cyclists have complete priority here.
pl Jak powiedziałam wcześniej, lubię jeździć na rowerze w Brukseli i Sztrasburgu, gdzie korzystam z bezpiecznych ścieżek rowerowych i szczególnej uwagi ze strony kierowców, tak jak gdyby nie tylko piesi, ale także rowerzyści mieli tutaj zupełne pierwszeństwo.
en I also draw attention to the importance of the education of pedestrians and cyclists.
pl Pragnę także zwrócić uwagę na znaczenie edukacji pieszych i rowerzystów.
en support for safety measures in favour of vulnerable road users, such as pedestrians, cyclists and motorcyclists (see European Parliament resolution of ‧ February ‧ on the Commission White Paper entitled European transport policy for ‧: time to decide (OJ C ‧ E, ‧.‧.‧, p
pl pomoc w działaniach mających zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg bardziej narażonych na wypadki, takich jak: pieszych, rowerzystów i motocyklistów (patrz: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ lutego ‧ r. na temat Białej Księgi Komisji zatytułowanej Europejska polityka transportowa na rok ‧: czas zadecydować (Dz.U. C ‧ E z ‧.‧.‧, str
en First up, auto versus pedestrian, it' s about six minutes out
pl Pierwsze, potracony pieszy, jakies szesc minut temu
en On the other hand, the Government of a country has the obligation to provide a framework which contributes to the health and safety of drivers, passengers and pedestrians.
pl Z drugiej jednak strony to rząd krajowy ma obowiązek zapewnić ramy zapewniające ochronę zdrowia i bezpieczeństwa kierowców, pasażerów i pieszych.
en The next item is the report by Francesco Ferrari, on behalf of the Committee on Transport and Tourism, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of pedestrians and other vulnerable road users - C6-0331/2007 -.
pl Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie złożone przez Francesca Ferrariego, w imieniu Komisji Transportu i Turystyki, w sprawie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg - C6-0331/2007 -.
en Calls on Member States, regions and local entities to be more proactive in developing activity-friendly communities, especially in the context of urban planning to make municipalities conducive to physical exercise as a daily routine and by creating opportunities in the local environment that motivate people to engage in leisure time physical activity; this can be achieved by introducing local measures to reduce reliance on cars and promoting walking and by mixing in a sensible way commercial and residential development, by promoting public means of transport, parks and accessible sports facilities, biking trails and pedestrian crossings; invites municipalities to promote a network of towns for a healthy lifestyle providing common actions to fight obesity
pl wzywa państwa członkowskie, podmioty regionalne oraz lokalne do większej proaktywności w tworzeniu środowisk sprzyjających aktywności, zwłaszcza w kontekście rozwoju obszarów miejskich, aby sprzyjały one ćwiczeniom fizycznym stanowiącym codzienne, rutynowe działanie oraz poprzez stworzenie możliwości w lokalnym środowisku, które będą motywować mieszkańców do aktywności fizycznej w czasie wolnym; można to osiągnąć poprzez wprowadzanie w życie lokalnych środków zmniejszających uzależnienie od samochodów i promowanie pieszego poruszania się oraz łączenie w rozsądny sposób rozwoju w zakresie handlu oraz mieszkań poprzez promowanie publicznych środków transportu, parków oraz łatwo dostępnych obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych; zachęca władze miast do promowania sieci Miasta dla zdrowego stylu życia organizującej wspólne działania na rzecz zwalczania otyłości
en The control systems for pedestrian-controlled machinery must be designed in such a way as to minimise the risks arising from inadvertent movement of the machine towards the driver, in particular
pl Układy sterowania maszyny sterowanej przez kierowcę pieszego muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wynikające z przypadkowego ruchu maszyny w kierunku kierowcy, w szczególności ryzyko
en Ordinarily, urban planners do not view pedestrians as important traffic.
pl Specjaliści od gospodarki przestrzennej miast zwykle nie postrzegają pieszych jako ważnych uczestników ruchu drogowego.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 430 zdań frazy pedestrian.Znalezione w 1,456 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.