wymowa: IPA: /pəˈdɛstˑɹiˑən/ pɪˈdestrɪən    

Tłumaczenia na język polski:

 • pieszy   
  (Adjective, Noun  m)
   
  of or intended for pedestrians
   
  somebody walking rather than using a vehicle
   
  osoba, która porusza się na własnych nogach
   
  of or intended for pedestrians
 • dla pieszych   
  (Adjective  )
   
  of or intended for pedestrians
   
  of or intended for pedestrians
 • przyziemny   
  (Adjective  m)
   
  ordinary
   
  ordinary
 • deptak   
 • nudny     
 • piechur   
 • prozaiczny   
 • przechodzień   
 • przeciętny   

Pozostałe znaczenia:

 
pieszy
 
(not comparable) Of or intended for those who are walking.
 
A person who is traveling on foot.
 
Somebody walking rather than using a vehicle; somebody traveling on foot.
 
For Roads , i.e. mainly/exclusively for pedestrians /Shopping Areas. Also for tagging squares and plazas, therefore add area=yes.
 
(comparable) (dated) Ordinary, dull; everyday; unexceptional.

Picture dictionary

pieszy
pieszy

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

a zebra crossing, a pedestrian crossingprzejście dla pieszych
pedestrian areastrefa piesza; strefa dla pieszych
pedestrian crossing; przejście dla pieszych; zebra
pedestrian zonestrefa piesza; strefa dla pieszych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pedestrian", pamięć tłumaczeniowa

add example
Position of the European Parliament adopted at first reading on ‧ June ‧ with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../‧ of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive ‧/‧/EC and repealing Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/ECStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ czerwca ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr .../‧ w sprawie homologacji typu pojazdów w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg zmieniającego dyrektywę ‧/‧/WE i uchylające dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/WE
Last but not least, I am convinced that limiting car traffic in town centres and the use of public transport and bicycles are important indirect ways in which each of us can contribute towards the safety of pedestrians on our roads.W końcu jestem przekonany, iż ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast i korzystanie z publicznych środków transportu oraz rowerów to istotne pośrednie metody, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do bezpieczeństwa pieszych na naszych drogach.
Subject: Feasibility study, pedestrian safety and EEVC testDotyczy: studium wykonalności, bezpieczeństwa pieszych i testu EEVC
EC type-approval certificate relating to the type-approval of a vehicle with regard to pedestrian protectionŚwiadectwo homologacji typu WE dotyczące homologacji typu pojazdu w odniesieniu do ochrony pieszych
As already mentioned, many thousands of pedestrians and cyclists are killed or injured every year on the roads of the EU.Jak wcześniej już powiedziano, co roku wiele tysięcy pieszych i rowerzystów ginie lub odnosi obrażenia na drogach UE.
For years we have been focusing our discussions here on headlights, brake systems and vehicle front ends capable of injuring pedestrians.Przez wiele lat skupialiśmy się w naszych dyskusjach tu prowadzonych na reflektorach, systemach hamulcowych i przodzie samochodów, które mogą uszkodzić pieszych.
Concerning the first aspect mentioned above, i.e. road user behaviour, accidents are frequently caused by driver carelessness, but just as often pedestrians and cyclists act imprudently, in contravention of the basic rules of the road and sometimes of common senseJeśli chodzi o pierwszy wspomniany wyżej aspekt, czyli o zachowanie użytkowników dróg, to wypada zaznaczyć, że o ile wypadki często przypisuje się nieostrożności kierowców, to równie często piesi i rowerzyści zachowują się w niewłaściwy sposób, to znaczy nie przestrzegają podstawowych zasad kodeksu drogowego, a czasem zwykłego zdrowego rozsądku
It shall be the responsibility of the applicant for approval to show that the devices will act as intended in a pedestrian impactOsoba ubiegająca się o homologację jest obowiązana dowieść, że urządzenia wykorzystane podczas testu zderzenia z pieszym działają zgodnie z ich przeznaczeniem
on behalf of the PPE-DE Group. - (CS) Mr President, ladies and gentlemen, the Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of pedestrians aims to minimise the effects of collisions between pedestrians and motor vehicles.w imieniu grupy PPE-DE. - (CS) Panie przewodniczący, panie i panowie! Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych ma na celu zminimalizowanie efektów kolizji między pieszymi i pojazdami silnikowymi.
This was one of the first regulations in the world that related specifically to pedestrian protection.Było to pierwsze uregulowanie prawne na świecie traktujące konkretnie o ochronie pieszych.
With effect from the date set out in the second paragraph of Article ‧, national authorities shall refuse, on grounds relating to pedestrian protection, to grant EC type-approval or national type-approval, in respect of the following new vehicle typesZe skutkiem od daty określonej w art. ‧ ust. ‧ organy krajowe odmawiają, z powodów związanych z ochroną pieszych, przyznania homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu następującym typom pojazdów
unprotected road user means pedestrians, cyclists and motorcyclistsniechroniony użytkownik drogi oznacza pieszego, rowerzystę i motocyklistę
Every year, other approximately 300,000 people, pedestrians or cyclists, are injured in road traffic.Co roku kolejne 300 000 ludzi, pieszych lub rowerzystów, odnosi obrażenia w ruchu drogowym.
< I’m sorry to bring bad news, > Inspector Butler said at last and the wheeled and pedestrian traffic of life started up again.– Przykro mi, że przynoszę złe wieści – odezwał się wreszcie inspektor Butler. Życie znów popłynęło swoim torem.
Sparrows were crushed beneath his wheels as he roared along the Allée de la Robertsau, blasting past slow-moving vehicles in traffic queues at speeds of more than 100 km/hour and forcing startled pedestrians to leap to safety off the zebra crossing.Pod kołami samochodu zostały stratowane wróble w chwili, gdy z rykiem silnika pędził on wzdłuż Allée de la Robertsau. Kierowca trąbiąc, z prędkością ponad 100 km/godz. wyprzedzał jadące powoli w korku ulicznym pojazdy, zmuszając przestraszonych pieszych do ucieczki ze skrzyżowania, by ratować życie.
The regulation brings together the tests required to prove adequate pedestrian protection by vehicles and frontal protection systems.Rozporządzenie wprowadza zarówno testy wymagane do udowodnienia odpowiedniego poziomu ochrony pieszych danego pojazdu oraz przednie układy zabezpieczające.
Unprotected road users means pedestrians, cyclists or motor cyclists using the road in such a way that they are liable to fall under the sides of the vehicle and be caught under the wheelsniechronieni użytkownicy dróg oznaczają pieszych, rowerzystów i motocyklistów korzystających z dróg w taki sposób, że są narażeni na wpadnięcie pod bok pojazdu i wciągnięcie pod jego koła
Subject: Safety of pedestrian crossingsDotyczy: bezpieczeństwa przejść dla pieszych
vehicles intended for pedestrian controlpojazdów przeznaczonych do obsługiwania przez pieszego
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of pedestrians and other vulnerable road userswniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg
In most cities, there was not enough investment in LPT or in pedestrian and cycling infrastructure to develop attractive alternatives to drivingNakłady inwestycyjne na lokalny publiczny transport pasażerski oraz infrastrukturę dla rowerzystów i pieszych w większości miast były zbyt niskie, aby stworzyć atrakcyjną ofertę alternatywną wobec samochodu
To facilitate an improvement in pedestrian safety, with respect to head injury, it may be necessary to allow alternative requirements for the leg test, for application to these vehicles only, whilst ensuring that the installation of any frontal protection system does not increase the risk of leg injury to pedestrians or other vulnerable road usersW celu przyczynienia się do większego bezpieczeństwa pieszych w zakresie udarów głowy, niezbędne może być wprowadzenie alternatywnych wymogów w stosunku do badań oddziaływania na nogi, które obowiązywać będą wyłącznie w przypadku tych pojazdów, zapewniając równocześnie, że montaż jakiegokolwiek systemu ochrony przed uderzeniami czołowymi nie prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia udarów nogi u pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg
CPA ‧.‧.‧: Pedestrian-controlled tractorsCPA ‧.‧.‧: Ciągniki kierowane przez pieszego
(SK) Statistics show that every year as many as 8 000 pedestrians and cyclists are killed and 300 000 are injured on our roads.(SK) Statystyki pokazują, że każdego roku na drogach ginie aż 8 000 pieszych i rowerzystów, a 300 000 odnosi urazy.
We' re clear of the pedestrian trafficTutaj już nie ma tylu ludzi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 430 zdań frazy pedestrian.Znalezione w 1,228 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.