Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   
    (Adjectival  )
  • gruszkowy   
    (Adjectival  )

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

-shaped
-kształtny
2-D shape
kształt 2-W
alligator pear
avocado; owoc maślany; awokado; gruszka awokado; smaczliwka
arrow-shaped
strzałkowaty
avocado pear
owoc maślany; smaczliwka; avocado; gruszka awokado; awokado
bag-shaped
torbiasty; workowaty
balsam pear
przepękla ogórkowata; balsamka ogórkowata; balsamka ogórkowa; Momordica charantia
bell-shaped
kloszowy; dzwonowaty; dzwonowy
bottle-shaped
butelkowy
box-shaped
pudełkowy; pudełkowaty
butterfly-shaped
motylkowaty
chuckley pear
świdośliwa; Świdośliwka
cigar-shaped
wrzecionowaty
Click and Type pointer shape
kształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shape
kształt zamknięty
club-shaped
maczugowaty
concave shape
zagłębienie; wydrążenie; wklęśnięcie; wgłębienie; zaklęśnięcie; wklęsłość; zaklęsłość
coworker shape
kształt współpracownika
crescent-shaped
sierpowy; półksiężycowaty; półksiężycowy
cross-shaped
krzyżowy
cube-shaped
kostkowy
disc-shaped
dyskowaty
disk shape
kolistość
dome-shaped
hełmiasty; kopulasty
dried pear
suszone owoce
egg-shaped
jajowaty
European Pear
Grusza pospolita
fan-shaped
wachlarzowaty
field shape
kształt pola
funnel-shaped
lejowaty; lejowy; lejkowaty; trąbkowaty; trąbiasty
goblet-shaped
kielichowy; kieliszkowaty; kielichowaty
Heart-Shaped Box
Heart-Shaped Box
lancet-shaped
lancetowaty
master shape
kształt wzorca
onion-shaped
cebulasty
open shape
kształt otwarty
pear
perłowy; gruszka; ; grusza; gruszkowy
pear blight
zaraza ogniowa
pear haw
śliwa tarnina; tarń; tarnina; tarka
pear hawthorn
tarka; śliwa tarnina; tarnina; tarń
pear tree
gruszka; grusza
S-shaped
esowaty
Shape Client
Klient kształtów
Shape Manager
Menedżer kształtów
Shape of Despair
Shape of Despair
T-shaped cross
krzyż św. Antoniego; Tau
The Colour and the Shape
The Colour and the Shape
The Shape of Jazz to Come
The Shape of Jazz to Come
The Shaping of Middle-earth
The Shaping of Middle-earth

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You have the same irises, a rare dark green... with diamond- shaped hazel flecks... together with identical outer ears, which are only passed down through bloodline... which makes you either brothers... or, in this case, more likely, father and son
pl Masz ten sam głęboki odcień zieleni oczu, bliski odcieniom diamentu.Niepowtarzalność siatkówki jest przekazywana wraz z krwią w drodze pokrewieństwa. Co oznacza automatycznie, że ich posiadacze są braćmi... czy też w tej sytuacji, Prawdopodobnie... ojciec i syn
en The salami is long and cylindrical in shape, with an even thickness and a diameter of at least ‧ mm and no more than ‧ mm
pl Salami jest długie, ma kształt walca, równomierną grubość oraz średnicę przynajmniej ‧ mm i nie więcej niż ‧ mm
en For those Member States that have overrun their processing threshold, the amount of the aid for pears for processing for the ‧/‧ marketing year must therefore be adjusted in relation to the level set in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, in accordance with Article ‧ of that Regulation
pl W przypadku Państw Członkowskich, które przekroczyły próg przetworzenia, kwota pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia w roku gospodarczym ‧/‧ powinna zostać zmieniona w stosunku do poziomu ustalonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia
en Furthermore, the market investigation confirmed that the downstream markets for semi-finished copper products exercise competitive pressure on the upstream market for copper shapes
pl Badanie rynku potwierdziło ponadto, że rynki na niższych ogniwach produkcji po półwyrobach miedzianych wywierają presję konkurencyjną na rynek znajdujący się na wcześniejszych ogniwach produkcji w odniesieniu do miedzianych wyrobów kształtowych
en Despite the fact that in the European Union we have a large number of official languages which have equal status - and that to a certain extent is the problem, when it involves shaping the European media or for instance the European film industry - that should not be an obstacle to adopting approaches or taking such steps, and not doing those things that are easier.
pl Chociaż w Unii Europejskiej posługujemy się wieloma językami urzędowymi o równorzędnym statusie, co w pewnym stopniu stwarza problem w kategoriach kształtowania mediów europejskich lub, na przykład, europejskiej branży filmowej, to nie powinno to stanowić przeszkody w przyjmowaniu podejść lub podejmowaniu takich działań, a nie skutkować wyborem łatwiejszych rozwiązań.
en Within the next decade, major investments will be needed in the internal energy sector, notably in new power plants, interconnections and grids, given that these investments will shape the energy mix for an even longer period, contributing to the creation of a sustainable and clean energy market.
pl W nadchodzącym dziesięcioleciu konieczne będą poważne inwestycje w wewnętrznym sektorze energii, szczególnie w nowe elektrownie, połączenia i sieci, bowiem tego rodzaju inwestycje ukształtują koszyk energetyczny na dłuższy czas, przyczyniając się do stworzenia rynku trwałej i czystej energii.
en The application to register Oravský korbáčik as a protected geographical indication is based on the special shape of the product, its reputation and tradition
pl Wniosek o zarejestrowanie nazwy Oravský korbáčik jako chronionego oznaczenia geograficznego ma swoje uzasadnienie w specjalnym kształcie produktu, jego renomie i tradycji
en The role and influence of the Catholic Church on shaping the European integration process
pl "Wpływ i rola Kościoła katolickiego na kształtowanie procesu integracji europejskiej"
en On the contrary, the Community industry was in relatively good shape in ‧ although the price differential was at its highest, and showed an injurious situation in ‧ and the IP when the price differential was much smaller
pl Wręcz przeciwnie, przemysł wspólnotowy był w stosunkowo dobrej kondycji w ‧ r., pomimo że różnica w cenie była najwyższa, a szkodliwa sytuacja zaistniała w ‧ r. i w OD, gdy różnica w cenie była dużo mniejsza
en For the ‧/‧ marketing year, the amount of the aid for pears under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be
pl Na rok gospodarczy ‧/‧ kwota pomocy w odniesieniu do gruszek na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wynosi
en Whereas imports into the Community of certain bars and rods, angles, shapes and sections, falling within subheading ‧ B V ex c) of the Common Customs Tariff and originating in third countries, have increased from ‧ tonnes in ‧ to ‧ tonnes in
pl przywóz do Wspólnoty niektórych typów sztab, prętów, kątowników, kształtowników i profili, ujętych w podpozycji ‧ B V ex c) Wspólnej Taryfy Celnej pochodzących z państw trzecich, wzrósł z ‧ ton w ‧ r. do ‧ ton w ‧ r
en NACE ‧.‧: Cutting, shaping and finishing of stone
pl NACE ‧.‧: Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
en Jigsaw shape puzzle
pl UkładankaName
en Stage ‧- Shaping and baking
pl Etap ‧- formowanie i wypiek
en The role of royal wive in shaping the environment of the court and capital on the example of Ludwika Maria Gonzaga and Maria Kazimiera d' Arquien de la Grange
pl Rola małżonki królewskiej w kształtowaniu środowiska dworu i stolicy na przykładzie działalności Ludwiki Marii Gonzagi oraz Marii Kazimiery d' Arquien de la Grange
en The investigation has shown that all types of the product concerned as defined in the preceding recital, despite differences in a variety of factors such as, inter alia, the ratio between the different raw materials, additives and post treatments, shapes and sizes are used for the same purposes
pl Badanie wykazało, że wszystkie rodzaje rozpatrywanego produktu, zdefiniowane w poprzednim motywie, pomimo różnic w wielu czynnikach, jak między innymi proporcje surowców wykorzystanych w procesie produkcji, rodzaje modyfikatorów oraz obróbka, kształty i rozmiary, są używane do tych samych celów
en It is apparent from the report that the author has a deep, personal interest in Ukrainian development issues and in the shaping of its relations with the European Union, and this has of course benefited the report.
pl Sprawozdanie jednoznacznie pokazuje, że jego autor jest głęboko i osobiście zaangażowany w sprawy związane z rozwojem Ukrainy oraz kształtowanie jej stosunków z Unią Europejską, na czym oczywiście zyskuje samo sprawozdanie.
en I welcome the concrete suggestions presented in this report for the involvement of civil society, artists, educators, students and entrepreneurs in shaping the content of external cultural relations.
pl Z zadowoleniem przyjmuję zaprezentowane w tym sprawozdaniu konkretne propozycje dotyczące angażowania społeczeństwa obywatelskiego, artystów, edukatorów, studentów i przedsiębiorców w kształtowanie treści zewnętrznych stosunków kulturowych.
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on tomatoes, apricots, lemons, plums, peaches, including nectarines, pears and table grapes
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe
en the design, shape or materials of the rear-view mirrors, including the connection with the bodywork
pl konstrukcji, kształtu lub materiałów stosowanych w lusterkach wstecznych wraz z ich połączeniami z nadwoziem
en The production process to manufacture candles is rather simple and consists in heating raw materials (mainly paraffin wax and stearin) and shaping the candle in moulds or containers in a cooling process
pl Proces produkcji świec jest raczej prosty i polega na podgrzaniu surowca (głównie parafiny i stearyny) i kształtowaniu świecy w formie lub pojemniku w trakcie procesu chłodzenia
en Dimensions and shape of the catalytic converter(s) (volume, ...): ...
pl Wymiary i kształt konwertora(-ów) katalitycznego(-ych) (objętość, ...): ...
en These measures should not, however, only embrace economic fields which are in a state of crisis; analyses should be carried out in the greatest possible number of sectors which are of importance to the EU in order to tackle industrial change at an early stage and take a pro-active line in shaping change
pl Nie należy przy tym ograniczać się do sektorów gospodarki dotkniętych kryzysem, ale trzeba również dokonać analiz w jak największej liczbie branż znaczących dla Europy, aby zawczasu stawić czoła zmianom i zarządzać nimi w sposób proaktywny
en organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap
pl organiczne produkty powierzchniowo czynne oraz preparaty używane jako mydło, w formie kostek, kawałków, formowanych części lub kształtów, zawierające mydło lub nie
en Dimensions, shape and capacity of the particulate trap
pl Wymiary, kształt i pojemność pochłaniacza cząstek stałych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5470 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 3,191 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.