Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (51)

-shaped
-kształtny
1-D shape
kształt 1-W
2-D shape
kształt 2-W
assistant shape
kształt pomocniczy
balsam pear
przepękla ogórkowata; balsamka ogórkowa
barrel-shaped
beczkowaty; baryłkowaty
bell-shaped
kloszowy; dzwonowaty; dzwonowy
cigar-shaped
wrzecionowaty
Click and Type pointer shape
kształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shape
kształt zamknięty
club-shaped
maczugowaty
comb-shaped
grzebieniowaty
Convert to Shape
Konwersja na kształt
coworker shape
kształt współpracownika
default shape
kształt domyślny
diamond-shape relationship
relacja w układzie rombu
dome-shaped
kopulasty
egg-shaped
jajowaty
European Pear
Grusza pospolita
fan-shaped
wachlarzowaty
field shape
kształt pola
funnel-shaped
lejkowaty
heart-shaped
sercowaty
master shape
kształt wzorca
needle-shaped
igiełkowaty
onion-shaped
cebulasty
open shape
kształt otwarty
pear
perłowy; gruszka; ; grusza; gruszkowy
pear tree
grusza
pear-tree
grusza
pears
gruszki; gruszka (owoc); gruszka
placeable shape
kształt przemieszczany
prickly pear
owoc opuncji; opuncja figa indyjska; opuncja; cactus fruit
ring-shaped
pierścieniowy
S-shaped
esowaty
shape
ukształtować; kondycja; ; forma; polatać; uformować; kształtka; wygląd; sformować; kształtowanie; linia; urabiać; figura; modelować; wykształcić; postać; zarys; ukształtowanie; obraz; wpływać; foremka; wystrugać; kroić; wykształcać; wykrój; obrabiać; połatać; kształt; urobić; formować; kształtować; fasonować; profil; sformułować; formułować; model
shape adaptation
adaptacja kształtów
Shape Client
Klient kształtów
shape data
Dane kształtu
Shape Manager
Menedżer kształtów
Shape of the Universe
Kształt Wszechświata
shape trainer
nauczyciel rozpoznawania kształtów
shape-memory alloy
stop z pamięcią kształtu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
en However, we must also make every effort to shape globalisation in a way that makes sense.
pl Musimy jednak dołożyć wszelkich starań, aby proces globalizacji przebiegał w sensowny sposób.
en Three-dimensional shape of a long-neck bottle in the neck of which a slice of lemon has been plugged
pl Trójwymiarowy kształt butelki z długą szyjką, w którą włożony jest plasterek cytryny
en The ability to use European Union law to set binding targets for greenhouse gases and renewables gives us also an unrivalled credibility, and we have a well-established lever for reform in Europe in the shape of the renewed Lisbon Strategy.
pl Możliwość skorzystania z prawa Unii Europejskiej do ustalania zobowiązujących zadań w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zasobów odnawialnych gwarantuje nam również niezrównaną wiarygodność. Dysponujemy również stabilną dźwignią do przeprowadzania zmian w Europie, mających postać odnowionej strategii lizbońskiej.
en You' re in no shape to go home now
pl Nie nadajesz się do pójścia do domu
en Welcomes the conclusions of the ESPON report on future development scenarios for the European territory until ‧, which bring tangible data in support of the policy debate on the shape of EU and national policies, in orders to create the right instruments to meet new challenges having a major local or regional impact such as demographic change, urban concentration, migratory movements, and climate change, and to develop optimal conditions for a good quality of life for their citizens
pl z zadowoleniem przyjmuje konkluzje ze sprawozdania ESPON na temat przyszłych scenariuszy z zakresu rozwoju terytorium europejskiego do roku ‧, które dostarczają konkretnych danych wspierających debatę związaną z tą polityką, na temat kształtu polityki UE i polityki krajowej, celem stworzenia właściwego instrumentu służącego stawianiu czoła nowym wyzwaniom mającym silny wpływ terytorialny o charakterze lokalnym lub regionalnym, na przykład zmianom demograficznym, koncentracji miejskiej, ruchom migracyjnym, zmianom klimatu, oraz rozwinięciu optymalnych warunków, oraz celem umożliwienia obywatelom życia na odpowiednim poziomie
en Community trade mark concerned: Three-dimensional trade mark in the shape of a frosted white bottle for goods in class ‧ (application No
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towarowy w kształcie białej matowej wygładzanej butelki dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nr
en On release for consumption, Arancia di Ribera PDO presents the following characteristics: the fruit (hesperidium) has a minimum transverse diameter of ‧ mm; minimum size ‧ in the European classification; typically spherical-ellipsoidal (ovoid, compressed or elliptical) shape with an interior navel; colour of peel: uniform orange, tending to a reddish tint at the end of the winter; the pulp is also of a uniform orange colour with a fine but firm texture and no seeds; juice: orange in colour; juice yield not less than ‧ %; soluble solids content between ‧ and ‧ degrees Brix; acidity level between ‧,‧ and ‧,‧; ratio of soluble solids to titratable organic acids not less than
pl W momencie wprowadzenia do obrotu ChNP Arancia di Ribera ma następujące cechy: owoc (hesperidium) o średnicy poprzecznej co najmniej ‧ mm; kaliber co najmniej ‧ według klasyfikacji europejskiej; kształt typowy kulisto-elipsoidalny (jajowaty lub spłaszczony lub eliptyczny) z wewnętrznym zagłębieniem; barwa skórki: jednorodnie pomarańczowa przechodząca w czerwonawą pod koniec zimy; miąższ o barwie jednorodnie pomarańczowej, strukturze delikatnej i jędrnej, bez pestek; sok: barwa pomarańczowa; wydajność soku z owocu nie mniej niż ‧ %; zawartość substancji stałych rozpuszczalnych – od ‧ do ‧ stopni Brix’a; kwaśność od ‧,‧ do ‧,‧; stosunek substancji stałych rozpuszczalnych do kwasów organicznych miareczkowanych nie mniej niż
en Virgil has a new- found ability to understand distance and shape, colour, perspective
pl Virgil posiadł nową zdolność pojmowania odległości i kształtu, koloru i perspektywy
en The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm
pl Element uderzający jest wykonany ze stali i ma kształt piramidy o ścianach w kształcie trójkątów równobocznych i o kwadratowej podstawie, przy czym szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone, a promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm
en a slight defect in shape
pl niewielka wada kształtu
en Shape of fruit
pl Kształt owoców
en The process of shaping manager`s competencies in a company.
pl Kształtowanie kompetencji menedżera w organizacji
en Abate Fetel: epicarp: light greenish yellow, russeting around the eye cavity and stalk; shape: calebassiform, elongated; size: minimum size ‧ mm diameter; sugar content: ‧° Bx; maximum firmness: ‧; taste: sweet
pl Abate Fetel: epikarp jasnozielono-żółtawy, ordzawienia wokół zagłębienia kielichowego i szypułki; kształt pękaty u dołu, raczej wydłużony; kalibraż: minimalna średnica ‧ mm; zawartość cukrów: (° Brix) ‧; maksymalny stopień twardości: ‧; smak słodki
en The most important one here, however, is to shape a macro-economic environment in Europe that will facilitate a continued, robust recovery.
pl Jednak najważniejsze jest stworzenie w Europie otoczenia makroekonomicznego, które umożliwi dalszą, trwałą odnowę.
en The translation program should be in pretty good shape, sir
pl Program translacyjny powinien działać
en Linquistic-Cultural Image of a Targer Recipient Shaped in Women`s Magazines
pl Językowo-kulturowy wizerunek odbiorcy celowego kreowany w prasie kobiecej
en The petitioners are seeking a way to decide the fate of the Bulgarian Orthodox Church not through church canon which has taken shape over centuries, but through the intervention of a secular institution - the ECJ in Strasbourg.
pl Autorzy petycji poszukują sposobu rozstrzygnięcia losu bułgarskiego kościoła prawosławnego nie poprzez kształtowane od stuleci prawo kanoniczne, lecz poprzez interwencję instytucji świeckiej - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.
en The props must be shaped at both ends as shown in the details on Figure ‧ of Annex V
pl Podpory na obydwu końcach muszą mieć kształt zgodny ze szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi w załączniku V rysunek
en When the battle ends and weapons are put away, new strategies take shape. who' s to show no fear?
pl Kiedy kończy się bitwa i odkładamy broń, rodzą się nowe taktyki.Hej, Vanesso
en blocks of irregular shape, lumps, bales, powders, granules, crumbs and similar bulk forms
pl bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, beli, proszków, granulek, okruchów i podobnych form masowych
en Bores for pressure tappings must have a diameter of at least ‧ mm. In the case of slit-shaped pressure tappings, slits must have a width of at least ‧ mm and a cross-section in the direction of flow of at least ‧ mm
pl Otwory króćców do pomiaru ciśnienia muszą mieć średnicę co najmniej ‧ mm, w przypadku szczelinowego króćca do pomiaru ciśnienia, szczeliny muszą mieć szerokość co najmniej ‧ mm i przekrój poprzeczny w kierunku przepływu co najmniej ‧ mm
en The role of adversting in shaping consumer behavior in the product market and health service.
pl Rola reklamy w kształtowaniu konsumenckich zachowań na rynku produktów i usług zdrowotnych.
en It also encourages a sense of ownership: Europe is not them - Europe is us, and Europe will develop as we shape it ourselves, all of us together.
pl Stwarza również poczucie odpowiedzialności: Europa to nie oni - Europa to my, i Europa będzie nabierała takiego kształtu, jaki sami jej nadamy, wszyscy wspólnie.
en The impact of risks reinsurance on the financial management and the shape of the financial statement of an insurance undertaking
pl Wpływ reasekuracji ryzyk na gospodarkę finansową i kształt sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń
en You can add anchor points to bend an association by double clicking some where along the association line. This will insert an anchor point (displayed as a blue point when the association line is selected) which you can move around to give shape to the association
pl Możesz dodać punkt kotwiczący poprzez dwukrotne kliknięcie myszą gdziekolwiek na linii powiązania. Utworzy to punkt kotwiczący (wyświetlany jako niebieski punkt po zaznaczeniu powiązania), który możesz przesuwać w celu uzyskania żądanego wyglądu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5470 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 5,122 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.