Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (51)

-shaped
-kształtny
1-D shape
kształt 1-W
2-D shape
kształt 2-W
assistant shape
kształt pomocniczy
balsam pear
przepękla ogórkowata; balsamka ogórkowa
barrel-shaped
beczkowaty; baryłkowaty
bell-shaped
kloszowy; dzwonowaty; dzwonowy
cigar-shaped
wrzecionowaty
Click and Type pointer shape
kształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shape
kształt zamknięty
club-shaped
maczugowaty
comb-shaped
grzebieniowaty
Convert to Shape
Konwersja na kształt
coworker shape
kształt współpracownika
default shape
kształt domyślny
diamond-shape relationship
relacja w układzie rombu
dome-shaped
kopulasty
egg-shaped
jajowaty
European Pear
Grusza pospolita
fan-shaped
wachlarzowaty
field shape
kształt pola
funnel-shaped
lejkowaty
heart-shaped
sercowaty
master shape
kształt wzorca
needle-shaped
igiełkowaty
onion-shaped
cebulasty
open shape
kształt otwarty
pear
perłowy; gruszka; ; grusza; gruszkowy
pear tree
grusza
pear-tree
grusza
pears
gruszki; gruszka (owoc); gruszka
placeable shape
kształt przemieszczany
prickly pear
owoc opuncji; opuncja figa indyjska; opuncja; cactus fruit
ring-shaped
pierścieniowy
S-shaped
esowaty
shape
ukształtować; kondycja; ; forma; polatać; uformować; kształtka; wygląd; sformować; kształtowanie; linia; urabiać; figura; modelować; wykształcić; postać; zarys; ukształtowanie; obraz; wpływać; foremka; wystrugać; kroić; wykształcać; wykrój; obrabiać; połatać; kształt; urobić; formować; kształtować; fasonować; profil; sformułować; formułować; model
shape adaptation
adaptacja kształtów
Shape Client
Klient kształtów
shape data
Dane kształtu
Shape Manager
Menedżer kształtów
Shape of the Universe
Kształt Wszechświata
shape trainer
nauczyciel rozpoznawania kształtów
shape-memory alloy
stop z pamięcią kształtu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It is available as yellow, capsule shaped tablets (‧ mg) and a clear pale yellow solution (‧ mg/ml
pl Preparat jest dostępny w postaci żółtych tabletek w kształcie kapsułek (‧ mg) oraz w postaci przezroczystego, jasnożółtego roztworu (‧ mg/ml
en What this really means is that more of the decisions on the shape, content and future of Europe should be taken by citizens, and not just by representatives of the government that happens to be in power.
pl Chodzi naprawdę o to, żeby o kształcie, zawartości i przyszłości Europy decydowali bardziej obywatele, a nie tylko przedstawiciele akurat panującego rządu.
en But I' m in pretty good shape, don' t you think?
pl Jestem naprawde w niezłej formie, nie sądzisz?
en You didn' t seem in good shape when I found you
pl Kiepsko pan wyglądał, kiedy pana znalazłam
en LTL ‧ (EUR ‧)/ha of apple, pear, plum, cherry and sweet cherry
pl Litas (‧ EUR)/ha w odniesieniu do jabłek, gruszek, śliwek, wiśni i czereśni
en The „Magic cube”. Process of stage painting technologies taking shape
pl „Magiczny sześcian”. Proces kształtowania technologi i obrazu scenicznego
en The role of therapy in reducting the level of fear and shaping a positive attitude to life among women that were a violence victims.
pl Rola terapii w obniżaniu poziomu lęku oraz kształtowaniu pozytywnej postawy życiowej u kobiet - ofiar przemocy.
en shape-dependent coefficient of resistance
pl współczynnik oporu zależny od kształtu
en I got hold of every worthwhile contender and they all say five weeks isn' t enough time to get into shape
pl Rozmawiałem z każdym liczącym się zawodnikiem i wszyscy twierdzą, że pięć tygodni to za mało, żeby przygotować formę
en Yet, at the same time, the economic upturn in Europe is threatened by a particularly treacherous version of globalisation, in the shape of financial markets without frontiers.
pl Jednakże jednocześnie przewrót gospodarczy w Europie jest zagrożony przez szczególnie zdradliwą wersję globalizacji, w postaci rynków finansowych bez granic.
en And here' s an insect that' s taken on the shape of a thorn to save itself from the birds
pl A tutaj jest owad, który przyjął kształt ciernia, by chronić się przed ptakami
en Why, St. Dominic' s is in worse shape than Mrs. Quimp
pl Parafia jest w gorszej sytuacji niż pani Quimp
en interpreted art. ‧(e)(ii) CTMR in such a way as to effectively preclude any shape which performs a function from trade mark protection, independently of whether the criteria of art. ‧(e)(ii) CTMR as defined by the Court in the Philips/Remington decision are fulfilled or not
pl dokonał wykładni art. ‧ ust. ‧ lit. e) ii) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w sposób, który uniemożliwił objęcie ochroną znaku towarowego kształtu, który spełnia funkcję techniczną niezależnie od tego, czy zostały spełnione kryteria z art. ‧ ust. ‧ lit. e) ii) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zdefiniowane w wyroku Trybunału w sprawie Philips przeciwko Remington
en shaping and implementing cross-border economic and environmental activities in the Saxony-Polish assisted area by developing common strategies for sustainable territorial development
pl opracowywanie i wykonywanie transgranicznych działań o charakterze gospodarczym i ekologicznym w saksońsko-czeskim obszarze objętym pomocą poprzez rozwój wspólnych strategii zrównoważonego rozwoju terytorialnego
en Capsule-shaped, pink film-coated tablet with ‧ debossed on one side
pl Różowa tabletka powlekana w kształcie kapsułki, z „ ‧ ” wytłoczonym po jednej stronie
en Plaiting: at least two strands, folded in half, are plaited by hand into the shape of a little whip along two-thirds of their length, at which point they are fastened together using one of the strands, to stop the plait coming undone
pl Zaplatanie: co najmniej dwie nitki, złożone na pół, są ręcznie zaplatane na kształt małego biczyka na dwóch trzecich ich długości, po czym są one wiązane razem przy pomocy jednej z nitek, co zapobiega rozplątywaniu się warkoczyka
en He' s in such bad shape, he makes me feel better
pl Jest w tak słabej formie, że sprawia, że czuję się lepiej
en The EESC welcomes the objective of ensuring more inclusive policy-shaping and the desire to broaden stakeholder involvement
pl EKES z zadowoleniem przyjmuje zamiar zapewnienia większego współuczestnictwa w kształtowaniu polityki oraz chęć większego zaangażowania zainteresowanych stron
en The ways of shaping the Buddhism traditions in Russia
pl Drogi kształtowania tradycji buddyjskich w Rosji
en setting the amount of the aid for pears for processing for the ‧/‧ marketing year
pl ustalające na rok gospodarczy ‧/‧ kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia
en of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width
pl prostokątny (włączając kwadratowy), a ich grubość nie przekracza jednej dziesiątej szerokości
en The cutting, slicing and boning may be carried out only on premises situated within the geographical area of production, insofar as special know-how is associated with these operations, a know-how which relates to the shape, delicate aromas and complex flavours of each piece
pl Wykrawanie, plasterkowanie kawałków oraz usuwanie kości mogą być realizowane wyłącznie w upoważnionych zakładach, znajdujących się na określonym obszarze produkcji, ponieważ w związku ze specjalnym kształtem każdego kawałka, delikatnym zapachem i złożonym smakiem operacje te wymagają odpowiedniej wiedzy fachowej
en the shape and dimensions
pl kształt i wymiary
en That gives it its shape
pl To nadaje mu formę
en For commercial reasons, these are trimmed and thus take on a cylindrical shape
pl Do celów handlowych jest przycinana i przybiera kształt cylindryczny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5470 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 3,615 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.