Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (51)

-shaped-kształtny
1-D shapekształt 1-W
2-D shapekształt 2-W
alligator pearawokado
assistant shapekształt pomocniczy
avocado pearawokado
ball-shapedkulisty
balsam pearbalsamka ogórkowa; przepękla ogórkowata
barrel-shapedbaryłkowaty; beczkowaty
bell-shapeddzwonowaty; kloszowy; dzwonowy
butter pearawokado
cigar-shapedwrzecionowaty
Click and Type pointer shapekształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shapekształt zamknięty
club-shapedmaczugowaty
comb-shapedgrzebieniowaty
Convert to ShapeKonwersja na kształt
coworker shapekształt współpracownika
crescent-shapedsierpowy
default shapekształt domyślny
diamond-shape relationshiprelacja w układzie rombu
dome-shapedkopulasty
egg-shapedjajowaty
European PearGrusza pospolita
fan-shapedwachlarzowaty
field shapekształt pola
funnel-shapedlejkowaty
heart-shapedsercowaty
in any shape or form
in good shapew formie
master shapekształt wzorca
needle-shapedigiełkowaty
onion-shapedcebulasty
open shapekształt otwarty
out of shape
pearperłowy; grusza; gruszka; ; gruszkowy
pear treegrusza
pear-treegrusza
pearsgruszka (owoc); gruszki; gruszka
placeable shapekształt przemieszczany
prickly pearcactus fruit; opuncja figa indyjska; opuncja; owoc opuncji
ring-shapedpierścieniowy
S-shapedesowaty
shapezarys; obraz; linia; połatać; urobić; ukształtować; model; modelować; ukształtowanie; foremka; ; uformować; formować; polatać; kroić; kształtka; wykrój; wygląd; wykształcić; urabiać; kształt; formułować; figura; wykształcać; profil; kształtować; postać; kształtowanie; sformułować; fasonować; obrabiać; forma; wpływać; wystrugać; kondycja; sformować
shape adaptationadaptacja kształtów
Shape ClientKlient kształtów
shape dataDane kształtu
Shape ManagerMenedżer kształtów
Shape of the UniverseKształt Wszechświata
shape trainernauczyciel rozpoznawania kształtów
shape-memory alloystop z pamięcią kształtu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
However, we must also make every effort to shape globalisation in a way that makes sense.Musimy jednak dołożyć wszelkich starań, aby proces globalizacji przebiegał w sensowny sposób.
Three-dimensional shape of a long-neck bottle in the neck of which a slice of lemon has been pluggedTrójwymiarowy kształt butelki z długą szyjką, w którą włożony jest plasterek cytryny
The ability to use European Union law to set binding targets for greenhouse gases and renewables gives us also an unrivalled credibility, and we have a well-established lever for reform in Europe in the shape of the renewed Lisbon Strategy.Możliwość skorzystania z prawa Unii Europejskiej do ustalania zobowiązujących zadań w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zasobów odnawialnych gwarantuje nam również niezrównaną wiarygodność. Dysponujemy również stabilną dźwignią do przeprowadzania zmian w Europie, mających postać odnowionej strategii lizbońskiej.
You' re in no shape to go home nowNie nadajesz się do pójścia do domu
Welcomes the conclusions of the ESPON report on future development scenarios for the European territory until ‧, which bring tangible data in support of the policy debate on the shape of EU and national policies, in orders to create the right instruments to meet new challenges having a major local or regional impact such as demographic change, urban concentration, migratory movements, and climate change, and to develop optimal conditions for a good quality of life for their citizensz zadowoleniem przyjmuje konkluzje ze sprawozdania ESPON na temat przyszłych scenariuszy z zakresu rozwoju terytorium europejskiego do roku ‧, które dostarczają konkretnych danych wspierających debatę związaną z tą polityką, na temat kształtu polityki UE i polityki krajowej, celem stworzenia właściwego instrumentu służącego stawianiu czoła nowym wyzwaniom mającym silny wpływ terytorialny o charakterze lokalnym lub regionalnym, na przykład zmianom demograficznym, koncentracji miejskiej, ruchom migracyjnym, zmianom klimatu, oraz rozwinięciu optymalnych warunków, oraz celem umożliwienia obywatelom życia na odpowiednim poziomie
Community trade mark concerned: Three-dimensional trade mark in the shape of a frosted white bottle for goods in class ‧ (application NoZgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towarowy w kształcie białej matowej wygładzanej butelki dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nr
On release for consumption, Arancia di Ribera PDO presents the following characteristics: the fruit (hesperidium) has a minimum transverse diameter of ‧ mm; minimum size ‧ in the European classification; typically spherical-ellipsoidal (ovoid, compressed or elliptical) shape with an interior navel; colour of peel: uniform orange, tending to a reddish tint at the end of the winter; the pulp is also of a uniform orange colour with a fine but firm texture and no seeds; juice: orange in colour; juice yield not less than ‧ %; soluble solids content between ‧ and ‧ degrees Brix; acidity level between ‧,‧ and ‧,‧; ratio of soluble solids to titratable organic acids not less thanW momencie wprowadzenia do obrotu ChNP Arancia di Ribera ma następujące cechy: owoc (hesperidium) o średnicy poprzecznej co najmniej ‧ mm; kaliber co najmniej ‧ według klasyfikacji europejskiej; kształt typowy kulisto-elipsoidalny (jajowaty lub spłaszczony lub eliptyczny) z wewnętrznym zagłębieniem; barwa skórki: jednorodnie pomarańczowa przechodząca w czerwonawą pod koniec zimy; miąższ o barwie jednorodnie pomarańczowej, strukturze delikatnej i jędrnej, bez pestek; sok: barwa pomarańczowa; wydajność soku z owocu nie mniej niż ‧ %; zawartość substancji stałych rozpuszczalnych – od ‧ do ‧ stopni Brix’a; kwaśność od ‧,‧ do ‧,‧; stosunek substancji stałych rozpuszczalnych do kwasów organicznych miareczkowanych nie mniej niż
Virgil has a new- found ability to understand distance and shape, colour, perspectiveVirgil posiadł nową zdolność pojmowania odległości i kształtu, koloru i perspektywy
The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mmElement uderzający jest wykonany ze stali i ma kształt piramidy o ścianach w kształcie trójkątów równobocznych i o kwadratowej podstawie, przy czym szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone, a promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm
a slight defect in shapeniewielka wada kształtu
Shape of fruitKształt owoców
The process of shaping manager`s competencies in a company.Kształtowanie kompetencji menedżera w organizacji
Abate Fetel: epicarp: light greenish yellow, russeting around the eye cavity and stalk; shape: calebassiform, elongated; size: minimum size ‧ mm diameter; sugar content: ‧° Bx; maximum firmness: ‧; taste: sweetAbate Fetel: epikarp jasnozielono-żółtawy, ordzawienia wokół zagłębienia kielichowego i szypułki; kształt pękaty u dołu, raczej wydłużony; kalibraż: minimalna średnica ‧ mm; zawartość cukrów: (° Brix) ‧; maksymalny stopień twardości: ‧; smak słodki
The most important one here, however, is to shape a macro-economic environment in Europe that will facilitate a continued, robust recovery.Jednak najważniejsze jest stworzenie w Europie otoczenia makroekonomicznego, które umożliwi dalszą, trwałą odnowę.
The translation program should be in pretty good shape, sirProgram translacyjny powinien działać
Linquistic-Cultural Image of a Targer Recipient Shaped in Women`s MagazinesJęzykowo-kulturowy wizerunek odbiorcy celowego kreowany w prasie kobiecej
The petitioners are seeking a way to decide the fate of the Bulgarian Orthodox Church not through church canon which has taken shape over centuries, but through the intervention of a secular institution - the ECJ in Strasbourg.Autorzy petycji poszukują sposobu rozstrzygnięcia losu bułgarskiego kościoła prawosławnego nie poprzez kształtowane od stuleci prawo kanoniczne, lecz poprzez interwencję instytucji świeckiej - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.
The props must be shaped at both ends as shown in the details on Figure ‧ of Annex VPodpory na obydwu końcach muszą mieć kształt zgodny ze szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi w załączniku V rysunek
When the battle ends and weapons are put away, new strategies take shape. who' s to show no fear?Kiedy kończy się bitwa i odkładamy broń, rodzą się nowe taktyki.Hej, Vanesso
blocks of irregular shape, lumps, bales, powders, granules, crumbs and similar bulk formsbloków o nieregularnych kształtach, bryłek, beli, proszków, granulek, okruchów i podobnych form masowych
Bores for pressure tappings must have a diameter of at least ‧ mm. In the case of slit-shaped pressure tappings, slits must have a width of at least ‧ mm and a cross-section in the direction of flow of at least ‧ mmOtwory króćców do pomiaru ciśnienia muszą mieć średnicę co najmniej ‧ mm, w przypadku szczelinowego króćca do pomiaru ciśnienia, szczeliny muszą mieć szerokość co najmniej ‧ mm i przekrój poprzeczny w kierunku przepływu co najmniej ‧ mm
The role of adversting in shaping consumer behavior in the product market and health service.Rola reklamy w kształtowaniu konsumenckich zachowań na rynku produktów i usług zdrowotnych.
It also encourages a sense of ownership: Europe is not them - Europe is us, and Europe will develop as we shape it ourselves, all of us together.Stwarza również poczucie odpowiedzialności: Europa to nie oni - Europa to my, i Europa będzie nabierała takiego kształtu, jaki sami jej nadamy, wszyscy wspólnie.
The impact of risks reinsurance on the financial management and the shape of the financial statement of an insurance undertakingWpływ reasekuracji ryzyk na gospodarkę finansową i kształt sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń
You can add anchor points to bend an association by double clicking some where along the association line. This will insert an anchor point (displayed as a blue point when the association line is selected) which you can move around to give shape to the associationMożesz dodać punkt kotwiczący poprzez dwukrotne kliknięcie myszą gdziekolwiek na linii powiązania. Utworzy to punkt kotwiczący (wyświetlany jako niebieski punkt po zaznaczeniu powiązania), który możesz przesuwać w celu uzyskania żądanego wyglądu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5470 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 5,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.