Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (51)

-shaped-kształtny
1-D shapekształt 1-W
2-D shapekształt 2-W
alligator pearawokado
assistant shapekształt pomocniczy
avocado pearawokado
ball-shapedkulisty
balsam pearprzepękla ogórkowata; balsamka ogórkowa
barrel-shapedbeczkowaty; baryłkowaty
bell-shapedkloszowy; dzwonowaty; dzwonowy
butter pearawokado
cigar-shapedwrzecionowaty
Click and Type pointer shapekształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shapekształt zamknięty
club-shapedmaczugowaty
comb-shapedgrzebieniowaty
Convert to ShapeKonwersja na kształt
coworker shapekształt współpracownika
crescent-shapedsierpowy
default shapekształt domyślny
diamond-shape relationshiprelacja w układzie rombu
dome-shapedkopulasty
egg-shapedjajowaty
European PearGrusza pospolita
fan-shapedwachlarzowaty
field shapekształt pola
funnel-shapedlejkowaty
heart-shapedsercowaty
in any shape or form
in good shapew formie
master shapekształt wzorca
needle-shapedigiełkowaty
onion-shapedcebulasty
open shapekształt otwarty
out of shape
pearperłowy; gruszka; ; grusza; gruszkowy
pear treegrusza
pear-treegrusza
pearsgruszki; gruszka (owoc); gruszka
placeable shapekształt przemieszczany
prickly pearowoc opuncji; opuncja figa indyjska; opuncja; cactus fruit
ring-shapedpierścieniowy
S-shapedesowaty
shapeukształtować; kondycja; ; forma; polatać; uformować; kształtka; wygląd; sformować; kształtowanie; linia; urabiać; figura; modelować; wykształcić; postać; zarys; ukształtowanie; obraz; wpływać; foremka; wystrugać; kroić; wykształcać; wykrój; obrabiać; połatać; kształt; urobić; formować; kształtować; fasonować; profil; sformułować; formułować; model
shape adaptationadaptacja kształtów
Shape ClientKlient kształtów
shape dataDane kształtu
Shape ManagerMenedżer kształtów
Shape of the UniverseKształt Wszechświata
shape trainernauczyciel rozpoznawania kształtów
shape-memory alloystop z pamięcią kształtu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is available as yellow, capsule shaped tablets (‧ mg) and a clear pale yellow solution (‧ mg/mlPreparat jest dostępny w postaci żółtych tabletek w kształcie kapsułek (‧ mg) oraz w postaci przezroczystego, jasnożółtego roztworu (‧ mg/ml
What this really means is that more of the decisions on the shape, content and future of Europe should be taken by citizens, and not just by representatives of the government that happens to be in power.Chodzi naprawdę o to, żeby o kształcie, zawartości i przyszłości Europy decydowali bardziej obywatele, a nie tylko przedstawiciele akurat panującego rządu.
But I' m in pretty good shape, don' t you think?Jestem naprawde w niezłej formie, nie sądzisz?
You didn' t seem in good shape when I found youKiepsko pan wyglądał, kiedy pana znalazłam
LTL ‧ (EUR ‧)/ha of apple, pear, plum, cherry and sweet cherryLitas (‧ EUR)/ha w odniesieniu do jabłek, gruszek, śliwek, wiśni i czereśni
The „Magic cube”. Process of stage painting technologies taking shape„Magiczny sześcian”. Proces kształtowania technologi i obrazu scenicznego
The role of therapy in reducting the level of fear and shaping a positive attitude to life among women that were a violence victims.Rola terapii w obniżaniu poziomu lęku oraz kształtowaniu pozytywnej postawy życiowej u kobiet - ofiar przemocy.
shape-dependent coefficient of resistancewspółczynnik oporu zależny od kształtu
I got hold of every worthwhile contender and they all say five weeks isn' t enough time to get into shapeRozmawiałem z każdym liczącym się zawodnikiem i wszyscy twierdzą, że pięć tygodni to za mało, żeby przygotować formę
Yet, at the same time, the economic upturn in Europe is threatened by a particularly treacherous version of globalisation, in the shape of financial markets without frontiers.Jednakże jednocześnie przewrót gospodarczy w Europie jest zagrożony przez szczególnie zdradliwą wersję globalizacji, w postaci rynków finansowych bez granic.
And here' s an insect that' s taken on the shape of a thorn to save itself from the birdsA tutaj jest owad, który przyjął kształt ciernia, by chronić się przed ptakami
Why, St. Dominic' s is in worse shape than Mrs. QuimpParafia jest w gorszej sytuacji niż pani Quimp
interpreted art. ‧(e)(ii) CTMR in such a way as to effectively preclude any shape which performs a function from trade mark protection, independently of whether the criteria of art. ‧(e)(ii) CTMR as defined by the Court in the Philips/Remington decision are fulfilled or notdokonał wykładni art. ‧ ust. ‧ lit. e) ii) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w sposób, który uniemożliwił objęcie ochroną znaku towarowego kształtu, który spełnia funkcję techniczną niezależnie od tego, czy zostały spełnione kryteria z art. ‧ ust. ‧ lit. e) ii) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zdefiniowane w wyroku Trybunału w sprawie Philips przeciwko Remington
shaping and implementing cross-border economic and environmental activities in the Saxony-Polish assisted area by developing common strategies for sustainable territorial developmentopracowywanie i wykonywanie transgranicznych działań o charakterze gospodarczym i ekologicznym w saksońsko-czeskim obszarze objętym pomocą poprzez rozwój wspólnych strategii zrównoważonego rozwoju terytorialnego
Capsule-shaped, pink film-coated tablet with ‧ debossed on one sideRóżowa tabletka powlekana w kształcie kapsułki, z „ ‧ ” wytłoczonym po jednej stronie
Plaiting: at least two strands, folded in half, are plaited by hand into the shape of a little whip along two-thirds of their length, at which point they are fastened together using one of the strands, to stop the plait coming undoneZaplatanie: co najmniej dwie nitki, złożone na pół, są ręcznie zaplatane na kształt małego biczyka na dwóch trzecich ich długości, po czym są one wiązane razem przy pomocy jednej z nitek, co zapobiega rozplątywaniu się warkoczyka
He' s in such bad shape, he makes me feel betterJest w tak słabej formie, że sprawia, że czuję się lepiej
The EESC welcomes the objective of ensuring more inclusive policy-shaping and the desire to broaden stakeholder involvementEKES z zadowoleniem przyjmuje zamiar zapewnienia większego współuczestnictwa w kształtowaniu polityki oraz chęć większego zaangażowania zainteresowanych stron
The ways of shaping the Buddhism traditions in RussiaDrogi kształtowania tradycji buddyjskich w Rosji
setting the amount of the aid for pears for processing for the ‧/‧ marketing yearustalające na rok gospodarczy ‧/‧ kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia
of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the widthprostokątny (włączając kwadratowy), a ich grubość nie przekracza jednej dziesiątej szerokości
The cutting, slicing and boning may be carried out only on premises situated within the geographical area of production, insofar as special know-how is associated with these operations, a know-how which relates to the shape, delicate aromas and complex flavours of each pieceWykrawanie, plasterkowanie kawałków oraz usuwanie kości mogą być realizowane wyłącznie w upoważnionych zakładach, znajdujących się na określonym obszarze produkcji, ponieważ w związku ze specjalnym kształtem każdego kawałka, delikatnym zapachem i złożonym smakiem operacje te wymagają odpowiedniej wiedzy fachowej
the shape and dimensionskształt i wymiary
That gives it its shapeTo nadaje mu formę
For commercial reasons, these are trimmed and thus take on a cylindrical shapeDo celów handlowych jest przycinana i przybiera kształt cylindryczny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5470 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 4,492 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.