Tłumaczenia na język polski:

 • czas przeszły   
  (Noun  m)
   
  form of language
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wcześniejszą czynność lub wcześniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wcześniejszą czynność lub wcześniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich;
   
  form of language

Pozostałe znaczenia:

 
gram. gramatyka czas przeszły
 
(grammar) Past tense is the form of language used to refer to an event, transaction, or occurrence that did happen or has happened, or an object that existed, at a point in time before now. Compare with present tense, which refers to an event, transaction or occurrence which is happening now (or at the present time), or an object that currently exists; or with future tense, which refers to an event, transaction or occurrence that has not yet happened, is expected to happen in the future, or might never happen.
 
The grammatical tense expressing actions which took place in the past.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "past tense", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You can be at ease with them because you know that never, never will you be in danger. < That was Anna, > he said, and I wasn’t sure whether the past tense was deliberate or not.
pl Można się czuć swobodnie w ich towarzystwie, bo wiadomo, że nigdy, nigdy nie będzie nam nic groziło z ich strony. – Taka była Anna Schmidt – powiedział, a ja nie byłem pewien, czy użył czasu przeszłego celowo czy nie.
en The Use of Information Concerning the English Middle Ages in Teaching Past Tenses in Junior High School
pl Wykorzystanie informacji o angielskim średniowieczu w uczeniu czasów przeszłych w gimnazjum
en Relegated to the past tense
pl Odesłany do czasu przeszłego
en Why are you speaking in the past tense?
pl Dlaczego mówisz w czasie przeszłym?
en in writing. - While tuberculosis is viewed by many in the past tense and seen as a 19th century affliction, it continues to have a serious impact, both directly and indirectly, on the lives of hundreds of thousands of farmers across the EU each year.
pl na piśmie. - Jakkolwiek wielu postrzega gruźlicę jako należącą do przeszłości i przypadłość z XIX wieku, w dalszym ciągu poważnie oddziałuje ona każdego roku, tak bezpośrednio jak i pośrednio, na życie setek tysięcy rolników w całej UE.
en While, in some new Member States, the change of regime has taken place within the legal framework and state structure, the past is still present in political attitudes and in the authorities' reactions in tense situations.
pl I choć w niektórych nowych państwach członkowskich udało się zmienić reżim w zakresie ram prawnych oraz struktury państwa, to w trudnych sytuacjach przeszłość wciąż przejawia się w postawach politycznych i reakcjach władz. Pomyślmy chwilę o wydarzeniach, które miały miejsce w Budapeszcie jesienią 2006 roku.
en The Board of Appeal erred in treating the trade mark as being composed of two English words in common usage and it gave no or insufficient consideration to the structure of the trade mark applied for by not taking into account that the trade mark would at first sight suggest the past tense of a verb by reason of its closing letters ...ed and that it would not be immediately apparent to the relevant public that the trade mark could be dissected into powder and med
pl Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, że znak towarowy złożony jest z dwóch angielskich wyrazów będących w powszechnym użyciu i nie uwzględniła lub nie uwzględniła należycie struktury zgłoszonego znaku pomijając okoliczność, iż znak towarowy na pierwszy rzut oka wywołuje skojarzenie z czasem przeszłym czasownika z uwagi na jego ostatnie litery ...ed i że właściwy krąg odbiorców nie od razu zorientuje się, że znak można podzielić na dwie części: powder i med
en And why are you using the past tense of the word?
pl Dlaczego mówisz w czasie przeszłym?
en You' re talking about her in the past tense
pl Mówisz o niej w czasie przeszłym
en Teaching Past Simple and Past Continuous tenses with the use of inductive and deductive methods to students of 4th to 6th grades of elementary school
pl Nauczanie czasów Past Simple i Past Continuous metodą indukcyjną i dedukcyjną uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
en Future tense, past tense...OK
pl Czas przyszły, czas przeszły
en Using faits divers as authentic documents for teaching past tenses passé composé and imparfait.
pl Użycie "faits divers" jako dokumentów autentycznych pisanych w nauczaniu czasów przeszłych - "passe compose" i "imparfait".
en Time has moved on, so it needs to be put in the past tense.
pl Czas minął, a zatem należy sformułować zdanie w czasie przeszłym.
en See, the reason... that I' m telling you all these intimate details about my past is that... so much of the time with them, I' d end up being tense
pl Widzisz, opowiadam ci te intymne szczegóły z mojej przeszłości, dlatego że przez większość czasu z nimi byłam spięta
en < Not knowing from day to day... > < If you mean Maurice ... > < We were all very fond of Maurice. > < You speak as though he were dead. In the past tense. >
pl – Tą niepewnością z dnia na dzień... – Jeśli ma pan na myśli Maurycego... – Bardzo lubiliśmy Maurycego. – Mówi pan, jakby on już nie żył. W czasie przeszłym.
en Selected issues concerning teaching past tenses to secondary school students at the intermediate level of proficienty in English
pl Problematyka nauczania czasów przeszłych uczniów szkoły średniej na poziomie średnio zaawansowanym
en No, I' m talking " retired. "Past tense. Yeah?
pl Mówię o tym w czasie przeszłym
en At the same time, I would like to draw my fellow Members' attention to the fact that some people here very enthusiastically referred to each proposal in the past tense: we raised and arranged it, and this is the way it will be.
pl Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę państwa na fakt, iż niektórzy ludzie w tej Izbie bardzo ochoczo mówili o każdej propozycji używając czasu przeszłego: zwiększyliśmy i uzgodniliśmy, i tak to będzie.
en The Torero deals with death, and fear... be rejective and tensed up
pl Torreador ma do czynienia ze śmiercią i strachem... bądź nieprzystępny i spięty
en Excuse the guys...... it' s the month before Christmas, a tense time
pl Wybacz im, przed Świętami mamy nerwowy okres
en Teching English present tenses to junior secondary school students; selected issues
pl Nauczanie angielskich czasów teraźniejszych w klasach gimnazjalnych; wybrane zagadnienia
en Comparing the effectiveness of focus on form and focus on forms in teaching English Perfect Tenses.
pl Porównanie efektywności różnych sposobów nauczania gramatyki na przykładzie czasów Perfect w języku angielskim.
en The most striking thing is the very tense, indeed aggressive, political climate, with the opposition levelling extremely grave accusations at the President, then engaging in public retractions that simply raise more questions.
pl Najbardziej uderzającą rzeczą jest bardzo napięty, naprawdę agresywny klimat polityczny oraz opozycja, która mnoży niesłychanie ciężkie zarzuty wobec prezydenta, a następnie publicznie się z nich wycofuje; sytuacja taka wnosi jeszcze więcej pytań.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9242 zdań frazy past tense.Znalezione w 8,801 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.