Tłumaczenia na język polski:

  • outsourcing   

Pozostałe znaczenia:

 
custom (manufacture)
 
Subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company.
 
The assignment of tasks to independent contractors, such as individual consultants or service bureaus. Tasks such as data entry and programming are often performed via outsourcing.
 
transfer business
 
The transfer of a business function to an external service provider
 
Present participle of outsource.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

outsourcing of military capabilities
korzystanie z zewnętrznych zdolności wojskowych

Przykładowe zdania z "outsourcing", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It should therefore be possible for those functions to be staffed by own staff, to rely on advice from outside experts or to be outsourced to experts within the limits set by this Directive
pl Funkcje te mogą więc być wykonywane przez własny personel lub w oparciu o doradztwo ze strony ekspertów zewnętrznych, mogą też być zlecone ekspertom w drodze outsourcingu w granicach określonych w niniejszej dyrektywie
en Operating expenses shall include fees paid for outsourcing services rendered by third parties which are not a parent or subsidiary of the credit institution or a subsidiary of a parent which is also the parent of the credit institution
pl Koszty operacyjne obejmują koszty usług outsourcingowych świadczonych przez osoby trzecie, inne niż spółka-matka lub spółka zależna instytucji kredytowej lub podmiot zależny spółki-matki, który sam jest spółką-matką instytucji kredytowej
en I do not want to single out this particular company for criticism since a great many firms outsource production.
pl Nie chcę poddawać szczególnej krytyce właśnie tej firmy, ponieważ bardzo wiele firm zleca produkcję na zewnątrz.
en This means that legitimate societal concerns and needs are taken on board, entailing an enhanced democratic debate with a more engaged and informed public, and better conditions for collective choices on scientific issues, and the possibility for civil society organisations to outsource research in relation to their concerns
pl Oznacza to wzięcie pod uwagę uzasadnionych wątpliwości i potrzeb społecznych, co pociąga za sobą wzmożoną demokratyczną dyskusję z bardziej zaangażowanym i lepiej poinformowanym społeczeństwem oraz lepsze warunki podejmowania zbiorowych decyzji w kwestiach naukowych, a także daje organizacjom społeczeństwa obywatelskiego możliwość zlecania na zewnątrz potrzebnych im badań
en But here we have to start with the assumption that the decision to offshore or offshore outsource a task by a company (or government) is implemented in a successful way
pl Jednak najpierw musimy założyć, że realizacja decyzji firmy (lub rządu) o offshoringu lub offshore outsourcingu danego zadania przebiega pomyślnie
en Analysis of the validity of the outsourcing implementation in companies
pl Analiza zasadności wdrożenia outsourcingu w podmiotach sektora opieki zdrowotnej w Polsce
en For example, Commissioner Frattini is announcing measures for controlling explosives at the very time when the war in Iraq has turned into a private business deal worth millions of dollars and when the United States is outsourcing the collection and processing of classified information.
pl Dla przykładu, komisarz Frattini ogłasza środki służące kontroli materiałów wybuchowych, a w tej samej chwili wojna w Iraku staje się prywatną transakcją handlową wartą miliony, a Stany Zjednoczone zbierają i przetwarzają zastrzeżone informacje.
en Postservice constitutes a part of the Outsourcing of Internal Office Services Market, which includes a number of other services
pl Postservice stanowi część rynku outsourcingu wewnętrznych usług biurowych, który obejmuje również szereg innych usług
en Outsourcing – a key issue to business growth
pl Outsourcing kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa
en Specification of the functions carried out directly by the audit authority and (if applicable and/or foreseen) by other bodies under the responsibility of the audit authority (outsourcing of tasks
pl Wyszczególnienie funkcji pełnionych bezpośrednio przez instytucję audytową oraz – w stosownych przypadkach lub jeśli przewiduje się taką możliwość – przez inne organy podlegające instytucji audytowej (outsourcing zadań
en Utilization of outsourcing in (to) bank activity on example Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL)
pl Wykorzystanie outsourcingu w działalności bankowej na przykładzie Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL)
en A small nucleus of permanent and well-established staff is sufficient, as the frequently simple work is done to an increasing extent by subcontracting and outsourcing
pl Wystarcza niewielki zespół stałych i dobrze przeszkolonych pracowników, a wykonywanie prostszych zadań w coraz większym stopniu ma miejsce w ramach podzlecania i podwykonawstwa
en This appropriation is intended to cover the following expenditure related to the services of freelance translators and computational linguists and typing or other work outsourced by DG Translation
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na usługi tłumaczy niezależnych, lingwistów komputerowych oraz maszynopisania lub inne prace zlecone firmom zewnętrznym przez służby tłumaczeń pisemnych
en This appropriation is intended to cover the following expenditure related to the services of freelance translators and computational linguists and typing or other work outsourced by the Translation Directorate-General
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na usługi tłumaczy niezależnych, lingwistów komputerowych oraz maszynopisania lub inne prace zlecone firmom zewnętrznym przez służby tłumaczeń pisemnych
en Outsourced services
pl Usługi zlecane na zewnątrz
en Outsourcing and its importance in the management of health care as an example of the University Children's Hospital in Krakow-Prokocim
pl Outsourcing i jego znaczenie w zarządzaniu służbą zdrowia na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie- Prokocimiu
en Supports therefore the intention of the Commission to extend the Action Programme to other areas that are currently not included; expects the Commission to include the identification of all further eligible burden reductions in its strategy of outsourcing actual measurement to external consultants
pl wspiera w związku z tym zamiar Komisji rozszerzenia programu działań na inne obszary, które nie są nim obecnie objęte; oczekuje, że Komisja włączy identyfikację wszystkich kolejnych kwalifikujących się redukcji obciążenia do swej strategii zlecania wykonania faktycznych pomiarów konsultantom zewnętrznym
en Firstly, the investigation has revealed that there are no recent examples of an MNO switching from outsourcing to in-house data clearing
pl Po pierwsze, badanie rynku ujawniło, że nie odnotowano ostatnio przypadków rezygnacji przez OSK z outsourcingu usług w zakresie gromadzenia i przekazywania danych na rzecz wykonywania ich we własnym zakresie
en This appropriation is intended to cover expenditure on studies and meetings of experts directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad-hoc service contracts
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów bezpośrednio związane z osiągnięciem celów programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną, nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
en At each stage of this chain an undertaking must make a choice between performing the activity itself, performing it together with (an)other undertaking(s) or outsourcing the activity entirely to (an)other undertaking(s
pl Na każdym etapie przedsiębiorstwo musi dokonać wyboru, czy daną działalność wykonywać samodzielnie, wspólnie z innym(-i) przedsiębiorstwem(-ami), czy też zlecić jej wykonywanie w całości innemu(-ym) przedsiębiorstwu(-om
en Supervision of outsourced functions and activities
pl Nadzór nad funkcjami i działaniami zlecanymi w drodze outsourcingu
en Outsourcing of quality management systems in the food industry based on the example of dairy companies.
pl Outsourcing systemów zarządzania jakością w przemyśle spożywczym na przykładzie branży mleczarskiej
en Legal, economical & public aspects of employees transfer with data's outsourcing based on Capital Group "X"
pl Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne transferu pracowników oraz outsourcing danych osobowych na przykładzie Grupy Kapitałowej X
en This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts
pl Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
en Car Fleet Management as a method of contract outsourcing - Mercedes-Benz Leasing Poland
pl Zarządzanie flotą samochodową jako metoda outsourcingu kontraktowego na podstawie firmy Mercedes-Benz Leasing Polska
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 861 zdań frazy outsourcing.Znalezione w 0,653 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.