Tłumaczenia na język polski:

  • outsourcing   

Pozostałe znaczenia:

 
custom (manufacture)
 
Subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company.
 
The assignment of tasks to independent contractors, such as individual consultants or service bureaus. Tasks such as data entry and programming are often performed via outsourcing.
 
transfer business
 
The transfer of a business function to an external service provider
 
Present participle of outsource.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

outsourcing of military capabilities
korzystanie z zewnętrznych zdolności wojskowych

Przykładowe zdania z "outsourcing", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This appropriation is intended to cover recurring IT costs, such as the outsourced IT support, purchase or rental of IT hardware and software and maintenance of IT equipment
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów informatycznych, np. zewnętrzne usługi wsparcia komputerowego, zakup lub dzierżawę sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz konserwację sprzętu komputerowego
en The Commission has also overcome its doubts that the outsourcing of HCz's production to HSCz involved aid
pl Komisja rozwiała również kolejną wątpliwość w kwestii, czy przekazanie produkcji HCz na rzecz HSCz oznaczało udzielenie pomocy
en financial instruments for energy savings: all financial instruments such as funds, subsidies, tax rebates, loans, third-party financing, energy performance contracting, guarantee of energy savings contracts, energy outsourcing and other related contracts that are made available to the market place by public or private bodies in order to cover partly or totally the initial project cost for implementing energy efficiency improvement measures
pl instrumenty finansowe służące oszczędnościom energii: wszelkie instrumenty finansowe takie jak fundusze, subsydia, ulgi podatkowe, pożyczki, finansowanie przez stronę trzecią, umowy o poprawę efektywności energetycznej, umowy o gwarantowanych oszczędnościach energii, outsourcing energetyczny i inne związane z nimi umowy wykorzystywane na rynku usług energetycznych przez podmioty publiczne lub prywatne w celu częściowego lub całkowitego pokrycia początkowych kosztów projektu wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej
en Strengthening the innovation capacity of European SMEs and their contribution to the development of new technology based products and markets by helping them outsource research, increase their research efforts, extend their networks, better exploit research results and acquire technological know how bridging the gap between research and innovation
pl Wzmocnienie możliwości innowacyjnych europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój produktów i rynków opartych na nowych technologiach przez pomoc w zakresie badań zlecanych na zewnątrz (outsourcing), zwiększania wysiłków badawczych MŚP, poszerzania ich sieci, lepszego wykorzystania wyników badań i pozyskiwania technologicznego know-how, wypełnianie luki dzielącej badania naukowe i innowacje
en Outsourcing and offshoring as an example of contemporary expansion of multinational enterprises.
pl outsourcing i offshoring jako przejaw współczesnej ekspansji przedsiębiorstw miedzynarodowych
en The objective pursued by the Norwegian authorities in creating a level playing field between self supply and outsourcing by public entities of goods and services subject to VAT should be seen as commendable as such but can hardly be said to be in the nature and logic of the VAT system itself
pl Cel, do którego dążą władze norweskie tworząc równe warunki konkurencji między pozyskiwaniem wewnętrznym a nabywaniem przez podmioty publiczne na zewnątrz towarów i usług podlegających VAT, zasługuje sam w sobie na pochwałę, jednak nie można powiedzieć, żeby był on zgodny z charakterem i logiką systemu VAT
en This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where, on the basis of a contractual arrangement, the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive
pl Przepisy niniejszej sekcji nie mają zastosowania w przypadku zlecania zadań podmiotom zewnętrznym lub w przypadku pośrednictwa, gdy zgodnie z umowa usługodawca lub pośrednik ma być traktowany jako podmiot podlegający instytucji lub osobie objętej niniejszą dyrektywą
en outsourcing arrangements (e.g. the outsourcing of the data processing functions of an entity
pl umowy dotyczące zlecenia zadań do realizacji poza jednostką (np. zlecenie przetwarzania danych jednostki
en I am also sure that we should not outsource our task of reminding Myanmar of its obligations to neighbouring countries.
pl Jestem też pewna, że nie powinniśmy powierzać na zewnątrz naszego zadania, jakim jest przypominanie Związkowi Myanmar o jego zobowiązaniach wobec sąsiednich krajów.
en Alongside workers' skills, it is very important that offshore outsourcing does not lead to an additional loss of know-how
pl Obok kwalifikacji pracowników duże znaczenie ma zapobieganie dodatkowemu odpływowi know-how w wyniku offshore outsourcingu
en expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts for the mutual benefit of the beneficiaries and the Commission
pl wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
en Specification of the functions carried out directly by the audit authority and (if applicable and/or foreseen) by other bodies under the responsibility of the audit authority (outsourcing of tasks
pl Wyszczególnienie funkcji pełnionych bezpośrednio przez instytucję audytową oraz – w stosownych przypadkach lub jeśli przewiduje się taką możliwość – przez inne organy podlegające instytucji audytowej (outsourcing zadań
en I share the rapporteur's concern about the outsourcing of the collection and processing of the biometric data inserted into the visas.
pl Podzielam troskę sprawozdawczyni związaną z podzlecaniem pobierania i przetwarzania danych biometrycznych, wprowadzanych do wiz.
en This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information measures and publications directly linked to achievement of the objective of the programme or measures covered by this Item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent years
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach
en That means that we are using around 20 million hectares of arable land in other countries or, to put it another way, outsourcing 10% of our arable land to other countries for the cultivation of protein crops.
pl Oznacza to, że korzystamy z około 20 mln hektarów terenów uprawnych w innych krajach lub, mówiąc inaczej, uprawę 10 % naszych gruntów powierzamy innym krajom, zlecając im produkcję roślin wysokobiałkowych.
en Outsourcing and offshoring - evolution and role in the global economy
pl "Outsourcing i offshoring - ewolucja pojęć i rola w globalnej gospodarce."
en for the Target Business: provision of outsourced water and wastewater management services to regulated water and wastewater companies and industrial customers in UK and utility connections in UK
pl w przypadku przejmowanego przedsiębiorstwa: zapewnianie zewnętrznego zarządzania usługami wodno-kanalizacyjnymi na rzecz nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz klientów z branży przemysłowej w Zjednoczonym Królestwie oraz przyłączy w ramach usług komunalnych w Zjednoczonym Królestwie
en The purpose of empowering the Commission to set up executive agencies is to allow it to focus on core activities and functions which cannot be outsourced, without relinquishing control over, or ultimate responsibility for, activities managed by the said executive agencies
pl Upoważnienie Komisji do ustanawiania agencji wykonawczych ma na celu umożliwienie jej koncentracji na podstawowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić na zewnątrz bez utraty kontroli i ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze
en In my constituency of London, we had textile companies that responded and prepared for globalisation by outsourcing some of their functions to poorer countries, thereby creating jobs in developing countries, but keeping high-value research and development and marketing jobs in London, in the constituency, in the European Union.
pl W moim okręgu w Londynie były przedsiębiorstwa włókiennicze, które szybko reagowały i przygotowały się do globalizacji przenosząc niektóre z funkcji do krajów biedniejszych, ale zatrzymując działalność badawczą, rozwojową i marketingową w Londynie, w okręgu wyborczym, w Unii Europejskiej.
en Specification of the functions carried out directly by the delegated authority(ies) and (if applicable and/or foreseen) by other bodies under the responsibility of the delegated authority(ies) (outsourcing of tasks
pl Wyszczególnienie funkcji pełnionych bezpośrednio przez instytucje delegowane oraz – w stosownych przypadkach lub jeśli przewiduje się taką możliwość – przez inne organy podlegające instytucjom delegowanym (outsourcing zadań
en Outsourcing – a key issue to business growth
pl Outsourcing kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa
en Characterization of service outsourcing
pl Charakterystyka usługi outsourcingowej
en To ensure that outsourcing is effective and that full benefit is drawn from the expertise of an executive agency, the Commission must be allowed to delegate to it all or some of the implementing tasks for one or more Community programmes, except for those requiring discretionary powers in translating political choices into action
pl W celu zapewnienia, aby zlecanie na zewnątrz było efektywne oraz aby fachowa wiedza agencji wykonawczej była w pełni wykorzystywana, Komisja musi mieć możliwość przekazywania agencji wszystkich lub niektórych zadań wykonawczych związanych z jednym lub z większą liczbą programów wspólnotowych, z wyjątkiem zadań, które wymagają uprawnień uznaniowych w przekładaniu decyzji politycznych na działania
en Outsourcing as Restructuring Method in the Public Sector using the Example of Public Hospitals
pl Outsourcing jako metoda restrukturyzacji w sektorze publicznym na przykładzie szpitali publicznych
en This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objectives of the policy or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 861 zdań frazy outsourcing.Znalezione w 1,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.