Tłumaczenia na język polski:

  • outsourcing   

Pozostałe znaczenia:

 
custom (manufacture)
 
Subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company.
 
The assignment of tasks to independent contractors, such as individual consultants or service bureaus. Tasks such as data entry and programming are often performed via outsourcing.
 
transfer business
 
The transfer of a business function to an external service provider
 
Present participle of outsource.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

outsourcing of military capabilities
korzystanie z zewnętrznych zdolności wojskowych

Przykładowe zdania z "outsourcing", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Outsourcing to the Russian market on offshore IT outsourcing example
pl Oustourcing na rynek rosyjski na przykładzie offshore outsourcingu IT
en This appropriation is intended to cover expenditure on evaluations, meetings of experts, information and publications directly linked to the energy projects to aid economic recovery or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts
pl Środki te mają pokrywać wydatki na oceny, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z projektami w dziedzinie energetyki wspomagającymi naprawę gospodarczą lub na środki objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów na doraźne świadczenie usług
en This appropriation is intended to cover the costs of technical certification services outsource to the NAAs requested by EASA (PAO Airbus not included
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług w zakresie certyfikacji technicznej, które EASA zleciła na zewnątrz krajowym organom administracji lotnictwa (z wyjątkiem zatwierdzenia PAO dla koncernu Airbus
en expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad-hoc service contracts
pl wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej, zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
en Notes, after exchanging information with the Centre, that the price per page set in the ‧ budget, and invoiced by the Centre is EUR ‧,‧, which includes all the costs of the Centre (staff, buildings, IT, equipment, freelance translations, provisions for pensions and social conditions), as well as in-house linguistic quality-checking, formatting and updating, and all the necessary administrative costs of outsourcing; calls on the Commission to evaluate the performance and added value of the different translation services together with the cost-benefit ratio
pl w wyniku wymiany informacji z Centrum odnotowuje, że cena za stronę przyjęta w budżecie na rok ‧ i fakturowana przez Centrum wynosi ‧,‧ EUR, w której to cenie zawierają się wszystkie koszty ponoszone przez Centrum (kadry, budynki, sprzęt informatyczny, wyposażenie, tłumaczenia zewnętrzne, środki na emerytury i świadczenia socjalne), jak również wewnętrzna weryfikacja jakości językowej, formatowanie i uaktualnianie i wszystkie niezbędne koszty administracyjne związane z angażowaniem podmiotów zewnętrznych; wzywa Komisję do dokonania oceny wydajności i wartości dodanej poszczególnych służb tłumaczeniowych, wraz z przedstawieniem wskaźnika kosztów i korzyści
en Considers that the outsourcing of the provision of services of general interest requires the contracting authority to award the contract on the basis of public procurement procedures
pl uważa, że outsourcing usług użyteczności publicznej wymusza na organie zamawiającym przyznanie kontraktu na podstawie procedury zamówień publicznych
en Strengthening the innovation capacity of European SMEs and their contribution to the development of new technology based products and markets by helping them outsource research, increase their research efforts, extend their networks, better exploit research results and acquire technological know how, bridging the gap between research and innovation
pl Wzmocnienie możliwości innowacyjnych europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój produktów i rynków opartych na nowych technologiach poprzez pomoc w zakresie badań zlecanych na zewnątrz (outsourcing), zwiększania wysiłków badawczych MŚP, poszerzania ich sieci, lepszego wykorzystania wyników badań i pozyskiwania technologicznego know-how, wypełnianie luki dzielącej badania naukowe i innowacje
en The purpose of empowering the Commission to set up executive agencies is to allow it to focus on core activities and functions which cannot be outsourced, without relinquishing control over, or ultimate responsibility for, activities managed by the said executive agencies
pl Celem upoważnienia Komisji do ustanowienia agencji wykonawczych jest umożliwienie jej skoncentrowania się na priorytetowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić podmiotom zewnętrznym, ale bez utraty kontroli i ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze
en Application of outsourcing concept in human resources management
pl Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
en Outsourcing in data communication and IT. On example of Guest-Tek company.
pl Outsourcing teleinformatyczny na przykładzie firmy Guest-Tek
en expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts
pl wydatki na pomoc techniczną i administracyjną nieobjętą zadaniami władz publicznych, zlecaną przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie jednorazowych umów o świadczenie usług
en Outsourcing should, moreover, be subject to a cost-benefit analysis taking account of a number of factors such as identification of the tasks justifying outsourcing, a cost-benefit analysis which includes the costs of coordination and checks, the impact on human resources, efficiency and flexibility in the implementation of outsourced tasks, simplification of the procedures used, proximity of outsourced activities to final beneficiaries, visibility of the Community as promoter of the Community programme concerned and the need to maintain an adequate level of know-how inside the Commission
pl Zlecanie na zewnątrz powinno także podlegać analizie kosztów i korzyści, uwzględniającej szereg czynników, takich jak określenie zadań, których zlecenie na zewnątrz jest uzasadnione, analiza kosztów i korzyści obejmująca koszty koordynacji i kontroli, wpływ na zasoby ludzkie, skuteczność i elastyczność w wykonywaniu zadań zleconych na zewnątrz, uproszczenie stosowanych procedur, bliskość zadań zlecanych na zewnątrz w stosunku do końcowych beneficjentów, zauważalność wspierania przez Wspólnotę programów wspólnotowych, których to dotyczy oraz potrzeba utrzymania odpowiedniego poziomu know-how wewnątrz Komisji
en Case IV/M.‧-Thomson CSF/Deutsche Aerospace, of ‧ December ‧ (paragraph ‧)-intellectual rights, Case IV/M.‧ EDS/Lufthansa of ‧ May ‧ (paragraph ‧)-outsourcing, Case IV/M.‧-Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH/Davy International Ltd, of ‧ September ‧ (paragraph ‧)-joint venture
pl Sprawa nr IV/M.‧ – Thomson CSF/Deutsche Aerospace, z ‧ grudnia ‧ (ustęp ‧) – prawa intelektualne; sprawa nr IV/M.‧ EDS/Lufthansa z ‧ maja ‧ (ustęp ‧) – zaopatrzenie zewnętrzne; sprawa IV/M.‧ – Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH/Davy International Ltd. z ‧ września ‧ (ustęp ‧) – prawo wspólnych przedsiębiorstw do domagania się od swoich spółek dominujących dodatkowego wsparcia fachowego i kadry; sprawa IV/M.‧ – Nokia/Autoliv z ‧ lutego ‧ (ustęp ‧), możliwość rozwiązywania przez wspólne przedsiębiorstwa
en Financial instruments for energy savings: third-party financing contracts, energy performance contracting, guarantee of savings contracts, energy outsourcing and other related contracts used in the market for energy efficiency services to ensure a level of savings and a level and quality of performance
pl Instrumenty finansowe służące oszczędnościom energetycznym: umowy finansowania przez stronę trzecią, kontraktacja wyników energetycznych, gwarancja umów oszczędnościowych, outsourcing energetyczny i inne odnośne umowy wykorzystywane na rynku usług na rzecz wydajności energetycznej w celu zapewnienia poziomu oszczędności oraz poziomu i jakości wyników
en Projects, which are relatively short term, must be centred on the innovation needs of the SMEs which outsource research to RTD performers and must demonstrate a clear exploitation potential for the SMEs concerned
pl Projekty o względnie krótkim okresie realizacji muszą koncentrować się na potrzebach innowacyjnych MŚP, które dokonują outsourcingu prac badawczych do ośrodków zajmujących się BRT, oraz wykazywać wyraźny potencjał eksploatacyjny dla zainteresowanych MŚP
en During the fund raising process Investbx will provide research and marketing services at market costs, which it will outsource
pl W procesie pozyskiwania funduszy Investbx będzie świadczyć usługi badawcze i marketingowe po kosztach rynkowych, które będzie zlecać kontrahentom zewnętrznym
en Public authorities will still be free to organise public services themselves, but if they do decide to outsource them, I do not think anyone will object to a basic level of transparency and rules that ensure there is no discrimination.
pl Władze publiczne będą nadal miały możliwość samodzielnego organizowania usług publicznych, ale jeżeli zdecydują się zlecać je innym podmiotom, nie sądzę, by ktoś oponował przeciw przejrzystości na podstawowym poziomie oraz zasadom zapobiegającym dyskryminacji.
en expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts for the mutual benefit of the beneficiaries and the Commission
pl wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
en This Recommendation does not apply to fees and commissions received by intermediaries and external service providers in case of outsourced activities
pl Niniejsze zalecenie nie ma zastosowania do honorariów ryczałtowych i prowizji otrzymywanych przez pośredników i zewnętrznych usługodawców w przypadkach działalności zlecanej w ramach outsourcingu
en This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent years
pl Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach
en This appropriation is intended to cover cost related to outsourcing of studies and evaluations to research organisations in Member States
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich
en For the purposes of Article ‧(e) of Regulation (EC) No ‧/‧, a producer organisation which is recognised for a product for which the provision of technical means is necessary shall be considered to fulfil its obligation where it provides an adequate level of technical means itself or through its members, or through subsidiaries, or by outsourcing
pl Do celów art. ‧ ust. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, organizacja producentów, która jest uznana w odniesieniu do produktu wymagającego udzielenia pomocy technicznej, uznawana jest za wywiązującą się ze swoich zobowiązań, jeżeli udziela odpowiedniej pomocy technicznej, sama lub za pośrednictwem swoich członków, bądź poprzez spółki zależne lub outsourcing
en This appropriation is intended to cover the costs of technical certification services outsource to the NAAs requested by EASA
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji
en This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent years
pl Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 861 zdań frazy outsourcing.Znalezione w 1,039 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.