wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • na zewnątrz   
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią (zwykle budynkiem)
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią
 • precz   
   
  gwałtowne wyrażenie niechęci, sprzeciwu, tego że ma się czegoś dość
 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
Away from the inside or the centre.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
means of exit
 
away from the inside or the centre
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
Used to intensify or emphasize.
 
Away from; at a distance.
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
Away from the inside.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
away from expected or default place
 
away from the inside
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
removal from play in baseball
 
Openly acknowledging one's homosexuality.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (41)

(VAUKES) bag in bag out filter housings
wyjście obudowy filtra typu bag in bag
A Grand Day Out
Wallace i Gromit: Podróż na Księżyc
act out
urzeczywistniać; realizować; ; spełnić; wykonać; zrealizować
Backlight time out
Limit czasu podświetlenia
barrier knock-up-and-out call option
opcja kupna z barierą wyjścia w górę
camp out
obozować
carry out
czynić czymś; robić; przeprowadzać; wynieść; skłaniać do czegoś; wykonać; spełnić; spełniać; wykonywać; czynić; ; wynosić
cast out
wyganiać; wyrzucać; wygnać
clean out
oczyścić; wyczyścić; oczyszczać
clear out
usuwać; wynocha; pryskać
come out
ukazać się; wyjść; występować; wychodzić; wypadać; wypaść; ; tryskać
Country from which you carry out cross-border acquiring
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
die out
wygasła rodzina; wygasać; wymierać; wygasnąć; wymrzeć
dig out
odkopać
Down and Out in Paris and London
Na dnie w Paryżu i w Londynie
fan-out thread
wątek rozdysponowujący
follow out
wykonywać; przeprowadzać
get out!
spadaj! wynoś się!
Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert
Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert
gush out
zalewać
hand out
dawać; rozdzielić; wydać; ; rozdać; rozdawać
hire out
wynająć
kick out
wyrzucać
lean out
wychylać się
let out
wypuszczać; poszerzać; wydać; wynajmować; wynająć; wypuścić
look-out
ambona; straż; perspektywa; widok; obserwator
make a mountain out of a molehill
robić z igły widły;
may I take you out
czy mogę cię gdzieś zabrać
move out
wyprowadzać się
opt out
nie zgadzać się na uczestnictwo
Out of Control
Out of Control
Out of Office Assistant
Asystent podczas nieobecności
Wid Out Ya
Wid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Are you out of your mind?
pl Uspokój się, McKay
en Oh, there was this hot liliguard that asked me out
pl Był taki ratownik, z którym się umówiłam
en In the event that such measures are introduced, reviews carried out pursuant to Article ‧ shall also consider whether Annex I should be amended to include emissions from these activities in a harmonised way throughout the Community
pl W przypadku gdy wprowadzone są takie środki, przeglądy przeprowadzone na podstawie art. ‧ rozważają również czy załącznik I powinien zostać zmieniony w celu objęcia emisji z tych czynności w sposób zharmonizowany w całej Wspólnocie
en He scared me out of my wits
pl Prawie się zesrałem ze strachu
en What do you mean, his radio' s out?
pl Jak to nie działa?
en Annex I shall be amended as set out in Annex I to this Decision
pl w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji
en Points out that reform of Directive ‧/‧/EC must tackle its various loopholes and deficiencies, as they prevent discovery of tax evasion and fiscal fraud operations
pl podkreśla, że reforma dyrektywy ‧/‧/WE powinna zaradzić różnym lukom i brakom tej dyrektywy, które utrudniają wykrycie przypadków unikania podatków i wykrycie oszustw podatkowych
en The aid is also granted in line with §‧ and §‧ of Saxony's Budget Regulations (Sächsische Haushaltsordnung- SäHO, SächsGVBl. ‧, p. ‧) and the corresponding administrative provisions, as amended, enacted by the Saxony Ministry of Finance, subject to the variant or special rules set out in Förderrichtlinie Krisen und Notstände- RL KuN
pl Pomoc przyznano ponadto na podstawie rozporządzenia budżetowego Saksonii, § ‧ i ‧: Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl ‧, s. ‧), jak również towarzyszących mu przepisów wykonawczych saksońskiego ministerstwa finansów wraz z późniejszymi zmianami, przy uwzględnieniu odmiennych lub szczególnych przepisów zawartych w Förderrichtlinie Krisen und Notstände – RL KuN
en This item shall include both debt securities and debts for which negotiable certificates have been issued, in particular deposit receipts, «bons de caisse» and liabilities arising out of own acceptances and promissory notes
pl Niniejsza pozycja obejmuje zarówno dłużne papiery wartościowe, jak i zobowiązania, dla których wystawiono zbywalne świadectwa, w szczególności kwity depozytowe, bons de caisse i zobowiązania wynikające z własnych weksli akceptowanych i własnych weksli
en Without prejudice to Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, the dossiers concerning the active substances identified in the Annex to this Decision, which were submitted to the Commission and the Member States with a view to obtaining the inclusion of those substances in Annex I to that Directive, satisfy in principle the data and information requirements set out in Annex ‧ to that Directive
pl Nie naruszając przepisów art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, spełnia w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku ‧ do tej dyrektywy
en Catherine Stihler and Werner Langen had pointed out that their voting machines had not worked during the votes on the two reports by Neil Parish (A‧-‧/‧ and A
pl Catherine Stihler i Werner Langen zgłosili, że ich urządzenia do głosowania nie działały podczas głosowań nad dwoma sprawozdaniami posła Parisha (A‧-‧/‧ i A
en As I was...When I came out of the store...... it came to me
pl Gdy wyszłam ze sklepu... coś mnie naszło
en Is there a back way out?
pl Jest tu tylne wyjście?
en This appropriation is intended to cover work on the fitting-out of buildings for the purposes of the physical and material safety of persons and property
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i materialne osób i mienia
en Whereas, in view of the shift in local consumption habits towards more skimmed-milk products, and as a result of a request by the Spanish authorities, the list of fresh milk products set out in the Annex to Regulation (EEC) No ‧ should be amended
pl z uwagi na zmianę lokalnych przyzwyczajeń konsumpcyjnych w kierunku produktów wyprodukowanych z bardziej odtłuszczonego mleka oraz na wniosek władz hiszpańskich należy zmienić wykaz produktów ze świeżego mleka, ustanowiony w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr
en The Parties shall promptly consult, at the request of any of them, on any question arising out of the interpretation or application of this Agreement
pl Na wniosek dowolnej ze Stron, Strony niezwłocznie konsultują się w sprawie wszelkich kwestii związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy
en I' il have to work out a special rate for you
pl Dla ciebie ustalę specjalną stawkę
en Face will find out for us
pl Tego dowie się Buźka
en The reports had already pointed out that Kahla ‧ would not generate any profits during at least the first two years, which is what in fact happened
pl W ekspertyzach podkreślono już, że przedsiębiorstwo Kahla ‧ przynajmniej w trakcie pierwszych dwóch lat nie będzie wypracowywać zysku
en And I am very concerned... about the way things have turned out here
pl I niepokoi mnie to jaki... sprawy nabrały tu obrót
en The measures set out in paragraph ‧ shall apply to credit and financial institutions in their activities with
pl Środki wymienione w ust. ‧ mają zastosowanie do działań prowadzonych przez instytucje finansowe i kredytowe z
en Calls upon the Commission- in line with what is set out in paragraphs ‧ et seq of this Resolution and in view of the absence of guarantees from one Member State- to apply the Community rules on the suspension of payments in its capacity as the body ultimately responsible for the sound financial management of Community funds
pl zwraca się do Komisji, zgodnie z ust. ‧ i kolejnymi niniejszej rezolucji oraz wobec braku gwarancji ze strony danego państwa członkowskiego, o zastosowanie wspólnotowych przepisów dotyczących zawieszenia płatności
en Highlights the attraction exerted by the European model and the major role of the Union and of the Member States in world trade; underlines the need for a labour market which is open to all citizens and flexible enough to help people opt into the market and which does not force older people willing to work out of their jobs
pl podkreśla atrakcyjność modelu europejskiego i znaczenie roli Unii i Państw Członkowskich w handlu światowym; zaznacza potrzebę stworzenia rynku pracy na tyle otwartego na wszystkich obywateli i wystarczająco elastycznego, aby ludzie wyrazili dla niego poparcie; rynek ten zarazem nie powinien zmuszać osób starszych do pracy poza miejscem ich stałego zamieszkania
en setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar on fishing off the coast of Madagascar for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
pl określający wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia ‧ Stycznia ‧ r. do dnia ‧ Grudnia ‧ r
en We' ‧ straighten this out
pl Wyjaśnimy to
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177724 zdań frazy out.Znalezione w 60,536 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.