wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • na zewnątrz   
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią (zwykle budynkiem)
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią
 • precz   
   
  gwałtowne wyrażenie niechęci, sprzeciwu, tego że ma się czegoś dość
 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
Away from the inside or the centre.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
means of exit
 
away from the inside or the centre
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
Used to intensify or emphasize.
 
Away from; at a distance.
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
Away from the inside.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
away from expected or default place
 
away from the inside
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
removal from play in baseball
 
Openly acknowledging one's homosexuality.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (41)

(VAUKES) bag in bag out filter housings
wyjście obudowy filtra typu bag in bag
A Grand Day Out
Wallace i Gromit: Podróż na Księżyc
act out
urzeczywistniać; realizować; ; spełnić; wykonać; zrealizować
Backlight time out
Limit czasu podświetlenia
barrier knock-up-and-out call option
opcja kupna z barierą wyjścia w górę
camp out
obozować
carry out
czynić czymś; robić; przeprowadzać; wynieść; skłaniać do czegoś; wykonać; spełnić; spełniać; wykonywać; czynić; ; wynosić
cast out
wyganiać; wyrzucać; wygnać
clean out
oczyścić; wyczyścić; oczyszczać
clear out
usuwać; wynocha; pryskać
come out
ukazać się; wyjść; występować; wychodzić; wypadać; wypaść; ; tryskać
Country from which you carry out cross-border acquiring
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
die out
wygasła rodzina; wygasać; wymierać; wygasnąć; wymrzeć
dig out
odkopać
Down and Out in Paris and London
Na dnie w Paryżu i w Londynie
fan-out thread
wątek rozdysponowujący
follow out
wykonywać; przeprowadzać
get out!
spadaj! wynoś się!
Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert
Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert
gush out
zalewać
hand out
dawać; rozdzielić; wydać; ; rozdać; rozdawać
hire out
wynająć
kick out
wyrzucać
lean out
wychylać się
let out
wypuszczać; poszerzać; wydać; wynajmować; wynająć; wypuścić
look-out
ambona; straż; perspektywa; widok; obserwator
make a mountain out of a molehill
robić z igły widły;
may I take you out
czy mogę cię gdzieś zabrać
move out
wyprowadzać się
opt out
nie zgadzać się na uczestnictwo
Out of Control
Out of Control
Out of Office Assistant
Asystent podczas nieobecności
Wid Out Ya
Wid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Now, we have an obligation...... to find out what is the truth
pl Mamy obowiązek... odnaleźć prawdę
en This report sets out institutional and legal aspects that I am not going to describe now.
pl Rzeczone sprawozdanie przedstawia aspekty instytucjonalne i prawne, które zamierzam teraz opisać.
en Any Party may, for any one or more control periods, transfer to another Party any portion of its calculated level of production set out in Articles ‧ A to ‧ E, provided that the total combined calculated levels of production of the Parties concerned for any group of controlled substances do not exceed the production limits set out in those Articles for that group
pl Każda ze Stron może, na dowolny pojedynczy okres kontrolny lub większą liczbę takich okresów, przenieść na inną Stronę dowolną część wyliczonego dla siebie poziomu produkcji określonego w artykułach ‧ A do ‧ E pod warunkiem że całkowite łączne wyliczone poziomy produkcji dla danych Stron dla każdej grupy substancji kontrolowanych nie przekroczą limitów produkcji określonych w tych artykułach dla tej grupy
en There' s a piece of paper hanging out of his pocket
pl Z jego kieszeni wystaje kawałek papieru
en The entity in charge of maintenance shall carry out the maintenance itself or make use of contracted maintenance workshops
pl Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie sam zapewnia utrzymanie lub korzysta z warsztatów naprawczych, z którymi ma zawartą umowę
en The life underwriting risk module set out in Article ‧ shall be equal to the following
pl Moduł ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie określony w art. ‧ ust. ‧, równa się
en Fair presentation requires the faithful representation of the effects of transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the Framework
pl Rzetelna prezentacja wymaga wiernego odzwierciedlenia efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków, zgodnie z definicjami i warunkami ujmowania aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów przedstawionymi w Założeniach koncepcyjnych
en You know how hard they tried to wash us out of flight school?
pl Wiecie, jak bardzo chcieli nas oblać w szkole pilotów?
en a programme of operations setting out the activities and services according to Article ‧) and envisaged and the organisational structure of the branch
pl programu działań wymieniającego przewidywane działania i usługi zgodnie z art. ‧ ust ‧ i ‧ i strukturę organizacyjną oddziału
en Really, I couldn' t bear it if you were to turn out like our stepfather
pl Naprawdę, nie zniosłabym tego, gdybyś stał się taki jak nasz ojczym
en I appreciate you pointing that out, but I can' t go to school
pl Doceniam to co robisz, ale nie mogę przyjść do szkoły
en Yeah, I was doing fine, too, till Melba came out and messed with me
pl Dawałem sobie radę, aż Melba zaczęła ze mną zadzierać
en He dropped out three days before graduation
pl Zrezygnował na trzy dni przed rozdaniem dyplomów
en adopting the instruments of budget implementation for revenue and expenditure and carrying out, where the Commission has empowered it to do so, some or all of the operations necessary for the management of the Community programmes and, in particular, those linked to the award of grants and contracts
pl przyjmowanie instrumentów wdrożenia budżetu w zakresie przychodów i rozchodów oraz wykonywanie, na podstawie upoważnienia Komisji, określonych lub wszystkich działań niezbędnych w celu zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności działań związanych z przyznawaniem dotacji i umów
en In implementing this Annex, Member States may in addition incorporate in the following tables the general principles set out in points ‧ and ‧, with a view to clarifying the requirements
pl Przy wprowadzaniu w życie niniejszego załącznika państwa członkowskie mogą dodatkowo zawrzeć w następujących tabelach ogólne zasady opisane w pkt ‧ i ‧ w celu uzyskania większej przejrzystości wymagań
en The greatest deception so far is that the EU's political establishment is presenting the same proposals on how the EU should be run and what the EU should be doing as the constitutional proposals which have already been rejected in referendums with high turn-outs and large 'no' votes.
pl Największym dotychczasowym oszustwem jest, że polityczna grupa rządząca UE przedstawia te same propozycje dotyczące tego, jak należy kierować UE i co UE powinna robić jako propozycje konstytucyjne, które już zostały odrzucone w referendach o dużej frekwencji wyborczej i z dużym procentem głosów na "nie".
en They were the only things of hers that survived the trip out here
pl Jedyne rzeczy które po niej przetrwały. i przetrzymały podróż tutaj
en There' s a phone out in front
pl Przy wyjściu
en The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status
pl Reguła podana w wykazie określa minimalny stopień wymaganej obróbki lub przetworzenia, a przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia również nadaje status pochodzenia i odwrotnie, przeprowadzenie mniejszego zakresu obróbki lub przetworzenia nie nadaje statusu pochodzenia
en Let' s just go out to dinner and forget it
pl Chodźmy na kolację i zapomnijmy o tym
en points out that an ambitious and effective climate policy can prevent the escalation of social inequalities as a consequence of climate change
pl Zaznacza, że ambitna i efektywna polityka w zakresie zmian klimatu może zapobiec nasilaniu się nierówności społecznych spowodowanych zmianami klimatu
en Well, I thought, a coming- out present!
pl Pomyślałam o prezencie dla ciebie!
en Annex III.A sets out the tariff quotas, the duty to be applied and the maximum quantities to be imported during each import tariff quota period or subperiod
pl Załącznik III.A określa kontyngenty taryfowe, stosowane należności celne oraz ilości maksymalne, które można przywieźć w każdym okresie lub podokresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego
en The assessment of these applications shows that certain procedures should be required to protect workers from exposure to the additives set out in the Annexes
pl Ocena wyżej wspomnianych wniosków pokazuje, że powinny być wymagane pewne procedury chroniące pracowników przed narażeniem na dodatki określone w załącznikach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177724 zdań frazy out.Znalezione w 46,348 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.