wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • na zewnątrz   
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią (zwykle budynkiem)
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią
 • precz   
   
  gwałtowne wyrażenie niechęci, sprzeciwu, tego że ma się czegoś dość
 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
Away from the inside or the centre.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
means of exit
 
away from the inside or the centre
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
Used to intensify or emphasize.
 
Away from; at a distance.
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
Away from the inside.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
away from expected or default place
 
away from the inside
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
removal from play in baseball
 
Openly acknowledging one's homosexuality.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (41)

(VAUKES) bag in bag out filter housings
wyjście obudowy filtra typu bag in bag
A Grand Day Out
Wallace i Gromit: Podróż na Księżyc
act out
urzeczywistniać; realizować; ; spełnić; wykonać; zrealizować
Backlight time out
Limit czasu podświetlenia
barrier knock-up-and-out call option
opcja kupna z barierą wyjścia w górę
camp out
obozować
carry out
czynić czymś; robić; przeprowadzać; wynieść; skłaniać do czegoś; wykonać; spełnić; spełniać; wykonywać; czynić; ; wynosić
cast out
wyganiać; wyrzucać; wygnać
clean out
oczyścić; wyczyścić; oczyszczać
clear out
usuwać; wynocha; pryskać
come out
ukazać się; wyjść; występować; wychodzić; wypadać; wypaść; ; tryskać
Country from which you carry out cross-border acquiring
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
die out
wygasła rodzina; wygasać; wymierać; wygasnąć; wymrzeć
dig out
odkopać
Down and Out in Paris and London
Na dnie w Paryżu i w Londynie
fan-out thread
wątek rozdysponowujący
follow out
wykonywać; przeprowadzać
get out!
spadaj! wynoś się!
Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert
Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert
gush out
zalewać
hand out
dawać; rozdzielić; wydać; ; rozdać; rozdawać
hire out
wynająć
kick out
wyrzucać
lean out
wychylać się
let out
wypuszczać; poszerzać; wydać; wynajmować; wynająć; wypuścić
look-out
ambona; straż; perspektywa; widok; obserwator
make a mountain out of a molehill
robić z igły widły;
may I take you out
czy mogę cię gdzieś zabrać
move out
wyprowadzać się
opt out
nie zgadzać się na uczestnictwo
Out of Control
Out of Control
Out of Office Assistant
Asystent podczas nieobecności
Wid Out Ya
Wid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The corporate crisis centering on Ben Feld has begun to escalate out of control
pl Kryzys korporacji skupiający się na Ben Feld zaczął eskalować poza kontrolę
en A little bit of blood came out last week
pl Małe krwawienie w zeszłym tygodniu
en This need not be carried out on animals when no abnormalities have been detected under points ‧ or
pl Nie ma potrzeby wykonywania powyższego monitoringu na zwierzętach, u których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wyniku badań przeprowadzonych zgodnie z pkt ‧ lub
en Attention is drawn to the fact that the exercise of most procedural rights set out in the basic Regulation depends on the party
pl Zwraca się uwagę na fakt, że wykonywanie większości praw proceduralnych określonych w rozporządzeniu zasadniczym zależy od zgłoszenia się przez stronę w terminach wymienionych w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
en System lay-out (electrical connections, vacuum connections compensation hoses, etc
pl Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp
en At the request of the Greek authorities, a new assessment of the organisation has been carried out on the basis of two fact-finding inspections carried out by EMSA between ‧ and ‧ November
pl Na wniosek władz greckich przeprowadzono nową ocenę organizacji na podstawie dwóch inspekcji informacyjnych przeprowadzonych przez EMSA w okresie między ‧ a ‧ listopada ‧ r
en It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level
pl Szczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów
en He found somebody that could help us out
pl Ale on znalazł coś, co może nam pomóc
en This entails the mobilisation of a total sum of EUR 2 405 671 from the EGF for Portugal, and concerns the 839 redundancies carried out at Qimonda Portugal S.A. between 8 June and 8 October last year.
pl Pociąga to za sobą uruchomienie z EFG dla Portugalii łącznej kwoty 2 405 671 euro i dotyczy 839 zwolnień, do których doszło w Qimonda Portugal SA od 8 czerwca do 8 października ubiegłego roku.
en Welcomes the Commission's proposal regarding the rights of children and their protection; notes that the Commission's strategy regarding gender mainstreaming policy is very general; expects the Commission, therefore, to set out, as a matter of urgency, the details of the initiatives to be launched in ‧; calls on the Commission to ensure that Daphne ‧ comes into force in due time
pl z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący praw dziecka oraz ich ochrony; odnotowuje, że ustalona strategia dotycząca polityki uwzględniania problematyki równości płci jest bardzo ogólna; oczekuje zatem od Komisji niezwłocznego poinformowania o inicjatywach, jakie zamierza wprowadzić w ‧ r.; wzywa Komisję do zagwarantowania, że Daphne ‧ wejdzie w życie w odpowiednim terminie
en The checks referred to in paragraph ‧ shall be carried out on behalf of the Community, which shall meet the costs incurred
pl Kontrole określone w ust. ‧ przeprowadzane są w imieniu Wspólnoty, która pokrywa ponoszone koszty
en I just always figured we had time to straighten things out
pl Zawsze liczyłem na to, że będzie czas by to wszystko wyjaœnić
en While carrying out their tasks, transmission system operators shall take into account the codes adopted by the European Network of Transmission System Operators for Gas
pl Wykonując swoje zadania, operatorzy systemów przesyłowych uwzględniają kodeksy przyjęte przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu
en If I see there' s nothing out there, there' s no reason for us to go on
pl Kiedy się przekonam, że tam nic nie ma, wy nie musicie już tego robić
en He was killed making a routine traffic stop in daylight... by some punk who didn' t want no ticket... when his partner supposed to get out of the car... and back him up, he didn' t
pl Został zabity przy rutynowej kontroli drogowej, w dzień... przez jakiegoś punka, który nie chciał się wylegitymować... a kiedy jego partner powinien wysiąść z wozu i go ubezpieczać, nie zrobił tego
en Keep half your group out of range... for the next run
pl Pozostaw połowę grupy w odwodzie do następnego ataku
en Who will carry out the advertising campaign?
pl Kto będzie odpowiedzialny za realizację kampanii?
en VARIOUS MATERIALS OF LITTLE VALUE SUCH AS PAINTS, VARNISHES, WALLPAPER, ETC., USED IN THE BUILDING, FITTING-OUT AND DECORATION OF TEMPORARY STANDS OCCUPIED BY REPRESENTATIVES OF THIRD COUNTRIES AT A TRADE FAIR OR SIMILAR EVENT, WHICH ARE DESTROYED BY BEING USED
pl różne materiały o niewielkiej wartości jak farby, lakiery, tapety itp., wykorzystywane do budowy, wykończenia czy dekoracji tymczasowych stoisk zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na targach lub podobnych imprezach, które ulegają zniszczeniu podczas użytkowania
en Not until I find out what' s on level
pl Nie dopóki się nie dowiem, co jest na poziomie
en Whereas it appears that the abovementioned checks carried out in the third countries referred to in Decision ‧/EEC, without prejudice to the fact that the former
pl okazuje się, że powyższe kontrole przeprowadzane w państwach trzecich określonych w decyzji ‧/EWG, bez uszczerbku dla faktu, że była
en The task of comparing the results of tests with the specifications prescribed and of carrying out organoleptic tests should be entrusted to inspection boards
pl Zadanie porównywania wyników testów z ustalonymi specyfikacjami i przeprowadzania testów organoleptycznych należy powierzyć wydziałom inspekcji
en Periodic measurements of the emissions into the air and water shall be carried out in accordance with points ‧.‧ and
pl Okresowe pomiary emisji do powietrza i wody są wykonywane zgodnie z pkt ‧.‧ i
en The Commission is looking to conclude agreements with bodies and institutes suitably qualified to carry out one or more of the following surveys for the next three years
pl Komisja pragnie zawrzeć umowy z odpowiednio wykwalifikowanymi podmiotami i instytutami w celu przeprowadzenia jednego lub więcej spośród następujących sondaży w ciągu najbliższych trzech lat
en It is true that heated debates took place in the Council on the best ways to ensure that peripheral Member States do not feel locked out, and eventually a qualified majority was formed in the Council, and I hope - and I believe that the discussion has shown this as well - in Parliament, too.
pl To prawda, że w Radzie toczyły się ożywione dyskusje dotyczące najlepszych sposobów zapewnienia, aby peryferyjne państwa członkowskie nie poczuły się odizolowane; w końcu w Radzie uformowała się większość kwalifikowana i mam nadzieję - a uważam, że obecna dyskusja na to wskazuje - że tak będzie także w Parlamencie.
en Mr President, British taxpayers will end up contributing some GBP 10 billion to prop up the euro - a currency we resolutely rejected - as part of the GBP 215 billion hand-out from the International Monetary Fund.
pl Panie przewodniczący! Brytyjscy podatnicy zapłacą w sumie około 10 miliardów funtów dla wsparcia euro - waluty, którą stanowczo odrzuciliśmy - w ramach 215 miliardów funtów wypłat z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177723 zdań frazy out.Znalezione w 26,555 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.