wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • na zewnątrz   
  (Adverbial  )
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią (zwykle budynkiem)
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią
   
  away from expected or default place
 • precz   
  (Interjection  )
   
  gwałtowne wyrażenie niechęci, sprzeciwu, tego że ma się czegoś dość
 • aut   
  (Noun  )
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • poza   
 • zewnętrzny   
  (Adjectival  )
 • poza czymś   
   
  away from expected or default place
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • prawy   
  (Adjectival  )
 • przekonać   
 • wierzchni   
  (Adjectival  )
 • wynocha   
 • z   
 • zakazany   
  (Adjectival  )
 • zewnątrz   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
Away from the inside or the centre.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
means of exit
 
away from the inside or the centre
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
Used to intensify or emphasize.
 
Away from; at a distance.
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
Away from the inside.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
away from the inside
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
removal from play in baseball
 
Openly acknowledging one's homosexuality.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (40)

acting out
acting-out
barrier knock-down-and-out put option
opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół
barrier knock-up-and-out call option
opcja kupna z barierą wyjścia w górę
barrier knock-up-and-out put option
opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę
call out
wywoływać; wykrzykiwać; wywołać; zawołać
camp out
obozować
carry out
czynić czymś; robić; przeprowadzać; wynieść; skłaniać do czegoś; realizować; wykonać; spełnić; spełniać; wykonywać; czynić; ; wynosić
chucker-out
bramkarz
come out
ukazać się; wyjść; występować; wychodzić; wypadać; wypaść; ; tryskać
Country from which you carry out cross-border acquiring
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
day in, day out
dzień po dniu
die out
wygasła rodzina; wygasać; wymierać; wygasnąć; wymrzeć
dig out
odkopać
Down and Out in Paris and London
Na dnie w Paryżu i w Londynie
down but not out
jeszcze Polska nie zginęła
draw out
wydłużać; wyciągać; ciągnąć; narysować; wydobyć; wysuwać
drop-out years
nie liczące się lata
drown out
zagłuszanie
drying out
wysuszanie
fan-out thread
wątek rozdysponowujący
far-out
niezwykły
freak out
; oszaleć
get out
wynosić; wyleźć; wysiąść; wynoś się; iść w górę; wydać się; ; wyłazić; wysiadać; wyjmować; wyjść; uciekać; wynocha; wyjąć; zejść; wyjść na jaw; wychodzić
it came out that
okazało się, że
jump out
wyskoczyć; wyskakiwać
kick out
wyrzucać
knock out
znokautować; wybić; powalić
knock-out
nokautowy; wypychacz; nokaut; wyrzutnik
lay out
rozłożyć; budować; rozkładać; łożyć; zabijać; zabić; wydatkować
Out of Control
Out of Control
Out of Exile
Out of Exile
Out of Office Assistant
Asystent podczas nieobecności
Seconds Out
Seconds Out
Spit It Out
Spit It Out

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
en agree with the manufacturer on a location where the examinations and tests will be carried out
pl uzgadnia ze składającym wniosek producentem miejsce, w którym przeprowadzone zostaną badania i testy
en Such a controlled liquidation, possibly carried out in conjunction with a contribution of public funds, may be applied in individual cases, either as a second step, after rescue aid to an individual financial institution when it becomes clear that the latter cannot be restructured successfully, or in one single action
pl Taka kontrolowana likwidacja, możliwie połączona z wkładem publicznych środków, może być stosowana w indywidualnych przypadkach, bądź jako następny krok po udzieleniu pomocy na ratowanie indywidualnej instytucji finansowej, gdy stanie się jasne, że nie może ona zostać pomyślnie zrestrukturyzowana, bądź też jako jedyne działanie
en The arrangements for import into the Community applicable to certain agricultural products originating in Romania as set out in Annex A(a) and A(b) and the arrangements for import into Romania applicable to certain agricultural products originating in the Community as set out in Annex B(a) and B(b) to this Protocol shall replace those set out in Annexes ‧ and ‧ as referred to in Article ‧) and ‧), as amended, of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part
pl Uzgodnienia dotyczące przywozu do Wspólnoty mające zastosowanie do niektórych produktów rolnych pochodzących z Rumunii, określonych w załącznikach Aa) i Ab), oraz uzgodnienia dotyczące przywozu do Rumunii mające zastosowanie do niektórych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, określonych w załączniku Ba) i Bb) do niniejszego Protokołu, zastępują ustalenia przedstawione w załącznikach ‧ i ‧ zgodnie ze zmienionym artykułem ‧ ustępy ‧ i ‧ Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony
en Get him out of here
pl Wyciągnąć go stamtąd
en Attention is drawn to the fact that the exercise of most procedural rights set out in the basic Regulation depends on the parties making themselves known within the period provided for by the present Regulation
pl Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez strony w terminie ustalonym w niniejszym rozporządzeniu
en The dossiers concerning the active substances identified in the Annex to this Decision, which were submitted to the Commission and the Member States with a view to obtaining the inclusion of these substances in Annex I to Directive ‧/EEC, satisfy in principle the data and information requirements set out in Annex ‧ to Directive ‧/EEC
pl Dokumentacje dotyczące substancji czynnych określonych w Załączniku do niniejszej decyzji, które zostały przedłożone Komisji i Państwom Członkowskim w celu włączenia tych substancji do załącznika I do dyrektywy ‧/EWG, zasadniczo spełniają wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG
en Spencer, come out of there!
pl Spencer, wyjdź stamtąd!
en President-in-Office of the Council. - (SL) With regard to the additional question from Mr Fernandes: of course I cannot rule out the possibility of something similar being introduced for disabled persons and persons with reduced mobility travelling by sea.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) W odniesieniu do dodatkowego pytania skierowanego przez pana posła Fernandesa: oczywiście nie mogę wykluczyć możliwości, iż wprowadzono już wcześniej coś podobnego dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą morską.
en Therefore, the conditions set out in Article ‧ of the basic Regulation to assess cumulatively imports of the product concerned from these countries with imports of the product concerned from Algeria were not fulfilled
pl Dlatego też warunki, określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, dotyczące skumulowanej oceny przywozu produktu objętego postępowaniem z wymienionych krajów oraz przywozu produktu objętego postępowaniem z Algierii, nie zostały spełnione
en This supporting evidence must include the results of tests carried out by the appropriate laboratory of the manufacturer or on his behalf
pl Taki dowód popierający musi zawierać wyniki prób przeprowadzonych przez właściwe laboratoria wytwórcy lub w jego imieniu
en Writing the lead-out may take some time
pl Nagrywanie Lead-out może zająć trochę czasu
en formalising the process for checking out the system from the safety standpoint: section
pl formalizacja procesu sprawdzania systemu z punktu widzenia bezpieczeństwa: sekcja
en So, I think that she was... sort of crying out for help there... a little bit
pl Więc myślę, że w ten sposób, krzyczała tam o jakąś pomoc
en The European Data Protection Supervisor and the national supervisory authorities, acting within the scope of their respective competences, should cooperate actively and ensure coordinated supervision of processing carried out in pursuance of this Regulation
pl Europejski Inspektor Ochrony Danych i krajowe organy nadzorcze, działając w ramach właściwych sobie kompetencji, powinni czynnie współpracować oraz zapewniać koordynację nadzoru nad przetwarzaniem danych na mocy niniejszego rozporządzenia
en Could the President of this House, in addition to his message of sympathy read out earlier on today, send a very stern warning to the junta of Burma and indirectly to their guardians in Beijing telling them to stop frustrating international assistance efforts and start at least trying to behave, if not democratically, at least humanely towards their own people?
pl Czy przewodniczący tej izby mógłby, oprócz przesłania współczucia odczytanego wcześniej w dniu dzisiejszym, przesłać ostre ostrzeżenie juncie z Birmy i pośrednio do jej protektorów w Pekinie, żeby przestali blokować pomoc międzynarodową i zaczęli zachowywać się, jeżeli nie demokratycznie, to przynajmniej po ludzku, wobec swoich własnych obywateli?
en The Commission will also send experts to carry out a study of business safety measures in the supply chain, and will report further on this in the first quarter of 2008.
pl Komisja wyśle także ekspertów, aby przeprowadzili badanie środków bezpieczeństwa przedsiębiorstw w łańcuchu dostawy i przedstawi sprawozdanie na ten temat w pierwszym kwartale 2008 r.
en It will also be necessary, as highlighted by the Commission, to carry out an in-depth analysis of existing possibilities before proposals for a harmonised cost-sharing model of cost allocation are put forward
pl Jak stwierdziła Komisja, przed opracowaniem propozycji ujednoliconego modelu podziału kosztów konieczna będzie gruntowna analiza istniejących możliwości
en The main points in the specification are set out in
pl Główne punkty specyfikacji wymienione są w
en I wonder if there' s some kind of specialized serial killer out there
pl Może to sprawka seryjnego zabójcy?
en whereas, furthermore, the management system introduced by this Regulation covers operations relating to the fishing of Mediterranean stocks carried out by vessels flying the flag of a third country in Community ports
pl system zarządzania wprowadzony przez niniejsze rozporządzenie obejmuje działalność związaną z połowami śródziemnomorskich zasobów przeprowadzanymi przez statki pływające pod banderą państw trzecich w portach Wspólnoty
en The cheese contains at least ‧ grams of dry matter per ‧ grams of cheese and ‧ grams of fats per ‧ grams of cheese when it is completely dried out
pl gram sera zawiera co najmniej ‧ gram masy suchej i ‧ gram tłuszczu po całkowitym osuszeniu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177724 zdań frazy out.Znalezione w 30,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.