wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • na zewnątrz   
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią (zwykle budynkiem)
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią
 • precz   
   
  gwałtowne wyrażenie niechęci, sprzeciwu, tego że ma się czegoś dość
 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
Openly acknowledging one's homosexuality.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Used to intensify or emphasize.
 
away from the inside
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
means of exit
 
removal from play in baseball
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
Away from the inside.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
away from the inside or the centre
 
away from expected or default place
 
Away from the inside or the centre.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
Away from; at a distance.
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (45)

A Grand Day OutWallace i Gromit: Podróż na Księżyc
air outwietrzyć
as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishmentw sprawach dotyczących sporów wynikających z działalności filii, agencji lub innego oddziału
before the week is outnim się ten tydzień skończy
black-outzamroczenie; zaciemnienie
break outwybuchać; wybuchnąć; uciec; uciekać
bring outwydać; wynosić
burst outwybuchać
call outwywołać; zawołać; wywoływać
camp outobozować
carry outspełnić; wykonać; wynosić; ; spełniać; wykonywać; przeprowadzać; robić; czynić czymś; wynieść; czynić; skłaniać do czegoś
cast outwyganiać; wyrzucać; wygnać
clear outwynocha; usuwać; pryskać
Coming outComing out
copy outprzepisywać
dig outodkopać
don't lean outnie wychylaj się
don't throw the baby out with the bathwater
Ease OutŁagodnie na zewnątrz
eat a meal out
Fade Out, To WhiteStopniowe ściemnienie, do bieli
far-outniezwykły
fit outwyposażyć; wyposażać; umeblować; wyekwipować
from time out of mindod niepamiętnych czasów
get out; zejść; uciekać; wyjmować; wynocha; wysiąść; wysiadać; wyleźć; wydać się; wynoś się; wyłazić; wyjść; wychodzić; wyjąć; iść w górę; wyjść na jaw; wynosić
get out of a carzejść; iść w górę; wychodzić; wyjść
hammer out
hang outprzesiadywać; mieszkać
it's not out of the question thatnie jest wykluczone, że
kick outwyrzucać
kick sb. outwykopać; wyrzucić
kick-outwypychacz
lean outwychylać się
leave outpominąć; ; pomijać; opuścić; opuszczać
log out; wylogować się; wylogowywać; wylogować
marrying-outegzogamia
Movin’ OutMovin’ Out
Multipress time outLimit czasu wielokrotnego naciśnięcia
nine times out of tendziewięć razy na dziesięć
nose outwywąchać; wyniuchać
one can't rule out the possibility thatnie można wykluczyć ewentualności, że
Out of ControlOut of Control
Putting-Out systemNakład
Sign OutWyloguj
Wid Out YaWid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
Are you out of your mind?Uspokój się, McKay
Oh, there was this hot liliguard that asked me outBył taki ratownik, z którym się umówiłam
In the event that such measures are introduced, reviews carried out pursuant to Article ‧ shall also consider whether Annex I should be amended to include emissions from these activities in a harmonised way throughout the CommunityW przypadku gdy wprowadzone są takie środki, przeglądy przeprowadzone na podstawie art. ‧ rozważają również czy załącznik I powinien zostać zmieniony w celu objęcia emisji z tych czynności w sposób zharmonizowany w całej Wspólnocie
He scared me out of my witsPrawie się zesrałem ze strachu
What do you mean, his radio' s out?Jak to nie działa?
Annex I shall be amended as set out in Annex I to this Decisionw załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji
Points out that reform of Directive ‧/‧/EC must tackle its various loopholes and deficiencies, as they prevent discovery of tax evasion and fiscal fraud operationspodkreśla, że reforma dyrektywy ‧/‧/WE powinna zaradzić różnym lukom i brakom tej dyrektywy, które utrudniają wykrycie przypadków unikania podatków i wykrycie oszustw podatkowych
The aid is also granted in line with §‧ and §‧ of Saxony's Budget Regulations (Sächsische Haushaltsordnung- SäHO, SächsGVBl. ‧, p. ‧) and the corresponding administrative provisions, as amended, enacted by the Saxony Ministry of Finance, subject to the variant or special rules set out in Förderrichtlinie Krisen und Notstände- RL KuNPomoc przyznano ponadto na podstawie rozporządzenia budżetowego Saksonii, § ‧ i ‧: Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl ‧, s. ‧), jak również towarzyszących mu przepisów wykonawczych saksońskiego ministerstwa finansów wraz z późniejszymi zmianami, przy uwzględnieniu odmiennych lub szczególnych przepisów zawartych w Förderrichtlinie Krisen und Notstände – RL KuN
This item shall include both debt securities and debts for which negotiable certificates have been issued, in particular deposit receipts, «bons de caisse» and liabilities arising out of own acceptances and promissory notesNiniejsza pozycja obejmuje zarówno dłużne papiery wartościowe, jak i zobowiązania, dla których wystawiono zbywalne świadectwa, w szczególności kwity depozytowe, bons de caisse i zobowiązania wynikające z własnych weksli akceptowanych i własnych weksli
Without prejudice to Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, the dossiers concerning the active substances identified in the Annex to this Decision, which were submitted to the Commission and the Member States with a view to obtaining the inclusion of those substances in Annex I to that Directive, satisfy in principle the data and information requirements set out in Annex ‧ to that DirectiveNie naruszając przepisów art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, spełnia w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku ‧ do tej dyrektywy
Catherine Stihler and Werner Langen had pointed out that their voting machines had not worked during the votes on the two reports by Neil Parish (A‧-‧/‧ and ACatherine Stihler i Werner Langen zgłosili, że ich urządzenia do głosowania nie działały podczas głosowań nad dwoma sprawozdaniami posła Parisha (A‧-‧/‧ i A
As I was...When I came out of the store...... it came to meGdy wyszłam ze sklepu... coś mnie naszło
Is there a back way out?Jest tu tylne wyjście?
This appropriation is intended to cover work on the fitting-out of buildings for the purposes of the physical and material safety of persons and propertyŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i materialne osób i mienia
Whereas, in view of the shift in local consumption habits towards more skimmed-milk products, and as a result of a request by the Spanish authorities, the list of fresh milk products set out in the Annex to Regulation (EEC) No ‧ should be amendedz uwagi na zmianę lokalnych przyzwyczajeń konsumpcyjnych w kierunku produktów wyprodukowanych z bardziej odtłuszczonego mleka oraz na wniosek władz hiszpańskich należy zmienić wykaz produktów ze świeżego mleka, ustanowiony w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr
The Parties shall promptly consult, at the request of any of them, on any question arising out of the interpretation or application of this AgreementNa wniosek dowolnej ze Stron, Strony niezwłocznie konsultują się w sprawie wszelkich kwestii związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy
I' il have to work out a special rate for youDla ciebie ustalę specjalną stawkę
Face will find out for usTego dowie się Buźka
The reports had already pointed out that Kahla ‧ would not generate any profits during at least the first two years, which is what in fact happenedW ekspertyzach podkreślono już, że przedsiębiorstwo Kahla ‧ przynajmniej w trakcie pierwszych dwóch lat nie będzie wypracowywać zysku
And I am very concerned... about the way things have turned out hereI niepokoi mnie to jaki... sprawy nabrały tu obrót
The measures set out in paragraph ‧ shall apply to credit and financial institutions in their activities withŚrodki wymienione w ust. ‧ mają zastosowanie do działań prowadzonych przez instytucje finansowe i kredytowe z
Calls upon the Commission- in line with what is set out in paragraphs ‧ et seq of this Resolution and in view of the absence of guarantees from one Member State- to apply the Community rules on the suspension of payments in its capacity as the body ultimately responsible for the sound financial management of Community fundszwraca się do Komisji, zgodnie z ust. ‧ i kolejnymi niniejszej rezolucji oraz wobec braku gwarancji ze strony danego państwa członkowskiego, o zastosowanie wspólnotowych przepisów dotyczących zawieszenia płatności
Highlights the attraction exerted by the European model and the major role of the Union and of the Member States in world trade; underlines the need for a labour market which is open to all citizens and flexible enough to help people opt into the market and which does not force older people willing to work out of their jobspodkreśla atrakcyjność modelu europejskiego i znaczenie roli Unii i Państw Członkowskich w handlu światowym; zaznacza potrzebę stworzenia rynku pracy na tyle otwartego na wszystkich obywateli i wystarczająco elastycznego, aby ludzie wyrazili dla niego poparcie; rynek ten zarazem nie powinien zmuszać osób starszych do pracy poza miejscem ich stałego zamieszkania
setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar on fishing off the coast of Madagascar for the period from ‧ January ‧ to ‧ Decemberokreślający wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia ‧ Stycznia ‧ r. do dnia ‧ Grudnia ‧ r
We' ‧ straighten this outWyjaśnimy to
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177724 zdań frazy out.Znalezione w 58,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.