wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • na zewnątrz   
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią (zwykle budynkiem)
   
  poza daną ograniczoną przestrzenią
 • precz   
   
  gwałtowne wyrażenie niechęci, sprzeciwu, tego że ma się czegoś dość
 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
Openly acknowledging one's homosexuality.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Used to intensify or emphasize.
 
away from the inside
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
means of exit
 
removal from play in baseball
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
Away from the inside.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
away from the inside or the centre
 
away from expected or default place
 
Away from the inside or the centre.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
Away from; at a distance.
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (45)

A Grand Day OutWallace i Gromit: Podróż na Księżyc
air outwietrzyć
as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishmentw sprawach dotyczących sporów wynikających z działalności filii, agencji lub innego oddziału
before the week is outnim się ten tydzień skończy
black-outzamroczenie; zaciemnienie
break outwybuchać; wybuchnąć; uciec; uciekać
bring outwydać; wynosić
burst outwybuchać
call outwywołać; zawołać; wywoływać
camp outobozować
carry outspełnić; wykonać; wynosić; ; spełniać; wykonywać; przeprowadzać; robić; czynić czymś; wynieść; czynić; skłaniać do czegoś
cast outwyganiać; wyrzucać; wygnać
clear outwynocha; usuwać; pryskać
Coming outComing out
copy outprzepisywać
dig outodkopać
don't lean outnie wychylaj się
don't throw the baby out with the bathwater
Ease OutŁagodnie na zewnątrz
eat a meal out
Fade Out, To WhiteStopniowe ściemnienie, do bieli
far-outniezwykły
fit outwyposażyć; wyposażać; umeblować; wyekwipować
from time out of mindod niepamiętnych czasów
get out; zejść; uciekać; wyjmować; wynocha; wysiąść; wysiadać; wyleźć; wydać się; wynoś się; wyłazić; wyjść; wychodzić; wyjąć; iść w górę; wyjść na jaw; wynosić
get out of a carzejść; iść w górę; wychodzić; wyjść
hammer out
hang outprzesiadywać; mieszkać
it's not out of the question thatnie jest wykluczone, że
kick outwyrzucać
kick sb. outwykopać; wyrzucić
kick-outwypychacz
lean outwychylać się
leave outpominąć; ; pomijać; opuścić; opuszczać
log out; wylogować się; wylogowywać; wylogować
marrying-outegzogamia
Movin’ OutMovin’ Out
Multipress time outLimit czasu wielokrotnego naciśnięcia
nine times out of tendziewięć razy na dziesięć
nose outwywąchać; wyniuchać
one can't rule out the possibility thatnie można wykluczyć ewentualności, że
Out of ControlOut of Control
Putting-Out systemNakład
Sign OutWyloguj
Wid Out YaWid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
The corporate crisis centering on Ben Feld has begun to escalate out of controlKryzys korporacji skupiający się na Ben Feld zaczął eskalować poza kontrolę
A little bit of blood came out last weekMałe krwawienie w zeszłym tygodniu
This need not be carried out on animals when no abnormalities have been detected under points ‧ orNie ma potrzeby wykonywania powyższego monitoringu na zwierzętach, u których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wyniku badań przeprowadzonych zgodnie z pkt ‧ lub
Attention is drawn to the fact that the exercise of most procedural rights set out in the basic Regulation depends on the partyZwraca się uwagę na fakt, że wykonywanie większości praw proceduralnych określonych w rozporządzeniu zasadniczym zależy od zgłoszenia się przez stronę w terminach wymienionych w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
System lay-out (electrical connections, vacuum connections compensation hoses, etcBudowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp
At the request of the Greek authorities, a new assessment of the organisation has been carried out on the basis of two fact-finding inspections carried out by EMSA between ‧ and ‧ NovemberNa wniosek władz greckich przeprowadzono nową ocenę organizacji na podstawie dwóch inspekcji informacyjnych przeprowadzonych przez EMSA w okresie między ‧ a ‧ listopada ‧ r
It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert levelSzczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów
He found somebody that could help us outAle on znalazł coś, co może nam pomóc
This entails the mobilisation of a total sum of EUR 2 405 671 from the EGF for Portugal, and concerns the 839 redundancies carried out at Qimonda Portugal S.A. between 8 June and 8 October last year.Pociąga to za sobą uruchomienie z EFG dla Portugalii łącznej kwoty 2 405 671 euro i dotyczy 839 zwolnień, do których doszło w Qimonda Portugal SA od 8 czerwca do 8 października ubiegłego roku.
Welcomes the Commission's proposal regarding the rights of children and their protection; notes that the Commission's strategy regarding gender mainstreaming policy is very general; expects the Commission, therefore, to set out, as a matter of urgency, the details of the initiatives to be launched in ‧; calls on the Commission to ensure that Daphne ‧ comes into force in due timez zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący praw dziecka oraz ich ochrony; odnotowuje, że ustalona strategia dotycząca polityki uwzględniania problematyki równości płci jest bardzo ogólna; oczekuje zatem od Komisji niezwłocznego poinformowania o inicjatywach, jakie zamierza wprowadzić w ‧ r.; wzywa Komisję do zagwarantowania, że Daphne ‧ wejdzie w życie w odpowiednim terminie
The checks referred to in paragraph ‧ shall be carried out on behalf of the Community, which shall meet the costs incurredKontrole określone w ust. ‧ przeprowadzane są w imieniu Wspólnoty, która pokrywa ponoszone koszty
I just always figured we had time to straighten things outZawsze liczyłem na to, że będzie czas by to wszystko wyjaœnić
While carrying out their tasks, transmission system operators shall take into account the codes adopted by the European Network of Transmission System Operators for GasWykonując swoje zadania, operatorzy systemów przesyłowych uwzględniają kodeksy przyjęte przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu
If I see there' s nothing out there, there' s no reason for us to go onKiedy się przekonam, że tam nic nie ma, wy nie musicie już tego robić
He was killed making a routine traffic stop in daylight... by some punk who didn' t want no ticket... when his partner supposed to get out of the car... and back him up, he didn' tZostał zabity przy rutynowej kontroli drogowej, w dzień... przez jakiegoś punka, który nie chciał się wylegitymować... a kiedy jego partner powinien wysiąść z wozu i go ubezpieczać, nie zrobił tego
Keep half your group out of range... for the next runPozostaw połowę grupy w odwodzie do następnego ataku
Who will carry out the advertising campaign?Kto będzie odpowiedzialny za realizację kampanii?
VARIOUS MATERIALS OF LITTLE VALUE SUCH AS PAINTS, VARNISHES, WALLPAPER, ETC., USED IN THE BUILDING, FITTING-OUT AND DECORATION OF TEMPORARY STANDS OCCUPIED BY REPRESENTATIVES OF THIRD COUNTRIES AT A TRADE FAIR OR SIMILAR EVENT, WHICH ARE DESTROYED BY BEING USEDróżne materiały o niewielkiej wartości jak farby, lakiery, tapety itp., wykorzystywane do budowy, wykończenia czy dekoracji tymczasowych stoisk zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na targach lub podobnych imprezach, które ulegają zniszczeniu podczas użytkowania
Not until I find out what' s on levelNie dopóki się nie dowiem, co jest na poziomie
Whereas it appears that the abovementioned checks carried out in the third countries referred to in Decision ‧/EEC, without prejudice to the fact that the formerokazuje się, że powyższe kontrole przeprowadzane w państwach trzecich określonych w decyzji ‧/EWG, bez uszczerbku dla faktu, że była
The task of comparing the results of tests with the specifications prescribed and of carrying out organoleptic tests should be entrusted to inspection boardsZadanie porównywania wyników testów z ustalonymi specyfikacjami i przeprowadzania testów organoleptycznych należy powierzyć wydziałom inspekcji
Periodic measurements of the emissions into the air and water shall be carried out in accordance with points ‧.‧ andOkresowe pomiary emisji do powietrza i wody są wykonywane zgodnie z pkt ‧.‧ i
The Commission is looking to conclude agreements with bodies and institutes suitably qualified to carry out one or more of the following surveys for the next three yearsKomisja pragnie zawrzeć umowy z odpowiednio wykwalifikowanymi podmiotami i instytutami w celu przeprowadzenia jednego lub więcej spośród następujących sondaży w ciągu najbliższych trzech lat
It is true that heated debates took place in the Council on the best ways to ensure that peripheral Member States do not feel locked out, and eventually a qualified majority was formed in the Council, and I hope - and I believe that the discussion has shown this as well - in Parliament, too.To prawda, że w Radzie toczyły się ożywione dyskusje dotyczące najlepszych sposobów zapewnienia, aby peryferyjne państwa członkowskie nie poczuły się odizolowane; w końcu w Radzie uformowała się większość kwalifikowana i mam nadzieję - a uważam, że obecna dyskusja na to wskazuje - że tak będzie także w Parlamencie.
Mr President, British taxpayers will end up contributing some GBP 10 billion to prop up the euro - a currency we resolutely rejected - as part of the GBP 215 billion hand-out from the International Monetary Fund.Panie przewodniczący! Brytyjscy podatnicy zapłacą w sumie około 10 miliardów funtów dla wsparcia euro - waluty, którą stanowczo odrzuciliśmy - w ramach 215 miliardów funtów wypłat z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177723 zdań frazy out.Znalezione w 19,199 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.