Tłumaczenia na język polski:

  • nowe umiejętności podstawowe   

Przykładowe zdania z "new basic skills", pamięć tłumaczeniowa

add example
en We have some proposals in our EU 2020 strategy for new skills, for new jobs, for programmes for youth, but the basic thing is to restore the conditions for growth, including confidence in our economy.
pl W naszej strategii "UE 2020” zawarta jest pewna liczba propozycji dotyczących nowych kwalifikacji, nowych miejsc pracy czy programów dla młodzieży, lecz zasadniczą kwestią jest odbudowa warunków dla wzrostu, w tym zaufania do naszej gospodarki.
en Encourages investment in education and training, including the use of new technology, in order to raise the level of basic training for everyone, which will ensure that they are able to adapt in the future and acquire new skills through lifelong learning, as well as the development of measures to help young people with their initial integration into the labour market and older people and vulnerable groups with their reintegration in order to provide genuine career support throughout their working lives
pl zachęca do inwestycji w edukację i szkolenie, w tym z użyciem nowych technologii, w celu zwiększenia poziomu podstawowego wykształcenia wszystkich jako podstawowego warunku rozwijania zdolności do przyszłego dostosowywania się i zmiany zawodu poprzez uczenie się przez całe życie, oraz do rozwijania środków wspomagających rozpoczęcie życia zawodowego przez ludzi młodych, a także powrót ludzi starszych i grup szczególnie narażonych do życia zawodowego, w celu wspierania na drodze zawodowej przez cały okres trwania aktywnego życia zawodowego
en The basic skills of reading literacy and mathematics are also building blocks of the learning to learn competence: they help individuals to access, gain, process, assimilate and communicate new knowledge and skills, as well as help them to become autonomous learners
pl Podstawowe umiejętności: czytanie i matematyka, są także składową kompetencji określanej jako umiejętność uczenia się: pomagają dotrzeć do nowej wiedzy i nowych umiejętności, zdobyć je, przetworzyć, przyswoić i zaprezentować oraz zyskać samodzielność w nauce
en recognises that local and regional government has the responsibility to develop not only online public services, but also information and communication technologies (ICT) in lifelong learning (given that digital literacy is considered a new basic skill) and health care
pl uznaje, że na samorządach lokalnych i regionalnych spoczywa odpowiedzialność za umożliwienie dostępu online do usług użyteczności publicznej, jak również do technologii teleinformatycznych (ICT) w kształceniu ustawicznym (zakładając, że obsługa komputera uważana jest za nową podstawową umiejętność) a także w zakresie opieki zdrowotnej
en Most recently, at the June ‧ European Council meeting, Member States agreed on the objective of improving education levels in the context of the Europe ‧ Strategy for growth and jobs, in which the issue of basic skills forms an integral part of both the smart growth and inclusive growth agendas and contributes to flagship initiatives such as the Agenda for New Skills and Jobs and the Digital Agenda
pl Całkiem niedawno, na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu ‧ roku, państwa członkowskie wyznaczyły sobie za cel podnoszenie poziomu wykształcenia w kontekście strategii Europa ‧ na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; w strategii tej kwestia podstawowych umiejętności stanowi nieodłączny element zarówno programu inteligentnego wzrostu, jak i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ma się przyczynić do realizacji takich projektów przewodnich, jak program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz agenda cyfrowa
en The conclusions of the European Council meeting held in Lisbon on ‧ and ‧ March ‧ (the Lisbon Council), emphasised the need for adaptation of European education and training systems to the needs of the knowledge economy, and declared the promotion of new basic skills, in particular in information technologies, as one of the three main components of this new approach
pl We wnioskach Rady Europejskiej zebranej w Lizbonie w dniach ‧ i ‧ marca ‧ (Rada Lizbońska) podkreśla się potrzebę dostosowania europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i zadeklarowano promowanie nowych podstawowych umiejętności, w szczególności w technologiach informacyjnych, jako jeden z trzech głównych składników tego nowego podejścia
en The Commission Communication ''Making a European Area of Lifelong Learning a Reality'' and the subsequent Council Resolution of ‧ June ‧ on lifelong learning identified the provision of the new basic skills as a priority, and stressed that lifelong learning must cover learning from pre-school age to post-retirement age
pl W komunikacie Komisji Urzeczywistnianie europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej następnie rezolucji Rady z ‧ czerwca ‧ r. w sprawie uczenia się przez całe życie określono nowe umiejętności podstawowe o priorytetowym znaczeniu oraz podkreślono, że uczenie się przez całe życie musi obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego
en In November 2010, the Council invited the Commission and Member States to focus their joint work on the following areas: curriculum design, motivation for reading, literacy, maths, science and technology, the impact of new technologies on basic skills and their use in helping learners to acquire autonomy and maintain motivation, gender differences in performance and attitudes, the link between pupils' background and their mastery of basic skills and, finally, issues around teachers and teacher trainers as well as around schools' ethos and characteristics.
pl W listopadzie 2010 roku Rada wezwała Komisję i państwa członkowskie do skoncentrowania wspólnych działań na następujących obszarach: tworzenie programów nauczania, motywowanie do czytania, umiejętność czytania i pisania, matematyka, nauki przyrodnicze i technologia, wpływ nowych technologii na umiejętności podstawowe oraz ich wykorzystanie w pomaganiu uczniom w zdobyciu autonomii i zachowaniu motywacji, różnice płci w wynikach i postawach, związek między pochodzeniem uczniów a opanowaniem przez nich umiejętności podstawowych i wreszcie problemy dotyczące nauczycieli i osób kształcących nauczycieli, a także etosu i właściwości szkoły.
en The Commission Communication of ‧ November ‧ entitled Making a European Area of Lifelong Learning a Reality and the subsequent Council Resolution of ‧ June ‧ on lifelong learning identified the provision of the new basic skills as a priority and stressed that lifelong learning must cover learning from pre-school age to that of post-retirement
pl W komunikacie Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r., zatytułowanym Urzeczywistnianie europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej następnie rezolucji Rady z ‧ czerwca ‧ r. w sprawie uczenia się przez całe życie uznano kształcenie nowych umiejętności podstawowych za priorytet oraz podkreślono, że uczenie się przez całe życie musi obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego
en There is a great deal of activity to equip schools with new technology and to ensure basic ICT skills as part of digital competence
pl Podejmuje się wiele działań, by wyposażyć szkoły w nowe technologie, a uczniów – w ramach nabywania kompetencji informatycznych – w podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
en In addition to basic skills, key skills in the workplace of tomorrow will be e.g. interactive skills, self-management, the ability to learn and acquire new knowledge, extracting the essential from a complex flood of information, and the skills needed to work in multi-cultural workplaces and networks
pl W przyszłym środowisku pracy oprócz umiejętności podstawowych kluczowymi umiejętnościami będą m.in. zdolność współdziałania, samodzielne zarządzanie, zdolność do uczenia się i zdobywania nowej wiedzy, umiejętność wychwycenia istoty rzeczy z całego strumienia informacji oraz zdolność do pracy w otoczeniu wielokulturowym i w sieciach
en It stressed that Every citizen must be equipped with the skills needed to live and work in this new information society and that a European framework should define the new basic skills to be provided through lifelong learning: IT skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skills
pl Podkreślono, że każdy obywatel musi posiadać umiejętności niezbędne do tego, aby żyć i pracować w nowym społeczeństwie informacyjnym, a także, że konieczne są ramy europejskie określające nowe umiejętności podstawowe, które zapewnić ma uczenie się przez całe życie: umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych, kulturę techniczną, przedsiębiorczość i umiejętności społeczne
en This study shows that more than one third of the European workforce (‧ million persons) is low-skilled whilst it has been estimated that by ‧ almost ‧ % of new jobs will require tertiary level qualifications, just under ‧ % will require upper secondary schooling, and only about ‧% will be suitable for those with basic schooling
pl Z badania tego wynika, iż ponad jedną trzecią pracowników w Europie (‧ mln ludzi) stanowią osoby o niskich umiejętnościach, tymczasem według szacunków do ‧ r. prawie ‧ % nowych miejsc pracy będzie wymagało wykształcenia wyższego, niewiele poniżej ‧ %- wykształcenia średniego drugiego stopnia, zaś tylko ‧% będzie odpowiednie dla osób z wykształceniem podstawowym
en This could include issues such as: an early start to acquiring basic skills, a holistic approach to education which entails the development of all of each child’s abilities, the use of new assessment methods and their effect on the curriculum, the use of innovative pedagogical approaches such as inquiry-based science education (IBSE) and problem-based learning (PBL) in mathematics and science, continuous attention to reading literacy at all levels of education as opposed to just in the pre-primary and primary phases, and more personalised approaches to teaching and learning
pl Kwestia ta mogłaby objąć takie sprawy, jak: wczesne przekazywanie podstawowych umiejętności; całościowe podejście do edukacji (tzn. rozwijanie wszystkich zdolności każdego dziecka); stosowanie nowych metod oceny i ich wpływ na program nauczania; stosowanie nowatorskich podejść metodycznych, takich jak edukacja w zakresie nauk przyrodniczych oparta na samodzielnych poszukiwaniach (IBSE) czy opanowywanie matematyki i nauk przyrodniczych w drodze rozwiązywania problemów (PBL); stały wzgląd na umiejętność czytania na wszystkich szczeblach edukacji (a nie tylko na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym), a także bardziej zindywidualizowane podejście do nauczania i uczenia się
en The impact of new technologies on basic skills and their use in helping learners to acquire autonomy and maintain motivation
pl Wpływ nowych technologii na podstawowe umiejętności oraz wykorzystywanie tych technologii do usamodzielniania uczniów i podtrzymywania ich motywacji
en The Lisbon European Council of ‧ and ‧ March ‧ concluded that a European framework should define the new basic skills to be provided through lifelong learning as a key measure in Europe's response to globalisation and the shift to knowledge-based economies, and emphasised that people are Europe's main asset
pl Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach ‧ i ‧ marca ‧ r. ustalono, że konieczne jest sformułowanie europejskich ram określających nowe umiejętności podstawowe, rozwijane w toku uczenia się przez całe życie, które powinny być głównym elementem działania Europy w obliczu globalizacji oraz przejścia do modelu gospodarki opartej na wiedzy; podkreślono również, że ludzie są głównym zasobem Europy
en This study shows that more than one third of the European workforce (‧ million persons) is low-skilled whilst it has been estimated that by ‧ almost ‧ % of new jobs will require tertiary level qualifications, just under ‧ % will require upper secondary schooling, and only about ‧ % will be suitable for those with basic schooling
pl Z badania tego wynika, iż ponad jedną trzecią pracowników w Europie (‧ mln ludzi) stanowią osoby o niskich umiejętnościach, tymczasem według szacunków do ‧ r. prawie ‧ % nowych miejsc pracy będzie wymagało wykształcenia wyższego, niewiele poniżej ‧ % – wykształcenia średniego drugiego stopnia, zaś tylko ‧ % będzie odpowiednie dla osób z wykształceniem podstawowym
en The question of education and training is a very, very basic question because, as Commissioner Andor quite rightly said, not only do we need new skills, we need to send the old skills in the direction we want.
pl Problem edukacji i szkolenia to bardzo, bardzo podstawowy problem, ponieważ, jak słusznie powiedział pan komisarz Andor, potrzeba nam nie tylko nowych umiejętności, ale musimy też ukierunkować stare umiejętności w nowym, pożądanym przez nas kierunku.
en As was emphasised in the Lisbon agenda, this should include new basic skills, such as IT skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skills
pl Jak podkreślono w strategii lizbońskiej, należy uwzględnić nowe umiejętności podstawowe, takie jak umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych, kultura techniczna, przedsiębiorczość i umiejętności społeczne
en The new benchmark adopted by the Council under the framework aims at an adequate level of basic skills in reading, mathematics and science, by calling for the share of low achievers in reading, maths and science to be reduced to below ‧ % by
pl Zadbaniu o odpowiedni stopień opanowania podstawowych umiejętności w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych ma służyć nowy poziom odniesienia przyjęty przez Radę w kontekście wspomnianych ram współpracy: do ‧ roku odsetek osób osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych miałby spaść do poziomu poniżej ‧ %
en The Commission Communication Making a European Area of Lifelong Learning a Reality and the subsequent Council Resolution of ‧ June ‧ on lifelong learning identified the provision of the new basic skills as a priority, and stressed that lifelong learning must cover learning from preschool age to post-retirement age
pl W komunikacie Komisji Urzeczywistnianie europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej następnie rezolucji Rady z ‧ czerwca ‧ r. w sprawie uczenia się przez całe życie określono nowe umiejętności podstawowe o priorytetowym znaczeniu oraz podkreślono, że uczenie się przez całe życie musi obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego
en This seminar, together with the meeting of Directors-General of compulsory education, which incidentally took place the day before, focused on the difficulties pupils experience in acquiring basic skills, that is to say, their mother tongue, sciences and mathematics, as well as on the experience of Member States and the policy guidelines to be developed as regards the prevention of early school leaving.
pl Seminarium to oraz posiedzenie dyrektorów generalnych do spraw edukacji, które - nawiasem mówiąc - odbyło się dzień wcześniej, były poświęcone trudnościom, na jakie uczniowie napotykają podczas zdobywania podstawowych umiejętności, to znaczy uczenia się języka ojczystego, nauk ścisłych i matematyki, a także doświadczeniom państw członkowskich i wytycznym politycznym, które mają być opracowane w odniesieniu do zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki szkolnej.
en Education should be another field of priority: matching education to labour market needs and providing people with the requisite basic knowledge and skills
pl Kolejną dziedziną o znaczeniu priorytetowym powinna być edukacja: dopasowywanie edukacji do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie ludziom niezbędnego podstawowego poziomu wiedzy oraz umiejętności
en highlights the particular importance of early, pre-school learning and primary education for the development of basic competences, i.e. the knowledge, skills and attitudes that equip people to live and work in modern European society, and to acquire additional knowledge
pl Podkreśla szczególne znaczenie wczesnej edukacji na etapie nauczania przedszkolnego oraz w szkole podstawowej, a także przyswajania sobie dalszej wiedzy, dla rozwoju podstawowych kompetencji, rozumianych jako wiedza, umiejętności i postawy, dzięki którym ludzie mogą odnosić sukcesy osobiste i zawodowe we współczesnym społeczeństwie europejskim
en Teaching basic skills for adult learners
pl Uczenie podstawowych umiejętności dorosłych słuchaczy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 125739 zdań frazy new basic skills.Znalezione w 35,922 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.