wymowa: IPA: /nɛst/ nɛst      

Tłumaczenia na język polski:

 • gniazdo     
  (Noun  n) [etologia]
   
  place for depositing eggs
   
  bird-built structure
   
  konstrukcja najczęściej wykonana z gałęzi, traw, gliny stanowiąca schronienie ptaków i innych zwierząt;
   
  zool. zoologia, zoologiczny konstrukcja lęgowa najczęściej ptaków i innych zwierząt;
   
  bird-built structure
 • zagnieździć   
  (Verb  )
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
   
  to place in a nest
 • gniazdko   
  (Noun  n)
   
  snug residence
   
  snug residence
 • gnieździć   
  (Verb  )
   
  to build or settle into a nest
   
  to build or settle into a nest
 • kryjówka   
  (Noun  f)
   
  hideout
   
  hideout
 • stado   
   
  grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
   
  zool. zoologia, zoologiczny grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
 • schronienie   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • znaleźć   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • znaleźć schronienie   
   
  to settle into a home
 • gniazdować   
 • gnieżdżenie   
 • grupa     
 • komplet   
 • seria   
 • siedlisko   
 • włączać   
 • zagnieżdżać   

Pozostałe znaczenia:

 
mieścić się w sobie
 
gnieździć
 
budować gniazdo, gnieździć (o zwierzętach)
 
dom rodzinny
 
kryjówka
 
gniazdo, siedlisko
 
(transitive) To place one thing neatly inside another, and both inside yet another (and so on).
 
(intransitive, of animals) To build or settle into a nest.
 
(transitive) To place in, or as if in, a nest.
 
retreat
 
To embed one construct inside another. For example, a database may contain a nested table (a table within a table), a program may contain a nested procedure (a procedure declared within a procedure), and a data structure may include a nested record (a record containing a field that is itself a record).
 
A home that a child or young adult shares with a parent, guardian, or a person acting in the capacity of a parent or guardian. A parental home.
 
(computing) A structure consisting of nested structures, such as nested loops or nested subroutine calls.
 
(military) A fortified position for a weapon, e.g. a machine gun nest.
 
(intransitive) To successively neatly fit inside another.
 
A structure built by a bird as a place to incubate eggs and rear young.
 
A place used by another mammal, fish, amphibian or insect, for depositing eggs and hatching young.
 
(card games) A fixed amount of cards in some bidding games awarded to the highest bidder allowing him to exchange any or all with cards in his hand.
 
parental home
 
to successively neatly fit
 
(intransitive) To settle into a home.
 
A hideout for bad people to frequent or haunt.
 
A retreat, or place of habitual resort.
 
A snug, comfortable, or cozy residence or job situation.
 
live (of animals)
 
To build or settle into a nest.

Picture dictionary

stado
stado
gniazdo
gniazdo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (21)

bee nests
plaster miodu
bird nests
gniazda dla niosek; gniazdo
colonially-nesting waterbirds
ptaki wodne gnieżdżące się w koloniach
Eagle Nests Trail
Szlak Orlich Gniazd
group nesting
zagnieżdżanie grup
nest boxes
gniazdo
nest site
miejsce gniazdowania
nest-egg
zaskórniak
nested doll
matrioszka
nested frames page
strona z zagnieżdżonymi ramkami
nested query
zapytanie zagnieżdżone
nested table
tabela zagnieżdżona
Nested Target
Tarczowy zagnieżdżony
nested type
typ zagnieżdżony
nesting
zagnieżdżanie; gniazdowanie
nesting area
obszar gniazdowania
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
Lot nad kukułczym gniazdem
Swallow’s Nest
Jaskółcze gniazdo
Vsevolod the Big Nest
Wsiewołod III Wielkie Gniazdo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nest", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Not even a small nest- egg in will for his services?
pl Nie zostawił pani nic za wierną służbę?
en Pigeons can be housed in mixed groups, and may lay eggs but will not incubate them if nest boxes are not provided
pl Gołębie mogą być trzymane w grupach mieszanych, często znoszą jaja lecz ich nie wysiadują, jeśli nie mają zapewnionych skrzynek lęgowych
en " Candidate Kane found in love nest with ' singer. " '
pl " Kandydat Kane przyłapany ze... otwórz cudzysłów... śpiewaczką... zamknij
en This information was subsequently provided and the evaluation within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health concluded that there are several situations where exposure to ground-nesting birds is negligible
pl Następnie te informacje zostały przesłane, a ocena w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt stwierdzała, że istnieje szereg sytuacji, gdy zagrożenie dla ptaków zakładających gniazda na ziemi jest nieznaczne
en Where sub-clinical infection is suspected, or when samples are collected after the resolution of clinical disease or when processing faecal samples, enhanced RT-PCR techniques, like nested RT-PCR, immune-PCR, ELISA-PCR and more elaborate RNA extraction methods produce a detection system at least as sensitive, but considerably more rapid, than multiple passage on tissue culture
pl W przypadku gdy podejrzewana jest infekcja bezobjawowa lub gdy próbki zostały pobrane po ustąpieniu objawów klinicznych, lub gdy obróbka próbek kałowych, wzbogacone techniki RT-PCR, jak zagnieżdżona (nested) RT-PCR, immuno-PCR, ELISA-PCR i bardziej złożone metody uzyskiwania RNA, tworzą system wykrywania co najmniej tak czuły lecz zdecydowanie dużo szybszy niż wielokrotne pasażowanie na hodowli tkanek
en Well, the nest' s a little stirred up right now
pl Ostatnio się zakotłowało
en Wipe out the whole poisonous nest
pl Tak.Wybić cała szajkę
en You will therefore be taken to the Dune Sea... and cast into the Pit of Carkoon... nesting place of the all- powerful Sarlacc
pl Zabiorą was na Morze Wydm i wrzucą do jamy Carkoon, gniazda Sarlacca
en We cleaned out the nest near Fort Union
pl Wyczyściliśmy gniazdo
en A nest of vampires suddenly acting nice?
pl Gniazdo wampirów wreszcie się zachowuje?
en She carefully watched the bird in the nest.
pl Uważnie obserwowała ptaki w gnieździe.
en Derivational Nests of Adjectives Referring to Human Appearance
pl Gniazda słowotwórcze przymiotników nazywających wygląd człowieka
en Use of artificial nest boxes in the summer breeding season of bank voles (Myodes glareolus).
pl Wykorzystanie sztucznych domków gniazdowych w sezonie rozrodczym przez nornicę rudą (Myodes glareolus).
en ' " To share his nest and see his food is cooked
pl " By z nimi dzielić łoże i stół
en A loose substrate such as wood-shavings or straw should be supplied within nest boxes to promote nesting behaviour
pl Skrzynki lęgowe powinny być wyłożone luźną ściółką, taką jak wióry drzewne lub słoma, w celu ułatwienia gniazdowania
en He has a love nest somewhere, probably on campus, close to the sororities he prefers
pl Uwił sobie miłosne gniazdko gdzie indziej.Pewnie na kampusie, w pobliżu studentek, które preferuje
en Becaυse yoυ are the only one who wants to find the nest as mυch as I do
pl Ponieważ jedynie my dwaj pragniemy odnaleźć gniazdo
en If bears were bees, they' d build their nests at the bottom of trees
pl " Jeśliby misie były pszczołami (jeśli możliwe było by to
en So go ahead, set up base camp here, in a swamp, or in the middle of a Rex nest
pl Urządź bazę na bagnach, albo w gnieździe tyranozaura
en Now, I have had some kind of empty nest episode... where I- I saw... some things that weren' t there
pl Miałam epizody pustego gniazdka rodzinnego... gdy podejrzewałam coś... co w ogóle nie miało miejsca
en So, what does your girlfriend think of your rat nest fez hat?
pl Więc, co twoja dziewczyna myśli o twoim szczurzym czapkopodobnym gnieździe?
en They took advantage of weak national supremacy and now it' s a nest of multinational corporations and the criminal organizations they employ
pl Wykorzystali słabość władzy państwowej, i teraz jest to raj organizacji przestępczych na usługach międzynarodowych korporacji
en Influence of nest control procedures on breeding succes of urban population of blackbirds Turdus merula.
pl Wpływ procedury kontroli gniazd przez badacza na sukces gniazdowy w miejskiej populacji kosa Turdus merula.
en Morris is coordinating with the Marines Technical Escort Unit to transfer the bombs to a NEST facility
pl Morris współpracuje z jednostką marines w celu przetransportowania bomb w bezpieczne miejsce
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 434 zdań frazy nest.Znalezione w 0,718 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.