Tłumaczenia na język polski:

  • urodzony - właściciel jednej wsi   

Przykładowe zdania z "natural - born ownwer of one village", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, my father was born more than a century ago in a village near Saint-Malo, which in my youth I knew as a place full of life that was dependent essentially on agriculture and fishing.
pl Pani przewodnicząca, urzędujący przewodniczący Rady, panie komisarzu! Mój ojciec urodził się ponad wiek temu w wiosce niedaleko Saint-Malo, które w młodości było dla mnie miejscem pełnym życia, uzależnionym przede wszystkim od rolnictwa i rybołówstwa.
en I was born in ‧... in the village of Glenfinnan... on the shores of Loch Shiel... and I am immortal
pl Urodziłem się w ‧... w wiosce Glenfinnan... koło jeziora Loch Shiel... i jestem nieśmiertelny
en I was born in Peschici, one of the villages in southern Italy that was most severely affected by this summer's fires.
pl Urodziłem się w Peschici, jednej z wiosek w południowych Włoszech, które najbardziej ucierpiały podczas pożarów tego lata.
en I was born in ‧... in the village of Glenfinnan... on the shores of Loch Shiel... and I am immortal
pl Urodziłem się w ‧ roku... w wiosce Glen Finnan... na brzegach jeziora Loch Shield... i jestem nieśmiertelny
en URSKAYA, Galina Vasilyevna, former Minister of Justice, born on ‧ December ‧ in Pyatiletka village, Brianskyi rayon, Brianskaya oblast, Russian Federation
pl URSKAYA, Galina Vasilyevna, były minister sprawiedliwości, ur. ‧ grudnia ‧ r. w miejscowości Piatiletka, region briański, obwód briański, Federacja Rosyjska
en URSKAYA, Galina Vasilyevna, Minister of Justice, born on ‧ December ‧ in Pyatiletka village, Brianskyi rayon, Brianskaya oblast, Russian Federation
pl URSKA, Galina Wasiljewna, minister sprawiedliwości, ur. ‧ grudnia ‧ r. w miejscowości Piatiletka, region briański, obwód briański, Federacja Rosyjska
en It should be just as natural for Hungarians living in Slovakia to refer to the village or town where they were born in their mother tongue, Hungarian.
pl Dla Węgrów mieszkających na Słowacji równie naturalne powinno być odwoływanie się do wioski czy miasta gdzie się urodzili w swoim ojczystym języku - węgierskim.
en This includes the possibility to impose local restrictions on maximum authorised dimensions and/or weights of vehicles that may be used in specified areas or on specified roads, where the infrastructure is not suitable for long and heavy vehicles, such as city centres, small villages or places of special natural interest
pl Obejmuje to również możliwość nakładania lokalnych ograniczeń na maksymalne dopuszczalne wymiary i/lub ciężary pojazdów, które mogą być używane, w przypadku gdy infrastruktura nie jest przystosowana do długich i ciężkich pojazdów, w określonych obszarach lub na określonych drogach, takich jak centra miast, małe wioski lub miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym
en The characteristics of Chosco de Tineo are due to the natural environment of the area, in which pig-breeding played a particularly important role, and to a specific production method, the result of, on the one hand, a rainy climate and an orography that isolates the villages for part of the year, and, on the other, of the fact that it is a special sausage made with high quality cuts, which means that it is reserved to a great extent for special occasions
pl Właściwości Chosco de Tineo wynikają z warunków naturalnych panujących na obszarze, gdzie produkcja trzody chlewnej miała specjalne znaczenie oraz z charakterystycznej formy wytwarzania, na którą wpływ z jednej strony miał deszczowy klimat i rzeźba terenu wymuszająca odizolowanie podczas jednej z pór roku, zaś z drugiej szczególny charakter tej wędliny produkowanej z mięsa wysokiej jakości, zazwyczaj przechowywanej na wyjątkowe okazje
en Impact of chosen natural and anthropogenic factors on quality of water at wells in the Gorlowko village
pl Wpływ wybranych czynników przyrodniczych i antropogenicznych na jakość wody w studniach we wsi Gorłówko
en We thus need to focus on human resources development and capacity building, with a special focus on young people, women, and minorities; and on the development of more rational policies in small and remote villages, taking into account the existing local natural and human resources as well as people's needs.
pl Musimy zatem skupić się na rozwoju zasobów ludzkich i rozwijaniu zdolności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet i mniejszości, jak również na kształtowaniu bardziej racjonalnych polityk w małych i oddalonych wioskach, mając na uwadze obecne tam lokalne zasoby naturalne i ludzkie, jak i potrzeby mieszkańców.
en The form of the instrument may vary from one Member State to another but it should specify, at least, the precise nature, scope and duration of the public service obligations imposed and the identity of undertakings concerned, and the costs to be borne by the undertaking concerned
pl Forma tego instrumentu może być różna w poszczególnych Państwach Członkowskich, ale powinien on określać przynajmniej dokładny charakter, zakres i czas trwania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, nazwę danego przedsiębiorstwa oraz koszty, jakie ponosi dane przedsiębiorstwo
en How many times have I told you to stop whining?/ Allright, well, maybe he wasn' t/ so fair and just when it came to me../ But he was the head of our tribe and he knew/ how to keep his people safe from the Binadraks,/ the tribe on the/ other side of the mountain./ Also he' s a natural/ born charismatic leader,/ he did have a certain " je ne/ sais qoi " when it came to the ladies
pl Ile razy mam powtarzać żebyś mi tu nie skarżył?/- Cóż, może nie był taki/ sprawiedliwy, kiedy chodziło o mnie.../ Jednak był wodzem plemienia i/ wiedział jak chronić lud od Binadraków,/ Takiego plemienia zza góry./ Także był urodzonym,/ charyzmatycznym przywódcą,/ Czasem tylko ulegał słabości/ jak chodziło o panie
en the reindeer meat covered by the designation must originate from reindeer born and reared in the area defined in Section ‧.‧ which graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and, for some of them, early winter before slaughter
pl mięso kwalifikujące się do objęcia nazwą pochodzić musi z reniferów urodzonych i wyhodowanych na obszarze, o którym mowa w punkcie ‧.‧, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojem
en Notes that possible measures may include the collection and evaluation of relevant data on the effects of climate change on human health, improving preparedness for natural disasters, public health services and emergency planning, support for measures to promote health in all sectors, and measures to increase awareness, particularly the provision to the public of information about new types of dangers to health, warnings and specific tips on avoiding exposure, with special reference to insect-borne diseases and heat waves
pl podnosi kwestię możliwych działań na rzecz gromadzenia i oceny istotnych danych dotyczących wpływu zmian klimatu na zdrowie ludzkie, wzmocnienia gotowości na wypadek katastrof, wzmocnienia publicznej opieki zdrowotnej i przygotowań na nagłe wypadki, wspierania działań prozdrowotnych we wszystkich sektorach oraz w szczególności rozpowszechniania informacji na temat nowych zagrożeń zdrowia, sygnałów ostrzegawczych i udzielanie konkretnych wskazówek odnośnie do zapobiegania eksponowaniu się na zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na choroby przenoszone przez owady i na fale upałów
en The amount shall be determined by comparing as between railway and other transport undertakings the basis on which the burdens have been borne, account being taken of any indirect expenses incurred by reason of the special nature of railway activities
pl Wielkość kwoty ustala się poprzez porównanie między przedsiębiorstwami kolejowymi a innymi przedsiębiorstwami transportowymi podstawy, z której wynikają te obciążenia, biorąc pod uwagę wszystkie pośrednie wydatki powstałe w związku ze specjalnym charakterem działalności kolejowej
en I would even go as far as to say that it is a crisis borne of the Member States' obsessive belief that they can solve Europe's problems with their intergovernmental approach, when a monetary area, Mr President, must be governed by a single method, by the Community method, on the basis of the European interest, and not by a syndicate of national interests, which is what the European Council and the Council of the European Union, by their very nature, represent.
pl Powiedziałbym nawet, że kryzys ten zrodził się z obsesyjnej wiary państw członkowskich, że mogą rozwiązać problemy Europy przy pomocy podejścia międzyrządowego, a tymczasem strefa walutowa, panie przewodniczący, musi podlegać nadzorowi z wykorzystaniem jednej metody, metody wspólnotowej, uwzględniającej interes europejski, który ze swej natury jest reprezentowany przez Radę Europejską i Radę Unii Europejskiej.
en Galileo Galilee’ s astonishing view that nature is such that one can write of it...... using the language of math; according to Kant...... with the birth of correct natural science...... the potential of the application of mathematical methods...... to reach a truth is also born
pl Galileusz stwierdził, że natura jest niesamowita i można o niej pisać...... używając języka matematyki, według Kanta...... wraz z narodzinami nauk przyrodniczych...... wzrosła możliwość metod matematycznych...... które znajdą odpowiedzi dotyczące świata
en Born on a farm, she believed it was man' s divine right to benefit from the bounty of nature God put before us
pl Moja babcia była prostą kobietą...... urodzona na farmie, wierzyła że to boskie prawo by czerpać korzyśc z natury postawionej przed nami
en Any agreement relating to the remuneration to be paid by the Treasury to PI for the deposits not concerned by the ‧ Finance Act will have to be based on a detailed analysis of the nature of the funds and of the risks borne by the parties
pl Wszelkie porozumienia dotyczące wynagrodzenia, jakie Skarb Państwa powinien wypłacać PI od środków zdeponowanych i nieobjętych ustawą budżetową na ‧ r., powinny opierać się na dokładnej analizie natury tych środków oraz ryzyka obciążającego obie strony
en Calls on Member States to establish transparent, humane, fast and reasonable procedures for the granting of long-term resident status, for family reunification and for the naturalization of long-term resident immigrants and their children, taking into account especially the fact that many of those children are born in the territory of a Member State
pl wzywa Państwa Członkowskie do ustalenia przejrzystych, humanitarnych, szybkich i rozsądnych procedur przyznawania statusu rezydenta długoterminowego, łączenia rodzin oraz naturalizowania imigrantów-rezydentów długoterminowych i ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że wiele z nich urodziło się na terytorium danego Państwa Członkowskiego
en That one in sixteen die in childbirth in the developing world is a frightening statistic and, while we debate here in our comfort zones, there are pregnant women in Africa in villages who know that their lives are at risk and that they may not live to see their child born or indeed to nurture their other children.
pl Fakt, że w krajach rozwijających się jedna kobieta na szesnaście umiera w czasie porodu to przerażająca statystyka. Podczas gdy my debatujemy tu w komfortowych warunkach, w wioskach afrykańskich kobiety w ciąży wiedzą, że ich życie jest zagrożone, że mogą nie przeżyć i osierocić swoje nowonarodzone, jak i pozostałe dzieci.
en He has also been identified as Ben Narvan Abdel Aziz, born in Sereka (ex-Yugoslavia) on ‧.‧.‧. under the heading Natural persons shall be replaced by the following
pl Został on również zidentyfikowany jako Ben Narvan Abdel Aziz, urodzony w Serece (była Jugosławia) dnia ‧ sierpnia ‧ r. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en Lapin Poron kuivaliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
pl Mięso na Lapin Poron kuivaliha pozyskuje się ze zwierząt urodzonych, wyhodowanych i ubitych w Finlandii na terenie hodowli reniferów, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojem
en The reindeer meat covered by the designation must be produced from reindeer born and reared in the Finnish reindeer husbandry area and which graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
pl Mięso kwalifikujące się do objęcia wspomnianą nazwą produkuje się ze zwierząt urodzonych i wyhodowanych w Finlandii na terenie hodowli reniferów, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2879226 zdań frazy natural - born ownwer of one village.Znalezione w 477,89 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.