Tłumaczenia na język polski:

  • metadon   

Pozostałe znaczenia:

 
farm. farmaceutyka, farmakologia metadon
 
synthetic opioid analgesic
 
(chemistry) A synthetic opioid analgesic, used to wean addicts off of heroin or other opiate based narcotics, and in chronic pain management.

Przykładowe zdania z "methadone", pamięć tłumaczeniowa

add example
No recommendations can currently be made regarding adjustment of amprenavir dose when amprenavir is co-administered with methadoneBrak jest obecnie zaleceń dotyczących modyfikacji dawek amprenawiru podczas jednoczesnego stosowania z metadonem
The first dose of Suboxone should be taken when signs of withdrawal appear, but not less than ‧ hours after the patient last used methadonePierwszą dawkę produktu Suboxone należy przyjąć, gdy pojawią się objawy abstynencyjne, ale nie wcześniej niż ‧ godziny po ostatnim przyjęciu przez pacjenta metadonu
As compared to a non-matched historical control group, co-administration of methadone and amprenavir resulted in a ‧ %, ‧ % and ‧ % decrease in serum amprenavir AUC, Cmax and Cmin respectivelyW porównaniu z niedobieraną historyczną grupą kontrolną jednoczesne podawanie amprenawiru i metadonu powoduje obniżenie w surowicy AUC, Cmax i Cmin amprenawiru odpowiednio o ‧ %, ‧ % i ‧ %
Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereofAmfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); ich sole
Indinavir and methadone can be co-administered without dose adjustmentIndynawir jednocześnie z metadonem można stosować bez konieczności dostosowania dawki
Anti-arrhythmic medicinal products and other substances that may prolong QT Nilotinib should be used with caution in patients who have or may develop prolongation of QT, including those patients taking anti-arrhythmic medicinal products such as amiodarone, disopyramide, procainamide, quinidine and sotalol or other medicinal products that may lead to QT prolongation such as chloroquine, halofantrine, clarithromycin, haloperidol and methadone (see sectionProdukty lecznicze przeciwarytmiczne i inne substancje mogące wydłużać odstęp QT Należy zachować ostrożność podając nilotynib pacjentom, u których występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT, w tym u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze przeciwarytmiczne, takie jak amiodaron, dizopiramid, prokainamid, chinidyna i sotalol lub inne produkty lecznicze, które mogą prowadzić do wydłużenia odstępu QT, takich jak chlorochinina, halofantryna, klarytromycyna, haloperydol i metadon (patrz punkt
Voriconazole plasma concentrations during coadministration of methadone were comparable to voriconazole levels (historical data) in healthy subjects without any comedicationStężenia worykonazolu w osoczu podczas ‧ jednoczesnego podawania metadonu były porównywalne ze stężeniem worykonazolu (dane historyczne) u zdrowych ochotników, którzy nie otrzymywali innych leków
Co-administration of darunavir and ritonavir and medicinal products primarily metabolised by CYP‧C‧ (such as warfarin) and CYP‧C‧ (such as methadone) may result in decreased systemic exposure to such medicinal products, which could decrease or shorten their therapeutic effectJednoczesne podanie darunawiru i rytonawiru i produktów leczniczych, które są głównie metabolizowane przez CYP‧C‧ (takich jak warfaryna) i CYP‧C‧ (takich jak metadon) może powodować zmniejszenie ekspozycji układowej tych produktów, co może osłabić lub skrócić ich działanie terapeutyczne
Therefore, when methadone is co-administered with amprenavir, patients should be monitored for opiate abstinence syndrome, in particular if low-dose ritonavir is also givenDlatego też w przypadku jednoczesnego podawania metadonu z amprenawirem należy obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy odstawienia opioidów, szczególnie jeśli podawany jest również rytonawir w niskiej dawce
I' m not sending him home to be a methadone source for his motherJak się czujesz?
In a pharmacokinetic study of ‧ HCV patients concomitantly receiving methadone maintenance therapy (median dose ‧ mg; range ‧ mg to ‧ mg), treatment with Pegasys ‧ micrograms sc once weekly for ‧ weeks was associated with mean methadone levels that were ‧ % to ‧ % higher than at baselineW badaniu farmakokinetycznym u ‧ pacjentów zakażonych HCV, którzy otrzymywali jednocześnie metadon w leczeniu podtrzymującym (mediana dawki to ‧ mg; zakres od ‧ mg do ‧ mg) oraz preparat Pegasys podskórnie, w dawce ‧ mikrogramów jeden raz w tygodniu przez ‧ tygodnie, średnie stężenia metadonu były od ‧ do ‧ % większe w porównaniu z wartościami na początku leczenia
Methadone, a medicine used to treat opiate addiction, as your doctor may need to change your dose of methadoneMetadon, lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opiatów, gdyż lekarz może potrzebować zmienić dawkę metadonu
As abacavir increases the rate at which methadone is removed from the body, patients taking methadone will be checked for any withdrawal symptoms, and may have their methadone dose changedPonieważ abakawir zwiększa szybkość usuwania metadonu z organizmu, pacjenci przyjmujący metadon będą kontrolowani czy nie występują u nich objawy odstawienia i mogą mieć zmienioną dawkę metadonu
He needs a methadone clinicPotrzebne mu odtrucie
You can' t do methadoneNie możesz brać methadonu
Patients should be monitored for signs of withdrawal and their methadone dose increased as required to alleviate withdrawal symptomsPacjenci powinni być obserwowani, czy nie wystąpią u nich objawy odstawienne, a dawka metadonu powinna zostać zwiększona tak, aby złagodzić te symptomy
The methadone dose was increased by a mean of ‧ % to alleviate withdrawal symptomsW celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o ‧ %
In a pharmacokinetic study, coadministration of ‧ mg abacavir twice daily with methadone showed a ‧ % reduction in abacavir Cmax and a ‧ hour delay in tmax, but the AUC was unchangedW badaniu farmakokinetyki wykazano, że metadon stosowany jednocześnie z abakawirem podawanym w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, obniżał o ‧ % Cmax i o ‧ godzinę wydłużał tmax, ale AUC nie ulegało zmianie
Because the naloxone in the combination tablet precipitated withdrawal in individuals dependent on heroin, methadone, or other full agonists, Suboxone is expected to be less likely to be diverted for intravenous usePonieważ u osób uzależnionych od heroiny, metadonu lub innych całkowitych agonistów nalokson obecny w tabletce łączonej powoduje objawy abstynencyjne, oczekuje się, że stosowanie dożylne produktu Suboxone jest mniej prawdopodobne
AUC: ‧ % (‧ to ‧) Cmax: ‧ % (‧ to ‧) (CYP‧A‧ induction) In a study of HIV infected intravenous drug users, co-administration of efavirenz with methadone resulted in decreased plasma levels of methadone and signs of opiate withdrawalAUC: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) Cmax: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) (indukcja CYP‧A‧) W badaniu obejmującym pacjentów przyjmujących dożylnie narkotyki, zakażonych wirusem HIV, jednoczesne podawanie efawirenzu z metadonem powodowało zmniejszenie stężenia metadonu w osoczu oraz objawy odstawienia opioidów
Methadone: in a pharmacokinetic study, coadministration of ‧ mg abacavir twice daily with methadone showed a ‧ % reduction in abacavir Cmax and a one hour delay in tmax but the AUC was unchangedMetadon: w badaniu farmakokinetyki wykazano, że metadon stosowany jednocześnie z abakawirem podawanym w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, obniżał o ‧ % Cmax i o ‧ godzinę wydłużał tmax, ale AUC nie ulegało zmianie
As abacavir increases the rate at which methadone is removed from the body, patients taking methadone will be checked for any withdrawal symptoms, and may have their methadone dose changedPonieważ abakawir zwiększa szybkość usuwania metadonu z organizmu, pacjenci przyjmujący metadon będą kontrolowani w celu wykrycia objawów odstawienia i mogą mieć zmienioną dawkę metadonu
Methadone/Efavirenz (stable maintenance, ‧ mg once daily/‧ mg once dailyMetadon/Efawirenz (na stałym poziomie, ‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 152 zdań frazy methadone.Znalezione w 0,657 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.