Tłumaczenia na język polski:

  • metadon   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
farm. farmaceutyka, farmakologia metadon
 
synthetic opioid analgesic
 
(chemistry) A synthetic opioid analgesic, used to wean addicts off of heroin or other opiate based narcotics, and in chronic pain management.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

methadon
metadon

Przykładowe zdania z "methadone", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Especially in patients on a high dose of methadone, the risk for QTc prolongation should be considered
pl Szczególnie u pacjentów otrzymujących wysokie dawki metadonu należy rozważyć ryzyko wydłużenia odstępu QTc
en The first dose of Suboxone should be taken when signs of withdrawal appear, but not less than ‧ hours after the patient last used methadone
pl Pierwszą dawkę produktu Suboxone należy przyjąć, gdy pojawią się objawy abstynencyjne, ale nie wcześniej niż ‧ godziny po ostatnim przyjęciu przez pacjenta metadonu
en AUC: ‧ % (‧ to ‧) Cmax: ‧ % (‧ to ‧) (CYP‧A‧ induction) In a study of HIV infected intravenous drug users, co-administration of efavirenz with methadone resulted in decreased plasma levels of methadone and signs of opiate withdrawal
pl AUC: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) Cmax: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) (indukcja CYP‧A‧) W badaniu obejmującym pacjentów przyjmujących dożylnie narkotyki, zakażonych wirusem HIV, jednoczesne podawanie efawirenzu z metadonem powodowało zmniejszenie stężenia metadonu w osoczu oraz objawy odstawienia opioidów
en Patients should be monitored for signs of withdrawal and their methadone dose increased as required to alleviate withdrawal symptoms
pl Pacjenci powinni być obserwowani, czy nie wystąpią u nich objawy odstawienne, a dawka metadonu powinna zostać zwiększona tak, aby złagodzić te symptomy
en Methadone: co-administration of fosamprenavir ‧ mg and ritonavir ‧ mg twice daily with methadone once daily (‧ mg) for ‧ days decreased the active (R-) methadone enantiomer AUC(‧-) and Cmax by ‧ % and ‧ % respectively
pl Metadon:Jednoczesne stosowanie fosamprenawiru ‧ mg z rytonawirem ‧ mg dwa razy na dobę i metadonu raz na dobę (≤‧ mg) przez ‧ dni zmniejszało AUC(‧-τ) i Cmax aktywnego (R-) enancjomeru metadonu odpowiednio o ‧ % i ‧ %
en Therefore, when methadone is co-administered with amprenavir, patients should be monitored for opiate abstinence syndrome, in particular if low-dose ritonavir is also given
pl Dlatego też w przypadku jednoczesnego podawania metadonu z amprenawirem należy obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy odstawienia opioidów, szczególnie jeśli podawany jest również rytonawir w niskiej dawce
en You can' t do methadone
pl Nie możesz brać methadonu
en The influence of single dose of methadone on risky behavior measured by computer test Iowa Gambling Task (IGT)
pl Wpływ pojedynczej dawki metadonu na zachowania ryzykowne mierzone komputerowym testem Iowa Gambling Task (IGT)
en Impact of a single methadone dose on the length of QT interval in ECG in individuals addicted to opioids treated with substitution therapy
pl Wpływ pojedynczej dawki metadonu na długość odcinka QT w EKG u osób uzależnionych od opiatów podczas leczenia substytucyjnego.
en The study of methadone and its metabolites by using of LC-MS method for needs of methadone therapy control
pl Opracowanie metody LC-MS oznaczania metadonu i jego metabolitów w surowicy dla potrzeb kontroli terapii metadonowej
en In subjects receiving a methadone maintenance dose (‧ mg once daily) coadministration of oral voriconazole (‧ mg twice daily for ‧ day, then ‧ mg twice daily for four days) increased the Cmax and AUC of pharmacologically active R-methadone by ‧ % and ‧ %, respectively, whereas the Cmax and AUC of the S-enantiomer increased by approximately ‧ % and ‧ %, respectively
pl U osób przyjmujących dawkę podtrzymującą metadonu (‧ mg raz na dobę) jednocześnie doustnie podawany worykonazol (‧ mg dwa razy na dobę przez ‧ dzień, następnie ‧ mg dwa razy dziennie przez ‧ dni) zwiększał Cmax i AUCτ farmakologicznie czynnego R-metadonu odpowiednio o ‧ % i ‧ %, podczas gdy Cmax i AUCτ enancjomeru S zwiększało się w przybliżeniu odpowiednio o około ‧ % i ‧ %
en I' m on methadone
pl Jestem na Methadonie
en Patients should be closely monitored during the switching period from buprenorphine or methadone to Suboxone since withdrawal symptoms have been reported
pl Należy dokładnie monitorować pacjentów w czasie zastępowania buprenorfiny lub metadonu produktem Suboxone, ponieważ obserwowano wystąpienie zespołu odstawiennego
en Methadone individual dose ranging from ‧ mg to ‧ mg q. d
pl Metadon dawkowanie indywidualne w zakresie od ‧ mg do ‧ mg q. d
en The methadone dose was increased by a mean of ‧ % to alleviate withdrawal symptoms
pl W celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o ‧ %
en He tried to kick that and he got readdicted to methadone
pl Próbował z tym skończyć i uzależnił się od Metadyny
en Water Street Methadone Clinic got torched
pl Spalono poradnię metadonową na Water
en The role of a nurse in "The Methadone programme" at the Clinic for outpatients with addictions in the Ludwik Rydygier Hospital in Kraków
pl Rola pielęgniarki w programie metadonowym w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
en Especially in patients on a high dose of methadone, the risk for QTc prolongation should be considered
pl Szczególnie u pacjentów otrzymujących duże dawki metadonu należy rozważyć ryzyko wydłużenia odstępu QTc
en Methadone/Efavirenz (stable maintenance, ‧ mg once daily/‧ mg once daily
pl z przedziałem ufności, jeśli dostępnya (mechanizm) OPIOIDY Metadon/Efawirenz (na stałym poziomie, ‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
en He needs a methadone clinic
pl Potrzebne mu odtrucie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 152 zdań frazy methadone.Znalezione w 0,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.