Tłumaczenia na język polski:

  • metadon   

Pozostałe znaczenia:

 
farm. farmaceutyka, farmakologia metadon
 
synthetic opioid analgesic
 
(chemistry) A synthetic opioid analgesic, used to wean addicts off of heroin or other opiate based narcotics, and in chronic pain management.

Przykładowe zdania z "methadone", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Methadone: in a pharmacokinetic study, coadministration of ‧ mg abacavir twice daily with methadone showed a ‧ % reduction in abacavir Cmax and a one hour delay in tmax but the AUC was unchanged
pl Metadon: w badaniu farmakokinetyki wykazano, że metadon stosowany jednocześnie z abakawirem podawanym w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, obniżał o ‧ % Cmax i o ‧ godzinę wydłużał tmax, ale AUC nie ulegało zmianie
en The influence of single dose of methadone on risky behavior measured by computer test Iowa Gambling Task (IGT)
pl Wpływ pojedynczej dawki metadonu na zachowania ryzykowne mierzone komputerowym testem Iowa Gambling Task (IGT)
en Feeling of control over life patients of methadone substitution treatment.
pl Poczucie kontroli uczestników programu matadonowego.
en The study of methadone and its metabolites by using of LC-MS method for needs of methadone therapy control
pl Opracowanie metody LC-MS oznaczania metadonu i jego metabolitów w surowicy dla potrzeb kontroli terapii metadonowej
en Co-administration of tenofovir disoproxil fumarate and methadone, ribavirin, rifampicin, adefovir dipivoxil or the hormonal contraceptive norgestimate/ethinyl oestradiol did not result in any pharmacokinetic interaction
pl Równoczesne podawanie fumaranu tenofowiru dizoproksylu oraz metadonu, rybawiryny, rifampicyny, adefowiru dipiwoksylu lub hormonalnego środka antykoncepcyjnego zawierającego norgestymat i etynyloestradiol nie powodowało żadnej interakcji farmakokinetycznej
en Methadone individual dose ranging from ‧ mg to ‧ mg q. d
pl Metadon dawkowanie indywidualne w zakresie od ‧ mg do ‧ mg q. d
en Methadone, a medicine used to treat opiate addiction, as your doctor may need to change your dose of methadone
pl Metadon, lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opiatów, gdyż lekarz może potrzebować zmienić dawkę metadonu
en As abacavir increases the rate at which methadone is removed from the body, patients taking methadone will be checked for any withdrawal symptoms, and may have their methadone dose changed
pl Ponieważ abakawir zwiększa szybkość usuwania metadonu z organizmu, pacjenci przyjmujący metadon będą kontrolowani czy nie występują u nich objawy odstawienia i mogą mieć zmienioną dawkę metadonu
en It' s your responsibility to come in every day and take the methadone
pl Musisz przychodzic codziennie po Metaton
en So this is a methadone clinic?
pl To klinika odwykowa metadonu?
en The clinical significance of this finding is unknown; nonetheless, patients should be monitored for the signs and symptoms of methadone toxicity
pl Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane, niemniej jednak pacjenci powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności metadonu
en Especially in patients on a high dose of methadone, the risk for QTc prolongation should be considered
pl Szczególnie u pacjentów otrzymujących wysokie dawki metadonu należy rozważyć ryzyko wydłużenia odstępu QTc
en The methadone dose was increased by a mean of ‧ % to alleviate withdrawal symptoms
pl W celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o ‧ %
en They' il wean her onto the methadone
pl Zaczną podawać jej metadon
en I paid for all his methadone treatments
pl A ja płaciłam za wszystkie jego wyjazdy służbowe
en Valproic acid, fluconazole or methadone when co-administered with zidovudine have been shown to increase the AUC of zidovudine, with a corresponding decrease in its clearance
pl Wykazano, że kwas walproinowy, flukonazol lub metadon, gdy były jednocześnie podawane z zydowudyną, zwiększały AUC zydowudyny wraz z odpowiednim zmniejszeniem jej klirensu
en Methadone/Efavirenz (stable maintenance, ‧ mg once daily/‧ mg once daily
pl z przedziałem ufności, jeśli dostępnya (mechanizm) OPIOIDY Metadon/Efawirenz (na stałym poziomie, ‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
en In a pharmacokinetic study of ‧ HCV patients concomitantly receiving methadone maintenance therapy (median dose ‧ mg; range ‧ mg to ‧ mg), treatment with Pegasys ‧ micrograms sc once weekly for ‧ weeks was associated with mean methadone levels that were ‧ % to ‧ % higher than at baseline
pl W badaniu farmakokinetycznym u ‧ pacjentów zakażonych HCV, którzy otrzymywali jednocześnie metadon w leczeniu podtrzymującym (mediana dawki to ‧ mg; zakres od ‧ mg do ‧ mg) oraz preparat Pegasys podskórnie, w dawce ‧ mikrogramów jeden raz w tygodniu przez ‧ tygodnie, średnie stężenia metadonu były od ‧ do ‧ % większe w porównaniu z wartościami na początku leczenia
en Methadone AUC may be decreased when co-administered with VIRACEPT; therefore upward adjustment of methadone dose may be required during concomitant use with VIRACEPT (see section
pl Stosowanie preparatu VIRACEPT z metadonem może zmniejszać AUC metadonu; z tego powodu konieczne może być zwiększenie dawki metadonu w przypadku jednoczesnego stosowania z preparatem VIRACEPT (patrz punkt
en Methadone/Efavirenz (stable maintenance, ‧ mg once daily/‧ mg once daily
pl Metadon/Efawirenz (na stałym poziomie, ‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
en methadone (medicine used for treatment of opiate addicts
pl metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów
en Since androgen deprivation treatment may prolong the QTc interval, the concomitant use of degarelix with medicinal products known to prolong the QTc interval or medicinal products able to induce torsades de pointes such as class IA (e. g. quinidine, disopyramide) or class ‧ (e. g. amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide) antiarrhythmic medicinal products, methadone, cisapride, moxifloxacine, antipsychotics, etc. should be carefully evaluated (see section
pl Ponieważ w wyniku blokady androgenowej może następować wydłużenie odstępu QTc, podczas leczenia degareliksem należy ostrożnie dobierać produkty lecznicze do jednoczesnego stosowania, np. wydłużające odstęp QTc lub mogące wywoływać częstoskurcz typu torsades de pointes, takie jak leki antyarytmiczne z grupy IA (np. chinidyna, dizopiramid) lub grupy ‧ (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, cyzapryd, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne (patrz punkt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 152 zdań frazy methadone.Znalezione w 0,385 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.