Przykładowe zdania z "meeting", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Restructuring- viability, distortion and limiting the aid: The Commission also expressed its doubts concerning the financial part of the restructuring plan, which proposed to meet the long-term financial requirements (need of equity) of the ABX entities concerned with essentially short-term financing (refundable credit of EUR ‧ million
pl Restrukturyzacja – rentowność, zakłócenie i ograniczenie pomocy: Komisja wyraziła swoje wątpliwości dotyczące strony finansowej planu restrukturyzacji, który przewidywał złagodzenie potrzeb finansowych długoterminowych (potrzeba w środkach własnych) jednostek ABX za pośrednictwem dofinansowania zasadniczo krótkoterminowego (kredyt zwrotny w wysokości ‧ milionów EUR
en declare that, by failing to meet the conditions set out in Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC on the conservation of wild birds the Republic of Malta has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of the said Directive for the hunting of Quails (coturnix coturnix) and Turtle Doves (streptopelia turtur) on spring migration
pl stwierdzenie, że Republika Malty uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, nie spełniając przesłanek określonych w art. ‧ tej dyrektywy odnośnie do polowań na przepiórki (coturnix coturnix) i turkawkę (streptopelia turtur) w trakcie przelotu wiosennego
en However, when whole fishery products handled in such vessels are used directly in the preparation of fish oil for human consumption, the raw material may be processed up to ‧ hours without chilling after the catch or the loading on the vessel, provided that the fishery products still meet the freshness criteria
pl Jednakże w przypadku gdy całe produkty rybołówstwa poddawane obróbce na takich statkach wykorzystywane są bezpośrednio do przygotowywania oleju rybnego do spożycia przez ludzi, surowce można poddawać obróbce bez schłodzenia do ‧ godzin po połowie lub załadowaniu, pod warunkiem że produkty rybołówstwa nadal spełniają kryteria w zakresie świeżości
en Until the advances on the provision for expenditure effected are paid, the resources necessary to meet that expenditure shall be mobilised by the Member States in accordance with the needs of their accredited paying agencies
pl Do czasu wypłaty zaliczek na podstawie dokonanych wydatków środki finansowe niezbędne do pokrycia tych wydatków są uruchamiane przez Państwo Członkowskie zgodnie z potrzebami agencji płatniczych akredytowanych przez nie
en And it' s so good to meet you, man
pl A, i świetnie cię poznać, stary
en We couldn ' t meet anywhere more private, huh?
pl Nie mogliśmy się spotkać w jakimś bardziej prywatnym miejscu?
en Alternates may take part in the meeting of the Board of Directors
pl Zastępcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
en Whereas the Community procedure should not prevent Member States from authorizing for use in their territory for a limited period plant protection products containing an active substance not yet entered on the Community list, provided that the interested party has submitted a dossier meeting Community requirements and the Member State has concluded that the active substance and the plant protection products can be expected to satisfy the Community conditions set in regard to them
pl procedura wspólnotowa nie powinna powstrzymywać Państw Członkowskich przed dopuszczeniem do obrotu na ich terytorium, w ograniczonym czasie, środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, które jeszcze nie zostały zamieszczone we wspólnotowym wykazie, pod warunkiem, że zainteresowana strona przedłożyła dokumentację spełniającą wspólnotowe wymogi, a dane Państwo Członkowskie uznało, że można oczekiwać, iż substancja czynna i środki ochrony roślin spełnią ustalone dla nich wspólnotowe kryteria
en The Meeting of the Parties shall keep under continuous review the implementation and development of this Protocol on the basis of regular reporting by the Parties and, with this purpose in mind, shall
pl Posiedzenie Stron dokonuje w sposób ciągły przeglądu wdrażania i rozwoju niniejszego Protokołu, opierając się na okresowych sprawozdaniach Stron oraz, mając ten cel na uwadze
en where a substance or preparation meets the criteria for classification as dangerous in accordance with Directives ‧/‧/EEC or ‧/‧/EC; or
pl w przypadku gdy substancja lub preparat spełniają kryteria klasyfikujące je jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG lub dyrektywą ‧/‧/WE, lub
en The contracting parties having notified one another of the completion of the procedures required for entry into force of the Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement, as approved by the Council of the European Union at its meeting on ‧ January ‧, the Additional Protocol will enter into force with effect from ‧ February ‧, in accordance with Article ‧ thereof
pl Umawiające się Strony notyfikowały sobie wzajemnie zakończenie procedur niezbędnych do wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy, przyjętego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu ‧ stycznia ‧ r., w związku z tym Umowa wejdzie w życie z dniem ‧ lutego ‧ r., zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu dodatkowego
en Come meet my backup girls
pl Sky, poznaj moje wsparcie
en That you?- yes, Hi,- Wha f is i f?- I would very much like to meet,,. with the sort of person we talked about
pl Bardzo chciałbym spotkać się z... osobą, o której mówiliśmy
en It was the first time that a European delegation had had the opportunity to be there on the ground and to meet the authorities and people from the island.
pl Po raz pierwszy delegacja europejska miała możliwość odwiedzić dotknięte tereny i spotkać się z władzami oraz obywatelami wyspy.
en Well, you are just about... the most contemptible creature... it has ever been my misfortune to meet
pl Jesteś po prostu... najbardziej podłą kreatura... jaką miałem nieszczęście spotkać
en This aid will be paid to farmers if they meet all the following conditions
pl Pomoc zostanie przekazana hodowcom spełniającym poniższe warunki
en Europol shall meet the expenses of experts invited to advice the Management Board in accordance with Article ‧ of these rules of procedure
pl Europol pokrywa koszty związane z ekspertami zaproszonymi, aby doradzać zarządowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ niniejszego regulaminu wewnętrznego
en Where a headlamp so aimed does not meet the requirements set out in paragraphs ‧.‧.‧, ‧.‧.‧ and ‧.‧, its alignment may be changed, provided that the axis of the beam is not displaced
pl jeżeli tak ustawiony reflektor nie spełnia wymogów określonych w pkt ‧.‧.‧, ‧.‧.‧ i ‧.‧, jego ustawienie można zmienić, pod warunkiem że oś wiązki światła nie zostanie przesunięta
en The Management Board shall hold its meetings in public unless, acting on a proposal from the Executive Director, it decides otherwise for specific administrative points of its agenda, and may authorise consumer representatives or other interested parties to observe the proceedings of some of the Authority
pl Posiedzenia zarządu są jawne, chyba że, działając na podstawie wniosku dyrektora zarządzającego, zarząd postanowi inaczej w stosunku do określonych punktów administracyjnych swego porządku dziennego i może upoważnić przedstawicieli konsumentów lub inne zainteresowane strony do obserwowania postępowania w zakresie niektórych działań Urzędu
en the adaptation of premises to meet the health and safety requirements and standards in force
pl adaptacji pomieszczeń do obowiązujących wymogów oraz norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
en As with any other selection standard, the motor vehicle manufacturer may bring evidence that a given spare part does not meet this requirement
pl Tak jak w przypadku wszelkich standardów dotyczących wyboru, producent pojazdu silnikowego może przedstawić dowody, że dana część zamienna nie spełnia tego wymogu
en they must meet the general requirements laid down by Directive ‧/EEC, and in particular
pl spełniają warunki ogólne ustanowione w dyrektywie ‧/EWG, w szczególności
en On Thursday, all the committee meetings may be held, but no votes will be taken.
pl W czwartek mogą się odbywać wszystkie posiedzenia komisji, ale nie będzie głosowań.
en Two, meet me in person
pl I druga, żeby przyjść osobiście
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 46714 zdań frazy meeting.Znalezione w 19,248 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.