Przykładowe zdania z "meeting", pamięć tłumaczeniowa

add example
en At its ‧th plenary session (meeting of ‧ June ‧), the European Economic and Social Committee adopted the following opinion by ‧ votes for, one against and nine abstentions
pl Na swojej ‧. sesji plenarnej (posiedzenie w dniu ‧ czerwca ‧ r.), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął następującą opinię stosunkiem ‧ głosów za, jednym głosem przeciw oraz przy dziewięciu głosach wstrzymujących się
en Welcomes the meeting held in September ‧ between the Congolese and Rwandan Foreign Ministers and calls on the Rwandan authorities to play a tangible role in the various efforts to resolve the conflict in North Kivu, particularly as regards prosecutions, disarmament, demobilisation and the repatriation of Interhamwes present in North Kivu
pl z zadowoleniem przyjmuje spotkanie ministrów spraw zagranicznych Konga i Rwandy, które miało miejsce we wrześniu ‧ r., i zwraca się do władz rwandyjskich o konkretny wkład w próby rozwiązania konfliktu w Północnym Kiwu, zwłaszcza w postaci śledztw, rozbrojenia, demobilizacji i odesłania do kraju przebywających w Północnym Kiwu członków ruchu Interhamwe
en The GOK claimed that the Commission had posed imprecise questions and that the documents and meetings were not covered by the Commission
pl Rząd Korei stwierdził, że Komisja postawiła nieprecyzyjne pytania oraz że dokumenty i spotkania nie były objęte wnioskami Komisji
en the company TCS because it lacked the structures necessary to meet the requirements of the contract
pl spółki TCS, ponieważ nie dysponowała ona strukturami przystosowanymi do wymagań tego zamówienia
en Ooh.Pearl, meet me grandson
pl Pearl, poznaj mojego wnuka
en At the last IMCO Committee meeting, we were told of the under funding of Solvit centres.
pl Na ostatnim spotkaniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów powiedziano nam o niedofinansowaniu ośrodków SOLVIT.
en MEET THE REQUIREMENTS OF SECTION A (C), (E), (G) AND (H
pl spełniać wymagania sekcji A lit. c), e), g) i h
en I am convinced, however, that Slovakia has all it needs to meet these criteria on a long-term basis, provided that at least a standard fiscal policy is in place and further structural reforms are carried out.
pl Jestem jednak przekonany, że Słowacja ma wszystko, czego trzeba do spełnienia tych kryteriów w horyzoncie długoterminowym, pod warunkiem, że będzie realizować przynajmniej standardową politykę fiskalną i dalsze reformy strukturalne będą prowadzone.
en Nice to meet you
pl Bardzo mi miło
en Calls on the Member States, the Council and the Commission to coordinate their various cooperation measures on education policy, and asks that the EDF be budgetised and given adequate resources to ensure that it can meet its goals in the field of development
pl Wzywa Państwa Członkowskie, Radę i Komisję do koordynacji różnorodnych środków współpracy w dziedzinie polityki oświatowej oraz zwraca się z prośbą, aby EFR-owi udostępniono odpowiedni budżet i środki umożliwiające realizację jego celów w dziedzinie rozwoju
en On ‧ July ‧ a meeting took place between the French authorities and the Commission after which the French authorities sent three letters to the Commission dated ‧ October, ‧ October and ‧ November ‧ and informing it of the changes made to the measure notified
pl Dnia ‧ lipca ‧ r. odbyło się spotkanie władz francuskich ze służbami Komisji, po którym władze francuskie przesłały trzy pisma z datą ‧ października, ‧ października i ‧ listopada ‧ r., informujące Komisję o zmianach wprowadzonych w zgłoszonym środku pomocy
en Non-parties (including other governments and industry representatives) may attend meetings of the Technical Commission as observers, unless otherwise agreed by both Management Entities
pl Strony trzecie (łącznie z innymi przedstawicielami rządów lub przemysłu) mogą brać udział w posiedzeniach Komisji technicznej w charakterze obserwatorów, chyba że podmioty zarządzające uzgodniły inaczej
en Prepare to meet your doom
pl Przygotujcie się na spotkanie z przeznaczeniem
en Without prejudice to the application of penalties laid down in the contract, candidates or tenderers and contractors who have been guilty of making false declarations or have been found to have seriously failed to meet their contractual obligations in an earlier procurement procedure shall be excluded from all contracts and grants financed by the Agency's general budget for a maximum of two years from the time when the infringement is established, as confirmed after an adversarial procedure with the contractor
pl Bez uszczerbku dla stosowania kar określonych w umowie, kandydaci lub oferenci i wykonawcy, którzy są winni złożenia fałszywych oświadczeń lub w stosunku do których stwierdzono poważne niedopełnienie zobowiązań umownych we wcześniejszej procedurze udzielenia zamówienia, są wyłączeni ze wszystkich zamówień i dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Agencji na okres nie dłuższy niż dwa lata od daty, kiedy stwierdzone zostało naruszenie, co potwierdza się po umożliwieniu przedstawienia uwag przez wykonawcę
en fourth, where the undertaking which is to discharge public service obligations is not chosen in a public procurement procedure, the level of compensation needed has been determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of production so as to be able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging those obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging the obligations
pl po czwarte, w przypadku gdy wybór podmiotu wykonującego usługi w interesie publicznym nie jest dokonany w drodze zamówienia publicznego, wartość niezbędnej rekompensaty ustalić należy na podstawie analizy kosztów, jakie poniósłby typowy podmiot, dobrze zarządzany i wyposażony w środki pozwalające na wykonywanie usług w interesie publicznym, uwzględniając przy tym stosowne dochody i rozsądny zysk związane z wykonywaniem tych zadań
en carry out appropriate examinations and tests, or have them carried out, to check whether, where the solutions in the relevant harmonised standards and/or technical specifications have not been applied, the solutions adopted by the manufacturer meet the corresponding requirements of the relevant TSI(s
pl przeprowadza odpowiednie badania i testy lub zleca ich wykonanie w celu sprawdzenia, w przypadku gdy rozwiązania określone w odnośnych normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych nie zostały zastosowane, czy rozwiązania przyjęte przez producenta spełniają odpowiednie wymagania stosownych TSI
en Your meeting' s up, guys!
pl Wleczecie się!Wyjść natychmiast!
en EU support for meeting the cost of these requirements will go a long way in enabling the laboratories in the targeted countries to improve their technical competence significantly and to improve the quality and accuracy of chemical analysis
pl Wsparcie UE w celu pokrycia kosztów tych wymogów zostanie w dużej mierze wykorzystane na umożliwienie laboratoriom w państwach docelowych znaczącego podwyższenia ich kwalifikacji technicznych oraz zwiększenia dokładności analiz chemicznych
en Where the application for a certificate and the product to which it relates meet the conditions laid down in this Regulation, the authority referred to in Article ‧ shall grant the certificate
pl Jeżeli wniosek o wydanie świadectwa i produkt, którego on dotyczy, spełniają warunki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, władza, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, wydaje świadectwo
en meet the requirements of paragraph ‧ for each activity individually; or
pl albo spełniają wymogi ust. ‧ indywidualnie, dla każdego rodzaju działalności; albo
en Common standards relating to the implementation of the uniform format for visas are essential to meet high technical standards and to facilitate detection of forged or falsified visa stickers
pl Wspólne standardy odnoszące się do wprowadzenia jednolitego formularza wizowego są niezbędne do spełnienia wysokich standardów technicznych i ułatwienia wykrywania podrobionych lub sfałszowanych naklejek wizowych
en The exporting producers which did not meet the MET criteria had also all claimed IT in the event that they were not granted MET
pl Wszyscy producenci eksportujący, którzy nie spełniali kryteriów przyznania MET, wystąpili także z wnioskiem o przyznanie IT w przypadku, gdyby nie otrzymali MET
en Such director shall be deemed to have been elected by the Board of Governors at its inaugural meeting, in accordance with paragraph ‧ of Article ‧ of this Agreement, if he or she is elected during the period in which the first Board of Directors shall hold office
pl Uważać się będzie, że dyrektor ten został wybrany przez Radę Gubernatorów na jej posiedzeniu inauguracyjnym zgodnie z ustępem ‧ artykułu ‧ niniejszej umowy, jeżeli został on wybrany w okresie, w którym pierwszy Zarząd będzie odbywał kadencję
en Come on, let' s meet the captain
pl Chodźmy do kapitana
en I' m meeting Plantier and Wendtland, among others
pl Spotakć się z Plantierem i Wendtlandem, i paroma innymi ważnymi figurami
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 46714 zdań frazy meeting.Znalezione w 15,919 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.