Przykładowe zdania z "meeting", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I would emphasise that the Monterrey Consensus in 2002, the follow-up to the Doha conference in 2008 and the High-level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals held in New York in September 2010 issued a favourable opinion on innovative and alternative sources of financing for development and stressed the need for a balanced approach between the economic, social and environmental aspects of development.
pl Chcę podkreślić, że w dokumentach konsensusu z Monterrey z 2002 roku, kontynuacji konferencji z Ad-Dauhy z 2008 roku i posiedzenia plenarnego na wysokim szczeblu w sprawie milenijnych celów rozwoju, które odbyło się w Nowym Jorku we wrześniu 2010 roku, wyrażono się przychylnie na temat innowacyjnych i alternatywnych źródeł finansowania rozwoju oraz podkreślono potrzebę stworzenia równowagi między gospodarczym, społecznym i ekologicznym wymiarem rozwoju.
en They were to meet at the Empire State, but she got hit by a taxi
pl Mieli się spotkać na szczycie Empire State, ale ją potrącił samochód
en Notes that, in most developing countries, most of the MDG targets will not be met by ‧; and urges Member States to prepare annual timetables to meet the promises they have made
pl zauważa, że w większości krajów rozwijających się większość MCR nie zostanie osiągnięta do ‧ r.; wzywa państwa członkowskie do przygotowania rocznych harmonogramów prac w celu spełnienia obietnic, jakie złożyły
en Joint statement by the Council and the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission on European Union Development Policy: The European Consensus
pl Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: Konsensus Europejski
en In order to establish whether or not a third country issuer is meeting equivalent requirements to those laid down in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, it is important to ensure that there is consistency with Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ implementing Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements, in particular the items dealing with Historical Financial Information to be included in a prospectus
pl W celu ustalenia, czy emitent z kraju trzeciego spełnia wymogi równoważne z określonymi w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, należy sprawdzić, czy jest zachowana zgodność z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wykonującym dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, w szczególności pozycji dotyczących historycznych informacji finansowych uwzględnianych w prospekcie emisyjnym
en We' ve got a schedule to meet
pl Mocniej!Musimy nadrobić straty
en Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products provides that, for a refund to be granted, the products must meet the requirements laid down in Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stanowi, że w celu przyznania refundacji produkty muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en He wants to meet you
pl Chce cię poznać
en When the Commission considers it necessary to draw on this reserve, it convenes a three–way meeting as soon as possible in order to obtain the agreement of the two arms of the budgetary authority on the need to use the reserve and on the amount required
pl Kiedy Komisja uzna za konieczne skorzystanie z tej rezerwy, zwołuje w najbliższym możliwym terminie trójstronne zebranie w celu uzyskania zgody obu stron władzy budżetowej odnośnie do konieczności użycia rezerwy oraz potrzebnej kwoty
en Special conditions for the transport of dangerous goods shall be considered fulfilled in all Community waterways if the vessels meet the requirements of the ADNR
pl Specjalne warunki transportu towarów niebezpiecznych są uważane za spełnione na wszystkich wodach śródlądowych Wspólnoty w przypadku, gdy statki spełniają wymogi ADNR
en This, we think, undermines the Commission's ability to meet its obligations stemming from the public procurement directives, especially in the current environment.
pl W naszej ocenie osłabia to zdolność Komisji do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, zwłaszcza w obecnych warunkach.
en having regard to the conclusions on Central Asia reached at the ‧th External Relations Council meeting held in Luxembourg on ‧ April ‧; to the Partnership and Cooperation Agreements with Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan, which have already entered into force; to the Partnership and Cooperation Agreements with Tajikistan and Turkmenistan, which have been signed but not yet ratified; and to the Commission's Strategy Paper on Central Asia
pl uwzględniając konkluzje z ‧ posiedzenia w sprawie Azji Środkowej przyjęte przez Radę do spraw ogólnych i stosunków zewnętrznych na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu ‧ kwietnia ‧ r.; uwzględniając umowy o partnerstwie i współpracy zawarte z Kirgistanem, Kazachstanem i Uzbekistanem, które weszły już w życie; uwzględniając umowy o partnerstwie i współpracy z Tadżykistanem i Turkmenistanem, które zostały podpisane, lecz jeszcze ich nie ratyfikowano; uwzględniając również dokument strategiczny Komisji na lata ‧-‧ w sprawie Azji Środkowej
en and her to meet you
pl Ojciec kazał mi ją odnaleźć
en Any person meeting the clinical and the epidemiological criteria
pl Każda osoba spełniająca kryteria epidemiologiczne
en This appropriation is intended to cover the travel, subsistence and incidental expenses of experts and other persons, including petitioners to Parliament, invited to take part in committee, study group or working party meetings
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu oraz dodatkowych kosztów związanych z zapraszaniem na posiedzenia komisji oraz grup roboczych ekspertów i osobistości, w tym osób, które skierowały petycje do Parlamentu
en Meetings have taken place on a regular basis between the Commission services and Sellafield Limited to review progress in relation to the Target Achievements programme and the SSIP respectively
pl Spotkania przedstawicieli służb Komisji i Sellafield Limited odbywały się regularnie w celu oceny postępów w zakresie odpowiednio programu realizacji celów i dokumentu SSIP
en Expects that the amounts set aside for the European Year of Workers' Mobility will be spent on decentralised campaigns close to the citizens and that the visibility and the services of existing tools, such as EURES and Europass, will be extended, and their coverage increased to include migrants from third countries, since, given the ageing population, more sustained immigration flows will increasingly be required to meet the needs of the EU labour market
pl oczekuje, że kwoty odłożone na Europejski Rok Mobilności Pracowników zostaną wydane na zdecentralizowane kampanie bliskie obywatelom oraz że widoczność i usługi w ramach istniejących instrumentów, takich jak EURES i EUROPASS zostaną rozszerzone, a ich zakres będzie obejmował migrantów z krajów trzecich, ponieważ, zważywszy na starzenie się społeczeństwa, wzmożony napływ imigracji będzie coraz bardziej potrzebny, aby zaspokoić potrzeby rynku pracy UE
en The addition of dimethyldicarbonate provided for in of point ‧(zc) of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ may be carried out only within the limits laid down in Annex ‧ hereto and where it meets the requirements of Annex X hereto
pl Dodanie dwuwęglanu dimetylu, o którym mowa w załączniku ‧ pkt ‧ lit. zc) do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, może być wykonane tylko w granicach ustalonych w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia i jeśli spełnia wymogi określone w załączniku X do tego rozporządzenia
en A reasonable period should be allowed to elapse before an active substance is included in Annex I in order to permit Member States and the interested parties to prepare themselves to meet the new requirements which will result from the inclusion
pl Należy przewidzieć rozsądny termin przed włączeniem substancji czynnej do załącznika I, tak aby umożliwić państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu
en If the Commission studies conclude that for technical reasons certain mobile machinery, in particular, multi-positional, hand-held engines intended for professional use, cannot meet those requirements by the deadlines laid down, it shall submit, by ‧ December ‧, a report accompanied by appropriate proposals for extensions of the period referred to in Article ‧a and/or further derogations, not exceeding five years in duration, save in exceptional circumstances, for such machinery
pl Jeżeli w wyniku analizy Komisja stwierdzi, że z przyczyn technicznych niektóre maszyny samojezdne, w szczególności wielopozycyjne silniki urządzeń przystosowane do obsługi ręcznej dla użytku profesjonalnego, nie są w stanie spełnić tych wymogów w określonym terminie, przedkłada ona do dnia ‧ grudnia ‧ r. sprawozdanie zawierające odpowiednie wnioski dotyczące wydłużenia okresów, o których mowa w art. ‧a ust. ‧ lub dalszych odstępstw, nieprzekraczających pięciu lat, z wyjątkiem okoliczności szczególnych, dla tych urządzeń
en Preparations of meetings
pl Przygotowywanie spotkań
en At our request, the Moroccan foreign minister has now stated that he is prepared to attend a meeting of the Committee on Foreign Affairs.
pl W odpowiedzi na nasz wniosek marokański minister spraw zagranicznych oświadczył już, że jest gotowy wziąć udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych.
en Germany implicitly confirms that the decisions of KfW are imputable to the State when it admits that the Federal Ministry of Finance was not only present at the meetings of its administrative board, which was involved in all decisions of the weekend between ‧ and ‧ July ‧, but at the moment of the decision was actually chairing it
pl Przyznając, że Federalne Ministerstwo Finansów nie tylko brało udział w posiedzeniach zarządu, który uczestniczył we wszystkich decyzjach podejmowanych w dniach ‧ – ‧ lipca ‧ r., ale też przewodziło im w momencie podejmowania decyzji, władze niemieckie potwierdzają w istocie, iż decyzje KfW są rzeczywiście decyzjami, które należy przypisać państwu
en having regard to the establishment by the IWC at its ‧th annual meeting in Santiago, Chile, in June ‧, of a Small Working Group on the future of the IWC (the Working Group
pl uwzględniając ustanowienie przez IWC na jej ‧. dorocznym posiedzeniu w Santiago, Chile, które odbyło się w czerwcu ‧ r., niewielkiej grupy roboczej ds. przyszłości IWC (zwanej dalej grupą roboczą
en The meetings of the Board may be attended by other Member States’ experts and Commission officials directly involved in the development of the SIS ‧ projects, at the expense of their respective administration or institution
pl W posiedzeniach rady zarządzającej mogą uczestniczyć na koszt własnej administracji lub instytucji inni eksperci z państw członkowskich i urzędnicy Komisji bezpośrednio zaangażowani w rozwój projektów SIS II
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 46714 zdań frazy meeting.Znalezione w 13,256 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.