Przykładowe zdania z "meeting", pamięć tłumaczeniowa

add example
en No decision or action taken under the provisions of this clause shall prejudice the rights of the Member Government concerned to be represented at any group meeting at which the conditions of its membership are to be discussed, or to make representations to such meetings, nor shall such decisions or actions prevent or delay the consideration by the Group of suspension of the Member Government as provided under Clause ‧ of the Constitution
pl Żadna decyzja czy działanie podjęte na podstawie przepisów niniejszej klauzuli nie narusza praw zainteresowanego Rządu Członkowskiego do bycia reprezentowanym na dowolnym posiedzeniu grupy, na którym są omawiane warunki jego członkostwa lub do składania oświadczeń na takich posiedzeniach, jak również żadna taka decyzja czy działanie nie uniemożliwia lub nie opóźnia rozpatrywania przez Grupę zawieszenia Rządu Członkowskiego na podstawie przepisów klauzuli ‧ Statutu
en Chairmanship of the General Meeting
pl Przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu
en Without prejudice to the right to attend the general meeting provided for in Article ‧), the statutes may provide for special meetings of holders of securities or debentures referred to in paragraph
pl Bez uszczerbku dla prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, przewidzianego w art. ‧ ust. ‧, statut może przewidywać nadzwyczajne zgromadzenie posiadaczy papierów wartościowych i obligacji, określonych w ust
en The municipality's Rules meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning the measures to be adopted by the municipality and the general provisions applicable (steps preceding grant of aid, cumulation, transparency and monitoring of aid
pl Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola pomocy
en The IRP shall, by ‧ November of each year, or later if agreed by the IRP, provide to the meeting of the parties a list of qualified applicant vessels eligible to receive a DML
pl MPP w terminie do ‧ listopada każdego roku lub później, jeśli tak uzgodni MPP, dostarcza na spotkanie Stron wykaz statków kwalifikujących się do otrzymania LŚD
en The ministers also went to Goma to demonstrate, on the ground, that our full attention is on this crisis, to assess the requirements of the displaced populations, and to meet the humanitarian organisations since, once again, the civilian population is the first victim of the resumption of fighting.
pl Ministrowie pojechali również do Gomy, aby zademonstrować na miejscu, że ten kryzys jest w centrum naszej uwagi, ocenić potrzeby przesiedlonej ludności oraz spotkać się z organizacjami humanitarnymi, bowiem po raz kolejny ludność cywilna jest pierwszą ofiarą wznowienia walk.
en A reasonable period should be allowed to elapse before an active substance is included in Annex I in order to permit Member States and the interested parties to prepare themselves to meet the new requirements which will result from the inclusion
pl Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu
en this action aims at supporting projects of a cross-cutting nature, i.e. touching upon several priorities of this programme, e.g. trainings with subsequent pitching events at co-production meetings
pl celem tego działania jest wspieranie projektów o charakterze przekrojowym, tj. dotyczących kilku priorytetów programu, np. szkoleń, po których następować będą wydarzenia związane z promocją (pitchingiem) na spotkaniach koprodukcyjnych
en concerning the need for internal EU monitoring arrangements to ensure that Member States meet their human rights obligations
pl dotyczące potrzeby wewnętrznych ustaleń UE w zakresie monitorowania w celu zapewnienia przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań w dziedzinie praw człowieka
en As from the date ‧ months after the date of entry into force of Supplement ‧ to the original version of the Regulation, Contracting Parties applying this Regulation shall grant approvals only if the vehicle type to be approved meets the requirements of this Regulation as amended by Supplement ‧ to the original version of the Regulation
pl Po upływie ‧ miesięcy od dnia wejścia w życie suplementu ‧ do pierwotnej wersji regulaminu Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin udzielają homologacji wyłącznie w przypadku, gdy homologowany typ pojazdu spełnia wymagania niniejszego regulaminu zmienionego suplementem ‧ do pierwotnej wersji regulaminu
en The aim of the visits will be to provide members of the Executive Council with the opportunity to assess progress and efforts towards meeting extended deadlines and any measures being taken by the visited State Party, so that possible problems or delays in the destruction programme could be overcome
pl Celem wizytacji będzie zaoferowanie członkom Rady Wykonawczej możliwości oceny postępów i wysiłków na rzecz dotrzymania przedłużonych terminów oraz wszelkich środków podejmowanych przez wizytowane państwo stronę, co umożliwiłoby rozwiązanie możliwych problemów lub opóźnień w realizacji programu niszczenia broni
en In this one minute, I also have to point out that the different positions on Kosovo within the European Union have encouraged Serbia to make a clear commitment to Europe, which is essential for consolidating peace and democracy in the Balkans and for achieving a constructive approach to regional integration, as demonstrated by the High-Level Meeting in Sarajevo, held on 2 June under the Spanish Presidency.
pl W ciągu przysługującej mi minuty pragnę również wskazać, że różne stanowiska w sprawie Kosowa wewnątrz Unii Europejskiej skłoniły Serbię do jasnego opowiedzenia się po stronie Europy, co jest niezbędne z punktu widzenia konsolidacji pokoju i demokracji na Bałkanach oraz wypracowania konstruktywnego podejścia do integracji regionalnej zaprezentowanego podczas spotkania wysokiego szczebla w Sarajewie, do którego doszło 2 czerwca za kadencji prezydencji hiszpańskiej.
en Meet it, fight it, score the first victory
pl Wyjść mu naprzeciw, zwalczyć go, odnieść pierwsze zwycięstwo
en In every case where the European Parliament and the Council empower the Commission to implement the rules drawn up for agricultural or forestry tractors, a prior consultation procedure involving the Commission and the Member States meeting in committee should be introduced
pl W każdym przypadku gdy Parlament Europejski i Rada upoważnią Komisję do wykonania reguł określonych dla ciągników rolniczych lub leśnych, powinna zostać wprowadzona poprzedzająca procedura konsultacji obejmująca posiedzenie Komisji i Państw Członkowskich w ramach komitetu
en Recital ‧ of Recommendation ECB/‧/‧ of ‧ February ‧ for a Council Decision on an amendment to Article ‧.‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank and recital ‧ of Decision ‧/‧/EC of the Council, meeting in the composition of the Heads of State or Government, of ‧ March ‧ on an amendment to Article ‧.‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank refer to the possibility of a decision to postpone the start of the rotation system so as to avoid the situation that governors within any group have a voting frequency of ‧ %
pl Motyw ‧ zalecenia EBC/‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany art. ‧ ust. ‧ Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz motyw ‧ decyzji Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zmiany art. ‧ ust. ‧ Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego przewidują możliwość wydania decyzji opóźniającej rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego w celu uniknięcia sytuacji, w której częstotliwość głosowania prezesów należących do którejś z grup będzie wynosić ‧ %
en To this end, it will receive the agendas of the meetings of the Committee, the draft measures put to the Committee for the implementation of the projects, the results of votes and the summaries of discussions in the meetings
pl W tym celu otrzymuje porządek posiedzeń Komitetu, projekty środków zaproponowanych Komitetowi w celu wprowadzania w życie projektów, wyniki głosowań i streszczenia debat podczas posiedzeń
en Member States shall grant EC type-approval to any safety glazing and glazing materials for motor vehicles and their trailers that meet the structural and testing requirements set out in the Annexes
pl Państwa Członkowskie udzielają homologacji typu WE wszelkim typom bezpiecznych szyb i materiałom do szyb w pojazdach silnikowych oraz ich przyczepach, spełniającym wymogi konstrukcyjne i testowe, wymienione w załącznikach.”
en Have her meet us at the rendezvous point
pl Spotkamy się w umówionym miejscu
en Without prejudice to more restrictive provisions laid down in Article ‧ (m), the quality of the ethyl alcohol of agricultural origin must meet the specifications set out in Annex I
pl c)Bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych przepisów, ustanowionych w art. ‧ ust. ‧ lit. m) pkt. ‧, jakość alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego musi odpowiadać specyfikacji określonej w załączniku I
en I voted in favour of the report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast), as I believe that the agreement reached with the Council meets the objective of contributing to the protection of human health and the environment, simplifying and giving greater coherence to existing legislation.
pl Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie), jako że moim zdaniem porozumienie osiągnięte z Radą spełnia cel, jakim jest przyczynianie się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, poprzez uproszczenie obowiązujących przepisów i nadanie im większej spójności.
en For those products meeting the ‧ % test it was examined whether sufficient sales had been made in the ordinary course of trade in accordance with Article ‧) of the Basic Regulation
pl W odniesieniu do tych produktów, które spełniają kryterium ‧ %, zbadano, czy, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia, sprzedaż w ramach zwykłego obrotu osiągnęła wystarczający poziom
en manufacturing premixtures prepared from additives referred to in Chapter I.‧ (a) of the Annex, with a view to putting them into circulation, must meet the minimum conditions laid down in Chapter I.‧ (b) of the said Annex
pl wytwarzających premiksy przygotowane na bazie dodatków określone w rozdziale I.‧ a) Załącznika w celu wprowadzenia ich do obrotu, muszą spełniać minimalne warunki ustanowione w rozdziale I.‧ b) wspomnianego Załącznika
en It has nevertheless offered commitments pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, to meet the Commission’s competition concerns
pl Niemniej jednak zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ SvK zaproponowała, że podejmie zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia Komisji w odniesieniu do naruszenia konkurencji
en The Parties shall make funds available for purchasing services to ensure optimal implementation of the Agreement; in particular the Parties may organise seminars, colloquia or other meetings of experts, conduct evaluations, produce publications or disseminate related information
pl Strony udostępniają środki na zakup usług gwarantujących optymalne wykonanie Umowy; w szczególności Strony mogą organizować seminaria, kolokwia i inne spotkania ekspertów, dokonywać oceny, wydawać publikacje lub rozpowszechniać odnośne informacje
en The two Sides will meet annually to take stock of progress and possibly discuss further ways to enhance mutual collaboration, including joint activities, or explore potential synergies
pl Strony spotykają się co roku w celu analizy dokonanych postępów oraz ewentualnego omówienia wzmocnienia wzajemnej współpracy, w tym również wspólnych działań, lub analizy potencjalnych synergii
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 46714 zdań frazy meeting.Znalezione w 20,77 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.