wymowa: IPA: miːn /miːn/ , SAMPA: mi:n /mi:n/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczyć   
  (Verb  )
   
  to convey, indicate
   
  mieć znaczenie, sens
   
  to convey, indicate
 • średnia   
   
  In mathematics, a measure of the "middle" of a data set.
   
  mat. matematyka, matematyczny funkcja wieloargumentowa, niemalejąca ze względu na każdy swój argument, o wartościach niemniejszych od minimum argumentów i niewiększych od maksimum argumentów;
   
  mat. matematyka, matematyczny pot. potocznie średnia arytmetyczna, wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę;
 • chcieć     
  (Verb  )
   
  to intend; plan on doing
   
  to intend; plan on doing
 • podły   
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy pozbawiony skrupułów, postępujący nieuczciwie w sposób świadomy, celowy, popełniający czyny haniebne, zasługujący na potępienie i pogardę
 • brzydki     
   
  o uczynku lub postępowaniu : moralnie naganny
   
  moralnie naganny, niezgodny z przyjętymi normami
 • oznaczać   
   
  wyrażać określoną treść
 • przeciętny   
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
 • mieć znaczenie   
 • środek   
 • nędzny   
   
  niewiele warty, będący w złym stanie; ubogi, zapuszczony
 • przeciętna   
   
  mat. matematyka, matematyczny średnia arytmetyczna lub wartość oczekiwana;
 • skąpy   
   
  pejor. pejoratywnie niechętnie oddający swoje dobra, pieniądze
 • średni   
   
  przeciętny, taki sobie
 • biedny     
 • bogactwo     
 • brudny     
 • drański   
 • drobnostkowy   
 • gadzinowy   
 • gałgański   
 • kiepski   
 • lichy   
 • marny   
 • małoduszny   
 • małostkowy   
 • mierny   
 • myśleć     
 • niegodny   
 • niegodziwy   
 • nieszlachetny   
 • nikczemny   
 • niski     
 • obskurny   
 • pośledni   
 • przeznaczać   
 • przeznaczyć   
 • rozumieć   
 • ubogi   
 • wredny   
 • zamierzać   
 • zamierzyć   
 • złośliwy   
 • zły   

Pozostałe znaczenia:

 
nieuprzejmy, niemiły, okrutny
 
przeznaczać, wyznaczać
 
znaczyć, oznaczać
 
zamierzać
 
mieć na myśli
 
accomplished with great skill; deft; hard to compete with
 
acting without consideration of others
 
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious.
 
to result in; bring about
 
arithmetic mean
 
having the mean as its value
 
(golden) mean
 
low in quality; inferior
 
Characterized by malice.
 
the statistical value
 
To assign for a specific end, use, or purpose; to design or destine.
 
(music, now historical) The middle part of three-part polyphonic music; now specifically, the alto part in polyphonic music; an alto instrument. [from 15th c.]
 
(mathematics) Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1:2=3:6 .
 
(now Irish, UK regional) To pity; to comfort.
 
Having the mean (see noun below) as its value.
 
method by which something is done
 
Selfish; acting without consideration of others; unkind.
 
Miserly; stingy.
 
(now Irish, UK regional) To complain, lament.
 
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with.
 
intermediate value
 
Something which is intermediate or in the middle; an intermediate value or range of values; a medium. [from 14th c.]
 
(now chiefly in the plural) A method or course of action used to achieve some result. [from 14th c.]
 
powerful; fierce; harsh; damaging
 
Having or showing an ignoble lack of honor or morality.
 
(obsolete) Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable.
 
to have intentions of some kind
 
(mathematics) Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency.
 
to signify
 
Powerful; fierce; harsh; damaging.
 
To have as a logical consequence.
 
Low in quality; inferior.
 
To convey meaning.
 
(obsolete, in singular) An intermediate step or intermediate steps.
 
to have conviction in what one says
 
To intend.
 
causing or intending to cause intentional harm
 
(statistics) The average of a set of values, calculated by summing them together and dividing by the number of terms; the arithmetic mean. [from 15th c.]
 
To have in mind as one's purpose or intention.
 
miserly, stingy
 
To intend to express or convey.

Picture dictionary

brzydki
brzydki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

arithmetic meanśrednia arytmetyczna;
audit means inquiries, inspections or examinations of any kind conducted by a competent authority for the purpose of verifying the compliance of a taxpayer with this Directive„kontrola” oznacza dochodzenia, badania lub kontrole jakiegokolwiek rodzaju prowadzone przez właściwy organ w celu weryfikacji przestrzegania przez podatnika przepisów niniejszej dyrektywy
by all meansależ oczywiście!
By All Means NecessaryBy All Means Necessary
by all means!a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie
by all possible meanswszelkimi możliwymi środkami
by any meanswszelkimi środkami
by means ofpoprzez; dzięki; za pomocą; przy pomocy; stosując
by means of delegated actsw drodze aktów delegowanych
by means of derogationna zasadzie odstępstwa
by means of implementing actsw drodze aktów wykonawczych
by no meansw żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą; w żadnym razie; ; bynajmniej
can I use paper to mean newspaperczy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
daily log mean resultsdzienne średnie wyniki log
do these words mean the same thingczy te wyrazy oznaczają to samo
do you mean to saychcesz powiedzieć, że
do you mean to say thatczy chce pan powiedzieć, że
do you see what I meanrozumiesz, o co mi chodzi
do you use kid to mean childczy używa się kid w znaczeniu child
does that mean thatczy to oznacza, że
does this word have more than one meaningczy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
electronic meansśrodki elektroniczne
financial meansśrodki finansowe
geometric meanśrednia geometryczna;
golden meanzłoty środek
Greenwich Mean TimeCzas uniwersalny
harmonic mean; średnia harmoniczna
I call that meanuważam, że to podłość
I know what you meanwiem co masz na myśli
I mean to saymam na myśli, chcę powiedzieć
if I take your meaning rightlyjeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli
if you see what I meanjeśli pan rozumie, o co mi chodzi
in the mean timetymczasem
is there a difference in meaning betweenczy jest jakaś różnica w znaczeniu między
it means thatto oznacza, że
know what I meanwiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli
Maximum mean out-of-block EIRPmaksymalna średnia EIRP poza granicami bloku częstotliwościowego
mean absolute percentage errorśredni bezwzględny błąd procentowy
mean contact forceśrednia siła nacisku
mean free pathśrednia droga swobodna
mean imputationimputacja z użyciem średniej
mean no offencenie chcieć nikogo obrazić
mean of communicationśrodki komunikacji
Means of signing for cardholdersśrodki pozyskiwania klientów
Monty Python’s The Meaning of LifeSens życia według Monty Pythona
Ways and Means CommitteeKomisja Finansów Izby Reprezentantów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mean", pamięć tłumaczeniowa

add example
JARRETT:That means you better worry, tooTo znaczy, że ty lepiej też się martw
Member States shall require suppliers to provide evidence within the meaning of Article ‧ concerning the accuracy of the information supplied on their labels or fiches when they have reason to suspect that such information is incorrectPaństwa członkowskie wymagają od dostawców dostarczenia dowodów w rozumieniu art. ‧ dotyczących rzetelności informacji podawanych na ich etykietach lub kartach w przypadku gdy mają podejrzenia, że informacje takie są błędne
You mean to tell me you forgot about that?Zapomniałaś?
motor vehicle means any power-driven vehicle, which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goodspojazd silnikowy oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym, zwykle używane do przewozu drogowego osób lub rzeczy albo do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczy
It is our belief that this extension compared to the previous system brings with it risks as regards safeguarding citizens' rights, freedoms and guarantees by adding new elements to a database which will be more accessible and which will mean a greater degree of information sharing.Jesteśmy przekonani, że przedstawione rozszerzenie w stosunku do poprzedniego systemu pociągnie za sobą ryzyko w zakresie ochrony praw, wolności i gwarancji należnych obywatelom; ryzyko to wynika z dodania nowych elementów do bazy danych, która będzie szerzej udostępniana, co oznacza większy stopień wspólnego korzystania z informacji.
operational interrogator code means any eligible interrogator code other than ‧ codekod interrogatora dostępny do użytku oznacza każdy dostępny kod interrogatora inny niż kod
On ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at seaDnia ‧ czerwca ‧ r. RB ONZ przyjęła rezolucję ‧ upoważniającą państwa współpracujące z tymczasowym rządem federalnym Somalii, na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji, do wpływania na wody terytorialne Somalii i zastosowania w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami prawa międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju na morzu
Patients should be evaluated for infections before, during, and after treatment with Enbrel, taking into consideration that the mean elimination half-life of etanercept is approximately ‧ hours (range ‧ to ‧ hoursNależy zbadać, czy u pacjentów nie występują ewentualne infekcje przed rozpoczęciem leczenia lekiem Enbrel, w jego trakcie i po jego zakończeniu, uwzględniając, że średni okres półtrwania etanreceptu wynosi około ‧ godz.(zakres: ‧ godz
On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Carrefour (France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Hyparlo (France) by way of purchase of sharesW dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Carrefour (Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hyparlo (Francja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
Taking account of the arguments put forward by the Italian authorities in their replies to the first and second opening of the procedure, it is necessary first to examine whether the scheme contains elements of State aid within the meaning of Article ‧ of the TreatyUwzględniając argumenty przedstawione przez władze włoskie w odpowiedziach na wszczęcie postępowania, należy przede wszystkim zbadać, czy program pomocy zawiera elementy pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ traktatu WE
The whole apparatus must be checked at regular intervals by means of calibration standards of defined hazeCałe urządzenie jest regularnie kontrolowane poprzez kalibrowanie znormalizowanymi próbkami o określonym zamgleniu
When I say 'urban planning concepts', I actually mean the absence of urban planning concepts.Mówiąc "koncepcje w planowaniu urbanistycznym” mam właściwie na myśli brak koncepcji w planowaniu urbanistycznym.
smoke flavouring shall mean a product obtained by fractionation and purification of a condensed smoke yielding primary smoke condensates, primary tar fractions and/or derived smoke flavourings as defined in points , and of Article ‧ of Regulation (EC) Nośrodek aromatyzujący dymu wędzarniczego oznacza produkt otrzymany w wyniku frakcjonowania i oczyszczania skondensowanego dymu, co prowadzi do powstania początkowych koncentratów dymnych, początkowych frakcji smołowych i/lub pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego określonych w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
Skagerrak means the area bounded on the west by a line drawn from the Hanstholm lighthouse to the Lindesnes lighthouse and on the south by a line drawn from the Skagen lighthouse to the Tistlarna lighthouse and from this point to the nearest point on the Swedish coastSkagerrak oznacza obszar ograniczony od zachodu linią ciągnącą się od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią ciągnącą się od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji
A means of indicating in the flight crew compartment the outside air temperature calibrated in degrees Celsiusurządzenie pokazujące w kabinie załogi temperaturę powietrza zewnętrznego w stopniach Celsjusza
Expresses its full support for the sovereignty and territorial integrity of Georgia, and draws attention to the need to arrive at a solution for the conflicts in Abkhazia and South Ossetia through negotiations and confidence-building, exclusively by peaceful means, respecting the right of the peoples of Georgia to determine their own cultural, social, economic and political aimswyraża pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i zwraca uwagę na konieczność rozwiązania w drodze negocjacji, budowy zaufania i przy zastosowaniu wyłącznie pokojowych środków konfliktów w Abchazji i Południowej Osetii, respektując prawo ludów Gruzji do wytyczania własnych celów kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych
If loads are lifted by means of hoists the maximum authorised load deriving from stability and strength shall be prominently displayed on panels on deck and at the control stationsJeżeli ładunek podnoszony jest za pomocą dźwigu, to maksymalne dopuszczalne obciążenie wynikające ze stateczności i wytrzymałości musi być w wyraźnie widoczny sposób umieszczone na tablicy na pokładzie i na stanowiskach sterowniczych
That said, the Committee does feel that every available means must be used to bring down victim numbers, for instance by introducing standards for road infrastructure design and signposting in the EU Member StatesMimo to Komitet uważa, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, by zmniejszyć liczbę ofiar, na przykład poprzez wprowadzenie norm w zakresie wymiarowania infrastruktury drogowej i sygnalizacji w UE
This measure alone could mean a big social improvement in women's lives in about two thirds of EU countries.Już ten środek mógłby oznaczać znaczną poprawę sytuacji socjalnej w życiu kobiet w przeszło dwóch trzecich krajów UE.
I didn' t mean to patronise youNie chciałam cię traktować jak dziecko
The Parties and the arbitration panel shall transmit any request, notice, written submission or other document by e-mail, with a copy submitted on the same day by facsimile transmission, registered post, courier, delivery against receipt or any other means of telecommunication that provides a record of the sending thereofStrony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłki
It is a microporous form of carbon, obtained from a variety of raw material such as coal, peat, wood, lignite, olive stones or coconut shells, which are activated by means of steam or chemical processJest nim mikroporowata forma węgla uzyskana z różnych surowców takich jak węgiel, torf, drzewo, węgiel brunatny, pestki oliwek lub łupiny orzechów kokosowych, pobudzonych za pomocą pary lub procesów chemicznych
that where there is a possibility of condensation occurring inside pipes for gaseous fluids, means are provided for drainage and removal of deposits from low areas to avoid damage from water hammer or corrosionże, w przypadku gdy istnieje możliwość kondensacji pojawiającej się wewnątrz rur na płyny gazowe, przewidziane są środki umożliwiające odciekanie płynu i usuwanie osadów z dolnych poziomów, aby uniknąć niszczenia przez uderzenie wodne lub korozję
Meaning of ‘appliance implanted in the body’Pojęcie „urządzenia wszczepianego do organizmu”
It is therefore necessary to recognise that Member States need sufficient flexibility to take into consideration their particular regional and local needs with regard to GMO cultivation in order to achieve the lowest possible presence of GMOs in organic and other crops, when sufficient levels of purity cannot be achieved by other meansNależy zatem potwierdzić, że państwa członkowskie potrzebują wystarczającej elastyczności, by móc uwzględnić swoje szczególne potrzeby w odniesieniu do upraw GMO na poziomie regionalnym i lokalnym i w ten sposób ograniczyć do minimum ewentualne występowanie GMO w uprawach ekologicznych i pozostałych, w przypadkach gdy inne środki nie mogą zapewnić wystarczającego poziomu czystości
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94088 zdań frazy mean.Znalezione w 10,07 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.