wymowa: IPA: miːn /miːn/ , SAMPA: mi:n /mi:n/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczyć   
  (Verb  )
   
  to convey, indicate
   
  mieć znaczenie, sens
   
  to convey, indicate
 • średnia   
   
  In mathematics, a measure of the "middle" of a data set.
   
  mat. matematyka, matematyczny funkcja wieloargumentowa, niemalejąca ze względu na każdy swój argument, o wartościach niemniejszych od minimum argumentów i niewiększych od maksimum argumentów;
   
  mat. matematyka, matematyczny pot. potocznie średnia arytmetyczna, wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę;
 • chcieć     
  (Verb  )
   
  to intend; plan on doing
   
  to intend; plan on doing
 • podły   
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy pozbawiony skrupułów, postępujący nieuczciwie w sposób świadomy, celowy, popełniający czyny haniebne, zasługujący na potępienie i pogardę
 • brzydki     
   
  o uczynku lub postępowaniu : moralnie naganny
   
  moralnie naganny, niezgodny z przyjętymi normami
 • oznaczać   
   
  wyrażać określoną treść
 • przeciętny   
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
 • mieć znaczenie   
 • środek   
 • nędzny   
   
  niewiele warty, będący w złym stanie; ubogi, zapuszczony
 • przeciętna   
   
  mat. matematyka, matematyczny średnia arytmetyczna lub wartość oczekiwana;
 • skąpy   
   
  pejor. pejoratywnie niechętnie oddający swoje dobra, pieniądze
 • średni   
   
  przeciętny, taki sobie
 • biedny     
 • bogactwo     
 • brudny     
 • drański   
 • drobnostkowy   
 • gadzinowy   
 • gałgański   
 • kiepski   
 • lichy   
 • marny   
 • małoduszny   
 • małostkowy   
 • mierny   
 • myśleć     
 • niegodny   
 • niegodziwy   
 • nieszlachetny   
 • nikczemny   
 • niski     
 • obskurny   
 • pośledni   
 • przeznaczać   
 • przeznaczyć   
 • rozumieć   
 • ubogi   
 • wredny   
 • zamierzać   
 • zamierzyć   
 • złośliwy   
 • zły   

Pozostałe znaczenia:

 
nieuprzejmy, niemiły, okrutny
 
przeznaczać, wyznaczać
 
znaczyć, oznaczać
 
zamierzać
 
mieć na myśli
 
To intend.
 
(music, now historical) The middle part of three-part polyphonic music; now specifically, the alto part in polyphonic music; an alto instrument. [from 15th c.]
 
(now Irish, UK regional) To pity; to comfort.
 
the statistical value
 
Low in quality; inferior.
 
To have as a logical consequence.
 
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious.
 
intermediate value
 
To convey meaning.
 
(mathematics) Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1:2=3:6 .
 
(now Irish, UK regional) To complain, lament.
 
Something which is intermediate or in the middle; an intermediate value or range of values; a medium. [from 14th c.]
 
method by which something is done
 
(statistics) The average of a set of values, calculated by summing them together and dividing by the number of terms; the arithmetic mean. [from 15th c.]
 
having the mean as its value
 
Having the mean (see noun below) as its value.
 
To assign for a specific end, use, or purpose; to design or destine.
 
Miserly; stingy.
 
powerful; fierce; harsh; damaging
 
miserly, stingy
 
to result in; bring about
 
arithmetic mean
 
To intend to express or convey.
 
acting without consideration of others
 
Selfish; acting without consideration of others; unkind.
 
to have conviction in what one says
 
(obsolete) Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable.
 
Having or showing an ignoble lack of honor or morality.
 
Characterized by malice.
 
(obsolete, in singular) An intermediate step or intermediate steps.
 
to have intentions of some kind
 
to signify
 
low in quality; inferior
 
(now chiefly in the plural) A method or course of action used to achieve some result. [from 14th c.]
 
accomplished with great skill; deft; hard to compete with
 
(golden) mean
 
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with.
 
causing or intending to cause intentional harm
 
To have in mind as one's purpose or intention.
 
Powerful; fierce; harsh; damaging.
 
(mathematics) Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency.

Picture dictionary

brzydki
brzydki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

arithmetic meanśrednia arytmetyczna;
audit means inquiries, inspections or examinations of any kind conducted by a competent authority for the purpose of verifying the compliance of a taxpayer with this Directive„kontrola” oznacza dochodzenia, badania lub kontrole jakiegokolwiek rodzaju prowadzone przez właściwy organ w celu weryfikacji przestrzegania przez podatnika przepisów niniejszej dyrektywy
by all meansależ oczywiście!
By All Means NecessaryBy All Means Necessary
by all means!a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie
by all possible meanswszelkimi możliwymi środkami
by any meanswszelkimi środkami
by means ofdzięki; przy pomocy; poprzez; stosując; za pomocą
by means of delegated actsw drodze aktów delegowanych
by means of derogationna zasadzie odstępstwa
by means of implementing actsw drodze aktów wykonawczych
by no meansw żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą; bynajmniej; ; w żadnym razie
can I use paper to mean newspaperczy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
daily log mean resultsdzienne średnie wyniki log
do these words mean the same thingczy te wyrazy oznaczają to samo
do you mean to saychcesz powiedzieć, że
do you mean to say thatczy chce pan powiedzieć, że
do you see what I meanrozumiesz, o co mi chodzi
do you use kid to mean childczy używa się kid w znaczeniu child
does that mean thatczy to oznacza, że
does this word have more than one meaningczy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
electronic meansśrodki elektroniczne
financial meansśrodki finansowe
geometric meanśrednia geometryczna;
golden meanzłoty środek
Greenwich Mean TimeCzas uniwersalny
harmonic mean; średnia harmoniczna
I call that meanuważam, że to podłość
I know what you meanwiem co masz na myśli
I mean to saymam na myśli, chcę powiedzieć
if I take your meaning rightlyjeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli
if you see what I meanjeśli pan rozumie, o co mi chodzi
in the mean timetymczasem
is there a difference in meaning betweenczy jest jakaś różnica w znaczeniu między
it means thatto oznacza, że
know what I meanwiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli
Maximum mean out-of-block EIRPmaksymalna średnia EIRP poza granicami bloku częstotliwościowego
mean absolute percentage errorśredni bezwzględny błąd procentowy
mean contact forceśrednia siła nacisku
mean free pathśrednia droga swobodna
mean imputationimputacja z użyciem średniej
mean no offencenie chcieć nikogo obrazić
mean of communicationśrodki komunikacji
Means of signing for cardholdersśrodki pozyskiwania klientów
Monty Python’s The Meaning of LifeSens życia według Monty Pythona
Ways and Means CommitteeKomisja Finansów Izby Reprezentantów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mean", pamięć tłumaczeniowa

add example
What do you mean, his radio' s out?Jak to nie działa?
awareness of the US and EU cinematic heritage- especially awareness of European films in America, where they are less widely shown- as a means of promoting mutual understandingznajomości dorobku USA i UE, zwłaszcza europejskiej produkcji kinematograficznej w Ameryce, gdzie jest ona mniej rozpowszechniona, w celu wzmocnienia wzajemnego zrozumienia
ensure or take all appropriate steps to ensure that after every activity the radiological data of individual exposure monitoring of each outside worker within the meaning of Annex I, Part III, are recordedzapewnić lub podjąć odpowiednie działania dla zapewnienia, że po każdej działalności udokumentowano dane radiologiczne dotyczące indywidualnego monitoringu narażenia każdego z pracowników zewnętrznych, w rozumieniu załącznika ‧, część
Front and rear means the front or rear of the vehicle according to the normal direction of travel and the terms; forward, foremost, rearward and rearmost etc. shall be construed accordinglyprzód i tył oznacza przód lub tył pojazdu zgodnie z normalnym kierunkiem jazdy, a określenia do przodu, czołowy, do tyłu oraz najbardziej wysunięty do tyłu itp. interpretowane są odpowiednio
whereas the most effective means for the Commission to demonstrate that it is genuinely committed to ensuring transparency and sound financial management is to do all it can to support measures seeking to enhance the quality of financial management, with a view to obtaining a positive statement of assurance (DAS- Déclaration d'assurance) from the European Court of Auditorsmając na uwadze, że dla Komisji najbardziej wyrazistym sposobem wykazania, że podjęła rzeczywiste zobowiązanie do przestrzegania zasad przejrzystości i należytego zarządzania finansami jest dołożenie wszelkich starań i jak najmocniejsze wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości zarządzania finansami w celu otrzymania pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS- Skrót francuskiego terminu Déclaration d'assurance) od Trybunału Obrachunkowego
The concept of the 'public figure' is clearly very wide, but today we have come to a common definition in which it is understood to mean a person in an official or non-official position who could be threatened due to his or her contribution to the public debate.Pojęcie "osoby publicznej” jest niewątpliwie bardzo szerokie, jednak dziś udało nam się stworzyć wspólną definicję, zgodnie z którą jest to osoba pełniąca funkcję publiczną lub nie, zagrożona ze względu na swój wkład w dyskusję publiczną.
No mean feat, yet how often we bring it offŻaden wyczyn biorąc pod uwagę, jak często nam się to udaje
This would mean that if KK had to sell land for at least EUR ‧ per year to service its debt and to cover some minimal administrative costs, it would after ten years, for example, have basically no assets left, but still owe the principal of EUR ‧,‧ millionJeżeli KK sprzedawałaby rocznie grunty za co najmniej ‧ euro w celu spłacenia odsetek oraz pokrycia kosztów administracyjnych, to np. po ‧ latach nie posiadałaby już majątku, ale wciąż miałaby zadłużenie w wysokości ‧,‧ miliona euro
It means that the " you " in you is still in thereTo oznacza, że " ty " w tobie wciąż tam siedzi
According to the definition in Article ‧(g) of the Block Exemption Regulation the know-how needs to be substantial, meaning that the know-how includes information which is significant and useful to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or servicesZgodnie z definicją zawartą w art. ‧ ust. ‧ lit. g) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych know-how musi być istotne, co oznacza, że know-how obejmuje informacje ważne i użyteczne dla nabywcy z punktu widzenia używania, sprzedaży lub odsprzedaży towarów lub usług objętych porozumieniem
persons mentioned in Section ‧, letter (b) and (c) must provide proof of eligibility by means of official documentation from the Norwegian National insurance or Norges Blindeforbundosoby wymienione w pkt ‧ lit. b) i c) muszą na potwierdzenie okazać odpowiedni dokument urzędowy z norweskiego zakładu ubezpieczeń społecznych lub z Norges Blindeforbund
Provision should also be made to ensure that agricultural products originating in the Community and which have benefited from an export refund cannot be re-imported duty-free into the Community by means of the cumulation procedureNależy również zapewnić, aby produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty i korzystające z refundacji wywozowych nie mogły być ponownie przywożone bez cła do Wspólnoty w ramach procedury kumulacji
This means that Parliament and Council have now reached an agreement on a joint text, respecting the aim and purpose of Article 314.Stwierdzam, że procedura budżetowa, która została rozpoczęta zgodnie z art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz była kontynuowana zgodnie z art.
Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ prohibiting the use of leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international humane trapping standardsRozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego
Operation shall mean the pursuit of economic activitiesprowadzenie działalności oznacza prowadzenie działalności gospodarczej
where notification is given within the meaning of ‧ (d) of this Annex, the competent authority shall temporarily suspend approval of the approved centre, body or institutepo otrzymaniu powiadomienia, w rozumieniu pkt ‧ lit. d) niniejszego załącznika, właściwy organ może tymczasowo zawiesić zatwierdzenie już zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodku
I lied when we met.My past, I mean... And IOkłamywałam cię, odnośnie mojej przeszłości... od kiedy się poznaliśmy i bardzo cię przepraszam
This is a condition where the ductus arteriosus (a blood vessel that allows blood to bypass the baby 's lungs before birth) fails to close after birth (the word " patent " means openJest to choroba, w której przewód tętniczy (naczynie krwionośne, które umożliwia krwi omijanie płuc dziecka do chwili porodu) nie zamyka się po urodzeniu (słowo „ przetrwały ” oznacza, że naczynie to pozostaje drożne
I mean, is there someone who takes care of you, out in the street, in case you get into any trouble?Czy ktoś na ulicy się tobą opiekuje, na wypadek gdybyś wpadła w kłopoty
The fact that the Commission carries out an impact assessment does not necessarily mean that a proposal will follow.Fakt przygotowywania przez Komisję oceny skutków nie oznacza, że w jej wyniku opracowany zostanie wniosek legislacyjny.
I mean, do you even know where I' m from?Wiesz chociaż skąd jestem?
I' m not sure I know what you meanNie jestem pewien, o czym pan mówi
participating Member State means a Member State that has adopted the eurouczestniczące państwo członkowskie oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro
Distribution The mean volume of distribution at steady state following a single ‧-mg intravenous dose of sitagliptin to healthy subjects is approximately ‧ litresDystrybucja Po podaniu pojedynczej dawki dożylnej wynoszącej ‧ mg sitagliptyny osobom zdrowym średnia objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi około ‧ litrów
Member States under whose existing legislation protection as a design exists for a design that is incorporated in or applied to a product which constitutes a component part of a complex product and is used within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC for the sole purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance, may retain that design protection untilPaństwa członkowskie, których istniejące przepisy przewidują ochronę z tytułu wzoru w przypadku wzoru, który jest włączony lub stosowany do produktu, który stanowi część składową produktu złożonego w myśl art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i jest wykorzystywany w wyłącznym celu naprawy tego produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy, mogą przez.... stosować tę ochronę z tytułu wzoru
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94088 zdań frazy mean.Znalezione w 30,813 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.