wymowa: IPA: miːn /miːn/ , SAMPA: mi:n /mi:n/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczyć   
  (Verb, Verbal  )
   
  to convey, indicate
   
  mieć znaczenie, sens
   
  to convey, indicate
   
  to convey, indicate
 • średnia   
  (Noun  )
   
  In mathematics, a measure of the "middle" of a data set.
   
  mat. matematyka, matematyczny funkcja wieloargumentowa, niemalejąca ze względu na każdy swój argument, o wartościach niemniejszych od minimum argumentów i niewiększych od maksimum argumentów;
   
  mat. matematyka, matematyczny pot. potocznie średnia arytmetyczna, wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę;
 • chcieć     
  (Verb  )
   
  to intend; plan on doing
   
  to intend; plan on doing
   
  to intend; plan on doing
 • podły   
  (Adjectival  )
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy pozbawiony skrupułów, postępujący nieuczciwie w sposób świadomy, celowy, popełniający czyny haniebne, zasługujący na potępienie i pogardę
 • przeciętny   
  (Adjectival  )
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
 • brzydki     
  (Adjectival  )
   
  o uczynku lub postępowaniu : moralnie naganny
   
  moralnie naganny, niezgodny z przyjętymi normami
 • oznaczać   
  (Verbal  )
   
  wyrażać określoną treść
 • skąpy   
  (Adjectival  )
   
  pejor. pejoratywnie niechętnie oddający swoje dobra, pieniądze
 • średni   
  (Adjectival  )
   
  przeciętny, taki sobie
 • środek   
 • nędzny   
  (Adjectival  )
   
  niewiele warty, będący w złym stanie; ubogi, zapuszczony
 • przeciętna   
  (Noun  )
   
  mat. matematyka, matematyczny średnia arytmetyczna lub wartość oczekiwana;
 • mieć znaczenie   
 • niegodziwy   
 • wredny   
  (Adjectival  )
 • biedny     
 • bogactwo     
 • brudny     
 • drański   
 • drobnostkowy   
 • gadzinowy   
 • gałgański   
 • kiepski   
 • lichy   
 • marny   
 • małoduszny   
 • małostkowy   
 • mierny   
 • myśleć     
 • niegodny   
 • nieszlachetny   
 • nieuprzejmy   
  (Adjectival  )
 • nikczemny   
 • niski     
 • obskurny   
 • pośledni   
 • przeznaczać   
 • przeznaczyć   
 • rozumieć   
 • ubogi   
 • zamierzać   
 • zamierzyć   
 • złośliwy   
 • zły   
 • średnia potęgowa   
  (Noun  )
 • średnia potęgowa rzędu k   
  (Noun  )
 • żebracki   
  (Adjectival  )

Pozostałe znaczenia:

 
nieuprzejmy, niemiły, okrutny
 
przeznaczać, wyznaczać
 
znaczyć, oznaczać
 
zamierzać
 
mieć na myśli
 
To intend.
 
(music, now historical) The middle part of three-part polyphonic music; now specifically, the alto part in polyphonic music; an alto instrument. [from 15th c.]
 
(now Irish, UK regional) To pity; to comfort.
 
the statistical value
 
Low in quality; inferior.
 
To have as a logical consequence.
 
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious.
 
intermediate value
 
To convey meaning.
 
(mathematics) Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1:2=3:6 .
 
(now Irish, UK regional) To complain, lament.
 
Something which is intermediate or in the middle; an intermediate value or range of values; a medium. [from 14th c.]
 
method by which something is done
 
(statistics) The average of a set of values, calculated by summing them together and dividing by the number of terms; the arithmetic mean. [from 15th c.]
 
having the mean as its value
 
Having the mean (see noun below) as its value.
 
To assign for a specific end, use, or purpose; to design or destine.
 
Miserly; stingy.
 
powerful; fierce; harsh; damaging
 
miserly, stingy
 
to result in; bring about
 
arithmetic mean
 
To intend to express or convey.
 
acting without consideration of others
 
Selfish; acting without consideration of others; unkind.
 
to have conviction in what one says
 
(obsolete) Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable.
 
Having or showing an ignoble lack of honor or morality.
 
Characterized by malice.
 
(obsolete, in singular) An intermediate step or intermediate steps.
 
to have intentions of some kind
 
to signify
 
low in quality; inferior
 
(now chiefly in the plural) A method or course of action used to achieve some result. [from 14th c.]
 
accomplished with great skill; deft; hard to compete with
 
(golden) mean
 
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with.
 
causing or intending to cause intentional harm
 
To have in mind as one's purpose or intention.
 
Powerful; fierce; harsh; damaging.
 
(mathematics) Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency.

Picture dictionary

brzydki
brzydki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (44)

arithmetic mean
średnia arytmetyczna; ; średnia potęgowa rzędu 1
audit means inquiries, inspections or examinations of any kind conducted by a competent authority for the purpose of verifying the compliance of a taxpayer with this Directive
„kontrola” oznacza dochodzenia, badania lub kontrole jakiegokolwiek rodzaju prowadzone przez właściwy organ w celu weryfikacji przestrzegania przez podatnika przepisów niniejszej dyrektywy
by all means
zdecydowanie; ależ oczywiście!
By All Means Necessary
By All Means Necessary
by all means!
a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie
by all possible means
wszelkimi możliwymi środkami
by any means
wszelkimi środkami
by means of
dzięki; na podstawie; przy pomocy; poprzez; stosując; za pomocą
by means of delegated acts
w drodze aktów delegowanych
by means of derogation
na zasadzie odstępstwa
by means of implementing acts
w drodze aktów wykonawczych
by no means
w żaden sposób; pod żadnym pozorem; w żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą; bynajmniej; pod żadnym warunkiem; ; w żadnym wypadku; w żadnym razie
can I use paper to mean newspaper
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
daily log mean results
dzienne średnie wyniki log
do these words mean the same thing
czy te wyrazy oznaczają to samo
do you mean to say
chcesz powiedzieć, że
do you mean to say that
czy chce pan powiedzieć, że
do you see what I mean
rozumiesz, o co mi chodzi
do you use kid to mean child
czy używa się kid w znaczeniu child
does that mean that
czy to oznacza, że
does this word have more than one meaning
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
electronic means
środki elektroniczne
financial means
środki finansowe
geometric mean
średnia geometryczna; średnia potęgowa rzędu 0;
golden mean
złoty środek
Greenwich Mean Time
Czas uniwersalny; czas uniwersalny
harmonic mean
średnia potęgowa rzędu -1; ; średnia harmoniczna
I call that mean
uważam, że to podłość
I know what you mean
wiem co masz na myśli
I mean to say
mam na myśli, chcę powiedzieć
if I take your meaning rightly
jeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli
if you see what I mean
jeśli pan rozumie, o co mi chodzi
is there a difference in meaning between
czy jest jakaś różnica w znaczeniu między
it means that
to oznacza, że
know what I mean
wiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli
Maximum mean out-of-block EIRP
maksymalna średnia EIRP poza granicami bloku częstotliwościowego
Mean Girls
Wredne dziewczyny
Means of signing for cardholders
środki pozyskiwania klientów
Monty Python’s The Meaning of Life
Sens życia według Monty Pythona
No Mean City
No Mean City
Russell Means
Russell Means
Ways and Means Committee
Komisja Finansów Izby Reprezentantów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mean", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Table: Variation of load capacity with speed means the tables in annex ‧ showing as a function of the category of use, the type of application, the load capacity index and the nominal speed category symbol, the maximum load rating variations which a tyre can withstand when used at speeds different from that corresponding to its speed category symbol
pl Tabela: Zmiany nośności w zależności od prędkości oznacza tabelę w załączniku ‧, pokazującą, jako funkcję kategorii użytkowania, typ zastosowania, wskaźniki nośności, symbole nominalnej kategorii prędkości, zmiany obciążenia, jakie opona może wytrzymać podczas użytkowania przy prędkościach różniących się od tych, które odpowiadają jej symbolowi kategorii prędkości
en International accounting standards means International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) and related Interpretations (SIC-IFRIC interpretations), subsequent amendments to those standards and related interpretations, future standards and related interpretations issued or adopted by the International Accounting Standards Board (IASB
pl Międzynarodowe standardy rachunkowości to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i powiązane z nimi interpretacje (Interpretacje SKI-KIMSF) wraz z późniejszymi zmianami tych standardów i powiązanych interpretacji, przyszłymi standardami i powiązanymi z nimi interpretacjami wydanymi lub przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR
en contribute to the security of citizens in the event of contact with a provider of cross-border services, as citizens can check the identity and qualifications of the service provider by means of the professional card
pl przyczynić się do bezpieczeństwa obywateli w przypadku kontaktu z dostawcą usług transgranicznych, ponieważ obywatel mógłby sprawdzić tożsamość i kwalifikacje dostawcy usług przy pomocy legitymacji zawodowej
en Now, my question is, what does that mean?
pl Moje pytanie jest wobec tego następujące: co to oznacza?
en In the event of a change in scientific knowledge relating principally to the toxicity, persistence and accumulation of cadmium in living organisms and sediments, or in the event of an improvement in the best technical means available, the Commission shall consider appropriate proposals with the aim of reinforcing, if necessary, the limit values and the quality objectives, or of establishing additional limit values and additional quality objectives
pl W przypadku istotnych zmian w wiedzy naukowej o toksyczności, trwałości i akumulacji kadmu w żywych organizmach i osadach lub w przypadku udoskonalenia najlepszych dostępnych środków technicznych, Komisja rozważy stosowne projekty w celu potwierdzenia, jeśli to potrzebne, wartości dopuszczalnych w ściekach i wskaźników jakości wód lub ustalenia dodatkowych wartości dopuszczalnych i dodatkowych wskaźników jakości wód
en However, its poor ability to produce milk means milk yield is low, but the quality of the milk is excellent, which is hard to find in other breeds with greater milk production, and is characterised by a high fat and protein content
pl Produkcja mleka w przypadku tej rasy pozostaje do dziś niewielka, ale niewielka ilość jest rekompensowana doskonałą jakością i dużą zawartością tłuszczu i białka, rzadko spotykanymi u pozostałych ras, których produkcja jest obfitsza
en Investments necessary for the priority projects within the meaning of Annex ‧ of that Decision alone account for almost EUR ‧ billion for the period
pl Inwestycje konieczne do realizowania jedynie projektów priorytetowych, w rozumieniu załącznika ‧ do tej decyzji, stanowią prawie ‧ miliardów EUR na lata
en It shall not be possible to activate the motive power of the vehicle by normal means until the device to prevent unauthorised use has been deactivated
pl Napęd pojazdu nie może dać się załączyć w normalny sposób, dopóki urządzenie zabezpieczające przed nieuprawnionym użyciem nie zostanie wyłączone
en If winning means he has to die, he' il die.No fear, no regrets
pl Jesli zwycięstwo wymaga śmierci- umiera
en Since the amendments in question are not minor within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the Commission published the amendment application in the Official Journal of the European Union as required by the first subparagraph of Article ‧ of that Regulation
pl Ponieważ proponowane zmiany nie są nieznaczne w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosek o wprowadzenie zmian na mocy art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia
en This is the meaning of the much-vaunted European solidarity.
pl Tak wygląda zachwalana europejska solidarność.
en For the purposes of applying this Decision, GNP shall mean gross national product for the year at market prices
pl Do celów stosowania niniejszej decyzji PNB oznacza produkt narodowy brutto w danym roku według cen rynkowych
en Well, it means that this would be more than just a job
pl Że to byłoby coś więcej niż praca
en The fifth indent of Article ‧ of Directive ‧/‧, read together with Annex B thereto, is to be interpreted as meaning that the grant of hunting licences by a flat-rate farmer is not an agricultural service within the meaning of that directive
pl Artykuł ‧ ust. ‧ tiret piąte dyrektywy ‧/‧ w związku z załącznikiem B do tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że oddanie w dzierżawę terenów łowieckich przez rolnika ryczałtowego nie stanowi usługi rolniczej w rozumieniu tej dyrektywy
en This means that the scope of the analysis will depend on the nature of the case
pl Oznacza to, że zakres analizy zależeć będzie od charakteru danego przypadku
en Obviously, there has been a sort of cacophony put up about EPAs - in the main, though not entirely, by people who are suspicious of trade, are anti-globalisation (whatever that means), and who believe that ACP countries would be better off, in a sense, more isolated from the international economy, but, I would say, trapped in the past.
pl Oczywiście doszło do pewnego rodzaju kakofonii, która wytworzyła się wokół UPG, w większości - lecz nie tylko - za sprawą ludzi, którzy podejrzliwym okiem spoglądają na handel, są antyglobalistami (cokolwiek to znaczy) i którzy wierzą, że kraje AKP obyłyby się bez nich, w pewnym sensie, gdyby były bardziej odizolowane od gospodarki międzynarodowej, lecz, powiedziałbym, uwięzione w przeszłości.
en By means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
pl W ten sposób, jak mi się wydaje, usunęliśmy tego rodzaju znak zapytania.
en I mean that as a compliment
pl Nie, ty nie rozumiesz
en The Commission draws attention to the judgement delivered on ‧ April ‧ in the CIA Security case (C-‧/‧- ECR I, p. ‧), in which the Court of Justice ruled that Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC (formerly ‧/‧/EEC) are to be interpreted as meaning that individuals may rely on them before national courts which must decline to apply a national technical regulation which has not been notified in accordance with the Directive
pl Komisja zwraca uwagę na orzeczenie wydane w dniu ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie CIA Security (C-‧/‧- ECR I, str. ‧), w którym Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że artykuły ‧ i ‧ Dyrektywy ‧/‧/WE (wcześniej ‧/‧/EWG) należy interpretować w taki sposób, że jednostki mogą powoływać się na nie przed sądami krajowymi, mającymi obowiązek zaniechać stosowania krajowego przepisu technicznego, który nie został notyfikowany zgodnie z Dyrektywą
en In the case of direct centralised management within the meaning of Article ‧ of the Financial Regulation involving a number of partners, the rule referred to in paragraph ‧ of this Article shall apply solely to the principal contractor
pl W przypadku bezpośredniego zarządzania scentralizowanego w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia finansowego obejmującego szereg partnerów zasadę określoną w ust. ‧ niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie do głównego wykonawcy
en I do not think it is the Community soldiers we need to blame - and by Community soldiers I mean the European Commission, which has delivered, and also Parliament: as Mrs van den Burg said, we have been dealing with this issue since the beginning of 2000, and we have made several proposals to the Council, but the Council seems totally reluctant to move.
pl Nie uważam, byśmy mieli za to obwiniać żołnierzy Wspólnoty - przez żołnierzy Wspólnoty rozumiem Komisję Europejską, która wywiązała się ze swoich obowiązków, a także Parlament. Jak powiedziała pani poseł van den Burg, zajmujemy się tą kwestią od początku 2000 roku i przedstawiliśmy Radzie kilka wniosków.
en Consumer Credit as a Mean to Finance Consumer Sale
pl Kredyt konsumencki jako środek finansowania sprzedaży konsumenckiej
en So, I mean, how come you was on the gezzy, like?
pl Jakim cudem trafiłeś do The Gezzy?
en Inform right-holders and other entities concerned of the means and actions already available and to be implemented, and raise their awareness for the importance of their participation
pl Poinformowanie właścicieli praw oraz innych zainteresowanych jednostek o środkach i działaniach już dostępnych oraz takich, które mają być wdrożone, a także uświadomienie im znaczenia ich udziału
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94088 zdań frazy mean.Znalezione w 9,42 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.