wymowa: IPA: miːn /miːn/ , SAMPA: mi:n /mi:n/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczyć   
  (Verb  )
   
  to convey, indicate
   
  mieć znaczenie, sens
   
  to convey, indicate
 • średnia   
   
  In mathematics, a measure of the "middle" of a data set.
   
  mat. matematyka, matematyczny funkcja wieloargumentowa, niemalejąca ze względu na każdy swój argument, o wartościach niemniejszych od minimum argumentów i niewiększych od maksimum argumentów;
   
  mat. matematyka, matematyczny pot. potocznie średnia arytmetyczna, wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę;
 • chcieć     
  (Verb  )
   
  to intend; plan on doing
   
  to intend; plan on doing
 • podły   
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy pozbawiony skrupułów, postępujący nieuczciwie w sposób świadomy, celowy, popełniający czyny haniebne, zasługujący na potępienie i pogardę
 • brzydki     
   
  o uczynku lub postępowaniu : moralnie naganny
   
  moralnie naganny, niezgodny z przyjętymi normami
 • oznaczać   
   
  wyrażać określoną treść
 • przeciętny   
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
 • mieć znaczenie   
 • środek   
 • nędzny   
   
  niewiele warty, będący w złym stanie; ubogi, zapuszczony
 • przeciętna   
   
  mat. matematyka, matematyczny średnia arytmetyczna lub wartość oczekiwana;
 • skąpy   
   
  pejor. pejoratywnie niechętnie oddający swoje dobra, pieniądze
 • średni   
   
  przeciętny, taki sobie
 • biedny     
 • bogactwo     
 • brudny     
 • drański   
 • drobnostkowy   
 • gadzinowy   
 • gałgański   
 • kiepski   
 • lichy   
 • marny   
 • małoduszny   
 • małostkowy   
 • mierny   
 • myśleć     
 • niegodny   
 • niegodziwy   
 • nieszlachetny   
 • nikczemny   
 • niski     
 • obskurny   
 • pośledni   
 • przeznaczać   
 • przeznaczyć   
 • rozumieć   
 • ubogi   
 • wredny   
 • zamierzać   
 • zamierzyć   
 • złośliwy   
 • zły   

Pozostałe znaczenia:

 
nieuprzejmy, niemiły, okrutny
 
przeznaczać, wyznaczać
 
znaczyć, oznaczać
 
zamierzać
 
mieć na myśli
 
To intend.
 
(music, now historical) The middle part of three-part polyphonic music; now specifically, the alto part in polyphonic music; an alto instrument. [from 15th c.]
 
(now Irish, UK regional) To pity; to comfort.
 
the statistical value
 
Low in quality; inferior.
 
To have as a logical consequence.
 
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious.
 
intermediate value
 
To convey meaning.
 
(mathematics) Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1:2=3:6 .
 
(now Irish, UK regional) To complain, lament.
 
Something which is intermediate or in the middle; an intermediate value or range of values; a medium. [from 14th c.]
 
method by which something is done
 
(statistics) The average of a set of values, calculated by summing them together and dividing by the number of terms; the arithmetic mean. [from 15th c.]
 
having the mean as its value
 
Having the mean (see noun below) as its value.
 
To assign for a specific end, use, or purpose; to design or destine.
 
Miserly; stingy.
 
powerful; fierce; harsh; damaging
 
miserly, stingy
 
to result in; bring about
 
To intend to express or convey.
 
arithmetic mean
 
acting without consideration of others
 
Selfish; acting without consideration of others; unkind.
 
to have conviction in what one says
 
(obsolete) Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable.
 
Having or showing an ignoble lack of honor or morality.
 
Characterized by malice.
 
(obsolete, in singular) An intermediate step or intermediate steps.
 
to have intentions of some kind
 
to signify
 
low in quality; inferior
 
(now chiefly in the plural) A method or course of action used to achieve some result. [from 14th c.]
 
accomplished with great skill; deft; hard to compete with
 
(golden) mean
 
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with.
 
causing or intending to cause intentional harm
 
To have in mind as one's purpose or intention.
 
Powerful; fierce; harsh; damaging.
 
(mathematics) Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency.

Picture dictionary

brzydki
brzydki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

arithmetic mean
średnia arytmetyczna;
audit means inquiries, inspections or examinations of any kind conducted by a competent authority for the purpose of verifying the compliance of a taxpayer with this Directive
„kontrola” oznacza dochodzenia, badania lub kontrole jakiegokolwiek rodzaju prowadzone przez właściwy organ w celu weryfikacji przestrzegania przez podatnika przepisów niniejszej dyrektywy
by all means
ależ oczywiście!
By All Means Necessary
By All Means Necessary
by all means!
a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie
by all possible means
wszelkimi możliwymi środkami
by any means
wszelkimi środkami
by means of
dzięki; przy pomocy; poprzez; stosując; za pomocą
by means of delegated acts
w drodze aktów delegowanych
by means of derogation
na zasadzie odstępstwa
by means of implementing acts
w drodze aktów wykonawczych
by no means
w żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą; bynajmniej; ; w żadnym razie
can I use paper to mean newspaper
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
daily log mean results
dzienne średnie wyniki log
do these words mean the same thing
czy te wyrazy oznaczają to samo
do you mean to say
chcesz powiedzieć, że
do you mean to say that
czy chce pan powiedzieć, że
do you see what I mean
rozumiesz, o co mi chodzi
do you use kid to mean child
czy używa się kid w znaczeniu child
does that mean that
czy to oznacza, że
does this word have more than one meaning
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
electronic means
środki elektroniczne
financial means
środki finansowe
geometric mean
średnia geometryczna;
golden mean
złoty środek
Greenwich Mean Time
Czas uniwersalny
harmonic mean
; średnia harmoniczna
I call that mean
uważam, że to podłość
I know what you mean
wiem co masz na myśli
I mean to say
mam na myśli, chcę powiedzieć
if I take your meaning rightly
jeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli
if you see what I mean
jeśli pan rozumie, o co mi chodzi
is there a difference in meaning between
czy jest jakaś różnica w znaczeniu między
it means that
to oznacza, że
know what I mean
wiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli
Maximum mean out-of-block EIRP
maksymalna średnia EIRP poza granicami bloku częstotliwościowego
mean absolute percentage error
średni bezwzględny błąd procentowy
mean contact force
średnia siła nacisku
mean free path
średnia droga swobodna
mean imputation
imputacja z użyciem średniej
mean no offence
nie chcieć nikogo obrazić
mean of communication
środki komunikacji
Means of signing for cardholders
środki pozyskiwania klientów
Monty Python’s The Meaning of Life
Sens życia według Monty Pythona
Ways and Means Committee
Komisja Finansów Izby Reprezentantów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mean", pamięć tłumaczeniowa

add example
en JARRETT:That means you better worry, too
pl To znaczy, że ty lepiej też się martw
en Member States shall require suppliers to provide evidence within the meaning of Article ‧ concerning the accuracy of the information supplied on their labels or fiches when they have reason to suspect that such information is incorrect
pl Państwa członkowskie wymagają od dostawców dostarczenia dowodów w rozumieniu art. ‧ dotyczących rzetelności informacji podawanych na ich etykietach lub kartach w przypadku gdy mają podejrzenia, że informacje takie są błędne
en You mean to tell me you forgot about that?
pl Zapomniałaś?
en motor vehicle means any power-driven vehicle, which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods
pl pojazd silnikowy oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym, zwykle używane do przewozu drogowego osób lub rzeczy albo do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczy
en It is our belief that this extension compared to the previous system brings with it risks as regards safeguarding citizens' rights, freedoms and guarantees by adding new elements to a database which will be more accessible and which will mean a greater degree of information sharing.
pl Jesteśmy przekonani, że przedstawione rozszerzenie w stosunku do poprzedniego systemu pociągnie za sobą ryzyko w zakresie ochrony praw, wolności i gwarancji należnych obywatelom; ryzyko to wynika z dodania nowych elementów do bazy danych, która będzie szerzej udostępniana, co oznacza większy stopień wspólnego korzystania z informacji.
en operational interrogator code means any eligible interrogator code other than ‧ code
pl kod interrogatora dostępny do użytku oznacza każdy dostępny kod interrogatora inny niż kod
en On ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at sea
pl Dnia ‧ czerwca ‧ r. RB ONZ przyjęła rezolucję ‧ upoważniającą państwa współpracujące z tymczasowym rządem federalnym Somalii, na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji, do wpływania na wody terytorialne Somalii i zastosowania w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami prawa międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju na morzu
en Patients should be evaluated for infections before, during, and after treatment with Enbrel, taking into consideration that the mean elimination half-life of etanercept is approximately ‧ hours (range ‧ to ‧ hours
pl Należy zbadać, czy u pacjentów nie występują ewentualne infekcje przed rozpoczęciem leczenia lekiem Enbrel, w jego trakcie i po jego zakończeniu, uwzględniając, że średni okres półtrwania etanreceptu wynosi około ‧ godz.(zakres: ‧ godz
en On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Carrefour (France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Hyparlo (France) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Carrefour (Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hyparlo (Francja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en Taking account of the arguments put forward by the Italian authorities in their replies to the first and second opening of the procedure, it is necessary first to examine whether the scheme contains elements of State aid within the meaning of Article ‧ of the Treaty
pl Uwzględniając argumenty przedstawione przez władze włoskie w odpowiedziach na wszczęcie postępowania, należy przede wszystkim zbadać, czy program pomocy zawiera elementy pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ traktatu WE
en The whole apparatus must be checked at regular intervals by means of calibration standards of defined haze
pl Całe urządzenie jest regularnie kontrolowane poprzez kalibrowanie znormalizowanymi próbkami o określonym zamgleniu
en When I say 'urban planning concepts', I actually mean the absence of urban planning concepts.
pl Mówiąc "koncepcje w planowaniu urbanistycznym” mam właściwie na myśli brak koncepcji w planowaniu urbanistycznym.
en smoke flavouring shall mean a product obtained by fractionation and purification of a condensed smoke yielding primary smoke condensates, primary tar fractions and/or derived smoke flavourings as defined in points , and of Article ‧ of Regulation (EC) No
pl środek aromatyzujący dymu wędzarniczego oznacza produkt otrzymany w wyniku frakcjonowania i oczyszczania skondensowanego dymu, co prowadzi do powstania początkowych koncentratów dymnych, początkowych frakcji smołowych i/lub pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego określonych w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Skagerrak means the area bounded on the west by a line drawn from the Hanstholm lighthouse to the Lindesnes lighthouse and on the south by a line drawn from the Skagen lighthouse to the Tistlarna lighthouse and from this point to the nearest point on the Swedish coast
pl Skagerrak oznacza obszar ograniczony od zachodu linią ciągnącą się od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią ciągnącą się od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji
en A means of indicating in the flight crew compartment the outside air temperature calibrated in degrees Celsius
pl urządzenie pokazujące w kabinie załogi temperaturę powietrza zewnętrznego w stopniach Celsjusza
en Expresses its full support for the sovereignty and territorial integrity of Georgia, and draws attention to the need to arrive at a solution for the conflicts in Abkhazia and South Ossetia through negotiations and confidence-building, exclusively by peaceful means, respecting the right of the peoples of Georgia to determine their own cultural, social, economic and political aims
pl wyraża pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i zwraca uwagę na konieczność rozwiązania w drodze negocjacji, budowy zaufania i przy zastosowaniu wyłącznie pokojowych środków konfliktów w Abchazji i Południowej Osetii, respektując prawo ludów Gruzji do wytyczania własnych celów kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych
en If loads are lifted by means of hoists the maximum authorised load deriving from stability and strength shall be prominently displayed on panels on deck and at the control stations
pl Jeżeli ładunek podnoszony jest za pomocą dźwigu, to maksymalne dopuszczalne obciążenie wynikające ze stateczności i wytrzymałości musi być w wyraźnie widoczny sposób umieszczone na tablicy na pokładzie i na stanowiskach sterowniczych
en That said, the Committee does feel that every available means must be used to bring down victim numbers, for instance by introducing standards for road infrastructure design and signposting in the EU Member States
pl Mimo to Komitet uważa, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, by zmniejszyć liczbę ofiar, na przykład poprzez wprowadzenie norm w zakresie wymiarowania infrastruktury drogowej i sygnalizacji w UE
en This measure alone could mean a big social improvement in women's lives in about two thirds of EU countries.
pl Już ten środek mógłby oznaczać znaczną poprawę sytuacji socjalnej w życiu kobiet w przeszło dwóch trzecich krajów UE.
en I didn' t mean to patronise you
pl Nie chciałam cię traktować jak dziecko
en The Parties and the arbitration panel shall transmit any request, notice, written submission or other document by e-mail, with a copy submitted on the same day by facsimile transmission, registered post, courier, delivery against receipt or any other means of telecommunication that provides a record of the sending thereof
pl Strony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłki
en It is a microporous form of carbon, obtained from a variety of raw material such as coal, peat, wood, lignite, olive stones or coconut shells, which are activated by means of steam or chemical process
pl Jest nim mikroporowata forma węgla uzyskana z różnych surowców takich jak węgiel, torf, drzewo, węgiel brunatny, pestki oliwek lub łupiny orzechów kokosowych, pobudzonych za pomocą pary lub procesów chemicznych
en that where there is a possibility of condensation occurring inside pipes for gaseous fluids, means are provided for drainage and removal of deposits from low areas to avoid damage from water hammer or corrosion
pl że, w przypadku gdy istnieje możliwość kondensacji pojawiającej się wewnątrz rur na płyny gazowe, przewidziane są środki umożliwiające odciekanie płynu i usuwanie osadów z dolnych poziomów, aby uniknąć niszczenia przez uderzenie wodne lub korozję
en Meaning of ‘appliance implanted in the body’
pl Pojęcie „urządzenia wszczepianego do organizmu”
en It is therefore necessary to recognise that Member States need sufficient flexibility to take into consideration their particular regional and local needs with regard to GMO cultivation in order to achieve the lowest possible presence of GMOs in organic and other crops, when sufficient levels of purity cannot be achieved by other means
pl Należy zatem potwierdzić, że państwa członkowskie potrzebują wystarczającej elastyczności, by móc uwzględnić swoje szczególne potrzeby w odniesieniu do upraw GMO na poziomie regionalnym i lokalnym i w ten sposób ograniczyć do minimum ewentualne występowanie GMO w uprawach ekologicznych i pozostałych, w przypadkach gdy inne środki nie mogą zapewnić wystarczającego poziomu czystości
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94088 zdań frazy mean.Znalezione w 9,266 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.