Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • MS   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detectionchromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass SpectrometryGC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
When full scan spectra are recorded in single mass spectrometry, a minimum of four ions shall be present with a relative intensity of ‧ % of the base peakPrzy rejestracji widm pełnego skanu w spektrometrii pojedynczej masy, obecne są najmniej cztery jony o względnym natężeniu ‧ % piku podstawowego
A series of methods such as high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorimetric detection, liquid chromatography (LC)-mass spectrometry (MS), inmunoassays and functional assays such as the phosphatase inhibition assay can be used as alternative or complementary methods to the biological testing methods, provided that either alone or combined they can detect at least the following analogues, that they are not less effective than the biological methods and that their implementation provides an equivalent level of public health protectionWiele metod, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorem fluorymetrycznym, chromatografia cieczowa (LC)-spektrometria masowa (MS), testy immunologiczne i testy czynnościowe takie jak próba hamowania aktywności fosfatazy, można zastosować jako metody alternatywne bądź uzupełniające w stosunku do biologicznych metod badania, pod warunkiem że zastosowane same lub w połączeniu z innymi pozwalają wykryć przynajmniej poniższe analogi, że nie są one mniej skuteczne niż metody biologiczne i że ich zastosowanie zapewnia taki sam poziom ochrony zdrowia publicznego
Enhanced level of technical competence in publicly funded laboratories in States Parties with developing economies or economies in transition to analyse chemicals related to national implementation of the Convention and in the peaceful application of chemistry using modern analytical methods especially Gas Chromatography (GC) and Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MSPodwyższony poziom kompetencji technicznych w laboratoriach finansowanych z funduszy publicznych w państwach stronach o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym w zakresie analizowania związków chemicznych związanych z realizacją konwencji na szczeblu krajowym oraz pokojowego zastosowania chemii przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy, w szczególności chromatografii gazowej (GC) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS
mass spectrometryspektometria masowa
For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods, a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the seventeen ‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congenersDla metod chromatografii gazowej/spektometrii masowej (GC/MS), konieczne jest rozróżnienie między różnymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego, takie jak pomiędzy toksycznymi (np. siedemnaście PCDD i PCDF o podstawionych ‧,‧ oraz dioksynopochodnych PCB), a innymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego
Estimation of uncertainty of drinking water indicators determination using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS)Ocena niepewności oznaczeń wskaźników wód pitnych metodą spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej(ICP-MS)
D/H)II is higher, as is (D/H)WQ.These additions may be confirmed by determining the‧C/‧C ratio of the ethanol by mass spectrometryWartość (D/H)II jest większa, jak również wartość. Te dodatki można potwierdzić przez określenie stosunku ‧C/‧C w alkoholu etylowym metodą spektrometrii mas
Identification of composition and structure of the acyl-CoA carboxylases in Mycobacterium smegmatis using affinity chromatography and mass spectrometryIdentyfikacja składu i struktury karboksylaz acylo-CoA w Mycobacteriun smegmatis za pomocą chromatografii powinowactwa i spektometrii mas
mass spectrometryspektrometria mas
In high-resolution mass spectrometry (HRMS), the resolution shall typically be greater than ‧ for the entire mass range at ‧ % valleyW spektrometrii masowej wysokiej rozdzielczości (HRMS), rozdzielczość zazwyczaj wynosi ponad ‧ dla całego zakresu masy przy ‧ % dolinie pików
Examination of zinc metabolism in mining dump plants with the use of high performance liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometryBadanie metabolizmu cynku w roślinach hałdowych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
by using mass spectrometrykorzystając ze spektometrii masowej
Epoxy paint analysis by pyrolysis - gas chromatography - mass spectrometryZastosowanie metody Py-GC/MS do badań lakierów epoksydowych
Analysis of the concentration of selected endocannabinoids in biological material using the method of liquid chromatography-mass spectrometryOznaczanie stężeń wybranych edokanabinoidów w materiale biologicznym z wykorzystaniem metody chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
Analytical skills development course: during this two weeks course, participants will receive theoretical training and hands-on experience in gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry, covering hardware, system validation and optimisation, and trouble-shootingKurs rozwijający umiejętności analityczne: w trakcie tego dwutygodniowego kursu uczestnicy będą brać udział w szkoleniach teoretycznych i otrzymają wiedzę praktyczną na temat chromatografii gazowej oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w zakresie sprzętu, walidacji i optymalizacji systemu oraz eliminowania problemów
The apparatus may be either a continuous-flow system integrated with the mass spectrometry apparatus (point ‧.‧) or a separate combustion system (pointAparatura może być ciągłym układem przepływowym zintegrowanym z aparaturą spektrometrii masowej (ppkt ‧.‧) lub oddzielnym układem spalania (ppkt
Investigation of platinum binding with proteins in body fluids with the us of atomic spectrometry and mass spectrometry methods”Badanie połączeń platyny z białkami w płynach ustrojowych metodami spektrometrii atomowej i spektrometrii mas
The application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for the determination of elements in heterogeneous samples of the baltic amber.Zastosowanie metody spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie połączoną z ablacją laserową (LA-ICP-MS) do oznaczania pierwiastków w heterogenicznych próbkach bursztynu bałtyckiego
The presence of pentaBDE or octaBDE in concentrations higher than ‧ % can be identified using standard analytical techniques such as GC-MS (gas chromatography-mass spectrometryObecność pentaBDE lub oktaBDE w stężeniach powyżej ‧ % stwierdza się stosując standartowe techniki analityczne, takie jak GC-MS (chromatografia gazowa-spektrometria masowa
LR(MS) low resolution (mass spectrometryLR(MS) niska rozdzielczość (spektrometria masowa
Application of the liquid chromatography – mass spectrometry technique for determination of benzodiazepinesZastosowanie techniki chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas do oznaczania benzodiazepin
Tandem mass spectrometry analysis of small molecular nucleotides and their synthetic analogsBadanie fragmentacji nukleotydów i ich syntetycznych analogów metodą spektrometrii mas
Screening methods may comprise bioassays and GC/MS methods; confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methodsMetody przesiewowe mogą obejmować pomiary aktywności biologicznej i metody GC/MS; metody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości (HRGC/HRMS
by using mass-spectrometryprzy użyciu spektrometrii mas
Laboratory instrumentation for chemical analysis of test substance and transformation products is required (e.g. gas liquid chromatography (GLC), high performance liquid chromatography (HPLC), thin-layer chromatography (TLC), mass spectroscopy (MS), gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS), liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS), nuclear magnetic resonance (NMR), etc.), including detection systems for radiolabelled or non-labelled chemicals as appropriateWymagane jest oprzyrządowanie laboratoryjne do analizy chemicznej substancji badanej i produktów przemian (np.: chromatografia gazowo-cieczowa (GLC), wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), spektroskopia masowa (MS), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), itp.), włączając w to układy do wykrywania substancji chemicznych znakowanych i nieznakowanych radioizotopami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10017 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 7,577 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.