Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   
  • MS   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detection
chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass Spectrometry
GC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
en LR(MS) low resolution (mass spectrometry
pl LR(MS) niska rozdzielczość (spektrometria masowa
en Specific requirements for inductively coupled mass spectrometry (ICP-MS
pl Szczególne wymogi dla spektrometrii masowej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-MS
en Development of an Ion Chromatography-Mass Spectrometry (IC-MS) method in search of insulin resistance markers in rats fed a high-fructose diet.
pl Opracowanie metody zastosowania chromatografii jonowej ze spektrometrem mas (IC-MS) w poszukiwaniu markerów rozwijającej się insulinooporności u szczurów otrzymujących karmę bogatą we fruktozę.
en The isotopic ratio ‧O ‧O is determined by mass spectrometry of isotopic ratios (MSIR) from ionic currents m/z ‧ (‧C‧O‧O) and m/z ‧ (‧C‧O‧) produced by carbon dioxide obtained after an exchange with the water in wine according to the reaction
pl Stosunek izotopowy ‧O/‧O jest ustalany za pomocą spektrometrii mas stosunków izotopowych (MSIR) z prądów jonowych o wartościach m/z ‧ (‧C‧O‧O) i m/z ‧ (‧C‧O‧) wytworzonych przez dwutlenek węgla, uzyskany po wymianie z wodą w winie zgodnie z następującą reakcją
en Analytical skills development course: during this two weeks course, participants will receive theoretical training and hands-on experience in gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry, covering hardware, system validation and optimisation, and trouble-shooting
pl Kurs rozwijający umiejętności analityczne: w trakcie tego dwutygodniowego kursu uczestnicy będą brać udział w szkoleniach teoretycznych i otrzymają wiedzę praktyczną na temat chromatografii gazowej oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w zakresie sprzętu, walidacji i optymalizacji systemu oraz eliminowania problemów
en Metapepseq: metaserver for protein identification in mass spectrometry experiments
pl Metapepseq: narzędzie usprawniające identyfikację białek w eksperymentach spektrometrycznych
en A series of methods, such as high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorimetric detection, liquid chromatography (LC), mass spectrometry (MS), immunoassays and functional assays, such as the phosphatase inhibition assay, shall be used as alternatives or supplementary to the biological testing methods, provided that either alone or combined they can detect at least the following analogues, that they are not less effective than the biological methods and that their implementation provides an equivalent level of public health protection
pl Szereg metod, takich jak wysokoczuła chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorem fluorymetrycznym, chromatografia cieczowa (LC), spektrometria masowa (MS), testy immunologiczne i testy czynnościowe, takie jak próba hamowania aktywności fosfatazy, stosuje się jako metody alternatywne bądź uzupełniające w stosunku do biologicznych metod badania, pod warunkiem że zastosowane same lub w połączeniu z innymi pozwalają wykryć przynajmniej poniższe analogi, że nie są one mniej skuteczne niż metody biologiczne i że ich stosowanie zapewnia taki sam poziom ochrony zdrowia publicznego
en Development of HPLC method with fluorescence and mass spectrometry detection for determination of microcystins
pl Chromatograficzne oznaczanie mikrocystyn z detekcją fluorescencyjną i spektrometrii mas
en The amount of HFC-‧a released shall be measured by means of gas chromatography, infrared spectro-photometry, mass spectrometry, infrared photo-acoustic spectroscopy (see the Appendix
pl Ilość uwolnionego HFC-‧a należy zmierzyć metodą chromatografii gazowej, spektrofotometrii w podczerwieni, spektrometrii masowej, spektroskopii fotoakustycznej w podczerwieni (patrz: dodatek
en Detection is by mass spectrometry using fragmentometry in SIM (selected ion monitoring) mode
pl Wykrywanie w zastosowaniu spektrometrii masowej z użyciem fragmentometrii w trybie SIM (monitorowanie wybranych jonów
en If however mass spectrometry is used for the detection of compounds, the resulting mass spectra can be compared to published data or to mass spectral libraries and a tentative identification of the compounds can be achieved
pl Jeżeli jednak do wykrywania związków stosuje się spektometrię mas, otrzymane w jej wyniku widma masowe można porównać z opublikowanymi danymi lub z bibliotekami widm masowych, a następnie można uzyskać wstępną identyfikację związków
en confirmatory methods are high-resolution gas-chromatography/high-resolution mass-spectrometry (HRGC/HRMS) methods
pl metody zatwierdzania to metody chromatografii gazowej o dużej zdolności rozdzielczej/spektometrii masowej o dużej zdolności rozdzielczej (HRGC/HRMS
en ICP-MS inductively coupled plasma-mass spectrometry
pl ICP-MS plazma sprzężona indukcyjnie-spektrometria masowa
en Mass spectrometry of testosterone esters: doping control
pl Projekt licencjacki: Analiza MS estrów testosteronu: kontrola antydopingowa
en Gas Chromatography-mass spectrometry (GC/MS) application in the analysis of compounds about deprssive on central nervous system
pl Zastosowanie metod chromatograficznych w oznaczaniu związków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy
en Analytical skills development course: During this two weeks course, participants of African States will receive theoretical training and hands-on experience in gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry, covering hardware, system validation and optimisation, and trouble-shooting
pl Kurs rozwijający umiejętności analityczne: w trakcie tego dwutygodniowego kursu uczestnicy z państw z Afryki będą brać udział w szkoleniach teoretycznych i otrzymają wiedzę praktyczną na temat chromatografii gazowej oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w zakresie sprzętu, walidacji i optymalizacji systemu oraz eliminowania problemów
en Jons sources in mass spectrometry.
pl Projekt licencjacki: Źródła jonów w spektrometrii mas.
en Epoxy paint analysis by pyrolysis - gas chromatography - mass spectrometry
pl Zastosowanie metody Py-GC/MS do badań lakierów epoksydowych
en Identification of composition and structure of the acyl-CoA carboxylases in Mycobacterium smegmatis using affinity chromatography and mass spectrometry
pl Identyfikacja składu i struktury karboksylaz acylo-CoA w Mycobacteriun smegmatis za pomocą chromatografii powinowactwa i spektometrii mas
en On analysis of two-dimensional mass spectrometry data
pl Analiza dwuwymiarowych danych spektrometrycznych
en Application of mass spectrometry combined with HPLC for identification the antibiotics in the treatment of bacterial infections.
pl Wykorzystanie spektroskopii mas połączonej z HPLC do identyfikacji antybiotyków w terapii infekcji bakteryjnych.
en Dissociation constant, pKa, electrostatic properties, melting point, boiling point, density, vapour pressure, solubility in water and in organic solvents, Kow and Kd/Koc, mass spectrometry and absorption spectra, NMR data, possible isomers and any other appropriate physical properties shall be provided, where appropriate
pl W stosownych przypadkach podaje się następujące właściwości: stała dysocjacji, pKa, właściwości elektrostatyczne, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość, ciśnienie pary, rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, Kow i Kd/Koc, widma spektrometrii masowej i absorpcyjne, dane NMR, ewentualnie izomery i wszelkie inne odpowiednie właściwości fizyczne
en Mass spectrometry of metal acetates
pl Spektrometria mas octanów metali
en A comparison of the rat spinal cord peptides identification with various mass spectrometry techniques.
pl Porównanie różnych metod identyfikacji peptydów z rdzenia kręgowego szczurów przy pomocy spektrometrii mas.
en Binulear copper complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs as studied by electrospray ionization mass spectrometry.
pl Badanie kompleksów miedzi z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi za pomocą ESI-MS.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10017 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 2,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.