Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • MS   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detection
chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass Spectrometry
GC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Detection is by mass spectrometry using fragmentometry in SIM (selected ion monitoring) mode
pl Wykrywanie w zastosowaniu spektrometrii masowej z użyciem fragmentometrii w trybie SIM (monitorowanie wybranych jonów
en The application of Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry in the monitoring of natural waters
pl Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej w monitoringu wód naturalnych
en DETERMINATION OF ETHYL CARBAMATE IN WINE: SELECTIVE DETECTION METHOD USING GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY
pl OKREŚLENIE KARBAMINIANU ETYLU W WINIE: METODA SELEKTYWNEGO WYKRYWANIA PRZY ZASTOSOWANIU CHROMATOGRAFII GAZOWEJ/SPEKTROMETRII MASOWEJ
en Dissociation constant, pKa, electrostatic properties, melting point, boiling point, density, vapour pressure, solubility in water and in organic solvents, Kow and Kd/Koc, mass spectrometry and absorption spectra, NMR data, possible isomers and any other appropriate physical properties shall be provided, where appropriate
pl W stosownych przypadkach podaje się następujące właściwości: stała dysocjacji, pKa, właściwości elektrostatyczne, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość, ciśnienie pary, rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, Kow i Kd/Koc, widma spektrometrii masowej i absorpcyjne, dane NMR, ewentualnie izomery i wszelkie inne odpowiednie właściwości fizyczne
en Identification of protein complexes of the α subunit of Gq protein by means of the TAP and mass spectrometry methods
pl Identyfikacja białkowych kompleksów podjednostki α białka Gq z zastosowaniem metody TAP i spektrometrii mas
en On analysis of two-dimensional mass spectrometry data
pl Analiza dwuwymiarowych danych spektrometrycznych
en Binulear copper complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs as studied by electrospray ionization mass spectrometry.
pl Badanie kompleksów miedzi z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi za pomocą ESI-MS.
en Determination of antiepileptic drugs in blood by liquid chromatography-mass spectrometry.
pl Oznaczanie leków przeciwpadaczkowych we krwi metodami chromatograficznymi z detekcją mas.
en Speciation of iron in clinical samples by high performance liquid chromatography with on-line detection by inductively coupled plasma mass spectrometry
pl Badanie specjacji żelaza w próbkach biologicznych metodą HPLC ICP MS
en If however mass spectrometry is used for the detection of compounds, the resulting mass spectra can be compared to published data or to mass spectral libraries and a tentative identification of the compounds can be achieved
pl Jeżeli jednak do wykrywania związków stosuje się spektometrię mas, otrzymane w jej wyniku widma masowe można porównać z opublikowanymi danymi lub z bibliotekami widm masowych, a następnie można uzyskać wstępną identyfikację związków
en Application of high performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MSMS) for determination of drugs – facilitated sexual assuault in hair ilustrated by criminal case involving clonazepam use
pl Zastosowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas i jonizacją elektrosprej (HPLC-ESI-MS-MS) do oznaczania we włosach środkówułatwiających wykorzystanie seksualne na przykładzie klonazepamu
en MS = mass spectrometry
pl MS = spektrometria mas
en mass spectrometry
pl spektrometria mas
en The use of atomic spectrometry and mass spectrometry for the study of mercury speciation"
pl Zastosowanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas do badania specjacji rtęci
en For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods, a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the seventeen ‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congeners
pl Dla metod chromatografii gazowej/spektometrii masowej (GC/MS), konieczne jest rozróżnienie między różnymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego, takie jak pomiędzy toksycznymi (np. siedemnaście PCDD i PCDF o podstawionych ‧,‧ oraz dioksynopochodnych PCB), a innymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego
en check the elemental analysis and mass spectrometry system for leaks (for example by checking the ionic current where m/z = ‧ for N
pl sprawdzić układy analizy elementarnej i spektrometrii masowej pod względem przecieków (np. poprzez sprawdzenie prądu jonowego, gdzie m/z = ‧ dla N
en The application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for the determination of elements in heterogeneous samples of the baltic amber.
pl Zastosowanie metody spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie połączoną z ablacją laserową (LA-ICP-MS) do oznaczania pierwiastków w heterogenicznych próbkach bursztynu bałtyckiego
en Overexpression and purification of keratin 18 and studying its structure using the hydrogen – deuterium exchange combined with mass spectrometry
pl Nadekspresja i oczyszczanie keratyny 18 oraz badanie struktury keratyny 18 za pomocą metody wymiany wodór-deuter sprężonej ze spektrometrią mas
en Enhanced level of technical competence in publicly funded laboratories in States Parties with developing economies or economies in transition to analyse chemicals related to national implementation of the Convention and in the peaceful application of chemistry using modern analytical methods especially Gas Chromatography (GC) and Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS
pl Podwyższony poziom kompetencji technicznych w laboratoriach finansowanych z funduszy publicznych w państwach stronach o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym w zakresie analizowania związków chemicznych związanych z realizacją konwencji na szczeblu krajowym oraz pokojowego zastosowania chemii przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy, w szczególności chromatografii gazowej (GC) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS
en Any other Member State laboratory which applies screening analyses performed by isotope dilution on line gas chromatography and/or liquid chromatography mass spectometry under Quality Assurance according to the Norm EN‧, and confirmatory analyses performed by mass spectrometry under Quality Assurance according to the Norm EN
pl Każde inne laboratorium Państwa Członkowskiego, które zajmuje się przeprowadzaniem analiz rozjemczych wykonuje je metodą rozcieńczenia izotopowego w systemie on-line technikami połączonymi gazowej lub cieczowej chromatografii ze spektrometrią masową, w oparciu o wytyczne zawarte w zapewnieniu jakości, zgodnie z normą EN‧, i analizy potwierdzające metodą spektrometrii masowej w oparciu o wytyczne zawarte w zapewnieniu jakości zgodnie z normą EN
en The analysis of glycolysis, gluconeogenesis and tricarboksylic acid cycle metabolites in animal tissues with Ion Chromatography-Mass Spectrometry (IC-MS) technique
pl Analiza metabolitów szlaków glikolizy, glukoneogenezy i cyklu kwasów trikarboksylowych w tkankach zwierzęcych techniką chromatografii jonowej ze spektrometrią mas (IC-MS)
en LRMS = low resolution mass spectrometry
pl LRMS = spektrometria masy o niskim rozkładzie
en Tandem mass spectrometry analysis of small molecular nucleotides and their synthetic analogs
pl Badanie fragmentacji nukleotydów i ich syntetycznych analogów metodą spektrometrii mas
en For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods, a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the ‧ ‧,‧,‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congeners
pl Przy stosowaniu metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS) konieczne jest odróżnienie kongenerów toksycznych (np. siedemnastu ‧,‧,‧,‧-podstawionych kongenerów PCDD i PCDF oraz dioksynopodobnych PCB) od pozostałych kongenerów
en Mass spectrometry of metal acetates
pl Spektrometria mas octanów metali
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10017 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 2,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.