Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • MS   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detection
chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass Spectrometry
GC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for the determination of elements in heterogeneous samples of the baltic amber.
pl Zastosowanie metody spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie połączoną z ablacją laserową (LA-ICP-MS) do oznaczania pierwiastków w heterogenicznych próbkach bursztynu bałtyckiego
en Speciation of iron in clinical samples by high performance liquid chromatography with on-line detection by inductively coupled plasma mass spectrometry
pl Badanie specjacji żelaza w próbkach biologicznych metodą HPLC ICP MS
en Analysis of natural dyes by mass spectrometry.
pl Badanie barwników pochodzenia naturalnego metodą spektrometrii mas.
en For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods, a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the seventeen ‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congeners
pl Dla metod chromatografii gazowej/spektometrii masowej (GC/MS), konieczne jest rozróżnienie między różnymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego, takie jak pomiędzy toksycznymi (np. siedemnaście PCDD i PCDF o podstawionych ‧,‧ oraz dioksynopochodnych PCB), a innymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego
en Coral skeletons protein analysis by high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (HPLC / MS) using a solid phase extraction (SPE).
pl Analiza białek szkieletów koralowców metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC/MS) z użyciem ekstrakcji do fazy stałej (SPE).
en Binulear copper complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs as studied by electrospray ionization mass spectrometry.
pl Badanie kompleksów miedzi z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi za pomocą ESI-MS.
en Forensic identification and comparison of adhesive tapes by means of infrared spectroscopy (FT-IR) and pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
pl Badania identyfikacyjne i porównawcze taśm klejących dla celów kryminalistycznych metodą spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) oraz pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją masową (Py-GC/MS)
en confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methods
pl metody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości HRGC/HRMS
en Identification and discrimination of adhesives tapes by infrared spectroscopy and pyrolysis gas chromatography - mass spectrometry
pl Badania identyfikacyjne i porównawcze taśm samoprzylepnych metodą spektrometrii w podczerwieni i chromatografii gazowej z pirolizą i detekcją mas
en Development of an Ion Chromatography-Mass Spectrometry (IC-MS) method in search of insulin resistance markers in rats fed a high-fructose diet.
pl Opracowanie metody zastosowania chromatografii jonowej ze spektrometrem mas (IC-MS) w poszukiwaniu markerów rozwijającej się insulinooporności u szczurów otrzymujących karmę bogatą we fruktozę.
en For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods, a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the ‧ ‧,‧,‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congeners
pl Przy stosowaniu metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS) konieczne jest odróżnienie kongenerów toksycznych (np. siedemnastu ‧,‧,‧,‧-podstawionych kongenerów PCDD i PCDF oraz dioksynopodobnych PCB) od pozostałych kongenerów
en The proportion of ‧CO‧ in the breath samples may be determined by isotope-ratio-mass spectrometry (IRMS) or by another suitably-validated method carried out by any qualified laboratory, and stated as an absolute difference (excess) in the value between the pre-urea and post-urea breath samples (see section
pl Zawartość ‧CO‧ w próbkach wydychanego powietrza może być określona przy użyciu spektrometru masowego (IRMS), oznaczającego współczynnik izotopów lub inną odpowiednią metodą, przeprowadzoną przez wykwalifikowane laboratorium, i przedstawiona jako bezwzględna różnica (nadmiaru) wartości między próbkami wydychanego powietrza pobranymi przed testem a próbkami pobranymi po wykonaniu testu (patrz punkt
en The application of Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry in the monitoring of natural waters
pl Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej w monitoringu wód naturalnych
en LRMS = low resolution mass spectrometry
pl LRMS = spektrometria masy o niskim rozkładzie
en A description of the isotopic composition- determined by isotope ratio mass spectrometry (IRMS) – of Grana Padano PDO has been lodged with the Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano (Syndicate for the Protection of Grana Padano Cheese) and with the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy
pl Skład izotopowy specyficzny dla sera Grana Padano CHNP jest taki, jak określono w specyfikacji złożonej w Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano i w Ministerstwie Polityki Rolnej, Spożywczej i Leśnej i jest on ustalany przez pomiar spektrometrem masowym do określania składu izotopowego (IRMS
en Overexpression and purification of keratin 18 and studying its structure using the hydrogen – deuterium exchange combined with mass spectrometry
pl Nadekspresja i oczyszczanie keratyny 18 oraz badanie struktury keratyny 18 za pomocą metody wymiany wodór-deuter sprężonej ze spektrometrią mas
en Types of analyzers in mass spectrometry.
pl Projekt licencjacki: Typy analizatorów w spektrometrii mas.
en Detection and identification of cyclosporine A and its metabolites in urine of patients after transplantation using ultra performance liquid chromatography coupled with Q-ToF mass spectrometry method (UPLC/Q-TOF MS).
pl Wykrywanie i identyfikacja cyklosporyny A i jej metabolitów w moczu pacjentów po przeszczepieniach metodą ultrasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (UPLC/Q-TOF MS).
en LR(MS) low resolution (mass spectrometry
pl LR(MS) niska rozdzielczość (spektrometria masowa
en checking and adjusting the elemental analysis and mass spectrometry apparatus
pl sprawdzanie i przygotowanie aparatury do analizy elementarnej i spektrometrii masowej
en Laboratory instrumentation for chemical analysis of test substance and transformation products is required (e.g. gas liquid chromatography (GLC), high performance liquid chromatography (HPLC), thin-layer chromatography (TLC), mass spectroscopy (MS), gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS), liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS), nuclear magnetic resonance (NMR), etc.), including detection systems for radiolabelled or non-labelled chemicals as appropriate
pl Wymagane jest oprzyrządowanie laboratoryjne do analizy chemicznej substancji badanej i produktów przemian (np.: chromatografia gazowo-cieczowa (GLC), wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), spektroskopia masowa (MS), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), itp.), włączając w to układy do wykrywania substancji chemicznych znakowanych i nieznakowanych radioizotopami
en Epoxy paint analysis by pyrolysis - gas chromatography - mass spectrometry
pl Zastosowanie metody Py-GC/MS do badań lakierów epoksydowych
en Mass Spectrometry
pl Spektrometria mas
en Mass spectrometry of testosterone esters: doping control
pl Projekt licencjacki: Analiza MS estrów testosteronu: kontrola antydopingowa
en A comparison of the rat spinal cord peptides identification with various mass spectrometry techniques.
pl Porównanie różnych metod identyfikacji peptydów z rdzenia kręgowego szczurów przy pomocy spektrometrii mas.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10017 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 4,79 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.