wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  m, male) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
   
  human of masculine sex or gender
   
  human of masculine sex or gender
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
   
  animal of masculine sex
   
  animal of masculine sex
 • męski     
  (Adjectival  )
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • samczy   
  (Adjectival  )
 • człowiek płci męskiej   
  (Noun  )
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
male (animal)
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
having an external plug
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
plant of masculine gender

Did you mean: Male

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (44)

adult male
mężczyzna; pan
cytoplasmic male sterility
cytoplazmatyczna męska sterylność
Male
Male; Mâle
Malé
Malé; Male
male animals
samiec; roślina męska; osobnik męski
male aristocrat
magnat; możnowładca; arystokrata; wielmoża; możny
male bees
truteń; pszczoły rodzaju męskiego; pszczoły miodne trutnie
male brood
czerw trutowy
male chauvinism
antyfeminizm
male chauvinist
męski szowinista
male child
chłopyś; chłopczyna; chłopaczyna; chłopyszek; chłopaczek; chłopczyk
male female ratio
proporcje płci; struktura płci
male fern
nerecznica samcza
male genital diseases
torbiel krwawa; choroby jąder; zapalenie żołędzi; krwistek; choroba męskiego układu rozrodczego
male genital organ
klejnoty; przyrodzenie; klejnoty koronne
male genital system
andrologia; męski układ rozrodczy
male genitalia
klejnoty; przyrodzenie; klejnoty koronne
male genitals
przyrodzenie; klejnoty; klejnoty koronne
male impotence
impotencja
male infertility
wywoływanie cech żeńskich u samców; niepłodność męska; męska sterylność; bezpłodność samców
male internal reproductive organ
narządy płciowe męskie wewnętrzne
male labour
praca mężczyzn
male member
mężczyzna
male nurse
pielęgniarz; felczer
male offspring
syn; potomek; zstępny; descendent; potomek męski
male orchis
storczyk męski
male parent
rodziciel
male parents
efekt ojcowski; ojcostwo; reproduktor; ojciec; pochodzenie po ojcu; komponent ojcowski
male person
człowiek płci męskiej
male plants
roślina męska; osobnik męski; samiec
male plug
wtyczka
male prostitute
męska prostytutka
male reproductive system
układ rozrodczy męski
male sterility
bezpłodność samców; niepłodność męska; męska sterylność; wywoływanie cech żeńskich u samców
male stripper
striptizer
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the Year
MTV Pilipinas for Male Artist of the Year
MTV Video Music Award for Best Male Video
MTV Video Music Award for Best Male Video

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The male is the carrier
pl Bo tylko mężczyzna jest nosicielem
en Rotigotine did not influence male fertility in rats, but clearly reduced female fertility in rats and mice, because of the effects on prolactin levels which are particularly significant in rodents
pl Rotygotyna nie wpływała na płodność samców szczurów, jednakże wyraźnie zmniejszała płodność samic szczurów i myszy, ze względu na wpływ na stężenie prolaktyny, mające u gryzoni szczególne znaczenie
en As a result in male dogs, less testosterone circulates in the blood, the dog stops producing sperm and its libido is reduced
pl W wyniku tego u samców psów we krwi krąży mniej testosteronu, dochodzi do zatrzymania wytwarzania nasienia i spadku libido
en On flights where no hand baggage is carried in the cabin or where hand baggage is accounted for separately, ‧ kg may be deducted from the below male and female masses
pl W przypadku lotów, w czasie których nie przewozi się bagażu podręcznego w kabinie lub gdy bagaż podręczny uwzględniany jest oddzielnie, od powyższych mas dla mężczyzn i kobiet można odjąć ‧ kg
en Something off with your male genetic penis?
pl Czy coś nie w porządku z twoim narządem?
en Male and female workers
pl Pracownicy płci męskiej i żeńskiej
en The personality correlatives of vision of the father among homosexual males.
pl Osobowościowe korelaty obrazu ojca u mężczyzn homoseksualnych.
en The influence of photoperiod and chronic effects of cadmium and lead on the physiological condition of the male bank vole (Myodes glareolus)
pl Wpływ fotoperiodu i chronicznego oddziaływania soli kadmu i ołowiu na kondycję fizjologiczną samców nornicy rudej (Myodes glareolus).
en Plasma concentrations of telmisartan are generally ‧ times higher in females than in males
pl Stężenia telmisartanu w osoczu są na ogół ‧ razy większe u kobiet niż u mężczyzn
en Nausea and fatigue were more often reported in female patients treated with MIRAPEXIN (‧ % and ‧ %, respectively) compared to males (‧ % and ‧ %, respectively
pl Nudności i zmęczenie obserwowano częściej u kobiet stosujących MIRAPEXIN (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %) niż u mężczyzn (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %
en List of Roman Catholic male religious orders in Poland as a source of information
pl nazwy zakonów męskich w polsce jako źródło informacji
en In addition to the information referred to in Article ‧, the following information concerning the premium situation of the male animal, as provided for in Article ‧ (b) of the Council Regulation (EC) No ‧, shall be added to the passport
pl Poza informacjami określonymi w art. ‧, w odniesieniu do samców następujące informacje dotyczące sytuacji w zakresie premii, przewidzianych w art. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧, są uwzględnione w paszporcie
en The male mind understands the difference between love and sex
pl Samce mogą nie zrozumieć różnicy między miłością a seksem
en In certain instances, such as treatment‐related alterations in litter size or the observation of an equivocal effect in the first mating, it is recommended that the P or F‧ adults be remated to produce a second litter. It is recommended to remate females or males, which have not produced a litter with proven breeders of the opposite sex
pl W pewnych przypadkach, takich jak związane z terapią zmiany w wielkości miotu, lub zaobserwowanie niejednoznacznych skutków w pierwszym kryciu, zaleca się powtórne krycie zwierząt dorosłych P i F‧ w celu otrzymania drugiego miotu
en This male is in search of a mate
pl Ten samczyk poszukuje towarzystwa
en it shall be compulsory to slaughter or castrate, within six months following the determination of its genotype, any male animal carrying the VRQ allele
pl wszelkie samce będące nosicielami allelu VRQ podlegają obowiązkowemu ubojowi lub kastracji w ciągu sześciu miesięcy po określeniu genotypu takiego zwierzęcia
en Male patients should be advised that cidofovir caused reduced testes weight and hypospermia in animals
pl Należy poinformować pacjentów płci męskiej, że u zwierząt cydofowir wywoływał zmniejszenie masy jąder i zmniejszenie liczby plemników
en Article ‧)(b) of Regulation (EC) No ‧ lays down that each male bovine animal should be covered, until slaughter or until export, by an animal passport within the meaning of Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ April ‧ establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products or an equivalent administrative document
pl Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧ stanowi, że każda sztuka bydła płci męskiej do chwili uboju lub do chwili jej wywozu powinna być objęta paszportem w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny[‧] lub równoważny dokument urzędowy
en either by blending seed lots in a proportion appropriate to the variety where, on the one hand, a female male-sterile component has been used and, on the other, a female male-fertile component has been used
pl albo przez wymieszanie partii materiału siewnego w proporcji odpowiedniej do odmiany, gdzie z jednej strony został zastosowany żeński składnik męskosterylny, a z drugiej strony został użyty żeński składnik męskopłodny
en No effects of parecoxib on male or female fertilities were found in rats
pl Nie stwierdzono wpływu parekoksybu na płodność samic lub samców szczurów
en The male must belong to a
pl Samiec musi należeć do rasy owiec
en the name of the component to which the basic seed belongs, which may be given in code form, accompanied by a reference to the final variety, with or without reference to its function (male or female), and accompanied by the word
pl nazwa komponentu, do którego należy dany elitarny materiał siewny, może być podana w postaci kodu, z odniesieniem do tej końcowej odmiany, z odniesieniem lub bez odniesienia do jej funkcji (męska lub żeńska) i słowo
en Carcinogenicity studies showed an increased incidence of hepatic and pulmonary tumours in female mice, but not in male mice
pl Badania właściwości rakotwórczych wykazały zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby i nowotworów płuc u samic myszy, lecz nie u ich samców
en However, anti-HBs antibody concentrations decreased as age and body mass index increased; they were also lower in male than in female subjects
pl Zaobserwowano spadek stężenia przeciwciał anty-HBs wraz z wiekiem oraz z wzrostem indeksu masy ciała, jak również stężenie to było niższe u mężczyzn w porównaniu z kobietami
en Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of an official post-control test, on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed met the requirements for basic seed laid down in this Decision in respect of identity and purity as regards the characters of the components, including male sterility.`
pl Materiału siewnego nie uznaje się za kwalifikowany materiał siewny, o ile nie zostaną uwzględnione wyniki urzędowego, pokontrolnego testu, na próbkach elitarnego materiału siewnego pobranego urzędowo, przeprowadzonego podczas okresu wzrostu nasion poddanych do akceptacji jako kwalifikowany materiał siewny w celu określenia, czy elitarny materiał siewny spełnia wymogi elitarnego materiału siewnego, ustanowione w niniejszej decyzji w odniesieniu do tożsamości i czystości cech charakterystycznych komponentów, włączając męską sterylność
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 1,604 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.