wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  m, male) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
   
  human of masculine sex or gender
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
   
  animal of masculine sex
 • męski     
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
male (animal)
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
having an external plug
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
plant of masculine gender

Did you mean: Male

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterility
cytoplazmatyczna męska sterylność
Male
Mâle
Malé
Malé; Male
male bees
pszczoły rodzaju męskiego; truteń
male brood
czerw trutowy
male chauvinist
męski szowinista
male female ratio
proporcje płci
male genital diseases
choroba męskiego układu rozrodczego
male genital system
męski układ rozrodczy
male impotence
impotencja
male infertility
niepłodność męska
male labour
praca mężczyzn
male member
mężczyzna
male nurse
pielęgniarz
male offspring
potomek męski
male parents
komponent ojcowski
male plants
roślina męska
male prostitute
męska prostytutka
male sterility
męska sterylność; bezpłodność samców
male stripper
striptizer
male whore
męska kurwa
maleness
męskość
males
osobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the Year
MTV Pilipinas for Male Artist of the Year

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In a study of fertility, in male rats dosed for ‧ days prior to mating, testicular and epididymal weights and percent motile sperm were decreased at ‧ mg/kg, approximately equal to the maximum clinical dose of ‧ mg/day, based on body surface area
pl W badaniach wpływu na płodność, u samców szczurów otrzymujących ‧ mg/kg imatynibu przez ‧ dni przed kojarzeniem, masa jąder i najądrzy oraz procent ruchliwych plemników były zmniejszone.Dawka ta jest zbliżona do maksymalnej zalecanej dawki klinicznej (‧ mg/dobę) w przeliczeniu na powierzchnię ciała
en in the case of an uncastrated male equine animal either equine viral arthritis (EVA) has not been officially recorded during the last six months
pl w przypadku ogiera, nie odnotowano urzędowo podczas ostatnich sześciu miesięcy wirusowego zapalenia tętnic u koni (EVA), albo
en In a randomised, double-blind study in a total of ‧ patients (‧ females, ‧ males) receiving chemotherapy that included cyclophosphamide ‧ mg/m‧; or cyclophosphamide ‧ mg/m‧ and doxorubicin (< ‧ mg/m‧) or epirubicin (< ‧ mg/m‧), aprepitant in combination with an ondansetron/dexamethasone regimen (see section ‧) was compared with standard therapy (placebo plus ondansetron ‧ mg orally (twice on Day ‧, and every ‧ hours on Days ‧ and ‧) plus dexamethasone ‧ mg orally on Day
pl W badaniu z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą, które obejmowało ogółem ‧ pacjentów (‧ kobiety, ‧ mężczyzn) przyjmujących chemioterapię zawierającą cyklofosfamid w dawce ‧ – ‧ mg/m‧ pc.; lub cyklofosfamid w dawce ‧ – ‧ mg/m‧ p. c. i doksorubicin (≤ ‧ mg/m‧) lub epirubicin (≤‧ mg/m‧), aprepitant w połączeniu ze schematem leczenia ondansetron/deksametazon (patrz punkt ‧. ‧) porównano ze standardowym leczeniem (placebo plus ondansetron ‧ mg doustnie (dwa razy w ‧. dobie i co ‧ godzin w ‧. i w ‧. dobie) plus deksametazon ‧ mg doustnie w ‧. dobie
en This is not normal, for a healthy adult male to take to bed like this
pl To nienormalne... żeby zdrowy facet tak leżał
en There are male lawyers down the hall
pl Są tu adwokaci mężczyźni
en Do you have any reason to believe you cannot birth a male?
pl Masz jakieś podstawy, aby sądzić, że nie możesz urodzić syna?
en In reproductive toxicity studies, administration of gemfibrozil at approximately ‧ times the human dose (based on body surface area) to male rats for ‧ weeks resulted in decreased fertility
pl W badaniach nad toksycznością dotyczącą reprodukcji obserwowano zmniejszenie płodności u samców szczurów, którym podawano gemfibrozyl w około ‧-krotnej dawce dla człowieka (w oparciu o powierzchnię ciała) przez ‧ tygodni
en Well, then I suggest you spend less time stirring up your female co- workers...... and less time in the beds of your married male co- workers...... and more time trying to find ways to improve your job performance
pl Sugerowałbym więc...... mniej czasu spędzać na mieszanie się w sprawy koleżanek...... i mniej czasu w łóżkach żonatych współpracowników,...... a więcej czasu przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
en carcases of castrated male animals
pl tusze wykastrowanych samców
en Demonstration of gram-negative intracellular diplococci in an urethral smear from a male
pl Wykazanie obecności gram-ujemnych dwoinek wewnątrzkomórkowych w rozmazie z cewki moczowej mężczyzny
en containing only products from one male or female donor
pl zawierających jedynie produkty pochodzące od jednego dawcy lub jednej dawczyni
en The species is monogamous and sexually dimorphic, as the male's plumage is more ornate than that of the female
pl Gatunek ten jest monogamiczny, wykazuje dymorfizm płciowy, upierzenie samców jest bardziej barwne niż u samic
en Elderly: the effect of age on the pharmacokinetics of entecavir was evaluated comparing elderly subjects in the age range ‧ years (mean age females ‧ years, males ‧ years) with young subjects in the age range ‧ years (mean age females ‧ years, males ‧ years
pl Pacjenci w podeszłym wieku: wpływ wieku na farmakokinetykę entekawiru oceniano porównując osoby w podeszłym wieku od ‧ do ‧ lat (średni wiek kobiet ‧ lat, mężczyzn ‧ lata) i młode w wieku od ‧ do ‧ lat (średni wiek kobiet ‧ lat, mężczyzn ‧ lat
en To identify possible impairment of male or female reproductive function or harmful effects on progeny resulting from the administration of the active substance, studies of reproductive function must be carried out by
pl W celu zidentyfikowania ewentualnego upośledzenia funkcji rozrodczych samców lub samic albo szkodliwego oddziaływania na potomstwo wynikającego z podania substancji czynnej należy przeprowadzić badania funkcji rozrodczych w ramach
en When methoxy polyethylene glycol-epetin beta was administered subcutaneously to male and female rats prior to and during mating, reproductive performance, fertility, and sperm assessment parameters were not affected
pl Po podskórnym podaniu glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta samicom i samcom szczurów przed oraz w okresie godowym nie obserwowano pogorszenia zdolności reprodukcyjnych, płodności ani parametrów oceny nasienia
en Male and female exponents of the names of professions and positions in the job.
pl Męskie i żeńskie wykładniki nazw zawodów i stanowisk w ofertach pracy
en When methoxy polyethylene glycol-epoetin beta was administered subcutaneously to male and female rats prior to and during mating, reproductive performance, fertility, and sperm assessment parameters were not affected
pl Po podskórnym podaniu glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta samicom i samcom szczurów przed oraz w okresie godowym nie obserwowano pogorszenia zdolności reprodukcyjnych, płodności ani parametrów oceny nasienia
en Empirical evidence suggests that female labour is more sensitive to net salary than male labour and that in some circumstances some form of incentives for new jobs for women might help to bridge the substantial gap that persists in many countries with regard to the Lisbon objectives
pl Doświadczenie praktyczne pokazuje, że oferta pracy dla kobiet jest silniej uzależniona od wynagrodzenia netto niż liczba ofert pracy dla mężczyzn, a w wielu sytuacjach pewne rodzaje zachęt dla kobiet mogłyby przyczynić się do wypełnienia istotnej luki, która wciąż- wbrew założeniom strategii lizbońskiej- istnieje w wielu krajach
en The concept of masculinity and presentation of male characters in Cormac McCarthy's ,,No Country For Old Men"
pl Koncepcja męskości oraz prezentacja męskich postaci w powieści Cormaca McCarthy’ego „To nie jest kraj dla starych ludzi”
en Male announcer: ladies and gentlemen, welcome
pl Panie i panowie, witamy
en The Court of Justice has confirmed that whilst the contributions of male and female workers to a defined-benefit pension scheme are covered by Article ‧ of the Treaty, any inequality in employers' contributions paid under funded defined-benefit schemes which is due to the use of actuarial factors differing according to sex is not to be assessed in the light of that same provision
pl Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że w sytuacji gdy składki pracowników płci męskiej i żeńskiej w systemie emerytalnym o zdefiniowanym świadczeniu są objęte zakresem art. ‧ Traktatu, wszelka nierówność w wysokości składek opłacanych przez pracodawców w systemie o zdefiniowanym świadczeniu, która wynika z użycia czynników aktuarialnych różnicujących ze względu na płeć, nie powinna podlegać ocenie w świetle tego przepisu
en Phosphorylation of histone H3 serine 10 in the male chromatin of parthenogenetic mouse embryos, inseminated at different times after activation
pl Fosforylacja seryny 10 histonu H3 chromatyny męskiej w partenogenetycznych zarodkach myszy, inseminowanych w różnym czasie po aktywacji
en IRMA ‧ was a placebo-controlled double blind morbidity study in ‧ patients with type ‧ diabetes, microalbuminuria (‧ mg/day) and normal renal function (serum creatinine ‧ mg/dl in males and < ‧ mg/dl in females
pl IRMA ‧ było badaniem kontrolowanym placebo, z użyciem podwójnie ślepej próby, oceniającym zachorowalność u ‧ pacjentów z cukrzycą typu ‧, mikroalbuminurią (‧ mg/dobę) i prawidłową czynnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≤ ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i < ‧, ‧ mg/dl u kobiet
en axis during sexual maturation of juvenile CD male and female rats administered fluoxetine
pl przysadka-gonady (HPG) w okresie dojrzewania płciowego młodych samców i samic szczurów CD otrzymujących fluoksetynę
en At least ‧ animals (five female and five male) should be used for each dose level which is investigated
pl Co najmniej ‧ zwierząt (pięć samic i pięć samców) należy użyć dla każdej badanej wielkości dawki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 3,293 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.