wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  m, male) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
   
  human of masculine sex or gender
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
   
  animal of masculine sex
 • męski     
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
male (animal)
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
having an external plug
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
plant of masculine gender

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterilitycytoplazmatyczna męska sterylność
Deuce Bigalow: Male GigoloBoski żigolo
MaleMâle
MaléMalé; Male
male animalssamiec
male beespszczoły rodzaju męskiego; truteń
male broodczerw trutowy
male chauvinistmęski szowinista
male dogpies
male female ratioproporcje płci
male genital diseaseschoroba męskiego układu rozrodczego
male genital systemmęski układ rozrodczy
male impotenceimpotencja
male infertilityniepłodność męska
male labourpraca mężczyzn
male membermężczyzna
male nursepielęgniarz
male offspringpotomek męski
male parentskomponent ojcowski
male plantsroślina męska
male prostitutemęska prostytutka
male sterilitymęska sterylność; bezpłodność samców
male stripperstriptizer
male whoremęska kurwa
malenessmęskość
malesosobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male VideoMTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the YearMTV Pilipinas for Male Artist of the Year
Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro MaleBadanie Tuskegee

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
Is it a male or a female?To lis czy lisica?
Male and female sexuality in popular cultureKultura popularna a seksualność kobiet i mężczyzn
Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧ lays down the number of young male bovine animals which may be imported on special terms during the period from ‧ January to ‧ MarchArtykuł ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustalił liczbę młodych byków, jakie można przywozić na warunkach specjalnych w okresie od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ marca ‧ r
Recommends that Member States should pay special attention to male and female prisoners of foreign nationality, in particular as regards linguistic and cultural differences, help these prisoners remain in contact with their relatives and grant them access to contact with their consulates, to prison resources and programmes, and to comprehensible information; also recommends that they should take into account the specificity of foreign women in the planning of prison activities, train agents for working in a multicultural context, both in and out of prison, and provide mediation services, both in and out of prisonzaleca państwom członkowskim, by poświeciły szczególną uwagę skazanym mężczyznom i kobietom, o obcym obywatelstwie, zwłaszcza na poziomie różnic językowych i kulturowych, oraz by ułatwiły utrzymywanie kontaktów z ich krewnymi, jak również kontakty z personelem konsularnym ich kraju oraz by zapewniły dostęp do zasobów i programów więziennych, jak również do informacji, które są oni w stanie zrozumieć; zaleca im również uwzględnienie specyficznych problemów cudzoziemek w planowaniu zajęć w więzieniach, szkolenia dla personelu w zakresie pracy w wielokulturowym środowisku w wiezieniu i poza nim i ustanowienia mediatorów w więzieniu i poza nim
meat of uncastrated young male animals of less than two years of age (category Amięso niewykastrowanych młodych byków w wieku poniżej dwóch lat (kategoria A
Carcinogenicity studies showed an increased incidence of hepatic and pulmonary tumours in female mice, but not in male miceBadania właściwości rakotwórczych wykazały zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby i nowotworów płuc u samic myszy, lecz nie u ich samców
It will also agree on a system in each Member State to control the distribution of Volibris, and will prepare information packs to make sure that health care workers, patients, and the male partners of female patients are provided with information on the medicine s side effects and the need to avoid pregnancyFirma uzgodni także w każdym państwie członkowskim system kontroli dystrybucji leku Volibris, jak też przygotuje pakiety informacyjne w celu zapewnienia, że pracownicy służby zdrowia, pacjenci oraz partnerzy pacjentek otrzymają informacje na temat działań niepożądanych leku oraz konieczności zapobiegania ciąży
The male had this on himMężczyzna miał to przy sobie
Expression of the Atp7a gene in the liver of mosaic (Atp7a mo-ms) males.Ekspresja genu Atp7a w wątrobie samców myszy z mutacją mosaic (Atp7a mo-ms).
Calls on the Member States to give serious consideration to the different risks relating to OHS for female and male employees and to make provision for different social and physical infrastructure to counter those riskswzywa państwa członkowskie do poważnego przeanalizowania różnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników obu płci oraz do przewidzenia różnego rodzaju infrastruktury socjalnej i fizycznej służącej przeciwdziałaniu tym zagrożeniom
Male homosexuality and characteristics that are considered to be related to biological sexHomoseksualizm męski a nasilenie cech uznawanych za powiązane z płcią biologiczną
Malignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of femalesNowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic
Admission of boned meat of adult male bovine animals to the customs warehousing procedure shall be conditional on the issue of written authorisation by the customs authority responsible for the management and control of the schemeKwalifikowanie mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej do procedury składu celnego jest uwarunkowane wydaniem pisemnego pozwolenia przez organy celne odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę systemu
But a little while ago, her male secretary phoned...... very efficient, very humble, grovelingly polite...... to say that she had been delayedAle przed chwilą, jej sekretarz zatelefonował...... bardzo kompetentny, bardzo pokorny, uniżenie grzeczny...... by powiedzieć, że ona się spóźni
Gender The starting dose and dose range need not be routinely altered for female patients relative to male patientsPłe Dawka pocz tkowa i zakres stosowanych dawek u pacjentów płci e skiej nie wymagaj rutynowej korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów płci m skiej
The beheaded male doesn' t die immediately; in fact, his potency is enhancedBezgłowy samiec nie umiera od razu.W rzeczywistości jego potencjał wzrasta
Suspect is a white male, ‧s, black suit and a tie, driving a black TahoeProwadzi czarnego Tahoe
Black male, ‧ years oldCzarny mężczyzna, ‧ lat
Replagal has been examined in two clinical studies, involving a total of ‧ male patientsReplagal poddano ‧ badaniom z udziałem ‧ pacjentów płci męskiej
In the open-label paediatric study, sixteen patients with Fabry disease (‧ years old; ‧ males, ‧ females) had been treated for one yearW otwartym badaniu u dzieci, szesnastu pacjentów z chorobą Fabry’ ego (w wieku ‧ lat; ‧ płci męskiej, ‧ płci żeńskiej) leczono przez jeden rok
Asks the Commission to include in its annual human rights report an evaluation of respect for male and female prisoners' fundamental rights and of special prison conditions for womenzwraca się do Komisji o włączenie do jej rocznego sprawozdania na temat praw człowieka oceny przestrzegania praw podstawowych w odniesieniu do więźniów- mężczyzn i kobiet, oraz specjalnych warunków więziennych przewidzianych w stosunku do kobiet
At higher exposures, there were ulceration and erosion of the stomach mucosa in both females and malesPrzy wyższych narażeniach, stwierdzono owrzodzenie i nadżerkę błony śluzowej żołądka, zarówno u samic, jak i u samców
Notes that, in general, the respective percentage of male and female employees in the overall staff composition of the Agencies shows that an imbalance between men and women exists; regrets that men make up about one third of staff and are over-represented in high grade positions while women are generally over-represented in low grade positions; expects the Agencies to take immediate and effective measures to correct this situationzauważa, że na ogół odpowiedni odsetek mężczyzn i kobiet wśród ogółu pracowników agencji wskazuje, iż występuje nierównowaga pomiędzy mężczyznami a kobietami; wyraża żal, że mężczyźni stanowią około jedną trzecią personelu i mają przewagę liczebną na wysokich stanowiskach, podczas gdy kobiety mają przewagę liczebną na niskich stanowiskach; oczekuje, że agencje podejmą natychmiastowe, skuteczne działania w celu zaradzenia tej sytuacji
For males, clearance was approximately ‧ % higher than for femalesKlirens u mężczyzn był o około ‧ % większy niż u kobiet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 2,715 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.