wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  m, male) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
   
  human of masculine sex or gender
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
   
  animal of masculine sex
 • męski     
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
male (animal)
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
having an external plug
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
plant of masculine gender

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterilitycytoplazmatyczna męska sterylność
Deuce Bigalow: Male GigoloBoski żigolo
MaleMâle
MaléMalé; Male
male animalssamiec
male beespszczoły rodzaju męskiego; truteń
male broodczerw trutowy
male chauvinistmęski szowinista
male dogpies
male female ratioproporcje płci
male genital diseaseschoroba męskiego układu rozrodczego
male genital systemmęski układ rozrodczy
male impotenceimpotencja
male infertilityniepłodność męska
male labourpraca mężczyzn
male membermężczyzna
male nursepielęgniarz
male offspringpotomek męski
male parentskomponent ojcowski
male plantsroślina męska
male prostitutemęska prostytutka
male sterilitymęska sterylność; bezpłodność samców
male stripperstriptizer
male whoremęska kurwa
malenessmęskość
malesosobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male VideoMTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the YearMTV Pilipinas for Male Artist of the Year
Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro MaleBadanie Tuskegee

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
In a study of fertility, in male rats dosed for ‧ days prior to mating, testicular and epididymal weights and percent motile sperm were decreased at ‧ mg/kg, approximately equal to the maximum clinical dose of ‧ mg/day, based on body surface areaW badaniach wpływu na płodność, u samców szczurów otrzymujących ‧ mg/kg imatynibu przez ‧ dni przed kojarzeniem, masa jąder i najądrzy oraz procent ruchliwych plemników były zmniejszone.Dawka ta jest zbliżona do maksymalnej zalecanej dawki klinicznej (‧ mg/dobę) w przeliczeniu na powierzchnię ciała
in the case of an uncastrated male equine animal either equine viral arthritis (EVA) has not been officially recorded during the last six monthsw przypadku ogiera, nie odnotowano urzędowo podczas ostatnich sześciu miesięcy wirusowego zapalenia tętnic u koni (EVA), albo
In a randomised, double-blind study in a total of ‧ patients (‧ females, ‧ males) receiving chemotherapy that included cyclophosphamide ‧ mg/m‧; or cyclophosphamide ‧ mg/m‧ and doxorubicin (< ‧ mg/m‧) or epirubicin (< ‧ mg/m‧), aprepitant in combination with an ondansetron/dexamethasone regimen (see section ‧) was compared with standard therapy (placebo plus ondansetron ‧ mg orally (twice on Day ‧, and every ‧ hours on Days ‧ and ‧) plus dexamethasone ‧ mg orally on DayW badaniu z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą, które obejmowało ogółem ‧ pacjentów (‧ kobiety, ‧ mężczyzn) przyjmujących chemioterapię zawierającą cyklofosfamid w dawce ‧ – ‧ mg/m‧ pc.; lub cyklofosfamid w dawce ‧ – ‧ mg/m‧ p. c. i doksorubicin (≤ ‧ mg/m‧) lub epirubicin (≤‧ mg/m‧), aprepitant w połączeniu ze schematem leczenia ondansetron/deksametazon (patrz punkt ‧. ‧) porównano ze standardowym leczeniem (placebo plus ondansetron ‧ mg doustnie (dwa razy w ‧. dobie i co ‧ godzin w ‧. i w ‧. dobie) plus deksametazon ‧ mg doustnie w ‧. dobie
This is not normal, for a healthy adult male to take to bed like thisTo nienormalne... żeby zdrowy facet tak leżał
There are male lawyers down the hallSą tu adwokaci mężczyźni
Do you have any reason to believe you cannot birth a male?Masz jakieś podstawy, aby sądzić, że nie możesz urodzić syna?
In reproductive toxicity studies, administration of gemfibrozil at approximately ‧ times the human dose (based on body surface area) to male rats for ‧ weeks resulted in decreased fertilityW badaniach nad toksycznością dotyczącą reprodukcji obserwowano zmniejszenie płodności u samców szczurów, którym podawano gemfibrozyl w około ‧-krotnej dawce dla człowieka (w oparciu o powierzchnię ciała) przez ‧ tygodni
Well, then I suggest you spend less time stirring up your female co- workers...... and less time in the beds of your married male co- workers...... and more time trying to find ways to improve your job performanceSugerowałbym więc...... mniej czasu spędzać na mieszanie się w sprawy koleżanek...... i mniej czasu w łóżkach żonatych współpracowników,...... a więcej czasu przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
carcases of castrated male animalstusze wykastrowanych samców
Demonstration of gram-negative intracellular diplococci in an urethral smear from a maleWykazanie obecności gram-ujemnych dwoinek wewnątrzkomórkowych w rozmazie z cewki moczowej mężczyzny
containing only products from one male or female donorzawierających jedynie produkty pochodzące od jednego dawcy lub jednej dawczyni
The species is monogamous and sexually dimorphic, as the male's plumage is more ornate than that of the femaleGatunek ten jest monogamiczny, wykazuje dymorfizm płciowy, upierzenie samców jest bardziej barwne niż u samic
Elderly: the effect of age on the pharmacokinetics of entecavir was evaluated comparing elderly subjects in the age range ‧ years (mean age females ‧ years, males ‧ years) with young subjects in the age range ‧ years (mean age females ‧ years, males ‧ yearsPacjenci w podeszłym wieku: wpływ wieku na farmakokinetykę entekawiru oceniano porównując osoby w podeszłym wieku od ‧ do ‧ lat (średni wiek kobiet ‧ lat, mężczyzn ‧ lata) i młode w wieku od ‧ do ‧ lat (średni wiek kobiet ‧ lat, mężczyzn ‧ lat
To identify possible impairment of male or female reproductive function or harmful effects on progeny resulting from the administration of the active substance, studies of reproductive function must be carried out byW celu zidentyfikowania ewentualnego upośledzenia funkcji rozrodczych samców lub samic albo szkodliwego oddziaływania na potomstwo wynikającego z podania substancji czynnej należy przeprowadzić badania funkcji rozrodczych w ramach
When methoxy polyethylene glycol-epetin beta was administered subcutaneously to male and female rats prior to and during mating, reproductive performance, fertility, and sperm assessment parameters were not affectedPo podskórnym podaniu glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta samicom i samcom szczurów przed oraz w okresie godowym nie obserwowano pogorszenia zdolności reprodukcyjnych, płodności ani parametrów oceny nasienia
Male and female exponents of the names of professions and positions in the job.Męskie i żeńskie wykładniki nazw zawodów i stanowisk w ofertach pracy
When methoxy polyethylene glycol-epoetin beta was administered subcutaneously to male and female rats prior to and during mating, reproductive performance, fertility, and sperm assessment parameters were not affectedPo podskórnym podaniu glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta samicom i samcom szczurów przed oraz w okresie godowym nie obserwowano pogorszenia zdolności reprodukcyjnych, płodności ani parametrów oceny nasienia
Empirical evidence suggests that female labour is more sensitive to net salary than male labour and that in some circumstances some form of incentives for new jobs for women might help to bridge the substantial gap that persists in many countries with regard to the Lisbon objectivesDoświadczenie praktyczne pokazuje, że oferta pracy dla kobiet jest silniej uzależniona od wynagrodzenia netto niż liczba ofert pracy dla mężczyzn, a w wielu sytuacjach pewne rodzaje zachęt dla kobiet mogłyby przyczynić się do wypełnienia istotnej luki, która wciąż- wbrew założeniom strategii lizbońskiej- istnieje w wielu krajach
The concept of masculinity and presentation of male characters in Cormac McCarthy's ,,No Country For Old Men"Koncepcja męskości oraz prezentacja męskich postaci w powieści Cormaca McCarthy’ego „To nie jest kraj dla starych ludzi”
Male announcer: ladies and gentlemen, welcomePanie i panowie, witamy
The Court of Justice has confirmed that whilst the contributions of male and female workers to a defined-benefit pension scheme are covered by Article ‧ of the Treaty, any inequality in employers' contributions paid under funded defined-benefit schemes which is due to the use of actuarial factors differing according to sex is not to be assessed in the light of that same provisionTrybunał Sprawiedliwości potwierdził, że w sytuacji gdy składki pracowników płci męskiej i żeńskiej w systemie emerytalnym o zdefiniowanym świadczeniu są objęte zakresem art. ‧ Traktatu, wszelka nierówność w wysokości składek opłacanych przez pracodawców w systemie o zdefiniowanym świadczeniu, która wynika z użycia czynników aktuarialnych różnicujących ze względu na płeć, nie powinna podlegać ocenie w świetle tego przepisu
Phosphorylation of histone H3 serine 10 in the male chromatin of parthenogenetic mouse embryos, inseminated at different times after activationFosforylacja seryny 10 histonu H3 chromatyny męskiej w partenogenetycznych zarodkach myszy, inseminowanych w różnym czasie po aktywacji
IRMA ‧ was a placebo-controlled double blind morbidity study in ‧ patients with type ‧ diabetes, microalbuminuria (‧ mg/day) and normal renal function (serum creatinine ‧ mg/dl in males and < ‧ mg/dl in femalesIRMA ‧ było badaniem kontrolowanym placebo, z użyciem podwójnie ślepej próby, oceniającym zachorowalność u ‧ pacjentów z cukrzycą typu ‧, mikroalbuminurią (‧ mg/dobę) i prawidłową czynnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≤ ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i < ‧, ‧ mg/dl u kobiet
axis during sexual maturation of juvenile CD male and female rats administered fluoxetineprzysadka-gonady (HPG) w okresie dojrzewania płciowego młodych samców i samic szczurów CD otrzymujących fluoksetynę
At least ‧ animals (five female and five male) should be used for each dose level which is investigatedCo najmniej ‧ zwierząt (pięć samic i pięć samców) należy użyć dla każdej badanej wielkości dawki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 1,559 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.