wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  m, male) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
   
  human of masculine sex or gender
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
   
  animal of masculine sex
 • męski     
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
male (animal)
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
having an external plug
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
plant of masculine gender

Did you mean: Male

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterility
cytoplazmatyczna męska sterylność
Male
Mâle
Malé
Malé; Male
male bees
pszczoły rodzaju męskiego; truteń
male brood
czerw trutowy
male chauvinist
męski szowinista
male female ratio
proporcje płci
male genital diseases
choroba męskiego układu rozrodczego
male genital system
męski układ rozrodczy
male impotence
impotencja
male infertility
niepłodność męska
male labour
praca mężczyzn
male member
mężczyzna
male nurse
pielęgniarz
male offspring
potomek męski
male parents
komponent ojcowski
male plants
roślina męska
male prostitute
męska prostytutka
male sterility
męska sterylność; bezpłodność samców
male stripper
striptizer
male whore
męska kurwa
maleness
męskość
males
osobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the Year
MTV Pilipinas for Male Artist of the Year

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The condition of male characters in Marek Koterski`s films.
pl Kondycja mężczyzny w filmach Marka Koterskiego.
en Full male genitalia
pl Genitalia męskie
en The Community shares competence with Member States as regards action to combat discrimination on the ground of disability, free movement of goods, persons, services and capital agriculture, transport by rail, road, sea and air transport, taxation, internal market, equal pay for male and female workers, trans-European network policy and statistics
pl Wspólnota dzieli kompetencje z państwami członkowskimi w następujących obszarach: działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność; swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; rolnictwo, transport kolejowy, drogowy, morski i lotniczy, podatki, rynek wewnętrzny, równe płace dla pracujących kobiet i mężczyzn, polityka sieci transeuropejskich oraz statystyka
en The immunogenicity of Silgard was assessed in ‧ (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) women ‧ to ‧ years of age and ‧ female (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) and male (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) adolescents ‧ to ‧ years of age
pl Immunogenność szczepionki Silgard oceniano u ‧ (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) kobiet w wieku ‧ do ‧ lat oraz u ‧ osób płci żeńskiej (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) i męskiej (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) w wieku ‧ do ‧ lat
en By way of derogation from Decision ‧/EEC, Member States shall authorise the temporary introduction of uncastrated male registered horses from the Falkland Islands, Kyrgyzstan and Saint Pierre and Miquelon for the purpose of participation in the equestrian events of the Olympic Games or the Paralympic Games in Athens, Greece, in August and September ‧ respectively, without requiring the guarantees provided for in that Decision as regards equine viral arteritis provided that the requirements set out in paragraphs ‧ are fulfilled
pl W drodze odstępstwa od decyzji ‧/EWG Państwa Członkowskie zezwalają na czasowe wprowadzenie niekastrowanych samców zarejestrowanych koni pochodzących z Falklandów, Kirgistanu i Terytorium Wysp Saint Pierre i Miquelon, w celu ich uczestnictwa w zawodach jeździeckich podczas Zawodów Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Atenach, w Grecji, w sierpniu i we wrześniu ‧ r., bez wymogu przedstawiania gwarancji przewidzianych w tej decyzji w zakresie wirusowego zapalenia tętnic koni, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi określone w ust
en As for the secondary endpoint of fatal and non-fatal cardiovascular events, there was no difference among the three groups in the overall population, although an increased incidence of non-fatal MI was seen for women and a decreased incidence of non-fatal MI was seen in males in the irbesartan group versus the placebo-based regimen
pl W przypadku drugorzędowego punktu końcowego, obejmującego śmiertelne i nie kończące się zgonem zdarzenia sercowo-naczyniowe, nie było różnic pomiędzy trzema grupami w ogólnej populacji, chociaż obserwowano zwiększenie częstości występowania nie kończących się śmiercią zawałów mięśnia sercowego u kobiet i zmniejszenie częstości nie kończących się śmiercią zawałów mięśnia sercowego u mężczyzn w grupie leczonej irbesartanem w porównaniu do grupy, w której podstawowym postępowaniem było podawanie placebo
en all non-castrated male animals over six months old which have not been vaccinated
pl wszystkie niekastrowane zwierzęta płci męskiej w wieku powyżej sześciu miesięcy, które nie zostały poddane szczepieniu
en Females of childbearing potential as well as males should use effective contraceptive methods during treatment with Zevalin and for ‧ months afterwards
pl Kobiety oraz mężczyźni w wieku rozrodczym w trakcie leczenia produktem Zevalin oraz przez ‧ miesięcy po jego zakończeniu powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji
en One male triffid head
pl Głowa męskiego tryfida
en No information is available on the effects of the interferon beta-‧a on male fertility
pl Nie ma dostępnych informacji dotyczących wpływu interferonu beta-‧a na płodność samców
en In relation to sexual maturation, in animal studies there were indications of dose-related delay in both male and female sexual development
pl Jeżeli chodzi o dojrzewanie płciowe, w badaniach na zwierzętach zaobserwowano zależne od dawki opóźnienie rozwoju płciowego, zarówno u samców, jak i u samic
en To find out lets move their hot rocks and give them to a subordinate male
pl By dowiedzieć się zabierzmy ich gorące kamienie i dajmy je ich podwładnemu samcowi
en Americas Spanish Male
pl Latynoamerykański męskiFestivalVoiceName
en Regrets that top management positions are male dominated, urges the Centre to improve the balance
pl żałuje, że najwyższe stanowiska kierownicze są zdominowane przez mężczyzn i nakłania Centrum do poprawy równowagi w tym zakresie
en The conditions under which progeny of males entered in an Annex to the flock-book may enter the main section of the flock-book, must be laid down and be at least as stringent as those applicable to the respective females
pl Należy określić warunki, na których potomstwo samców wpisanych do księgi hodowlanej może zostać wpisane do głównego działu ksiegi hodowlanej; warunki te powinny być co najmniej tak rygorystyczne jak te, które stosuje się w przypadku samic
en Gender:The starting dose and dose range need not be routinely altered for female patients relative to male patients
pl Płeć Dawka początkowa i zakres stosowanych dawek u pacjentów płci żeńskiej nie wymagają rutynowej korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów płci męskiej
en The effects in female patients were shown to be comparable to the results seen in male patients
pl Skutki u pacjentów płci żeńskiej okazały się komparatywne z wynikami zaobserwowanymi u pacjentów płci męskiej
en The animals used for Porc de Franche-Comté, which are castrated males and females not used for reproduction (to avoid the risk of the unpleasant aroma associated with meat from uncastrated males), are selected on the basis of two major genes affecting technological quality: the halothane gene (HAL), i.e. the stress-sensitivity gene causing the PSE (pale, soft, exudative) syndrome, and the RN- allele of the RN gene (the acid-meat gene
pl Zwierzęta objęte procesem produkcji Porc de Franche-Comté, które są kastrowanymi samcami (aby uniknąć ryzyka nieprzyjemnego zapachu mięsa niekastrowanych samców) i samicami oraz które nie były użyte do reprodukcji, poddaje się selekcji pod względem dwóch głównych genów, które mają znaczny wpływ na jakość technologiczną mięsa: gen warunkujący wrażliwość na halotan (HAL), tzw. gen wrażliwości na stres, który jest przyczyną PSE (mięso blade, miękkie, cieknące; ang. pale, soft, exsudative) i allel Rn- genu Rn (lub genu kwaśnego mięsa), który jest odpowiedzialny za tzw. kwaśne mięso
en This objective may also be pursued indirectly by financing genetic improvement programmes involving the purchase of pure-bred breeding animals, by purchasing commercial breeds more suited to local conditions, by supplementing the suckler cow premium and the slaughter premium and, where appropriate, by making it possible to import from third countries male bovine animals intended for fattening under certain conditions, as well as by derogating from the import conditions for animals and foodstuffs of animal origin
pl Do tego celu można także dążyć pośrednio poprzez finansowanie programów hodowlanych, związanych z zakupem rasowych zwierząt zarodowych, zwierząt hodowlanych lepiej dostosowanych do warunków lokalnych, poprzez premię za krowy mamki oraz premię ubojową, oraz w stosownych przypadkach, umożliwianie przywozu byków z innych państw przeznaczonych do tuczenia pod określonymi warunkami, oraz odstępowanie od wymogów przywozowych dla zwierząt i artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
en The effect of form of phosphogluconate dehydrogenase on the male reproductive success in Rhizoglyphus robini.
pl Wpływ formy elektroforetycznej dehydrogenazy fosfoglukonianowej na sukces rozrodczy samców Rhizogluphus robini.
en Stress markers as factors determining life conditions of female and male of early medieval Culmine.
pl Markery stresu jako wyznaczniki warunków życia kobiet i mężczyzn z wczesnośredniowiecznego Culmine.
en The female hamster is larger and more aggressive than the male and can inflict serious injury on her mate
pl Samice chomika są większe i bardziej agresywne niż samce, którym są w stanie zadać poważne rany
en Number of animals selected for functional testing including detailed clinical observations ‧ males and ‧ females ‧ males and ‧ females ‧ males and ‧ females ‧ males and ‧ females
pl Liczba zwierząt wybrana do obserwacji funkcjonalnych, w tym szczegółowych obserwacji klinicznych ‧ samców i ‧ samic ‧ samców i ‧ samic ‧ samców i ‧ samic ‧ samców i ‧ samic
en male animals, including semen donors used for artificial insemination, other than those certified under the breeding programme, shall not be used for breeding within the flock
pl zabrania się używania do hodowli w obrębie stada samców, włączając dawców nasienia służących do sztucznej inseminacji, niebędących zwierzętami certyfikowanymi w ramach programu
en The basic and supplementary premiums referred to in paragraphs ‧ and ‧ shall be granted each year for a maximum of ‧ male bovine animals, ‧ suckler cows and ‧ slaughtered animals, respectively
pl Premie podstawowa i dodatkowa określone w ust. ‧ i ‧ są przyznawane każdego roku za odpowiednio maksymalnie ‧ sztuk bydła płci męskiej, ‧ krów mamek i ‧ ubitych zwierząt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 2,37 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.