wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  m, male) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
   
  human of masculine sex or gender
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
   
  animal of masculine sex
 • męski     
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
male (animal)
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
having an external plug
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
plant of masculine gender

Did you mean: Male

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterility
cytoplazmatyczna męska sterylność
Male
Mâle
Malé
Malé; Male
male bees
pszczoły rodzaju męskiego; truteń
male brood
czerw trutowy
male chauvinist
męski szowinista
male female ratio
proporcje płci
male genital diseases
choroba męskiego układu rozrodczego
male genital system
męski układ rozrodczy
male impotence
impotencja
male infertility
niepłodność męska
male labour
praca mężczyzn
male member
mężczyzna
male nurse
pielęgniarz
male offspring
potomek męski
male parents
komponent ojcowski
male plants
roślina męska
male prostitute
męska prostytutka
male sterility
męska sterylność; bezpłodność samców
male stripper
striptizer
male whore
męska kurwa
maleness
męskość
males
osobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the Year
MTV Pilipinas for Male Artist of the Year

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Is it a male or a female?
pl To lis czy lisica?
en Male and female sexuality in popular culture
pl Kultura popularna a seksualność kobiet i mężczyzn
en Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧ lays down the number of young male bovine animals which may be imported on special terms during the period from ‧ January to ‧ March
pl Artykuł ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustalił liczbę młodych byków, jakie można przywozić na warunkach specjalnych w okresie od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ marca ‧ r
en Recommends that Member States should pay special attention to male and female prisoners of foreign nationality, in particular as regards linguistic and cultural differences, help these prisoners remain in contact with their relatives and grant them access to contact with their consulates, to prison resources and programmes, and to comprehensible information; also recommends that they should take into account the specificity of foreign women in the planning of prison activities, train agents for working in a multicultural context, both in and out of prison, and provide mediation services, both in and out of prison
pl zaleca państwom członkowskim, by poświeciły szczególną uwagę skazanym mężczyznom i kobietom, o obcym obywatelstwie, zwłaszcza na poziomie różnic językowych i kulturowych, oraz by ułatwiły utrzymywanie kontaktów z ich krewnymi, jak również kontakty z personelem konsularnym ich kraju oraz by zapewniły dostęp do zasobów i programów więziennych, jak również do informacji, które są oni w stanie zrozumieć; zaleca im również uwzględnienie specyficznych problemów cudzoziemek w planowaniu zajęć w więzieniach, szkolenia dla personelu w zakresie pracy w wielokulturowym środowisku w wiezieniu i poza nim i ustanowienia mediatorów w więzieniu i poza nim
en meat of uncastrated young male animals of less than two years of age (category A
pl mięso niewykastrowanych młodych byków w wieku poniżej dwóch lat (kategoria A
en Carcinogenicity studies showed an increased incidence of hepatic and pulmonary tumours in female mice, but not in male mice
pl Badania właściwości rakotwórczych wykazały zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby i nowotworów płuc u samic myszy, lecz nie u ich samców
en It will also agree on a system in each Member State to control the distribution of Volibris, and will prepare information packs to make sure that health care workers, patients, and the male partners of female patients are provided with information on the medicine s side effects and the need to avoid pregnancy
pl Firma uzgodni także w każdym państwie członkowskim system kontroli dystrybucji leku Volibris, jak też przygotuje pakiety informacyjne w celu zapewnienia, że pracownicy służby zdrowia, pacjenci oraz partnerzy pacjentek otrzymają informacje na temat działań niepożądanych leku oraz konieczności zapobiegania ciąży
en The male had this on him
pl Mężczyzna miał to przy sobie
en Expression of the Atp7a gene in the liver of mosaic (Atp7a mo-ms) males.
pl Ekspresja genu Atp7a w wątrobie samców myszy z mutacją mosaic (Atp7a mo-ms).
en Calls on the Member States to give serious consideration to the different risks relating to OHS for female and male employees and to make provision for different social and physical infrastructure to counter those risks
pl wzywa państwa członkowskie do poważnego przeanalizowania różnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników obu płci oraz do przewidzenia różnego rodzaju infrastruktury socjalnej i fizycznej służącej przeciwdziałaniu tym zagrożeniom
en Male homosexuality and characteristics that are considered to be related to biological sex
pl Homoseksualizm męski a nasilenie cech uznawanych za powiązane z płcią biologiczną
en Malignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of females
pl Nowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic
en Admission of boned meat of adult male bovine animals to the customs warehousing procedure shall be conditional on the issue of written authorisation by the customs authority responsible for the management and control of the scheme
pl Kwalifikowanie mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej do procedury składu celnego jest uwarunkowane wydaniem pisemnego pozwolenia przez organy celne odpowiedzialne za zarządzanie i kontrolę systemu
en But a little while ago, her male secretary phoned...... very efficient, very humble, grovelingly polite...... to say that she had been delayed
pl Ale przed chwilą, jej sekretarz zatelefonował...... bardzo kompetentny, bardzo pokorny, uniżenie grzeczny...... by powiedzieć, że ona się spóźni
en Gender The starting dose and dose range need not be routinely altered for female patients relative to male patients
pl Płe Dawka pocz tkowa i zakres stosowanych dawek u pacjentów płci e skiej nie wymagaj rutynowej korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów płci m skiej
en The beheaded male doesn' t die immediately; in fact, his potency is enhanced
pl Bezgłowy samiec nie umiera od razu.W rzeczywistości jego potencjał wzrasta
en Suspect is a white male, ‧s, black suit and a tie, driving a black Tahoe
pl Prowadzi czarnego Tahoe
en Black male, ‧ years old
pl Czarny mężczyzna, ‧ lat
en Replagal has been examined in two clinical studies, involving a total of ‧ male patients
pl Replagal poddano ‧ badaniom z udziałem ‧ pacjentów płci męskiej
en In the open-label paediatric study, sixteen patients with Fabry disease (‧ years old; ‧ males, ‧ females) had been treated for one year
pl W otwartym badaniu u dzieci, szesnastu pacjentów z chorobą Fabry’ ego (w wieku ‧ lat; ‧ płci męskiej, ‧ płci żeńskiej) leczono przez jeden rok
en Asks the Commission to include in its annual human rights report an evaluation of respect for male and female prisoners' fundamental rights and of special prison conditions for women
pl zwraca się do Komisji o włączenie do jej rocznego sprawozdania na temat praw człowieka oceny przestrzegania praw podstawowych w odniesieniu do więźniów- mężczyzn i kobiet, oraz specjalnych warunków więziennych przewidzianych w stosunku do kobiet
en At higher exposures, there were ulceration and erosion of the stomach mucosa in both females and males
pl Przy wyższych narażeniach, stwierdzono owrzodzenie i nadżerkę błony śluzowej żołądka, zarówno u samic, jak i u samców
en Notes that, in general, the respective percentage of male and female employees in the overall staff composition of the Agencies shows that an imbalance between men and women exists; regrets that men make up about one third of staff and are over-represented in high grade positions while women are generally over-represented in low grade positions; expects the Agencies to take immediate and effective measures to correct this situation
pl zauważa, że na ogół odpowiedni odsetek mężczyzn i kobiet wśród ogółu pracowników agencji wskazuje, iż występuje nierównowaga pomiędzy mężczyznami a kobietami; wyraża żal, że mężczyźni stanowią około jedną trzecią personelu i mają przewagę liczebną na wysokich stanowiskach, podczas gdy kobiety mają przewagę liczebną na niskich stanowiskach; oczekuje, że agencje podejmą natychmiastowe, skuteczne działania w celu zaradzenia tej sytuacji
en For males, clearance was approximately ‧ % higher than for females
pl Klirens u mężczyzn był o około ‧ % większy niż u kobiet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 4,159 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.