Tłumaczenia na język polski:

  • limfocyt   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of lymphocyte.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

b-lymphocyteslimfocyty b
blastogenesis (lymphocytes)blastogeneza limfocytów
lymphocytelimfocyt;
lymphocyte activationaktywacja limfocytów
lymphocyte proliferationproliferacja limfocytów
lymphocyte transformationtransformacja limfocytów
lymphocytic choriomeningitis viruswirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych
t-lymphocyteslimfocyty t

Przykładowe zdania z "lymphocytes", pamięć tłumaczeniowa

add example
Emtricitabine did not exhibit cytotoxicity to peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), established lymphocyte and monocyte-macrophage cell lines or bone marrow progenitor cells in vitroW warunkach in vitro, emtrycytabina nie działa cytotoksycznie na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC), ustalone linie komórek limfocytarnych i monocytarno-makrofagowych lub komórki, z których bezpośrednio tworzy się szpik kostny
Fertavid showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytesProdukt Fertavid charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach
Specificity A. Tissue-typing reagents to be used in cytotoxic techniques on lymphocytesSpecyficzność A. Odczynniki do oznaczania grup zgodności tkankowej do stosowania w technikach cytotoksycznych na limfocytach
restlessness problems with memory dizziness headache swelling of ankles changes in the results of blood tests for certain white blood cells (lymphocytes) coloured plasma, which may cause artificial elevation or reduction in the levels of certain laboratory parameters• niepokój • problemy z pamięcią • zawroty głowy • ból głowy • obrzęk kostek • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi dotyczących krwinek białych (limfocytów) • zabarwienie osocza, co może powodować fałszywe zwiększenie lub zmniejszenie stężeń niektórych parametrów laboratoryjnych
Clinical Experience in Non-Hodgkin s lymphoma and chronic lymphocytic leukaemiaDoświadczenia kliniczne u chorych na chłoniaki nieziarnicze i przewlekłą białaczkę limfocytową
Human IgG is known to cross the placental barrier; MabCampath may cross the placental barrier as well and thus potentially cause foetal B and T cell lymphocyte depletionWiadomo, że ludzkie IgG przenikają przez barierę łożyskową, MabCampath także może przenikać przez barierę łożyskową i w związku z tym, może potencjalnie zmniejszać liczbę limfocytów typu B i T u płodu
Resulting from its mechanism of action, topotecan is genotoxic to mammalian cells (mouse lymphoma cells and human lymphocytes) in vitro and mouse bone marrow cells in vivoW wyniku swojego mechanizmu działania, topotekan jest genotoksyczny w stosunku do komórek ssaków (komórki chłoniaka mysiego i ludzkie limfocyty) in vitro i mysich komórek szpiku kostnego in vivo
Replacement therapy in myeloma or chronic lymphocytic leukaemia (CLL) with severe secondary hypogammaglobulinemia and recurrent infections; replacement therapy in children with congenital AIDS and recurrent infections The recommended dose is ‧-‧ g/kg BW every three to four weeksLeczenie substytucyjne w przypadkach szpiczaka lub przewlekłej białaczki limfocytowej z ciężką, wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami; leczenie substytucyjne u dzieci z wrodzonym zespołem AIDS i nawracającymi zakażeniami Zalecana dawka wynosi ‧, ‧– ‧, ‧ g/kg mc. co trzy lub cztery tygodnie
Sunitinib did not induce structural chromosome aberrations in human peripheral blood lymphocyte cells in vitroSunitynib nie indukował strukturalnych aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach krwi obwodowej in vitro
Ibritumomab tiuxetan targets the antigen CD‧ which is located on the surface of malignant and normal B-lymphocytesIbrytumomab tiuksetan skierowany jest przeciwko antygenowi CD‧, który znajduje się na powierzchni prawidłowych oraz zmienionych nowotworowo limfocytów B
An increased incidence and severity of renal tubular basophilia/hyalinisation, dilation and casts, as well as interstitial lymphocyte inflammation and arteriolar medial hypertrophy were found at an exposure of ‧ (valsartan) and ‧ (amlodipine) times the clinical doses of ‧ mg valsartan and ‧ mg amlodipineZwiększenie częstości występowania i ciężkości bazofilii/szkliwienia i rozstrzeni kanalików nerkowych, występowania wałeczków nerkowych, jak również śródmiąższowego zapalenia limfocytarnego i przerostu błony śluzowej tętniczek stwierdzano w wyniku narażenia na ‧ (walsartan) i ‧ (amlodypina)-krotność dawek klinicznych walsartanu ‧ mg i ‧ mg amlodypiny
Influence of curcumin on food-mutagen-induced DNA damage in lymphocytes isolated from colorectal cancer patients.Wpływ kurkuminy na uszkodzenia DNA wywołane mutagenem pochodzącym z żywności w limfocytach pacjentów z nowotworem jelita grubego
Lower Air-Ways Lymphocyte Population in Bronchoalveolar Lavage of Peripheral Lung Cancer Patients. Attempt of Local Immune Evaluation.Populacja limfocytów dolnych dróg oddechowych w obwodowym raku płuca w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego. Próba oceny miejscowej odpowiedzi immunologicznej.
Lymphocytes Th17 in the autoimmune responseLimfocyty Th17 a odpowiedź autoimmunologiczna
Patients received subsequent courses of MabThera as needed according to the treating clinician s assessment of disease activity and irrespective of the peripheral B lymphocyte countOtrzymywali oni wówczas kolejne cykle leczenia produktem MabThera w miarę potrzeby, zgodnie z oceną aktywności choroby przez lekarza prowadzącego, niezależnie od liczby limfocytów B we krwi obwodowej
Lapatinib was not clastogenic or mutagenic in a battery of assays including the Chinese hamster chromosome aberration assay, the Ames assay, human lymphocyte chromosome aberration assay and an in vivo rat bone marrow chromosome aberration assayNie stwierdzono działania klastogennego ani mutagennego lapatynibu w serii testów obejmujących test aberracji chromosomów chomika chińskiego, płytkowy test Amesa, test aberracji chromosomów ludzkich limfocytów i test aberracji chromosomów szpiku kostnego szczura in vivo
By this mechanism, efalizumab inhibits the binding of LFA-‧ to ICAM-‧, which interferes with T lymphocytes adhesion to other cell typesW tym mechanizmie, efalizumab hamuje wiązanie LFA-‧ do ICAM-‧, co ogranicza adhezję limfocytów T do innych typów komórek
Efalizumab has been designed to bind to part of a protein called LFA-‧ on the surface of lymphocytes, a type of white blood cell that is involved in the inflammation processEfalizumab stworzono w celu wiązania z częścią białka zwaną LFA-‧ znajdującą się na powierzchni limfocytów, które są krwinkami białymi odgrywającymi rolę w procesie zapalnym
Chronic lymphocytic leukaemiaPrzewlekła białaczka limfocytowa
Evoltra is used to treat children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL), which is a cancer of the lymphocytes (a type of white blood cellPreparat Evoltra stosuje się w leczeniu dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) – nowotworem limfocytów (rodzaj białych krwinek
Rivastigmine was not mutagenic in a standard battery of in vitro and in vivo tests, except in a chromosomal aberration test in human peripheral lymphocytes at a dose ‧ times the maximum clinical exposureStandardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano ‧ razy większe narażenie na produkt leczniczy niż maksymalne, obserwowane klinicznie
Because T-and B-lymphocytes are critically dependent for their proliferation on de novo synthesis of purines whereas other cell types can utilise salvage pathways, MPA has more potent cytostatic effects on lymphocytes than on other cellsProliferacja limfocytów T oraz B jest wybitnie uzależniona od syntezy puryn de novo, podczas gdy komórki innego typu dysponują alternatywnymi drogami syntezy.Dlatego MPA wywiera silniejsze działanie cytostatyczne na limfocyty niż na inne komórki
LFA-‧ is present on activated T lymphocytes, and ICAM-‧ is up-regulated on endothelial cells and keratinocytes in psoriasis plaquesLFA-‧ jest obecne na zaktywowanych limfocytach T natomiast ilość ICAM-‧ zwiększa się na komórkach śródbłonka i keratynocytach w obrębie wykwitów łuszczycowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 231 zdań frazy lymphocytes.Znalezione w 0,729 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.