Tłumaczenia na język polski:

  • limfocyt   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of lymphocyte.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

b-lymphocyteslimfocyty b
blastogenesis (lymphocytes)blastogeneza limfocytów
lymphocytelimfocyt;
lymphocyte activationaktywacja limfocytów
lymphocyte proliferationproliferacja limfocytów
lymphocyte transformationtransformacja limfocytów
lymphocytic choriomeningitis viruswirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych
t-lymphocyteslimfocyty t

Przykładowe zdania z "lymphocytes", pamięć tłumaczeniowa

add example
Application of the fluorescent dyes for flow cytometry analysis of lymphocyte proliferationWykorzystanie znaczników fluorescencyjnych do oceny proliferacji limfocytów metodą cytometrii przepływowej
Alemtuzumab is a genetically engineered humanised IgG‧ kappa monoclonal antibody specific for a ‧ kD lymphocyte cell surface glycoprotein (CD‧) expressed primarily on the surface of normal and malignant peripheral blood B and T cell lymphocytesAlemtuzumab to uzyskane metodą inżynierii genetycznej humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG‧ kappa, swoiste w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD‧) o masie ‧ kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i zmienionych
MabCampath is used for the treatment of B-cell chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) in cases where fludarabine combination chemotherapy is not appropriate for youMabCampath stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej (B-CLL) u pacjentów, u których skojarzona chemioterapia zawierająca fludarabinę nie jest właściwa
Identification of Human Peripheral Blood T Regulatory Lymphocytes CD4+ and CD8+.Identyfikacja limfocytów T regulatorowych typu CD4+, CD8+ w krwi obwodowej osób zdrowych.
In another study with somatropin, no increase in chromosomal abnormalities was found in the lymphocytes of patients who had received long-term somatropin therapyW innym badaniu nad somatropiną nie obserwowano wzrostu występowania nieprawidłowości chromosomalnych w limfocytach pacjentów poddanych długotrwałemu leczeniu somatropiną
Lamivudine demonstrates low cytotoxicity to peripheral blood lymphocytes, to established lymphocyte and monocyte-macrophage cell lines, and to a variety of bone marrow progenitor cells in vitroLamiwudyna wykazuje in vitro niską cytotoksyczność w stosunku do limfocytów krwi obwodowej, do linii komórkowych limfocytów i monocyto-makrofagowych i w stosunku do różnych komórek macierzystych szpiku
Alemtuzumab causes the lysis of lymphocytes by binding to CD‧, a highly expressed, non-modulating antigen which is present on the surface of essentially all B and T cell lymphocytes as well as monocytes, thymocytes and macrophagesAlemtuzumab powoduje rozpad limfocytów w wyniku wiązania z CD‧ niemodulującym antygenem o wysokim stopniu ekspresji, znajdującym się na powierzchni zasadniczo wszystkich limfocytów typu B i T, jak również na monocytach, tymocytach i makrofagach
The most common side effects with Abraxane (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), peripheral neuropathy (nerve damage in the hands and feet), neuropathy (nerve damage), hypoaesthesia (reduced sense of touch), paraesthesia (unusual sensations like pins and needles), nausea (feeling sick), diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), alopecia (hair loss), rash, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness) and pyrexia (feverNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Abraxane (obserwowane u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów – typu białych krwinek), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów – typu białych krwinek), neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w rękach i stopach), neuropatia (uszkodzenie nerwów), zaburzenia czucia (osłabienie odczuwania dotyku), parestezje (nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie jamy ustnej, łysienie (utrata owłosienia), wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, anoreksja (utrata apetytu), uczucie zmęczenia, astenia (osłabienie) i gorączka
Lopinavir/ritonavir was not found to be mutagenic or clastogenic in a battery of in vitro and in vivo assays including the Ames bacterial reverse mutation assay, the mouse lymphoma assay, the mouse micronucleus test and chromosomal aberration assays in human lymphocytesLopinawir z rytonawirem nie działał mutagennie ani nie uszkadzał chromosomów w badaniach z użyciem szeregu testów in vitro i in vivo takich, jak: test bakteryjnej odwrotnej mutacji Amesa, test na komórkach mysiego chłoniaka, test mikrojądrowy w komórkach myszy oraz testy aberracji chromosomalnych na limfocytach ludzkich
Patients received subsequent courses of MabThera as needed according to the treating clinician s assessment of disease activity and irrespective of the peripheral B lymphocyte countOtrzymywali oni wówczas kolejne cykle leczenia produktem MabThera w miarę potrzeby, zgodnie z oceną aktywności choroby przez lekarza prowadzącego, niezależnie od liczby limfocytów B we krwi obwodowej
Non-Hogkin s lymphoma and chronic lymphocytic leukaemiaChłoniaki nieziarnicze i przewlekła białaczka limfocytowa
Mechanism of action Abatacept selectively modulates a key costimulatory signal required for full activation of T lymphocytes expressing CDMechanizm działania Abatacept wybiórczo moduluje kluczowy sygnał kostymulujący, konieczny dla pełnej aktywacji limfocytów T, wykazujących ekspresję CD
The recovery of cytotoxic T-lymphocytes and natural killer cells occurs within ‧ to ‧ monthsOdtworzenie cytotoksycznych limfocytów T i naturalnych komórek-zabójców występuje w ciągu ‧ do ‧ miesięcy
Carbaglu showed no significant mutagenic activity in a battery of genotoxicity tests performed in vitro (Ames test, human lymphocyte metaphase analysis) and in vivo (micronucleus test in ratPreparat Carbaglu nie wykazywał istotnej aktywności mutagennej w szeregu prób genotoksyczności wykonanych in vitro (test Amesa, analiza metafaz limfocytów ludzkich) oraz in vivo (test mikrojądrowy u szczura
lymphocyte count decreased, white blood cell count decreased, neutrophil count decreased, hematocrit decreased, blood potassium increased, blood urea nitrogen increasedzmniejszenie liczby limfocytów, zmniejszenie często liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zmniejszenie hematokrytu, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi
Alemtuzumab is a genetically engineered humanised IgG‧ kappa monoclonal antibody specific for a ‧ kD lymphocyte cell surface glycoprotein (CD‧) expressed primarily on the surface of normal and malignant peripheral blood B and T cell lymphocytesAlemtuzumab to uzyskane metodą inżynierii genetycznej humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG‧ kappa, swoiste w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD‧) o masie ‧ kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i zmienionych nowotworowo limfocytach typu B i T krwi obwodowej.Alemtuzumab wytworzono poprzez
Chronic lymphocytic leukaemiaPrzewlekła białaczka limfocytowa
Treatment of lymphocytes should commence at about ‧ hours after mitogenic stimulationPrzetwarzanie limfocytów powinno następować w około ‧ godzin po stymulacji mitogenicznej
sex of blood donors, whole blood or separated lymphocytes, mitogen usedpłeć dawcy krwi, krew całkowita lub oddzielone limfocyty, wykorzystany mitogen
Because T-and B-lymphocytes are critically dependent for their proliferation on de novo synthesis of purines whereas other cell types can utilise salvage pathways, MPA has more potent cytostatic effects on lymphocytes than on other cellsProliferacja limfocytów T oraz B jest wybitnie uzależniona od syntezy puryn de novo, podczas gdy komórki innego typu dysponują alternatywnymi drogami syntezy.Dlatego MPA wywiera silniejsze działanie cytostatyczne na limfocyty niż na inne komórki
Sunitinib did not induce structural chromosome aberrations in human peripheral blood lymphocyte cells in vitroSunitynib nie indukował strukturalnych aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach krwi obwodowej in vitro
Rituximab binding to CD ‧ antigen on B lymphocytes has also been demonstrated to induce cell death via apoptosisWykazano także, że przyłączenie rytuksymabu do antygenu CD‧ na limfocytach B indukuje śmierć komórki w drodze apoptozy
Decrease in the percentage of lymphocytesZmniejszenie odsetka limfocytów
These reagents must, when used according to the technique recommended by the producer, react with all lymphocytes known to contain the antigen(s) corresponding to the specificity (specificities) mentioned on the labelOdczynniki te powinny, kiedy są stosowane zgodnie z techniką zalecaną przez producenta, wchodzić w reakcję ze wszystkimi limfocytami, o których wiadomo, że zawierają antygen lub antygeny odpowiadające specyficzności lub specyficznościom wykazanym na etykiecie
A major costimulatory pathway involves the binding of CD‧ and CD‧ molecules on the surface of antigen presenting cells to the CD‧ receptor on T lymphocytes (signalGłówna droga kostymulacji obejmuje połączenie cząsteczek CD‧ i CD‧ na powierzchni komórek prezentujących antygen z receptorem CD‧ na limfocytach T (sygnał
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 231 zdań frazy lymphocytes.Znalezione w 1,071 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.