Tłumaczenia na język polski:

  • limfocyt   
  • Komórki B   
  • Komórki T   
  • Limfocyty B   
  • Limfocyty T   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of lymphocyte.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

acute lymphocytic leukemia
ostra białaczka szpikowa
b-lymphocytes
limfocyty b
B-lymphocytes
Komórki B; Komórki T; Limfocyty B; Limfocyty T; limfocyt
blastogenesis (lymphocytes)
blastogeneza limfocytów
chronic lymphocytic leukemia
CLL; przewlekła białaczka limfatyczna
lymphocyte
limfocyt;
lymphocyte activation
aktywacja limfocytów; blastogeneza limfocytów; odporność komórkowa; proliferacja limfocytów; transformacja limfocytów
lymphocyte proliferation
proliferacja limfocytów; aktywacja limfocytów; blastogeneza limfocytów; odporność komórkowa; transformacja limfocytów
lymphocyte transformation
transformacja limfocytów; aktywacja limfocytów; blastogeneza limfocytów; odporność komórkowa; proliferacja limfocytów
lymphocytic choriomeningitis
LCM; limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
lymphocytic choriomeningitis virus
wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych; Arenaviridae
t-lymphocytes
limfocyty t
T-lymphocytes
Komórki B; Komórki T; Limfocyty B; Limfocyty T; limfocyt

Przykładowe zdania z "lymphocytes", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) have too many abnormal lymphocytes, which displace healthy cells in the bone marrow where most new blood cells are formed
pl Pacjenci chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL) mają za dużo nieprawidłowych limfocytów, które zastępują zdrowe komórki szpiku kostnego, w którym powstaje większość nowych krwinek
en Lopinavir/ritonavir was not found to be mutagenic or clastogenic in a battery of in vitro and in vivo assays including the Ames bacterial reverse mutation assay, the mouse lymphoma assay, the mouse micronucleus test and chromosomal aberration assays in human lymphocytes
pl Lopinawir z rytonawirem nie działał mutagennie ani nie uszkadzał chromosomów w badaniach z użyciem szeregu testów in vitro i in vivo takich, jak: test bakteryjnej odwrotnej mutacji Amesa, test na komórkach mysiego chłoniaka, test mikrojądrowy w komórkach myszy oraz testy aberracji chromosomalnych na limfocytach ludzkich
en Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophils
pl Obserwowano przemijającą hipertermię jak również znamienne zwiększenie liczby limfocytów oraz znamienne zmniejszenie liczby trombocytów i podzielonych granulocytów obojętnochłonnych
en An increased incidence and severity of renal tubular basophilia/hyalinisation, dilation and casts, as well as interstitial lymphocyte inflammation and arteriolar medial hypertrophy were found at an exposure of ‧ (valsartan) and ‧ (amlodipine) times the clinical doses of ‧ mg valsartan and ‧ mg amlodipine
pl Zwiększenie częstości występowania i ciężkości bazofilii/szkliwienia i rozstrzeni kanalików nerkowych, występowania wałeczków nerkowych, jak również śródmiąższowego zapalenia limfocytarnego i przerostu błony śluzowej tętniczek stwierdzano w wyniku narażenia na ‧ (walsartan) i ‧ (amlodypina)-krotność dawek klinicznych walsartanu ‧ mg i ‧ mg amlodypiny
en Influence of the high-fructose diet and suplementation with plant'' s extracts on the DNA damage level in rats lymphocytes
pl Wpływ diety wysokofruktozowej oraz jej suplementacji ekstraktami roślinnymi na poziom uszkodzeń DNA w limfocytach szczurów rasy Wistar
en Puregon showed no mutagenic potential in the Ames test or in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes
pl Preparat Puregon charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach
en Total peripheral white blood cell counts were minimally affected in infliximab-treated patients, although changes in lymphocytes, monocytes and neutrophils reflected shifts towards normal ranges
pl Całkowita liczba białych krwinek, we krwi obwodowej pacjentów leczonych infliksymabem, ulegała tylko nieznacznym zmianom, chociaż zmiany w liczbie limfocytów, monocytów i krwinek białych obojętnochłonnych odzwierciedlały przesunięcia w kierunku normy
en The net result is the inhibition of lymphocyte activation, which results in immunosuppression
pl Ostatecznym wynikiem tego działania jest zahamowanie aktywacji limfocytów, ‧ prowadzące do immunosupresji
en Mechanism of action Basiliximab is a murine/human chimeric monoclonal antibody (IgG‧) that is directed against the interleukin-‧ receptor-chain (CD‧ antigen), which is expressed on the surface of T-lymphocytes in response to antigenic challenge
pl Mechanizm działania Bazyliksymab jest mysio-ludzkim przeciwciałem monoklonalnym (IgG‧κ) (chimerą), skierowanym przeciwko łańcuchowi α receptora dla interleukiny-‧ (antygen CD‧), który w czasie odpowiedzi na działanie antygenu ulega ekspresji na powierzchni limfocytów T
en The combination of buprenorphine hydrochloride and naloxone hydrochloride was not mutagenic in a bacterial mutation assay (Ames test), and was not clastogenic in an in vitro cytogenetic assay in human lymphocytes or in an intravenous micronucleus test in the rat
pl Mieszanina (‧: ‧) chlorowodorku buprenorfiny i chlorowodorku naloksonu nie miała działania mutagennego w teście mutacji bakteryjnych (test Amesa) i nie działała klastogennie w cytogenetycznym teście in vitro na ludzkich limfocytach ani w dożylnym teście mikrojąderek u szczurów
en Because T-and B-lymphocytes are critically dependent for their proliferation on de novo synthesis of purines whereas other cell types can utilise salvage pathways, MPA has more potent cytostatic effects on lymphocytes than on other cells
pl Proliferacja limfocytów T oraz B jest wybitnie uzależniona od syntezy puryn de novo, podczas gdy komórki innego typu dysponują alternatywnymi drogami syntezy.Dlatego MPA wywiera silniejsze działanie cytostatyczne na limfocyty niż na inne komórki
en Alemtuzumab is a genetically engineered humanised IgG‧ kappa monoclonal antibody specific for a ‧ kD lymphocyte cell surface glycoprotein (CD‧) expressed primarily on the surface of normal and malignant peripheral blood B and T cell lymphocytes
pl Alemtuzumab to uzyskane metodą inżynierii genetycznej humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG‧ kappa, swoiste w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD‧) o masie ‧ kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i zmienionych nowotworowo limfocytach typu B i T krwi obwodowej.Alemtuzumab wytworzono poprzez
en Evoltra is already used to treat children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL, cancer of the lymphocytes, a type of white blood cell
pl Preparat Evoltra stosuje się już w leczeniu dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (nowotwór limfocytów-typu krwinek białych
en Adults Treatment with indinavir alone or in combination with other antiretroviral agents (i. e., nucleoside analogues) has so far been documented to reduce viral load and increase CD‧ lymphocytes in patients with CD‧ cell counts below ‧ cells/mm
pl Dorośli Do tej pory wykazano, że leczenie indynawirem w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi (np. analogami nukleozydów) powodowało zmniejszenie liczby wirusów i zwiększenie liczby limfocytów CD‧ u pacjentów, u których występowało mniej niż ‧ komórek CD‧ w ‧ mm
en A major costimulatory pathway involves the binding of CD‧ and CD‧ molecules on the surface of antigen presenting cells to the CD‧ receptor on T lymphocytes (signal
pl Główna droga kostymulacji obejmuje połączenie cząsteczek CD‧ i CD‧ na powierzchni komórek prezentujących antygen z receptorem CD‧ na limfocytach T (sygnał
en Other therapies that alter T-lymphocyte function have been associated with increased risk of developing serious infections
pl Inne terapie, które zmieniają czynność limfocytów T były związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju ciężkich zakażeń
en Maraviroc was not mutagenic or genotoxic in a battery of in vitro and in vivo assays including bacterial reverse mutation, chromosome aberrations in human lymphocytes and rat bone marrow micronucleus
pl Marawirok nie wykazywał działania mutagennego ani genotoksycznego w baterii testów in vitro i in vivo, m. in. w teście odwrotnej mutacji u bakterii, teście aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach i w teście mikrojąderkowym w komórkach szpiku kostnego szczura
en Rituximab has been designed to target an antigen called CD‧, which is present on the surface of all B-lymphocytes
pl Rytuksymab został zaprojektowany w taki sposób, aby wiązał się z antygenem CD‧, występującym na powierzchni wszystkich limfocytów B
en Rituximab binding to CD ‧ antigen on B lymphocytes has also been demonstrated to induce cell death via apoptosis
pl Wykazano także, że przyłączenie rytuksymabu do antygenu CD‧ na limfocytach B indukuje śmierć komórki w drodze apoptozy
en Puregon showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes
pl Preparat Puregon charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach
en Contraindications for use in non-Hodgkin s lymphoma and chronic lymphocytic leukaemia
pl Przeciwwskazania do stosowania w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze i przewlekłą białaczkę limfocytową
en Mechanism of action Abatacept selectively modulates a key costimulatory signal required for full activation of T lymphocytes expressing CD
pl Mechanizm działania Abatacept wybiórczo moduluje kluczowy sygnał kostymulujący, konieczny dla pełnej aktywacji limfocytów T, wykazujących ekspresję CD
en Genotoxicity Alitretinoin was studied for genotoxic potential using the Ames test, the in vivo mouse micronucleus assay, the chromosomal aberration test in human lymphocytes, and the CHO cell mutation test
pl Genotoksyczność Alitretinoinę badano pod kątem potencjalnego działania genotoksycznego, stosując test Amesa, test mikrojądrowy u myszy in vivo, badanie aberracji chromosomowych w limfocytach ludzkich oraz próbę mutacji genowej CHO
en Rivastigmine was not mutagenic in a standard battery of in vitro and in vivo tests, except in a chromosomal aberration test in human peripheral lymphocytes at a dose exceeding ‧ times the foreseen clinical exposure
pl Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano ‧ razy większe narażenie na produkt niż przewidywane narażenie kliniczne
en Fertavid showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes
pl Produkt Fertavid charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 231 zdań frazy lymphocytes.Znalezione w 0,741 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.