Tłumaczenia na język polski:

  • konflikt językowy   

Przykładowe zdania z "linguistic struggle", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The Creation of The Linguistic Portrait of The State and The Struggle for Power of The Bolesław Prus "Faraon"
pl Kreowanie językowego obrazu państwa w "Faraonie" Bolesława Prusa.
en The initial response of the European Union must be to contribute more forcefully to the establishment of a state governed by the rule of law which takes account of realities, without engaging in otherworldliness; the EU should, however, also not be sparing in its efforts to promote, by all means, a humanist globalisation based on the following criteria: multilateralism rather than a power struggle; the fundamental rights of individuals, in particular employment rights and working conditions; a responsible management of our natural heritage; greater transparency on the financial markets; a high level of health and food safety for all population groups, in particular the most vulnerable; cultural and linguistic diversity and the sharing and dissemination of knowledge amongst everyone
pl Pierwszą reakcją Unii musi być bardziej stanowcze włączenie się w tworzenie państwa prawa, które uwzględnia rzeczywistość bez jej idealizowania, a jednocześnie wszelkimi sposobami podejmuje wysiłki na rzecz postępu globalizacji respektującej człowieka, wynikającej z podejścia wielostronnego, a nie z układu sił, wynikającej dalej z poszanowania praw podstawowych osób, zwłaszcza prawa i warunków pracy, z odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami naturalnymi, większej przejrzystości rynków finansowych, odpowiednio zdrowej i bezpiecznej żywności dla wszystkich społeczności, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, a także z różnorodności kulturowej i językowej, dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej wśród wszystkich
en It is therefore no accident that we struggle the most with rethinking and reinforcing our national, linguistic and cultural identity, and we expect you to help us with this, since your Presidency can help in rebuilding an identity that is now inseparable from the consciousness of European citizens.
pl Tak więc to żaden przypadek, że najbardziej zmagamy się z redefinicją i wzmocnieniem naszej narodowej, językowej i kulturowej tożsamości. Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie, ponieważ prezydencja słoweńska może pomóc w odbudowaniu tożsamości, która teraz nieodłącznie istnieje w świadomości obywateli Europy.
en Donald Davidson's Theory of Linguistic Meaning
pl Donalda Davidsona teoria znaczenia językowego.
en Therefore, the European institutions should enforce their own directives and broadcasters with a cross-border remit should be able to offer their services to the whole of their linguistic and cultural community when it, as in the case of Catalonia, extends beyond more than one single state.
pl Dlatego europejskie instytucje powinny pilnować przestrzegania własnych dyrektyw, zaś nadawcy o uprawnieniach transgranicznych powinni móc oferować swoje usługi wszystkim członkom społeczności językowej i kulturowej, jeżeli dana społeczność, jak to ma miejsce w przypadku Katalonii, wykracza zasięgiem poza granice pojedynczego państwa.
en Russian soups as a linguistic and cultural concepts
pl Rosyjskie zupy jako koncepty językowo-kulturowe
en the projects must pay particular attention to the cultural and linguistic characteristics of the Member States, notably in the case of information campaigns directed at the public at large, and to groups at risk
pl projekty muszą zwracać szczególną uwagę na kulturową i językową specyfikę Państw Członkowskich, zwłaszcza w przypadku kampanii informacyjnych skierowanych ku szeroko pojętemu społeczeństwu i grupom ryzyka
en confirmation of the principle that, in relation to legal-linguistic revision, Parliament's and the Council's services are to cooperate on an equal footing
pl potwierdzenie zasady, że w odniesieniu do weryfikacji prawno-lingwistycznej służby Parlamentu i Rady muszą współpracować na równych prawach
en The linguistic image of female contains in women's magazines (based on Polish monthly magazine PANI and Slovak - EVA)
pl "Językowy obraz kobiety w czasopismach dla kobiet ( na przykładzie polskiego miesięcznika PANI i słowackiego EVA"
en A linguistic picture of witches recorder in polish.
pl Językowy obraz czarownicy utrwalony w polszczyźnie
en reducing imbalances between countries with a high production capacity and those with a low production capacity or a limited linguistic area
pl ograniczenie nierówności pomiędzy państwami posiadającymi dużą zdolność produkcyjną i państwami o małej zdolności produkcyjnej, bądź o ograniczonym obszarze językowym oraz wreszcie
en The aim of mutual recognition and supervision of suspended sentences, conditional sentences, alternative sanctions and decisions on conditional release is to enhance the prospects of the sentenced person’s being reintegrated into society, by enabling that person to preserve family, linguistic, cultural and other ties, but also to improve monitoring of compliance with probation measures and alternative sanctions, with a view to preventing recidivism, thus paying due regard to the protection of victims and the general public
pl Wzajemne uznawanie i nadzorowanie wykonywania kar z zawieszeniem wykonania, kar warunkowych, kar alternatywnych i decyzji o warunkowym zwolnieniu ma służyć zarówno zwiększeniu szans osoby skazanej na resocjalizację, umożliwiając jej zachowanie więzi rodzinnych, językowych, kulturowych i innych, jak i poprawie kontroli przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych i dzięki temu przeciwdziałać powrotowi do przestępstwa, a tym samym odpowiednio służyć ochronie ofiar i ogółu społeczeństwa
en Japanese Sign Language as a means of communication and a subject mattero of linguistic studies
pl Japoński język migowy jako narzędzie komunikacji i przedmiot badań językoznawstwa
en Article ‧ of the said Charter states that the Union is to respect cultural and linguistic diversity
pl Artykuł ‧ wspomnianej Karty stwierdza, że Unia szanuje zróżnicowanie kulturalne i językowe
en The decision to issue the patent in just one of the three working languages of the Patent Office will actually create inequality between Italian enterprises and those countries that form part of the proposed linguistic regime.
pl Decyzja o wydawaniu patentu tylko w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego w rzeczywistości doprowadzi do nierównowagi pomiędzy przedsiębiorstwami włoskimi a przedsiębiorstwami z państw, które należą do zaproponowanego systemu językowego.
en the minor’s well-being and social development, taking into particular consideration the minor’s ethnic, religious, cultural and linguistic background
pl dobro małoletniego i jego rozwój społeczny, szczególnie biorąc pod uwagę etniczne, religijne, kulturalne i językowe pochodzenie małoletniego
en Article ‧ of the Treaty establishing the European Community stipulates that the Community shall contribute to the development of quality education by encouraging cooperation between Member States and, if necessary, by supporting and supplementing their action, while fully respecting the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity
pl Art. ‧ ust. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową
en We are therefore violating the linguistic rights of 40 million Europeans, and protecting those rights is a question of principles, as the Commissioner himself said.
pl Naruszamy więc prawa językowe czterdziestu milionów obywateli Europy, chociaż ochrona tych praw jest kwestią zasad, zgodnie z tym co powiedział sam pan komisarz.
en A Linguistic and Cultural Image of the World in The Microtoponymy of Uście Gorlickie and the Surrounding Villages.
pl Językowo - kulturowy obraz świata wpisany w mikrotoponimię Uścia Gorlickiego i wsi okolicznych.
en To conclude, we continue to encourage the Turkish authorities to address the problems of the south-east of the country and its people, in order to enhance the economic, social and cultural opportunities of all Turkish citizens irrespective of their ethnic, religious or linguistic origins.
pl Reasumując, w dalszym ciągu zachęcamy tureckie władze do reagowania na problemy południowo-wschodniej części kraju i mieszkańców tego obszaru w celu zwiększenia gospodarczych, społecznych i kulturalnych możliwości tureckich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, wyznania czy języka, którym się posługują.
en Skripka (violin) as a linguistic and cultural concept in Russian language
pl Skripka (skrzypce) jako rosyjski koncept językowo-kulturowy
en Through my vote I also wished to express my solidarity with the people of Tibet, most of whom are not demanding independence but greater political autonomy and respect for their cultural and linguistic heritage.
pl Poprzez swój głos chciałam także dać wyraz mojej solidarności z ludnością Tybetu, której większość nie domaga się niezależności, ale większej politycznej autonomii i poszanowania dla ich dziedzictwa kulturowego i językowego.
en Language and the mind. Traces of linguistic relativism in speech-act theory and the philosophy of mind.
pl Jezyk i umysł. Ślady relatywizmu językowego w teorii aktów mowy i filozofii umysłu.
en Nature versus nurture in linguistic development
pl Wrodzone i nabyte uwarunkowania nabywania języka
en Current semantic processes as a reflection of the linguistic situation of contemporary Russian society(The material of the dictionary Tolkovyj slovar pysskogo jazyka naczala XXI veka, edited by GN Sklarewskiej, 2006).
pl Aktualne procesy semantyczne jako odbicie sytuacji językowej współczesnego społeczeństwa rosyjskiego (Na materiale słownika Tolkovyj slovar pysskogo jazyka naczala XXI veka, pod red. G. N. Sklarewskiej, 2006).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3623 zdań frazy linguistic struggle.Znalezione w 1,865 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.