Tłumaczenia na język polski:

  • konflikt językowy   

Przykładowe zdania z "linguistic struggle", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The initial response of the European Union must be to contribute more forcefully to the establishment of a state governed by the rule of law which takes account of realities, without engaging in otherworldliness; the EU should, however, also not be sparing in its efforts to promote, by all means, a humanist globalisation based on the following criteria: multilateralism rather than a power struggle; the fundamental rights of individuals, in particular employment rights and working conditions; a responsible management of our natural heritage; greater transparency on the financial markets; a high level of health and food safety for all population groups, in particular the most vulnerable; cultural and linguistic diversity and the sharing and dissemination of knowledge amongst everyone
pl Pierwszą reakcją Unii musi być bardziej stanowcze włączenie się w tworzenie państwa prawa, które uwzględnia rzeczywistość bez jej idealizowania, a jednocześnie wszelkimi sposobami podejmuje wysiłki na rzecz postępu globalizacji respektującej człowieka, wynikającej z podejścia wielostronnego, a nie z układu sił, wynikającej dalej z poszanowania praw podstawowych osób, zwłaszcza prawa i warunków pracy, z odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami naturalnymi, większej przejrzystości rynków finansowych, odpowiednio zdrowej i bezpiecznej żywności dla wszystkich społeczności, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, a także z różnorodności kulturowej i językowej, dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej wśród wszystkich
en It is therefore no accident that we struggle the most with rethinking and reinforcing our national, linguistic and cultural identity, and we expect you to help us with this, since your Presidency can help in rebuilding an identity that is now inseparable from the consciousness of European citizens.
pl Tak więc to żaden przypadek, że najbardziej zmagamy się z redefinicją i wzmocnieniem naszej narodowej, językowej i kulturowej tożsamości. Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie, ponieważ prezydencja słoweńska może pomóc w odbudowaniu tożsamości, która teraz nieodłącznie istnieje w świadomości obywateli Europy.
en The Creation of The Linguistic Portrait of The State and The Struggle for Power of The Bolesław Prus "Faraon"
pl Kreowanie językowego obrazu państwa w "Faraonie" Bolesława Prusa.
en Specific rules concerning linguistic versions of a name, names covering several distinct products and names that are wholly or partially homonymous with names of plant varieties or animal breeds should be laid down
pl Należy określić szczegółowe zasady dotyczące wersji językowych nazw, nazw obejmujących kilka różnych produktów oraz nazw, które brzmią w całości lub w części tak samo, jak nazwy odmian roślin lub ras zwierząt
en Cate Blanchett Films in School Developing Cultural and Linguistic Awareness in the ELT Classroom
pl Filmy Cate Blanchett w szkole. Rozwijanie świadomości literackiej i językowej na lekcjach języka angielskiego.
en "Zajac" (hare) as a linguistic and cultural concept in Russian language
pl "Zajac" (zając) jako rosyjski koncept językowo-kulturowy
en Influence of the used conjunctions on forming the change of attitudes. Linguistic tools of influence in the context of unreflective thinking and automatisms.
pl Wpływ użytych spójników na kształtowanie zmiany postaw. Językowe narzędzia wpływu w kontekście myślenia bezrefleksyjnego i automatyzmów.
en In the light of INTI and referring to the Commission Communications on immigration, integration and employment and the First annual report on Migration and Integration, it is considered necessary to endow the Community from ‧ with a specific instrument designed to contribute to the national efforts of Member States to develop and implement integration policies which enable third-country nationals of different cultural, religious, linguistic and ethnic backgrounds to fulfil the conditions of residence and to facilitate their integration into European societies, in accordance with the Common Basic Principles and in complementarity with the European Social Fund (hereinafter referred to as ESF
pl W świetle programu INTI i w nawiązaniu do komunikatu Komisji w sprawie imigracji, integracji i zatrudnienia oraz do pierwszego rocznego sprawozdania na temat migracji i integracji uznaje się za konieczne wsparcie Wspólnoty, począwszy od roku ‧, specjalnym instrumentem służącym wspieraniu krajowych wysiłków państw członkowskich na rzecz opracowywania i wdrażania polityki integracyjnej umożliwiającej obywatelom państw trzecich wywodzącym się z różnych środowisk kulturowych, religijnych, językowych i etnicznych spełnienie warunków uzyskania prawa pobytu i łatwiejszą integrację ze społeczeństwami europejskimi, zgodnie ze wspólnymi zasadami podstawowymi oraz w uzupełnieniu działań Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej EFS
en Public broadcasters play a crucial role in the protection of cultural diversity, linguistic diversity and media pluralism.
pl Publiczne podmioty nadawcze mają kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.
en The problem is quite straightforward: texts which are purely working documents are subject to linguistic constraints, but all documents which might potentially be addressed to the public, even if of a technical nature, must be handled on a fully multilingual basis: they must be translated into all languages.
pl Zagadnienie to jest całkiem proste: teksty będące czysto roboczymi dokumentami podlegają ograniczeniom językowym, jednakże wszystkie dokumenty, które mogą potencjalnie być adresowane do opinii publicznej, nawet o charakterze technicznym, muszą być traktowane w pełni wielojęzycznie: muszą być tłumaczone na wszystkie języki.
en That provision does not fully guarantee the geopolitical and linguistic diversity of the European Union and the interest of both Member States and European citizens
pl Ten przepis nie gwarantuje w pełni różnorodności geopolitycznej i językowej Unii Europejskiej i interesów zarówno Państw Członkowskich jak i obywateli europejskich
en However, new technologies in the transmission of audiovisual media services call for adaptation of the regulatory framework to take account of the impact of structural change, the spread of information and communication technologies (ICT) and technological developments on business models, especially the financing of commercial broadcasting, and to ensure optimal conditions of competitiveness and legal certainty for Europe’s information technologies and its media industries and services, as well as respect for cultural and linguistic diversity
pl Jednak nowe technologie transmitowania audiowizualnych usług medialnych sprawiają, że niezbędne staje się dostosowanie ram regulacyjnych tak, aby uwzględniały one wpływ zmian strukturalnych, rozpowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i rozwoju technologicznego na sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie transmisji komercyjnych, oraz tak, aby zapewniały optymalne warunki konkurencyjności i pewność prawną w europejskich sektorach: technologii informacyjnych i mediów i aby zapewniały poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej
en The humanistand fair globalization must be based on universally shared values and respect for human rights and respect for a high level of health and food safety for all population groups, in particular the most vulnerable; cultural and linguistic diversity and sharing and dissemination of knowledge amongst everyone
pl Sprawiedliwa globalizacja z ludzką twarzą musi opierać się na powszechnie podzielanych wartościach, poszanowaniu praw człowieka oraz zapewnieniu wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa żywności dla wszystkich grup społeczeństwa, zwłaszcza zaś dla grup najmniej uprzywilejowanych, a także na kulturowej i językowej różnorodności oraz dzieleniu się wiedzą i jej rozpowszechnianiu wśród wszystkich
en The financial contribution from MEDIA may be up to ‧ % of the costs of operations supported:for training activities in countries or regions with low audiovisual production capacity and/or with a restricted linguistic or geographical area
pl Wkład finansowy z tytułu programu MEDIA może osiągnąć próg ‧ % kosztów wspieranych operacji:w przypadku działań szkoleniowych mających miejsce w krajach lub regionach o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub niewielkiej powierzchni i zasięgu językowym
en general spectrum management principles (as the spectrum is of public interest and should be managed from an economic, social and environmental perspective) which, in addition to neutrality in terms of technology and service, should ensure cultural and linguistic diversity, freedom of expression and plurality in the media, and reflect the technical, social, cultural and political needs of all the Member States
pl ogólne zasady zarządzania widmem, należącym do dziedzin interesu ogólnego, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych; zasady te powinny zapewniać, obok neutralności w zakresie technologii i usług, różnorodność kulturową i językową, wolność wypowiedzi i pluralizm w mediach, a także uwzględniać techniczne, społeczne, kulturowe i polityczne potrzeby wszystkich państw członkowskich
en The implementation of single points of contact for services must take place with ever greater use of IT, by providing services online with easy access, primarily, for small and medium-sized enterprises, which will guarantee interoperability with other portals in other Member States, thereby avoiding the linguistic barriers that have to be overcome daily.
pl W procesie wdrażania pojedynczych punktów kontaktowych należy koniecznie w większym stopniu wykorzystać technologię informacyjną, świadcząc usługi online, łatwo dostępne przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw i zapewniające interoperacyjność z innymi portalami w innych państwach członkowskich, co pozwoli przezwyciężać na co dzień bariery językowe.
en He is at home in phonetics as well as linguistics.
pl On się zna nie tylko na językoznawstwie, ale i na fonetyce.
en Characteristics of linguistic phenomena on the social networking website Facebook
pl Język portalu społecznościowego Facebook
en We cannot accept any threat to the inalienable right to cultural and linguistic diversity in the EU, which would also affect Portuguese.
pl Nie możemy akceptować zagrożenia niezbywalnego prawa do różnorodności kulturowej i językowej w UE, które może również dotknąć naród portugalski.
en solnce as a linguistic and cultural concept in Russian laguage
pl "Solnce" jako rosyjski koncept językowo-kulturowy.
en linguistic and cultural diversity is part and parcel of the European identity; it is at once a shared heritage, a wealth, a challenge and an asset for Europe
pl różnorodność językowa i kulturowa jest nieodłączoną częścią europejskiej tożsamości, a zarazem wspólnym dziedzictwem, bogactwem i atutem Europy oraz wyzwaniem dla niej
en whereas the problems of the region are exacerbated by the regional impact of population growth, climate change and related pressures on natural resources, mainly oil, and by the friction generated by competition for the water resources of the Nile and the high proportion of nomadic pastoralists, bound largely by ethno-linguistic ties rather than political borders, who are among the most marginalised groups in the region
pl mając na uwadze, że problemy regionu są dodatkowo zaostrzane przez wpływ, jaki mają na region wzrost populacji, zmiany klimatyczne i związane z nimi zagrożenia dla zasobów naturalnych, w szczególności ropy, oraz przez napięcia podsycane rywalizacją o zasoby wodne Nilu, wysoki procent wędrownych pasterzy, których łączą głównie więzy etniczno-językowe, a nie granice polityczne, którzy są jedną z najbardziej marginalizowanych grup w regionie
en Linguistic methods of death conceptualization in Jarosław Marek Rymkiewicz's poetry and poet's idiolect.
pl Językowe sposoby konceptualizacji śmierci w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza a idiolekt poety.
en Question ‧ (María Badía i Cutchet): Linguistic diversity in the European Union
pl Pytanie ‧ zadane przez Maríe Badía i Cutchet: Różnorodność językowa w Unii Europejskiej
en Linguistic attempts to create equality between sexes on the example of Bibel in gerechter Sprache
pl Językowe dążenia do równouprawnienia płci na przykładzie Bibel in gerechter Sprache
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3623 zdań frazy linguistic struggle.Znalezione w 2,015 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.