Tłumaczenia na język polski:

  • konflikt językowy   

Przykładowe zdania z "linguistic struggle", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It is therefore no accident that we struggle the most with rethinking and reinforcing our national, linguistic and cultural identity, and we expect you to help us with this, since your Presidency can help in rebuilding an identity that is now inseparable from the consciousness of European citizens.
pl Tak więc to żaden przypadek, że najbardziej zmagamy się z redefinicją i wzmocnieniem naszej narodowej, językowej i kulturowej tożsamości. Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie, ponieważ prezydencja słoweńska może pomóc w odbudowaniu tożsamości, która teraz nieodłącznie istnieje w świadomości obywateli Europy.
en The Creation of The Linguistic Portrait of The State and The Struggle for Power of The Bolesław Prus "Faraon"
pl Kreowanie językowego obrazu państwa w "Faraonie" Bolesława Prusa.
en The initial response of the European Union must be to contribute more forcefully to the establishment of a state governed by the rule of law which takes account of realities, without engaging in otherworldliness; the EU should, however, also not be sparing in its efforts to promote, by all means, a humanist globalisation based on the following criteria: multilateralism rather than a power struggle; the fundamental rights of individuals, in particular employment rights and working conditions; a responsible management of our natural heritage; greater transparency on the financial markets; a high level of health and food safety for all population groups, in particular the most vulnerable; cultural and linguistic diversity and the sharing and dissemination of knowledge amongst everyone
pl Pierwszą reakcją Unii musi być bardziej stanowcze włączenie się w tworzenie państwa prawa, które uwzględnia rzeczywistość bez jej idealizowania, a jednocześnie wszelkimi sposobami podejmuje wysiłki na rzecz postępu globalizacji respektującej człowieka, wynikającej z podejścia wielostronnego, a nie z układu sił, wynikającej dalej z poszanowania praw podstawowych osób, zwłaszcza prawa i warunków pracy, z odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami naturalnymi, większej przejrzystości rynków finansowych, odpowiednio zdrowej i bezpiecznej żywności dla wszystkich społeczności, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, a także z różnorodności kulturowej i językowej, dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej wśród wszystkich
en success of pupils in the linguistic education at the nursery school and in the first class of primary school
pl sukcesy uczniów w edukacji językowej w przedszkolu oraz w klasie i szkoły podstawowej
en Artist as a collection of key words. Analysis of a notion in a aesthetic, linguistics and sociology perspective.
pl Artysta, jako zbiór słów kluczowych. Rozbiór pojęcia w perspektywie estetyki, lingwistyki i socjologii.
en Linguistic picture of the world in Polish and Hungarian idioms and proverbs with the bird lexeme and its hyponyms
pl Językowy obraz świata w polskich i węgierskich frazeologizmach i przysłowiach z leksemem ptak i jego hiponimami
en highlights that throughout the European Union, the regional and local tiers bear responsibility for the protection and promotion of linguistic diversity
pl Podkreśla, że w całej Unii Europejskiej szczebel lokalny i regionalny ponosi odpowiedzialność za ochronę i promowanie różnorodności językowej
en The linguistic and cultural view of the Sulkowice area as an integral part of town and the villag microtopony
pl Językowo - kulturowy obraz ziemi sułkowickiej wpisany w mikrotoponimię miasta i wsi okolicznych
en A key way this can be achieved is by eliminating the linguistic hurdles that countries and individuals have to face, since
pl Jednym z najważniejszych sposobów, jakimi można to osiągnąć, jest pokonanie przeszkód językowych, jakich doświadczają poszczególne kraje i obywatele, gdyż
en Fully take into account linguistic diversity as one of the key characteristics of Europe's heritage, and enhance the multilingual features of the Europeana site, in particular by tackling cross-language search and automatic translation
pl w pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznego
en Recommends that Member States should pay special attention to male and female prisoners of foreign nationality, in particular as regards linguistic and cultural differences, help these prisoners remain in contact with their relatives and grant them access to contact with their consulates, to prison resources and programmes, and to comprehensible information; also recommends that they should take into account the specificity of foreign women in the planning of prison activities, train agents for working in a multicultural context, both in and out of prison, and provide mediation services, both in and out of prison
pl zaleca państwom członkowskim, by poświeciły szczególną uwagę skazanym mężczyznom i kobietom, o obcym obywatelstwie, zwłaszcza na poziomie różnic językowych i kulturowych, oraz by ułatwiły utrzymywanie kontaktów z ich krewnymi, jak również kontakty z personelem konsularnym ich kraju oraz by zapewniły dostęp do zasobów i programów więziennych, jak również do informacji, które są oni w stanie zrozumieć; zaleca im również uwzględnienie specyficznych problemów cudzoziemek w planowaniu zajęć w więzieniach, szkolenia dla personelu w zakresie pracy w wielokulturowym środowisku w wiezieniu i poza nim i ustanowienia mediatorów w więzieniu i poza nim
en A Linguistic Image of Liberalism in the Contemporary Polish Press. Cognitive Analysis
pl Językowy obraz liberalizmu we współczesnych tekstach prasowych. Analiza kognitywna
en Calls on all ACP and EU governments to ensure that, in line with article ‧ UDHR, all citizens have access to media so as to fully express their ethnic, religious or linguistic identity, including targeted support to minority language media and fair and balanced representation of all groups within society; diverse voices should be able to exercise these rights through adequate representation in the media and through access to the media as a benefit of living in a democratic state; underlines the importance of widespread access to nationwide media in order to secure a certain level of information
pl wzywa rządy wszystkich krajów AKP i UE do zagwarantowania wszystkim obywatelom, zgodnie z art. ‧ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dostępu do mediów w celu pełnego wyrażania tożsamości etnicznej, religijnej lub językowej, łącznie z ukierunkowanym wspieraniem mediów posługujących się językiem mniejszości oraz uczciwym i wyważonym przedstawieniem społeczeństwu wszystkich grup; grupy o zróżnicowanych poglądach powinny mieć możliwość stosowania tych praw poprzez odpowiednią reprezentację w mediach oraz dostęp do mediów, w ramach korzyści płynących z zamieszkiwania na terenie państwa demokratycznego; podkreśla rolę powszechnego dostępu do mediów ogólnokrajowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu informacji
en in the host country, linguistic support and advice
pl w kraju goszczącym, udzielanie wsparcia i porad językowych
en However, as emphasised by Ministers last June, the Council considers that we should respect the principle to ensure flexibility of usage of the digital dividend notwithstanding constraints necessary to avoid harmful interference or to promote general interest objectives such as large availability of the service or media pluralism and cultural and linguistic diversity.
pl Jak jednak podkreślili ministrowie w czerwcu bieżącego roku, Rada stoi na stanowisku, że powinniśmy przestrzegać zasady zapewnienia elastyczności w wykorzystaniu dywidendy cyfrowej pomimo ograniczeń koniecznych w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń lub wspierania realizacji celów będących w interesie ogólnym, takich jak szeroka dostępność usługi lub pluralizm mediów oraz różnorodność kulturowa i językowa.
en (DE) Mr President, we are all aware that multilingualism is a reflection of the cultural and linguistic diversity to be found in the EU and, as such, is extremely important.
pl (DE) Panie Przewodniczący! Wszyscy mamy świadomość, że wielojęzyczność odzwierciedla zróżnicowanie kulturowe i językowe Unii Europejskiej i jako taka ma ogromne znaczenie.
en The linguistic image of death in the poetry of Anna Kamieńska
pl Językowy obraz śmierci w poezji Anny Kamieńskiej
en Linguistic picture of the Roma community in Czech press discourse 2004-2006
pl Językowy obraz Romów w czeskim dyskursie prasowym lat 2004-2006
en Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ adopting a multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the information society (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Decyzja Rady ‧/‧/CE z dnia ‧ grudnia ‧ r. przyjmująca wieloletni wspólnotowy program mający na celu stymulowanie rozwoju i wykorzystania europejskich zasobów cyfrowych w sieciach globalnych oraz promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en Subject: Linguistic reforms required by the use of the word euro and the grammatical competence of several millions of European citizens
pl Dotyczy: konieczności wprowadzenia reformy językowej w związku z używaniem słowa euro i kompetencji gramatycznej wielu milionów obywateli UE
en Vorona (crow) as a linguistic and cultural concept in Russian language
pl Vorona jako rosyjski koncept językowo-kulturowy
en A Linguistic Picture of Woman in "How to Win, Hold and Leave a Man" by Krystyna Kofta.
pl Językowy obraz kobiety w "Jak zdobyć, utrzymać i porzucić mężczyznę" Krystyny Kofty.
en English as a lingua franca in the linguistic landscape of Bangkok
pl Angielski jako lingua franca w językowym pejzażu Bangkoku
en Linguistic errors in the blogs createt by youth
pl Błędy językowe w blogach tworzonych przez młodzież
en It shall fully respect the responsibility of the Member States for the content of teaching and the organisation of education systems and their cultural and linguistic diversity.
pl Unia w pełni szanuje odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3623 zdań frazy linguistic struggle.Znalezione w 3,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.