Tłumaczenia na język polski:

  • granica wykrywalności   

Przykładowe zdania z "limit of detection", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For the following parameters, the specified performance characteristics are that the method of analysis used must, as a minimum, be capable of measuring concentrations equal to the parametric value with a trueness, precision and limit of detection specified
pl Dla następujących parametrów określona charakterystyka wykonania analizy stanowi, że wykorzystana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać zmierzenie stężenia wartości parametrycznej z określoną wiernością, dokładnością i granicą wykrywalności
en They must achieve the performances, in particular, where appropriate, in terms of analytical sensitivity, diagnostic sensitivity, analytical specificity, diagnostic specificity, accuracy, repeatability, reproducibility, including control of known relevant interference, and limits of detection, stated by the manufacturer
pl Powinny być zgodne z określonymi przez wytwórcę parametrami działania, w szczególności, gdzie jest to stosowne, w zakresie wrażliwości analitycznej, czułości diagnostycznej, selektywności analitycznej, selektywności diagnostycznej, dokładności, powtarzalności, odtwarzalności, włączając w to uwzględnienie znanych zakłóceń oraz ograniczeń wykrywania
en The Commission shall assess the effectiveness of the procedure for the surveillance and monitoring of the environments affected and shall-no later than six years after notification of this Directive-place before the Council, if appropriate, proposals to improve this procedure and, if necessary, to harmonize the methods of measurement including their limit of detection, accuracy and precision and the sampling methods
pl Komisja ocenia skuteczność procedury nadzorowania i monitorowania narażonego środowiska naturalnego i przedstawi Radzie, nie później niż sześć lat od notyfikacji niniejszej dyrektywy, o ile uzna to za właściwe, propozycje usprawnienia tej procedury, i w razie potrzeby, mające na celu harmonizację metod pomiaru próbek, łącznie z ich granicą wykrywalności, dokładnością i precyzją
en Experience in patients with HBeAg positive CHB and compensated liver disease: in controlled studies, ‧ year of lamivudine therapy significantly suppressed HBV DNA replication [ ‧ % of patients were below the assay detection limits (Abbott Genostics solution hybridization assay, LLOD < ‧pg/ml) }, normalised ALT level (‧ % of patients), induced HBeAg seroconversion (HBeAg loss and HBeAb detection with HBV DNA loss [ by conventional assay ], ‧ % of patients), improved histology (‧ % of patients had a ‧ point decrease in the Knodell Histologic Activity Index [ HAI ]) and reduced progression of fibrosis (in ‧ % of patients) and progression to cirrhosis
pl Doświadczenia u pacjentów z HBeAg dodatnim i przewlekłym zapaleniem wątroby typu B oraz z wyrównaną chorobą wątroby w kontrolowanych badaniach klinicznych, trwające ‧ rok leczenie lamiwudyną istotnie hamowało replikację HBV DNA [ u ‧ % pacjentów stwierdzano wartości poniżej progu wykrywalności (metoda hybrydyzacji w roztworze Abbot Genostics LLOD < ‧, ‧pg/ml) ], normalizowało aktywność AlAT (u ‧ % pacjentów), wywoływało serokonwersję HBeAg (zanik HBeAg i utratę HBV DNA (oznaczane konwencjonalną metodą) z obecnością HBeAb u ‧ % pacjentów), poprawiało histologię (u ‧ % pacjentów stwierdzano obniżenie ≥ ‧ punkty w skali Knodell Histology Activity Index [ HAI ]), zmniejszało postęp w kierunku włóknienia (u ‧ % pacjentów) i postęp w kierunku marskości
en This implies that the water solubility and the vapour pressure of the test substance are known and a reliable analytical method is available for the quantification of the substance in the test solutions with known and reported accuracy and limit of detection is available
pl Oznacza to, że rozpuszczalność w wodzie i ciśnienie pary badanej substancji są znane, a wiarygodna analityczna metoda jest dostępna w odniesieniu do ujęcia ilościowego substancji w roztworach badanych, ze znaną i udokumentowaną dokładnością oraz granicą wykrywalności
en In defining high ecological status in respect of concentrations of specific synthetic pollutants, the detection limits are those which can be achieved in accordance with the available techniques at the time when the type-specific conditions are to be established
pl Przy określaniu bardzo dobrego stanu ekologicznego w odniesieniu do stężeń szczególnych syntetycznych substancji zanieczyszczających, granice wykrywalności są tymi, które mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu dostępnych technik w czasie ustalania warunków specyficznych dla danego typu
en During clinical trials, patients who failed to show a virologic response after ‧ months of treatment (HCV-RNA below lower limit of detection) did not become sustained virologic responders (HCV-RNA below lower limit of detection six months after withdrawal of treatment
pl W czasie badań klinicznych u pacjentów, u których nie stwierdzono odpowiedzi wirusologicznej po ‧ miesiącach leczenia (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności), nie wystąpiła trwała odpowiedź wirusologiczna (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności w ‧ miesięcy po zakończeniu badania
en The limit of detection may be set as ‧x the standard deviation of the solvent blank or of the background response
pl Granicę wykrywalności można ustalić jako trzykrotne odchylenie standardowe rozpuszczalnika zerowego lub sygnału tła
en The limit of detection is calculated as the apparent content corresponding to the value of the mean plus three times the standard deviation for the blank determinations
pl Granica wykrycia jest obliczona jako widoczna zawartość odpowiadająca wartości średniej plus trzykrotna odchyłka standardowa dla prób zerowych
en The detection limit is defined as the concentration of the element in ‧ % acetic acid which gives a signal equal to twice the background noise of the instrument
pl Granicę wykrywalności określa się jako takie stężenie pierwiastka badanego w ‧% roztworze kwasu octowego, które wywołuje sygnał równy dwukrotnemu poziomowi szumu tła aparatu
en The limit of detection, the accuracy and the precision of the method are specified for each substance under heading C in Annex
pl Granica wykrywalności, dokładność i precyzja metody są określone dla każdej substancji w pozycji C załącznika
en LOD is the limit of detection of the method
pl LOD oznacza granicę wykrywalności metody
en If there is any limitation on the scope of the examination or if the level of irregular expenditure detected does not allow provision of an unqualified opinion for the annual opinion referred to in Article ‧(b) of the basic act or in the declaration referred to in point (c) of the same Article, the audit authority shall give the reasons and estimate the scale of the problem and its financial impact
pl W przypadku ograniczenia możliwości kontroli, lub gdy poziom wykrytych nieprawidłowych wydatków nie pozwala na wydanie opinii bez zastrzeżeń dla potrzeb rocznej opinii, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) aktu podstawowego, lub deklaracji, o której mowa w lit. c) tego samego artykułu, instytucja audytowa podaje przyczyny problemu oraz ocenia jego skalę i skutki finansowe
en The complaint was lodged on ‧ February ‧ by Smiths Detection Group Limited (the complainant) representing a major proportion, in this case more than ‧ %, of the total Community production of certain cargo scanning systems
pl Skarga została złożona w dniu ‧ lutego ‧ r. przez przedsiębiorstwo Smiths Detection Group Limited (skarżący) reprezentujące większą część, w tym przypadku ponad ‧ %, ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych systemów do prześwietlania ładunku
en the limits of detection
pl granice wykrywalności
en The analytical reference procedure of choice must be based preferably on atomic absorption spectrometry (AAS) and must have a limit of detection which is equal to or lower than that of the procedure used for routine analyses
pl Wybór analitycznej procedury referencyjnej musi być oparty o absorpcyjną spektrometrię atomową (AAS) i musi posiadać limit detekcji równy bądź niższy od procedury używanej w analizach przeprowadzanych rutynowo
en Where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residues in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary data, MRLs should be fixed at the lower limit of analytical determination
pl NDP powinny być ustalone na poziomie granicy oznaczalności, w przypadkach gdy dozwolone zastosowania środków ochrony roślin nie powodują powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, gdy zastosowania dozwolone przez państwa członkowskie nie zostały poparte niezbędnymi danymi lub gdy zastosowania w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, lub na ich powierzchni, nie zostały poparte niezbędnymi danymi
en Analytical detection limit of test substance in both water and fish tissues should also be known
pl Powinna być również znana analityczna granica detekcji substancji badanej zarówno w wodzie, jak i w tkankach ryb
en The detection of the limit test concentration of nitrate, expressed as sodium nitrate; the limit test result as determined by the method specified
pl Wykrycie stężenia granicznego azotanu, wyrażonego jako azotan sodowy: wynik testu wykrywającego limity, jak ustalono z zastosowaniem określonej metody
en For the purpose of this Directive, the detection limit specified in the first paragraph should be verified by a validated method of analysis
pl Do celów niniejszej dyrektywy poziomy wykrywalności wymienione w ust. ‧ zostaną sprawdzone z wykorzystaniem uznanej metody analizy
en MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residue in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported by the necessary data
pl NDPP są ustalane na niższym poziomie oznaczenia analitycznego w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez Państwa Członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
en The minimum required performance limits (MRPLs) set according to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ implementing Council Directive ‧/‧/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results have been adopted as the standard of performance ensuring effective control of Community legislation when testing official samples for the presence of certain prohibited or unauthorised substances; the MRPL correspond to the average limit above which the detection of a substance or its residues can be construed as methodologically meaningful
pl Minimalne wymagane wartości graniczne wydajności (MRPL) ustanowione zgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE wdrażającą dyrektywę Rady ‧/‧/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji zostały przyjęte jako norma wydajności zapewniająca skuteczną kontrolę prawodawstwa wspólnotowego przy badaniu urzędowych próbek na obecność niektórych zakazanych lub niedozwolonych substancji; MRPL odpowiadają średniemu limitowi, powyżej którego wykrycie substancji lub jej pozostałości może być rozumiane jako metodologicznie znaczące
en therefore, consideration should be given to the characteristics of the methods, such as selectivity, specificity, reproducibility, any limitations, detection limits, and the availability of appropriate controls
pl dlatego należy rozważyć właściwości metod, takie jak selektywność, specyficzność, odtwarzalność, wszelkie ograniczenia, granice wykrywalności i dostępność właściwych kontroli
en MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residues in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary data
pl MRL są ustalane na poziomie dolnej granicy oznaczenia analitycznego przypadków, w których dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez Państwa Członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w krajach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
en organoleptic characteristics which include detectable defects exceeding the limits of acceptability and a panel test score lower than ‧ in accordance with Annex ‧ to Regulation (EEC) No
pl właściwości organoleptyczne, które obejmują wykrywalne wady przekraczające granice dopuszczalności i wynik próby, przeprowadzonej przez zespół oceniający, niższy niż ‧, zgodnie z zał. ‧ do rozporządzenia (EWG) nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2577379 zdań frazy limit of detection.Znalezione w 360,305 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.