Tłumaczenia na język polski:

  • granica wykrywalności   

Przykładowe zdania z "limit of detection", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Given the epidemiological situation regarding avian influenza, it is appropriate to continue limiting the risks posed by imports of poultry, poultry products, pet birds and other consignments covered by those Decisions, as well as to maintain biosecurity measures, early detection systems and certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the H‧N‧ subtype
pl Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w związku z ptasią grypą, należy nadal ograniczać ryzyko powstałe w związku z przywozem drobiu, produktów drobiowych, ptaków domowych i innych przesyłek objętych tymi decyzjami, oraz utrzymać środki ochrony biologicznej, systemy wczesnego wykrywania i niektóre środki ochronne w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków podtypu H‧N
en organoleptic characteristics which may include detectable defects within the limits of acceptability and a panel test score higher than ‧ in accordance with Annex ‧ to Regulation (EEC) No
pl właściwości organoleptyczne zawierające wykrywalne defekty w ramach limitów akceptacji oraz wynik w teście panelowym wyższy niż ‧, zgodnie z załącznikiem ‧ do rozporządzenia (EWG) nr
en Limit of detection
pl Granica wykrywania
en Measurements of peak luminance shall be made with a luminance meter, detecting that portion of the screen exhibiting a full (‧ %) white image, which is part of a full screen test test pattern that does not exceed the average picture level (APL) point where any power limiting occurs in the display luminance drive system
pl pomiaru wartości szczytowej luminancji dokonuje się za pomocą miernika luminancji, mierzącego jasność z fragmentu ekranu emitującego pełną (‧ %) biel, będącego częścią wzorca obrazu testu pełnego ekranu, nieprzekraczającego średniego poziomu luminacji (average picture level, APL), przy którym występowałoby ograniczenie mocy w systemie wzmacniaczy luminancji ekranu
en At the request of the authority of the requesting Contracting Party, the authority of the requested Contracting Party shall communicate to it, within the limits of the scope of this Agreement, all information which may enable it or other authorities of the same Contracting Party to prevent, detect and prosecute the illegal activities to which the Agreement applies or needed to recover a claim
pl Na wniosek władzy wzywającej Umawiającej się Strony, władza wezwanej Umawiającej się Strony przekazuje jej, w granicach zakresu stosowania niniejszej Umowy, wszystkie dostępne jej informacje lub informacje dostępne innym władzom tej samej Umawiającej się Strony, umożliwiające jej zapobieganie, dochodzenie i ściganie nielegalnych działań będących przedmiotem niniejszej Umowy lub niezbędne do dochodzenia roszczeń
en Where the NRL does not have the capacity to perform all analyses or if it is not the laboratory that performs detection routinely, the competent authorities may decide to designate a limited number of other laboratories involved in official control of Salmonella to perform the analyses
pl W przypadku gdy krajowe laboratorium referencyjne nie ma możliwości wykonania wszystkich analiz, lub jeśli nie jest to laboratorium, które rutynowo zajmuje się wykrywaniem, właściwe organy mogą zadecydować o wyznaczeniu do przeprowadzenia analiz ograniczonej liczby innych laboratoriów zajmujących się urzędowo zwalczaniem Salmonelli
en The Group concluded that the currently prescribed limits are invariably well above what the vehicle is capable of achieving in practice, provided that it is properly maintained: the current limits are therefore not as effective as they could be in facilitating the detection of gross emitters, i.e. vehicles whose exhaust emissions are at least ‧ % more than would be expected from a properly maintained vehicle
pl dlatego obecne wartości dopuszczalne nie są skuteczne w takim stopniu, w jakim mogłyby być w łatwiejszym wykrywaniu pojazdów powodujących dużą emisję, to znaczy pojazdów, których emisja spalin jest co najmniej o ‧ % większa od emisji, której można by oczekiwać w przypadku właściwie obsługiwanego pojazdu
en However, where a national reference laboratory does not have the capacity to perform all the analyses or if it is not the laboratory that performs detection routinely, the competent authorities may designate a limited number of other laboratories involved in official controls of salmonella to perform the analyses
pl W przypadku gdy krajowe laboratorium referencyjne nie ma możliwości wykonania wszystkich analiz lub jeśli nie jest to laboratorium, które rutynowo zajmuje się wykrywaniem, właściwe organy mogą wyznaczyć do przeprowadzenia analiz ograniczoną liczbę innych laboratoriów zajmujących się urzędowym zwalczaniem salmonelli
en LOD is the limit of detection of the method
pl LOD oznacza granicę wykrywalności metody
en MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residue in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary data
pl Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są ustalane na niższym poziomie oznaczania analitycznego, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania lub gdy stosowanie, które zostało dozwolone przez Państwa Członkowskie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
en Calculations for the detection of any foreign fat combination in milk fat have shown that, e.g., although with the formula for lard given in Table ‧ the limit for this foreign fat in low, namely ‧ %, other fats such as coconut fat, palm oil or palm kernel fat with detection limits of ‧, ‧ and ‧ %, respectively, can, with this formula, only be detected if extremely high amounts have been added to milk fat
pl Obliczenia przeprowadzone w celu wykrycia jakiejkolwiek kombinacji tłuszczów obcych w tłuszczu mlekowym wykazały, że np., jakkolwiek przy formule dla słoniny podanej w tabeli ‧, wartość graniczna dla tego tłuszczu obcego jest niska, a mianowicie ‧ %, to inne tłuszcze, takie jak tłuszcz kokosowy, olej palmowy bądź tłuszcz z owoców drzewa palmowego, o wartościach granicznych wykrywania wynoszących odpowiednio ‧ %, ‧ % oraz ‧ %, mogą, za pomocą tej formuły, zostać wykryte wyłącznie w przypadku gdy ich wyjątkowo duże ilości zostały dodane do tłuszczu mlekowego
en Assessment and verification: the applicant and/or his supplier(s) shall provide a declaration that the materials do not contain such chlorophenols along with a test report using the following test methods: Leather, EN ISO ‧ (limit of detection ‧,‧ ppm); Textile, XP G ‧-‧ (limit of detection ‧,‧ ppm
pl Ocena i weryfikacja: wnioskodawca lub jego dostawca składa oświadczenie, że materiały nie zawierają takich chlorofenoli, wraz z protokołem z badań, podając następujące zastosowane metody badań: skóra – EN ISO ‧ (granica wykrywalności ‧,‧ ppm); wyroby tekstylne – XP G ‧-‧ (granica wykrywalności ‧,‧ ppm
en Where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residues in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary data, MRLs should be fixed at the lower limit of analytical determination
pl NDP powinny być ustalone na poziomie granicy oznaczalności, w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
en The procedure to monitor dioxins and furans can only be authorized if the detection limit for the sampling and analysis of the individual dioxins and furans is sufficiently low to allow the determination of a meaningful result in terms of toxicity equivalents
pl Procedura monitorowania dioksyn i furanów może być dopuszczona tylko wtedy, jeżeli wykrywalność podczas pobierania próbek i analiz poszczególnych dioksyn i furanów jest wystarczająco niska, aby pozwolić na ustalenie znaczącego wyniku w kategorii równoważników toksyczności
en Limit of detection is either
pl Granicą wykrywalności jest to albo
en On the basis of a binomial probability distribution, it can be calculated that examination of ‧ samples allows with a certainty of more than ‧ %, the detection of a sample containing pesticide residues above the limit of determination (LOD), provided that not less than ‧ % of products of plant origin contain residues above that limit
pl W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa szacować można, że przebadanie ‧ próbek pozwala na wykrycie jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydu powyżej granicy wykrywalności z pewnością większą niż ‧ %, pod warunkiem że pozostałości powyżej tej granicy zawiera nie mniej niż ‧ % produktów pochodzenia roślinnego
en The limit of detection is ‧ mg/kg, the limit of determination is ‧ mg/kg
pl Granice wykrywalności wynoszą ‧ mg/kg, a granica oznaczenia wynosi ‧ mg/kg
en The inspections have also revealed a limited capacity of the Brazilian authorities to carry out the necessary checks of fish, in particular to detect histamine in those species
pl Kontrole wykryły ponadto ograniczenia w zdolności władz Brazylii do przeprowadzania koniecznych kontroli ryb, w szczególności w zakresie wykrywania histaminy u tych gatunków
en The value of the decision limit plus ‧ times the standard deviation of the within-laboratory reproducibility of the measured content equals the detection capability (= ‧ %
pl Wysokość decyzyjnej wartości granicznej plus ‧-krotność odchylenia standardowego wewnątrzlaboratoryjnej odtwarzalności średniej zmierzonej zawartości równa się zdolności wykrywania (= ‧ %
en Can the last sentence of Article ‧ of the TIR Convention be interpreted as meaning that the time-limit which it establishes is applicable to the State of the place of infringement even where the State which detected the irregularity did not suspend the demand for payment against the guaranteeing association, despite the existence of criminal proceedings relating to the same acts found to have been committed?
pl Czy art. ‧ ust. ‧ zdanie ostatnie konwencji TIR można interpretować w ten sposób, że w termin w nim wskazany znajduje zastosowanie do państwa miejsca popełnienia naruszenia, nawet w sytuacji, gdy państwo, które stwierdziło nieprawidłowość nie zawiesiło postępowania w sprawie dochodzenia zapłaty od stowarzyszenia poręczającego, mimo iż miało miejsce postępowanie karne dotyczące stwierdzonego stanu faktycznego?
en the limits of detection
pl granice wykrywalności
en Hand-held devices, limited by design solely to the detection of metal objects and incapable of distinguishing between mines and other metal objects, are not considered to be specially designed for the detection of items controlled by ML‧.a
pl Urządzenia ręczne, ograniczone projektowo jedynie do wykrywania obiektów metalowych, niebędące w stanie rozróżnić min od innych metalowych obiektów, nie są rozpatrywane jako specjalnie zaprojektowane do wykrywania obiektów objętych kontrolą przez podpunkt ML‧.a
en Use of the vaccine, use of vaccination, was therefore limited to areas where infected animals had been detected in the past.
pl Dlatego stosowanie szczepionki i szczepień było ograniczone do regionów, w których w przeszłości wykryto zarażone zwierzęta.
en A population of approximately ‧3 cells per ml of resuspended pellet is considered to be the limit of detection for the IF test
pl Za granicę wykrywania badania IF uważa się około ‧ komórek w ‧ ml
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2577380 zdań frazy limit of detection.Znalezione w 347,911 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.