Tłumaczenia na język polski:

  • granica wykrywalności   

Przykładowe zdania z "limit of detection", pamięć tłumaczeniowa

add example
The presumption of conformity given by EN ‧:‧ with regard to the BHSR ‧.‧.‧.‧ and concerning the content of Cr(VI) of the glove materials is subjected to the detection limit of the test method for Cr(VI) to be ‧ mg/kg or lowerDomniemanie zgodności zawarte w EN ‧:‧ w odniesieniu do BHSR ‧.‧.‧.‧ i dotyczące zawartości Cr(VI) w materiałach rękawic związane jest z ograniczeniem wykrywania do ‧ mg/kg lub mniej w badaniach na obecność Cr(VI
The detection limits of the methods used are not stated as the precision values are given at the concentrations of interestGranica wykrywalności stosowanych metod nie jest podawana, ponieważ wartość precyzji jest podana dla danego stężenia
Regrets the fact that the Court continues to detect problems in the implementation of the IACS in Greece, fully supports the action plan which the Commission has requested from the Greek authorities (involving specific deadlines and objectives designed to correct errors), and also supports the Commission's intention (as stated to its competent committee) to ensure that current legislation on the suspension of payments is strictly enforced if the Greek Government does not remedy the existing problems within the time-limits setwyraża ubolewanie, że Trybunał nadal stwierdza problemy we wdrażaniu systemu IACS w Grecji oraz w pełni popiera plan działania zawierający konkretne terminy i cele, o jaki zwróciła się Komisja do greckich organów w celu usunięcia błędów, a także popiera wyrażony przez Komisję przed właściwą komisją parlamentarną zamiar rygorystycznego stosowania istniejących przepisów w zakresie zawieszenia płatności, jeżeli rząd grecki nie usunie istniejących problemów w wyznaczonych terminach
The ranges of variation of the triglycerides of different foreign fats of one type have no considerable influence on the detection limitsZakresy wahań triglicerydów różnych tłuszczów obcych jednego rodzaju nie mają znaczącego wpływu na wartości graniczne wykrywalności
The detection limit is ‧ mg/kg, the limit of determination is ‧ mg/kgGranica wykrywalności wynosi ‧ mg/kg, granica oznaczania wynosi ‧ mg/kg
This method has to be validated in a ring test involving at least four laboratories or has to be validated in house following international harmonised guidelines for the in-house validation of methods of analysis with respect to the following parameters: applicability, selectivity, calibration, accuracy, precision, range, limit of detection, limit of quantification sensitivity, robustness and practicabilityMetodę należy zatwierdzić angażując przynajmniej cztery laboratoria lub należy ją potwierdzić na miejscu kierując się międzynarodowymi zharmonizowanymi wytycznymi w zakresie zatwierdzania na miejscu metod analitycznych w odniesieniu do następujących parametrów: możliwości stosowania, selektywności, kalibracji, dokładności, precyzji, zakresu, granic wykrywalności, zakresu czułości, powtarzalności testu oraz łatwości wykonania
the limits of detectiongranice wykrywalności
The detection limits of the total Equation , shown in the rightmost column, are somewhat higherGranice wykrywalności równania ogólnego , przedstawione w prawej kolumnie, są nieco wyższe
As from ‧ March ‧, the quantity of NOGE components with more than two aromatic rings and at least one epoxy group as well as their derivatives containing chlorohydrin functions and having a molecular mass less than ‧ daltons shall not be detectable in the materials and articles referred to in Article ‧) at the detection limit of ‧ mg/‧ dm‧, including analytical toleranceOd dnia ‧ marca ‧ r. ilość składników NODGE posiadających więcej niż dwa pierścienie aromatyczne oraz przynajmniej jedną grupę epoksydową, jak również pochodnych zawierających chlorohydrynowe grupy funkcyjne, których masa atomowa jest mniejsza niż ‧ daltonów, nie mogą być wykrywane w materiałach i wyrobach, określonych w art. ‧ ust. ‧, przy zastosowaniu poziomu wykrywalności ‧ mg/‧ dm‧ z uwzględnieniem tolerancji analitycznej
Plastics may be partial functional barriers with properties and effectiveness to be assessed and may help reducing the migration of a substance below a SML or a limit of detectionTworzywa sztuczne mogą stanowić częściową barierę funkcjonalną (której właściwości i skuteczność należałoby zbadać i ocenić) oraz pomóc redukować migrację do poziomu poniżej limitu migracji specyficznej (SML) lub granicy wykrywalności
salvaging of valuable genetic material, including elite flocks, flocks from endangered breeds, and flocks kept for research purposes, in order to establish new salmonella-free flocks; chicks born from hatching eggs collected from treated animals shall be subject to fortnightly sampling during the rearing phase, with a scheme aiming to detect ‧ % prevalence of relevant salmonella with a ‧ % confidence limitocalenie cennego materiału genetycznego, w tym stad elitarnych, stad zagrożonych gatunków oraz stad hodowanych w celach badawczych aby stworzyć nowe stada wolne od salmonelli; pisklęta wyklute z jaj wylęgowych zebranych od leczonych zwierząt należy poddawać co dwa tygodnie pobieraniu próbek w okresie hodowli w celu wykrycia ‧ % występowania przedmiotowej salmonelli wewnątrz stada, przy granicy pewności ‧ %
may request a State laboratory or laboratory designated for this purpose to verify, using samples provided by the applicant, that the analytical detection method proposed by the applicant in accordance with point ‧ of the second paragraph of Article ‧ of Directive ‧/EEC is suitable for use in routine checks to reveal the presence of residue levels above the maximum residue level accepted by the Community in accordance with the provisions of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal originmoże zwrócić się o wykonanie przez jedno z laboratoriów państwowych lub laboratorium wyznaczone w tym celu o weryfikację na podstawie próbek dostarczonych przez wnioskodawcę, czy metoda analityczna wykrywania, zaproponowana przez wnioskodawcę zgodnie z art. ‧ ust. ‧ pkt ‧ dyrektywy ‧/EWG, jest właściwa dla ujawnienia w trakcie rutynowych testów obecności pozostałości na poziomie przekraczającym maksymalny limit pozostałości dopuszczany przez Wspólnotę zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., ustanawiającego wspólnotową procedurę wyznaczania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
After once daily ocular administration of one drop of ‧ % bimatoprost to both eyes for two weeks, blood concentrations peaked within ‧ minutes after dosing and declined to below the lower limit of detection (‧ ng/ml) within ‧ hours after dosingPo stosowaniu raz na dobę jednej kropli ‧, ‧ % roztworu bimatoprostu do obu oczu przez okres dwóch tygodni, stężenia leku we krwi osiągały wartość szczytową w ciągu ‧ minut od chwili podania i obniżały się poniżej dolnego progu wykrywalności (‧, ‧ ng/ml) w ciągu ‧, ‧ godziny od chwili podania
For congeners determined but below the LOD (limit of detection) the case of results should be filled in as < LOD (the LOD should be reported as a valueW przypadku analizowanych kongenerów znajdujących się poniżej LOD (granicy wykrywalności) rubryka zawierająca wyniki powinna zostać wypełniona jako < LOD (LOD powinna zostać podana jako wartość
Stacking as the method for reduction of detection limit for psychotropic drugs in biological materialZatężanie przez spiętrzanie jako metoda obniżania granicy wykrywalności leków psychotropowych w materiale biologicznym
The detection limit is defined as the concentration of the element in ‧ % acetic acid which gives a signal equal to twice the background noise of the instrumentGranicę wykrywalności określa się jako takie stężenie pierwiastka badanego w ‧% roztworze kwasu octowego, które wywołuje sygnał równy dwukrotnemu poziomowi szumu tła aparatu
The detection limit of sulphur dioxide in ‧ ml of TCM sampling solution is between ‧ and ‧ ¶g (based on twice the standard deviationGranica wykrywalności dla dwutlenku siarki w ‧ ml roztworu próbki tetrachlorortęcianu sodu wynosi między ‧ i ‧ g (na podstawie dwukrotnego odchylenia standardowego
The use of various assays to detect serum antibodies and differing definitions of antibody positivity limits the ability to compare antigenicity among different productsStosowanie różnych testów w celu wykrycia przeciwciał w surowicy i różniące się definicje dodatnich wyników badań na przeciwciała, powodują ograniczenie możliwości porównywania antygenowości pomiędzy różnymi produktami
In patients with HBeAg positive chronic hepatitis B (CHB) treatment should be administered for at least ‧ months after HBeAg seroconversion (HBeAg and HBV DNA loss with HBeAb detection) is confirmed, to limit the risk of virological relapse, or until HBsAg seroconversion• U pacjentów HBeAg dodatnich z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B (CHB) leczenie powinno być prowadzone przynajmniej ‧ miesięcy po potwierdzeniu serokonwersji HBeAg (zanik HbeAg, HBV DNA i wykrywalnym HBeAb), aby ograniczyć ryzyko nawrotu wirologicznego lub do serokonwersji HBsAg
The limit of detection (LOD) of the analytical method for the test substance and for the transformation products should be at least ‧ mg⋅kg-‧ in water or sediment (as test substance) or ‧ % of the initial amount applied to a test system whichever is lowerGranica wykrywalności (LOD) metody analitycznej dla substancji badanej i dla produktów przemian powinna być na poziomie przynajmniej ‧ mg*kg-‧ wody lub osadu (jako substancji badanej) lub ‧% początkowej ilości podanej do układu badanego, w zależności od tego, co jest niższe
When in the course of an on-site inspection an NCB detects non-compliance with the provisions of this Decision, it shall require the adoption by the cash handler of corrective measures within a specified time limitW przypadku wykrycia w wyniku inspekcji na miejscu prowadzonej przez KBC uchybień w przestrzeganiu postanowień niniejszej decyzji, zażąda on podjęcia w określonym czasie przez podmiot zajmujący się obsługą gotówki działań korygujących
The presumption of conformity given by EN ‧: ‧ with regard to the BHSR ‧.‧.‧.‧ and concerning the content of Cr(VI) of the glove materials is subjected to the detection limit of the test method for Cr(VI) to be ‧ mg/kg or lowerDomniemanie zgodności zawarte w EN ‧: ‧ w odniesieniu do BHSR ‧.‧.‧.‧ i dotyczące zawartości Cr(VI) w materiałach rękawic związane jest z ograniczeniem wykrywania do ‧ mg/kg lub mniej w badaniach na obecność Cr(VI
The irregularities referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC which the depositary of the master UCITS detects in the course of carrying out its function under the national law and which may have a negative impact on the feeder UCITS shall include, but are not limited toNieprawidłowości, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, które depozytariusz UCITS podstawowego wykrywa podczas wykonywania swoich obowiązków na mocy prawa krajowego, a które mogą mieć negatywne skutki dla UCITS powiązanego, obejmują m.in
alternatively, in the case of spectrometric determinations in which representative blank determinations give white noise only, the limit of detection is calculated as the apparent content corresponding to three times the peak-to-peak noisealternatywnie, w przypadku oznaczeń spektrometrycznych, w których reprezentatywne próby zerowe wydają jedynie biały dźwięk, granica wykrycia jest obliczona jako widoczna zawartość odpowiadająca trzykrotnej wysokości dźwięku szumu tła pomiędzy szczytami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2577379 zdań frazy limit of detection.Znalezione w 797,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.