Tłumaczenia na język polski:

  • granica wykrywalności   

Przykładowe zdania z "limit of detection", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Limit of detection
pl Limit detekcji
en The analytical reference procedure of choice must be based preferably on atomic absorption spectrometry (AAS) and must have a limit of detection which is equal to or lower than that of the procedure used for routine analyses
pl Wybór analitycznej procedury referencyjnej musi być oparty o absorpcyjną spektrometrię atomową (AAS) i musi posiadać limit detekcji równy bądź niższy od procedury używanej w analizach przeprowadzanych rutynowo
en d‧) organoleptic characteristics which include detectable defects exceeding the limits of acceptability and a Panel Test score lower than
pl d‧) charakterystyka organoleptyczna, która obejmuje wykrywalne wady przekraczające granice dopuszczalności i punktację w teście panelowym niższą od
en Calculations for the detection of any foreign fat combination in milk fat have shown that, e.g., although with the formula for lard given in Table ‧ the limit for this foreign fat in low, namely ‧ %, other fats such as coconut fat, palm oil or palm kernel fat with detection limits of ‧, ‧ and ‧ %, respectively, can, with this formula, only be detected if extremely high amounts have been added to milk fat
pl Obliczenia przeprowadzone w celu wykrycia jakiejkolwiek kombinacji tłuszczów obcych w tłuszczu mlekowym wykazały, że np., jakkolwiek przy formule dla słoniny podanej w tabeli ‧, wartość graniczna dla tego tłuszczu obcego jest niska, a mianowicie ‧ %, to inne tłuszcze, takie jak tłuszcz kokosowy, olej palmowy bądź tłuszcz z owoców drzewa palmowego, o wartościach granicznych wykrywania wynoszących odpowiednio ‧ %, ‧ % oraz ‧ %, mogą, za pomocą tej formuły, zostać wykryte wyłącznie w przypadku gdy ich wyjątkowo duże ilości zostały dodane do tłuszczu mlekowego
en LOD is the limit of detection of the method (μg/kg
pl LOD jest granicą wykrywalności metody (μg/kg
en The limit of detection of the test is ‧ mg of salicylic acid per ‧ g of sample
pl Granicą wykrywalności testu jest ‧ mg kwasu salicylowego na ‧-gramową próbkę
en This implies that the water solubility and the vapour pressure of the test substance are known and a reliable analytical method is available for the quantification of the substance in the test solutions with known and reported accuracy and limit of detection is available
pl Oznacza to, że rozpuszczalność w wodzie i ciśnienie pary badanej substancji są znane, a wiarygodna analityczna metoda jest dostępna w odniesieniu do ujęcia ilościowego substancji w roztworach badanych, ze znaną i udokumentowaną dokładnością oraz granicą wykrywalności
en Higher concentrations of test substance (> ‧ μg/L and sometimes > ‧ mg/L) may be used for the identification and quantification of major transformation products or if a specific analysis method with a low detection limit is not available
pl Do identyfikacji i ilościowego oznaczenia głównych produktów przemiany lub wówczas, gdy nie jest dostępna konkretna metoda analityczna o niskiej granicy wykrywania, mogą być stosowane wyższe stężenia badanej substancji (> ‧ μg/l, a niekiedy > ‧ mg/l
en DL= Detection limit of the method of analysis
pl DL = limit wykrywania metody analizy
en Emedastine was found to increase the QT interval in dogs; the NOEL corresponds to levels ‧ fold higher than those found in patients (‧ ng/ml as compared with ‧ ng/ml, i. e., the limit of detection for emedastine
pl Stwierdzono, że emedastyna wydłuża odstęp QT u psów; wartości NOEL odpowiadały poziomom ‧ razy większym niż występujące u pacjentów (‧ ng/ml w porównaniu do ‧, ‧ ng/ml, tzn. progu wykrywalności emedastyny
en Measurements of peak luminance shall be made with a luminance meter, detecting that portion of the screen exhibiting a full (‧ %) white image, which is part of a full screen test test pattern that does not exceed the average picture level (APL) point where any power limiting occurs in the display luminance drive system
pl pomiaru wartości szczytowej luminancji dokonuje się za pomocą miernika luminancji, mierzącego jasność z fragmentu ekranu emitującego pełną (‧ %) biel, będącego częścią wzorca obrazu testu pełnego ekranu, nieprzekraczającego średniego poziomu luminacji (average picture level, APL), przy którym występowałoby ograniczenie mocy w systemie wzmacniaczy luminancji ekranu
en Where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residues in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary data, MRLs should be fixed at the lower limit of analytical determination
pl NDP powinny być ustalone na poziomie granicy oznaczalności w przypadkach, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, gdy stosowanie dozwolone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, lub na ich powierzchni nie zostało poparte niezbędnymi danymi
en the limits of detection
pl granice wykrywalności
en The use of various assays to detect serum antibodies to interferons limits the ability to compare antigenicity among different products
pl Stosowanie różnych metod oznaczania w surowicy przeciwciał neutralizujących interferony ogranicza możliwość porównania antygenowości różnych preparatów
en Notes that the Committee of Inquiry considered the investment for the NCTS to be relatively small; observes that it relied on the Commission's estimates that the NCTS would reduce fraud substantially and provide for a benefit of EUR ‧ to ‧ billion over a five year period; notes that an external study commissioned by the Commission in ‧ estimated the total costs of the NCTS at EUR ‧; regrets that there was only very limited data available and no data at all on amounts retrieved from fraud detection
pl zwraca uwagę, że komisja śledcza uznała inwestycje w NCTS za stosunkowo niewielkie; zauważa, że opierała się ona na szacunkach Komisji, według których NCTS miał znacznie ograniczyć nadużycia i zapewnić korzyści wynoszące ‧-‧ mld EUR w ciągu pięciu lat; zwraca uwagę, że w zewnętrznym badaniu zleconym przez Komisję w ‧ r. oszacowano łączne koszty NCTS na kwotę ‧ EUR; wyraża ubolewanie, że dostępne dane były bardzo ograniczone, a w odniesieniu do kwot odzyskanych wskutek wykrycia nadużyć danych nie było wcale
en The results should be interpreted with caution where measured concentrations of test solutions occur at levels near the detection limit of the analytical method
pl Wyniki powinny być interpretowane uważnie w przypadku, gdy mierzone stężenia badanych roztworów występują na poziomach zbliżonych do granicy wykrywalności metody analitycznej
en A dietary dose of ‧ ppm (estimated exposure approximately ‧x for buprenorphine at a human dose of ‧ mg Suboxone based on AUC, plasma levels of naloxone were below the limit of detection in rats) had no adverse effect on fertility in females
pl Dawka pokarmowa ‧ ppm (szacowane narażenie około ‧, ‧x dla buprenorfiny niż po podaniu dawki ‧ mg produktu Suboxone człowiekowi biorąc pod uwagę AUC; stężenia naloksonu w osoczu szczurów były poniżej limitu wykrywalności), nie miała niekorzystnego wpływu na płodność
en Within the limits set by the appropriations available for these purposes, the financial contribution from the Community shall cover up to ‧ % and, in case of compensation for loss of earnings referred to in paragraph ‧, second subparagraph, up to ‧ %, of expenditure relating directly to the necessary measures referred to in paragraph ‧, provided that these measures have been taken within a period not more than two years after the date of detection of the appearance of a harmful organism as referred to in Article ‧, or are planned for that period
pl W granicach dostępnych środków przeznaczonych na te cele, pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje do ‧%, a w przypadku pokrycia straty zysków określonych w ust. ‧ akapit drugi, do ‧% wydatków bezpośrednio związanych z niezbędnymi środkami określonymi w ust. ‧, pod warunkiem, że zostały one podjęte w terminie nieprzekraczającym dwóch lat od dnia wykrycia obecności organizmów szkodliwych, określonych w art. ‧, lub zostały zaplanowane na ten okres
en MRLs for pesticides are kept under review and changed to take account of new information and data. MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residue in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported by the necessary data
pl NDP dla pestycydów są poddawane kontroli i zmieniane celem uwzględnienia nowych informacji i danych. NDP są ustalane na granicy oznaczalności, w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
en Measurements of peak luminance shall be made with a luminance meter, detecting that portion of the screen exhibiting a full (‧ %) white image, which is part of a full screen test test pattern that does not exceed the average picture level (APL) point where any power limiting occurs in the display luminance drive system
pl pomiarów wartości szczytowej luminancji dokonuje się za pomocą miernika luminancji, mierzącego jasność z fragmentu ekranu emitującego pełną (‧ %) biel, będącego częścią wzorca obrazu testu pełnego ekranu, nieprzekraczającego średniego poziomu luminacji (average picture level, APL), przy którym występowałoby ograniczenie mocy w systemie wzmacniaczy luminancji ekranu
en The Agency shall consult Community reference laboratories for laboratory analysis of residues designated by the Commission in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ on appropriate analytical methods for detecting residues of pharmacologically active substances for which maximum residue limits have been determined in accordance with Article ‧ of this Regulation
pl Agencja zasięga opinii wspólnotowych laboratoriów referencyjnych, wyznaczonych przez Komisję do analizy laboratoryjnej pozostałości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, w sprawie odpowiednich metod analitycznych wykrywania pozostałości substancji farmakologicznie czynnych, dla których ustalono maksymalne limity pozostałości zgodnie z art. ‧ niniejszego rozporządzenia
en High sensitivity and low limits of detection
pl Wysoka czułość i niskie granice wykrywania
en Hand-held devices, limited by design solely to the detection of metal objects and incapable of distinguishing between mines and other metal objects, are not considered to be specially designed for the detection of items controlled by ML‧.a
pl Urządzenia ręczne, ograniczone projektowo jedynie do wykrywania obiektów metalowych, niebędące w stanie rozróżnić min od innych metalowych obiektów, nie są rozpatrywane jako specjalnie zaprojektowane do wykrywania obiektów objętych kontrolą przez podpunkt ML‧.a
en The methods specified should be accompanied by information as to percentage recovery, specificity, sensitivity, possible interferences, limits of detection, reproducibility and to the sampling method used
pl Opisowi metod powinny towarzyszyć informacje dotyczące procentu odzyskiwalności, swoistości, czułości, możliwych interferencji, granic wykrywalności, powtarzalności oraz metody wykorzystywanej przy pobieraniu próbek
en the limit of detection and determination of the proposed methods for impurities
pl granica wykrywalności i oznaczalności zanieczyszczeń za pomocą proponowanych metod
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2577380 zdań frazy limit of detection.Znalezione w 355,657 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.