Tłumaczenia na język polski:

  • baza danych bibliotek   
     
    A collection of procedures and database objects that you can call from any application. In order to use the items in the library, you must first establish a reference from the current database to the library database.

Przykładowe zdania z "library database", pamięć tłumaczeniowa

add example
Libraries (parametric technical databases) specially designed for military use with equipment controlled by the EU Common Military Listbiblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych dotyczące sprzętu objętego kontrolą przez Wspólny wykaz uzbrojenia UE
Libraries (parametric technical databases) specially designed for military use with equipment specified by the EU Common Military Listbiblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych dotyczące sprzętu określonego we wspólnym wykazie uzbrojenia UE
Soon we will be publishing the European database for financial education, an electronic library of schemes run by various types of providers.Wkrótce opublikujemy europejską bazę danych dotyczącą edukacji finansowej, elektroniczną bibliotekę programów prowadzonych przez różne rodzaje usługodawców.
These range from photo libraries, calendars, webmail and customer databases to more complex business-related servicesZakres tych usług jest bardzo szeroki – od bibliotek fotografii, kalendarzy, poczty elektronicznej i baz danych konsumentów po bardziej złożone usługi okołobiznesowe
Fortunately, some ancient technology still uses good, old- fashioned push buttons, so we' ve been able to access the stargate control system and a library of known gate addresses in the databaseNa szczęście część technologii Pradawnych nadal korzysta ze starych dobrych przycisków.Więc będziemy mieli dostęp do sterowania wrotami i spisu adresów
It 's likely that one file in your Collection triggers a bug in the TagLib library, and makes & amarok; crash. You can identify this file by looking at ~/. kde/share/apps/amarok/collection_scan. log. You should report this crash to the TagLib bug database on bugs. kde. org and attach the broken file. Afterward you can remove the file from your Collection and repeat the scanningPrawdopodobnie jeden z Twoich plików muzycznych powoduje wystąpienie błędu w bibliotece TagLib, co znowu powoduje awarię & amarok-dopelniacz;. Możesz zidentyfikować feralny plik, zaglądając do ~/. kde/share/apps/amarok/collection_ scan. log. Powinieneś zgłosić błąd w TagLib, można to zrobić na stronie bugs. kde. org. Nie zapomnij wysłać pliku muzycznego, który powoduje wystąpienie błędu. Zanim błąd zostanie naprawiony, przenieś ów plik w miejsce, które nie jest skanowane przy tworzeniu Kolekcji
In respect of terminology and linguistic databases, translation tools and documentary and library expenditure for DG Translation, this appropriation is intended to coverW odniesieniu do wydatków na bazy terminologii i lingwistyczne, narzędzia tłumaczeniowe oraz dokumentację i bibliotekę dla służb tłumaczeniowych środki te zostały przeznaczone na pokrycie
The International bibliographical and fulltext databases at the polish academic libraries (a review of literature and internet sources from 2005 to 2007)Międzynarodowe bazy bibliograficzne i tekstowe w polskich bibliotekach uczelnianych. (Stan piśmiennictwa i internetowych źródeł za lata 2005-2007)
For the purpose of ML‧, the term library (parametric technical database) means a collection of technical information of a military nature, reference to which may enhance the performance of military equipment or systemsDo celów pozycji ML‧ określenie biblioteka (parametryczna techniczna baza danych) oznacza zbiór informacji technicznych o charakterze wojskowym, którego wykorzystanie może poprawić wyniki osiągane przez wojskowe systemy lub sprzęt
Library: access to databases/documentsBiblioteka: dostęp do baz danych/dokumentów
A searching and reasoning system based on semantic webs and integrated with the library's databaseSystem wyszukiwawczo-wnioskujący oparty o sieci semantyczne zintegrowany z bazą danych biblioteki
Electronic Database available at the Library of the University of Social SciencesElektroniczne bazy danych dostępne w bibliotece Społecznej Akademii Nauk
This appropriation is intended to cover the cost of subscriptions to newspapers, specialist periodicals, official journals, parliamentary papers, foreign trade statistics, various bulletins, on-line databases, other specialised publications and library servicesŚrodki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych
In respect of terminology and linguistic databases, translation tools and documentary and library expenditure for the Translation Directorate-General, this appropriation is intended to coverW odniesieniu do wydatków na bazy terminologii i lingwistyczne, narzędzia tłumaczeniowe oraz dokumentację i bibliotekę dla służb tłumaczeniowych środki te zostały przeznaczone na pokrycie
This appropriation is intended to cover the purchase of books and other works in hard copy and in electronic form for the library and the costs of access to external documentary and statistical databasesPowyższa asygnowana kwota ma objąć zakup książek i innych prac w formie papierowej i w formacie elektronicznym dla biblioteki oraz koszty dostępu do zewnętrznych materiałów dokumentalnych i baz danych statystycznych
Management of information services, including managing general and specialist information research services or a library, operating an information service intranet site with licensed commercial online databases and providing information trainingzarządzanie usługami informacyjnymi, w tym zarządzanie usługami z zakresu wyszukiwania informacji ogólnych i specjalistycznych lub zarządzania biblioteką, prowadzenie strony intranetowej dotyczącej dostępu do informacji zawierającej licencjonowaną komercyjną bazę danych, a także zapewnianie szkoleń z zakresu dostępu do informacji
Libraries (parametric technical databases) specially designed for military use with equipment controlled by the EU Common Military Listbiblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych dotyczące sprzętu objętego kontrolą przez wspólny wykaz uzbrojenia UE
Database for a school libraryBaza danych wspomagająca obsługę biblioteki szkolnej
Component Diagrams show the software components (either component technologies such as KParts, CORBA components or Java Beans or just sections of the system which are clearly distinguishable) and the artifacts they are made out of such as source code files, programming libraries or relational database tablesDiagram komponentów pokazuje komponety programowe (komponenty technologiczne, takie jak KParts, CORBA, Java Beans) i artefakty z których są zrobione pliki źródłowe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7677 zdań frazy library database.Znalezione w 2,992 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.