Przykładowe zdania z "liberal arts", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It has been believed that the internal market liberalization will turn the EU into an important actor on the international energy scene, but it has been found that, in fact, the Union lacks an external and homogenous energy policy dimension.
pl Panuje przekonanie, że liberalizacja rynku wewnętrznego uczyni z UE ważnego aktora na arenie energii międzynarodowej, lecz w rzeczywistości okazuje się, że w Unii brakuje wymiaru zewnętrznej i jednorodnej polityki energetycznej.
en For this reason, liberalization must be analyzed and approached differently from case to case, focusing on improving interoperability and cooperation in transborder sectors, as well as by reexamining priorities within the instruments of financing investments in special infrastructures.
pl Dlatego też liberalizacja musi być przeanalizowana i należy do niej podejść w oparciu o konkretne okoliczności, skupiając się na poprawie interoperacyjności i współpracy w sektorach transgranicznych, a także poprzez ponowne zbadanie priorytetów w ramach instrumentów finansowania inwestycji w specjalną infrastrukturę.
en Another important issue, especially for the Liberal Group, is freedom of speech.
pl Kolejną ważną sprawą, zwłaszcza dla Grupy Liberalnej, jest wolność słowa.
en in writing. - (DA) The Danish Liberal Party is opposed to paragraph 112.
pl na piśmie - (DA) Duńska Partia Liberalna jest przeciwna ustępowi 112.
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ February ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ with a view to extending the list of products originating in Romania which have been liberalized at Community level, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ w celu rozszerzenia wykazu produktów pochodzących z Rumunii, objętych liberalizacją na poziomie wspólnotowym, w szczególności jego art. ‧ [‧]
en Following the remarks I have heard here, I think that this compromise is actually even better than I had thought, for the simple reason - and this I address particularly to my fellow Members from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe and my fellow Member from the Dutch Christian Democratic Appeal (CDA) - that creating a transitional arrangement does not mean that we wish to throttle the internal market - if I may use that expression - or businesses.
pl Po uwagach, które tu usłyszałem, sądzę, że kompromis ten jest nawet lepszy niż sądziłem z jednego prostego powodu - zwracam się tu w szczególności do kolegów posłów z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy oraz kolegi posła z duńskiej partii chrześcijańsko-demokratycznej (CDA) - mianowicie, że tworzenie przejściowego rozwiązania nie oznacza, że zamierzamy dławić rynek wewnętrzny - jeśli mogę użyć takiego wyrażenia - czy przedsiębiorstwa.
en I actually helped convince the Council to ban the Uighur East Turkestan Liberation Front three years ago.
pl W rzeczywistości trzy lata temu pomogłem przekonać Radę, aby uznała za nielegalny Ujgurski Front Wyzwolenia Wschodniego Turkiestanu.
en The political image of Civic Platform as liberal - conservative party
pl Wizerunek polityczny Platformy Obywatelskiej jako partii konserwatywno-liberalnej
en When the occasion of the 50th anniversary celebrations of Chinese rule in Tibet is used to espouse a view of a liberation of the Himalaya region, it is a little bit rich!
pl To prawdziwy skandal, że uroczystości pięćdziesięciolecia chińskich rządów w Tybecie wykorzystuje się jako okazję do mówienia o wyzwoleniu regionu Himalajów!
en Services supplied by authors, artists, performers, lawyers and other members of the liberal professions, other than the medical and paramedical professions, in so far as these are not services specified in Annex B to the second Council Directive of ‧ April
pl Usługi świadczone przez autorów, artystów, wykonawców, prawników i członków innych wolnych zawodów, z wyjątkiem zawodów medycznych i paramedycznych, o ile nie zaliczają się one do usług w rozumieniu załącznika B do drugiej dyrektywy Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r
en Whereas it is desirable that the Council adopt further measures of liberalization including cobotage in respect of market access and capacity sharing by ‧ June
pl pożądane jest, aby do dnia ‧ czerwca ‧ r. Rada przyjęła dalsze środki liberalizujące, w tym do kabotażu w odniesieniu do dostępu do rynku i podziału zdolności przewozowych
en Periphery in the centre of Berlin. Contemporary communitas as a temporary form of liberation from normative society.
pl Peryferia w centrum Berlina. Wpółczesna communitas jako przejściowa forma uwolnienia z normatywnego społeczeństwa.
en on behalf of the PSE Group. - Madam President, we regret the recent clashes between the national defence forces and the National Liberation Front in Burundi.
pl w imieniu grupy PSE. - Pani przewodnicząca! Wyrażamy ubolewanie z powodu ostatnich starć między narodowymi siłami zbrojnymi a Narodowym Frontem Wyzwolenia Burundi.
en Whereas Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on fares for scheduled air services and Regulation (EEC) No ‧ concerning access to the market and the sharing of passenger capacity provide for further liberalization of the tariff system within the Community
pl rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie taryf za regularne usługi lotnicze‧ i rozporządzenie (EWG) nr ‧ w sprawie dostępu przewoźników lotniczych do regularnych usług lotniczych na trasach wewnątrzwspólnotowych i podziału między przewoźników lotniczych zdolności przewozów pasażerskich w zakresie regularnych usług lotniczych między Państwami Członkowskimi stanowią o dalszej liberalizacji systemu taryfowego w ramach Wspólnoty
en Civic Platform as a creator of liberal values
pl Platforma Obywatelska jako kreator wartości liberalnych
en And we will let them to liberate their energies, thanks to Kyla
pl I zdają sobie sprawę z błedu jaki popełnili dzięki Kayli
en Thursday, 27 January, will mark the 66th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau German Nazi concentration and extermination camp.
pl Dnia 27 stycznia mija 66. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
en To the extent that they are regulated, this Directive includes also liberal professions, which are, according to this Directive, those practised on the basis of relevant professional qualifications in a personal, responsible and professionally independent capacity by those providing intellectual and conceptual services in the interest of the client and the public
pl W zakresie, w jakim są one regulowane, niniejsza dyrektywa dotyczy również wolnych zawodów, do których, zgodnie z niniejszą dyrektywą, należą zawody wykonywane osobiście na podstawie odpowiednich kwalifikacji zawodowych w sposób odpowiedzialny i zawodowo niezależny przez osoby świadczące usługi intelektualne i koncepcyjne w interesie klienta i w interesie publicznym
en Chinese People's Liberation Army and its perception by U.S. experts.
pl Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza i jej postrzeganie przez ekspertów z USA.
en Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
pl Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
en The Parliament and the Commission were divided about having to regulate the prohibition of discrimination in a comprehensive directive, and in accordance with the social-liberal viewpoint we ultimately failed to classify the groups that are discriminated against.
pl Opinie Parlamentu i Komisji na temat uregulowania zakazu dyskryminacji w kompleksowej dyrektywie były podzielone i zgodnie z socjalistyczno-liberalnym punktem widzenia nie sklasyfikowaliśmy ostatecznie grup, które są dyskryminowane.
en I believe the PPE Group and the Liberal Group, Mr Watson, have a particular responsibility for the watering down of the report that we will be voting on tomorrow.
pl Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.
en What does liberation theology have to do...?
pl Co teoIogia wyzwoIenia ma...?
en VYVYAN) Liberal!
pl VYVYAN) liberał!
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 7260 zdań frazy liberal arts.Znalezione w 8,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.