Przykładowe zdania z "liberal arts", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE
pl Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu
en The underhand voting we have seen today from liberals, communists and some socialists in the adoption of our budget has blocked such an assurance.
pl Dzisiejsze perfidne głosowanie liberałów, komunistów i niektórych socjalistów w sprawie przyjęcia budżetu pozbawiło nas takiego zabezpieczenia.
en by Mr Weber and Mr Daul, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, Mrs Roure, on behalf of the Socialist Group in the European Parliament, Mr Alvaro, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, and Mrs Muscardini and Mrs Angelilli, on behalf of the Union for Europe of the Nations Group, to the Commission on the fight against terrorism (B6-0313/2007).
pl Manfreda Webera i Josepha Daula, w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, Martine Roure, w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Alexandra Alvaro, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, i Cristiny Muscardini oraz Robery Angelilli, w imieniu Grupy Unii na rzecz Europy Narodów, do Rady na temat walki z terroryzmem (B6-0313/2007).
en Killing is liberating
pl Zabijanie jest wyzwalające
en Popular Front for the Liberation of Palestine General Command, (a.k.a. PFLP General Command
pl Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne, (vel PFLP-Dowództwo Generalne, vel PFLP-GC
en On behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I would like to thank Mrs Jędrzejewska for her expert management of the vote on the budget.
pl W imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy chciałabym podziękować pani poseł Jędrzejewskiej za fachowe kierowanie głosowaniem nad budżetem.
en considering the presence of foreign armed groups, including the ex-Rwandan Armed Forces (ex-FAR)/Interahamwe (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR)), which continue to commit, with impunity, atrocities such as murder, rape, torture and raids, thereby forcing civilians to become displaced to the east of the DRC and in the neighbouring countries, which constitutes a threat to the security, stability and development of the country
pl mając na uwadze obecność zagranicznych grup zbrojnych, w tym sił zbrojnych związanych z byłymi władzami rwandyjskimi (ex-FAR)/Interahamwe (Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (FDLR)), które nadal bezkarnie dopuszczają się takich okrutnych zbrodni, jak morderstwa, gwałty, tortury i napady, przez co zmuszają ludność cywilną do przesiedlenia się do zachodniej części DRK i krajów sąsiadujących, co z kolei zagraża bezpieczeństwu, stabilności i rozwojowi tego kraju
en In addition, information on where textiles, shoes, glass, jewellery or pharmaceutical products are produced is not classified information, nor does it constitute protectionism or a barrier to free trade, as liberals are labelling it.
pl Ponadto informacje o tym gdzie tekstylia, szkło, biżuteria lub produkty farmaceutyczne są produkowane, nie jest informacją tajną, nie jest przejawem protekcjonizmu ani nie stanowi bariery w wolnym handlu, jak ją opisują liberałowie.
en We witnessed this in Strasbourg a week ago, when various extremists from the European political scene raised the slogan of referendum, something that is of value in itself, against the European Treaty, and thus in fact against the European system of liberal democracy.
pl Byliśmy tego świadkami, tydzień temu w Strasburgu, kiedy różnego rodzaju ekstremiści z europejskiej sceny politycznej wznosili hasła referendum, które samo w sobie jest czymś wartościowym, przeciwko traktatowi europejskiemu, a tak naprawdę przeciwko europejskiemu systemowi demokracji liberalnej.
en But you stayed away.After you had so liberally Paid for all information
pl Ale pan się trzymał z dala, po tym jak zapłacił pan tak bajońską sumę za informację
en Last May a sweeping majority of Hungarian citizens voted against this social-liberal government and, in a landslide election unprecedented in Europe, voted into power a Fidesz-Social Democrat government.
pl W maju ubiegłego roku zdecydowana większość obywateli węgierskich zagłosowała przeciw temu socjalliberalnemu rządowi i przytłaczającą większością głosów, co jest zjawiskiem bezprecedensowym w Europie, przekazała w wyborach władzę partii Fidesz czyli chrześcijańskim demokratom.
en Standards related to the provision of professional services, such as rules of admission to a liberal profession, are not covered by these guidelines
pl Niniejsze wytyczne nie dotyczą norm związanych ze świadczeniem usług w ramach wykonywania zawodu, takich jak zasady wykonywania wolnych zawodów
en Describe contingency plans in the event of an unintentional, accidental or unauthorised liberation of the organisms from rearing and hatchery facilities or an accidental or unexpected expansion of the range of colonisation after release
pl Opis planów awaryjnych w przypadku niezamierzonego, przypadkowego lub nielegalnego uwolnienia organizmów ze środowiska hodowlanego lub wylęgarni lub też przypadkowego lub niespodziewanego zwiększenia zasięgu kolonizacji po wypuszczeniu
en Welcomes the growing recognition that market opening must be carefully sequenced and stresses that this entails the right of developing countries to design the pace and directions of trade liberalization on the basis of their development goals
pl przyjmuje z zadowoleniem rosnące przekonanie, że otwarcie rynków musi być ostrożnie stopniowane i podkreśla jednak, że zakłada ono prawo przysługujące krajom rozwijającym się do określenia rytmu i kierunków, jakie przyjmie liberalizacja handlu w oparciu o ich cele rozwoju
en Neither this, nor any other type of sanction, had been imposed between 2002 and 2010 when the socialist and liberal regime in Hungary violently broke up every single protest, summarily imprisoned hundreds of people, fired bullets into people's eyes and caused severe injuries.
pl Ani taka, ani żadna inna sankcja nie została zastosowana w okresie od 2002 do 2010 roku, kiedy to w czasie socjalistycznych i liberalnych rządów na Węgrzech bezwzględnie tłumiono każdy protest, osadzano w więzieniach setki osób, strzelano z broni palnej do ludzi, którzy odnosili poważne obrażenia.
en I would like to mention three things that I believe have been a success for the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the report on which I worked, namely, the report on governance and partnership in the Single Market.
pl Pragnę wspomnieć o trzech obszarach, w których moim zdaniem Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy odniosła sukces w przypadku sprawozdania w sprawie ładu i partnerstwa na jednolitym rynku, nad którym pracowałem.
en whereas in February ‧ a rebellion, led by the Sudanese Liberation Army (SLA) and the Justice and Equality Movement (JEM), began in Darfur against the government and, as a counter-measure, the government started to arm civilians from certain nomadic tribes and to use air strikes; whereas fighting, including attacks on civilians and indiscriminate bombing, resulted in at least ‧ killings, more than one million internally displaced people (IDP) within the Sudan and more than ‧ refugees in Chad
pl mając na uwadze powstanie przeciwko rządowi wywołane przez Armię Wyzwolenia Sudanu (SLA) i Ruch Sprawiedliwości i Równości (JEM), które rozpoczęło się w Darfurze w lutym ‧ r., dla zapobieżenia któremu rząd podjął zbrojenie cywilnej ludności z niektórych plemion nomadów oraz rozpoczął naloty; mając na uwadze walki, w tym ataki na cywilów oraz masowe bombardowania, których rezultatem było co najmniej ‧ tys. zabitych, ponad milion osób zmuszonych do zmiany miejsca pobytu w granicach kraju (IDP), a także ponad ‧ tys. uchodźców w Czadzie
en I should therefore like to extend my warmest thanks to Marietta Giannakou for the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Ivo Vajgl for the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Hélène Flautre, and the rapporteurs for the opinions of the Committee on International Trade, Mrs De Sarnez, and the Committee on Industry, Research and Energy, Mrs Tzavela.
pl Chciałbym zatem serdecznie podziękować pani poseł Marietcie Giannakou z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), panu posłowi Ivowi Vajglowi z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, pani poseł Hélène Flautre oraz sprawozdawczyniom komisji opiniodawczej Komisji Handlu Międzynarodowego, pani poseł Marielli De Sarnez, a także Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, pani poseł Niki Tzaveli.
en Urges the government of Uzbekistan to take tangible steps towards the abolition of the death penalty following the positive commitment to do so, such as introducing a moratorium on death sentences and executions; welcomes amendments to the Criminal Codes for outlawing torture and ill-treatment in custody and prosecuting their use made in ‧; calls on Uzbekistan genuinely to implement these changes and to liberate any remaining political prisoners; insists on the creation of an independent judiciary; welcomes the recent undertaking by the government to carry out major reforms including strengthening the independence of the judiciary and ending press censorship
pl wzywa rząd Uzbekistanu do podjęcia, w następstwie zdecydowanego zobowiązania się do zniesienia kary śmierci, konkretnych kroków w tym kierunku, takich jak wprowadzenie moratorium na wyroki śmierci i egzekucje; z zadowoleniem przyjmuje dokonane w ‧ roku zmiany w Kodeksie Karnym wprowadzające zakaz stosowania tortur i złego traktowania osób pozbawionych wolności oraz wprowadzające ściganie ich stosowania; wzywa Uzbekistan do wprowadzenia tych zmian i do uwolnienia więźniów politycznych; wzywa do utworzenia niezawisłego sądownictwa; z zadowoleniem przyjmuje niedawne zobowiązanie podjęte przez rząd, dotyczące przeprowadzenia istotnych reform, łącznie ze wzmocnieniem niezależności sądownictwa i położeniem kresu cenzurze prasy
en Palestine Liberation Front (PLF
pl Palestyński Front Wyzwolenia (PLF
en This is about politics, and I am proud that yesterday evening we made progress regarding renewable energies with the Liberals, Social Democrats and, albeit very hesitant, Conservatives.
pl Cała rzecz jest kwestią polityki i jestem dumny, że wczoraj wieczorem wspólnie z liberałami, socjaldemokratami i - pomimo ich dużej rezerwy - z konserwatystami osiągnęliśmy postęp w zakresie energii odnawialnej.
en whereas in February ‧ a rebellion, led by the Sudanese Liberation Army (SLA) and the Justice and Equality Movement (JEM), began in Darfur
pl mając na uwadze, że w lutym ‧ r. w Sudanie wybuchła rebelia pod przewodnictwem Ruchu Wyzwolenia Sudanu (SLA) i Ruchu Równości i sprawiedliwości (JEM
en Polish Political Liberalism: Liberal Ideas and Parties on The Polish Political Scene After 1989.
pl Polski liberalizm polityczny: Idee i ugrupowania liberalne na polskiej scenie politycznej po 1989 r.
en Mr President, ladies and gentlemen, the fall of President Mubarak has paved the way for democracy, but it is also a tremendous opportunity to liberate the Egyptian people.
pl Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Upadek prezydenta Mubaraka utorował drogę dla demokracji, ale stwarza też ogromną szansę wyzwolenia narodu egipskiego.
en The main thrust of Italy’s argument in favour of the tariff is that energy intensive companies in other Member States can also benefit from reduced energy prices and the tariff is required as a transitional measure to avoid delocalization outside the EU pending the full liberalization of the energy market and the improvement of infrastructure
pl Argumentacja władz opiera się przede wszystkim na tezie, zgodnie z którą przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w innych państwach członkowskich również mogą być beneficjentami obniżonych cen energii i taryfa jest niezbędnym środkiem przejściowym pozwalającym na uniknięcie przeniesienia produkcji poza granice UE w wyniku pełnej liberalizacji rynku energii i poprawy infrastruktury
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 7260 zdań frazy liberal arts.Znalezione w 8,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.