Przykładowe zdania z "liberal arts", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Subject: Collaboration by the Commission with the international community for liberation of the political prisoners in Uzbekistan
pl Dotyczy: współpracy Komisji ze wspólnotą międzynarodową na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Uzbekistanie
en After the Liberation, Flame and Citron received a grand funeral
pl Po wyzwoleniu, Flame i Citron zostali pochowani z wielkimi honorami
en He' s a weak limp- wristed liberal and you gotta toss him out with the other garbage
pl On jest słaby zbyt liberalnyMusisz go wyrzucić razem z innymi śmieciami
en Liberating the potential of European entrepreneurs will be of great importance for economic growth and employment. This applies particularly to small and medium-sized enterprises, which generate over two thirds of the Union's GNP.
pl Duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia będzie miało uwolnienie potencjału, jaki tkwi w przedsiębiorczości Europejczyków, szczególnie chodzi tu o małe i średnie firmy, które generują ponad 2/3 produktu krajowego brutto Unii.
en I would also like to remind our liberal fellow Members, and, in particular, Mr Rohde, that the reason he was in favour of free trade was because of its devastating effects, since he maintained that the fact that the British bourgeoisie was driven by dishonourable interests was of little consequence: Indian society needed to be destroyed in order to precipitate the dawn of the global revolution.
pl Chciałbym też przypomnieć naszym kolegom liberałom, przede wszystkim panu posłowi Rohde, że powodem, dla którego Marks opowiadał się za wolnym handlem były jego zatrważające skutki, uważał, że niechlubne interesy brytyjskiej burżuazji stojące u podstaw tej decyzji nie miały wielkiego znaczenia: społeczeństwo hinduskie trzeba było zniszczyć żeby wywołać jutrzenkę globalnej rewolucji.
en We obviously should condemn and demand liberation, impose sanctions and consider suspension but, if we do not go beyond this verbal condemnation and moral support, there will be no fruit from this action.
pl Oczywiście powinniśmy wyrażać potępienie, domagać się uwolnienia, nałożyć sankcje i rozważyć zawieszenie, lecz jeśli nie wykroczymy poza te słowa potępienia i wsparcia moralnego, wszystko to będzie na nic.
en The episode deals with liberating a concentration camp
pl Epizod ten przedstawia historię wyzwolenia obozu koncentracyjnego
en As a Liberal, I can also agree with this, of course.
pl Jako liberał mogę oczywiście także się z tym zgodzić.
en We will have to insist on the liberation of the arrested prisoners and a thorough investigation of the events.
pl Będziemy musieli nalegać na zwolnienie więźniów oraz szczegółowe śledztwo w sprawie tych wydarzeń.
en I believe the PPE Group and the Liberal Group, Mr Watson, have a particular responsibility for the watering down of the report that we will be voting on tomorrow.
pl Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.
en I do so also as a former member of the Lower House of the Dutch parliament and Deputy President of Liberal International, as I aim to see European politics, national politics and international politics as one.
pl Czynię to także jako były poseł do niższej izby holenderskiego parlamentu oraz wiceprzewodniczący Międzynarodówki Liberalnej, gdyż moim celem jest postrzeganie polityki europejskiej, polityki poszczególnych krajów oraz polityki międzynarodowej jako jedno.
en It was written following the raw material crises of 2007 and 2008 and following the farming crisis of 2009, which taught us that liberalism is not the solution for agriculture.
pl Sprawozdanie sporządzono po okresie kryzysów surowcowych w 2007 i 2008 roku oraz po kryzysie rolniczym w 2009 roku, które nas nauczyły, że liberalizm to nie jest rozwiązanie dla rolnictwa.
en Even the coalition government in the UK, which includes the Liberal Democrats, is opposed to these changes.
pl Nawet koalicyjny rząd Wielkiej Brytanii, współtworzony przez Liberalnych Demokratów, jest przeciwny tym zmianom.
en In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization
pl Dążąc do realizacji celów niniejszego Układu Członkowie będą przystępowali do kolejnych rund negocjacji, rozpoczynając je nie później niż w ciągu pięciu lat począwszy od wejścia w życie Porozumienia WTO, a następnie okresowo w celu osiągnięcia coraz wyższego poziomu liberalizacji
en But, these objections aside, Liberals and Democrats are pleased to show support for this Union for the Mediterranean, with one important caveat: pragmatic cooperation on economic issues must not be a substitute for promoting peace in the Middle East through the common foreign and security policy envisaged in the Lisbon Treaty.
pl Jednak niezależnie od tych obiekcji, Liberałowie i Demokraci z przyjemnością wyrażają poparcie dla Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, z jednym istotnym zastrzeżeniem: pragmatyczna współpraca w sprawach gospodarki nie może zastąpić promowania pokoju na Bliskim Wschodzie poprzez wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa przewidzianą w traktacie lizbońskim.
en having regard to its resolution of ‧ April ‧ on scale fees and compulsory tariffs for certain liberal professions, in particular lawyers, and on the particular role and position of the liberal professions in modern society
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wiążących honorariów dla przedstawicieli niektórych wolnych zawodów, w szczególności adwokatów, oraz szczególnej roli i pozycji wolnych zawodów w nowoczesnym społeczeństwie
en meeting at Brussels on ‧ February ‧ for the signature of the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, hereinafter referred to as
pl zebrani w Brukseli dnia ‧ lutego ‧ roku w celu podpisania Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, zwanego dalej
en Notwithstanding paragraph ‧ and for the period during which Turkey applies the degree of consolidated liberalization fixed at ‧ % in accordance with Article ‧ and, the following rules shall be applicable
pl Nie naruszając postanowień ustępu ‧ oraz w okresie, w którym Turcja stosuje poziom ujednoliconej liberalizacji, ustalony stosownie do artykułu ‧ ustęp ‧ i ‧ na ‧ %, stosuje się następujące zasady
en In the European elections on 4 June, voters of Greek origin in London should remember that the Conservative, Labour, Liberal Democrat and Green Parties all enthusiastically support Turkish entry.
pl W wyborach europejskich 4 czerwca wyborcy pochodzenia greckiego w Londynie powinni pamiętać, że partia konserwatywna, partia pracy, liberalni demokraci i zieloni entuzjastycznie popierają wejście Turcji do UE.
en The state, the individual good, and the common good in selected liberal and Christian doctrines
pl Państwo wobec dobra jednostki i dobra wspólnego w wybranych koncepcjach liberalnych i chrześcijańskich.
en Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, (a.k.a. PFLP-General Command, a.k.a. PFLP-GC
pl Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne, (alias PFLP-Dowództwo Generalne, alias PFLP-GC
en That goes for the Socialist Group and I will let the Liberals answer for themselves, for I understand they did not stand up at the Conference of Presidents and allow us to have a resolution before us.
pl To, co powiedziałem dotyczy grupy Socjalistów, a Liberałom pozwolę mówić za siebie, ponieważ nie zabrali głosu na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących i wobec tego nie mamy rezolucji przed sobą.
en I caution you: if you want to force the Commission into the Liberal and PPE-DE corner, if you create an impression that it is a Liberal/PPE-DE Commission, then you are making a mistake because you are portraying this Commission in ideological terms.
pl Ostrzegam państwa: jeśli chcecie zepchnąć Komisję do liberalnego i ludowo-demokratycznego narożnika, jeśli tworzycie wrażenie, że ta Komisja sprzyja poglądom grupy liberałów i PPE-DE, popełniacie błąd, ponieważ nadajecie Komisji wymiar ideologiczny.
en R ‧ Contact with acids liberates very toxic gas
pl R ‧ W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy
en I cannot forget the Liberal Democrat leader Graham Watson's comment that Osama bin Laden had done more for the process of European integration than anyone since Jacques Delors!
pl Wciąż pamiętam komentarz lidera Liberalnych Demokratów Grahama Watsona, że Osama bin Laden zrobił więcej dla procesu integracji europejskiej niż ktokolwiek po Jacques'u Delors!
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 7260 zdań frazy liberal arts.Znalezione w 6,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.