Przykładowe zdania z "liberal arts", pamięć tłumaczeniowa

add example
en in writing. - (DA) We members of the Danish Liberal Party (Venstre) in the European Parliament have voted to reject Amendment 8 by Mr Schlyter and Mr Jens-Peter Bonde of the Independence and Democracy Group.
pl na piśmie. - (DA) My, członkowie Duńskiej Partii Liberalnej (Venstre) w Parlamencie Europejskim głosowaliśmy za odrzuceniem poprawki 8 zgłoszonej przez pana posła Schlytera i pana posła Jens-Petera Bonde z Grupy Niepodległość/Demokracja.
en The dramatic crisis on the international financial markets and the shifts that it has caused are a challenge to the liberal economic order.
pl Dramatyczny kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych i spowodowane nim zmiany stanowią wyzwanie dla liberalnego porządku gospodarczego.
en The liberation of political prisoners does not essentially alter anything.
pl Wypuszczenie więźniów politycznych, jeszcze niczego w istocie nie zmienia.
en First, it will enable the yard to produce larger sections on shore and thus liberate it from its dependency on the natural conditions on the river Danube
pl Po pierwsze, umożliwi stoczni produkować większe sekcje na brzegu, a zatem produkcja w przedsiębiorstwie stoczniowym nie będzie już uzależniona od warunków naturalnych na rzece Dunaj
en It is not the case that the Liberals and the Conservatives did not want to include this.
pl Nie jest tak, że liberałowie i konserwatyści nie chcieli uwzględnić tej kwestii.
en Whereas it is desirable that the Council adopt further measures of liberalization including cobotage in respect of market access and capacity sharing by ‧ June
pl pożądane jest, aby do dnia ‧ czerwca ‧ r. Rada przyjęła dalsze środki liberalizujące, w tym do kabotażu w odniesieniu do dostępu do rynku i podziału zdolności przewozowych
en The Danish Liberal Party voted against Amendment 3 in the Fernandes report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2012.
pl Duńska Partia Liberalna głosowała za odrzuceniem poprawki 3 w sprawozdaniu pana posła Fernandesa w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012.
en In light of this, the German Liberal Party (FDP) in the European Parliament will abstain.
pl W związku z powyższym niemiecka partia liberalna (FDP) w Parlamencie Europejskim wstrzyma się od głosu.
en Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP
pl Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP
en The object of GONAL-f therapy is to develop a single mature Graafian follicle from which the ovum will be liberated after the administration of hCG
pl Celem leczenia preparatem GONAL-f jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa
en For example, one of the key points that I consider important to emphasise is the Tokyo appeal on the need for both sides, namely the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) and the government, to understand that a cease-fire must be agreed to allow humanitarian aid to get through and for the wounded and ill to be evacuated.
pl Jedną z najważniejszych spraw, które moim zdaniem należałoby podkreślić, jest apel tokijski wzywający obie strony, to jest LTTE (Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu) i rząd do zawieszenia broni, aby umożliwić dotarcie pomocy humanitarnej i ewakuację chorych i rannych.
en That' s a cure for bleeding- heart liberals
pl To jest kuracja dla liberałów.- Tak
en Portraying the image of a liberated woman (on the basis of selected articles from the British press)
pl Obraz kobiety wyzwolonej (na podstawie wybranych artykułów z prasy brytyjskiej)
en Capital account liberalization - positive and negative aspects of the abolition of restrictions
pl Liberalizacja obrotów kapitałowych – pozytywne i negatywne aspekty zniesienia ograniczeń
en whereas this security is to be liberated when the operator has respected all his undertakings
pl zabezpieczenie to zostanie zwolnione, gdy podmiot gospodarczy wypełni wszystkie swoje zobowiązania
en However, I did not vote for the resolution signed by the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, the Group of the Greens/European Free Alliance and the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left because I feel that the measures being proposed are excessive if we consider similar laws in other Member States, but which have not been sanctioned publicly.
pl Jednakże nie głosowałem za przyjęciem rezolucji podpisanej przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Grupę Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego oraz Konfederacyjną Grupę Zjednoczonej Lewicy Europejskiej i Nordyckiej Zielonej Lewicy, ponieważ uważam, iż proponowane działania są nadmierne, jeżeli rozważymy podobne ustawy w innych państwach członkowskich, które nie zostały jednakże publicznie usankcjonowane.
en The European Economic Community will strive for an increasing liberalization of imports from the People
pl Europejska Wspólnota Gospodarcza będzie dążyć do zwiększania liberalizacji przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej
en If I had to respond to the reference as to whether Europe should be more liberal or more socialist, I would attempt one more joke and say that I propose a compromise of a liberal-conservative Europe, but that really is my last joke.
pl Gdybym miał odpowiedzieć, czy Europa powinna być bardziej liberalna czy socjalistyczna, posłużyłbym się raz jeszcze żartem i zaproponował kompromis w postaci Europy liberalno-konserwatywnej, ale to już mój naprawdę ostatni dowcip.
en " Hungary was liberated
pl " Węgry wyzwoIono
en Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE
pl Tamilskie Tygrysy (Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu, LTTE
en in place of Mr John LIBER
pl na miejsce pana Johna LIBERA
en Reiterates its support for the demand that those known to have participated in the massacre of Bangladeshi citizens and other war crimes during the Bangladeshi liberation war of ‧ be brought to trial
pl ponawia swoje żądanie, aby doprowadzono do procesu osób uczestniczących w masakrze obywateli Bangladeszu oraz w innych zbrodniach wojennych mających miejsce w czasie wojny wyzwoleńczej w Bangladeszu w ‧ r
en They shall grant each other the highest degree of liberalization of imports and exports which they generally apply third countries and they agree to examine ways and means of progressively eliminating barriers to trade between them, notably non-tariff barriers, taking account of the work already done in this connection by international organizations
pl W tym celu przyznają sobie wzajemnie najwyższy stopień liberalizacji w przywozie i wywozie, jaki zwykle stosują wobec państw trzecich, i postanawiają zbadać sposoby i środki stopniowego zniesienia przeszkód w handlu między nimi, głównie barier pozataryfowych, uwzględniając prace wykonane już w tym zakresie przez organizacje międzynarodowe
en Mr President, in keeping with the vision on enlargement, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe supports the immediate commencement of negotiations.
pl Panie Przewodniczący! Kierując się wizją rozszerzenia, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy popiera natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji.
en Import documents may be used only for such time as arrangements for imports remain liberalized in respect of the transactions concerned
pl Dokumenty przywozowe mogą być stosowane tylko w takim okresie, w którym uzgodnienia dotyczące przywozu podlegają liberalizacji w odniesieniu do danych transakcji
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 7260 zdań frazy liberal arts.Znalezione w 3,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.