wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • koniec końców   
  • w końcu   
  • wreszcie   
  • wreszcie, na koniec   

Pozostałe znaczenia:

 
na koniec
 
(discourse marker) Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation.
 
sequence
 
(sequence) Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions.

Przykładowe zdania z "lastly", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Lastly, the Commission considers that, contrary to what is claimed by the French authorities, the rule on limitation periods does not apply in the case in point
pl Komisja stwierdza wreszcie, że przeciwnie do oświadczenia władz francuskich zasada przedawnienia nie ma zastosowania w analizowanym przypadku. EDF oczywiście utworzyło rezerwy księgowe przez zwolnienie z podatku w latach ‧–
en Lastly, discussions between the CC-SICA and the EESC should start immediately on the membership, duties and methods of the future joint consultative committee, the institutional advisory body that will monitor the upcoming Association Agreement
pl Wreszcie należy rozpocząć rozmowy między CC-SICA a EKES-em na temat składu, funkcji i zasad działania przyszłego Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego, który ma być instytucjonalnym organem konsultacyjnym przyszłego układu o stowarzyszeniu
en Lastly, as regards the finance industry, new stress tests will not create greater security, any more than they will in the nuclear industry, if I may be so bold.
pl I na koniec, jeśli mogę sobie pozwolić na tak odważne stwierdzenie, uważam, że nowe testy warunków skrajnych nie zapewnią w przemyśle finansowym większego bezpieczeństwa niż mogą zapewnić w przemyśle jądrowym.
en Lastly, there are the family carers, the largest single group of health workers who labour day and night without pay in the health sphere.
pl No i jest także personel świadczący opiekę rodzinną, największa jednostkowa grupa pracowników służby zdrowia, którzy pracują w sferze opieki zdrowotnej dzień i noc bez należytego wynagrodzenia.
en Lastly, Poland stressed the fact that HSW had become more efficient in reducing exposure to exchange-rate risks, as it now sought to purchase materials in the same currency as that in which its sales were recorded in the accounts
pl Wreszcie, strona polska podkreśliła, że HSW zaczęła skuteczniej radzić sobie z ryzykiem zmian kursów wymiany, próbując kupować materiały w tej samej walucie, w której księgowana jest sprzedaż
en Lastly, I would like to talk about the issue of privacy and data protection, which is a major and important debate.
pl Na koniec pragnę poruszyć kwestię ochrony prywatności i ochrony danych, które stanowią zasadniczą i ważną debatę.
en Lastly, in order to give credibility to freight rail transport and indeed to other non-road modes of transport, the Committee again points out that it is time to translate intentions into action by reserving or allocating a larger share of appropriations for rail, sea and river infrastructures than they receive today, in particular in TEN-T project funding, and in funding granted to the new Member States, as well as the Balkans region
pl Wreszcie, aby dodać wiarygodności kolejowemu transportowi towarowemu, jak również i innym sposobom transportu alternatywnym wobec drogowego, Komitet ponownie stwierdza, iż nadszedł czas na przełożenie zamiarów na czyny poprzez zabezpieczenie, lub narzucenie, infrastrukturze kolejowej, morskiej i rzecznej większych niż obecnie środków, zwłaszcza w finansowaniu projektów RTE-T i tych, które zostały przyznane nowym Państwom Członkowskim i obszarowi Bałkanów
en Lastly, the annexes provide summary tables relating again to budget implementation in
pl Wreszcie w załącznikach zamieszczone są tabele zestawiające szczegółowe dane liczbowe odnoszące się do wykonania budżetu za ‧ r
en Lastly, the European Union continues to believe in the importance of increased delegation of responsibilities at international level.
pl I na koniec dodam, że Unia Europejska wciąż wierzy w znaczenie większego przekazywania obowiązków w większym zakresie na szczeblu międzynarodowym.
en Lastly, the carbon tax: I have some concerns about this, but at least we are debating these very important issues in this House and tomorrow we will take a vote on them.
pl I wreszcie podatek węglowy: miałam pewne obawy z nim związane, ale przynajmniej debatujemy na te tak ważne tematy w Parlamencie, a jutro poddamy je pod głosowanie.
en Lastly, the request to gradually replace hard copies of documents with computerised versions is intended to make the construction product market even more harmonised.
pl Wreszcie jeszcze większą harmonizację rynku wyrobów budowlanych ma zapewnić wniosek w sprawie stopniowego zastępowania wydruków dokumentów ich wersjami komputerowymi.
en And lastly, NERES provides for a further reduction in the uniform airport-use charge depending on the annual number of passengers
pl Program NERES przewiduje ponadto dodatkową obniżkę jednolitej opłaty z tytułu użytkowania portu lotniczego, uzależnioną od liczby pasażerów w ciągu roku
en Lastly, I feel that it is imperative to find solutions very quickly for opening crèches in cultural undertakings with hours adapted to rehearsal and performance times.
pl W końcu uważam, że konieczne jest bardzo szybkie znalezienie rozwiązań pozwalających na stworzenie w instytucjach kulturalnych żłobków, których godziny otwarcia byłyby dostosowane do harmonogramu prób i spektakli.
en Lastly, we ask the Commissioner to guarantee a more transparent market, along the lines of the concept of so-called reciprocity of rules, in order to facilitate the prospect of greater international convergence on the animal welfare standards applied by the European Union.
pl Wreszcie, zwracamy się do Pani Komisarz o zagwarantowanie większej przejrzystości rynku zgodnie z zasadą tak zwanej wzajemności przepisów, w celu poprawy perspektywy uzyskania większej zbieżności na szczeblu międzynarodowym, w zakresie norm dobrostanu zwierząt stosowanych przez Unię Europejską.
en Lastly, should the Member States discover any irregularities in toys, they must immediately notify the other countries of this information via RAPEX, the EU rapid alert system for dangerous consumer products.
pl Wreszcie, jeśli państwa członkowskie wykryją jakiekolwiek nieprawidłowości w zabawkach, natychmiast muszą notyfikować innym krajom informacje na ten temat poprzez RAPEX, wspólnotowy system szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach konsumenckich.
en Lastly, I would like to mention an area that is very important to me personally: the Stockholm Programme and, therefore, the area of freedom, security and justice.
pl Wreszcie chciałbym wspomnieć o sprawie, która dla mnie osobiście ma istotne znaczenie, a mianowicie o programie sztokholmskim, a zatem o przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
en Lastly, food aid and military aid are needed, too.
pl Na koniec - potrzebna jest też pomoc żywnościowa i wojskowa.
en Lastly, I am disappointed because I feel it is dishonest to tell people that this instrument will solve their daily congestion problem for ever.
pl Na koniec pragnę powiedzieć, że jestem rozczarowany, ponieważ uważam za nieuczciwe mówienie ludziom, że ten instrument na zawsze rozwiąże ich codzienne problemy z korkami.
en The plastic bag is washed with approximately ‧ ml of water (at ‧ to ‧ oC), which is then used to rinse the sieve and lastly added to the filtrate in the beaker
pl plastikową torebkę przepłukuje się w około ‧ ml wody (w temperaturze ‧–‧ oC), którą następnie przelewa się przez sito i na końcu dodaje do przesączu w zlewce
en Lastly, Decision No ‧/‧ of the ACP-EC Council of Ministers of ‧ December ‧ took an amount of €‧ million from the unallocated resources of the ‧th EDF (general reserve) and allocated it to regional cooperation under the ACP-EC Partnership Agreement
pl Ponadto w decyzji Rady AKP-WE nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. kwota ‧ mln EUR została przesunięta z nieprzydzielonych środków ‧. EFR (rezerwa ogólna) do środków na współpracę regionalną, prowadzoną na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE
en That is why I have endorsed the amendments by my political group, which are aimed at improving this resolution in order to strengthen the demands relating to development; to request that public services not be called into question in the negotiations on services; to request, in relation to industrial tariffs, that the need to take account of each country's development level and not to suddenly open these sectors up to competition be recognised; and, lastly, that special and differential treatment for certain types of production in the agricultural sector be preserved.
pl Właśnie dlatego poparłam zaproponowane przez moją grupę polityczną poprawki, których celem jest ulepszenie przedmiotowej rezolucji, co umożliwi uwypuklenie żądań dotyczących rozwoju; żądanie, aby usługi publiczne nie były poddawane w wątpliwość w trakcie negocjacji nad usługami; w przypadku taryf przemysłowych żądanie, aby uznano konieczność uwzględniania poziomu rozwoju każdego kraju i nie otwierano nagle tych branż na konkurencję; i w końcu aby zachowano specjalny i zróżnicowany sposób traktowania niektórych rodzajów produkcji w sektorze rolnym.
en To this end: every EU household must have access to broadband Internet at a competitive price by 2013; particular attention must be paid to rural areas, areas affected by industrial transition, and regions which suffer from severe and permanent natural or demographic handicaps, in particular the outermost regions; and, lastly, it is important to guarantee disabled end-users access at a level equivalent to that available to other end-users.
pl W tym celu niezbędne jest zapewnienie do 2013 roku każdemu gospodarstwu domowemu w Unii Europejskiej szerokopasmowego dostępu do Internetu po konkurencyjnej cenie; niezbędne jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby na obszarach wiejskich podlegających przemianom przemysłowym oraz w regionach borykających się z poważnymi lub trwałymi trudnościami naturalnymi lub demograficznymi, a zwłaszcza w regionach najbardziej oddalonych, i wreszcie niezbędne jest zagwarantowanie niepełnosprawnym odbiorcom końcowym dostępu na poziomie odpowiadającym poziomowi dostępu zapewnianemu innym odbiorcom końcowym.
en Lastly, under the existing partnership and cooperation agreement, we are proposing to set up a subcommittee dedicated to justice, freedom and security, and human rights and democracy.
pl Wreszcie, w ramach dotychczasowej umowy o partnerstwie i współpracy, proponujemy powołać podkomisję zajmującą się kwestiami sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, a także praw człowieka i demokracji.
en Lastly, we can also be pleased with the removal of the opt-out clause.
pl Ponadto możemy się również cieszyć z likwidacji klauzuli opt-out.
en Lastly, the Commission noted that the measure discriminates between Sicilian and non-Sicilian companies in so far as it prevents companies with their registered office in another Member State benefiting from the aid
pl Wreszcie Komisja uważa, że zaproponowana forma pomocy wprowadza dyskryminację pomiędzy przedsiębiorstwami sycylijskimi i niesycylijskimi, ponieważ uniemożliwia korzystanie z pomocy przedsiębiorstwom, których siedziba prawna znajduje się w innym państwie członkowskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1717 zdań frazy lastly.Znalezione w 1,937 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.