wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • koniec końców   
  • w końcu   
  • wreszcie   
  • wreszcie, na koniec   

Pozostałe znaczenia:

 
na koniec
 
(discourse marker) Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation.
 
sequence
 
(sequence) Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions.

Przykładowe zdania z "lastly", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Lastly, there is extensive trade between the Member States in the steel sector in which TŽ is a non-negligible player, so the aid is likely to affect trade between Member States
pl Ponadto handel między państwami członkowskimi w branży stalownictwa, w którym TŽ jest istotnym graczem, jest znaczny, więc pomoc zakłóci prawdopodobnie handel między państwami członkowskimi
en Lastly, I share the rapporteur's concern that none of the 26 recommendations made by the Internal Audit Service have been fully implemented by Eurojust.
pl Podzielam także zaniepokojenie sprawozdawczyni, że Eurojust nie zrealizował w pełni żadnego spośród 26 zaleceń przygotowanych przez służbę kontroli wewnętrznej.
en Annul the decision rejecting the claim of ‧ November ‧, if necessary and appropriate by not applying to this dispute, pursuant to Article ‧ EC, Article ‧ of the Staff Regulations, the rules [on sickness insurance] and, lastly, the alleged opinion of the Medical Council
pl stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku z dnia ‧ listopada ‧ r., ewentualnie i w razie potrzeby niezastosowanie do niniejszego sporu art. ‧ regulaminu pracowniczego na podstawie art. ‧ WE, przepisów i wreszcie błędnej opinii biegłego z zakresu medycyny
en Welcomes the fact, lastly, that the bodies working to defend the special status of the outermost regions have established and cemented an important partnership; points to the Commission's key role in that process, as reflected in the above-mentioned Communications on a stronger partnership for the outermost regions
pl z zadowoleniem przyjmuje ponadto ważny, wypracowany i ujednolicony w międzyczasie aspekt partnerstwa pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w obronę specyficznej sytuacji regionów peryferyjnych oraz podkreśla ważną rolę, jaką w tym procesie odegrała Komisja, czego dowodem są wyżej wspomniane komunikaty w sprawie wzmocnionego partnerstwa na rzecz regionów peryferyjnych
en Lastly, the European Parliament wants the Union to be a proactive force during the forthcoming NonProliferation Treaty review conference.
pl Wreszcie, Parlament Europejski chce, aby Unia odegrała czynną rolę w zbliżającej się konferencji na temat przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
en Lastly, the EESC draws attention to the need to ensure the compatibility of the present proposal with health safety rules, especially regarding the materials used in toys for children of less than ‧ months
pl Wreszcie EKES zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia zgodności aktualnego wniosku z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, w szczególności jeżeli chodzi o materiały stosowane do produkcji zabawek dla dzieci poniżej ‧ miesięcy
en Lastly, these measures affect trade between Member States as the investigated competitive activity is also carried out in several other Member States
pl Wreszcie, ponieważ analizowana działalność konkurencyjna prowadzona jest również w wielu innych państwach członkowskich, środki te wpływają na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi
en Luxembourg considered lastly that the competition-distorting effect and the effect on intra-Community trade associated with the compensation fund were no more than theoretical
pl Luksemburg uważa wreszcie, że skutek w postaci zakłócenia konkurencji i wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy związane z funduszem kompensacyjnym są czysto teoretyczne
en Lastly, the EESC feels that the GI scheme- seen as an opportunity for rural development- must meet consumers' growing ethical, social, environmental and other expectations
pl Kontynuując temat skuteczności, Komitet uważa wreszcie, że system oznaczeń geograficznych- pojmowany jako szansa na rozwój obszarów wiejskich- musi odpowiadać coraz większym oczekiwaniom konsumenta, także natury etycznej, społecznej czy ekologicznej
en Lastly, on the own-initiative reports, I think amendments to these reports should be discussed.
pl Na koniec chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem należałoby omówić poprawki w sprawie sprawozdań z własnej inicjatywy.
en Lastly, after Poland’s accession to the EU, Gdynia Shipyard received some aid that Poland deems to have been granted for purposes other than restructuring (Table ‧ below
pl Wreszcie po przystąpieniu Polski do UE Stocznia Gdynia otrzymała pewne środki pomocy, które Polska uznaje za udzielone na cele inne niż restrukturyzacja (zob. tabela ‧ poniżej
en And lastly, we have also missed an opportunity for improvement in terms of the measures aimed at harmonising work and family life, and clarifying the definition of the variations for self-employed workers.
pl No i wreszcie, nie skorzystaliśmy ze sposobności udoskonalenia środków mających na celu pogodzenie pracy z życiem rodzinnym oraz doprecyzowania definicji wariantów dla pracowników pracujących na własny rachunek.
en Lastly, the applicant submits that the Commission infringed Article ‧, and of Regulation No
pl w ostatniej kolejności naruszenie art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia nr
en Cégétel maintains, lastly, that the measures cannot be considered compatible within the meaning of the Guidelines
pl Cégétel na koniec utrzymuje, że środki nie mogą być uznane za zgodne w rozumieniu wytycznych
en Lastly, we have proposed to double the amount of funding, but not at the expense of agriculture or of the Structural Funds.
pl I wreszcie, zaproponowaliśmy podwojenie środków finansowych, ale nie kosztem rolnictwa i funduszy strukturalnych.
en Lastly, employees' and some subcontractors' representatives pointed to the harmful social impact which the failure of the company would inevitably have on direct and indirect employment
pl Poza tym różni przedstawiciele pracowników i podwykonawców podkreślają szkodliwe skutki społeczne, jakie z pewnością wywołałoby zniknięcie przedsiębiorstwa na zatrudnienie bezpośrednie i pośrednie
en Lastly, as regards the possibility that the State might renounce its claim (which would be the case if the loans were not to be reimbursed), the Court confirmed that it was a general principle of Italian public administration that claims could not be abandoned
pl Wreszcie, co do możliwości rezygnacji państwa z należności (co miałoby miejsce w przypadku, gdyby pożyczki nie zostały spłacone), Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że według ogólnej zasady włoskiej administracji publicznej nie jest możliwa rezygnacja z należności
en Lastly, the decision to repeal the various directives responds perfectly to the need for greater simplification, which is particularly keenly felt in all sectors..
pl I sprawa ostatnia, choć nie mniej ważna, to fakt, że decyzja o uchyleniu różnych dyrektyw doskonale pokrywa się z potrzebą wprowadzenia uproszczeń, tak bardzo oczekiwanych we wszystkich sektorach.
en whereas provision should lastly be made for the administrative notifications needed to ensure satisfactory monitoring of the system as applied
pl należy także ustanowić przepisy dotyczące informacji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego monitorowania zastosowania systemu
en Lastly, compensatory measures must be adopted to mitigate the distortive effect of the aid
pl Co więcej, w celu zrównoważenia zakłócającego efektu pomocy należy przyjąć środki wyrównawcze
en Lastly, what actions do you intend to take to improve the supervision established by the Member States?
pl Wreszcie, jakie działania ma Pan zamiar podjąć w celu usprawnienia nadzoru ze strony państw członkowskich?
en Lastly, the third matter concerns the operation of combat groups - the question needs to be asked as to whether, today, they give added value.
pl I wreszcie sprawa trzecia dotyczy funkcjonowania grup bojowych - trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dają one dzisiaj wartość dodaną.
en Lastly, he ordered that the assembly should be held in the Campus Martius, and that all who were of age to serve should come there armed.
pl rozkazał w końcu, by zgromadzenie odbywało się na Polu Marsowym i by wszyscy, będący w wieku służby wojskowej, stawiali się tam zbrojnie.
en Lastly, the measure must be specific or selective in that it favours certain undertakings or the production of certain goods
pl Wreszcie, środek musi być szczegółowy lub selektywny w tym sensie, że faworyzuje on pewne przedsiębiorstwa bądź też produkcję pewnych towarów
en Lastly, setting mandatory efficiency targets is a good thing, because without them, it will be difficult to achieve ambitious results within the EU.
pl Wreszcie, wyznaczenie wiążących celów jest dobrym rozwiązaniem ponieważ bez tego trudno będzie osiągnąć w UE ambitne rezultaty.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1717 zdań frazy lastly.Znalezione w 2,617 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.