wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • w końcu   
  • koniec końców   
  • wreszcie   
  • wreszcie, na koniec   

Pozostałe znaczenia:

 
na koniec
 
(discourse marker) Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation.
 
sequence
 
(sequence) Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions.

Przykładowe zdania z "lastly", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Lastly, for many years the Israeli inspection bodies have also taken part in various seminars and training activities organised by different Member States
pl Ponadto izraelskie organy kontroli przez wiele lat uczestniczyły w różnych seminariach i akcjach szkoleniowych organizowanych przez różne Państwa Członkowskie
en Lastly, an exporter is eligible for the DEPBS benefits regardless of whether it imports any inputs at all
pl Wreszcie, eksporter kwalifikuje się do korzystania z programu DEPBS niezależnie od tego, czy przywozi jakiekolwiek komponenty
en Lastly, a few remarks are set out below on how this model scheme relates to some other aid schemes in the province of North Brabant
pl Na koniec kilka uwag na temat stosunku tego programu modelowego do innych programów w prowincji Brabancja Północna
en Lastly, through guarantees in the Marine sector, the state has accepted responsibility for an unspecified amount and has already granted guarantees (former measure ‧) valued at some EUR ‧ million
pl Wreszcie, państwo naraża się, poprzez gwarancję w sektorze Marynarki, na nieokreśloną kwotę i przyznało już gwarancje (dawny środek ‧) oszacowane na około ‧ mln EUR
en Lastly, allow me to share a concluding thought with you.
pl Wreszcie pragnę podzielić się z Państwem jednym wnioskiem.
en Lastly, could we consider retaining these data in Europe rather than in the United States?
pl No i wreszcie, czy możemy rozważyć przechowywanie tych danych w Europie zamiast w Stanach Zjednoczonych?
en Cool Jet stated that the activities acquired in the MBO could be viable following recovery, and that this should be carried out in line with a detailed strategic plan of action within ‧ years of work resuming; the sale price takes account of reasonably expected and budgeted losses; the activities taken over do not account for a significant market share (‧,‧ % of the parcel and express delivery market in France) and lastly that Cool Jet employs ‧ people, jobs which would have been lost if Cool Jet had not been able to purchase the activities in question
pl Cool Jet zaznacza, że działalności odkupione w ramach operacji RES będą mogły być w dobrej kondycji po reorganizacji, która powinna zostać przeprowadzona według strategicznego planu, w okresie ‧ lat od przejęcia działalności; cena sprzedaży uwzględnia straty rozważnie oczekiwane i ujęte w budżecie; przejęte działalności nie dysponują znaczącą częścią rynku (‧,‧ % rynku transportu przesyłek i przesyłek ekspresowych we Francji) i wreszcie, że Spółka Cool Jet zatrudnia ‧ osób, miejsca pracy, które zostałyby utracone, jeżeli Cool Jet nie mogłaby nabyć przedmiotowych działalności
en Lastly, it is the WTO, above all, that we are asking - as we did in Geneva during the recent Interparliamentary Assembly - quickly to adopt mechanisms that will enable international trade rules to respond swiftly and flexibly to emergencies in a country hit by unforeseen disasters.
pl Wreszcie, to przede wszystkim WTO prosimy - podobnie jak w Genewie podczas niedawnego Zgromadzenia Międzyparlamentarnego - o bezzwłoczne przyjęcie mechanizmów umożliwiających szybkie i elastyczne reagowanie za pomocą międzynarodowych przepisów handlowych na sytuacje kryzysowe w kraju dotkniętym nieprzewidzianymi klęskami.
en Lastly, the applicant alleges infringement of Article ‧d of the Staff Regulations of Officials of the European Communities
pl Skarżąca podnosi wreszcie naruszenie art. ‧ d Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich
en Lastly, in their letter of ‧ November ‧, the French authorities state that a minimum of €‧,‧ million is needed in the way of public financing (...
pl Na koniec, w piśmie z dnia ‧ listopada ‧ r. władze francuskie oznajmiły, że potrzeby w zakresie publicznej pomocy finansowej (...) wynoszą minimum ‧,‧ mln EUR
en Lastly, with regard to the costs incurred in defending its case, the appellant claims; breach of the principle of the right to compensation for loss relating to the costs of technical and legal assistance and infringement of the principle of compensation for the expenses incurred in participating in the tendering procedure
pl W końcu, w odniesieniu do kosztów poniesionych przez wnoszącą odwołanie w obronie jej praw, podnosi ona: naruszenie zasady mówiącej o odszkodowaniu w związku z kosztami dotyczącymi pomocy technicznej i prawnej oraz zasady mówiącej o odszkodowaniu w związku z kosztami wnikającymi z udziału w przetargu
en Lastly, Europe needs to undertake outreach in order to promote support for the UN process and rebuild confidence that a global deal is possible.
pl I wreszcie, Europa musi nawiązać kontakty służące promocji wsparcia procesu ONZ i odbudowy wiary, że dojście do światowego porozumienia jest możliwe.
en Lastly, on this matter, I regret the highly administrative approach that the Council is maintaining even though we are talking here about measures relating to individual rights.
pl I ostatnia sprawa. Z przykrością stwierdzam, że Rada wciąż stosuje wysoce administracyjne podejście, choć mówimy tutaj o środkach dotyczących praw indywidualnych.
en I consent to the fight against this phenomenon because I hope to see the development of an action aimed at combating trafficking in human beings, the development of a victim-focused approach, with special attention given to women and children, and, lastly, the targeted organisation of information and awareness campaigns run through the education and school system in the countries of origin, transit and destination for trafficking.
pl Popieram walkę z tym zjawiskiem, ponieważ mam nadzieję na rozwój działań ukierunkowanych na zwalczanie handlu ludźmi, wypracowanie stanowiska skoncentrowanego na ofierze, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, i w końcu na realizację ukierunkowanych kampanii informacyjnych za pośrednictwem systemu kształcenia i szkół w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia ofiar tego procederu.
en Lastly, the measure must be specific or selective in that it favours
pl Ponadto środek musi być określony albo dostępny nie dla wszystkich, czyli promować
en Lastly, I should like to emphasise that it is essential that consumers should be properly informed of the way that collected data is used and processed, particularly in cases where the data is demanded from them in exchange for price reductions and other promotional offers.
pl I na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na sprawę niezwykle ważną, a mianowicie właściwie informowanie konsumentów o sposobach wykorzystywania gromadzonych i przetwarzanych danych, w szczególności gdy o przekazanie tych danych prosi się w zamian za obniżenie cen i skorzystanie z innych ofert promocyjnych.
en Lastly, this recommendation calls for reflection on the issue of bilateral agreements.
pl I wreszcie - w zaleceniu tym znajduje się też apel o refleksję nad sprawą umów dwustronnych.
en Lastly, since the revision of the European Commission directive limits coverage to depositors who are natural persons, I think it would be appropriate to extend this slightly to cover small and medium-sized enterprises; they are actively involved in the production processes of the EU economy and represent irreplaceable human and social assets.
pl Na koniec, ponieważ w ramach przeglądu dyrektywy Komisji Europejskiej ograniczono pokrycie do deponentów, którzy są osobami fizycznymi, moim zdaniem należałoby rozszerzyć je nieco i objąć nim małe i średnie przedsiębiorstwa, które są aktywnie zaangażowane w procesy produkcji gospodarki UE i reprezentują niezastąpione aktywa ludzkie i zakładowe.
en Lastly, I believe that we must prioritise safety over liberalisation of the markets by obliging new operators running trains on various national networks to adapt a while longer to the automatic protection system that exists on these networks and thus to equip their trains with the relevant receivers and cabin equipment.
pl Wreszcie uważam, że musimy traktować bezpieczeństwo z większym priorytetem niż liberalizację rynków, zobowiązując przedsiębiorstwa obsługujące ruch pociągów w ramach różnych sieci krajowych do dalszego dostosowywania się do systemu automatycznej ochrony zamontowanego wzdłuż linii kolejowych poprzez zamontowanie w pociągach odpowiednich odbiorników i urządzeń kabinowych.
en Within ‧ days of the end of the marketing year, the competent authority shall send the Commission a report on conditions prevailing on the market when the quantities in storage were sold, any difficulties encountered, the quantities remaining unsold and, lastly, the procedure for selling the remaining quantities
pl W ciągu ‧ dni od końca roku gospodarczego właściwe władze przesyłają Komisji sprawozdanie z warunków panujących na rynku podczas sprzedaży składowanych ilości, wszystkich napotkanych trudnościach, niesprzedanych ilościach, a także o procedurach sprzedaży pozostałych ilości
en Lastly, I call for the adoption of Amendment 2, which calls on the Commission to launch an initiative on the energy performance of existing buildings in 2011.
pl Podsumowując, apeluję o przyjęcie poprawki nr 2 drogą której wzywamy Komisję do podjęcia w 2011 roku inicjatywy dotyczącej poprawy charakterystyki energetycznej już istniejących budynków.
en Lastly, the rapporteur, Mr Vakalis, underlines the importance of cooperation with third countries.
pl Na koniec chciałbym powiedzieć, że poseł sprawozdawca, pan Vakalis, podkreśla znaczenie współpracy z państwami trzecimi.
en Turning lastly to the Mediterranean, I welcome the European Council's repeated call for Colonel Gaddafi to relinquish power, allowing for a new page in this country's history.
pl Jeśli chodzi wreszcie o basen Morza Śródziemnego, to z zadowoleniem przyjmuję ponowny apel Rady Europejskiej do pułkownika Kadafiego, by oddał władzę, co pozwoli otworzyć nowy rozdział w historii jego kraju.
en Lastly, the Court of First Instance exceeded the powers conferred on it by the Treaty
pl Wreszcie Sąd przekroczył kompetencje, które przyznaje mu traktat
en Lastly, to prevent us from falling into some rather typically European romantic temptations with respect to terrorism or organisations which, like the FARC, are now drug-dealing guerrillas, not the romantic paramilitary groups of the 70s, they could also be called upon to abandon violence once and for all, unilaterally and unconditionally.
pl Na koniec chciałbym dodać, że aby nie dopuścić do tego, abyśmy ulegli raczej typowym dla Europy romantycznym pokusom związanym z terroryzmem lub organizacjami takimi, jak na przykład FARC, które są obecnie grupami partyzanckimi zajmującymi się handlem narkotykami, a nie romantycznymi grupami paramilitarnymi z lat 70-tych, również można by je wezwać do zawieszenia przemocy raz na zawsze, jednostronnie i bezwarunkowo.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1717 zdań frazy lastly.Znalezione w 1,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.