Tłumaczenia na język polski:

  • wiesz, do czego zmierzam   

Przykładowe zdania z "know what I'm driving at", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I'm at a loss for what to do with him. He's so lazy.
pl Już nie mam siły na tego lenia.
en Math is what I'm best at.
pl Najlepszy jestem z matematyki.
en What are you doin '?Oh, man, people don' t know how to drive around here
pl Ludzie nie wiedzą jak się tutaj jeździ
en She did not know what this chance would be, what wind would bring it her, towards what shore it would drive her, if it would be a shallop or a three-decker, laden with anguish or full of bliss to the portholes.
pl Nie wiedziała, czym będzie ten przypadek, jakie przywieją go wiatry, ku jakim uniesie ją brzegom, czy będzie szalupą, czy trójpokładowcem, ładownym udręką, czy też wypełnionym szczęściem po same burty.
en Know what a long drive it is
pl Doceniamy, że tu przyjechałaś
en know what qualifications are required for drivers (driving licence, medical certificates, certificates of fitness, etc
pl wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd
en I know what you' re thinking.Bulletproof glass. So tell me, in your experience- which judging from the performance you put on in the office goes way beyond driving children to school- does bulletproof glass stop a ‧. ‧ armor- piercing round?
pl Dzisiaj opowie mi pan z własnego doświadczenia...... jako człowiek wożący dzieci do szkoły...... czy kuloodporne szyby zatrzymują przeciwpancerne naboje ‧. ‧?
en Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locomotive
pl Sędzia chce ustalić pańską strategię, bo zdaje się, że tyle pan wie o- golfie, co ja o parowozach!
en You know what?We' il just drive you there
pl Zawieziemy was tam
en What... you still don't know how to drive?
pl Co? Jeszcze nie potrafisz prowadzić samochodu?
en What I do know is... because you were born different... men will fear you, try to drive you away
pl Jedyne co wiem to... że urodziliśmy się inni...ludzie będą się ciebie bali będą chcieli cię zniszczyć jak ludzie z twojej wioski
en You know what?I' m gonna drive him today, okay?
pl Sam go dzisiaj zawiozę, dobrze?
en Paul and Sandra have been talking about you.I know what car you drive, where you went to school, how many dogs you have
pl Tak, wiem jakie masz auto, gdzie studiowałeś, ile masz psów
en You know what?I' m gonna drive him today, okay?
pl Odwiozę go dziś, dobrze?
en You know, sir, that’s what was really wrong in Hungary and Czechoslovakia — dangerous driving. Dubcek was a dangerous driver — it’s as simple as that. > < Not to me it isn’t. I’ve never wanted to end up in Moscow. >
pl Wie pan, sir, na Węgrzech i w Czechosłowacji wszystko wzięło się z nieostrożnej jazdy. Dubcek był nieostrożnym kierowcą, to proste. – Dla mnie to wcale nie jest takie proste. Nigdy nie chciałem skończyć w Moskwie.
en know what qualifications are required for drivers (driving licence, medical certificates, certificates of fitness, etc
pl wiedzieć jakie kwalifikacje są wymagane do wykonywania zawodu kierowcy (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd
en The package we have just approved in the Commission includes the following: an updated Emissions Trading System (ETS) to create a borderless ETS to drive cuts in greenhouse gas emissions from big industrial emitters; specific, binding national targets, so that Member States know exactly what they have to do outside the ETS, in sectors like transport, buildings, agriculture and waste; a new approach to actively promote renewable targets, again including binding national targets; new rules to stimulate carbon capture and storage, tomorrow's technology to cut emissions; and new state aid rules that take into consideration the specificity of the action needed in this environmental field.
pl Pakiet zatwierdzony właśnie w Komisji obejmuje następujące elementy: zaktualizowany system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w celu stworzenia systemu ponadgranicznego i doprowadzenia do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez podmioty przemysłowe emitujące duże ilości tych gazów; dostosowane, wiążące cele krajowe, tak aby państwa członkowskie wiedziały dokładnie, jakie działania podejmować poza systemem ETS, w takich sektorach, jak transport, sektor budowlany, rolnictwo i odpady; nowe podejście do aktywnego promowania celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, obejmujące ponownie wiążące cele krajowe; nowe przepisy służące stymulowaniu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, czyli technologii jutra na rzecz redukcji emisji CO2, a także nowe przepisy dotyczące pomocy państwa, które uwzględniają specjalny charakter działań niezbędnych w dziedzinie ochrony środowiska.
en You don' t know anything about Celeste Wood, what drives her
pl Nie stać ją na to
en You can drive by today...... and never know there was a pool there at all
pl Dziś można przejść... obok i nie widać, że był tu basen
en But if the people at the reunion see us drive up in a Nova... won' t they know we' re not really businesswomen?
pl Ale jeżeli ludzie przy ponownym połączeniu widzą, jak podjeżdżamy w Nova... czy oni nie będą wiedzieć, że nie jesteśmy naprawdę bizneswoman?
en You know, I cannot wait... to tell the world that when Griffin Mill can' t cut the pressure at work... he drives out to Pasadena... to pick fights with writers
pl Wiesz, nie mogę się doczekać... aż powiem wszystkim, że Griffin Mill nie może znieść ciśnienia w pracy... przyjeżdża do Pasadeny... żeby zaczepiać pisarzy
en I know that at second reading there will be a lot of work between the Council, Parliament and the Commission to find the right balance between these two elements: industry's drive and the positive experience we have with this energy label.
pl Zdaję sobie sprawę, że podczas drugiego czytania trzeba będzie wykonać dużo pracy w trójkącie: Rada, Parlament i Komisja, w celu znalezienia właściwej równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami: kampanią przemysłu oraz pozytywnymi doświadczeniami, jakie mamy w przypadku tej etykiety efektywności energetycznej.
en You know, I cannot wait..... to tell the world that when Griffin Mill can' t cut the pressure at work,..... he drives out to Pasadena..... to pick fights with writers!
pl Wiesz, nie mogę się doczekać... aż powiem wszystkim, że Griffin Mill nie może znieść ciśnienia w pracy... przyjeżdża do Pasadeny... żeby zaczepiać pisarzy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 551838 zdań frazy know what I'm driving at.Znalezione w 92,495 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.