wymowa: IPA: ˈdʒɜː.nəɫ [ˈdʒɜː.nəɫ] [ˈdʒɝ.nɫ̩] /ˈdʒɜrnəl/ [ˈdʒɝ.nəɫ] ˈdʒɜrnəl ˈdʒɝ.nɫ̩ ˈdʒɝ.nəɫ , SAMPA: "dZ3rn@l "dZ3`.n5= "dZ3`.n@5 "dZ3:.n@5 /"dZ3rn@l/ ["dZ3`.n@5] ["dZ3:.n@5] 2=["dZ3`.n5=]  

Tłumaczenia na język polski:

 • dziennik   
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • czasopismo     
   
  druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, zwykle posiadający numerację ciągłą;
 • gazeta     
 • rewia   
 • arkusz     
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • pamiętnik   
 • żurnal   

Pozostałe znaczenia:

 
dziennik
 
Print product for entertainment being informative, enjoyable and rich in pictures.
 
To archive or record something.
 
To scrapbook.
 
(computing) A chronological record of changes made to a database or other system; along with a backup or image copy that allows recovery after a failure or reinstatement to a previous time; a log.
 
diary or daily record
 
newspaper or magazine
 
(obsolete) Daily.
 
A newspaper or magazine dealing with a particular subject.
 
part of a shaft or axle that rests on bearings
 
computing: a chronological record of changes made to a database or other system
 
(engineering) The part of a shaft or axle that rests on bearings.
 
A diary or daily record of a person, organization, vessel etc.

Picture dictionary

czasopismo
czasopismo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

Australian Journal of BotanyAustralian Journal of Botany
change journaldziennik zmian
citizen journalismdziennikarstwo obywatelskie
EU Official JournalDziennik Urzędowy UE
Global Media JournalGlobal Media Journal
intercompany payment journalmiędzyfirmowy arkusz płatności
Journaldziennik
journal entrypozycja dziennika
journal entry adjustmentdopasowanie pozycji dziennika
journal linewiersz arkusza
Journal of the American Mathematical SocietyJournal of the American Mathematical Society
Journal of the American Medical AssociationJAMA
journal quotaprzydział dziennika
journalingksięgowanie; rejestrowanie w dzienniku
journaling agentagent rejestrowania w dzienniku
journaling mailboxskrzynka pocztowa rejestrowania w dzienniku
journalismpublicystyka; ; dziennikarstwo
New JournalismNowe Dziennikarstwo
North Africa JournalNorth Africa Journal
Official Journaldziennik urzędowy
Official Journal of the European UnionDziennik Urzędowy Unii Europejskiej
press (journalism)prasa (dziennikarstwo)
Windows JournalWindows Journal
yellow journalismżółte dziennikarstwo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "journal", pamięć tłumaczeniowa

add example
This Common Position shall be published in the Official Journal of the European UnionNiniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This notice of a call for proposals is based on Council Decision ‧/‧/EC concerning the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA PLUS- Development, Distribution and Promotion ‧–‧), adopted by the Council on ‧ December ‧ and published in the Official Journal of the European Communities L ‧ of ‧ January ‧, pNiniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., str
The rates to be applied shall be those obtaining on the first working day of October and published in the Official Journal of the European Union and shall have effect from ‧ January of the following calendar yearKursy te stosuje się od dnia ‧ stycznia następnego roku kalendarzowego
Official Journal of the European Union L ‧ of ‧ JanuaryDziennik Urzędowy Unii Europejskiej L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r
The conquest of the Caucasus in the journals and memoirs of Russian officersPodbój Kaukazu w memuarach i dziennikach rosyjskich oficerów
If, on expiry of that period, neither the European Parliament nor the Council has objected to the delegated act it shall be published in the Official Journal of the European Union and shall enter into force on the date stated thereinJeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu w nim przewidzianym
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
The text of Directive ‧/‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authenticTekst dyrektywy ‧/‧/WE w języku islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny
Official Journal of the European Union L ‧ of ‧ JulyDziennik Urzędowy Unii Europejskiej L ‧ z ‧ lipca ‧ r
The initial applicant and competing applicants must prove that they comply with the requirements for obtaining the licence, as specified in Articles ‧, ‧ and ‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ June ‧ concerning mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, ‧ JunePodmioty składające wniosek początkowy i wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania zezwolenia, określone w art. ‧, ‧ oraz ‧ dekretu nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ze zmianami, dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia ‧ czerwca ‧ r
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
The Advisory Committee recommends the publication of its Opinion in the Official Journal of the European UnionKomitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the seventh day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the ‧th day following that of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
In tender No ‧ for the production and duplication of CD-ROMs containing the L and C series of the Official journal: by awarding the tender to a competitor of the applicant, in spite of the applicant having submitted the economically most advantageous bid; by amending the key specifications and lowering tender requirements during the tender procedure or after the successful tenderer had been selected without informing other competitors; by refusing to carry out a proper review of the tender results when objections concerning the outcome of the tender were brought to the Publications Office's attention; by failing to organise a new tender instead of continuing contract No ‧ on the basis of significantly lowered standardsW przetargu nr ‧ na produkcję i powielanie płyt CD-ROM zawierających serie L i C Dziennika Urzędowego: ze względu na to, że zamówienia udzielono konkurentowi skarżącej, mimo iż skarżąca złożyła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę; że wprowadzono zamiany do istotnych warunków specyfikacji i obniżono wymogi w toku postępowania przetargowego lub po dokonaniu wyboru wykonawcy, nie informując o tym pozostałych oferentów; że odmówiono przeprowadzenia odpowiedniej kontroli wyników przetargu, gdy Urzędowi Publikacji zostały zgłoszone zastrzeżenia co do wyniku przetargu; że zaniechano zorganizowania nowego przetargu zamiast pozostawać przy zamówieniu nr ‧ mającego jako podstawę znacznie obniżone kryteria
This Decision shall be published in the EEA section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
The Decision to initiate the procedure was published in the Official Journal of the European UnionDecyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Replacement of the list published in Official Journal of the European Union C ‧ of ‧ OctoberNowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C ‧ z
The amounts in ecus appearing in this Regulation shall be converted into national currencies by applying the rate of exchange operating on the first working date of the year when the scrutiny period begins and published in the C series of the Official Journal of the European CommunitiesKwoty wyrażone w ECU, podawane w niniejszym rozporządzeniu, przelicza się na waluty krajowe stosując kurs wymiany obowiązujący pierwszego dnia roboczego roku rozpoczęcia okresu kontroli, opublikowany w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
The texts of Regulations (EU) No ‧/‧ and (EU) No ‧/‧ in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authenticTeksty rozporządzeń (UE) nr ‧/‧ i (UE) nr ‧/‧ w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne
the minimum amount of these penalties is not less than EUR ‧ or equivalent national currency at the rate of exchange published in the Official Journal on ‧ August ‧, for each person carried, orminimalna wysokość tych kar jest nie mniejsza niż ‧ EUR lub niż równowartość tej kwoty w walucie krajowej zgodnie z kursem walutowym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym w dniu ‧ sierpnia ‧ r., dla każdej przewożonej osoby; lub
Instructs its President to forward this Decision and the resolution that forms an integral part of it to the Director of the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Council, the Commission and the Court of Auditors, and to arrange for their publication in the Official Journal of the European Union (L serieszobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L
The delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period, if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objectionsAkt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24852 zdań frazy journal.Znalezione w 3,693 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.