wymowa: IPA: ˈdʒɜː.nəɫ [ˈdʒɜː.nəɫ] [ˈdʒɝ.nɫ̩] /ˈdʒɜrnəl/ [ˈdʒɝ.nəɫ] ˈdʒɜrnəl ˈdʒɝ.nɫ̩ ˈdʒɝ.nəɫ , SAMPA: "dZ3rn@l "dZ3`.n5= "dZ3`.n@5 "dZ3:.n@5 /"dZ3rn@l/ ["dZ3`.n@5] ["dZ3:.n@5] 2=["dZ3`.n5=]  

Tłumaczenia na język polski:

 • dziennik   
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • czasopismo     
   
  druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, zwykle posiadający numerację ciągłą;
 • gazeta     
 • rewia   
 • arkusz     
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • pamiętnik   
 • żurnal   

Pozostałe znaczenia:

 
dziennik
 
Print product for entertainment being informative, enjoyable and rich in pictures.
 
To archive or record something.
 
To scrapbook.
 
(computing) A chronological record of changes made to a database or other system; along with a backup or image copy that allows recovery after a failure or reinstatement to a previous time; a log.
 
diary or daily record
 
newspaper or magazine
 
(obsolete) Daily.
 
A newspaper or magazine dealing with a particular subject.
 
part of a shaft or axle that rests on bearings
 
computing: a chronological record of changes made to a database or other system
 
(engineering) The part of a shaft or axle that rests on bearings.
 
A diary or daily record of a person, organization, vessel etc.

Picture dictionary

czasopismo
czasopismo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

Australian Journal of BotanyAustralian Journal of Botany
change journaldziennik zmian
citizen journalismdziennikarstwo obywatelskie
EU Official JournalDziennik Urzędowy UE
Global Media JournalGlobal Media Journal
intercompany payment journalmiędzyfirmowy arkusz płatności
Journaldziennik
journal entrypozycja dziennika
journal entry adjustmentdopasowanie pozycji dziennika
journal linewiersz arkusza
Journal of the American Mathematical SocietyJournal of the American Mathematical Society
Journal of the American Medical AssociationJAMA
journal quotaprzydział dziennika
journalingksięgowanie; rejestrowanie w dzienniku
journaling agentagent rejestrowania w dzienniku
journaling mailboxskrzynka pocztowa rejestrowania w dzienniku
journalismpublicystyka; ; dziennikarstwo
New JournalismNowe Dziennikarstwo
North Africa JournalNorth Africa Journal
Official Journaldziennik urzędowy
Official Journal of the European UnionDziennik Urzędowy Unii Europejskiej
press (journalism)prasa (dziennikarstwo)
Windows JournalWindows Journal
yellow journalismżółte dziennikarstwo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "journal", pamięć tłumaczeniowa

add example
This Decision shall be published in the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Instructs its President to sign the decision with the President of the Council and arrange for its publication in the Official Journal of the European Unionzobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the seventh day following its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
This Directive shall enter into force on the first day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Decision shall take effect [... days] following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja staje się skuteczna [... dni] po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Opinion of the European Parliament of ‧ March ‧ (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of ‧ JuneOpinia Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ marca ‧ r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r
This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
Official Journal of the European Union DECISION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ ecemberDziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia ‧ grudnia ‧ r
Projects shall be the subject, as appropriate, of a call for proposals or a public invitation to tender, in accordance with the relevant provisions, published in the C series of the Official Journal of the European Communities, within the period set in the noticeW stosownych przypadkach projekty są przedmiotem zaproszenia do składania propozycji lub zaproszenia do składania ofert przetargowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, opublikowanymi w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, w terminie określonym w zawiadomieniu
This Regulation shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
For that reason in was necessary in this case to follow the competition procedure in accordance with the provisions of that directive, in particular the publication of the appropriate contract notice in the Official Journal of the European Communities within the meaning of Article ‧ and Article ‧ of that directiveW niniejszej sprawie należało zatem zastosować procedurę udzielenia zamówienia zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy, a w szczególności dokonać publikacji odpowiedniego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, zgodnie z art. ‧ i ‧ ust. ‧ tej dyrektywy
Opinion delivered ‧ June ‧ (not yet published in the Official JournalOpinia wydana w dniu ‧ czerwca ‧ r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
For the purpose of applying Article ‧ of Regulation (EEC, Euratom) No ‧ or Article ‧ of Commission Decision No ‧/ECSC, the Commission shall publish a notice in the Official Journal of the European Communities to inform the persons or undertakings concerned that it intends to release to the public a document or a record covered by the obligation of professional or business secrecy and invite the person or undertaking concerned to submit any objections within a period of eight weeksDo celów stosowania art. ‧ rozporządzenia (EWG, Euratom) nr ‧ lub art. ‧ decyzji Komisji ‧/EWWiS, Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, aby poinformować zainteresowane osoby lub przedsiębiorstwa o zamiarze udostępnienia dokumentów i zapisów objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej lub handlowej i wezwać zainteresowane osoby lub przedsiębiorstwa do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń w okresie ośmiu tygodni
The texts of Commission Regulations (EC) No ‧, (EC) No ‧, (EC) No ‧, (EC) No ‧ and (EC) No ‧ in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities, shall be authenticTeksty rozporządzeń Komisji (WE) nr ‧, (WE) nr ‧, (WE) nr ‧, (WE) nr ‧ i (WE) nr ‧ w językach islandzkim i norweskim, które mają zostać opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne
This Decision shall be published in the EEA section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
This Directive shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
This Regulation shall enter into force on the third day following it publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
The measures taken pursuant to Article ‧a of Directive ‧/‧/EEC and notified by the United Kingdom to the Commission on ‧ May ‧, as published in the Official Journal of the European Communities C ‧ of ‧ November ‧, are compatible with Community lawŚrodki przyjęte zgodnie z art. ‧a ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, o których Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję w dniu ‧ maja ‧ r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., są zgodne z prawem wspólnotowym
This Decision shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Directive shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsza dyrektywa wchodzi w życie ‧. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
The standards required by this public service obligation were published in Official Journal of the European Union C ‧ ofWymagania określone w wymienionych zobowiązaniach z tytułu wykonywania obowiązku użyteczności publicznej zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C ‧ z dnia ‧.‧.‧ r
This text annuls and replaces that published in Official Journal of the European Union C ‧ of ‧ January ‧, pNiniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., s
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24852 zdań frazy journal.Znalezione w 8,756 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.