wymowa: IPA: ˈdʒɜː.nəɫ [ˈdʒɜː.nəɫ] [ˈdʒɝ.nɫ̩] /ˈdʒɜrnəl/ [ˈdʒɝ.nəɫ] ˈdʒɜrnəl ˈdʒɝ.nɫ̩ ˈdʒɝ.nəɫ , SAMPA: "dZ3rn@l "dZ3`.n5= "dZ3`.n@5 "dZ3:.n@5 /"dZ3rn@l/ ["dZ3`.n@5] ["dZ3:.n@5] 2=["dZ3`.n5=]  

Tłumaczenia na język polski:

 • dziennik   
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • czasopismo     
   
  druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, zwykle posiadający numerację ciągłą;
 • gazeta     
 • rewia   
 • arkusz     
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • pamiętnik   
 • żurnal   

Pozostałe znaczenia:

 
dziennik
 
Print product for entertainment being informative, enjoyable and rich in pictures.
 
To archive or record something.
 
To scrapbook.
 
(computing) A chronological record of changes made to a database or other system; along with a backup or image copy that allows recovery after a failure or reinstatement to a previous time; a log.
 
diary or daily record
 
newspaper or magazine
 
(obsolete) Daily.
 
A newspaper or magazine dealing with a particular subject.
 
part of a shaft or axle that rests on bearings
 
computing: a chronological record of changes made to a database or other system
 
(engineering) The part of a shaft or axle that rests on bearings.
 
A diary or daily record of a person, organization, vessel etc.

Did you mean: Journal

Picture dictionary

czasopismo
czasopismo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

Australian Journal of Botany
Australian Journal of Botany
change journal
dziennik zmian
citizen journalism
dziennikarstwo obywatelskie
EU Official Journal
Dziennik Urzędowy UE
Global Media Journal
Global Media Journal
intercompany payment journal
międzyfirmowy arkusz płatności
Journal
dziennik
journal entry
pozycja dziennika
journal entry adjustment
dopasowanie pozycji dziennika
journal line
wiersz arkusza
Journal of the American Mathematical Society
Journal of the American Mathematical Society
journal quota
przydział dziennika
journaling
księgowanie; rejestrowanie w dzienniku
journaling agent
agent rejestrowania w dzienniku
journaling mailbox
skrzynka pocztowa rejestrowania w dzienniku
journalism
publicystyka; ; dziennikarstwo
New Journalism
Nowe Dziennikarstwo
North Africa Journal
North Africa Journal
Official Journal
dziennik urzędowy
Official Journal of the European Union
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
press (journalism)
prasa (dziennikarstwo)
Windows Journal
Windows Journal
yellow journalism
żółte dziennikarstwo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "journal", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This Regulation shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The Commission Decision to initiate the procedure was published in the Official Journal of the European Union
pl Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en It' s the Shepherd' s Journal
pl To jest " Dziennik Pasterza "
en The texts of Directive ‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities, shall be authentic
pl Teksty dyrektywy ‧/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne
en This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The Advisory Committee recommend the publication of its opinion in the Official Journal of the European Union
pl Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en All interested parties, if their representations are to be taken into account during the investigation, must make themselves known by contacting the Commission, present their views and submit questionnaire replies or any other information within ‧ days of the date of publication of this notice in the Official Journal of the European Union, unless otherwise specified
pl Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie ‧ dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej
en This Directive shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en All other information relevant for the selection of the sample as referred to in ‧.‧(a)(iv) must reach the Commission within a period of ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union
pl Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o których mowa w pkt ‧.‧ lit. a) ppkt (iv), muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich
en I mean, we studied it in journalism school
pl Znaczy, uczyliśmy się o tym w szkole dziennikarskiej
en This Directive shall enter into force on the ‧th day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Directive shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Appeals must be submitted within ‧ days from the date on which the public service obligation is published in the Official Journal of the European Union
pl Odwołania można składać w terminie ‧ dni od opublikowania obowiązku użyteczności publicznej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The text of Commission Decision ‧/EC in the Norwegian language, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities, shall be authentic
pl Tekst decyzji Komisji ‧/WE w języku norweskim, mający zostać opublikowany w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, jest autentyczny
en Instructs its President to forward this Decision to the executive director of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, the Council, the Commission and the Court of Auditors, and to arrange for its publication in the Official Journal of the European Union (L series
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L
en This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Communities and shall be applicable as of ‧ December
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i jest stosowane od dnia ‧ grudnia ‧ r
en As soon as the information needed to set up an administrative cooperation procedure pursuant to Articles ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ has been forwarded by each third country listed in Annex ‧ to this Regulation, a communication concerning the forwarding of that information shall be published in the C series of the Official Journal of the European Union
pl Z chwilą przekazania przez każde państwo trzecie wymienione w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia informacji wymaganych dla ustanowienia procedury współpracy administracyjnej na podstawie art. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej publikowany jest komunikat dotyczący przekazania tych informacji
en The paragraphs and annexes of UN-ECE Regulation No ‧ referred to in Annex II, item ‧, shall be published in the Official Journal of the European Communities before ‧ July
pl Punkty oraz załączniki regulaminu nr ‧ EKG ONZ określone w załączniku II, pkt ‧ zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przed dniem ‧ lipca ‧ r
en The date of the entry into force of this Agreement will be published in the Official Journal of the European Communities
pl Przewodniczący [‧] Data wejścia w życie niniejszej Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en Tenders, which in order to be valid must be drawn up in accordance with the provisions of the tender dossier, must reach the following address no later than ‧ days after the date of publication of this invitation to tender in the Official Journal of the European Union in a closed and sealed envelope either by registered letter with acknowledgement of receipt or by hand-delivery against receipt
pl Oferty, sporządzone zgodnie z warunkami przetargu pod rygorem wykluczenia, należy dostarczyć w terminie ‧ dni od daty publikacji niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub osobiście za pokwitowaniem, na adres
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24852 zdań frazy journal.Znalezione w 5,22 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.