wymowa: IPA: ˈdʒɜː.nəɫ [ˈdʒɜː.nəɫ] [ˈdʒɝ.nɫ̩] /ˈdʒɜrnəl/ [ˈdʒɝ.nəɫ] ˈdʒɜrnəl ˈdʒɝ.nɫ̩ ˈdʒɝ.nəɫ , SAMPA: "dZ3rn@l "dZ3`.n5= "dZ3`.n@5 "dZ3:.n@5 /"dZ3rn@l/ ["dZ3`.n@5] ["dZ3:.n@5] 2=["dZ3`.n5=]  

Tłumaczenia na język polski:

 • dziennik   
  (Noun  )
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
   
  computing: a chronological record of changes made to a database or other system
   
  diary or daily record
 • czasopismo     
  (Noun  )
   
  druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, zwykle posiadający numerację ciągłą;
 • rewia   
 • gazeta     
 • arkusz     
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • diariusz   
   
  diary or daily record
 • log   
   
  computing: a chronological record of changes made to a database or other system
 • rejestr zdarzeń   
   
  computing: a chronological record of changes made to a database or other system
 • pamiętnik   
 • pismo   
 • żurnal   

Pozostałe znaczenia:

 
dziennik
 
To scrapbook.
 
(computing) A chronological record of changes made to a database or other system; along with a backup or image copy that allows recovery after a failure or reinstatement to a previous time; a log.
 
newspaper or magazine
 
A newspaper or magazine dealing with a particular subject.
 
A diary or daily record of a person, organization, vessel etc.
 
Print product for entertainment being informative, enjoyable and rich in pictures.
 
To archive or record something.
 
(obsolete) Daily.
 
part of a shaft or axle that rests on bearings
 
(engineering) The part of a shaft or axle that rests on bearings.

Did you mean: Journal

Picture dictionary

czasopismo
czasopismo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (28)

Astrophysical Journal
Astrophysical Journal
Australian Journal of Botany
Australian Journal of Botany
change journal
dziennik zmian
citizen journalism
dziennikarstwo obywatelskie
EU Official Journal
Dziennik Urzędowy UE
Global Media Journal
Global Media Journal
intercompany payment journal
międzyfirmowy arkusz płatności
investigative journalism
dziennikarstwo śledcze
Journal
dziennik
journal entry
pozycja dziennika
journal entry adjustment
dopasowanie pozycji dziennika
journal line
wiersz arkusza
Journal of the American Mathematical Society
Journal of the American Mathematical Society
journal quota
przydział dziennika
journaling
księgowanie; rejestrowanie w dzienniku
journaling agent
agent rejestrowania w dzienniku
journaling mailbox
skrzynka pocztowa rejestrowania w dzienniku
journalism
publicystyka; ; dziennikarstwo; dziennikarka; żurnalistyka
Le Petit Journal
Le Petit Journal
New Journalism
Nowe Dziennikarstwo
North Africa Journal
North Africa Journal
Official Journal
dziennik urzędowy
Official Journal of the European Union
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
press (journalism)
prasa (dziennikarstwo)
The Wall Street Journal
The Wall Street Journal
Windows Journal
Windows Journal
yellow journalism
żółte dziennikarstwo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "journal", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Opinion of the European Parliament of ‧ November ‧ (not yet published in the Official Journal
pl Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ listopada ‧ r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
en This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en the contracting authority/entity considers that the award of a contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union is permissible in accordance with this Directive
pl instytucja/podmiot zamawiający jest zdania, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dopuszczalne jest udzielenie zamówienia bez uprzedniego opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The notification shall be published in the C series of the Official Journal of the European Union
pl Powiadomienie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C
en This Directive shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en the final accounts of the agency, consolidated with those of the Commission, shall be published in the Official Journal of the European Union on ‧ October of the following financial year
pl Konta ostateczne agencji, skonsolidowane z kontami Komisji są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dniem ‧ października okresu następnego
en This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union
pl Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The Commission decision to initiate the procedure was published in the Official Journal of the European Union
pl Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Regulation shall enter into force on the ‧th day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en All other information relevant for the selection of the sample as referred to in point ‧.‧(a)(iv) must reach the Commission within a period of ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union
pl Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o których mowa w pkt ‧.‧ lit. a) ppkt (iv), muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Interested parties are invited to send any relevant information and comments within ‧ months from the date of publication of this notice in the Official Journal of the European Union, to the following address
pl Zainteresowane strony zachęca się do nadsyłania wszelkich znaczących informacji i uwag w terminie do ‧ miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na adres
en This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Official Journal of the European Union L ‧ of ‧ December
pl Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r
en All other information relevant for the selection of the sample as referred to in point ‧.‧(a)(iii) must reach the Commission within a period of ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union
pl Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, jak określono w pkt ‧.‧ lit. a) ppkt iii), muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The date of entry into force of the Agreement will be published in the Official Journal of the European Communities by the General Secretariat of the Council
pl Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en This Decision shall take effect on the day of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the seventh day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en For transporting newspapers, a consultation announcement was published in the Official Journal of the European Communities of ‧ July
pl Co się tyczy przewozu prasy, w dniu ‧ lipca ‧ r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich opublikowane zostało ogłoszenie o konsultacji
en These amendments to the Rules of Procedure, which are authentic in the languages referred to in Article ‧ of these Rules, shall be published in the Official Journal of the European Union and shall enter into force on the first day of the second month following their publication
pl Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. ‧ § ‧ regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu
en The Commission's opinion on those decisions shall be published in the Official Journal of the European Union
pl Opinia Komisji na temat tych decyzji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The texts of Commission Decision ‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities, shall be authentic
pl Teksty decyzji Komisji ‧/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24852 zdań frazy journal.Znalezione w 3,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.