wymowa: IPA: ˈdʒɜː.nəɫ [ˈdʒɜː.nəɫ] [ˈdʒɝ.nɫ̩] /ˈdʒɜrnəl/ [ˈdʒɝ.nəɫ] ˈdʒɜrnəl ˈdʒɝ.nɫ̩ ˈdʒɝ.nəɫ , SAMPA: "dZ3rn@l "dZ3`.n5= "dZ3`.n@5 "dZ3:.n@5 /"dZ3rn@l/ ["dZ3`.n@5] ["dZ3:.n@5] 2=["dZ3`.n5=]  

Tłumaczenia na język polski:

 • dziennik   
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • czasopismo     
   
  druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, zwykle posiadający numerację ciągłą;
 • gazeta     
 • rewia   
 • arkusz     
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • pamiętnik   
 • żurnal   

Pozostałe znaczenia:

 
dziennik
 
Print product for entertainment being informative, enjoyable and rich in pictures.
 
To archive or record something.
 
To scrapbook.
 
(computing) A chronological record of changes made to a database or other system; along with a backup or image copy that allows recovery after a failure or reinstatement to a previous time; a log.
 
diary or daily record
 
newspaper or magazine
 
(obsolete) Daily.
 
A newspaper or magazine dealing with a particular subject.
 
part of a shaft or axle that rests on bearings
 
computing: a chronological record of changes made to a database or other system
 
(engineering) The part of a shaft or axle that rests on bearings.
 
A diary or daily record of a person, organization, vessel etc.

Did you mean: Journal

Picture dictionary

czasopismo
czasopismo

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

Australian Journal of Botany
Australian Journal of Botany
change journal
dziennik zmian
citizen journalism
dziennikarstwo obywatelskie
EU Official Journal
Dziennik Urzędowy UE
Global Media Journal
Global Media Journal
intercompany payment journal
międzyfirmowy arkusz płatności
Journal
dziennik
journal entry
pozycja dziennika
journal entry adjustment
dopasowanie pozycji dziennika
journal line
wiersz arkusza
Journal of the American Mathematical Society
Journal of the American Mathematical Society
journal quota
przydział dziennika
journaling
księgowanie; rejestrowanie w dzienniku
journaling agent
agent rejestrowania w dzienniku
journaling mailbox
skrzynka pocztowa rejestrowania w dzienniku
journalism
publicystyka; ; dziennikarstwo
New Journalism
Nowe Dziennikarstwo
North Africa Journal
North Africa Journal
Official Journal
dziennik urzędowy
Official Journal of the European Union
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
press (journalism)
prasa (dziennikarstwo)
Windows Journal
Windows Journal
yellow journalism
żółte dziennikarstwo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "journal", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This Common Position shall be published in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This notice of a call for proposals is based on Council Decision ‧/‧/EC concerning the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA PLUS- Development, Distribution and Promotion ‧–‧), adopted by the Council on ‧ December ‧ and published in the Official Journal of the European Communities L ‧ of ‧ January ‧, p
pl Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., str
en The rates to be applied shall be those obtaining on the first working day of October and published in the Official Journal of the European Union and shall have effect from ‧ January of the following calendar year
pl Kursy te stosuje się od dnia ‧ stycznia następnego roku kalendarzowego
en Official Journal of the European Union L ‧ of ‧ January
pl Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r
en The conquest of the Caucasus in the journals and memoirs of Russian officers
pl Podbój Kaukazu w memuarach i dziennikach rosyjskich oficerów
en If, on expiry of that period, neither the European Parliament nor the Council has objected to the delegated act it shall be published in the Official Journal of the European Union and shall enter into force on the date stated therein
pl Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu w nim przewidzianym
en This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en The text of Directive ‧/‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic
pl Tekst dyrektywy ‧/‧/WE w języku islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny
en Official Journal of the European Union L ‧ of ‧ July
pl Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L ‧ z ‧ lipca ‧ r
en The initial applicant and competing applicants must prove that they comply with the requirements for obtaining the licence, as specified in Articles ‧, ‧ and ‧ of Decree No ‧-‧ of ‧ June ‧ concerning mining rights and underground storage rights (Journal officiel de la République française, ‧ June
pl Podmioty składające wniosek początkowy i wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania zezwolenia, określone w art. ‧, ‧ oraz ‧ dekretu nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ze zmianami, dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia ‧ czerwca ‧ r
en This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
en The Advisory Committee recommends the publication of its Opinion in the Official Journal of the European Union
pl Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the seventh day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the ‧th day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en In tender No ‧ for the production and duplication of CD-ROMs containing the L and C series of the Official journal: by awarding the tender to a competitor of the applicant, in spite of the applicant having submitted the economically most advantageous bid; by amending the key specifications and lowering tender requirements during the tender procedure or after the successful tenderer had been selected without informing other competitors; by refusing to carry out a proper review of the tender results when objections concerning the outcome of the tender were brought to the Publications Office's attention; by failing to organise a new tender instead of continuing contract No ‧ on the basis of significantly lowered standards
pl W przetargu nr ‧ na produkcję i powielanie płyt CD-ROM zawierających serie L i C Dziennika Urzędowego: ze względu na to, że zamówienia udzielono konkurentowi skarżącej, mimo iż skarżąca złożyła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę; że wprowadzono zamiany do istotnych warunków specyfikacji i obniżono wymogi w toku postępowania przetargowego lub po dokonaniu wyboru wykonawcy, nie informując o tym pozostałych oferentów; że odmówiono przeprowadzenia odpowiedniej kontroli wyników przetargu, gdy Urzędowi Publikacji zostały zgłoszone zastrzeżenia co do wyniku przetargu; że zaniechano zorganizowania nowego przetargu zamiast pozostawać przy zamówieniu nr ‧ mającego jako podstawę znacznie obniżone kryteria
en This Decision shall be published in the EEA section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Communities
pl Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
en The Decision to initiate the procedure was published in the Official Journal of the European Union
pl Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Replacement of the list published in Official Journal of the European Union C ‧ of ‧ October
pl Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C ‧ z
en The amounts in ecus appearing in this Regulation shall be converted into national currencies by applying the rate of exchange operating on the first working date of the year when the scrutiny period begins and published in the C series of the Official Journal of the European Communities
pl Kwoty wyrażone w ECU, podawane w niniejszym rozporządzeniu, przelicza się na waluty krajowe stosując kurs wymiany obowiązujący pierwszego dnia roboczego roku rozpoczęcia okresu kontroli, opublikowany w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
en The texts of Regulations (EU) No ‧/‧ and (EU) No ‧/‧ in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic
pl Teksty rozporządzeń (UE) nr ‧/‧ i (UE) nr ‧/‧ w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne
en the minimum amount of these penalties is not less than EUR ‧ or equivalent national currency at the rate of exchange published in the Official Journal on ‧ August ‧, for each person carried, or
pl minimalna wysokość tych kar jest nie mniejsza niż ‧ EUR lub niż równowartość tej kwoty w walucie krajowej zgodnie z kursem walutowym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym w dniu ‧ sierpnia ‧ r., dla każdej przewożonej osoby; lub
en Instructs its President to forward this Decision and the resolution that forms an integral part of it to the Director of the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Council, the Commission and the Court of Auditors, and to arrange for their publication in the Official Journal of the European Union (L series
pl zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L
en The delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period, if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections
pl Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24852 zdań frazy journal.Znalezione w 4,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.