wymowa: IPA: dʒɔɪnt /dʒɔɪnt/    

Tłumaczenia na język polski:

 • staw   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  part of the body where bones join
   
  Any part of the body where two bones join.
   
  anat. anatomia ruchome połączenie kości;
   
  part of the body where bones join
 • joint   
  (  m)
   
  A cigarette rolled using cannabis.
   
  slang. slangowo rodzaj skręta zawierający marihuanę;
   
  marijuana cigarette
 • złącze   
  (Noun  n)
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
 • dżoint   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • fuga     
   
  archit. architektura, architektoniczny spoina w murze pomiędzy cegłami lub między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze
 • skręt   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • areszt     
 • cios     
 • fugować   
 • gromadny   
 • knajpa   
 • kolanko   
 • kolegialny   
 • kolektywny   
 • pieczeń   
 • pieczyste   
 • połączenie   
 • połączyć   
 • przegub   
 • spajać   
 • spelunka   
 • spoina   
 • spojenie   
 • stawowy   
 • styk   
 • trójnik   
 • udziałowy   
 • udziec   
 • wspólny   
 • współwłasność   
 • węzeł   
 • zbiorowy   
 • zespołowy   
 • złączka   
 • łączny   
 • łączyć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo joint, skręt
 
połączenie, złącze, styk
 
anat. anatomia staw
 
złączony, połączony
 
joint with freedom to rotate
 
joint (esp. an anatomical joint)
 
A cut of meat.
 
doing together (as equals)
 
(transitive) To unite by a joint or joints; to fit together; to prepare so as to fit together; as, to joint boards.
 
rigid joint
 
(transitive) To join; to connect; to unite; to combine.
 
The point where two components of a structure join, but are still able to rotate.
 
The point where two components of a structure merge rigidly.
 
(transitive) To separate the joints; of; to divide at the joint or joints; to disjoint; to cut up into joints, as meat.
 
a verse (e.g. in the Bible)
 
business
 
(slang) A marijuana cigarette.
 
done by two or more people or organisations working together
 
The point where two components of a structure join rigidly.
 
(anatomy) Any part of the body where two bones join, in most cases allowing that part of the body to be bent or straightened.
 
(geology) A fracture in which the strata are not offset; a geologic joint.
 
(transitive) To provide with a joint or joints; to articulate.
 
(slang) A restaurant, bar, nightclub or similar business.
 
(slang) ( always with the) prison
 
Done by two or more people or organisations working together.
 
(intransitive) To fit as if by joints; to coalesce as joints do; as, the stones joint, neatly.
 
prison
 
(carpentry) A means of joining two pieces of wood together so that they interlock.

Picture dictionary

joint
joint
staw
staw
fuga
fuga
staw
staw

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

ACP-EC Joint AssemblyWspólne Zgromadzenie AKP-WE
ACP-EC Joint CommitteeWspólny Komitet AKP-WE
AGM-154 Joint Standoff WeaponAGM-154 JSOW
American Jewish Joint Distribution CommitteeAmerican Jewish Joint Distribution Committee
branch-jointrozgałęźnik; rozwidlacz
Chairman of the Joint Chiefs of StaffPrzewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów
EAEC Joint Undertakingwspólne przedsięwzięcie Euratomu
EC joint bodywspólny organ WE
EC joint committeewspólny komitet WE
EEA Joint CommitteeWspólny Komitet EOG
EEA Joint Consultative CommitteeWspólny Komitet Konsultacyjny EOG
EEA joint institutionwspólna instytucja EOG
EEA joint parliamentary committeewspólny komitet parlamentarny EOG
Eurostars Joint Programmewspólny program Eurostars
Innovative Medicines Initiative (IMI) Joint Undertakingwspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)
joint actionwspólne działanie
Joint Advisory CommitteeWspólny Komitet Doradczy
Joint Advisory Committee for professional incompetenceWspólny Komitet Doradczy ds. Nienależytego Wykonywania Obowiązków
joint and several guaranteesolidarna gwarancja
Joint Assistance in Supporting Projects in European RegionsJoint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich; JASPERS
joint authoritykomunalny związek celowy
Joint Baltic Sea Research and Development programmeWspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego
joint buyingwspólne zakupy
Joint Chiefs of StaffKolegium Szefów Połączonych Sztabów
joint commercialisationwspólna komercjalizacja
Joint Commission on the Accreditation of HospitalsKolegium Akredytacji Szpitali
Joint CommitteeWspólny Komitet
joint committee on EC matterskomitet wspólny WE
Joint Committee on Financial ConglomeratesWspólny Komitet ds. Konglomeratów Finansowych
joint competencekompetencje wspólne
joint controlwspólna kontrola
joint debtorzbiorowy dłużnik
Joint Direct Attack MunitionJDAM
joint diseaseschoroba stawów
Joint European Resources for Micro to Medium EnterprisesJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises; wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; JEREMIE
Joint European Support for Sustainable Investment in City AreasJESSICA; wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
Joint European TorusJoint European Torus
joint farmingwspólne gospodarowanie
joint implementationwprowadzenie w życie postanowień
joint implementation projectprojekt wspólnych wdrożeń
Joint Institute for Nuclear ResearchZjednoczony Instytut Badań Jądrowych
joint investigationswspólne dochodzenia
Joint List ViewWidok listy wspólnej
joint managementzarządzanie wspólne
Joint Monitoring CommitteeWspólny Komitet Monitorujący
joint offerwspólna oferta
Joint Photographic Experts GroupJoint Photographic Experts Group
Joint Research CentreWspólne Centrum Badawcze; Wspólnotowe Centrum Badawcze
Joint stock companySpółka akcyjna
Joint Test Action GroupJTAG
Joint War Committee (JWC)Wspólny Komitet ds. Ubezpieczeń od Działań Wojennych
Mixing Bullets and Firing JointsMixing Bullets and Firing Joints
Quest Joint AirlockŚluza powietrzna Quest
Rockin’ the JointRockin’ The Joint
United States Congress Joint Committee on the Conduct of the WarUnited States Congress Joint Committee on the Conduct of the War

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "joint", pamięć tłumaczeniowa

add example
Decision of the EEA Joint Committee No ‧ of ‧ December ‧ amending Annex ‧ (State aid) to the EEA AgreementDecyzja Wspólnego Komitetu EOG nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG
The creation of joint enterprises in Seychelles and the transfer of Community vessels to joint enterprises shall systematically comply with the Seychelles and the Community legislationZakładanie wspólnych przedsiębiorstw na Seszelach i transfer statków wspólnotowych do tych przedsiębiorstw odbywa się zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Seszeli i Wspólnoty
Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ JulyZałącznik ‧ do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r
Joint controlWspólna kontrola
RESOLVED to pursue closer economic cooperation in the fishing industry and related activities through the setting up and development of joint enterprises involving companies from both partiesZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron
The most important new points in comparison with the first initiative are the inclusion of joint doctoral programmes, increased grants and more intensive structural cooperation with universities in third countries.Najważniejsze nowe punkty w porównaniu z pierwszą inicjatywą to włączenie wspólnych programów studiów doktoranckich, większe dotacje i intensywniejsza współpraca organizacyjna z uniwersytetami w krajach trzecich.
The Contracting Parties shall also undertake joint training programmes and the organization of relevant seminars and meetingsUmawiające się Strony podejmują również wspólne programy szkoleń oraz organizowanie odpowiednich seminariów i spotkań
Any payment by the Joint Undertaking in respect of the liability referred to in paragraphs ‧ and ‧ and the costs and expenses incurred in connection therewith shall be considered as expenditure of the Joint Undertaking and shall be covered by the resources of the Joint UndertakingWszelkie wypłaty dokonywane przez wspólne przedsięwzięcie z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. ‧ i ‧, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki, uważa się za wydatki wspólnego przedsięwzięcia i pokrywa z jego środków
Payments by outside bodies, in particular France and the Netherlands, to cover all types of expenditure involved in the operation of the HFR by the Joint Research CentrePłatności dokonane przez organizacje zewnętrzne, zwłaszcza z Francji i Niderlandów, na pokrycie wszelkich rodzajów wydatków związanych z obsługą HFR przez Wspólne Centrum Badawcze
to Decision of the EEA Joint Committee Nodo decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr
JOINT DECLARATION ON STATELESS PERSONSWSPÓLNE DEKLARACJE W SPRAWIE BEZPAŃSTWOWCÓW
Each of the two Parties may refer to the Joint Committee any dispute relating to the application or interpretation of this AgreementKażda ze Stron może zwrócić się do Komisji Mieszanej w sprawie jakiegokolwiek sporu wynikającego ze stosowania lub wykładni niniejszej Umowy
ensuring the achievement of the Joint Undertaking's objectives in accordance with its missiondbałość o realizację celów wspólnego przedsiębiorstwa zgodnie z jego misją
When a question is common to more than one Scientific Committee, a joint working group including members from the Committees concerned, as well as associated members, scientific advisors from the Pool and external experts as necessary, shall be set upGdy dane pytanie jest wspólne dla kilku różnych komitetów naukowych, powołuje się wspólną grupę roboczą, w której skład wchodzą członkowie danych komitetów, jak również członkowie współpracujący, doradcy naukowi z Zespołu oraz, w razie potrzeby, eksperci zewnętrzni
The Parties shall provide support to higher education and vocational education and training institutions which form joint EC/US consortia for the purpose of undertaking joint projects in the area of higher education and vocational education and trainingStrony zapewniają wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, które tworzą wspólne konsorcja WE/USA w celu uruchomienia wspólnych projektów w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego
The Joint Committee referred to in Article ‧ may make recommendations on such developments to the Parties which could be put into effect, where accepted, by virtue of agreement between the Parties in accordance with their respective proceduresWspólny Komitet określony w artykule ‧ może formułować zalecenia dla Stron w sprawie takich rozwinięć treści postanowień, mogących wywołać skutek, jeżeli zostają przyjęte na mocy porozumienia między Stronami zgodnie z ich właściwymi procedurami
In the interests of both parties, in its recommendation Parliament has pointed out certain aspects of institutional communication that should be improved, namely that the Commission should send Parliament the conclusions of the meetings and proceedings of the Joint Committee provided for in the agreement, the multiannual sectoral programme referred to in the protocol and also the results of the annual evaluations.W tym zaleceniu Parlament, w interesie obu stron, zwraca uwagę na niektóre aspekty komunikacji instytucjonalnej, które należy usprawnić, a mianowicie Komisja powinna przedstawić Parlamentowi wnioski z posiedzeń i działalności wspólnego komitetu przewidzianego w umowie, wieloletni program sektorowy, o którym mowa w protokole, a także wyniki ocen rocznych.
Council Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ August ‧ amending Joint Action ‧/‧/CFSP extending the mandate of the European Union Special Representative in KosovoWspólne działanie Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające wspólne działanie ‧/‧/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie
the contractual arrangement establishes joint controlustalenia umowne ustanawiają sprawowanie współkontroli
The rights enumerated in paragraph ‧ of this Article shall be exercised only after consultations in the Joint Committee unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to in paragraph ‧ or unless safety or security requires action in accordance with the provisions of Article ‧ (Civil aviation safety) and Article ‧ (Civil aviation securityPrawa wymienione w ust. ‧ niniejszego artykułu są wykonywane wyłącznie po przeprowadzeniu konsultacji w ramach wspólnego komitetu, chyba że natychmiastowe działanie jest niezbędne dla zapobieżenia naruszeniu przepisów ustawowych i wykonawczych, o których mowa w ust. ‧, lub względy bezpieczeństwa lub ochrony lotnictwa wymagają podjęcia działań zgodnie z postanowieniami art. ‧ (Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego) i art. ‧ (Ochrona lotnictwa cywilnego
The cuts shall be made at the jointsCięcia wykonuje się w stawach
Should there be a joint issue of national public debt securities?Czy należy rozważyć wspólną emisję krajowych publicznych dłużnych papierów wartościowych?
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the establishment of a joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESARRozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR
extending the mandate of the European Union Special Representative for Central Asia and amending Joint Action ‧/‧/CFSPprzedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zmieniające wspólne działanie ‧/‧/WPZiB
DM‧- Delegation to EU-Turkey Joint Parliamentary Committee- ‧ Full MembersDM‧- Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja- ‧ członków tytularnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34732 zdań frazy joint.Znalezione w 4,902 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.