wymowa: IPA: dʒɔɪnt /dʒɔɪnt/    

Tłumaczenia na język polski:

 • staw   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  part of the body where bones join
   
  Any part of the body where two bones join.
   
  anat. anatomia ruchome połączenie kości;
   
  part of the body where bones join
   
  part of the body where bones join
 • joint   
  (Noun  m)
   
  A cigarette rolled using cannabis.
   
  slang. slangowo rodzaj skręta zawierający marihuanę;
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • złącze   
  (Noun  n)
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
 • skręt   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • dżoint   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • fuga     
  (Noun  )
   
  archit. architektura, architektoniczny spoina w murze pomiędzy cegłami lub między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze
 • pieczeń   
  (Noun  )
 • wspólny   
 • areszt     
 • cios     
 • fugować   
 • gromadny   
 • knajpa   
 • kolanko   
 • kolegialny   
 • kolektywny   
 • lokal   
 • lutowina   
  (Noun  )
 • pieczyste   
 • połączenie   
 • połączyć   
 • przegub   
 • spajać   
 • spelunka   
 • spoina   
 • spojenie   
 • stawowy   
 • styk   
 • trójnik   
 • udziałowy   
 • udziec   
 • współwłasność   
 • węzeł   
 • zbiorowy   
 • zespołowy   
 • złączka   
 • łączny   
 • łączyć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo joint, skręt
 
połączenie, złącze, styk
 
anat. anatomia staw
 
złączony, połączony
 
joint with freedom to rotate
 
joint (esp. an anatomical joint)
 
A cut of meat.
 
doing together (as equals)
 
(transitive) To unite by a joint or joints; to fit together; to prepare so as to fit together; as, to joint boards.
 
rigid joint
 
(transitive) To join; to connect; to unite; to combine.
 
The point where two components of a structure join, but are still able to rotate.
 
The point where two components of a structure merge rigidly.
 
(transitive) To separate the joints; of; to divide at the joint or joints; to disjoint; to cut up into joints, as meat.
 
a verse (e.g. in the Bible)
 
business
 
(slang) A marijuana cigarette.
 
done by two or more people or organisations working together
 
The point where two components of a structure join rigidly.
 
(anatomy) Any part of the body where two bones join, in most cases allowing that part of the body to be bent or straightened.
 
(geology) A fracture in which the strata are not offset; a geologic joint.
 
(transitive) To provide with a joint or joints; to articulate.
 
(slang) A restaurant, bar, nightclub or similar business.
 
(slang) ( always with the) prison
 
Done by two or more people or organisations working together.
 
(intransitive) To fit as if by joints; to coalesce as joints do; as, the stones joint, neatly.
 
prison
 
(carpentry) A means of joining two pieces of wood together so that they interlock.

Picture dictionary

joint
joint
staw
staw
fuga
fuga
staw
staw

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

ACP-EC Joint Assembly
Wspólne Zgromadzenie AKP-WE
ACP-EC Joint Committee
Wspólny Komitet AKP-WE
American Jewish Joint Distribution Committee
American Jewish Joint Distribution Committee
branch-joint
rozgałęźnik; rozwidlacz
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów
degenerative joint disease
choroba zwyrodnieniowa stawów
dovetail joint
jaskółcze złącze; jaskółczy ogon
EAEC Joint Undertaking
wspólne przedsięwzięcie Euratomu
EC joint body
wspólny organ WE
EC joint committee
wspólny komitet WE
EEA Joint Committee
Wspólny Komitet EOG
EEA Joint Consultative Committee
Wspólny Komitet Konsultacyjny EOG
EEA joint institution
wspólna instytucja EOG
elbow joint
łokieć
Eurostars Joint Programme
wspólny program Eurostars
flexible joint
zawiasy; zawiasa; zawias
have a joint
palić haszysz; palić marihuanę
hip joint
staw biodrowy
Innovative Medicines Initiative (IMI) Joint Undertaking
wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)
joint action
wspólne działanie
Joint Advisory Committee
Wspólny Komitet Doradczy
Joint Advisory Committee for professional incompetence
Wspólny Komitet Doradczy ds. Nienależytego Wykonywania Obowiązków
joint and several guarantee
solidarna gwarancja
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich; JASPERS
joint authority
komunalny związek celowy
Joint Baltic Sea Research and Development programme
Wspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego
Joint Chiefs of Staff
Kolegium Szefów Połączonych Sztabów
Joint Committee
Wspólny Komitet
Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises; wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; JEREMIE
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
JESSICA; wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
Joint European Torus
Joint European Torus
Joint Institute for Nuclear Research
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych
Joint List View
Widok listy wspólnej
Joint Monitoring Committee
Wspólny Komitet Monitorujący
Joint Photographic Experts Group
Joint Photographic Experts Group
Joint Research Centre
Wspólne Centrum Badawcze; Wspólnotowe Centrum Badawcze
Joint stock company
Spółka akcyjna
Joint vetches
Aeschynomene
Joint War Committee (JWC)
Wspólny Komitet ds. Ubezpieczeń od Działań Wojennych
Mixing Bullets and Firing Joints
Mixing Bullets and Firing Joints
Quest Joint Airlock
Śluza powietrzna Quest
Rockin’ the Joint
Rockin’ The Joint
United States Congress Joint Committee on the Conduct of the War
United States Congress Joint Committee on the Conduct of the War

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "joint", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This Decision shall enter into force on ‧ February ‧, provided that all the notifications under Article ‧ of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lutego ‧ r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. ‧ ust. ‧ Porozumienia
en a definition of the action, the project or the programme to be implemented under joint management
pl definicję działania, projektu lub programu objętego wspólnym zarządzaniem
en Member States shall establish joint training programmes on best practice to be held at least once per year and shall facilitate exchanges, at least once per year, of staff of their respective bodies for intracommunity liaison with their counterparts in other Member States
pl Państwa Członkowskie opracowują wspólne programy szkoleń dotyczące najlepszych praktyk, które są przeprowadzane co najmniej raz w roku i ułatwiają – co najmniej raz w roku – wymianę pracowników organów odpowiedzialnych za kontakty wewnątrzwspólnotowe z ich odpowiednikami w innych Państwach Członkowskich
en We need a common economic policy, a single bond market and joint coordination.
pl Potrzebujemy wspólnej polityki gospodarczej, jednego rynku obligacji i wspólnej koordynacji.
en I therefore agree with the rapporteur's recommendation that the 'joint committee' should be considered the 'committee responsible', within the meaning of the Rules of Procedure.
pl Dlatego zgadzam się z zaleceniem sprawozdawcy, że należy przyjąć, iż określenie "zaangażowana komisja” oznacza "komisja przedmiotowo właściwa” w rozumieniu art. 51 Regulaminu.
en The Joint Customs Cooperation Committee shall see to the proper functioning of this Agreement and shall examine all issues arising from its application
pl Wspólny Komitet Współpracy Celnej czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem niniejszej Umowy i bada wszystkie sprawy wynikające z jej stosowania
en Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ January
pl Załącznik ‧ do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r
en exchange information, expertise and best practices, and facilitate the development and implementation of joint actions
pl wymienia informacje, wiedzę fachową i najlepsze praktyki oraz ułatwia opracowanie i realizację działań wspólnych
en You' ve smoked too many joints!
pl Ile trawki wypaliłeś?
en Decisions and recommendations of the Joint Council within the meaning of Article ‧ of the Agreement shall be entitled Decision or Recommendation respectively, and shall be followed by a serial number, their date of adoption and a description of their subject-matter
pl Decyzje i zalecenia Wspólnej Rady w rozumieniu art. ‧ umowy są zatytułowane odpowiednio decyzja lub zalecenie, po czym następuje numer sygnatury, data ich przyjęcia oraz opis ich przedmiotu
en reimbursement, subject to budgetary ceilings and once any national entitlements granted in the country of residence or of origin have been exhausted, of non-medical expenditure that is deemed necessary, results from disablement, is duly substantiated and is not refunded by the Joint Sickness Insurance Scheme
pl w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, wydatki o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikają z niepełnosprawności, zostały odpowiednio udokumentowane i nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych
en As far as I am concerned - and I am a member of the European Union-Croatia Joint Parliamentary Committee - it is the Croatians who are pushing, but they are not getting a positive response from the European Commission.
pl Moim zdaniem - a należę do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja - to właśnie Chorwaci naciskają, ale nie spotykają się z pozytywnym odzewem Komisji Europejskiej.
en to monitor progress toward the objectives of the FCH Joint Undertaking
pl monitorowanie postępu w realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa FCH
en JOINT DECLARATIONWITH REGARD TO ICELAND, NORWAY, SWITZERLAND AND LIECHTENSTEIN
pl WSPÓLNA DEKLARACJA W ODNIESIENIU DO ISLANDII, NORWEGII, SZWAJCARII I LIECHTENSTEINU
en Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Annex ‧ (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
pl Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
en Parliament calls on the Joint Technology Initiative to include in its Financial Rules a specific reference to the powers of the Internal Audit Service of the Commission as its internal auditor, on the basis of the provision set out in the framework Financial Regulation for Community bodies.
pl Parlament wzywa do włączenia do przepisów finansowych wspólnej inicjatywy technologicznej szczególnego odniesienia do uprawnień Służby Audytu Wewnętrznego Komisji jako audytora wewnętrznego na podstawie przepisu znajdującego się w ramowym rozporządzeniu finansowym dotyczącym organów Wspólnoty.
en This Decision shall enter into force on ‧ April ‧, provided that all the notifications under Article ‧ of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ kwietnia ‧ r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. ‧ ust. ‧ Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG
en Points out that the range of external EU bodies subject to audit and discharge now includes not only traditional regulatory agencies but also executive agencies set up to implement specific programmes, and will in the near future also extend to joint undertakings set up as public-private partnerships (joint technology initiatives
pl zaznacza, że do zewnętrznych organów UE podlegających procedurze kontroli i udzielania absolutorium należą obecnie nie tylko tradycyjne agencje regulacyjne, lecz również agencje wykonawcze utworzone w celu realizacji konkretnych programów, a w najbliższej przyszłości będą to także wspólne przedsięwzięcia ustanowione w formie partnerstw publiczno-prywatnych (wspólne inicjatywy technologiczne
en If the answer to (a) is affirmative and in your view the creation of the joint venture does not lead to coordination between independent undertakings that restricts competition within the meaning of Article ‧ of the EC Treaty, and, where applicable, the corresponding provisions of the EEA Agreement, give your reasons
pl Jeśli odpowiedź na pytanie w lit. a) jest twierdząca i uważa się, że utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa nie prowadzi do koordynacji między niezależnymi przedsiębiorstwami, która ogranicza konkurencję w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE oraz ewentualnie w rozumieniu odpowiednich przepisów Porozumienia EOG, należy podać powody
en meeting on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine in Luxembourg for the signature of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on mutual recognition in relation to conformity assessment have adopted the Joint Declarations mentioned below and attached to this Final Act
pl zebrani dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc dziwięćset dziwięćdziesiątego dziewiątego roku w Luksemburgu w celu podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności przyjęli Wspólne Deklaracje wymienione poniżej i załączone do niniejszego Aktu Końcowego
en the Joint Action and subsequent amendments as referred to in Article ‧ of this Agreement
pl wspólnym działaniem i późniejszymi zmianami, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszej umowy
en The Joint Committee may decide to amend the provisions of this Protocol
pl Wspólny Komitet może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszego protokołu
en Whereas Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No ‧ of ‧ October
pl załącznik ‧ do Porozumienia został zmieniony na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. [‧]
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en Insists however that this decoupling should be budget neutral and, therefore, urges the two Committees to carry out a joint analysis as part of the mid-term review of whether this shift of resources is beneficial to both; calls on the two Committees to keep Parliament informed of the evaluation in early ‧ of the mini-cooperation agreements in the areas affected by decoupling
pl nalega jednak, aby to oddzielenie nie miało wpływu na budżet i w związku z tym apeluje do obu Komitetów, aby w ramach przeglądu śródokresowego dokonały wspólnej analizy umożliwiającej ocenę, czy to przesunięcie zasobów jest dla nich obu korzystne; wzywa oba Komitety do stałego informowania Parlamentu o ocenie, na początku ‧ r., miniporozumień o współpracy w dziedzinach objętych rozdziałem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34732 zdań frazy joint.Znalezione w 4,868 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.