wymowa: IPA: dʒɔɪnt /dʒɔɪnt/    

Tłumaczenia na język polski:

 • staw   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  part of the body where bones join
   
  Any part of the body where two bones join.
   
  anat. anatomia ruchome połączenie kości;
   
  part of the body where bones join
 • joint   
  (  m)
   
  A cigarette rolled using cannabis.
   
  slang. slangowo rodzaj skręta zawierający marihuanę;
   
  marijuana cigarette
 • złącze   
  (Noun  n)
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
 • dżoint   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • fuga     
   
  archit. architektura, architektoniczny spoina w murze pomiędzy cegłami lub między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze
 • skręt   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • areszt     
 • cios     
 • fugować   
 • gromadny   
 • knajpa   
 • kolanko   
 • kolegialny   
 • kolektywny   
 • pieczeń   
 • pieczyste   
 • połączenie   
 • połączyć   
 • przegub   
 • spajać   
 • spelunka   
 • spoina   
 • spojenie   
 • stawowy   
 • styk   
 • trójnik   
 • udziałowy   
 • udziec   
 • wspólny   
 • współwłasność   
 • węzeł   
 • zbiorowy   
 • zespołowy   
 • złączka   
 • łączny   
 • łączyć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo joint, skręt
 
połączenie, złącze, styk
 
anat. anatomia staw
 
złączony, połączony
 
(transitive) To unite by a joint or joints; to fit together; to prepare so as to fit together; as, to joint boards.
 
(geology) A fracture in which the strata are not offset; a geologic joint.
 
(transitive) To join; to connect; to unite; to combine.
 
(intransitive) To fit as if by joints; to coalesce as joints do; as, the stones joint, neatly.
 
A cut of meat.
 
rigid joint
 
(transitive) To separate the joints; of; to divide at the joint or joints; to disjoint; to cut up into joints, as meat.
 
The point where two components of a structure join rigidly.
 
(carpentry) A means of joining two pieces of wood together so that they interlock.
 
(slang) A marijuana cigarette.
 
prison
 
a verse (e.g. in the Bible)
 
joint (esp. an anatomical joint)
 
business
 
(transitive) To provide with a joint or joints; to articulate.
 
joint with freedom to rotate
 
The point where two components of a structure merge rigidly.
 
The point where two components of a structure join, but are still able to rotate.
 
(slang) A restaurant, bar, nightclub or similar business.
 
doing together (as equals)
 
(slang) ( always with the) prison
 
done by two or more people or organisations working together
 
(anatomy) Any part of the body where two bones join, in most cases allowing that part of the body to be bent or straightened.
 
Done by two or more people or organisations working together.

Picture dictionary

staw
staw
fuga
fuga
staw
staw
joint
joint

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

ACP-EC Joint AssemblyWspólne Zgromadzenie AKP-WE
ACP-EC Joint CommitteeWspólny Komitet AKP-WE
AGM-154 Joint Standoff WeaponAGM-154 JSOW
American Jewish Joint Distribution CommitteeAmerican Jewish Joint Distribution Committee
branch-jointrozgałęźnik; rozwidlacz
Chairman of the Joint Chiefs of StaffPrzewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów
EAEC Joint Undertakingwspólne przedsięwzięcie Euratomu
EC joint bodywspólny organ WE
EC joint committeewspólny komitet WE
EEA Joint CommitteeWspólny Komitet EOG
EEA Joint Consultative CommitteeWspólny Komitet Konsultacyjny EOG
EEA joint institutionwspólna instytucja EOG
EEA joint parliamentary committeewspólny komitet parlamentarny EOG
Eurostars Joint Programmewspólny program Eurostars
Innovative Medicines Initiative (IMI) Joint Undertakingwspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)
joint actionwspólne działanie
Joint Advisory CommitteeWspólny Komitet Doradczy
Joint Advisory Committee for professional incompetenceWspólny Komitet Doradczy ds. Nienależytego Wykonywania Obowiązków
joint and several guaranteesolidarna gwarancja
Joint Assistance in Supporting Projects in European RegionsJASPERS; Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich
joint authoritykomunalny związek celowy
Joint Baltic Sea Research and Development programmeWspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego
joint buyingwspólne zakupy
Joint Chiefs of StaffKolegium Szefów Połączonych Sztabów
joint commercialisationwspólna komercjalizacja
Joint Commission on the Accreditation of HospitalsKolegium Akredytacji Szpitali
Joint CommitteeWspólny Komitet
joint committee on EC matterskomitet wspólny WE
Joint Committee on Financial ConglomeratesWspólny Komitet ds. Konglomeratów Finansowych
joint competencekompetencje wspólne
joint controlwspólna kontrola
joint debtorzbiorowy dłużnik
Joint Direct Attack MunitionJDAM
joint diseaseschoroba stawów
Joint European Resources for Micro to Medium Enterpriseswspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises; JEREMIE
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areaswspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; JESSICA; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
Joint European TorusJoint European Torus
joint farmingwspólne gospodarowanie
joint implementationwprowadzenie w życie postanowień
joint implementation projectprojekt wspólnych wdrożeń
Joint Institute for Nuclear ResearchZjednoczony Instytut Badań Jądrowych
joint investigationswspólne dochodzenia
Joint List ViewWidok listy wspólnej
joint managementzarządzanie wspólne
Joint Monitoring CommitteeWspólny Komitet Monitorujący
joint offerwspólna oferta
Joint Photographic Experts GroupJoint Photographic Experts Group
Joint Research CentreWspólnotowe Centrum Badawcze; Wspólne Centrum Badawcze
Joint stock companySpółka akcyjna
Joint Test Action GroupJTAG
Joint War Committee (JWC)Wspólny Komitet ds. Ubezpieczeń od Działań Wojennych
Mixing Bullets and Firing JointsMixing Bullets and Firing Joints
Quest Joint AirlockŚluza powietrzna Quest
Rockin’ the JointRockin’ The Joint
United States Congress Joint Committee on the Conduct of the WarUnited States Congress Joint Committee on the Conduct of the War

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "joint", pamięć tłumaczeniowa

add example
In all other cases the position of the Community in the Joint Committee or Joint Sectoral Committees shall be determined by the Council, acting by qualified majority on a proposal from the CommissionWe wszystkich pozostałych przypadkach stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie lub we wspólnych grupach sektorowych, określane jest przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji kwalifikowaną większością głosów
Second part:and enhanced consular cooperation leading to the creation of joint consular postsdruga część:ściślejszej współpracy na szczeblu konsularnym, prowadzącej do tworzenia łączonych stanowisk konsularnych
This Decision shall enter into force on ‧ February ‧, provided that all the notifications under Article ‧ of the Agreement have been made to the EEA Joint CommitteeNiniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lutego ‧ r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. ‧ ust. ‧ Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG
This means that Parliament and Council have now reached an agreement on a joint text, respecting the aim and purpose of Article 314.Stwierdzam, że procedura budżetowa, która została rozpoczęta zgodnie z art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz była kontynuowana zgodnie z art.
The activities covered by this chapter are the subject of interinstitutional cooperation, which requires consultation between institutions and the strengthening of joint management mechanisms with a view to rationalisation of expenditureDziałalność ujęta w tym rozdziale obejmuje współpracę między instytucjami, która wymaga konsultacji pomiędzy instytucjami oraz umacniania wspólnych mechanizmów zarządzania w celu racjonalizacji wydatków
In accordance with Article ‧ of the EU Treaty, the operational expenditure arising from this Joint Action, having military or defence implications, should be charged to the Member States in accordance with Council Decision ‧/‧/CFSP of ‧ May ‧ establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (hereinafter referred to as ATHENAZgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu UE wydatki operacyjne wynikające z niniejszego wspólnego działania, mające wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, powinny być pokrywane przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (zwany dalej mechanizmem ATHENA
This Decision shall enter into force on ‧ April ‧, provided that all the notifications under Article ‧) of the Agreement have been made to the EEA Joint CommitteeNiniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu ‧ kwietnia ‧ r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu ‧ ustęp ‧ Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [‧]
Proposal for a Council Regulation on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSWniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
In patients experiencing attacks of acute gouty arthritis, etoricoxib ‧ mg once daily over an eight-day treatment period, relieved moderate to extreme joint pain and inflammation comparable to indomethacin ‧ mg three times dailyU pacjentów, u których występują okresy zaostrzenia stanu zapalnego stawów w przebiegu dny moczanowej etorykoksyb stosowany w dawce ‧ mg, jeden raz na dobę, przez ‧ dni łagodził umiarkowany i ciężki ból stawów oraz stan zapalny porównywalnie do indometacyny stosowanej w dawce ‧ mg, trzy raz na dobę
In my short speech, speaking as a member of the European Parliament delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee, I would like to encourage Turkey to continue the efforts it has undertaken for reform, the objective of which is full democratisation of the country and rapid resolution of conflicts with neighbouring countries.W swoim krótkim wystąpieniu jako członek delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej Unia-Turcja chciałbym zachęcić Turcję do kontynuowania wysiłków podjętych na rzecz reform, których celem jest pełna demokratyzacja kraju oraz szybkie rozwiązanie konfliktów sąsiedzkich.
The undertakings concerned will be the remaining (acquiring) shareholder and the acquired company (previously the joint ventureUczestniczącymi przedsiębiorstwami będą pozostający (nabywający) udziałowiec oraz nabywana firma (będąca dotąd wspólnym przedsiębiorstwem
Action ‧B- Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDsDziałanie ‧B – Wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus (EMJD
support for specific initiatives, including research work, studies, pilot schemes or joint projects destined to respond in an effective and flexible manner to cooperation objectives arising from developments in the Union’s bilateral relationship with the partner countries or aiming to provide impetus to the further deepening and broadening of bilateral relationships with themwspieranie konkretnych inicjatyw, w tym prac badawczych, opracowań, programów pilotażowych czy wspólnych projektów mających służyć efektywnej i elastycznej realizacji celów w zakresie współpracy, wynikających z rozwoju stosunków dwustronnych Unii z krajami partnerskimi bądź mających przyspieszyć dalsze pogłębianie i rozszerzanie stosunków dwustronnych z tymi krajami
Council Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ March ‧ on support for OPCW activities in the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass DestructionWspólne działanie Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia
European Parliament resolution on the proposal for a Joint Declaration by the Council, the European Parliament and the Commission on the European Union Development Policy The European Consensus (‧/‧(INIRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego wspólnej deklaracji Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji dotyczącej polityki Wspólnoty Europejskiej na rzecz rozwoju- Europejski konsensus (‧/‧(INI
Both Parties shall notify each other through the Joint Monitoring and Review Mechanism when they consider they have made the necessary preparations for the FLEGT Licensing Scheme to become fully operationalObie Strony zawiadamiają się wzajemnie za pośrednictwem wspólnego mechanizmu monitorowania i przeglądu, gdy uznają, że poczyniły niezbędne przygotowania do pełnego uruchomienia systemu zezwoleń FLEGT
having regard to the Kigali Declaration for development-friendly Economic Partnership Agreements (EPAs) approved by the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly on ‧ Novemberuwzględniając deklarację z Kigali w sprawie sprzyjających rozwojowi umów o partnerstwie gospodarczym, zatwierdzoną przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE w dniu ‧ listopada ‧ r
Having regard to Council Joint Action ‧/CFSP of ‧ March ‧ on the European Union Police Mission (EUPM), and in particular Article ‧)(b), last subparagraph thereof, in conjunction with the second indent of Article ‧) of the Treaty on European Unionuwzględniając wspólne działanie Rady ‧/WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM)[‧], w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ lit. b) akapit ostatni, wraz z art. ‧ ust. ‧ tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej
whereas, when it comes to implementing joint standards, the adoption of directives is only a first step, and whereas this phase must necessarily be followed by the proper implementation in all Member States of the provisions adopted at Community level; whereas scrutiny of that implementation process by the Commission constitutes a highly significant task for which appropriate resources must therefore be made availablemając na uwadze, że przyjęcie dyrektyw w ramach wdrażania wspólnych standardów stanowi jedynie pierwszy krok i że po tym etapie konieczne jest właściwe wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich postanowień przyjętych na szczeblu Wspólnoty; mając na uwadze, że istotne znaczenie ma dokonywana przez Komisję kontrola wdrożenia powyższych postanowień i że w związku z tym należy przeznaczyć odpowiednie środki na taką kontrolę
In order to ensure the full respect of the rules on information unbundling, Member States shall ensure that the transmission system owner and the remaining part of the undertaking do not use joint services, such as joint legal services, apart from purely administrative or IT functionsW celu zapewnienia pełnego poszanowania zasad rozdziału informacyjnego, państwa członkowskie zapewniają, aby właściciel systemu przesyłowego oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie korzystały ze wspólnych służb, takich jak wspólna służba prawna, z wyjątkiem funkcji czysto administracyjnych lub informatycznych
Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ JanuaryZałącznik ‧ do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r
Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ MarchZałącznik ‧ do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r
For the EEA Joint CommitteeW imieniu Wspólnego Komitetu EOG
We all agree, but the efforts must be joint or not at all.Wszyscy się z tym zgadzamy, lecz wysiłki należy podejmować wspólnie lub nie podejmować ich wcale.
If no joint decision is reached within two months of receipt of a request under the first subparagraph, the competent authorities of the host Member State shall take their own decision within a further period of two months on whether the branch is significantW przypadku gdy wspólna decyzja nie zostanie podjęta w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku zgodnie z akapitem pierwszym, właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego podejmują swoją własną decyzję dotyczącą uznania oddziału za istotny w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34732 zdań frazy joint.Znalezione w 12,756 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.