wymowa: IPA: dʒɔɪnt /dʒɔɪnt/    

Tłumaczenia na język polski:

 • staw   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  part of the body where bones join
   
  Any part of the body where two bones join.
   
  anat. anatomia ruchome połączenie kości;
   
  part of the body where bones join
 • joint   
  (  m)
   
  A cigarette rolled using cannabis.
   
  slang. slangowo rodzaj skręta zawierający marihuanę;
   
  marijuana cigarette
 • złącze   
  (Noun  n)
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
 • dżoint   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • fuga     
   
  archit. architektura, architektoniczny spoina w murze pomiędzy cegłami lub między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze
 • skręt   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
   
  marijuana cigarette
 • areszt     
 • cios     
 • fugować   
 • gromadny   
 • knajpa   
 • kolanko   
 • kolegialny   
 • kolektywny   
 • pieczeń   
 • pieczyste   
 • połączenie   
 • połączyć   
 • przegub   
 • spajać   
 • spelunka   
 • spoina   
 • spojenie   
 • stawowy   
 • styk   
 • trójnik   
 • udziałowy   
 • udziec   
 • wspólny   
 • współwłasność   
 • węzeł   
 • zbiorowy   
 • zespołowy   
 • złączka   
 • łączny   
 • łączyć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo joint, skręt
 
połączenie, złącze, styk
 
anat. anatomia staw
 
złączony, połączony
 
joint with freedom to rotate
 
joint (esp. an anatomical joint)
 
A cut of meat.
 
doing together (as equals)
 
(transitive) To unite by a joint or joints; to fit together; to prepare so as to fit together; as, to joint boards.
 
rigid joint
 
(transitive) To join; to connect; to unite; to combine.
 
The point where two components of a structure join, but are still able to rotate.
 
The point where two components of a structure merge rigidly.
 
(transitive) To separate the joints; of; to divide at the joint or joints; to disjoint; to cut up into joints, as meat.
 
a verse (e.g. in the Bible)
 
business
 
(slang) A marijuana cigarette.
 
done by two or more people or organisations working together
 
The point where two components of a structure join rigidly.
 
(anatomy) Any part of the body where two bones join, in most cases allowing that part of the body to be bent or straightened.
 
(geology) A fracture in which the strata are not offset; a geologic joint.
 
(transitive) To provide with a joint or joints; to articulate.
 
(slang) A restaurant, bar, nightclub or similar business.
 
(slang) ( always with the) prison
 
Done by two or more people or organisations working together.
 
(intransitive) To fit as if by joints; to coalesce as joints do; as, the stones joint, neatly.
 
prison
 
(carpentry) A means of joining two pieces of wood together so that they interlock.

Picture dictionary

joint
joint
staw
staw
fuga
fuga
staw
staw

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

ACP-EC Joint Assembly
Wspólne Zgromadzenie AKP-WE
ACP-EC Joint Committee
Wspólny Komitet AKP-WE
American Jewish Joint Distribution Committee
American Jewish Joint Distribution Committee
branch-joint
rozgałęźnik; rozwidlacz
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów
EAEC Joint Undertaking
wspólne przedsięwzięcie Euratomu
EC joint body
wspólny organ WE
EC joint committee
wspólny komitet WE
EEA Joint Committee
Wspólny Komitet EOG
EEA Joint Consultative Committee
Wspólny Komitet Konsultacyjny EOG
EEA joint institution
wspólna instytucja EOG
EEA joint parliamentary committee
wspólny komitet parlamentarny EOG
Eurostars Joint Programme
wspólny program Eurostars
Innovative Medicines Initiative (IMI) Joint Undertaking
wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)
joint action
wspólne działanie
Joint Advisory Committee
Wspólny Komitet Doradczy
Joint Advisory Committee for professional incompetence
Wspólny Komitet Doradczy ds. Nienależytego Wykonywania Obowiązków
joint and several guarantee
solidarna gwarancja
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich; JASPERS
joint authority
komunalny związek celowy
Joint Baltic Sea Research and Development programme
Wspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego
joint buying
wspólne zakupy
Joint Chiefs of Staff
Kolegium Szefów Połączonych Sztabów
joint commercialisation
wspólna komercjalizacja
Joint Committee
Wspólny Komitet
Joint Committee on Financial Conglomerates
Wspólny Komitet ds. Konglomeratów Finansowych
joint competence
kompetencje wspólne
joint control
wspólna kontrola
joint debtor
zbiorowy dłużnik
joint diseases
choroba stawów
Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises; wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; JEREMIE
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
JESSICA; wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
Joint European Torus
Joint European Torus
joint farming
wspólne gospodarowanie
joint implementation
wprowadzenie w życie postanowień
joint implementation project
projekt wspólnych wdrożeń
Joint Institute for Nuclear Research
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych
joint investigations
wspólne dochodzenia
Joint List View
Widok listy wspólnej
joint management
zarządzanie wspólne
Joint Monitoring Committee
Wspólny Komitet Monitorujący
joint offer
wspólna oferta
Joint Photographic Experts Group
Joint Photographic Experts Group
Joint Research Centre
Wspólne Centrum Badawcze; Wspólnotowe Centrum Badawcze
Joint stock company
Spółka akcyjna
Joint War Committee (JWC)
Wspólny Komitet ds. Ubezpieczeń od Działań Wojennych
Mixing Bullets and Firing Joints
Mixing Bullets and Firing Joints
Quest Joint Airlock
Śluza powietrzna Quest
Rockin’ the Joint
Rockin’ The Joint
United States Congress Joint Committee on the Conduct of the War
United States Congress Joint Committee on the Conduct of the War

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "joint", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In all other cases the position of the Community in the Joint Committee or Joint Sectoral Committees shall be determined by the Council, acting by qualified majority on a proposal from the Commission
pl We wszystkich pozostałych przypadkach stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie lub we wspólnych grupach sektorowych, określane jest przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji kwalifikowaną większością głosów
en Second part:and enhanced consular cooperation leading to the creation of joint consular posts
pl druga część:ściślejszej współpracy na szczeblu konsularnym, prowadzącej do tworzenia łączonych stanowisk konsularnych
en This Decision shall enter into force on ‧ February ‧, provided that all the notifications under Article ‧ of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lutego ‧ r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. ‧ ust. ‧ Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG
en This means that Parliament and Council have now reached an agreement on a joint text, respecting the aim and purpose of Article 314.
pl Stwierdzam, że procedura budżetowa, która została rozpoczęta zgodnie z art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz była kontynuowana zgodnie z art.
en The activities covered by this chapter are the subject of interinstitutional cooperation, which requires consultation between institutions and the strengthening of joint management mechanisms with a view to rationalisation of expenditure
pl Działalność ujęta w tym rozdziale obejmuje współpracę między instytucjami, która wymaga konsultacji pomiędzy instytucjami oraz umacniania wspólnych mechanizmów zarządzania w celu racjonalizacji wydatków
en In accordance with Article ‧ of the EU Treaty, the operational expenditure arising from this Joint Action, having military or defence implications, should be charged to the Member States in accordance with Council Decision ‧/‧/CFSP of ‧ May ‧ establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (hereinafter referred to as ATHENA
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu UE wydatki operacyjne wynikające z niniejszego wspólnego działania, mające wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, powinny być pokrywane przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (zwany dalej mechanizmem ATHENA
en This Decision shall enter into force on ‧ April ‧, provided that all the notifications under Article ‧) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu ‧ kwietnia ‧ r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu ‧ ustęp ‧ Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [‧]
en Proposal for a Council Regulation on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en In patients experiencing attacks of acute gouty arthritis, etoricoxib ‧ mg once daily over an eight-day treatment period, relieved moderate to extreme joint pain and inflammation comparable to indomethacin ‧ mg three times daily
pl U pacjentów, u których występują okresy zaostrzenia stanu zapalnego stawów w przebiegu dny moczanowej etorykoksyb stosowany w dawce ‧ mg, jeden raz na dobę, przez ‧ dni łagodził umiarkowany i ciężki ból stawów oraz stan zapalny porównywalnie do indometacyny stosowanej w dawce ‧ mg, trzy raz na dobę
en In my short speech, speaking as a member of the European Parliament delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee, I would like to encourage Turkey to continue the efforts it has undertaken for reform, the objective of which is full democratisation of the country and rapid resolution of conflicts with neighbouring countries.
pl W swoim krótkim wystąpieniu jako członek delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej Unia-Turcja chciałbym zachęcić Turcję do kontynuowania wysiłków podjętych na rzecz reform, których celem jest pełna demokratyzacja kraju oraz szybkie rozwiązanie konfliktów sąsiedzkich.
en The undertakings concerned will be the remaining (acquiring) shareholder and the acquired company (previously the joint venture
pl Uczestniczącymi przedsiębiorstwami będą pozostający (nabywający) udziałowiec oraz nabywana firma (będąca dotąd wspólnym przedsiębiorstwem
en Action ‧B- Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs
pl Działanie ‧B – Wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus (EMJD
en support for specific initiatives, including research work, studies, pilot schemes or joint projects destined to respond in an effective and flexible manner to cooperation objectives arising from developments in the Union’s bilateral relationship with the partner countries or aiming to provide impetus to the further deepening and broadening of bilateral relationships with them
pl wspieranie konkretnych inicjatyw, w tym prac badawczych, opracowań, programów pilotażowych czy wspólnych projektów mających służyć efektywnej i elastycznej realizacji celów w zakresie współpracy, wynikających z rozwoju stosunków dwustronnych Unii z krajami partnerskimi bądź mających przyspieszyć dalsze pogłębianie i rozszerzanie stosunków dwustronnych z tymi krajami
en Council Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ March ‧ on support for OPCW activities in the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction
pl Wspólne działanie Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia
en European Parliament resolution on the proposal for a Joint Declaration by the Council, the European Parliament and the Commission on the European Union Development Policy The European Consensus (‧/‧(INI
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego wspólnej deklaracji Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji dotyczącej polityki Wspólnoty Europejskiej na rzecz rozwoju- Europejski konsensus (‧/‧(INI
en Both Parties shall notify each other through the Joint Monitoring and Review Mechanism when they consider they have made the necessary preparations for the FLEGT Licensing Scheme to become fully operational
pl Obie Strony zawiadamiają się wzajemnie za pośrednictwem wspólnego mechanizmu monitorowania i przeglądu, gdy uznają, że poczyniły niezbędne przygotowania do pełnego uruchomienia systemu zezwoleń FLEGT
en having regard to the Kigali Declaration for development-friendly Economic Partnership Agreements (EPAs) approved by the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly on ‧ November
pl uwzględniając deklarację z Kigali w sprawie sprzyjających rozwojowi umów o partnerstwie gospodarczym, zatwierdzoną przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE w dniu ‧ listopada ‧ r
en Having regard to Council Joint Action ‧/CFSP of ‧ March ‧ on the European Union Police Mission (EUPM), and in particular Article ‧)(b), last subparagraph thereof, in conjunction with the second indent of Article ‧) of the Treaty on European Union
pl uwzględniając wspólne działanie Rady ‧/WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM)[‧], w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ lit. b) akapit ostatni, wraz z art. ‧ ust. ‧ tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej
en whereas, when it comes to implementing joint standards, the adoption of directives is only a first step, and whereas this phase must necessarily be followed by the proper implementation in all Member States of the provisions adopted at Community level; whereas scrutiny of that implementation process by the Commission constitutes a highly significant task for which appropriate resources must therefore be made available
pl mając na uwadze, że przyjęcie dyrektyw w ramach wdrażania wspólnych standardów stanowi jedynie pierwszy krok i że po tym etapie konieczne jest właściwe wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich postanowień przyjętych na szczeblu Wspólnoty; mając na uwadze, że istotne znaczenie ma dokonywana przez Komisję kontrola wdrożenia powyższych postanowień i że w związku z tym należy przeznaczyć odpowiednie środki na taką kontrolę
en In order to ensure the full respect of the rules on information unbundling, Member States shall ensure that the transmission system owner and the remaining part of the undertaking do not use joint services, such as joint legal services, apart from purely administrative or IT functions
pl W celu zapewnienia pełnego poszanowania zasad rozdziału informacyjnego, państwa członkowskie zapewniają, aby właściciel systemu przesyłowego oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie korzystały ze wspólnych służb, takich jak wspólna służba prawna, z wyjątkiem funkcji czysto administracyjnych lub informatycznych
en Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ January
pl Załącznik ‧ do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r
en Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ March
pl Załącznik ‧ do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r
en For the EEA Joint Committee
pl W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
en We all agree, but the efforts must be joint or not at all.
pl Wszyscy się z tym zgadzamy, lecz wysiłki należy podejmować wspólnie lub nie podejmować ich wcale.
en If no joint decision is reached within two months of receipt of a request under the first subparagraph, the competent authorities of the host Member State shall take their own decision within a further period of two months on whether the branch is significant
pl W przypadku gdy wspólna decyzja nie zostanie podjęta w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku zgodnie z akapitem pierwszym, właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego podejmują swoją własną decyzję dotyczącą uznania oddziału za istotny w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34732 zdań frazy joint.Znalezione w 7,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.