wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

 • wynalazek   
  (Noun  m)
   
  something invented
   
  coś, co wynaleziono;
   
  something invented
 • inwencja   
   
  pomysłowość, wynalazczość
 • odkrycie   
   
  napotkanie i opisanie prawa lub rzeczy istniejącej w naturze, ale przez nikogo do tej pory nieopisanej
 • fikcja   
 • wymysł   
 • wymyślenie   
 • wynalazczość   
 • wynalezienie   

Pozostałe znaczenia:

 
inwencja
 
pomysłowość
 
wymysł
 
wynalezienie
 
wynalazek
 
A small self-contained musical composition
 
capacity to invent, act of inventing
 
(archaic) The act of discovering or finding; the act of finding out; discovery.
 
The capacity to invent.
 
(music) A small, self-contained composition, particularly those in J.S. Bach’s Two- and Three-part Inventions .
 
Something invented.
 
The act of creating something new, especially as a technical device.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

invent
wymyślić; wynajdować; wydumać; sfabrykować; wymyślać; nawymyślać; zmyślać; ; zmyślić; komponować; wymyśleć; wynajdywać; wynaleźć
invented
zmyślony
inventions
wynalazki
inventive
wynalazczy; ; zmyślny; pomysłowy
inventively
pomysłowo
inventiveness
inwencja; ; wynalazczość; twórczość; pomysłowość
necessity is the mother of invention
; potrzeba jest matką wynalazków
to invent
wymyślać; wymyślić; wynaleźć

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "invention", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Invented name ISENTRESS ISENTRESS
pl Nazwa własna ISENTRESS ISENTRESS
en Yesterday, the French newspaper Le Monde - and I would like to thank its new editor Eric Fottorino for this - published a wonderful editorial with a cartoon by Plantu, in which this non-institutional G4 that we have just invented is depicted as follows: we have the Krauts, the Eyeties, the treacherous Albion and the French uniting to destroy Europe, each one thinking of its own petty interests, faced with a Parliament, a self-styled Parliament, which still fails to make itself understood.
pl Wczoraj francuski dziennik "Le Monde” - i chciałbym podziękować za to jego szefowi działu informacji, Ericowi Fottorino - opublikował fantastyczny wstępniak z karykaturą Plantu, która przedstawia wymyśloną przez nas właśnie nieinstytucjonalną grupę G4 w następujący sposób: mamy tu szkopów, makaroniarzy, podstępny Albion i Francuzów, którzy jednoczą się, aby zniszczyć Europę, a każda grupa myśli wyłącznie o swoich partykularnych interesach, mając przed sobą Parlament, samozwańczy Parlament, który wciąż nie potrafi wyjaśnić swoich działań.
en Who invented that?
pl Kto to wynalazt?
en I' ve invented a husband CD
pl Wynalazłam męża na CD
en LIST OF THE INVENTED NAMES, PHARMACEUTICAL FORMS, STRENGTHS OF THE MEDICINAL PRODUCTS, ROUTE OF ADMINISTRATION AND MARKETING AUTHORISATION HOLDERS IN THE MEMBER STATES
pl WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH
en The common name shall appear if the medicinal product contains only one active substance and its name is an invented name
pl Nazwa zwyczajowa jest podana, jeżeli produkt leczniczy zawiera wyłącznie jedną substancję czynną, a jego nazwa jest nazwą utworzoną
en Trademarks, patterns or designs and their supporting documents, as well as applications for patents for invention or the like, to be submitted to the bodies competent to deal with the protection of copyrights or the protection of industrial or commercial patent rights, shall be admitted free of import duties
pl Zwolnione z należności celnych przywozowych są znaki towarowe, wzory lub projekty oraz towarzysząca im dokumentacja, jak również wnioski o zatwierdzenie patentów na wynalazki lub podobnych, które mają być przedłożone właściwym organom zajmującym się ochroną praw autorskich lub przemysłowych bądź ochroną praw patentowych
en It is no coincidence.My dear children. That the word " sabotage " was invented by the French
pl To nie przypadek, moje drogie dzieci, że słowo " sabotaż " zostało wymyślone przez Francuzów
en It' s the game my Great- Grandma Gilbreth invented
pl To jest gra, którą wynalazł mój pradziadek Gilbret
en I don' t know if you want who they think invented the radio...... or the person who actually invented the radio
pl Czy tego, który faktycznie wynalazł radio?Tutaj jest napisane
en the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and
pl właściciel pierwszego patentu będzie miał prawo do licencji wzajemnej, na rozsądnych warunkach, dotyczącej używania wynalazku zastrzeżonego w drugim patencie
en After an understandably difficult start - after all, everything was new and had to be invented on the spot, as it were - the Tribunal has turned out to be a very sound, serious and capable legal body that does not limit its activities to administering justice, which, by the way, it does with the greatest care, something which has boosted its legitimacy.
pl Po trudnym, ze zrozumiałych względów, początku -wszystkie zagadnienia były bowiem nowe i należało szukać rozwiązań na bieżąco - trybunał okazał się bardzo rzetelną, poważną i kompetentną instytucją prawną, która nie ogranicza się do czynności polegających na wymierzaniu sprawiedliwości, choć nawiasem mówiąc, wykonuje je z najwyższą starannością, i potwierdził swoją rację bytu.
en Invented name
pl Nazwa własna
en Invented name Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia
pl Nazwa własna Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia Velmetia
en Receiving protection for an invention or scientific discovery is extremely important for converting innovation and knowledge into useable, useful products, which, in turn, will create growth and jobs.
pl Uzyskanie ochrony dla wynalazku lub odkrycia naukowego ma ogromne znaczenie dla przekształcenia innowacyjności i wiedzy w pożyteczne, przydatne produkty, które z kolei będą kreować wzrost i zatrudnienie.
en I' m not a Iawyer, I' m just a guy, TelI me, you invented it?
pl Nie jestem prawnikiem, tylko zwykłym gościem.Powiedz, sam to wymyśliłeś?
en And then as his watch hand passed the hour, he wondered: Was it all an invention of my mind? are they digging up Harry’s body now in the Central Cemetery?
pl A kiedy wskazówka jego zegarka minęła godzinę, Martins zaczął się zastanawiać: Czy to wszystko było wytworem mojej wyobraźni? Czy to ciało Harry’ego wykopują teraz na Cmentarzu Centralnym?
en And all of them as artificial as the Matrix itself...... although only a human mind could invent something as insipid as love
pl A wszystkie z nich tak sztuczne, jak sam Matrix...... chociaż tylko ludzki umysł mógł wymyśleć coś tak mdłego, jak miłość
en Invented Name
pl Nazwa własna
en A recent invention, awarded a prize at the International Exhibition of Inventions of Geneva, makes it possible to screen for certain types of cancer in less than six minutes at a cost of less than one euro.
pl Niedawne odkrycie, które otrzymało nagrodę podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, umożliwia przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku określonych rodzajów nowotworów w czasie krótszym niż sześć minut i przy koszcie nieprzekraczającym kwoty jednego euro.
en The patenting of biotechnological inventions
pl Zasady materialnoprawne udzielania patentów na wynalazki biotechnologiczne
en Well, rocketry was actually invented by the Chinese as early as ‧, ‧ A. D
pl Więc, rakiety zostały wynalezione przez Chińczyków około roku ‧ naszej ery
en If you think you' re so much smarter than everybody else, and why don' t you just invent a new story?
pl Skoro uważasz się za mądrzejszego od innych,Dlaczego sam nie stworzysz innej opowieści?
en This is the testing room for my very latest and greatest invention
pl Tutaj testujemy mój najnowszy wynalazek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1418 zdań frazy invention.Znalezione w 1,132 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.