wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

 • wynalazek   
  (Noun  m)
   
  something invented
   
  coś, co wynaleziono;
   
  something invented
 • inwencja   
   
  pomysłowość, wynalazczość
 • odkrycie   
   
  napotkanie i opisanie prawa lub rzeczy istniejącej w naturze, ale przez nikogo do tej pory nieopisanej
 • fikcja   
 • wymysł   
 • wymyślenie   
 • wynalazczość   
 • wynalezienie   

Pozostałe znaczenia:

 
inwencja
 
pomysłowość
 
wymysł
 
wynalezienie
 
wynalazek
 
A small self-contained musical composition
 
capacity to invent, act of inventing
 
(archaic) The act of discovering or finding; the act of finding out; discovery.
 
The capacity to invent.
 
(music) A small, self-contained composition, particularly those in J.S. Bach’s Two- and Three-part Inventions .
 
Something invented.
 
The act of creating something new, especially as a technical device.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

invent
wymyślić; wynajdować; wydumać; sfabrykować; wymyślać; nawymyślać; zmyślać; ; zmyślić; komponować; wymyśleć; wynajdywać; wynaleźć
invented
zmyślony
inventions
wynalazki
inventive
wynalazczy; ; zmyślny; pomysłowy
inventively
pomysłowo
inventiveness
inwencja; ; wynalazczość; twórczość; pomysłowość
necessity is the mother of invention
; potrzeba jest matką wynalazków
to invent
wymyślać; wymyślić; wynaleźć

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "invention", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It' s a little thing they invented in the ' ‧s called jogging
pl Takie coś, co wynaleziono w latach
en Oh, just think, she' s gonna be watching that video on a TV...... that hasn' t even been invented yet...... with friends who, right now, are just, like, babies
pl Pomyślcie, będzie to oglądała na telewizorze którego nawet jeszcze nie wynaleziono
en Say, what will they think of inventing next?
pl Co oni jeszcze wymyślą?
en Considers that, in order to boost innovation throughout the EU, it is essential to support invention-related activities and protect the products of those activities; points, therefore, to the importance of a transparent, simplified intellectual property rights policy, and one that is actually enforced; calls on the Council to take action to introduce a Community patent as soon as possible and calls on the Commission to continue to combat counterfeiting and to work towards global solutions in this area, based predominantly on European models
pl uważa, że w celu pobudzenia innowacyjności w całej UE należy wspierać działalność w sferze innowacji oraz chronić produkty będące rezultatem tej działalności; zwraca wobec tego uwagę na znaczenie przejrzystej i nieskomplikowanej polityki w dziedzinie praw do własności intelektualnej, którą się rzeczywiście realizuje; wzywa Radę do podjęcia działań mających na celu jak najszybsze wprowadzenie patentu wspólnotowego oraz wzywa Komisję do kontynuowania zwalczania fałszerstw oraz podejmowania wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązań w tej dziedzinie na skalę globalną w oparciu głównie o europejskie modele
en Following the Commission's Decision of ‧ March ‧, contested in Case T-‧/‧ and according to which the applicant is required to disclose specifications for certain Windows protocols in order to ensure interoperability with Windows, the Commission informed the applicant by letter of ‧ June ‧ that, in its opinion, the applicant is under an obligation to permit distribution to third parties- non-licensees- in source code form of software developed by competitors on the basis of the disclosed Windows protocol specifications unless the software includes an invention by the applicant satisfying criteria of novelty and inventiveness
pl W następstwie decyzji Komisji z dnia ‧ marca ‧ r., będącej przedmiotem postępowania w sprawie T-‧/‧, zgodnie z którą skarżąca została zobowiązana, w celu zapewnienia kompatybilności z Windows, do wyjawienia specyfikacji technicznej niektórych protokołów Windows, Komisja poinformowała skarżącą pismem z dnia ‧ czerwca ‧ r., iż w jej opinii, skarżąca jest zobowiązana do umożliwienia dystrybucji osobom trzecim, nie będącym licencjobiorcami, programów komputerowych w formacie kodu źródłowego, stworzonych przez konkurentów na podstawie wyjawionych specyfikacji technicznych protokołów Windows, o ile programy te nie zawierają wynalazku skarżącej, spełniającego kryteria nowości i innowacyjności
en Originally, he had planned...... to give his invention to the police...... but a group of ruthless businessmen
pl Chcial... oddac go policji, ale grupa biznesmenów
en On application, a compulsory licence for the non-exclusive use of a protected plant variety pursuant to Article ‧) of Directive ‧/EC shall be granted to the holder of a patent for a biotechnological invention, subject to payment of an appropriate royalty as equitable remuneration, provided that the patent holder demonstrates that
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE niewyłączna licencja przymusowa przyznawana jest posiadaczowi patentu na wynalazek biotechnologiczny na wniosek, stosownie do uiszczenia odpowiedniej opłaty licencyjnej jako słusznego wynagrodzenia po warunkiem, że posiadacz patentu wykazał, iż
en [ Invented name ] ‧ mg film-coated tablets are indicated for the treatment of the above infections if they are caused by bacteria susceptible to moxifloxacin
pl [ Nazwa własna ] ‧ mg tabletki powlekane stosuje się w leczeniu ww. zakażeń, jeśli są one wywołane przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę
en Invented Name
pl Nazwa własna Nazwa
en [ Invented name ] ‧ mg film-coated tablets are not recommended for use in monotherapy of mild to moderate pelvic inflammatory disease but should be given in combination with another appropriate antibacterial agent (e. g. a cephalosporin) due to increasing moxifloxacin resistance of Neisseria gonorrhoeae unless moxifloxacin-resistant Neisseria gonorrhoeae can be excluded (see sections ‧ and
pl Ze względu na narastającą oporność Neisseria gonorrhoeae na moksyfloksacynę, produkt [ Nazwa własna ] nie jest zalecany do stosowania w monoterapii zapalenia narządów miednicy mniejszej o niewielkim i umiarkowanym nasileniu, tylko należy go stosować w leczeniu skojarzonym z innym odpowiednim produktem przeciwbakteryjnym (np. cefalosporyną), chyba że można wykluczyć zakażenie oporną na moksyfloksacynę Neisseria gonorrhoeae (patrz punkt ‧. ‧ oraz
en [ Invented name ] is used in adults for treating the following bacterial infections
pl [ Nazwa własna ] jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych
en And all of them as artificial as the Matrix itself...... although only a human mind could invent something as insipid as love
pl Wszystkie te twory są sztuczne jak sam Matrix, choć tylko ludzki umysł mógł stworzyć to nudziarstwo- miłość
en To invent everyday life. The paradigm of an artist involved in the reality and strategies towards reality, in the context of Pawel Althamer's artistic actions.
pl Wynaleźć codzienność. Paradygmat artysty zaangażowanego w rzeczywistość oraz strategie wobec realność w kontekście działań artystycznych Pawła Althamera
en When He was invented, there were a lot of pagan religions that celebrated sexuality and fertility and so on
pl Zanim go wymyślono było wiele pogańskich religii, które czciły seksualność i płodność
en Legal protection of biotechnological inventions
pl Ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych
en whereas it is essential for the Member States to invest sufficiently in a flexible regulatory framework which supports the rights of the citizen, and which offers actors in this sector a good basis for marketing new inventions
pl mając na uwadze konieczność dołożenia przez Państwa Członkowskie wszelkich starań w celu stworzenia elastycznych ram regulacyjnych, które wspierają prawa obywatela oraz które tworzą dla podmiotów działających w tym sektorze dobrą podstawę do wprowadzania na rynek nowych inwestycji
en An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element
pl Element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony przy pomocy sposobu technicznego, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, może stanowić wynalazek posiadający zdolność patentową, nawet, jeśli struktura tego elementu jest identyczna ze strukturą elementu naturalnego
en After he invented the cotton gin and started the Industrial Revolution...... he went to work for the U. S. military, special projects
pl Po wynalezieniu odziarniarki i rozpoczęciu rewolucji przemysłowej, zaczął pracować dla amerykańskiej armii
en Whereas if an invention is based on biological material of human origin or if it uses such material, where a patent application is filed, the person from whose body the material is taken must have had an opportunity of expressing free and informed consent thereto, in accordance with national law
pl jeśli wynalazek jest oparty na materiale biologicznym pochodzenia ludzkiego lub jeśli wykorzystuje taki materiał w przypadku gdy składane jest zgłoszenie patentowe, osoba, z której ciała materiał został pobrany musi mieć możliwość wyrażenia na to nieprzymuszonej i świadomej zgody, zgodnie z prawem krajowym
en Common Position (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions
pl Wspólne stanowisko (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych za pomocą komputera
en What (Invented name)® ‧mg capsules contain
pl Co zawiera lek (nazwa własna) ® ‧ mg kapsułki
en LIST OF THE INVENTED NAMES, PHARMACEUTICAL FORMS, STRENGTHS OF THE MEDICINAL PRODUCTS, ROUTE OF ADMINISTRATION AND MARKETING AUTHORISATION HOLDERS IN THE MEMBER STATES
pl WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH
en Don Ameche hasn' t invented the telephone yet
pl Jest rok ‧.Graham Bell nie wynalazł jeszcze telefonu
en He' s who really invented Napster
pl To on wymyślił Napstera
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1418 zdań frazy invention.Znalezione w 1,836 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.