wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

 • wynalazek   
  (Noun  m)
   
  something invented
   
  coś, co wynaleziono;
   
  something invented
   
  something invented
 • inwencja   
  (Noun  )
   
  pomysłowość, wynalazczość
 • odkrycie   
  (Noun  )
   
  napotkanie i opisanie prawa lub rzeczy istniejącej w naturze, ale przez nikogo do tej pory nieopisanej
 • wynalezienie   
  (Noun  )
 • fikcja   
 • wymysł   
 • wymyślenie   
 • wynalazczość   

Pozostałe znaczenia:

 
inwencja
 
pomysłowość
 
wymysł
 
wynalezienie
 
wynalazek
 
A small self-contained musical composition
 
capacity to invent, act of inventing
 
(archaic) The act of discovering or finding; the act of finding out; discovery.
 
The capacity to invent.
 
(music) A small, self-contained composition, particularly those in J.S. Bach’s Two- and Three-part Inventions .
 
Something invented.
 
The act of creating something new, especially as a technical device.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

invent
wymyślić; wynajdować; wydumać; sfabrykować; wymyślać; nawymyślać; zmyślać; ; zmyślić; komponować; wymyśleć; wynajdywać; wynaleźć; dokonywać wynalazku
invented
zmyślony
inventions
wynalazki
inventive
wynalazczy; ; zmyślny; pomysłowy
inventively
pomysłowo
inventiveness
inwencja; ; wynalazczość; twórczość; pomysłowość; koncept; rzutność
necessity is the mother of invention
; potrzeba jest matką wynalazków
Open Invention Network
Open Invention Network
to invent
wymyślać; wymyślić; wynaleźć

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "invention", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the persons or undertakings applying for licences are in a position to meet such requirements effectively by making use of the invention
pl osoby lub przedsiębiorstwa wnioskujące o licencje są w stanie efektywnie spełnić te wymogi poprzez wdrożenie wynalazku
en We' re not inventing, just remaking something that already exists
pl Niczego nie wymyślamy
en This invention, by Peter Traiser ‧ from Gross Gerau, enabled production of Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs to be further increased
pl Wynalazek Petera Traisera ‧ z Groß-Gerau spowodował dalszy wzrost produkcji sera w Hesji
en The Community patent should only be granted for genuine inventions which represent a real technological advance and are likely to be used in real industrial applications
pl Patent wspólnotowy powinien być przyznawany jedynie w przypadku prawdziwych wynalazków, które wykraczają poza obecny etap zaawansowania technologii i mają rzeczywiste zastosowanie przemysłowe
en The applicant claims that his European Patent ‧ ‧ ‧ B‧, entitled Method of making a nonreplicable document, has been infringed by the defendant and seeks, in accordance with Article ‧ EC, an award of damages by way of payment of a reasonable royalty for the use of the invention of the patent
pl Strona skarżąca podnosi, że jej patent europejski ‧ ‧ B‧, pod nazwą Method of making a nonreplicable dokument (metoda wytwarzania niemożliwych do sfałszowania dokumentów) został naruszony przez stronę pozwaną i wnosi na podstawie art. ‧ WE o zasądzenie odszkodowania w formie zapłaty stosownej opłaty licencyjnej z tytułu używania wynalazku chronionego patentem
en Invented name Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega
pl Nazwa własna Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega Invega
en Invented name Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor
pl Nazwa własna Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor Corlentor
en Spending on science in the EU is less than in the US and today we are facing the fact that we cannot compete on the world market in the field of inventions or technology.
pl Wydatki na naukę w UE są niższe niż w USA i dzisiaj stoimy wobec faktu, że nie możemy konkurować na rynku światowym w zakresie wynalazków i technologii.
en Where inventions are the subject of patents, the name of the inventor or inventors shall be stated
pl Jeżeli wynalazki podlegają opatentowaniu, należy podać nazwisko wynalazcy lub wynalazców
en Did you know that lipstick was invented to simulate the flush on a woman' s face after you treated her right?
pl Wiedzieliście, że szminka została wynaleziona, by symulować rumieńce na twarzy kobiety, gdy się ją dobrze potraktowało?
en Invented Name
pl Nazwa własna
en The radio and the television. History of invention and specificity of communication
pl Radio i telewizja. Historia wynalazczości i specyfika komunikacji
en Unless the invention meets these criteria or the project is in an industrial sector where patents are used as a competitive weapon, patenting is probably a waste of money
pl Jeśli wynalazek nie spełnia tych kryteriów lub też projekt nie dotyczy sektora przemysłu, w którym patenty są wykorzystywane jako element walki konkurencyjnej, uzyskanie patentu jest na ogół stratą pieniędzy
en Marketing Authorisation Invented name Holder
pl Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna
en Invented name Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix
pl Nazwa własna Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix Plavix
en Hagemann just invented a new rule
pl Hagemann właśnie wymyślił nową zasadę
en Invented name
pl Nazwa własna
en Non-selective MAO-inhibitors and MAO-inhibitors type A (moclobemide) should not be used with (Invented name)® as serious or even fatal reactions (serotonin syndrome) can occur (see section Do not take (Invented name)®
pl Nie należy stosować nieselektywnych inhibitorów MAO, a także inhibitorów MAO typu A (moklobemid) jednocześnie z lekiem (nazwa własna) ®, ponieważ może to spowodować wystąpienie ciężkich lub nawet zagrażających życiu działań niepożądanych (zespół serotoninowy) (patrz punkt
en The 2020 document refers to Member States being the most innovative in the world, but if emerging low wage economies are able to steal inventions with impunity, innovation will not help us.
pl W strategii 2020 państwa członkowskie określane są jako najbardziej innowacyjne na świecie, ale innowacyjność nie pomoże nam, jeśli gospodarki wschodzące, posiadające tanią siłę roboczą, będą bezkarnie kradły wynalazki.
en Rules determining ownership with regard to inventions whether or not patentable, resulting from research or work done under contract, shall be laid down in each contract
pl Zasady określające kwestie własności w odniesieniu do wynalazków nadających się albo nienadających się do opatentowania, będących efektem badań lub prac wykonywanych na podstawie umowy, ustanawiane są w każdej umowie oddzielnie
en Our new Member States may feel frustrated, and rightly so, because in most cases their NGOs, even though they are as good as the others, cannot work because they do not comply with the standards invented by Commission's procedures.
pl Nasze nowe państwa członkowskie mogą czuć się sfrustrowane, ponieważ w większości przypadków ich organizacje pozarządowe, nawet jeśli są tak dobre jak wszystkie inne, nie mogą pracować, ponieważ nie odpowiadają standardom wymyślonym w ramach procedur Komisji.
en Member States may not, in order to meet such requirements, take any coercive measures provided for in their national legislation which will limit the protection accorded to the invention, save at the prior request of the Commission
pl Aby spełnić te wymogi, Państwa Członkowskie nie mogą podejmować środków przymusu przewidzianych w ich krajowych przepisach, które ograniczyłyby zakres ochrony wynalazku, chyba że Komisja wystąpi o to z uprzednim wnioskiem
en Because after setting up delinquent states and gangster states we are now inventing laboratory states where the European Commission tests and invents federalism by breaking-up countries.
pl Ponieważ po ustanowieniu przestępczych państw i gangsterskich państw wynajdujemy państwo laboratoryjne, w którym Komisja Europejska testuje i wprowadza federalizm poprzez rozbijanie krajów.
en There was no possible way to cross, no matter how inventive, how resourceful I thought myself
pl Nie było szans na przeprawę, niezależnie od tego, czego bym nie wymyślił
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1418 zdań frazy invention.Znalezione w 1,903 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.