Tłumaczenia na język polski:

  • sterownik wewnętrzny   
     
    A driver contained in the default Windows installation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

out-of-box driver
sterownik niedostarczony z systemem Windows

Przykładowe zdania z "in-box driver", pamięć tłumaczeniowa

add example
en She packed her box quickly, paid her bill, took a cab in the yard, hurrying on the driver, urging him on, every moment inquiring about the time and the miles traversed. He succeeded in catching up the < Hirondelle > as it neared the first houses of Quincampoix.
pl Spiesznie spakowała sakwojaż, wyrównała rachunek, najęła w podwórzu kabriolet i - to ponaglając, to chwaląc stangreta, dopytując się wciąż o godzinę i przebytą drogę - u pierwszych zabudowań Quincampoix dogoniła wreszcie < Jaskółkę >.
en Casa was gonna be massacred.That was clear. And for me, like others at the time, the La Renta vs. Driver fight seemed the most mismatched in boxing history
pl Według mnie walka Casa i La Renta była najbardziej nierówną w historii boksu
en This box is set aside to provide space for any additional details required by administrations, such as name of driver, prescribed itinerary or time limit
pl W polu tym zostało przewidziane miejsce na dodatkowe informacje wymagane przez administracje, takie jak nazwisko kierowcy, wyznaczona trasa lub termin
en This professional enhancement to & CUPS; (the " Common & UNIX; Printing System ") is sold by the developers of & CUPS; complete with more than ‧ printer drivers for several commercial & UNIX; platforms. ESP PrintPro is supposed to work " out of the box " with little or no configuration for users or admins. ESP also sell support contracts for & CUPS; and PrintPro. These sales help to feed the programmers who develop the Free version of & CUPS
pl To profesjonalne usprawnienie & CUPS; (" Common & UNIX; Printing System ") jest sprzedawane przez deweloperów & CUPS;, wraz z ponad ‧, ‧ sterownikami drukarek dla wielu komercyjnych systemów & UNIX;. ESP PrintPro powinien działać od razu po zainstalowaniu, ewentualnie z niewielką interwencją konfiguracyjną ze strony użytkownika, czy administratora. ESP oferuje również kontrakty na obsługę & CUPS; i PrintPro. Dochód ze sprzedaży pozwala na pracę programistom, którzy zajmują się bezpłatnymi wersjami & CUPS
en I voted in favour of the report on a sustainable EU policy for the High North, because climate change is the main driver of change in the Arctic as elsewhere.
pl Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy, ponieważ zmiany klimatu są ważnym czynnikiem napędzającym zmiany zarówno w Arktyce, jak i gdziekolwiek indziej.
en This ensures that the driver’s ability to be in full control of the vehicle is not affected by installation of the system
pl Gwarantuje to, że instalacja systemu nie ma wpływu na zdolność kierowcy do pełnego panowania nad pojazdem
en It certifies that the driver named therein is employed, in accordance with the laws, regulations or administrative provisions and, as appropriate, the collective agreements, in accordance with the rules applicable in the Member State mentioned on the attestation, on the conditions of employment and of vocational training of drivers applicable in that Member State to carry out road operations in that State
pl Niniejsze świadectwo poświadcza, że kierowca w nim wskazany jest zatrudniony zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi oraz, w odpowiednich przypadkach, układami zbiorowymi, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w państwie członkowskim wskazanym w świadectwo i na warunkach zatrudnienia i kształcenia zawodowego kierowców mających zastosowanie w tym państwie członkowskim w celu wykonywania przewozów drogowych w tym państwie
en In any two consecutive weeks a driver shall take at least
pl W ciągu kolejnych dwóch tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej
en In an internal market, consumers are drivers of the market economy and can, through their choices, protect their own interests.
pl Na rynku wewnętrznym konsumenci są siłą napędzającą gospodarkę rynkową i mogą, dzięki swoim wyborom, chronić swoje własne interesy.
en The exterior rear-view mirror must be so placed that the driver, when sitting on the driving seat in a normal driving position, has a clear view of that part of the road defined in item
pl Lusterko wsteczne zewnętrzne musi być tak umieszczone, aby kierujący pojazdem, siedząc na siedzeniu kierowcy w normalnej pozycji roboczej, wyraźnie widział część drogi określoną w ppkt
en The structures mentioned in ‧ are characterized by the fact that during the tests prescribed in Annexes ‧ and ‧ they ensure an unobstructed space inside them large enough to protect the driver
pl Konstrukcje wspomniane w ppkt ‧ charakteryzują się tym, że na wypadek przewrócenia zapewniają wystarczająco dużą przestrzeń wewnętrzną, aby ochronić kierowcę
en Only in very exceptional cases may driving licences be issued to, or renewed for, applicants or drivers in this group suffering from diabetes mellitus and requiring insulin treatment, and then only where duly justified by authorised medical opinion and subject to regular medical check-ups
pl Prawa jazdy można wydawać lub przedłużać okres ich ważności tylko w wyjątkowych przypadkach, w przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy lub kierowców wnioskujących o przedłużenie okresu jego ważności, cierpiących na cukrzycę i wymagających leczenia insuliną oraz z zastrzeżeniem należycie uzasadnionej opinii upoważnionego lekarza i regularnych kontrolnych badań lekarskich
en Wherever practicable, the part of the test to assess behaviour in traffic should be conducted on roads outside built-up areas, expressways and motorways (or similar), as well as on all kinds of urban streets (residential areas, ‧ and ‧ km/h areas, urban expressways) which should represent the various types of difficulty likely to be encountered by drivers
pl Tam gdzie jest to właściwe, część sprawdzająca zachowania w ruchu powinna być przeprowadzana na drogach poza obszarem zabudowanym, drogach szybkiego ruchu, autostradach (lub im podobnych), jak też na wszystkich rodzajach ulic (osiedla, strefy ‧ i ‧ km/h, miejskie trasy szybkiego ruchu), które powinny odzwierciedlać zróżnicowanie trudności sytuacji, które napotkać można w ruchu
en the definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdings
pl definicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstw
en A coupling force control failure shall be detected and indicated to the driver by a yellow warning signal such as that specified in paragraph
pl Uszkodzenie układu sterującego siłą na sprzęgu musi zostać wykryte, a kierowca musi być o nim ostrzeżony żółtym sygnałem ostrzegawczym określonym w pkt
en The shocking lack of controls in this sector is resulting in an increasing number of accidents due to driver fatigue.
pl Bulwersujący brak kontroli w tym sektorze przekłada się na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych zmęczeniem kierowców.
en Such a smartcard would have the advantage of combining these two items in one and at the same time could be used for other applications either in the area of security or for driver management purposes
pl Taka karta elektroniczna miałaby tę przewagę, że łączyłaby w sobie oba dokumenty, a jednocześnie mogłaby być używana do innych zastosowań w dziedzinie bezpieczeństwa lub zarządzania maszynistami
en Service door means a door intended for use by passengers in normal circumstances with the driver seated
pl drzwi główne oznaczają drzwi przeznaczone do użytku przez pasażerów w normalnych okolicznościach, gdy kierowca siedzi na swoim miejscu
en after ‧ year: application to new drivers- involved in cross-border services, cabotage or freight services in another Member State, or working in more than one Member State-and to drivers that already worked on those services, but who require a new licence or certificate
pl po roku: zastosowanie dyrektywy do nowych maszynistów- wykonujących przewozy transgraniczne, kabotażowe lub cargo w innym państwie członkowskim lub pracujących w co najmniej dwóch państwach członkowskich- oraz do maszynistów, którzy wykonywali już te przewozy, ale nie mają nowych licencji lub świadectw
en a Member State may, until ‧ January ‧, instead of imposing a penalty, notify the facts of the infringement to the competent authority in the Member State or the third country where the undertaking is established or where the driver has his place of employment
pl Państwo Członkowskie może do dnia ‧ stycznia ‧ r. zamiast nałożenia kary powiadomić o takim naruszeniu właściwy organ w Państwie Członkowskim lub państwie trzecim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę lub w którym zatrudniony jest kierowca
en If this cost/benefit analysis shows that the costs of applying the provisions of this Directive to such train drivers outweigh the benefits, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article ‧, adopt a decision within six months following the submission of the results of this cost/benefit analysis
pl Jeśli ta analiza kosztów i zysków wykaże, że koszty zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy w odniesieniu do tych maszynistów przewyższają korzyści, Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, w ciągu ‧ miesięcy od przedłożenia analizy kosztów i korzyści podejmuje w tej sprawie decyzję
en Not to do so may give a wrong indication in the course of a later inspection that either the driver or operator may have attempted an attack on the security of the motion sensor
pl Nieuczynienie tego może w trakcie późniejszej inspekcji prowadzić do błędnego wskazania, że kierowca lub przedsiębiorca próbował ingerencji w zabezpieczenie czujnika ruchu
en in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
pl na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
en Subject: Discrimination in salaries paid to Polish drivers
pl Przedmiot: dyskryminacja w wynagrodzeniu polskich kierowców
en In the EESC's view, road safety is the number one priority and fatigue as a consequence of long working hours, including driving time, can cause road accidents, whether drivers are mobile or self-employed
pl Zdaniem EKES-u, pierwszeństwo ma bezpieczeństwo drogowe, a zmęczenie będące skutkiem długiego czasu pracy, łącznie z czasem jazdy, może być przyczyną braku bezpieczeństwa drogowego niezależnie od tego czy chodzi o pracownika wykonującego pracę w trasie czy osobę pracującą na własny rachunek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1787216 zdań frazy in-box driver.Znalezione w 786,994 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.