Tłumaczenia na język polski:

  • sterownik wewnętrzny   
     
    A driver contained in the default Windows installation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

out-of-box driver
sterownik niedostarczony z systemem Windows

Przykładowe zdania z "in-box driver", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Casa was gonna be massacred.That was clear. And for me, like others at the time, the La Renta vs. Driver fight seemed the most mismatched in boxing history
pl Według mnie walka Casa i La Renta była najbardziej nierówną w historii boksu
en She packed her box quickly, paid her bill, took a cab in the yard, hurrying on the driver, urging him on, every moment inquiring about the time and the miles traversed. He succeeded in catching up the < Hirondelle > as it neared the first houses of Quincampoix.
pl Spiesznie spakowała sakwojaż, wyrównała rachunek, najęła w podwórzu kabriolet i - to ponaglając, to chwaląc stangreta, dopytując się wciąż o godzinę i przebytą drogę - u pierwszych zabudowań Quincampoix dogoniła wreszcie < Jaskółkę >.
en This professional enhancement to & CUPS; (the " Common & UNIX; Printing System ") is sold by the developers of & CUPS; complete with more than ‧ printer drivers for several commercial & UNIX; platforms. ESP PrintPro is supposed to work " out of the box " with little or no configuration for users or admins. ESP also sell support contracts for & CUPS; and PrintPro. These sales help to feed the programmers who develop the Free version of & CUPS
pl To profesjonalne usprawnienie & CUPS; (" Common & UNIX; Printing System ") jest sprzedawane przez deweloperów & CUPS;, wraz z ponad ‧, ‧ sterownikami drukarek dla wielu komercyjnych systemów & UNIX;. ESP PrintPro powinien działać od razu po zainstalowaniu, ewentualnie z niewielką interwencją konfiguracyjną ze strony użytkownika, czy administratora. ESP oferuje również kontrakty na obsługę & CUPS; i PrintPro. Dochód ze sprzedaży pozwala na pracę programistom, którzy zajmują się bezpłatnymi wersjami & CUPS
en This box is set aside to provide space for any additional details required by administrations, such as name of driver, prescribed itinerary or time limit
pl W polu tym zostało przewidziane miejsce na dodatkowe informacje wymagane przez administracje, takie jak nazwisko kierowcy, wyznaczona trasa lub termin
en cardNumberCodriverSlotEnd identifies the card inserted in the co-driver slot at the end of the fault
pl CardNumberCodriverSlotEnd identyfikuje kartę włożoną do szczeliny karty współkierowcy na końcu usterki
en All the necessary procedures for the driver must be included in a document or a computer medium called the Driver's Rule Book
pl Wszystkie niezbędne dla maszynisty procedury muszą być zawarte w dokumencie papierowym lub na nośniku komputerowym, zwanym Zbiorem przepisów dla maszynisty
en The same energy source may be used to supply the steering equipment and systems other than the braking device if, when the fluid level in the storage reservoir drops to a level liable to cause an increase in steering effort, an acoustic or optical warning is given to the driver
pl To samo źródło może być użyte do zasilania układu kierowniczego oraz układów innych niż urządzenia hamowania, jeżeli w momencie gdy płyn w zbiorniku zasobnikowym opadnie do poziomu, przy którym może nastąpić wzrost wysiłku związanego z kierowaniem lub hamowaniem, kierowca otrzyma akustyczny lub optyczny sygnał ostrzegawczy
en Drivers shall produce the evidence referred to in paragraph ‧ upon request
pl Na żądanie kierowcy okazują dowody, o których mowa w ust
en For the purposes of identifying a vehicle in road traffic, Member States may require that the driver carry Part I of the registration certificate
pl Do celów identyfikacji pojazdu w ruchu drogowym, Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby kierowca posiadał przy sobie część I świadectwa rejestracji
en In the case of category N‧, N‧, M‧, and M‧ vehicles, as an alternative to the connector location described in the above standards and provided all other requirements of ISO ‧-‧ are met, the connector may be located in a suitable position by the side of the driver's seat, including on the floor of the cabin
pl W przypadku kategorii pojazdów N‧, N‧, M‧, i M‧, alternatywnie do lokalizacji złącza opisanej w powyższych normach i pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów ISO ‧-‧, złącze można zlokalizować w odpowiednim miejscu z boku siedzenia kierowcy, łącznie z podłogą kabiny
en These provisions shall apply under the same conditions to drivers undertaking carriage of passengers in the categories referred to in paragraph
pl Przedmiotowe przepisy stosuje się na tych samych warunkach w odniesieniu do kierowców podejmujących się przewozu osób, w kategoriach określonych w ust
en However, the timeframe laid down in Article ‧ (‧-‧ for cross-border traffic and ‧-‧ for drivers operating nationally) is surprising
pl Tym niemniej, ramy czasowe określone w art. ‧ (lata ‧-‧ w wypadku ruchu międzynarodowego oraz ‧-‧ dla maszynistów pracujących w kraju) są zaskakujące
en In order to maintain European competitiveness, a change of approach is needed, the key drivers of which are enhancing innovation potential and encouraging more people in Europe to become entrepreneurs.
pl Aby utrzymać europejską konkurencyjność, potrzebne jest przyjęcie nowego podejścia, którego głównymi czynnikami napędzającymi będą wzmacnianie potencjału innowacyjnego i zachęcanie coraz większej liczby mieszkańców Europy do przedsiębiorczości.
en A degree of progress has been made in the area of road safety by taking appropriate action regarding vehicles and drivers.
pl Osiągnęliśmy pewien postęp w zakresie bezpieczeństwa drogowego poprzez podjęcie odpowiednich działań w stosunku do pojazdów i kierowców.
en Information, stored in a driver or a workshop card, related to the faults associated to the card holder (requirements ‧ and
pl Informacje przechowywane na karcie kierowcy lub warsztatowej dotyczące usterek związanych z posiadaczem karty (wymagania ‧ i
en Within seven years of the setting-up of the registers provided for in point ‧, all drivers shall hold licences and certificates in conformity with this Directive
pl W okresie siedmiu lat od utworzenia rejestrów, o których mowa w pkt ‧, wszyscy maszyniści zobowiązani są posiadać licencję i świadectwo wydane zgodnie z niniejszą dyrektywą
en the transport and customs clearance of equipment, the purchase and cleaning of uniforms for floor messengers, drivers, etc., various types of insurance (in particular third-party liability and theft), expenditure on internal meetings (drinks, food served on special occasions), the cost of participation in conferences and symposiums, and subscriptions to professional and scientific associations
pl transport i odprawa celna urządzeń, zakup i czyszczenie uniformów dla gońców, kierowców itp., różne ubezpieczenia (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży), wydatki na spotkania wewnętrzne (napoje, posiłki serwowane podczas okazji specjalnych), koszt uczestnictwa w konferencjach i sympozjach, subskrypcje stowarzyszeń naukowych i branżowych
en motor vehicles designed and constructed for the carriage of no more than ‧ passengers in addition to the driver and with a maximum length not exceeding ‧ m; motor vehicles in this category may be combined with a trailer having a maximum authorised mass not exceeding ‧ kg
pl pojazdy silnikowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż ‧ pasażerów oprócz kierowcy i maksymalnej długości do ‧ m; pojazdy silnikowe tej kategorii mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do ‧ kg
en Urges the Commission and Member States to take into account the creative and cultural sector as a driver of economic and social development in the European Union – with a share of ‧.‧ % of the GDP and ‧.‧ % of the EU workforce; emphasises the importance of SMEs in stimulating the ICT sector and the creative industry
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia sektora związanego z twórczością i kulturą jako czynnika rozwoju gospodarczego i społecznego w Unii Europejskiej – przy udziale ‧,‧ % PKB i ‧,‧ % siły roboczej w UE; podkreśla znaczenie MŚP w stymulowaniu rozwoju sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych i sektora kreatywnego
en Mass of the vehicle with bodywork, and with coupling device in the case of a towing vehicle of a category other than M‧, in running order, or the mass of the chassis with cab if the manufacturer does not fit the bodywork and/or coupling device (including coolant, oils, fuel, ‧ % other liquids except used waters, tools, spare wheel and driver, and, for buses and coaches, the mass of the crew member (‧ kg) if there is a crew seat in the vehicle
pl Masa pojazdu z nadwoziem oraz, w przypadku pojazdu ciągnącego przyczepę, należącego do kategorii innej niż M‧, masa z urządzeniem sprzęgającym, w stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia, lub podwozia z kabiną, jeśli producent nie montuje nadwozia ani/lub sprzęgu (z płynem chłodzącym, olejami, paliwem, ‧ % innych cieczy, z wyjątkiem zużytej wody, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą, a dla autobusów i autokarów, masą członka załogi (‧ kg), jeżeli w pojeździe występuje siedzenie dla członka załogi):...
en Only drivers in possession of a valid vehicle access pass and a valid service card, access card or laissez passer may introduce a car into EC Delegation garages or parking areas
pl Tylko kierowcy posiadający ważną przepustkę dla pojazdu oraz ważny identyfikator służbowy, kartę wstępu lub przepustkę laissez passer mogą wjeżdżać samochodem do garaży lub na parkingi należące do przedstawicielstwa KE
en The passenger is not usually in a position to assess properly the level of intoxication of the driver
pl Pasażer zazwyczaj nie ma możliwości dokonania właściwej oceny stopnia odurzenia kierowcy
en It must be possible to travel along a straight section of road without unusual steering correction by the driver and without unusual vibration in the steering system at the maximum design speed of the vehicle
pl Układ musi zapewniać możliwość jazdy na wprost bez konieczności nadzwyczajnej korekty kierunku jazdy przez kierowcę oraz bez występowania nadzwyczajnych drgań w układzie kierowniczym przy maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu
en The exterior rear-view mirror must be so placed that the driver, when sitting on the driving seat in a normal driving position, has a clear view of that part of the road defined in point
pl Lusterko wsteczne zewnętrzne musi być tak umieszczone, aby kierujący pojazdem, siedząc na siedzeniu kierowcy w normalnej pozycji roboczej, wyraźnie widział część drogi określoną w ppkt
en Information, stored in a vehicle unit, related to places where drivers begin or end a daily work periods (requirement
pl Informacje przechowywane w przyrządzie rejestrującym dotyczące miejsc rozpoczęcia lub zakończenia dziennych okresów pracy kierowców (wymaganie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1787216 zdań frazy in-box driver.Znalezione w 265,438 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.