Tłumaczenia na język polski:

  • sterownik wewnętrzny   
     
    A driver contained in the default Windows installation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

out-of-box driver
sterownik niedostarczony z systemem Windows

Przykładowe zdania z "in-box driver", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Casa was gonna be massacred.That was clear. And for me, like others at the time, the La Renta vs. Driver fight seemed the most mismatched in boxing history
pl Według mnie walka Casa i La Renta była najbardziej nierówną w historii boksu
en She packed her box quickly, paid her bill, took a cab in the yard, hurrying on the driver, urging him on, every moment inquiring about the time and the miles traversed. He succeeded in catching up the < Hirondelle > as it neared the first houses of Quincampoix.
pl Spiesznie spakowała sakwojaż, wyrównała rachunek, najęła w podwórzu kabriolet i - to ponaglając, to chwaląc stangreta, dopytując się wciąż o godzinę i przebytą drogę - u pierwszych zabudowań Quincampoix dogoniła wreszcie < Jaskółkę >.
en This box is set aside to provide space for any additional details required by administrations, such as name of driver, prescribed itinerary or time limit
pl W polu tym zostało przewidziane miejsce na dodatkowe informacje wymagane przez administracje, takie jak nazwisko kierowcy, wyznaczona trasa lub termin
en This professional enhancement to & CUPS; (the " Common & UNIX; Printing System ") is sold by the developers of & CUPS; complete with more than ‧ printer drivers for several commercial & UNIX; platforms. ESP PrintPro is supposed to work " out of the box " with little or no configuration for users or admins. ESP also sell support contracts for & CUPS; and PrintPro. These sales help to feed the programmers who develop the Free version of & CUPS
pl To profesjonalne usprawnienie & CUPS; (" Common & UNIX; Printing System ") jest sprzedawane przez deweloperów & CUPS;, wraz z ponad ‧, ‧ sterownikami drukarek dla wielu komercyjnych systemów & UNIX;. ESP PrintPro powinien działać od razu po zainstalowaniu, ewentualnie z niewielką interwencją konfiguracyjną ze strony użytkownika, czy administratora. ESP oferuje również kontrakty na obsługę & CUPS; i PrintPro. Dochód ze sprzedaży pozwala na pracę programistom, którzy zajmują się bezpłatnymi wersjami & CUPS
en The second sub-question: there are indicators that some of the emerging countries that have been less affected by the crisis are becoming drivers of growth in international trade.
pl Drugie pytanie cząstkowe brzmi: Istnieją dane wskazujące, że niektóre mniej dotknięte tym kryzysem kraje wschodzące stają się motorem wzrostu w handlu międzynarodowym.
en of a steering control type with regard to the protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact, pursuant to the relevant part of Regulation No
pl typu kierownicy w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia, na mocy odpowiedniej części regulaminu nr
en general rules specifying how the driver must behave in the event of an accident (setting warning devices and raising the alarm) and the measures which he can take to assist road accident victims where necessary
pl ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w razie wypadku (umieszczenie znaku ostrzegającego i zaalarmowanie) i środki, które musi zastosować udzielając pomocy ofiarom wypadku, jeżeli jest to konieczne
en I think that in this case, in the beautiful areas of Britain such as my own constituency of Yorkshire, we do not want any impediments to the enjoyment of our regions and this road transport package coupled with the drivers' hours regulation should not lead to public transport in rural areas becoming a thing of the past.
pl Sądzę, że w tym przypadku, w tak pięknych okolicach Wielkiej Brytanii, jak mój własny okręg wyborczy Yorkshire, nie chcielibyśmy utrudniać ludziom zwiedzania poszczególnych regionów, a ten pakiet dotyczący transportu drogowego w połączeniu z przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców nie powinny doprowadzić do zagłady transportu publicznego w obszarach wiejskich.
en it is not necessary to squeeze between the steering wheel and the driver's seat in order to make use of that exit
pl w razie korzystania z tego wyjścia nie jest konieczne przeciskanie się między kołem kierownicy a siedzeniem dla kierowcy
en Road drivers and attendants as referred to in Article ‧ and Article ‧ shall have successfully completed the training as provided for in paragraph ‧ and have passed an examination approved by the competent authority, which shall ensure that examiners are independent
pl Kierowcy drogowi oraz osoby obsługujące opisani w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ muszą ukończyć szkolenie określone ust. ‧ oraz zdać egzamin przyjęty przez właściwe władze, które zapewnią niezależność egzaminatorów
en To the extent practicable, the right leg of the driver dummy shall be in a vertical plane
pl O ile to możliwe, prawa noga manekina kierowcy musi znajdować się w płaszczyźnie pionowej
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver’s seat, and amending Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EC
pl dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącą się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniającą dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE
en This is most likely to be apparent to the driver in low ambient light conditions
pl Kierowca może spotkać się z taką sytuacją najczęściej przy małej intensywności światła zewnętrznego
en Member States may recognise the validity on their territory of driving licences issued to drivers under the minimum ages set out in paragraphs ‧ to
pl Państwa członkowskie mogą uznać na swoim terytorium ważność praw jazdy wydanych kierowcom poniżej dolnej granicy wieku określonej w ust
en Tomorrow I' il return it and say, " Thank you, but under very careful consideration..." I would have to say, it' s not big enough. " I need a driver' s side air bag in the bathroom
pl " Dzięki, ale po głębszym zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że jest za mały, nie ma poduszki w łazience, przykro mi "
en Unintentional stopping of the vehicle engine; in this case the heating device may be restarted manually by the driver
pl automatycznie, po zatrzymaniu pracy silnika; w tym wypadku ogrzewacz może zostać uruchomiony ponownie ręcznie, z kabiny kierowcy
en the Member State concerned may, until ‧ January ‧, instead of imposing a penalty, notify the facts of the infringement to the competent authority in the Member State or the third country where the undertaking is established or where the driver has his place of employment
pl Zainteresowane Państwo Członkowskie może do dnia ‧ stycznia ‧ r. zamiast nałożenia kary powiadomić o takim naruszeniu właściwy organ w Państwie Członkowskim lub państwie trzecim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę lub w którym zatrudniony jest kierowca
en for drivers conducting international cargo and passenger transportation services to the territories of the Member States in vehicles registered in the Republic of Moldova
pl w przypadku kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Republice Mołdowy
en Number of bytes in a driver or a workshop card, available to store driver activity records
pl Liczba bajtów na karcie kierowcy lub warsztatowej, dostępnych do przechowywania zapisów z czynnościami kierowcy
en Subject: Ability of older drivers to drive lorries or buses in Italy
pl Dotyczy: możliwości wykonywania zawodu kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów we Włoszech przez osoby w wieku powyżej ‧ lat
en The driver activities from card daily printout shall be in accordance with the following format
pl Wydruk dzienny czynności kierowcy z karty jest zgodny z poniższym formatem
en or on the driver qualification card drawn up in accordance with the model shown in Annex
pl lub na karcie kwalifikacji sporządzonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku
en When he is in a sitting position, all pinching of shearing points must be out of range of the driver
pl Kiedy kierowca zajmuje pozycję siedzącą, wszystkie punkty zaciskające i ścinające muszą znajdować się poza zasięgiem jego rąk i nóg
en The lowering or raising process shall be capable of being stopped and immediately reversed by a control both within the reach of the driver, whilst seated in the cab, and also adjacent to any other operating controls provided for the operation of the kneeling system
pl Proces opuszczania lub podnoszenia można zatrzymać i niezwłocznie odwrócić za pomocą urządzenia sterującego zarówno będącego w zasięgu kierowcy, gdy siedzi w kabinie, jak i znajdującego się bezpośrednio przy innych urządzeniach sterujących przewidzianych do obsługi układu przyklęku
en On the sunny shores of Spain last Saturday evening at least nine Finnish tourists lost their lives and 19 were seriously injured when a drunken driver with one per mil alcohol in his system crashed his sport utility vehicle into the bus which was carrying them.
pl W ubiegłą sobotę wieczorem, na słonecznym wybrzeży Hiszpanii straciło życie co najmniej dziewięciu fińskich turystów, a dziewiętnastu zostało ciężko rannych, kiedy wiozący ich autobus zderzył się ze sportowym samochodem prowadzonym przez kierowcę, w którego organizmie wykryto jeden promil alkoholu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1787213 zdań frazy in-box driver.Znalezione w 309,766 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.