Tłumaczenia na język polski:

  • tymczasem   
     
    w tym samym czasie, o którym była mowa
     
    w tym samym czasie, o którym była mowa

Przykładowe zdania z "in the mean time", pamięć tłumaczeniowa

add example
en aid scheme means any act on the basis of which, without further implementing measures being required, individual aid awards may be made to undertakings defined within the act in a general and abstract manner and any act on the basis of which aid which is not linked to a specific project may be awarded to one or several undertakings for an indefinite period of time and/or for an indefinite amount
pl program pomocy oznacza dowolny akt prawny, na podstawie którego, bez dodatkowych środków wykonawczych, może być przyznana pomoc indywidualna podmiotom gospodarczym określonym w sposób ogólny w tym akcie, oraz dowolny akt prawny, na podstawie którego podmiotowi lub podmiotom gospodarczym może być przyznana pomoc niezwiązana z konkretnym projektem na czas nieokreślony i/lub o nieokreślonej wysokości
en Provided such action is compatible with the object of the experiment, an anaesthetized animal, which suffers considerable pain once anaesthesia has worn off, shall be treated in good time with pain-relieving means or, if this is not possible, shall be immediately killed by a humane method
pl O ile działanie takie jest zgodne z celem doświadczenia, znieczulone zwierzę, które odczuwa znaczny ból po ustaniu działania znieczulenia, odpowiednim czasie otrzyma środki uśmierzające ból, a gdy to niemożliwe, zostaną niezwłocznie zabite metodą humanitarną
en To the extent that amendments to directives within the meaning of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community and of Article ‧ of the EAEC Treaty introduced by this Protocol require a modification of the laws, regulations or administrative provisions of the present Member States, the present Member States shall put into effect the measures necessary to comply, from the date of accession, with the amended directives, unless another time limit is provided for in this Protocol
pl W zakresie, w jakim zmiany do dyrektyw w rozumieniu artykułu ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i artykułu ‧ Traktatu EWEA wprowadzone niniejszym Protokołem wymagają wprowadzenia zmian w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych obecnych Państw Członkowskich, państwa te wprowadzą w życie środki niezbędne do osiągnięcia, od dnia przystąpienia, zgodności ze zmienionymi dyrektywami, chyba że w niniejszym Protokole przewidziano inny termin
en where accompanying documents cannot be transmitted electronically, such documents are received by the competent authorities within the same time limits as in the case of transmission by non-electronic means
pl jeśli dokumenty pomocnicze nie mogą być przekazane w formie elektronicznej, muszą dotrzeć do właściwych władz w takim samym limicie czasu jak w przypadku ich przekazywania drogą nie elektroniczną
en The mean serum uric acid levels over time for each treatment group from the Phase ‧ pivotal studies are shown in Figure
pl Średnie stężenia kwasu moczowego w surowicy wraz z upływem czasu dla każdej grupy leczenia w podstawowych badaniach klinicznych fazy ‧ są przedstawione na Wykresie
en The open market value means the full amount that a customer would have to pay to obtain the goods or services in question at the marketing stage at which the supply takes place, at the time of the supply and under conditions of fair competition
pl Wartość rynkowa to kwota, którą klient uiściłby, aby nabyć produkt lub usługę, na tym etapie zbytu i w tym czasie, kiedy nastąpiłby zakup oraz w warunkach uczciwej konkurencji
en In the mean time, the parties have to respect certain obligations, which the Commission will oversee with the assistance of the monitoring trustees.
pl Do tego czasu strony muszą stosować się do obowiązków, co Komisja ma zamiar nadzorować z pomocą odpowiednich powierników odpowiedzialnych za kontrolę tych działań.
en Standardisation and certification of products, services and management systems, in particular provided by existing institutions, deserve particular attention in the network and information security policy of the EU as a means to spread good practice and professionalism in the network and information security field; especially new emerging technologies like RFID and mobile-TV would benefit from timely adoption of possibly emerging open and interoperable standards; the functioning of the European standardisation bodies in this field should be encouraged
pl Na szczególną uwagę w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa sieci i informacji zasługują normalizacja i certyfikacja produktów usług i systemów zarządzania- w szczególności przeprowadzana przez istniejące instytucje- stanowiące sposób rozpowszechniania dobrej praktyki i profesjonalizmu w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji; na terminowym przyjęciu ewentualnych nowych norm, o charakterze otwartym i interoperacyjnym, skorzystałyby zwłaszcza nowo pojawiające się technologie, takie jak RFID i telewizja przenośna; należy zachęcać europejskie organy normalizacyjne do działania w tej dziedzinie
en At the same time, we must note that, despite the march of technology, the targets associated with our directive from back in the day have by no means been met.
pl Jednocześnie musimy zauważyć, że mimo postępu technologicznego pierwotnie związane z naszą dyrektywą cele nie zostały wcale osiągnięte.
en The primary requirement of the security referred to in paragraph ‧, within the meaning of Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧, shall be the payment of the price within the time limit referred to in paragraph
pl Zobowiązaniem pierwotnym dotyczącym zabezpieczenia określonego w ust. ‧, w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧, jest płatność ceny w terminie określonym w ust
en Without prejudice to the provisions in the preceding paragraphs of this Article, the date on which a copy of the signed original of a pleading, including the schedule of documents referred to in paragraph ‧, is received at the Registry by telefax or other technical means of communication available to the Court shall be deemed to be the date of lodgment for the purposes of compliance with the time-limits for taking steps in proceedings, provided that the signed original of the pleading, accompanied by the annexes and copies referred to in the second subparagraph of paragraph ‧ above, is lodged at the Registry no later than ‧ days thereafter
pl Nie uchybiając przepisom paragrafów poprzedzających niniejszego artykułu, data wpływu do sekretariatu za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji dostępnego w Trybunale, kopii podpisanego oryginału pisma procesowego wraz ze spisem dokumentów, o którym mowa w § ‧, jest, dla celów zachowania terminów procesowych, datą wpływu, o ile podpisany oryginał pisma procesowego wraz z załącznikami i odpisami określonymi w § ‧ akapit drugi, zostanie złożony w sekretariacie nie później niż dziesięć dni po tej dacie
en all the necessary accompanying documents are received by the competent authorities within the same time limits as in the case of transmission by non-electronic means
pl wszystkie niezbędne dokumenty towarzyszące właściwe władze otrzymały w tych samych terminach, jak w przypadku przekazywania drogą nieelektroniczną
en They cannot all be armed in time, we don' t have the means
pl Nie mogą być uzbrojeni na czas, nie mamy środków
en Are acts consisting of the illicit importation of drugs the same acts, within the meaning of Article ‧ of the Framework Decision, as membership of an organisation the purpose of which is illicit drugs trafficking, in so far as the investigating authorities had information and evidence, at the time at which sentence was passed in respect of such importation, which supported a strong suspicion of membership of such an organisation, but omitted for tactical reasons relating to their investigation to provide the relevant information and evidence to the court and to initiate criminal proceedings on that basis?
pl Czy nielegalny przywóz środków odurzających stanowi ten sam czyn w rozumieniu art. ‧ pkt ‧ decyzji ramowej ‧/‧/WSiSW co członkostwo w grupie mającej na celu nielegalny handel środkami odurzającymi, jeżeli organy dochodzeniowe w chwili wydania wyroku w sprawie tego przywozu posiadały informacje i dowody, w świetle których istniało uzasadnione podejrzenie członkostwa w takiej grupie, jednakże ze względów taktyki dochodzeniowej zaniechały przedstawienia stosownych informacji i dowodów sądowi i w związku z tym wystąpienia ze stosownym aktem oskarżenia?
en In the absence of cooperation by any parties in Indonesia and the PRC, and of any contrary evidence, it is concluded that, given the coincidence in time with the previous investigation which led to the imposition of the existing measures, the change in the pattern of trade stemmed from the existence of the anti-dumping duty rather than from any other sufficient due cause or economic justification within the meaning of Article ‧, second sentence of the basic Regulation
pl Wobec braku współpracy ze stronami w Indonezji i ChRL oraz dowodów przeciwnych, stwierdza się, że, uwzględniając zbieżność czasową z poprzednim dochodzeniem, które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków, zmiana w strukturze handlu wynikała z istnienia cła antydumpingowego, a nie z innej racjonalnej przyczyny lub ekonomicznego uzasadnienia w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ zdanie drugie rozporządzenia podstawowego
en working time taken by him in consequence of such travel in excess of the time which would have been taken had he travelled by the most economic means available will count against his annual leave entitlement
pl dni spędzone w podróży służbowej przekraczające czas, jaki zajęłaby dana podróż przy wykorzystaniu najbardziej ekonomicznego środka transportu, są odliczane od urlopu rocznego pracownika
en either to redispatch the product outside the territories listed in Annex I from the same border inspection post to a destination agreed with the person responsible for the load, using the same means of transport, within a maximum time limit of ‧ days, where this is not precluded by the results of the veterinary inspection and health requirements
pl odesłaniu produktu poza terytoria wymienione w załączniku I z tego samego granicznego posterunku kontroli do miejsca przeznaczenia uzgodnionego z osobą odpowiedzialną za przesyłkę, przy użyciu tego samego środka transportu, najpóźniej w terminie ‧ dni w przypadku, gdy nie wyklucza tego wynik kontroli weterynaryjnej i wymagania zdrowotne
en when the legal measure in question applying the Framework Agreement provides as a legal consequence for the protection of fixed-term workers and the prevention of abuse, within the meaning of the Framework Agreement on fixed-term work, for the qualification thereafter (ex nunc) of fixed-term employment contracts as contracts of indefinite duration, whereas the pre-existing legal measure provides for the qualification of fixed-term contracts as contracts of indefinite duration from the time they were originally concluded (ex tunc)?
pl gdy omawiany przepis prawny mający na celu wykonanie porozumienia ramowego przewiduje, jako konsekwencję prawną w celu ochrony pracowników zatrudnionych na czas określony i zapobiegania nadużyciom w rozumieniu porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, kwalifikację umów o pracę na czas określony jako umów na czas nieokreślony ze skutkiem ex nunc, podczas gdy wcześniejsze równoważne rozwiązania prawne przewidują kwalifikację umów o pracę na czas określony jako umów na czas nieokreślony ze skutkiem od momentu ich pierwotnego zawarcia (ex tunc)?
en At a time when we are seeing massive unemployment and social crisis in all our countries, moving towards increases in resources for Members is not sustainable unless, at the same time, we have the courage to cut down on the expenses and allowances to which we are entitled as Members, and which are by no means all completely justified.
pl W okresie, w którym obserwujemy ogromne bezrobocie i kryzys społeczny w naszych krajach, dążenie do zwiększenia zasobów dostępnych posłom jest nieracjonalne, o ile jednocześnie nie będziemy mieli odwagi ograniczyć wydatków i diet, które przysługują nam jako posłom i które w żadnej mierze nie są w całości uzasadnione.
en If the rye is removed before the results of the analyses provided for in Article ‧ are known, all risks shall be borne by the successful tenderer from the time the lot is removed, without prejudice to any means of redress the tenderer might have against the storer
pl Jeśli wyprowadzenie żyta z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. ‧, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego
en Is a fall in remuneration to be construed as detriment within the meaning of Article ‧(b) of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ concerning certain aspects of the organisation of working time if, as a result of the transfer, fewer unsocial hours (nights, Sundays and public holidays) are worked and the amount of the hardship allowance paid in respect of such hours is therefore also reduced?
pl Czy niskie wynagrodzenie należy rozumieć jako krzywdę w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, jeśli poprzez przeniesienie nastąpiło zmniejszenie wymiaru czasu pracy w niekorzystnej porze (w nocy albo w niedziele i święta), a w związku z tym zmniejszył się także dodatek za pracę w warunkach niekorzystnych wypłacany za pracę w takich porach?
en At the same time, it must be clarified how the European Union means to deal in future with the countries that are still wavering between Russia and the EU.
pl Jednocześnie należy wyjaśnić, jak Unia Europejska ma zamiar w przyszłości postępować z krajami, które nadal wahają się pomiędzy Rosją a UE.
en This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of eligible underlying assets or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions, or if it fails to collateralise an outstanding bilateral transaction at any time until its maturity by means of corresponding margin calls
pl Stosuje się, jeżeli kontrahent nie przekazuje wystarczającej kwoty kwalifikowanych aktywów zabezpieczających lub nie przekazuje wystarczających środków pieniężnych do rozliczenia kwoty uzgodnionej w ramach transakcji bilateralnych lub nie zabezpiecza nierozliczonej transakcji bilateralnej w jakimkolwiek czasie przed terminem jej zapadalności w drodze odpowiednich wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
en For each dependent child within the meaning of Article ‧ who is less than five years old or is not yet in regular full-time attendance at a primary or secondary school, the amount of this allowance is fixed as follows
pl Dla każdego dziecka pozostającego na utrzymaniu w rozumieniu art. ‧ ust. ‧, które ma mniej niż pięć lat lub jeszcze nie uczęszcza regularnie i w pełnym wymiarze godzin do szkoły podstawowej lub średniej, wysokość tego dodatku jest następująca
en This means that the carbon market mechanisms of different countries should be made compatible and in the course of time integrated with one another.
pl Oznacza to, że mechanizmy rynku emisji dwutlenku węgla w różnych krajach powinny zostać wzajemnie dopasowane, a z czasem także zintegrowane ze sobą.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3614692 zdań frazy in the mean time.Znalezione w 1 077,731 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.