Tłumaczenia na język polski:

 • tymczasem   
  (Adverbial  )
   
  w tym samym czasie, o którym była mowa
   
  w tym samym czasie, o którym była mowa

Przykładowe zdania z "in the mean time", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Protecting savers means understanding the role played by the other operators within this framework or in this scenario, the role of the credit rating companies, which often display a great inconsistency and have conflicts which at times go unchallenged.
pl Ochrona oszczędzających oznacza zrozumienie roli innych jednostek w danym systemie lub scenariuszu, roli przedsiębiorstw ratingowych, często działających w sposób bardzo niekonsekwentny i wdających się w konflikty, na które nieraz nie zwraca się uwagi.
en If at a given point in time enough power to meet demand is offered at lower prices than those offered by a given generator for one of its power generation units, that unit will not be despatched, which means that its generation capacities will be lost for the concerned period of time
pl Jeżeli w określonym czasie ilość energii wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania zostanie zaoferowana po niższych cenach niż ceny proponowane przez określonego wytwórcę w odniesieniu do jednej z jego elektrowni, wówczas produkcja danego zakładu nie zostanie wykorzystana, co oznacza, że jego moce wytwórcze pozostaną utracone w danym okresie
en security rules means the substantive rules for the acquisition of euro secure items and any euro secure activity, as laid down in separate rules by the ECB from time to time
pl reguły bezpieczeństwa oznaczają merytoryczne reguły dotyczące nabywania zabezpieczonych elementów banknotów euro oraz każdej zabezpieczonej działalności związanej z euro, określone w odrębnym akcie prawnym EBC, wydawanym w odpowiednich odstępach czasowych
en The Contracting Parties specify that at the time of signing the Agreement on the Accession of the Hellenic Republic to the ‧ Convention, the common visa arrangements referred to in Article ‧) of the ‧ Convention shall be taken to mean the common arrangements applied by the Signatory Parties to the said Convention since ‧ June
pl Umawiające się Strony stwierdzają, że w momencie podpisania Umowy o przystąpieniu Republiki Greckiej do Konwencji z ‧ roku jako wspólna regulacja wizowa określona w artykule ‧ ustęp ‧ Konwencji z ‧ roku obowiązuje wspólna regulacja wizowa, stosowana od dnia ‧ czerwca ‧ roku między stronami sygnatariuszami Konwencji z ‧ roku
en If the answer to the previous question is in the affirmative and if it must also be determined by means of a comparison whether and, if so, to what extent overendowment debts must be taken into account, what method of comparison- one of the two methods referred to in ‧.‧.‧ [of the judgment] or another method entirely- must be used in a case such as the present to determine whether the inheritance duty which would have been levied if the testator had been resident in the Netherlands at the time of his death would have been less than the transfer duty?
pl Jeżeli na pytanie pierwsze udzielona zostanie odpowiedź twierdząca i jeżeli dodatkowo w drodze porównania określone musi zostać czy i jeżeli tak, to w jakim zakresie, uwzględnione muszą zostać długi wynikające z nadwyżki przysporzenia w porównaniu z przewidzianym udziałem w spadku, jaka metoda porównywania- jedna z metod przywołanych w pkt ‧.‧.‧ czy też inna- musi zostać zastosowana w przypadku jak ten w niniejszej sprawie dla określenia, czy podatek od spadku, który zostałby naliczony gdyby spadkodawca zamieszkiwał w chwil śmierci w Niderlandach, byłby niższy aniżeli podatek od przysporzenia?
en This is especially the case at a time when the crisis is affecting everyone, but is affecting these regions in a fundamental way, as they have permanent structural handicaps that mean that they need these changes.
pl Ma ona szczególne znaczenie w dobie kryzysu, który nas wszystkich dotyka, a który dotyka szczególnie te regiony, gdyż z powodu ich stałych utrudnień strukturalnych potrzebują one tych zmian.
en The means of transport referred to in paragraph ‧ may remain in the customs territory of the Community for the time required for carrying out the operations for which temporary admission is requested, e.g. the carriage, picking up and setting down of passengers, loading and unloading goods, transport and maintenance
pl Środki transportu, określone w ust. ‧, mogą pozostawać na obszarze celnym Wspólnoty przez okres niezbędny dla zrealizowania operacji, dla których wystąpiono z wnioskiem o zastosowanie odprawy czasowej, takich jak przewóz, zaokrętowanie i wysadzenie podróżnych, załadunek i wyładunek towarów, transport i konserwacja
en As the question whether AGVO acted as a normal private investor must be examined in the light of the elements available at the time the decision was taken, it must be concluded that EVO received State aid within the meaning of Article ‧ of the TFEU by being granted the use of ‧ m‧ of buildings free of charge in
pl Ponieważ kwestię tego, czy AGVO działała jak zwykły inwestor prywatny należy rozważać w świetle wiedzy dostępnej w chwili podejmowania tej decyzji, należy stwierdzić, że EVO otrzymała pomoc państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ TFUE w formie przekazania tej spółce w ‧ r. budynków o powierzchni ‧ m‧ do bezpłatnego użytkowania
en value of materials means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Community or in Albania
pl wartość materiałów oznacza wartość celną użytych materiałów niepochodzących w czasie przywozu lub, jeśli nie jest ona znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Albanii
en durable medium means any instrument which enables the consumer or the trader to store information addressed personally to him in a way which is accessible for future reference for a period of time adequate for the purposes of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored
pl trwały nośnik oznacza urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób, który daje mu do nich dostęp w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i który pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
en Cuts in CAP expenditure at the same time as an increase in the number of beneficiaries (mainly due to enlargement) mean that various measures may experience cutbacks
pl Redukcja wydatków na WPR, a jednocześnie rozszerzenie liczby beneficjentów (zasadniczo ze względu na rozszerzenie UE) oznacza, że może dojść do ograniczenia środków na poszczególne działania
en job creation means a net increase in the number of annual labour units (ALU) directly employed in a particular establishment compared with the average over the previous ‧ months; ALU are the number of persons employed full time in one year, part-time and seasonal work being ALU fractions
pl tworzenie miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich ‧ miesięcy; RJR oznacza liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w jednym roku, na pół etatu oraz do pracy sezonowej będących ułamkiem RJR
en AOT‧ (expressed in (μg/m‧) × hours) means the sum of the difference between hourly concentrations greater than ‧ μg/m‧ (= ‧ parts per billion) and ‧ μg/m‧ over a given period using only the ‧-hour values measured between ‧.‧ and ‧.‧ Central European Time (CET) each day
pl AOT‧ (wartość wyrażona w (μg/m‧) × h) oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniami średnimi jednogodzinnymi wyższymi niż ‧ μg/m‧ (= ‧ części na miliard) a ‧ μg/m‧ w danym okresie czasu, przy wykorzystaniu jedynie wartości jednogodzinnych zmierzonych pomiędzy godziną ‧.‧ a ‧.‧ czasu środkowoeuropejskiego każdego dnia
en Oh, you mean Sherry, that blond that threw up in the car...... the last time we went out?
pl Sherry to ta blondyna, która zwymiotowala w samochodzie, kiedy bylismy sie zabawic?
en In cases where it is impossible for the master to dispatch the original of the transhipment declarations to the authorities of the Contracting Party whose flag the vessel is flying or in which it is registered within the time limits specified, the information required in respect of the declaration shall be transmitted by radio or by other means to the authorities concerned
pl W przypadku gdy kapitan nie ma możliwości przesłania oryginału deklaracji przeładunkowej do organów państwa będącego jedną z umawiających się stron, pod którego banderą pływa statek lub w którym jest on zarejestrowany, w określonych terminach, wymagane informacje dotyczące deklaracji przekazywane są odpowiednim organom drogą radiową lub w inny sposób
en In the absence of such voluntary measures or agreements within a reasonable period of time, Member States should take appropriate measures to ensure that rightholders provide beneficiaries of such exceptions or limitations with appropriate means of benefiting from them, by modifying an implemented technological measure or by other means
pl W przypadku braku dobrowolnych środków lub umów, w rozsądnym terminie Państwa Członkowskie powinny podjąć stosowne środki w celu zapewnienia, że podmioty praw autorskich dostarczą beneficjentom takich wyjątków lub ograniczeń odpowiednie środki umożliwiające skorzystanie z tych wyjątków lub ograniczeń, przez zmianę już zastosowanego środka technologicznego lub poprzez zastosowanie innych środków
en For the purposes of this point, long position means a position in which an institution has fixed the interest rate it will receive at some time in the future, and short position means a position in which it has fixed the interest rate it will pay at some time in the future
pl Do celów niniejszego ustępu pozycja długa oznacza pozycję, w którą wchodzi instytucja poprzez ustalenie stawki oprocentowania, którą otrzyma w danym przyszłym okresie, natomiast pozycja krótka oznacza pozycję, w którą wchodzi instytucja poprzez ustalenie stawki oprocentowania, którą zapłaci w danym przyszłym okresie
en PUPIL OR STUDENT MEANS ANY PERSON ENROLLED IN AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN ORDER TO ATTEND FULL-TIME THE COURSES OFFERED THEREIN
pl uczeń lub student oznacza każdą osobę zapisaną do instytucji oświatowej w celu uczęszczania w pełnym wymiarze na oferowane przez nią zajęcia
en stocking density means the total live weight of chickens which are present in a house at the same time per square metre of useable area
pl zagęszczenie hodowli oznacza łączną masę żywych kurcząt, obecnych jednocześnie w danym kurniku, w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej
en However, any aid granted under the aid scheme that at the time it was granted satisfied the conditions laid down in a Commission regulation adopted on the basis of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ (the de minimis Regulation) is deemed not to constitute State aid within the meaning of Article ‧ of the Treaty
pl Niemniej jednak uznaje się, że każda pomoc przyznana na podstawie przedmiotowego programu pomocy, która w dniu przyznawania spełniała warunki przewidziane w rozporządzeniu Komisji przyjętym na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie de minimis), nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
en I mean, you said last time that I' d decided without thinking it over, so now I' m thinking it over, and when we left here last time, Jake didn' t say a word about it, even later we didn' t talk about it, and that night we went to bed for the first time in a long time without fighting
pl Kiedy wyszliśmy stąd ostatnim razemJake nie powiedział ani słowa o tym. Nawet później nie rozmawialiśmy o tym
en Accordingly, it is necessary to lay down the objectives to be met in creating a paperless environment for customs and trade, as well as the structure, means and time limits for doing so
pl W związku z tym należy określić cele, jakie mają zostać osiągnięte przy eliminowaniu papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu, jak również strukturę, środki i terminy osiągnięcia tych celów
en A planned interim analysis (with ‧ patients enrolled) showed a low likelihood of demonstrating a significant difference in the primary endpoint of Composite Time to Complete Organ Failure Resolution (CTCOFR score of ‧ versus ‧ mean days over ‧ days
pl Planowana tymczasowa analiza danych (uzyskanych od ‧ pacjentów włączonych do badania) ustaliła niewielkie prawdopodobieństwo wykazania istotnej różnicy dotyczącej końcowego parametru pierwszorzędowego „ Łączny czas konieczny do uzyskania pełnego powrotu funkcji niewydolnych narządów ” (CTCOFR średnia ilości dni powyżej okresu ‧ dni wynosiła ‧, ‧ w porównaniu z
en In order to make it easier for full-time refiners who have lost certain benefits which they held under Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the common organisation of the markets in the sugar sector to adapt to the new situation following the entry into force of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on the common organisation of the markets in the sugar sector, Regulation (EC) No ‧/‧ introduces a transitional aid allocated in those Member States where refiners within the meaning of Regulation (EC) No ‧/‧ were established in the past
pl Aby ułatwić rafineriom przemysłowym, które utraciły pewne korzyści, z których korzystały na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, przystosowanie się do nowej sytuacji w następstwie wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ przewiduje przyznanie pomocy przejściowej państwom członkowskim, w których znajdowały się w przeszłości rafinerie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3614692 zdań frazy in the mean time.Znalezione w 776,307 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.