Tłumaczenia na język polski:

  • tymczasem   
     
    w tym samym czasie, o którym była mowa
     
    w tym samym czasie, o którym była mowa

Przykładowe zdania z "in the mean time", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Significant resources were allocated, nevertheless, the volume of the operational/investigative work means that more time is needed. in ‧ reports, (‧ %
pl Mimo przydzielenia znacznych zasobów ze względu na ilość pracy operacyjnej/dochodzeniowej potrzeba więcej czasu. – w ‧ sprawozdaniach (‧ %
en stocking density in the framework of aquaculture, means the live weight of animals per cubic metre of water at any time during the grow-out phase and in the case of flatfish and shrimp the weight per square metre of surface
pl gęstość obsady w ramach akwakultury oznacza wagę żywych zwierząt na metr sześcienny wody w dowolnym momencie etapu wzrostowego a w przypadku płastug i krewetek – wagę na metr kwadratowy powierzchni
en aid scheme means any act on the basis of which, without further implementing measures being required, individual aid awards may be made to undertakings defined within the act in a general and abstract manner and any act on the basis of which aid which is not linked to a specific project may be awarded to one or several undertakings for an indefinite period of time and/or for an indefinite amount
pl program pomocy oznacza każdy akt prawny, na podstawie którego, bez dodatkowych środków wykonawczych, można przyznać pomoc indywidualną przedsiębiorstwom, określonym w sposób ogólny w tym akcie, oraz każdy akt prawny, na podstawie którego przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom można przyznać pomoc niezwiązaną z konkretnym projektem na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej wysokości
en the national court must, in addition, ascertain, once again in the light of factual circumstances and perceptions prevailing in the Czech Republic, whether, as stated in paragraph ‧ of that judgment, the designation at issue in the main proceedings has not, either at the time of the entry into force of the bilateral instruments at issue in the main proceedings or subsequently, become generic in that Member State, the Court of Justice of the European Communities having already held, in paragraphs ‧ and ‧ of that judgment, that the aim of the system of protection introduced by those instruments falls within the sphere of the protection of industrial and commercial property within the meaning of Article ‧ EC
pl sąd krajowy musi ponadto zweryfikować, również na podstawie sytuacji faktycznej i poglądów panujących w Republice Czeskiej, czy- jak to zostało wskazane w pkt ‧ wspomnianego wyroku- w chwili wejścia w życie rozpatrywanych w postępowaniu przed tym sądem umów dwustronnych nazwa stanowiąca przedmiot tego postępowania nie miała charakteru rodzajowego w tym państwie członkowskim lub nie nabyła takiego charakteru po wejściu w życie tych umów, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stwierdził już wcześniej, w pkt ‧ i ‧ tego wyroku, że cel przyświecający systemowi ochrony ustanowionemu przez te umowy mieści się w granicach ochrony własności przemysłowej i handlowej w rozumieniu art. ‧ WE
en If the reply to the first question is in the negative, the question arises as to whether the abovementioned provision is to be interpreted as meaning that the calculation of the refund requested in relation to the differentiated part is to be made using the documents to be presented in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ November ‧, with the result that the differentiated part of the refund is requested only at the time of presentation of the documents relating to payment within the meaning of Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ November ‧?
pl Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź przecząca, powstaje pytanie, czy wspomnianą regulację należy interpretować w ten sposób, że obliczenie refundacji objętej wnioskiem w odniesieniu do zróżnicowanej części powinno zostać dokonane na podstawie dokumentów składanych zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., a zatem wniosek o zróżnicowaną część refundacji jest składany dopiero w chwili przedłożenia dokumentów do wypłaty w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r.?
en Recalls that strengthening the central State does not mean weakening the entities but creating the conditions for an efficient administration which works for the common good of all BiH citizens in many areas, for example in the establishment of a single internal market; at the same time, warns against using the constitutional debate as an opportunity for the entities to arrogate to themselves powers and prerogatives which are specific to a sovereign state
pl przypomina, że wzmocnienie państwa centralnego nie oznacza osłabienia jego części składowych, lecz stworzenie warunków dla skutecznej administracji pracującej dla wspólnego dobra wszystkich obywateli BiH w wielu dziedzinach, na przykład ustanawiając jeden wspólny rynek wewnętrzny; jednocześnie ostrzega przed wykorzystaniem debaty konstytucyjnej jako okazji do przypisywania częściom składowym uprawnień i prerogatyw właściwych suwerennemu państwu
en accident means an occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with the purpose of flight until such time it comes to rest at the end of the flight and the primary propulsion system is shut down, in which
pl wypadek oznacza zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, który w przypadku załogowego statku powietrznego odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez te osoby, lub, w przypadku bezzałogowego statku powietrznego, odbywa się od momentu, gdy statek powietrzny jest gotowy do ruchu w celu wykonania lotu aż do czasu jego zatrzymania na koniec lotu i wyłączenia układu napędowego, w którym
en However, where goods are carried in containers that are to be transported by road vehicles, the competent authorities may authorise the principal to leave this box blank where the logistics at the point of departure may make it impossible to provide the nationality of the means of transport at the time of establishment of the transit declaration, and where they can ensure that the proper information concerning the means of transport will be subsequently entered in box
pl Jednakże w przypadku, gdy towary umieszczone są w kontenerach przewożonych za pomocą pojazdów drogowych, właściwe organy mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił to pole puste, jeśli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku, gdy Umawiające się Strony mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja dotycząca środka transportu została w późniejszym terminie wprowadzona do pola
en Compensation for nuclear damage caused to the means of transport on which the nuclear substances involved were at the time of the nuclear incident shall not have the effect of reducing the liability of the operator in respect of other nuclear damage to an amount less than either EUR ‧, or any higher amount established by the legislation of a Contracting Party
pl Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną środkom transportu, na których przedmiotowe substancje jądrowe były w czasie wypadku jądrowego nie ma skutku zmniejszającego odpowiedzialność osoby eksploatującej w odniesieniu do szkody jądrowej do kwoty mniejszej niż ‧ milionów EUR, lub innej wyższej kwoty ustanowionej przez ustawodawstwo Umawiającej się Strony
en In accordance with Article ‧ of the Protocol the criterion on the government budgetary position referred to in the second indent of Article ‧ of the Treaty means that at the time of the examination the Member State is not the subject of a Council Decision under Article ‧ of the Treaty that an excessive deficit exists
pl Zgodnie z art. ‧ Protokołu kryterium sytuacji finansów publicznych, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ tiret drugie Traktatu, oznacza, że w momencie oceny państwo członkowskie nie jest objęte decyzją Rady zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu, stwierdzającą istnienie nadmiernego deficytu
en In the mean time, our services are organising a meeting with the key stakeholders for mid-April.
pl W międzyczasie nasze służby organizują spotkanie z kluczowymi przedstawicielami grup interesu, które odbędzie się w połowie kwietnia.
en Maintains that, in times of crisis or conflict, the experience and expertise of members of parliament and civil society representatives are particularly valuable and calls on the Commission to consult them before taking special measures within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No
pl podkreśla, że w sytuacji kryzysu lub konfliktu doświadczenie i przeprowadzona przez parlamentarzystów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego ocena okazują się być tym bardziej niezbędne, i zwraca się do Komisji o przewidzenie zasięgania ich opinii przed przyjęciem środków specjalnych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Mr Sarkozy, in a very short time, you have managed to create a true political Europe: a Europe that stood up to Russia, that made the G20 meeting a possibility, that is now a respected player in the reforms of the global financial architecture and that has established for itself a pragmatic and ambitious immigration policy; a Europe, finally, that has agreed on the means for giving a coordinated response to the economic crisis and that has taken the lead in international negotiations on the fight against climate change.
pl Panie prezydencie Sarkozy, w bardzo krótkim czasie zdołał pan stworzyć prawdziwie polityczną Europę: Europę, która stawiła czoło Rosji, która doprowadziła do spotkania grupy G20, która jest obecnie szanowanym graczem w reformie globalnej architektury finansowej, oraz która ustanowiła pragmatyczną i ambitną politykę imigracyjną; wreszcie Europę, która zdołała dojść do porozumienia w kwestii skoordynowanej reakcji na kryzys gospodarczy oraz przejęła inicjatywę w międzynarodowych negocjacjach w sprawie walki ze zmianami klimatu.
en Studies, impact assessments as well as systematic and timely evaluations of its expenditure programmes are an established priority for the European Commission (EC), as a means of accounting for the management of allocated funds and as a way of promoting a lesson-learning culture throughout the organisation, particularly in a context of increased focus on results-based management
pl Badania, oceny wpływu oraz dokonywanie systematycznych i przeprowadzanych na czas ocen swoich programów wydatkowania stanowią jasno określony priorytet Wspólnoty Europejskiej (WE), jako środek kontroli zarządzania przyznanymi funduszami oraz jako sposób promowania w całej organizacji kultury zdobywania doświadczenia, szczególnie w kontekście coraz większej wagi przykładanej do zarządzania w oparciu o wyniki
en acceptable daily intake: means the estimate of the amount of substance in food expressed on a body weight basis, that can be ingested daily over a lifetime, without appreciable health risk to the consumer on the basis of all known facts at the time of evaluation
pl akceptowane dzienne pobranie oznacza szacunkową ilość substancji w żywności, w przeliczeniu na masę ciała, która może być spożywana dziennie w trakcie całego życia, bez znacznego zagrożenia dla zdrowia konsumenta, dającego się stwierdzić na podstawie wszystkich faktów znanych w momencie dokonywania oceny
en aircraft operator means the person who operates an aircraft at the time it performs an aviation activity listed in Annex I or, where that person is not known or is not identified by the owner of the aircraft, the owner of the aircraft
pl operator statków powietrznych oznacza osobę, która eksploatuje statek powietrzny w czasie wykonywania działania lotniczego wymienionego w załączniku I, lub właściciela statku powietrznego, w przypadku gdy ta osoba nie jest znana lub nie została wskazana przez właściciela statku powietrznego
en In the mean time, all possible pressure should be put on the Burmese rulers and their allies, including China, to engage first in the humanitarian relief phase before starting the self-proclaimed reconstruction phase.
pl Tymczasem należy wywierać wszelką możliwą presję na rządzących w Birmie i ich sojuszników, w tym Chiny, by podjęły współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zanim rozpoczną etap, który nazwali etapem odbudowy.
en Importer means any natural or legal person established in the Community who makes a product originating from a third country available on the Community market for the first time in the course of his business
pl Importer oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, która udostępnia produkt pochodzący z kraju trzeciego na rynku wspólnotowym po raz pierwszy w trakcie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej
en producer means any person in a Member State that, irrespective of the selling technique used, including by means of distance communication as defined in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the protection of consumers in respect of distance contracts, places batteries or accumulators, including those incorporated into appliances or vehicles, on the market for the first time within the territory of that Member State on a professional basis
pl producent oznacza każdą osobę w Państwie Członkowskim, która bez względu na stosowaną technikę sprzedaży, w tym środki komunikacji na odległość w rozumieniu dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, wprowadza po raz pierwszy do obrotu baterie lub akumulatory, w tym te wmontowane do urządzeń lub pojazdów, na terytorium tego Państwa Członkowskiego w ramach prowadzonej działalności zawodowej
en aircraft operator means the person who operates an aircraft at the time it performs an aviation activity listed in Annex I or, where that person is not known or is not identified by the owner of the aircraft, the owner of the aircraft
pl operator statków powietrznych oznacza osobę, która eksploatuje statek powietrzny w czasie wykonywania działania lotniczego wymienionego w załączniku I, lub właściciela statku powietrznego, w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest znana lub nie została wskazana przez właściciela statku powietrznego
en If the barley is removed before the results of the analyses provided for in Article ‧ are known, all risks shall be borne by the successful tenderer from the time the lot is removed, without prejudice to any means of redress the tenderer might have against the storer
pl Jeśli wyprowadzenie jęczmienia z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. ‧, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, nie naruszając możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego
en In particular, in view of the fact that, at the time the procedure was initiated, WAM SpA was not regarded as a small or medium-sized enterprise (SME), the Commission also stressed that aid for market surveys and for participation in fairs and exhibitions, which in principle could qualify as aid for consultancy and other services and activities within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises, could not be granted an exemption in the present case
pl Komisja podkreśliła również fakt, iż pomocy w zakresie analiz rynkowych i udziału w targach i wystawach, którą zasadniczo można by zaliczyć do pomocy w zakresie doradztwa i innych usług i działalności, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zastosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie można było objąć wyłączeniem w obecnym przypadku, w szczególności, ponieważ WAM S.p.A. w momencie rozpoczynania procedury, nie była uznana za małe lub średnie przedsiębiorstwo
en Industry will benefit from the reduced time between the submission of an application and the ability to place the product on the market, meaning savings in administrative costs and the possibility that it will reach the market earlier, increasing sales profits.
pl Przemysł odniesie korzyści ze skrócenia czasu od przedłożenia wniosku do możliwości wprowadzenia produktu do obrotu, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem kosztów administracyjnych i z możliwością wcześniejszego wejścia na rynek oraz zwiększenia zysków ze sprzedaży.
en Must Article ‧ EC be interpreted as meaning that a prohibited barrier to the freedom to provide services exists from the time a measure taken by a Member State, in the present case the obligation to retransmit television programmes over cable distribution networks, is liable to impede directly or indirectly, actually or potentially, the provision of services from another Member State to recipients of those services in the first Member State, which will be the case where, on account of that measure, the service provider finds itself in an unfavourable position when negotiating for access to those networks?
pl Czy art. ‧ traktatu rzymskiego (w wersji ustalonej w traktacie amsterdamskim) należy interpretować w ten sposób, że zakazana przeszkoda w swobodzie świadczenia usług powstaje z chwilą, gdy podjęty przez państwo członkowskie środek, w tym przypadku obowiązek rozprowadzania programów telewizyjnych w sieciach kablowych, może, bezpośrednio lub pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie utrudnić świadczenie usług z innego państwa członkowskiego usługobiorcom znajdującym się w tym pierwszym państwie członkowskim, co będzie miało miejsce, jeżeli z racji tego środka usługodawca znajdzie się w mniej korzystnej pozycji przy negocjowaniu dostępu do tych sieci?
en According to the second paragraph of point ‧.‧ of those Guidelines: An unlawful aid within the meaning of Article ‧(f) of Regulation (EC) No ‧/‧ will be appraised in accordance with the guidelines applicable at the time when the administrative act setting up the aid has entered into force
pl Zgodnie z pkt ‧.‧ akapit drugi tych wytycznych: pomoc przyznana bezprawnie w rozumieniu art. ‧ lit. f) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ będzie oceniona zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w momencie wejścia w życie aktu administracyjnego ustanawiającego tę pomoc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3614692 zdań frazy in the mean time.Znalezione w 701,858 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.