Tłumaczenia na język polski:

 • i     
   
  Spójnik używany do łączenia dwóch homogenicznych słów lub fraz.
   
  Used to connect two homogeneous words or phrases.
 • oprócz   
 • w dodatku do   

Pozostałe znaczenia:

 
not only ... but also
 
(even) under normal circumstances

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "in addition to", pamięć tłumaczeniowa

add example
en These should be considered as claims, if they are not paid back to the insurance in the form of premium and contribution supplements that are additional to actual premiums and contribution payable
pl Należy je uznać za roszczenia, o ile nie są one wypłacone instytucji ubezpieczeniowej w formie dodatkowych składek i udziałów, które stanowią dodatek do wymagalnych rzeczywistych składek i udziałów
en In addition to the transfer of the greater part of IFP’s industrial division, including its existing customers and contracts, effected in exchange for a majority stake in the new subsidiary, the plan involved the signature by IFP and its subsidiary of the following agreements
pl Oprócz wniesienia zasadniczej części dyrekcji przemysłowej IFP, włącznie z istniejącymi klientami i umowami, w zamian za większościowe udziały w nowej spółce zależnej, projekt zakładał podpisanie przez IFP i jego spółkę zależną następujących umów i porozumień
en In addition, one of the exporting producers concerned, subsequent to its undertaking offer, acquired a graphite electrode production company situated in the Community which raises the risk of circumvention of its undertaking offer
pl Ponadto jeden z zainteresowanych eksporterów, po złożeniu oferty zobowiązania, nabył usytuowane we Wspólnocie przedsiębiorstwo produkujące elektrody grafitowe, co podwyższa ryzyko obejścia złożonego przez to przedsiębiorstwo zobowiązania
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ concerning additives in feedingstuffs, and in particular Article ‧g(b) thereof
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącą dodatków paszowych, w szczególności jej art. ‧g ust. ‧ lit. b
en Welcomes the inclusion of representatives from six additional EP Committees in the TLD and supports current efforts to establish an early-warning system within Parliament; is of the view that at, the latest, the EP budget for ‧ should establish a permanent post in Washington DC, so that both Parliament and the TLD may maintain permanent contact with the US House of Representatives and Senate
pl z zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USA
en In addition with the new directive on patients' rights in cross-border health care, EU patients will have the opportunity to get information on treatments that are available abroad and will be able to seek possible reimbursement of costs.
pl Poza nową dyrektywą w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej pacjenci UE będą mieli możliwość uzyskania informacji o formach terapii dostępnych za granicą oraz będą mogli ubiegać się o ewentualny zwrot kosztów.
en In the Committee's view, these last regulatory provisions in particular encapsulate the raison d'être of the proposal to amend the Directive, striking a balance between the need for additional obligations, the reasons for cutting administrative costs (only a small number of businesses would be affected) and the provision of additional information by the financial authorities
pl Zdaniem Komitetu, przede wszystkim te ostatnie przepisy stanowią esencję uzasadnienia zmian do dyrektywy, gdyż są przykładem równowagi pomiędzy potrzebą nałożenia dodatkowych obowiązków, chęcią ograniczenia kosztów administracyjnych (choć dotyczy to niewielkiej części przedsiębiorstw) oraz udostępnienia szerszego zakresu informacji organom finansowym
en In addition to the drug related adverse reactions described above, adverse events (reported regardless of causal relationship to medicinal product) occurring in at least ‧ % and more commonly in patients treated with sitagliptin included upper respiratory tract infection and nasopharyngitis
pl Poza opisanymi powyżej działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leku do działań niepożądanych (zgłaszanych niezależnie od związku przyczynowego z produktem leczniczym), występujących z częstością co najmniej ‧ % i w większości u pacjentów leczonych sitagliptyną należały zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenie błony śluzowej nosogardzieli
en in the event of failure of an additional filament light source or one or more additional LED module(s), the headlamp shall continue to fulfil the requirements of the passing beam
pl w przypadku awarii dodatkowego żarowego źródła światła lub jednego bądź kilku modułów LED światło główne musi nadal spełniać wymogi dotyczące światła mijania
en In response to classical swine fever in certain bordering parts of Member States, the Commission has adopted, inter alia, Decision ‧/EC which established some additional disease control measures concerning that disease
pl W odpowiedzi na klasyczny pomór świń w niektórych częściach granicznych Państw Członkowskich, Komisja przyjęła, inter alia, decyzję ‧/WE [‧], która ustanowiła pewne dodatkowe środki kontroli choroby dotyczące tej choroby
en The suspension is not allowed for products intended, in addition, to undergo treatment (or operations) qualifying for suspension where such treatment (or operations) is (are) carried out at retail or catering level
pl Ponadto, nie można stosować zawieszenia do produktów przeznaczonych do obróbki kwalifikującej się do zawieszenia, gdy taka obróbka jest prowadzona na szczeblu detalicznym lub zaopatrzeniowym
en In addition, virologic response was observed in ‧ %, ‧ % and ‧ % patients with ‧, ‧, and ‧ mutations of the above mutations in HIV protease associated with reduced in vitro susceptibility to lopinavir
pl Ponadto, odpowiedź wirusologiczną stwierdzono u ‧ %, ‧ % i ‧ % pacjentów z mutacjami ‧, ‧ oraz ‧ z powyższych mutacji proteazy HIV, związanych ze zmniejszoną wrażliwością in vitro na lopinawir
en In addition, specific provisions on the labelling of flavourings sold as such to the manufacturer or to the final consumer should be contained in this Regulation
pl Ponadto w niniejszym rozporządzeniu powinny się znaleźć szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania środków aromatyzujących sprzedawanych bezpośrednio wytwórcy lub konsumentowi końcowemu
en With the addition of anticipated co-funding from public and private bodies in Member States this figure may increase to EUR ‧.‧m
pl Wraz z przewidywanym współfinansowaniem przez podmioty publiczne i prywatne państw członkowskich, kwota ta wyniesie ‧,‧ mln euro
en During the currency of a definitive list, a Member State may, by telex to the Commission, copied to the competent control authorities of the United Kingdom, request the replacement of a vessel on the list by another vessel on the list referred to in Article ‧ or, if the definitive list contains less than the maximum number of vessels which may exercise their activity simultaneously, the addition to it of one or more vessels within that maximum
pl Podczas okresu ważności wykazu ostatecznego Państwo Członkowskie może przesłać teleksem do Komisji, z kopią dla właściwych władz kontrolnych w Zjednoczonym Królestwie, wniosek o zastąpienie statku wymienionego w wykazie innym statkiem figurującym w wykazie określonym w art. ‧ lub, jeśli ostateczny wykaz obejmuje mniej statków niż maksymalna liczba statków dopuszczonych do równoczesnych połowów, o dopisanie jednego lub większej liczby statków w granicach liczby maksymalnej
en In addition, it is requested to provide a detailed and reasoned justification on the compatibility of the aid with the conditions of point ‧ of the Guidelines and to demonstrate how this aid serves the objectives of the common fisheries policy
pl Ponadto państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać szczegółowe i racjonalne uzasadnienie zgodności pomocy z warunkami określonymi w pkt ‧ wytycznych, jak również wykazać, w jaki sposób wspomniana pomoc służy celom wspólnej polityki rybołówstwa
en In accordance with Article ‧(g) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów
en Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the absence of the certified project activity
pl redukcji emisji, które są dodatkowe w stosunku do redukcji, jakie byłyby, gdyby nie zrealizowano poświadczonego projektu
en Secondly, the Authority considered that the documentation submitted by the Norwegian authorities did not, to a sufficient degree, prove that additional transport costs exist in the geographical areas in southern Norway proposed eligible for direct transport aid (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal and Sør-Trøndelag
pl Po drugie, Urząd uznał, że dokumentacja dostarczona przez władze Norwegii nie daje wystarczających podstaw do uznania, że w obszarach geograficznych południowej Norwegii, zaproponowanych jako kwalifikujące się do pomocy bezpośredniej w transporcie (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal i Sør-Trøndelag), występują dodatkowe koszty transportu
en Whereas in certain Member States access to certain activities in the field of pharmacy is, apart from the award of the relevant diploma, certificate or other formal qualification, subject to the requirement of additional professional experience
pl w niektórych Państwach Członkowskich dostęp do pewnych rodzajów działalności w dziedzinie farmacji uzależniony jest nie tylko od uzyskania odpowiedniego dyplomu, świadectwa lub innych kwalifikacji, ale wymaga także posiadania dodatkowego doświadczenia zawodowego
en Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods
pl Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego
en Charges or dues in respect of the crossing of frontiers which are charged by a carrier in addition to the transport rates shall not exceed a reasonable level after taking the costs actually incurred thereby into account
pl Opłaty i należności pobierane przez przewoźnika w związku z przekraczaniem granic niezależnie od ceny transportu nie powinny przekraczać rozsądnego poziomu, przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów efektywnie poniesionych w związku z przekroczeniem granicy
en In comparator groups addition of sulphonylurea to metformin resulted in a mean weight gain of ‧ kg and addition of metformin to a sulphonylurea a mean weight loss of ‧ kg
pl W grupach porównawczych dołączenie leku z grupy pochodnych sulfonylomocznika u osoby stosującej wcześniej metforminę powodowało średnie zwiększenie masy ciała o ‧, ‧ kg, natomiast dołączenie metforminy u osoby stosującej wcześniej lek z grupy pochodnych sulfonylomocznika powodowało zmniejszenie masy ciała średnio o ‧ kg
en In addition to swiftly implementing the measures recommended in point ‧, the transition towards a low-CO‧ emitting economy and long term growth potential should be encouraged
pl Prócz szybkiej realizacji środków zalecanych w pkt ‧ należy zachęcać do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej CO‧ i do zapewnienia długoterminowego potencjału wzrostu
en Tyres with load index ‧ or more, speed categories N or P and the additional marking LT, or C, referred to in paragraph ‧.‧.‧ of this Regulation, shall be tested with the same programme as specified in the above table for tyres with load index ‧ or less
pl Opony posiadające indeks nośności większy lub równy ‧, indeks prędkości N lub P oraz dodatkowe oznaczenie LT lub C, o którym mowa w pkt ‧.‧.‧. niniejszego regulaminu, należy badać przy zastosowaniu tego samego programu, jak ten określony w powyższej tabeli dla opon o indeksie nośności mniejszym lub równym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2901323 zdań frazy in addition to.Znalezione w 556,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.