Tłumaczenia na język polski:

 • i     
   
  Spójnik używany do łączenia dwóch homogenicznych słów lub fraz.
   
  Used to connect two homogeneous words or phrases.
 • dodatkowo   
  (Adverbial  )
 • oprócz   
 • w dodatku do   

Pozostałe znaczenia:

 
not only ... but also
 
(even) under normal circumstances

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "in addition to", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Nevertheless, IBIDEN HU acknowledges in its submission that in spite of the additional function of IBIDEN HU’s DPF that helps cleaning gases (HC and CO) more efficiently, the combined use of DPF and DOC is necessary to ensure compliance with emission regulations
pl W swoim oświadczeniu IBIDEN HU utrzymuje jednak, że pomimo dodatkowej funkcji DPF produkowanego przez IBIDEN HU, pomagającej skuteczniej przetwarzać gazy (HC i CO), łączne zastosowanie DPF i DOC jest konieczne w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi emisji
en za) addition of caramel within the meaning of Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on colours for use in foodstuffs to reinforce the colour of liqueur wines and liqueur wines psr
pl za/dodanie karmelu w rozumieniu dyrektywy ‧/WE Komisji Europejskiej oraz Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r., dotyczącą barwników stosowanych w produktach żywnościowych w celu wzmocnienia koloru win likierowych oraz win likierowych por
en President-in-Office of the Council. - (SL) With regard to the additional question from Mr Fernandes: of course I cannot rule out the possibility of something similar being introduced for disabled persons and persons with reduced mobility travelling by sea.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) W odniesieniu do dodatkowego pytania skierowanego przez pana posła Fernandesa: oczywiście nie mogę wykluczyć możliwości, iż wprowadzono już wcześniej coś podobnego dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą morską.
en In addition by responding flexibly to new policy needs that arise during the lifetime of the Seventh Framework Programme, the relevant policy, regulatory and standardisation, and impact issues will be addressed
pl Ponadto, poprzez elastyczny sposób reagowania na nowe potrzeby polityk, które pojawią się w trakcie Siódmego programu ramowego, uwzględnione zostaną istotne kwestie polityki, przepisów i standaryzacji, jak również skutków działań
en In addition to the draught mark towards the bow of the vessel, the relevant zone numbers shall be indicated in lettering ‧ mm high × ‧ mm deep (see Figure
pl Poza znakiem zanurzenia skierowanym ku dziobowi statku należy zaznaczyć numer odpowiedniej strefy o wymiarach ‧ mm × ‧ mm (patrz rys
en The following countries, hereinafter referred to as participating countries, may participate in the actions of the programme: acceding countries, candidate countries and the Western Balkan countries included in the stabilisation and association process, in accordance with the conditions laid down in the association agreements or their additional protocols relating to participation in Community programmes concluded or to be concluded with those countries
pl W działaniach objętych programem mogą uczestniczyć następujące kraje, zwane dalej krajami uczestniczącymi: kraje przystępujące, kraje kandydujące i kraje Bałkanów Zachodnich objęte procesem stabilizacji i stowarzyszenia, zgodnie z warunkami określonymi w układach stowarzyszeniowych lub dodatkowych protokołach do nich w sprawie uczestnictwa w programach Wspólnoty – zawartych z tymi krajami lub takich, które zostaną zawarte w przyszłości
en Could the President of this House, in addition to his message of sympathy read out earlier on today, send a very stern warning to the junta of Burma and indirectly to their guardians in Beijing telling them to stop frustrating international assistance efforts and start at least trying to behave, if not democratically, at least humanely towards their own people?
pl Czy przewodniczący tej izby mógłby, oprócz przesłania współczucia odczytanego wcześniej w dniu dzisiejszym, przesłać ostre ostrzeżenie juncie z Birmy i pośrednio do jej protektorów w Pekinie, żeby przestali blokować pomoc międzynarodową i zaczęli zachowywać się, jeżeli nie demokratycznie, to przynajmniej po ludzku, wobec swoich własnych obywateli?
en Whereas the provisions in question apply exclusively to raw materials intended for animal feed which are to be entered into circulation in the form of straight feedingstuffs or as carriers of premixtures of additives or, after being mixed with other products, as compound feedingstuffs
pl przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do materiałów nieprzetworzonych przeznaczonych do żywienia zwierząt wprowadzonych do obrotu w formie materiałów paszowych lub jako nośniki premiksów dodatków paszowych lub, po wymieszaniu z innymi produktami, jako mieszanki paszowej
en In negotiated procedures, the Agency shall negotiate with tenderers the tenders they have submitted in order to adapt them to the requirements set out in the contract notice referred to in Article ‧, or in the specifications and in any additional documents, in order to find the tender offering best value for money
pl W ramach procedur negocjacyjnych Agencja negocjuje z oferentami oferty, które złożyli w celu dostosowania ich do wymogów wymienionych w ogłoszeniu o zamówieniu określonym w art. ‧ lub w specyfikacjach i wszelkich innych dodatkowych dokumentach, w celu znalezienia najkorzystniejszej oferty
en To be eligible for an Advanced Measurement Approach, credit institutions must satisfy the competent authorities that they meet the qualifying criteria below, in addition to the general risk management standards in Article ‧ and Annex V
pl Aby kwalifikować się do zaawansowanej metody pomiaru, instytucje kredytowe muszą dowieść właściwym organom, że oprócz ogólnych norm zarządzania ryzykiem, zawartych w art. ‧ i załączniku V, spełniają niżej wymienione kryteria kwalifikujące
en Regulation (EC) No ‧/‧ and Regulation (EEC) No ‧/‧ shall apply in addition to the provisions of this Regulation except where Article ‧ and Article ‧ of this Regulation provide otherwise
pl Oprócz przepisów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ oraz rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧, o ile art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej
en Once a new or additional Level ‧ plot is established Member States shall together with the first data transmission concerning that plot forward a review of the selection criteria and a complete list of all plots to the Commission, including basic information such as location, that is to say longitude, latitude and altitude, and species, as well as general plot information for each Level ‧ plot installed in a standardised form
pl W momencie utworzenia nowej lub dodatkowej powierzchni ‧ rzędu państwa członkowskie, przekazując Komisji po raz pierwszy dane dotyczące tej powierzchni, podają również w standardowej formie wykaz kryteriów wyboru oraz pełny wykaz wszystkich powierzchni, łącznie z podstawowymi informacjami o każdej z nich, takimi jak usytuowanie, czyli długość i szerokość geograficzna, wysokość, informacje o gatunkach i charakterystyka ogólna
en If the Commission's annual report to Parliament and the Council on the implementation of the Economic Recovery Plan identifies serious risks for implementing the priority projects, the Commission shall recommend measures to offset those risks, and shall where appropriate and consistent with the Recovery Plan, make additional proposals for the projects already referred to in Regulation (EC) No
pl Jeżeli w rocznym sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu i Rady w sprawie realizacji planu naprawy gospodarczej przedstawione są poważne zagrożenia dla realizacji projektów priorytetowych, Komisja zaleca środki przeciwdziałania tym zagrożeniom i, jeżeli jest to zasadne i zgodne z planem naprawy gospodarczej, składa dodatkowe wnioski w sprawie projektów, o których mowa już w rozporządzeniu (WE) nr
en Additional facts gathered by the Commission after the adoption of the SO were presented to Microsoft in a Letter of Facts sent on ‧ July
pl Dodatkowe informacje zebrane przez Komisję po przyjęciu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń zostały przedstawione Microsoftowi w piśmie z opisem stanu faktycznego skierowanym w dniu ‧ lipca ‧ r
en In order to obtain the information it deems necessary for the selection of the sample of importers, the Commission will, in addition, contact any known associations of importers
pl Ponadto, w celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów, Komisja skontaktuje się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów
en In addition, the parties propose to divest EDP’s ‧ % share in Tejo Energia, one of EDP’s competitor
pl Ponadto strony proponują zbycie ‧ % udziałów EDP w Tejo Energia, przedsiębiorstwie konkurencyjnym
en Any revenue from the contribution from candidate countries for participation in Community programmes, entered in Item ‧ ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, may give rise to the provision of additional appropriations in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation
pl Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w poz. ‧ ‧ ‧ ‧ zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. ‧ ust.‧ lit. d) rozporządzenia finansowego
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ amending the conditions for authorisation of a number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements establishes a maximum level for lead in zinc oxide and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives and the authorisation of new uses of an additive already authorised in feedingstuffs establishes a maximum level for lead in clinoptilolite of volcanic origin
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych ustanawia najwyższy dopuszczalny poziom ołowiu w tlenku cynku, a rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach ustanawia najwyższy dopuszczalny poziom ołowiu w klinoptylolicie pochodzenia wulkanicznego
en In addition, the investigation confirmed that the export prices of the applicant to other third countries with important quantities are significantly lower than those to the European Union, suggesting the existence of dumping on third markets
pl Dochodzenie potwierdziło ponadto, że ceny eksportowe wnioskodawcy wobec innych krajów trzecich przy znacznych ilościach są znacząco niższe niż ceny wobec Unii Europejskiej, co wskazuje na występowanie dumpingu na rynkach krajów trzecich
en in addition to the information provided for Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, contain the exact address and location of the zoos and approved bodies, institutes and centres where the preventive vaccination is to be carried out
pl oprócz informacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE zawierają dokładny adres oraz lokalizację określonych ogrodów zoologicznych oraz zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodkach gdzie mają zostać przeprowadzone szczepienia ochronne
en In addition, the law will introduce an obligation on the media to take a balanced approach.
pl Ponadto ustawa nałoży na media obowiązek przyjęcia wyważonej postawy.
en In addition to the general specifications prescribed in paragraph ‧, the protective device shall comply with the particular conditions prescribed below
pl Oprócz specyfikacji ogólnych przedstawionych w pkt ‧, urządzenie zabezpieczające musi spełniać warunki szczególne, które określono poniżej
en In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, any revenue from the European Development Fund (EDF) contributing to the cost of support measures will be used to provide additional appropriations under Article ‧ ‧ ‧ ‧ of the statement of expenditure in Section ‧ Commission
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia finansowego wszelkie dochody z wkładów Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na pokrycie kosztów wsparcia zostaną wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w ramach pozycji ‧ ‧ ‧ ‧ zestawienia wydatków w sekcji ‧ Komisja
en Whereas, in addition to the system described above, and to the extent necessary for its proper working, provision should be made for regulating or, when the situation on the market so requires, prohibiting the use of inward processing arrangements
pl w uzupełnieniu do opisanego wyżej systemu i w zakresie koniecznym do jego właściwego funkcjonowania należy przewidzieć regulację lub, jeśli wymaga tego sytuacja na rynku, zakaz wewnętrznego obrotu uszlachetniającego
en In addition, we call on the Commission to propose a review of its mandate in order to resolve the legal vacuum that hinders its action in maritime rescue and repatriation operations.
pl Ponadto wzywamy Komisję do zaproponowania przeglądu mandatu agencji Frontex, żeby usunąć lukę prawną, która stanowi przeszkodę w prowadzeniu przez tę agencję działań w zakresie ratownictwa morskiego i repatriacji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2901328 zdań frazy in addition to.Znalezione w 509,692 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.