Tłumaczenia na język polski:

 • i     
   
  Spójnik używany do łączenia dwóch homogenicznych słów lub fraz.
   
  Used to connect two homogeneous words or phrases.
 • oprócz   
 • w dodatku do   

Pozostałe znaczenia:

 
not only ... but also
 
(even) under normal circumstances

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "in addition to", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In the framework of the re-evaluation of a food additive, the interested business operator(s) or any other interested party shall inform EFSA and the Commission of any information available in relation to any environment risks from the production, use or waste of that food additive
pl W ramach ponownej oceny dodatku do żywności zainteresowany(-e) podmiot(-y) gospodarczy(-e) lub inne zainteresowane strony przekazują EFSA i Komisji wszelkie dostępne informacje związane z zagrożeniami dla środowiska wynikającymi z produkcji, stosowania lub usuwania danego dodatku do żywności
en In addition to the possibly required information prescribed by Article ‧ paragraph ‧, the applicant shall provide in the application for the information required under the various headings listed in that model
pl Oprócz ewentualnie wymaganych informacji, określonych w art. ‧ ust. ‧, wnioskodawca podaje we wniosku informacje wymagane w różnych pozycjach wymienionych w tym wzorze
en In implementing this Annex, Member States may in addition incorporate in the following tables the general principles set out in points ‧ and ‧, with a view to clarifying the requirements
pl Przy wprowadzaniu w życie niniejszego załącznika państwa członkowskie mogą dodatkowo zawrzeć w następujących tabelach ogólne zasady opisane w pkt ‧ iw celu uzyskania większej przejrzystości wymagań
en In the event of a change in scientific knowledge relating principally to the toxicity, persistence and accumulation of cadmium in living organisms and sediments, or in the event of an improvement in the best technical means available, the Commission shall consider appropriate proposals with the aim of reinforcing, if necessary, the limit values and the quality objectives, or of establishing additional limit values and additional quality objectives
pl W przypadku istotnych zmian w wiedzy naukowej o toksyczności, trwałości i akumulacji kadmu w żywych organizmach i osadach lub w przypadku udoskonalenia najlepszych dostępnych środków technicznych, Komisja rozważy stosowne projekty w celu potwierdzenia, jeśli to potrzebne, wartości dopuszczalnych w ściekach i wskaźników jakości wód lub ustalenia dodatkowych wartości dopuszczalnych i dodatkowych wskaźników jakości wód
en The assessment of these applications shows that certain procedures should be required to protect workers from exposure to the additives set out in the Annexes
pl Ocena wyżej wspomnianych wniosków pokazuje, że powinny być wymagane pewne procedury chroniące pracowników przed narażeniem na dodatki określone w załącznikach
en In any case, VIZ STAL did not submit any supporting evidence with regard to the alleged applicable interest rate on the domestic market of the provider of the loan. VIZ STAL submitted some additional information subsequent to the disclosure regarding the reimbursement of the working capital which could not be verified anymore due to the late stage of the proceeding and had therefore to be disregarded
pl W każdym razie VIZ STAL nie przedstawiło żadnej dokumentacji dowodowej dotyczącej odpowiedniej stopy procentowej na rynku krajowym kredytodawcy. VIZ STAL przedstawiło kilka dodatkowych informacji w odniesieniu do informacji dotyczącej spłaty kapitału obrotowego, których już nie można zweryfikować ze względu na zaawansowany etap postępowania i dlatego nie zostaną one uwzględnione
en It therefore calls for a more representative indication of cohesion [which should include] in addition to GDP, parameters such as employment and unemployment levels, the extent of social protection, the level of access to general interest services etc
pl Uważa on za pożądane opracowanie bardziej reprezentatywnego wskaźnika spójności, który uwzględniałby, oprócz PKB, takie parametry jak stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia, zakres ochrony socjalnej, stopień dostępu do usług użyteczności publicznej etc
en The products set out in Annex ‧ shall have their conformity attested by a procedure whereby, in addition to a factory production control system operated by the manufacturer, an approved certification body is involved in assessment and surveillance of the production control or of the product itself
pl Zgodność wyrobów wymienionych w załączniku ‧ zaświadcza się z zastosowaniem procedury, zgodnie z którą oprócz systemu fabrycznej kontroli produkcji przez producenta w ocenę i nadzór nad kontrolą produkcji lub samym wyrobem zaangażowana jest zatwierdzona jednostka certyfikująca
en During the transitional period, the additional expenses resulting in particular from the excessive personnel costs had to be considered in the pricing of negotiated contracts to the extent that they had not been taken into account via other staff adjustment measures
pl W ciągu okresu przejściowego, dodatkowe wydatki wynikające zwłaszcza z nadmiernych kosztów osobowych musiały zostać uwzględnione w wycenie zamówień z wolnej ręki w zakresie, w jakim nie zostały uwzględnione w innych środkach korekty liczby pracowników
en Accordingly, the use of that additive, as specified in the Annex to this Regulation, should be authorised
pl W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tego dodatku, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia
en In addition to the above point regarding the relative ease of relocation of production, figures obtained from the partially cooperating exporting producer show that capacity utilisation, for the existing production facilities in Japan, was only ‧ % in the investigation period
pl Oprócz powyższych punktów odnoszących się do stosunkowo łatwego przenoszenia produkcji należy dodać, że dane liczbowe uzyskane od częściowo współpracujących eksporterów świadczą o tym, że wykorzystanie zdolności produkcyjnych zakładów w Japonii wynosiło w okresie dochodzenia zaledwie ‧ %
en Additional information on how to minimise environmental impacts is given in the instruction manual
pl W instrukcji obsługi podaje się dodatkowe informacje na temat zmniejszenia szkodliwego wpływu urządzenia na środowisko
en to provide aids in manufacture, processing, preparation, treatment, packing, transport or storage of food, provided that the additive is not used to disguise the effects of the use of faulty raw materials or of undesirable (including unhygienic) practices or techniques during the course of any of these activities
pl dla ułatwienia procesu wytwarzania, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania środków spożywczych, pod warunkiem że dodatek nie jest stosowany w celu zamaskowania skutków stosowania nieprawidłowych surowców lub niewłaściwych (w tym niehigienicznych) praktyk lub technik, w ramach któregokolwiek z wymienionych powyżej działań
en Whereas, in cases where this Regulation has not been respected by those responsible for fishing vessels should be made subject to additional control measures for conservation purposes
pl w przypadkach, gdy osoby odpowiedzialne za działalność połowową nie zastosują się do przepisów niniejszego rozporządzenia, statki powinny zostać poddane dodatkowym środkom kontrolnym dla celów ochronnych
en On the one hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since March ‧ by the Member States as sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
pl Aktualizacja wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od marca ‧ r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG
en In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, any revenue will be used to provide additional appropriations under Article ‧ ‧ ‧ of the statement of expenditure in this section
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia finansowego wszelkie dochody zostaną wykorzystane do udostępnienia dodatkowych środków w ramach artykułu ‧ ‧ ‧ zestawienia wydatków w niniejszej sekcji
en In addition, Eurofibrefill reacted to the provisional duty Regulation and argued that specific PSFNS were either not produced at all by the Community industry, or not in sufficient quantities to cover the Community demand
pl Również Eurofibrefill zareagował na rozporządzenie o cle tymczasowym i zauważył, iż specjalne poliestrowe włókna odcinkowe do innych celów niż przędzenie albo nie są wcale produkowane przez przemysł wspólnotowy, albo są produkowane w ilościach niewystarczających do zaspokojenia popytu
en Additions and extensions providing links to the network should also be included in the TEN-T main network
pl Do sieci głównej TEN-T należałoby włączyć także uzupełnienia i przedłużenia stanowiące skuteczne połączenia z siecią
en In addition, in order to respond to structural changes in the sector, the Member States concerned should be allowed to extend the exemption from the obligation to deliver by-products for distillation to certain categories of producers
pl Ponadto, aby zareagować na zmiany strukturalne w sektorze, należy zezwolić zainteresowanym Państwom Członkowskim na rozszerzenie zwolnienia z obowiązku dostarczania produktów ubocznych przeznaczonych do destylacji w stosunku do niektórych kategorii producentów
en amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje
en Corrigendum to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive ‧/‧/EC on sweeteners for use in foodstuffs (OJ L
pl Sprostowanie do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającej dyrektywę ‧/‧/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę ‧/‧/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz.U. L ‧ z
en In addition to the labelled information, consumers should be given the possibility to request certain product-related information from the responsible person in order to make informed product choices
pl Aby konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów, powinni oni, oprócz informacji na etykietach, otrzymać możliwość zwrócenia się do osoby odpowiedzialnej o niektóre dane dotyczące produktu
en Order the defendant to make good the material loss amounting to the loss of income which the applicant suffered in relation to the higher salary which he would have received had the period mentioned above not intervened to hindered his career, along with the non-material loss additional to the similar compensation claimed in other disputes, of EUR
pl obciążenie strony pozwanej wypłatą ‧ tys. EUR w ramach obowiązku naprawienia szkody majątkowej w wysokości utraty dochodu, którą skarżący poniósł w porównaniu do wyższego wynagrodzenia, które mógłby otrzymywać gdyby wspomniany stan tymczasowy nie stanął na przeszkodzie w jego karierze a także naprawienia poniesionej krzywdy moralnej w dodatku do podobnych odszkodowań wnioskowanych przez skarżącego w ramach innych sporów
en In addition, changes to the instructions for continued airworthiness shall be made available to all known operators of the product and shall be made available on request to any person required to comply with any of those instructions
pl Ponadto zmiany do instrukcji zapewnienia ciągłej zdatności do lotu będą udostępnione wszystkim znanym użytkownikom wyrobu oraz na żądanie każdej innej osoby, od której wymagane jest przestrzeganie którejkolwiek z tych instrukcji
en In addition, the Commission is empowered to negotiate on behalf of both the Community and its Member States on the liberalisation of direct investments outside the service sector in the framework of talks with non-EU countries concerning free trade agreements.
pl Dodatkowo Komisja została uprawniona do negocjowania w imieniu zarówno Wspólnoty i jej państw członkowskich w sprawie liberalizacji bezpośrednich inwestycji poza sektorem usług w ramach rozmów z krajami nienależącymi do UE dotyczącymi umów o wolnym handlu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2901328 zdań frazy in addition to.Znalezione w 556,92 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.