Tłumaczenia na język polski:

 • i     
   
  Spójnik używany do łączenia dwóch homogenicznych słów lub fraz.
   
  Used to connect two homogeneous words or phrases.
 • oprócz   
 • w dodatku do   

Pozostałe znaczenia:

 
not only ... but also
 
(even) under normal circumstances

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "in addition to", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In addition, NRAs have jurisdiction under the ONP directives to take steps to ensure effective competition
pl Dodatkowo, krajowe organy regulacyjne zgodnie z dyrektywami zasady otwartej sieci mają prawo podejmowania kroków dla zapewnienia skutecznej konkurencji [‧]
en in addition to this basic capacity
pl Wymieniona podstawowa zdolność przewozowa zwiększa się dodatkowo
en The additional disaggregations mentioned in paragraph ‧ shall be supplied only separately, and not cross-classified with the disaggregations required under Articles ‧ to
pl Dodatkowe dezagregacje wymienione w ust. ‧ dostarczane są wyłącznie oddzielnie, nie zaś w połączeniu z dezagregacjami wymaganymi na podstawie art. ‧–
en In addition the availability of organs used for therapeutic purposes is dependent on citizens of the Union being prepared to donate them
pl Ponadto dostępność narządów do celów leczniczych zależy od gotowości obywateli Unii do zostania ich dawcami
en agrees that it would make no sense to exclude individuals who take on irregular workers within the scope of the directive, but warns that it is impossible to prevent such situations without providing straightforward, additional arrangements for the regular recruitment of staff who are in short supply on the labour market
pl Uważa, że wyłączenie z zakresu stosowania dyrektywy osób prywatnych zatrudniających pracowników o nieuregulowanym statusie nie miałoby żadnego sensu; jednakże zwraca uwagę na to, że rozwiązanie tego problemu jest niemożliwe bez podjęcia adekwatnych działań, takich jak elastyczne i uzupełniające formy legalnego zatrudnienia, tak by pokryć niedobór siły roboczej na rynku pracy
en In addition to the maximum amount provided for in paragraph ‧, the Community grants financial aid to the Netherlands for the organisation of a workshop by the laboratory referred to in paragraph
pl Poza maksymalną kwotą przewidzianą w ust. ‧, Wspólnota przyznaje Niderlandom pomoc finansową na organizację warsztatów przez laboratorium, o którym mowa w ust
en The preparation belonging to the group Micro-organisms, as specified in Annex I, is authorised without a time-limit as additive in animal nutrition under the conditions laid down in that Annex
pl Zezwala się na stosowanie bez ograniczeń czasowych preparatu należącego do grupy mikroorganizmy, opisanego w załączniku I, jako dodatku w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku
en Notes that the procedures for granting financial assistance are often slowed down by the amount of consultation that needs to be carried out, thus creating an additional difficulty at a time when Union citizens in an emergency situation in a third country require straightforward assistance; calls on the Commission to look into the possibility of streamlining and standardising the procedures for granting such assistance
pl stwierdza, że procedury udzielania pomocy finansowej w wielu przypadkach utrudniane są przez konieczność uzyskania licznych informacji, co stanowi kolejne utrudnienie w momencie, gdy konieczne jest sprawne udzielenie pomocy obywatelom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w kraju trzecim; zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości uproszczenia i ujednolicenia procedur udzielania pomocy
en Until EC customs duties are entirely eliminated, and in addition to the allocations of tariff rate quotas at zero duty set out in the Sugar Protocol, a tariff rate quota at zero duty of ‧ tonnes shall be opened for marketing year ‧/‧ for products of subheading ‧, white sugar equivalent, originating in the CARIFORUM States, ‧ tonnes of which will be reserved for the Dominican Republic
pl Do czasu całkowitego zniesienia ceł wspólnotowych i niezależnie od przyznania kontyngentów taryfowych o zerowej stawce celnej, określonych w protokole w sprawie cukru, otwiera się kontyngent taryfowy w wysokości ‧ ton o zerowej stawce celnej na rok gospodarczy ‧/‧ dla produktów objętych podpozycją ‧, w ekwiwalencie białego cukru, pochodzących z państw CARIFORUM, z którego ‧ ton zostanie zarezerwowanych dla Republiki Dominikańskiej
en that they have, for seven years, engaged in professional activities in those fields and have, in addition, undergone the practical training referred to in Article ‧ and passed the examination of professional competence referred to in Article
pl prowadziły przez ‧ lat działalność zawodową w tych dziedzinach, a ponadto odbyły praktyczne szkolenie określone w art. ‧ oraz zdały egzamin sprawdzającego kwalifikacje zawodowe określony w art
en The epidemiological situation requires to prolong the surveillance measures applied in Member States and it is therefore appropriate to prolong in a first step the additional requirements until the end of
pl Sytuacja epidemiologiczna wymaga przedłużenia stosowanych w Państwach Członkowskich środków nadzoru, a zatem należy przedłużyć w pierwszej kolejności stosowanie wymogów dodatkowych do końca ‧ r
en On ‧ November ‧, pursuant to Article ‧ EC Treaty (now Article ‧ TFEU), Denmark requested to maintain its national provisions on the addition of nitrites to meat products contained in Order No ‧ of ‧ January ‧ on food additives (Bekendtgørelse nr ‧ af ‧.‧.‧ om tilsætningsstoffer til fødevarer) and the Danish positive list of permitted food additives (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten), which are more stringent than those of Directive ‧/‧/EC
pl Dnia ‧ listopada ‧ r., na mocy art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE (obecnie art. ‧ ust. ‧ TFUE), Dania zwróciła się o utrzymanie jej krajowych przepisów dotyczących dodawania azotynów do mięsa i produktów mięsnych zawartych w zarządzeniu nr ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie dodatków do żywności (Bekendtgørelse nr ‧ af ‧.‧.‧ om tilsætningsstoffer til fødevarer) oraz w duńskim wykazie pozytywnym dozwolonych dodatków do żywności (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten), które są bardziej surowe niż przepisy zawarte w dyrektywie ‧/‧/WE
en Without prejudice to the outcome of the review referred to in recital ‧, within one year following the adoption of this Regulation the Commission should set up an evaluation programme for the Authority to re-evaluate the safety of the food additives that were already approved in the Community
pl Bez uszczerbku dla wyników przeglądu, o którym mowa w motywie ‧, w terminie jednego roku od przyjęcia niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przyjąć dla urzędu program ponownej oceny bezpieczeństwa tych dodatków do żywności, które zostały już wcześniej dopuszczone we Wspólnocie
en When an organic solvent is used for application of the test substance, solvent controls containing the test water (with no additions) and test water with added reference substance should be treated similarly to active test vessels amended with test substance in solvent carrier
pl Gdy do wprowadzenia badanej substancji użyty jest rozpuszczalnik organiczny, to próby z rozpuszczalnikiem zawierające badaną wodę (bez dodatków) i badaną wodę z dodatkiem substancji odniesienia należy potraktować podobnie, jak aktywne naczynia próbne zaprawione badaną substancją w nośniku rozpuszczalnikowym
en In addition, at this time of year the prevailing winds, from the east, north and north-east help the beans to dry
pl Ponadto w tym okresie przeważają wiatry północne i północno-wschodnie, które sprzyjają suszeniu fasoli
en The Committee welcomes the Commission's recognition that the combination of permanent constraints on the outermost regions gives rise to additional costs, in terms of energy supply in general, and primarily, where farm products for local consumption are concerned, owing, inter alia, to the following difficulties
pl Komitet wyraża zadowolenie z uznania przez Komisję faktu, iż trwałe i połączone ze sobą ograniczenia regionów peryferyjnych pociągają za sobą dodatkowe koszty (ogólnie, w zakresie dostarczania energii, a przede wszystkim w odniesieniu do produktów rolnych przeznaczonych na konsumpcję lokalną), wynikające m.in. z następujących trudności
en A placebo-controlled trial, in which ‧ adult patients were treated with Enbrel in addition to standard therapy (including cyclophosphamide or methotrexate, and glucocorticoids) for a median duration of ‧ months, has not shown Enbrel to be an effective treatment for Wegener s granulomatosis
pl W kontrolowanym placebo badaniu, w którym dodatkowo, oprócz standardowej terapii (w tym cyklofosfamidem lub metotreksatem i glikokortykosteroidami) ‧ dorosłych pacjentów było leczonych produktem Enbrel średnio przez okres ‧ miesięcy, nie wykazano skuteczności produktu Enbrel w leczeniu ziarniniakowatości Wegenera
en According to the EDPS, the additional rules in Chapter ‧ should offer additional protection to the data subjects related to the specific context of the third pillar (police and judicial information
pl Według EIOD dodatkowe zasady określone w rozdziale ‧ powinny zapewniać dodatkową ochronę osobom, których dane dotyczą, w związku z szczególnym kontekstem trzeciego filaru (informacje dla policji i sądownictwa
en In addition, the number of applications submitted to the Fund, and thus the overall amount applied for, has increased significantly over the last two years.
pl Ponadto, w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzrosła liczba wniosków składanych do funduszu, a tym samym ogólna wnioskowana kwota.
en While supporting extension of the Safer Internet Plus Programme, and having initially called for its introduction, the Committee believes that the extent to which especially children are threatened with abuse, and the gravity of such threats, urgently necessitate additional legislative measures and appropriate practical steps in the following areas
pl Udzielając poparcia kontynuacji i rozszerzeniu programu Safer Internet plus, Komitet (który zresztą był wcześniej rzecznikiem jego uruchomienia) pragnie wyrazić pogląd, iż waga i zakres groźby nadużyć- przede wszystkim wobec dzieci- wymaga natychmiastowych i komplementarnych działań legislacyjnych i odpowiednich w poszczególnych przypadkach środków praktycznych w następujących dziedzinach
en In addition to swiftly implementing the measures recommended in paragraph ‧, the transition towards a low-CO‧ emitting economy and long term growth potential should be encouraged
pl Prócz szybkiej realizacji środków zalecanych w pkt ‧ należy zachęcać do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej CO‧ i do zapewnienia długoterminowego potencjału wzrostu
en In addition, in a situation of Ausfallhaftung, the Province of Burgenland would not be able to demand the liquidation of all assets, as all creditors could address the Province directly with their claims
pl Ponadto kraj związkowy Burgenland w razie wykorzystania gwarancji na wypadek niewypłacalności nie byłby w stanie żądać likwidacji wszystkich wartości majątkowych, ponieważ wszyscy wierzyciele mogliby zwracać się ze swoimi roszczeniami bezpośrednio do kraju związkowego
en In addition, there is also an ecological aspect to the unfavourable impact of building the gas pipeline.
pl Dodatkowo negatywny wpływ budowy gazociągu ma również aspekt ekologiczny.
en The project may involve any additional activity that the University Centre would be ready to undertake with the sponsorship in the line of research, including
pl Projekt może także obejmować dodatkowe działania, które ośrodek uniwersytecki byłby gotów podjąć w ramach finansowanego kierunku badań, takie jak
en We need to work upon this law if we want to properly penalise these employers, as this will, in addition, serve as a deterrent to the influx of illegal immigrants.
pl Jeśli myślimy o należytym karaniu takich pracodawców, to musimy popracować nad odpowiednimi przepisami, które ponadto będą stanowić środek odstraszania względem napływu nielegalnych imigrantów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2901328 zdań frazy in addition to.Znalezione w 1 188,213 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.